Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

2 Sisällysluettelo 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN MUODOSTUMINEN JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN OPINNOT PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot (10 ov) Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen (10 ov) Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (15 ov) VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot (0-3 ov) Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI ARVIOINNIN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Arvioinnista tiedottaminen Arvioinnin toteuttaminen Todistus MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN OHJAUS- JA TUKIPALVELUT Opinto-ohjaus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Erityisopetuksen toteuttaminen Opiskelijahuolto Moniammatillinen yhteistyö TYÖTURVALLISUUS KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ

3 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) on tarkoitus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita hänellä on. Opiskelijalähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi näkyä esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumisessa, mutta on lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa pyritään käyttämään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. Opiskelijan vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Stadin ammattiopiston erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. 3

4 Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat: - Aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. - Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. - Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. - Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. 2 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN 2.1 Ammattistarttikoulutuksen tavoitteet ja opetussuunnitelman laadinta Stadin ammattiopiston ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti) järjestetään ensisijaisesti juuri peruskoulunsa päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen. Koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymää perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja auttaa opiskelijaa löytämään oma koulutusalansa. Koulutuksessa hyödynnetään Stadin ammattiopiston monipuolista osaamista ja koulutustarjontaa. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää ammatillisten opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä ja vähentää osaltaan syrjäytymistä. Koulutus järjestetään siten, että se lisää opiskelijan aktiivisuutta ja tukee sekä kannustaa häntä jatkamaan opintojaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ja työvaltaisia opiskelumenetelmiä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteina on - vahvistaa opiskelijan elämänhallinnan taitoja - vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja 4

5 - auttaa opiskelijaa löytämään oman koulutusalansa ja -väylänsä - helpottaa opiskelijan jatko-opintoihin siirtymistä - mahdollistaa osan peruskoulun päättöarvioinnissa saatujen arvosanojen korottamisen Stadin ammattiopiston opetussuunnitelma perustuu voimassa oleviin ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Stadin ammattiopiston kaikkia aloja koskeva opetussuunnitelman yhteinen osa koskee myös tätä koulutusta. Opetusssuunnitelman yhteisessä osassa määritellään koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy Stadin ammattiopiston kotisivuilta. 2.2 Ammattistarttikoulutuksen muodostuminen Ammattistartti sisältää eri koulutusaloihin ja -muotoihin sekä työelämään tutustumista, jotka tukevat opiskelijan ura- ja tulevaisuuden suunnittelua. Koulutuksessa korostuvat ohjaus, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Ammattistartti mahdollistaa yksilöllisen ja joustavan mahdollisuuden siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen tai päinvastoin siinä vaiheessa, kun se on tarkoituksenmukaista. Ammattistartin päättyessä opiskelijalla on suunnitelma tuleviin opintoihin tai työhön siirtymiseen. Opetus ammattistartilla tapahtuu suomen kielellä. Oppilaitos ohjaa koulutukseen osallistuvia nuoria heille parhaiten soveltuvan perustutkinnon opintoihin. Ammattistartin opiskelijat voivat korottaa osaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoistaan. Nämä opinnot sisältyvät koulutuksen kokonaisopintoihin. 2.3 Jatko-opintomahdollisuudet Ammattistartin tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista peruskoulutusta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus siirtyä kesken ammattistarttikoulutuksen koulutukseen tutustumisjaksojen kautta suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen 5

6 valmiudet ja Stadin ammattiopistolla on tarjota hänelle opiskelupaikka. Asiasta päättää toimialarehtori neuvoteltuaan opiskelijaa opettavien opettajien kanssa. Ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuva saa ammattistarttikoulutuksen suorittamisesta kuusi lisäpistettä. (Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa 4/2013.) 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Stadin ammattiopiston tarjoamassa ammattistarttikoulutuksessa opintoviikkojen minimimäärä on 20 ja maksimimäärä on 40 opintoviikkoa. Ammattistarttikoulutus muodostuu opinnoista, jotka vaihtelevat yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojenja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisällytetään tarvittava määrä opintoviikkoja opiskelijan taitojen ja valmiuksien mukaan. Sisältö koostuu seuraavista koulutuksen osista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen sekä Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opinnot 4.1 Pakolliset opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina opetussuunnitelman perusteissa (ov) Opintojen muodostuminen Stadin ammattiopistossa (ov) Opiskelu- ja elämäntaidot Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Valinnaiset opinnot: Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot

7 Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, vierailuja, työelämään tutustumista ja työssäoppimiseen valmentautumista. Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omasta opiskelusta. Opiskelija saa koulutuksen aikana henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee hänen taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammattistarttikoulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen osista, mikäli opiskelijalla on siihen edellytyksiä. Opiskelija voi valita valinnaisina opintoina jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvastavat yksilön sopeutumiskykyä sekä erilaisista tilanteista selviytymistä. Stadin ammattiopiston ammattistartit tekevät yhteistyötä keskenään, työpajojen, ammatillisten oppilaitosten, perusopetuksen, työelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 4 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN OPINNOT Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa koko ammattistarttikoulutuksen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hän voi palata suorittamaan keskeytyneet opintonsa myös kesken lukuvuoden hänelle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jota täydennetään tarvittaessa. 4.1 Pakolliset opinnot Opiskelu- ja elämäntaidot (10 ov) Opiskelijan opiskelu- ja elämäntaidot opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, ymmärtää koulutuksen merkityksen jatkosuunnitelmilleen ja saa tietoja ja 7

8 taitoja ammatilliseen peruskoulutukseen. Hän ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen opiskelijana. Opiskelija on aktiivinen ja oma-aloitteinen koulutukseen ja harrastuksiin hakeutumisessa. Opiskelija on tietoinen terveellisten elämäntapojen merkityksestä ja ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Ryhmäytyminen 2 ov Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana Sisältö oppilaitokseen ja toimipaikkaan tutustuminen yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot palautteen vastaanottaminen ja antaminen tunneilmaisun harjoittelu ryhmässä toimiminen Opintojen ohjaus 2 ov Opiskelija on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa osaa etsiä tietoa eri lähteistä lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan Sisältö ammattistartin opetussuunnitelmaan perehtyminen HOPSin laadinta WinhaWillen käyttöön perehtyminen minäkäsityksen ja oman motivaation selventäminen itseohjautuvuus oppimisessa työelämän perusvaatimuksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin tutustuminen 8

9 Opiskelutaidot 2 ov Opiskelija tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja Sisältö aikataulujen ja sopimusten noudattaminen oman osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen erilaisten oppimistekniikoiden kokeilu ja soveltaminen itselle sopiviksi oppimistaitojen vahvistaminen itsearvioinnin harjoittelu Opiskelijan hyvinvointi 4 ov Opiskelija on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Sisältö oman terveyden edistäminen terveyteen liittyvien tekijöiden kartoitus asumiseen, opiskeluun ja terveyteen liittyvien palvelujen käyttö arkielämän taitojen harjoittelu (ruuan valmistus, siivoaminen, asiointi) harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan käyttö taloustietous kestävä kehitys 9

10 Toteutus Arviointi Lähiopetus, alkukartoitus, oppimistyylitestit, ryhmätyöskentely, toiminnalliset harjoitukset, ryhmäytymisharjoitukset, toiminnalliset projektit, tiedonhakutehtävät, vierailut (esim. Kela, Verotoimisto, TE-toimisto, Kierrätyskeskus), oppimispäiväkirja Arviointi muodostuu opintojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä. Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen (10 ov) Opiskelija saavuttaa sellaiset äidinkielen, vieraiden kielten (ruotsi ja englanti), matematiikan, yhteiskuntaopin sekä tieto- ja viestintätekniikan valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan koulutus-alalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatilliseen koulutukseen suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. 10

11 Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 2 ov opiskelijan perustiedot ja -taidot vahvistuvat opiskelija kehittyy kirjallisessa ilmaisussaan opiskelija vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja kehittyy suullisessa ilmaisussaan Sisältö Kirjallinen viestintä: oman osaamisen parantamisen suunnitelma asiakirjoittaminen (asiatyyli, prosessikirjoittaminen, tyypilliset tekstilajit: essee, tiivistelmä ja raportointi) kielen rakenteiden kertaaminen kielenhuolto (osittain soveltaen asiakirjoittamiseen) tekstien lukeminen, ymmärtäminen ja tulkitseminen tiedonhaku erilaisista lähteistä Suullinen viestintä: erilaiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet (tilanteenmukainen kieli ja tyyli, keskustelutaito, ryhmätyöskentely, esiintymistilanteet) esiintymistaito ja esiintymisjännityksen hallinta (erilaiset esitystilanteet, havainnollistaminen) Toteutus Lähiopetus, ryhmäkeskustelut, lukutehtävät, oppimistehtävät, harjoitukset esiintymistilanteissa ja opintokäynnit. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Matematiikkaa vahvistavat opinnot 2 ov Opiskelija ylläpitää ja täydentää perusopetuksen oppimäärän mukaista osaamista osaa käyttää laskennan apuvälineitä, kuten taskulaskinta hallitsee jokapäiväisessä elämässä tarvittavat peruslaskutaidot 11

12 saa riittävät matemaattiset valmiudet ammatillisen peruskoulutuksen matematiikan opintoihin Sisältö suunnitelma oman osaamisen vahvistamiseksi peruslaskutoimitukset (laskujärjestys, murtolukujen laskutoimitukset, potenssilaskenta, neliö- ja kuutiojuuri) yhtälöiden ratkaiseminen (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön ratkaisu, yhtälöpari yhteenlasku- ja sijoitusmenetelmällä) sanallisten tehtävien matematisointi sekä ratkaisun löytäminen prosenttilaskut ja verranto sekä siinä suhde yksikkömuunnokset ja likiarvot tasogeometria, mukaan lukien perustrigonometria ja Pythagoraan lause tilastolliset tunnusluvut ja kuvaajien tulkitseminen Toteutus Lähiopetus, laskimen ja tietokoneen käyttö, yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu. Peruslaskutoimitusten harjoittelu käytännönläheisissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Tieto- ja viestintätekniikkaa vahvistavat opinnot 1 ov Opiskelija tiedostaa omat tieto- ja viestintätekniikan taidot, jotka voidaan opettajan toimesta kartoittaa tutustuu oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristöön ja pelisääntöihin osaa käyttää oppilaitoksen sähköpostiohjelmaa; lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä sekä lähettää liitetiedostoja tutustuu johonkin verkko-oppimisympäristöön, esim. Fronter ja muihin opiskelun kannalta tärkeisiin ohjelmiin käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalista mediaa välineenä opiskelussa ja tiedonhankinnassa harjoittelee ja vahvistaa yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan ohjelmien käyttötaitoja 12

13 ymmärtää nettietiketin merkityksen ja osaa kehittää tietoturvavalmiuksia Sisältö oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöympäristöihin ja ohjelmiin tutustuminen ja käyttö sähköpostin, internetin, verkko-oppimisympäristön (esim. Fronter) sekä sosiaalisen median käyttö ja hyödyntämien opinnoissa ja työelämässä tekstinkäsittelyn perusteet johdatus tietoturvaan ja nettietikettiin Toteutus Lähiopetus, oppimistehtävät, verkko-oppimisympäristöjen, sähköpostin, sosiaalisen median käyttö Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, englanti 1 ov saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä Sisältö englannin kielen perusrakenteiden vahvistaminen omien oppimisstrategioiden arviointi ja päivittäminen englanninkielisen maailman kulttuureihin tutustuminen työelämän keskeiseen sanastoon tutustuminen ammattialan sanastoon tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyviin lyhyisiin teksteihin tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyvien lyhyiden tekstien tuottaminen suullisen kielitaidon kehittäminen perinteisten ja sähköisten sanakirjojen käyttö Toteutus Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäkeskustelut. 13

14 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi 1 ov Opiskelija Sisältö Toteutus ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa osaa toimia asianmukaisesti ja kohteliaasti pohjoismaisessa viestinnässä selviytyy helpoista rutiininomaisista arkielämän tilanteista ja ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyitä tekstejä, kuten aikatauluja, ruokalistoja, mainoksia sekä helppoja työhön liittyviä tekstejä osaa kirjoittaa ruotsin kielellä lyhyen kuvauksen itsestään ja mahdollisesta ammattialastaan. ruotsin kielen perusrakenteiden vahvistaminen omien oppimisstrategioiden arviointi ja päivittäminen ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustuminen, arkielämän ruotsi työelämän keskeiseen sanastoon tutustuminen ammattialan sanastoon tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyviin lyhyisiin teksteihin tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyvien lyhyiden tekstien tuottaminen suullisen kielitaidon kehittäminen perinteisten ja sähköisten sanakirjojen käyttö Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäkeskustelut. Liikuntaa monipuolisesti 2 ov Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä motivoituu omaehtoiseen liikuntaharrastukseen oman hyvinvointinsa ja opiskelunsa edistämiseksi tutustuu liikunnan eri muotoihin ja saa samalla positiivisia liikuntakokemuksia ja löytää niiden kautta oman liikuntamuotonsa 14

15 Sisältö vahvistaa ryhmätyötaitojaan tutustuminen liikunnan eri lajeihin erilaisissa ympäristöissä eri vuodenaikojen mukaan eri liikuntalajien harrastusmahdollisuudet ja turvallinen liikkuminen Toteutus Lähiopetus, käytännön liikuntatunnit hyödyntäen koulun liikuntatiloja ja lähialueen ulkoilupaikkoja, opintokäynnit lähialueen liikuntaharrastuspaikkoihin. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Yhteiskuntaopin osaamista vahvistavat opinnot 1 ov ylläpitää ja kehittää peruskoulussa opittuja, yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja hallitsee perustiedot yhteiskunnan ja kansantalouden toiminnasta ja omista vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnan jäsenenä saa valmiuden työnteon ja yrittäjyyden arvostamiseen Sisältö yhteiskunnallinen päätöksenteko ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet, oikeusjärjestelmä kansantalouden perusrakenteet, työnteon ja yritysten merkitys kansantaloudessa oman talouden suunnitteluun tarvittavia perustietoja ja -taitoja perustietoja yrittäjyydestä, yrittäjyys mahdollisena tulevana uravaihtoehtona Toteutus Lähiopetus, opetuskeskustelut, tiedonhakutehtävät ja käytännön harjoitukset. 15

16 Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Perusopetuksen arvosanojen korottaminen Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arviointi tapahtuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja käyttäen perusopetuksen mukaista numeroasteikkoa ja todistuksia koskevia määräyksiä. Opiskelija voi korottaa joitakin arvosanoja henkilökohtaisen opiskelulusuunnitelmansa mukaan. Arvosanojen korottaminen tapahtuu Stadin ammattiopistossa tai muussa sovitussa oppilaitoksessa Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (15 ov) Opiskelija tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 7 ov opiskelija hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista opiskelija tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja opiskelija on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä opiskelija tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän 16

17 opiskelija perehtyy kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin opiskelija tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia opiskelija asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja sekä perustella ne opiskelija tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelija tuntee työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Sisältö Opintojen ensimmäinen osa (3,5 ov) sisältää lähiopetusta sekä tutustumista pääasiassa Stadin ammattiopistossa tarjolla oleviin ammatillisiin koulutuksiin. Koulutukseen tutustumisjakson tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden tasavertainen mahdollisuus tutustua Stadin ammattiopiston järjestämään ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija tutustuu perustutkintojen koulutukseen kolmella valitsemallaan alalla, jolloin hän perehtyy alojen eri ammatteihin, niissä edellytettäviin perustaitoihin, työympäristöihin sekä keskeisiin sääntöihin ja toimintatapoihin. Aloihin tutustutaan toiminnallisia menetelmiä käyttäen ja opiskelija kokeilee eri aloihin liittyviä kädentaitoja. Opintojen toisessa osassa (3,5 ov) opiskelija etsii eri tietolähteistä tietoa tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista sekä harjoittelee yhteishakua. Opinnot sisältävät oppilaitos- ja työelämävierailuja sekä näistä tehtyjä kirjallisia ja suullisia raportteja. Opintojakson aikana opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, pohtii soveltuvuuttaan erilaisille aloille ja hänen valmiutensa suunnitella jatko-opintojaan, uraansa ja tulevaisuuttaan vahvistuvat. Toteutus Ammatilliseen koulutukseen tutustumisjaksot, ammatinvalintatestit, yritysvierailut, ulkopuoliset vierailijat, oppilaitosvierailut, ammattilaisten haastattelut, tiedonhaku koulutusmahdollisuuksista ja yhteishaun harjoittelu. 17

18 Työssäoppimiseen valmentautuminen 8 ov Opiskelija hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä, noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin Toteutus Stadin ammattiopiston ammattistarteissa työssäoppimiseen valmentautuminen suunnitellaan opiskelijalähtöisesti. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan työssäoppimiseen valmentautumisen ajoitus, kesto ja ympäristö. Opiskelija ensisijaisesti hankkii työssäoppimiseen valmentatumispaikan itse. Ryhmänohjaaja auttaa tarvittaessa. Ennen valmentautumisjakson alkamista opiskelija ja opettaja sopivat tavoitteista ja suoritettavista työtehtävistä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Oppilaitos ja työpaikka tekevät kirjallisen sopimuksen, josta selviää jakson ajoitus, osapuolten vastuut sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opiskelija osallistuu sovitusti työtehtäviin ja saa ohjausta sekä työpaikkaohjaajalta että ohjaavalta opettajalta jakson aikana. Työssäoppimiseen valmentautumisen aikana opiskelija saa tietoa erilaisista työtehtävistä, omista vahvuuksistaan ja valmiuksistaa sekä työelämän pelisäännöistä. Opiskelija kuvaa kokemuksiaan kirjallisten tehtävien ja oppimispäiväkirjan avulla. Työssäoppimisen valmentautumisen lopussa käydään arviointi- ja palautekeskustelu, johon osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Työssäoppimiseen valmentautuminen jakautuu kahteen, syksyllä (4 ov) ja keväällä (4 ov) toteutettavaan osaan. 18

19 Opiskelija noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Arviointi Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä osaa arvoida omaa työskentelyään monipuolisesti vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S) -merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Työssäoppimisen valmentautumisjaksoilla yleisimpiä arvioinnin kohteita ovat työaikojen noudattaminen, annettujen tehtävien suorittaminen, oma-aloitteisuus, asiakaspalvelu, yhteistyövalmiudet ja asenne työhön. Opintojakson aikana työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia. 5.2 Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot (0-3 ov) Mikäli opiskelijalla on valmiuksia ja edellytyksiä, niin hän voi valita opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti Stadin ammattiopiston tarjoamista ammatillisen perustutkinnon opinnoista. Valinnaisina kursseina ammattistarttiopiskelijoille tarjotaan: Taide ja kulttuuri 1 ov, Työturvallisuuskortti 0,5 ov, Tulityökortti 0,5 ov, Ensiapu 1 0,5 ov sekä Hygieniapassi 0,5 ov. Opintoja voidaan myöhemmin ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa ammatillisessa perustutkinnossa. 19

20 Arviointi Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) Opiskelija voi suorittaa valinnaisena opintona esimerkiksi opintojakson ammatillisesta perustutkinnosta tai suorittaa tämän opintojakson työssäoppimiseen valmentautumisessa. opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan opiskelija osaa valita opintoja eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). 6 OPISKELIJAN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle itselleen sekä opettajille. Arviointi toimii myös jatkosuunnitelmien tukena opintoihin hakeutumista varten, työllistymisen tukena työnantajille sekä muun itsenäisen elämän tukena. Opintojen aikana pyritään vahvistamaan opiskelijan itsearviointitaitoja. 20

21 6.1.1 Arvioinnista tiedottaminen Ryhmänohjaaja tiedottaa opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville opintojen alussa arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tiedotettavia asioita ovat ainakin arvioinnin tehtävät ja tavoitteet, oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimiseen valmentautumisen arvioinnin, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, arvioinnista päättäminen, arvioinnin uusiminen, arvioinnin oikaiseminen sekä koulutuksesta annettavan todistuksen saaminen Arvioinnin toteuttaminen Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina koulutuksen aikana laadittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet on kirjattuina opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijan edistymistä verrataan ensisijaisesti hänen omaan kehittymiseensä. Opiskelija arvioi oppimistaan henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella, jotka tulee laatia opiskelijan tarpeiden ja opintojen tavoitteiden pohjalta. Oppimista arvioidaan koko ammattistarttikoulutuksen ajan antamalla opiskelijalle suullista sekä kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Pääsääntöisesti numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa käytetä. Palautteella tuodaan esille opiskelijan vahvuudet ja näin tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat voimassa olevan ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen mukaisella arviointiasteikolla tai suoritus osoitetaan hyväksytyksi suoritettu (S) -merkinnällä. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, ne arvioidaan kyseisen tutkinnon arviointikäytännön mukaisesti, jotta osaaminen voidaan myöhemmin tunnustaa osaksi opiskelijan opintoja Todistus Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta eli todistuksen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta. Todistuspohjana käytetään Opetushallituksen laatimaa 21

22 virallista todistuspohjaa. Saadakseen todistuksen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 20 opintoviikkoa. Muussa tapauksessa opiskelijalle annetaan opintosuoritusote sekä erotodistus. Jos opiskelija on suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa on noudatettava ammatillisen peruskoulutuksen arviointia koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä korottanut perusopetuksen oppimäärän arvosanoja, annetaan niitä hyväksytysti suorittaneelle erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain. 7 MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSESSA 7.1 Opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut Ohjaus- ja tukipalveluiden tehtävänä on tukea opiskelijan osallisuutta ja vastuunottoa ammattistarttiopinnoissa ja jatko-opintosuunnitelmissa sekä edistää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Opiskelijaa autetaan löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan. Lisäksi opiskelijaa tuetaan tunnistamaan opiskeluun ja elämäntilanteeseen mahdollisesti liittyviä ongelmia ja hakemaan tukea niiden ratkaisemiseen. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan opiskelijan opintojen edistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ja voimavaroja omaan elämäänsä, elämänsuunnitteluunsa ja elämänhallintaansa. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki ryhmän kanssa työskentelevät oppilaitoksen toimijat kuten ryhmänohjaaja, opettajat ja opinto-ohjaaja. Tukipalveluissa opiskelijan tukena ovat psykologi, kuraattori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja Opinto-ohjaus Ammattistarttiopinnoista ja siihen hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen oppilaille, huoltajille, oppilaanohjaajille ja opettajille. Opinto-ohjaus liittyy olennaisena osana ammattistarttiopintoihin ja sitä järjestetään henkilökohtaisena, pienryhmä- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa ohjausta opiskelunsa tueksi ja valintojen tekemiseen, jotta hän kykenee suunnittelemaan ammattistarttiopintonsa ja jatkosuunnitelmansa omien voimavarojensa mukaisesti. Ohjauksella autetaan opiskelijaa selkiyttämään omia 22

23 ajatuksiaan senhetkisestä tilanteestaan ja löytämään sopivan koulutusalan. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Ammattistarttiopettaja ja opiskelija laativat yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opiskelijan lähtötilanteen, koulutustaustan ja koulutustarpeiden mukaisesti. HOPS:iin kirjataan ammattistarttiopintojen tavoitteet, suoritettavat opinnot ja niiden etenemisen seuranta sekä suunnitelma työssäoppimiseen valmentautumisen ja ammatilliseen koulutukseen tutustumisen toteuttamisesta. Opiskelusuunnitelma on joustava ja sitä muutetaan tarvittaessa yhdessä opiskelijan elämäntilanteen ja ammatillisen kehityksen mukaan. Opiskelusuunnitelman tavoitteena on lisätä opiskelijan itseohjautuvuutta, sitoutumista opintoihin, itsearviointia ja urasuunnittelua. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista, opintojen edistymistä ja toteuttamisen mahdollisia esteitä seurataan ja arvioidaan ohjaus- ja arviointikeskustelujen avulla. Toteutumisen seurantaa ohjaavat ryhmänohjaaja ja opettajat sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja. Opiskelija sitoutuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, jonka muutoksista hän sopii etukäteen opettajan kanssa. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuu opintojen etenemisestä ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisesta Erityisopetuksen toteuttaminen Ammattistarttikoulutus ei ensisijaisena koulutuksena ole tarkoitettu erityisopetusta tarvitseville, koska heille on omia valmentavia ja kuntouttavia sekä tutkintoon johtavia koulutusmuotoja. Koulutuksessa voi olla kuitenkin erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tiettyjä erityisjärjestelyjä. Mikäli ammattistarttiopiskelija tarvitsee opintojensa onnistumiseksi erityisopetusta, hänelle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka alaikäisen opiskelijan osalta laaditaan yhdessä huoltajan kanssa. HOJKS:iin kirjataan opiskelijan yksilölliset tavoitteet, tukitoimet ja muut tarjottavat erityisjärjestelyt, vastuuhenkilöt sekä aikataulu. HOJKS:in toteutumista seurataan säännöllisesti. 23

24 Ammattistarttikoulutuksen tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu tai mukauttamalla vain joidenkin opintojen tavoitteet. Opetuksessa tuetaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta jatkoopintoihin sijoittumismahdollisuudet paranisivat. Tavoitteena kuitenkin on, että opiskelija pääosin saavuttaa yleiset valmiudet Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta, tukea opiskelijaa, edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä. Opiskelijahuolto tiedottaa oppilaitoksen yhteisistä pelisäännöistä kuten oppilaitoksessa noudatettavista järjestyssäännöistä, kriisisuunnitelmasta sekä kiusaamiseen, häirintään tai päihteiden käyttöön puuttumisesta Moniammatillinen yhteistyö Opiskelijahuollon palvelut toteutetaan oppilaitoksessa moniammatillisena yhteistyönä. Palveluihin kuuluvat opiskelijaterveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut. Lisäksi huomioidaan yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. sosiaali- ja terveystoimi, etsivä nuorisotyö, oppisopimustoimistot sekä nuorten työpajat. 7.2 Työturvallisuus Työturvallisuuden merkityksen ymmärtäminen opiskelijan toimintaympäristössä kuuluu osana opintoja. Ammattistarttikoulutuksessa työturvallisuuskoulutus antaa opiskelijalle käsityksen ja valmiudet toimia erilaisissa työympäristöissä. Ennen työskentelyn aloittamista työnantaja ja/tai koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset toimia turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattistarttikoulutuksen yhteydessä EA1, työturvallisuus- tai tulityökortti ja hygieniapassi koulutuksen järjestäjän tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 24

25 7.3 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Ryhmänohjaaja, opettajat sekä opiskelijahuoltohenkilöstö tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Yhteydenpitotapoja ovat mm. puhelinkeskustelut, sähköpostit, tapaamiset oppilaitoksessa ja opiskelijahallintojärjestelmän huoltajaliittymä. Hyvän yhteistyön avulla voidaan parhaiten tukea opiskelijan oppimista ja viihtymistä koulussa. Voidakseen tukea nuoren opintoja huoltajilla on oltava riittävästi tietoa opintojen tavoitteista ja toimintakäytänteistä. Opettajat tiedottavat aktiivisesti opiskelusta ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista opiskelijan huoltajille esim. vanhempainilloissa ja säännöllisillä tiedotteilla. Huoltajia kutsutaan myös oppilaitoksen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Yksittäisen opiskelijan kohdalla ryhmänohjaaja informoi alaikäisen opiskelijan huoltajaa opintojen edistymisestä sekä varhaisessa vaiheessa mahdollisista oppimista vaikeuttavista ongelmista. Yhteistyössä kodin kanssa suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja niiden toteutumista seurataan. 25

26 Liite 1 Ammattistartin toteutussuunnitelma 4.1 PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot 1 (syyslukukausi) 5 ov Ryhmäytyminen 1 1 Opintojen ohjaus 1 1 Opiskelutaidot 1 1 Opiskelijan hyvinvointi 1 2 Opiskelu- ja elämäntaidot 2 (kevätlukukausi) 5 ov Ryhmäytyminen 2 1 Opintojen ohjaus 2 1 Opiskelutaidot 2 1 Opiskelijan hyvinvointi 2 2 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 1 (syyslukukausi) 5 ov Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 1 1 Matematiikkaa vahvistavat opinnot 1 1 Tieto- ja viestintätekniikkaa vahvistavat opinnot 1 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi/englanti 1 Liikuntaa monipuolisesti 1 1 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 2 (kevätlukukausi) 5 ov Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 2 1 Matematiikkaa vahvistavat opinnot 2 1 Yhteiskuntaopin osaamista vahvistavat opinnot 1 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi/englanti 1 Liikuntaa monipuolisesti 2 1 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 1 (syyslukukausi) 7,5 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 1 3,5 Työssäoppimiseen valmentautuminen 1 4 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 2 (kevätlukukausi) 7,5 Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 2 3,5 Työssäoppimiseen valmentautuminen

27 4.2 VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot 0-3 ov Taide- ja kulttuuri 1 Työturvallisuuskortti 0,5 Tulityökortti 0,5 Ensiapu 1 0,5 Hygieniapassi 0,5 Muut valinnaiset 0-5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 2 Valinnaiskurssi 1 1 Valinnaiskurssi 2 1 Valinnaiskurssi

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

MuSIIkkIALAN PERuSTuTkINNON. OPETuSSuuNNITELMA 2010

MuSIIkkIALAN PERuSTuTkINNON. OPETuSSuuNNITELMA 2010 MuSIIkkIALAN PERuSTuTkINNON OPETuSSuuNNITELMA 2010 Turun konservatorio 2010 toim. Ulrika Kauniskangas Hyväksytty Turun konservatorion johtokunnassa ja kannatusyhdistyksen hallituksessa Perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 1 (45) Opetussuunnitelma Hyväksytty 1.0/9.6.2010 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Yksikkö / toimipiste Opettaja (t) Pvm, esimies Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 2

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 1. TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN VISIO, ARVOT JA KOULUTUSTEHTÄVÄ Turun ammatti-instituutti on Turun kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillinen oppilaitos.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot