Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

2 Sisällysluettelo 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN MUODOSTUMINEN JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN OPINNOT PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot (10 ov) Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen (10 ov) Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (15 ov) VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot (0-3 ov) Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI ARVIOINNIN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Arvioinnista tiedottaminen Arvioinnin toteuttaminen Todistus MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN OHJAUS- JA TUKIPALVELUT Opinto-ohjaus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Erityisopetuksen toteuttaminen Opiskelijahuolto Moniammatillinen yhteistyö TYÖTURVALLISUUS KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ

3 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) on tarkoitus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita hänellä on. Opiskelijalähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi näkyä esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumisessa, mutta on lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa pyritään käyttämään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. Opiskelijan vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Stadin ammattiopiston erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. 3

4 Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat: - Aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. - Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. - Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. - Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. 2 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN 2.1 Ammattistarttikoulutuksen tavoitteet ja opetussuunnitelman laadinta Stadin ammattiopiston ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti) järjestetään ensisijaisesti juuri peruskoulunsa päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen. Koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymää perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja auttaa opiskelijaa löytämään oma koulutusalansa. Koulutuksessa hyödynnetään Stadin ammattiopiston monipuolista osaamista ja koulutustarjontaa. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää ammatillisten opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä ja vähentää osaltaan syrjäytymistä. Koulutus järjestetään siten, että se lisää opiskelijan aktiivisuutta ja tukee sekä kannustaa häntä jatkamaan opintojaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ja työvaltaisia opiskelumenetelmiä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteina on - vahvistaa opiskelijan elämänhallinnan taitoja - vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja 4

5 - auttaa opiskelijaa löytämään oman koulutusalansa ja -väylänsä - helpottaa opiskelijan jatko-opintoihin siirtymistä - mahdollistaa osan peruskoulun päättöarvioinnissa saatujen arvosanojen korottamisen Stadin ammattiopiston opetussuunnitelma perustuu voimassa oleviin ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Stadin ammattiopiston kaikkia aloja koskeva opetussuunnitelman yhteinen osa koskee myös tätä koulutusta. Opetusssuunnitelman yhteisessä osassa määritellään koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy Stadin ammattiopiston kotisivuilta. 2.2 Ammattistarttikoulutuksen muodostuminen Ammattistartti sisältää eri koulutusaloihin ja -muotoihin sekä työelämään tutustumista, jotka tukevat opiskelijan ura- ja tulevaisuuden suunnittelua. Koulutuksessa korostuvat ohjaus, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Ammattistartti mahdollistaa yksilöllisen ja joustavan mahdollisuuden siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen tai päinvastoin siinä vaiheessa, kun se on tarkoituksenmukaista. Ammattistartin päättyessä opiskelijalla on suunnitelma tuleviin opintoihin tai työhön siirtymiseen. Opetus ammattistartilla tapahtuu suomen kielellä. Oppilaitos ohjaa koulutukseen osallistuvia nuoria heille parhaiten soveltuvan perustutkinnon opintoihin. Ammattistartin opiskelijat voivat korottaa osaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoistaan. Nämä opinnot sisältyvät koulutuksen kokonaisopintoihin. 2.3 Jatko-opintomahdollisuudet Ammattistartin tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista peruskoulutusta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus siirtyä kesken ammattistarttikoulutuksen koulutukseen tutustumisjaksojen kautta suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen 5

6 valmiudet ja Stadin ammattiopistolla on tarjota hänelle opiskelupaikka. Asiasta päättää toimialarehtori neuvoteltuaan opiskelijaa opettavien opettajien kanssa. Ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuva saa ammattistarttikoulutuksen suorittamisesta kuusi lisäpistettä. (Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa 4/2013.) 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Stadin ammattiopiston tarjoamassa ammattistarttikoulutuksessa opintoviikkojen minimimäärä on 20 ja maksimimäärä on 40 opintoviikkoa. Ammattistarttikoulutus muodostuu opinnoista, jotka vaihtelevat yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojenja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisällytetään tarvittava määrä opintoviikkoja opiskelijan taitojen ja valmiuksien mukaan. Sisältö koostuu seuraavista koulutuksen osista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen sekä Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opinnot 4.1 Pakolliset opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina opetussuunnitelman perusteissa (ov) Opintojen muodostuminen Stadin ammattiopistossa (ov) Opiskelu- ja elämäntaidot Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Valinnaiset opinnot: Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot

7 Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, vierailuja, työelämään tutustumista ja työssäoppimiseen valmentautumista. Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omasta opiskelusta. Opiskelija saa koulutuksen aikana henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee hänen taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammattistarttikoulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen osista, mikäli opiskelijalla on siihen edellytyksiä. Opiskelija voi valita valinnaisina opintoina jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvastavat yksilön sopeutumiskykyä sekä erilaisista tilanteista selviytymistä. Stadin ammattiopiston ammattistartit tekevät yhteistyötä keskenään, työpajojen, ammatillisten oppilaitosten, perusopetuksen, työelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 4 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN OPINNOT Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa koko ammattistarttikoulutuksen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hän voi palata suorittamaan keskeytyneet opintonsa myös kesken lukuvuoden hänelle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jota täydennetään tarvittaessa. 4.1 Pakolliset opinnot Opiskelu- ja elämäntaidot (10 ov) Opiskelijan opiskelu- ja elämäntaidot opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, ymmärtää koulutuksen merkityksen jatkosuunnitelmilleen ja saa tietoja ja 7

8 taitoja ammatilliseen peruskoulutukseen. Hän ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen opiskelijana. Opiskelija on aktiivinen ja oma-aloitteinen koulutukseen ja harrastuksiin hakeutumisessa. Opiskelija on tietoinen terveellisten elämäntapojen merkityksestä ja ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Ryhmäytyminen 2 ov Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana Sisältö oppilaitokseen ja toimipaikkaan tutustuminen yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot palautteen vastaanottaminen ja antaminen tunneilmaisun harjoittelu ryhmässä toimiminen Opintojen ohjaus 2 ov Opiskelija on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa osaa etsiä tietoa eri lähteistä lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan Sisältö ammattistartin opetussuunnitelmaan perehtyminen HOPSin laadinta WinhaWillen käyttöön perehtyminen minäkäsityksen ja oman motivaation selventäminen itseohjautuvuus oppimisessa työelämän perusvaatimuksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin tutustuminen 8

9 Opiskelutaidot 2 ov Opiskelija tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja Sisältö aikataulujen ja sopimusten noudattaminen oman osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen erilaisten oppimistekniikoiden kokeilu ja soveltaminen itselle sopiviksi oppimistaitojen vahvistaminen itsearvioinnin harjoittelu Opiskelijan hyvinvointi 4 ov Opiskelija on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Sisältö oman terveyden edistäminen terveyteen liittyvien tekijöiden kartoitus asumiseen, opiskeluun ja terveyteen liittyvien palvelujen käyttö arkielämän taitojen harjoittelu (ruuan valmistus, siivoaminen, asiointi) harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan käyttö taloustietous kestävä kehitys 9

10 Toteutus Arviointi Lähiopetus, alkukartoitus, oppimistyylitestit, ryhmätyöskentely, toiminnalliset harjoitukset, ryhmäytymisharjoitukset, toiminnalliset projektit, tiedonhakutehtävät, vierailut (esim. Kela, Verotoimisto, TE-toimisto, Kierrätyskeskus), oppimispäiväkirja Arviointi muodostuu opintojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä. Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen (10 ov) Opiskelija saavuttaa sellaiset äidinkielen, vieraiden kielten (ruotsi ja englanti), matematiikan, yhteiskuntaopin sekä tieto- ja viestintätekniikan valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan koulutus-alalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatilliseen koulutukseen suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. 10

11 Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 2 ov opiskelijan perustiedot ja -taidot vahvistuvat opiskelija kehittyy kirjallisessa ilmaisussaan opiskelija vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja kehittyy suullisessa ilmaisussaan Sisältö Kirjallinen viestintä: oman osaamisen parantamisen suunnitelma asiakirjoittaminen (asiatyyli, prosessikirjoittaminen, tyypilliset tekstilajit: essee, tiivistelmä ja raportointi) kielen rakenteiden kertaaminen kielenhuolto (osittain soveltaen asiakirjoittamiseen) tekstien lukeminen, ymmärtäminen ja tulkitseminen tiedonhaku erilaisista lähteistä Suullinen viestintä: erilaiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet (tilanteenmukainen kieli ja tyyli, keskustelutaito, ryhmätyöskentely, esiintymistilanteet) esiintymistaito ja esiintymisjännityksen hallinta (erilaiset esitystilanteet, havainnollistaminen) Toteutus Lähiopetus, ryhmäkeskustelut, lukutehtävät, oppimistehtävät, harjoitukset esiintymistilanteissa ja opintokäynnit. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Matematiikkaa vahvistavat opinnot 2 ov Opiskelija ylläpitää ja täydentää perusopetuksen oppimäärän mukaista osaamista osaa käyttää laskennan apuvälineitä, kuten taskulaskinta hallitsee jokapäiväisessä elämässä tarvittavat peruslaskutaidot 11

12 saa riittävät matemaattiset valmiudet ammatillisen peruskoulutuksen matematiikan opintoihin Sisältö suunnitelma oman osaamisen vahvistamiseksi peruslaskutoimitukset (laskujärjestys, murtolukujen laskutoimitukset, potenssilaskenta, neliö- ja kuutiojuuri) yhtälöiden ratkaiseminen (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön ratkaisu, yhtälöpari yhteenlasku- ja sijoitusmenetelmällä) sanallisten tehtävien matematisointi sekä ratkaisun löytäminen prosenttilaskut ja verranto sekä siinä suhde yksikkömuunnokset ja likiarvot tasogeometria, mukaan lukien perustrigonometria ja Pythagoraan lause tilastolliset tunnusluvut ja kuvaajien tulkitseminen Toteutus Lähiopetus, laskimen ja tietokoneen käyttö, yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu. Peruslaskutoimitusten harjoittelu käytännönläheisissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Tieto- ja viestintätekniikkaa vahvistavat opinnot 1 ov Opiskelija tiedostaa omat tieto- ja viestintätekniikan taidot, jotka voidaan opettajan toimesta kartoittaa tutustuu oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristöön ja pelisääntöihin osaa käyttää oppilaitoksen sähköpostiohjelmaa; lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä sekä lähettää liitetiedostoja tutustuu johonkin verkko-oppimisympäristöön, esim. Fronter ja muihin opiskelun kannalta tärkeisiin ohjelmiin käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalista mediaa välineenä opiskelussa ja tiedonhankinnassa harjoittelee ja vahvistaa yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan ohjelmien käyttötaitoja 12

13 ymmärtää nettietiketin merkityksen ja osaa kehittää tietoturvavalmiuksia Sisältö oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöympäristöihin ja ohjelmiin tutustuminen ja käyttö sähköpostin, internetin, verkko-oppimisympäristön (esim. Fronter) sekä sosiaalisen median käyttö ja hyödyntämien opinnoissa ja työelämässä tekstinkäsittelyn perusteet johdatus tietoturvaan ja nettietikettiin Toteutus Lähiopetus, oppimistehtävät, verkko-oppimisympäristöjen, sähköpostin, sosiaalisen median käyttö Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, englanti 1 ov saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä Sisältö englannin kielen perusrakenteiden vahvistaminen omien oppimisstrategioiden arviointi ja päivittäminen englanninkielisen maailman kulttuureihin tutustuminen työelämän keskeiseen sanastoon tutustuminen ammattialan sanastoon tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyviin lyhyisiin teksteihin tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyvien lyhyiden tekstien tuottaminen suullisen kielitaidon kehittäminen perinteisten ja sähköisten sanakirjojen käyttö Toteutus Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäkeskustelut. 13

14 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi 1 ov Opiskelija Sisältö Toteutus ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa osaa toimia asianmukaisesti ja kohteliaasti pohjoismaisessa viestinnässä selviytyy helpoista rutiininomaisista arkielämän tilanteista ja ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyitä tekstejä, kuten aikatauluja, ruokalistoja, mainoksia sekä helppoja työhön liittyviä tekstejä osaa kirjoittaa ruotsin kielellä lyhyen kuvauksen itsestään ja mahdollisesta ammattialastaan. ruotsin kielen perusrakenteiden vahvistaminen omien oppimisstrategioiden arviointi ja päivittäminen ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustuminen, arkielämän ruotsi työelämän keskeiseen sanastoon tutustuminen ammattialan sanastoon tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyviin lyhyisiin teksteihin tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyvien lyhyiden tekstien tuottaminen suullisen kielitaidon kehittäminen perinteisten ja sähköisten sanakirjojen käyttö Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäkeskustelut. Liikuntaa monipuolisesti 2 ov Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä motivoituu omaehtoiseen liikuntaharrastukseen oman hyvinvointinsa ja opiskelunsa edistämiseksi tutustuu liikunnan eri muotoihin ja saa samalla positiivisia liikuntakokemuksia ja löytää niiden kautta oman liikuntamuotonsa 14

15 Sisältö vahvistaa ryhmätyötaitojaan tutustuminen liikunnan eri lajeihin erilaisissa ympäristöissä eri vuodenaikojen mukaan eri liikuntalajien harrastusmahdollisuudet ja turvallinen liikkuminen Toteutus Lähiopetus, käytännön liikuntatunnit hyödyntäen koulun liikuntatiloja ja lähialueen ulkoilupaikkoja, opintokäynnit lähialueen liikuntaharrastuspaikkoihin. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Yhteiskuntaopin osaamista vahvistavat opinnot 1 ov ylläpitää ja kehittää peruskoulussa opittuja, yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja hallitsee perustiedot yhteiskunnan ja kansantalouden toiminnasta ja omista vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnan jäsenenä saa valmiuden työnteon ja yrittäjyyden arvostamiseen Sisältö yhteiskunnallinen päätöksenteko ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet, oikeusjärjestelmä kansantalouden perusrakenteet, työnteon ja yritysten merkitys kansantaloudessa oman talouden suunnitteluun tarvittavia perustietoja ja -taitoja perustietoja yrittäjyydestä, yrittäjyys mahdollisena tulevana uravaihtoehtona Toteutus Lähiopetus, opetuskeskustelut, tiedonhakutehtävät ja käytännön harjoitukset. 15

16 Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Perusopetuksen arvosanojen korottaminen Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arviointi tapahtuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja käyttäen perusopetuksen mukaista numeroasteikkoa ja todistuksia koskevia määräyksiä. Opiskelija voi korottaa joitakin arvosanoja henkilökohtaisen opiskelulusuunnitelmansa mukaan. Arvosanojen korottaminen tapahtuu Stadin ammattiopistossa tai muussa sovitussa oppilaitoksessa Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (15 ov) Opiskelija tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 7 ov opiskelija hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista opiskelija tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja opiskelija on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä opiskelija tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän 16

17 opiskelija perehtyy kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin opiskelija tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia opiskelija asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja sekä perustella ne opiskelija tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelija tuntee työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Sisältö Opintojen ensimmäinen osa (3,5 ov) sisältää lähiopetusta sekä tutustumista pääasiassa Stadin ammattiopistossa tarjolla oleviin ammatillisiin koulutuksiin. Koulutukseen tutustumisjakson tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden tasavertainen mahdollisuus tutustua Stadin ammattiopiston järjestämään ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija tutustuu perustutkintojen koulutukseen kolmella valitsemallaan alalla, jolloin hän perehtyy alojen eri ammatteihin, niissä edellytettäviin perustaitoihin, työympäristöihin sekä keskeisiin sääntöihin ja toimintatapoihin. Aloihin tutustutaan toiminnallisia menetelmiä käyttäen ja opiskelija kokeilee eri aloihin liittyviä kädentaitoja. Opintojen toisessa osassa (3,5 ov) opiskelija etsii eri tietolähteistä tietoa tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista sekä harjoittelee yhteishakua. Opinnot sisältävät oppilaitos- ja työelämävierailuja sekä näistä tehtyjä kirjallisia ja suullisia raportteja. Opintojakson aikana opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, pohtii soveltuvuuttaan erilaisille aloille ja hänen valmiutensa suunnitella jatko-opintojaan, uraansa ja tulevaisuuttaan vahvistuvat. Toteutus Ammatilliseen koulutukseen tutustumisjaksot, ammatinvalintatestit, yritysvierailut, ulkopuoliset vierailijat, oppilaitosvierailut, ammattilaisten haastattelut, tiedonhaku koulutusmahdollisuuksista ja yhteishaun harjoittelu. 17

18 Työssäoppimiseen valmentautuminen 8 ov Opiskelija hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä, noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin Toteutus Stadin ammattiopiston ammattistarteissa työssäoppimiseen valmentautuminen suunnitellaan opiskelijalähtöisesti. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan työssäoppimiseen valmentautumisen ajoitus, kesto ja ympäristö. Opiskelija ensisijaisesti hankkii työssäoppimiseen valmentatumispaikan itse. Ryhmänohjaaja auttaa tarvittaessa. Ennen valmentautumisjakson alkamista opiskelija ja opettaja sopivat tavoitteista ja suoritettavista työtehtävistä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Oppilaitos ja työpaikka tekevät kirjallisen sopimuksen, josta selviää jakson ajoitus, osapuolten vastuut sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opiskelija osallistuu sovitusti työtehtäviin ja saa ohjausta sekä työpaikkaohjaajalta että ohjaavalta opettajalta jakson aikana. Työssäoppimiseen valmentautumisen aikana opiskelija saa tietoa erilaisista työtehtävistä, omista vahvuuksistaan ja valmiuksistaa sekä työelämän pelisäännöistä. Opiskelija kuvaa kokemuksiaan kirjallisten tehtävien ja oppimispäiväkirjan avulla. Työssäoppimisen valmentautumisen lopussa käydään arviointi- ja palautekeskustelu, johon osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Työssäoppimiseen valmentautuminen jakautuu kahteen, syksyllä (4 ov) ja keväällä (4 ov) toteutettavaan osaan. 18

19 Opiskelija noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Arviointi Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä osaa arvoida omaa työskentelyään monipuolisesti vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S) -merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Työssäoppimisen valmentautumisjaksoilla yleisimpiä arvioinnin kohteita ovat työaikojen noudattaminen, annettujen tehtävien suorittaminen, oma-aloitteisuus, asiakaspalvelu, yhteistyövalmiudet ja asenne työhön. Opintojakson aikana työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia. 5.2 Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot (0-3 ov) Mikäli opiskelijalla on valmiuksia ja edellytyksiä, niin hän voi valita opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti Stadin ammattiopiston tarjoamista ammatillisen perustutkinnon opinnoista. Valinnaisina kursseina ammattistarttiopiskelijoille tarjotaan: Taide ja kulttuuri 1 ov, Työturvallisuuskortti 0,5 ov, Tulityökortti 0,5 ov, Ensiapu 1 0,5 ov sekä Hygieniapassi 0,5 ov. Opintoja voidaan myöhemmin ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa ammatillisessa perustutkinnossa. 19

20 Arviointi Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) Opiskelija voi suorittaa valinnaisena opintona esimerkiksi opintojakson ammatillisesta perustutkinnosta tai suorittaa tämän opintojakson työssäoppimiseen valmentautumisessa. opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan opiskelija osaa valita opintoja eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). 6 OPISKELIJAN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle itselleen sekä opettajille. Arviointi toimii myös jatkosuunnitelmien tukena opintoihin hakeutumista varten, työllistymisen tukena työnantajille sekä muun itsenäisen elämän tukena. Opintojen aikana pyritään vahvistamaan opiskelijan itsearviointitaitoja. 20

21 6.1.1 Arvioinnista tiedottaminen Ryhmänohjaaja tiedottaa opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville opintojen alussa arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tiedotettavia asioita ovat ainakin arvioinnin tehtävät ja tavoitteet, oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimiseen valmentautumisen arvioinnin, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, arvioinnista päättäminen, arvioinnin uusiminen, arvioinnin oikaiseminen sekä koulutuksesta annettavan todistuksen saaminen Arvioinnin toteuttaminen Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina koulutuksen aikana laadittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet on kirjattuina opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijan edistymistä verrataan ensisijaisesti hänen omaan kehittymiseensä. Opiskelija arvioi oppimistaan henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella, jotka tulee laatia opiskelijan tarpeiden ja opintojen tavoitteiden pohjalta. Oppimista arvioidaan koko ammattistarttikoulutuksen ajan antamalla opiskelijalle suullista sekä kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Pääsääntöisesti numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa käytetä. Palautteella tuodaan esille opiskelijan vahvuudet ja näin tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat voimassa olevan ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen mukaisella arviointiasteikolla tai suoritus osoitetaan hyväksytyksi suoritettu (S) -merkinnällä. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, ne arvioidaan kyseisen tutkinnon arviointikäytännön mukaisesti, jotta osaaminen voidaan myöhemmin tunnustaa osaksi opiskelijan opintoja Todistus Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta eli todistuksen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta. Todistuspohjana käytetään Opetushallituksen laatimaa 21

22 virallista todistuspohjaa. Saadakseen todistuksen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 20 opintoviikkoa. Muussa tapauksessa opiskelijalle annetaan opintosuoritusote sekä erotodistus. Jos opiskelija on suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa on noudatettava ammatillisen peruskoulutuksen arviointia koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä korottanut perusopetuksen oppimäärän arvosanoja, annetaan niitä hyväksytysti suorittaneelle erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain. 7 MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSESSA 7.1 Opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut Ohjaus- ja tukipalveluiden tehtävänä on tukea opiskelijan osallisuutta ja vastuunottoa ammattistarttiopinnoissa ja jatko-opintosuunnitelmissa sekä edistää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Opiskelijaa autetaan löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan. Lisäksi opiskelijaa tuetaan tunnistamaan opiskeluun ja elämäntilanteeseen mahdollisesti liittyviä ongelmia ja hakemaan tukea niiden ratkaisemiseen. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan opiskelijan opintojen edistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ja voimavaroja omaan elämäänsä, elämänsuunnitteluunsa ja elämänhallintaansa. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki ryhmän kanssa työskentelevät oppilaitoksen toimijat kuten ryhmänohjaaja, opettajat ja opinto-ohjaaja. Tukipalveluissa opiskelijan tukena ovat psykologi, kuraattori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja Opinto-ohjaus Ammattistarttiopinnoista ja siihen hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen oppilaille, huoltajille, oppilaanohjaajille ja opettajille. Opinto-ohjaus liittyy olennaisena osana ammattistarttiopintoihin ja sitä järjestetään henkilökohtaisena, pienryhmä- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa ohjausta opiskelunsa tueksi ja valintojen tekemiseen, jotta hän kykenee suunnittelemaan ammattistarttiopintonsa ja jatkosuunnitelmansa omien voimavarojensa mukaisesti. Ohjauksella autetaan opiskelijaa selkiyttämään omia 22

23 ajatuksiaan senhetkisestä tilanteestaan ja löytämään sopivan koulutusalan. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Ammattistarttiopettaja ja opiskelija laativat yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opiskelijan lähtötilanteen, koulutustaustan ja koulutustarpeiden mukaisesti. HOPS:iin kirjataan ammattistarttiopintojen tavoitteet, suoritettavat opinnot ja niiden etenemisen seuranta sekä suunnitelma työssäoppimiseen valmentautumisen ja ammatilliseen koulutukseen tutustumisen toteuttamisesta. Opiskelusuunnitelma on joustava ja sitä muutetaan tarvittaessa yhdessä opiskelijan elämäntilanteen ja ammatillisen kehityksen mukaan. Opiskelusuunnitelman tavoitteena on lisätä opiskelijan itseohjautuvuutta, sitoutumista opintoihin, itsearviointia ja urasuunnittelua. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista, opintojen edistymistä ja toteuttamisen mahdollisia esteitä seurataan ja arvioidaan ohjaus- ja arviointikeskustelujen avulla. Toteutumisen seurantaa ohjaavat ryhmänohjaaja ja opettajat sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja. Opiskelija sitoutuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, jonka muutoksista hän sopii etukäteen opettajan kanssa. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuu opintojen etenemisestä ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisesta Erityisopetuksen toteuttaminen Ammattistarttikoulutus ei ensisijaisena koulutuksena ole tarkoitettu erityisopetusta tarvitseville, koska heille on omia valmentavia ja kuntouttavia sekä tutkintoon johtavia koulutusmuotoja. Koulutuksessa voi olla kuitenkin erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tiettyjä erityisjärjestelyjä. Mikäli ammattistarttiopiskelija tarvitsee opintojensa onnistumiseksi erityisopetusta, hänelle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka alaikäisen opiskelijan osalta laaditaan yhdessä huoltajan kanssa. HOJKS:iin kirjataan opiskelijan yksilölliset tavoitteet, tukitoimet ja muut tarjottavat erityisjärjestelyt, vastuuhenkilöt sekä aikataulu. HOJKS:in toteutumista seurataan säännöllisesti. 23

24 Ammattistarttikoulutuksen tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu tai mukauttamalla vain joidenkin opintojen tavoitteet. Opetuksessa tuetaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta jatkoopintoihin sijoittumismahdollisuudet paranisivat. Tavoitteena kuitenkin on, että opiskelija pääosin saavuttaa yleiset valmiudet Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta, tukea opiskelijaa, edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä. Opiskelijahuolto tiedottaa oppilaitoksen yhteisistä pelisäännöistä kuten oppilaitoksessa noudatettavista järjestyssäännöistä, kriisisuunnitelmasta sekä kiusaamiseen, häirintään tai päihteiden käyttöön puuttumisesta Moniammatillinen yhteistyö Opiskelijahuollon palvelut toteutetaan oppilaitoksessa moniammatillisena yhteistyönä. Palveluihin kuuluvat opiskelijaterveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut. Lisäksi huomioidaan yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. sosiaali- ja terveystoimi, etsivä nuorisotyö, oppisopimustoimistot sekä nuorten työpajat. 7.2 Työturvallisuus Työturvallisuuden merkityksen ymmärtäminen opiskelijan toimintaympäristössä kuuluu osana opintoja. Ammattistarttikoulutuksessa työturvallisuuskoulutus antaa opiskelijalle käsityksen ja valmiudet toimia erilaisissa työympäristöissä. Ennen työskentelyn aloittamista työnantaja ja/tai koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset toimia turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattistarttikoulutuksen yhteydessä EA1, työturvallisuus- tai tulityökortti ja hygieniapassi koulutuksen järjestäjän tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 24

25 7.3 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Ryhmänohjaaja, opettajat sekä opiskelijahuoltohenkilöstö tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Yhteydenpitotapoja ovat mm. puhelinkeskustelut, sähköpostit, tapaamiset oppilaitoksessa ja opiskelijahallintojärjestelmän huoltajaliittymä. Hyvän yhteistyön avulla voidaan parhaiten tukea opiskelijan oppimista ja viihtymistä koulussa. Voidakseen tukea nuoren opintoja huoltajilla on oltava riittävästi tietoa opintojen tavoitteista ja toimintakäytänteistä. Opettajat tiedottavat aktiivisesti opiskelusta ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista opiskelijan huoltajille esim. vanhempainilloissa ja säännöllisillä tiedotteilla. Huoltajia kutsutaan myös oppilaitoksen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Yksittäisen opiskelijan kohdalla ryhmänohjaaja informoi alaikäisen opiskelijan huoltajaa opintojen edistymisestä sekä varhaisessa vaiheessa mahdollisista oppimista vaikeuttavista ongelmista. Yhteistyössä kodin kanssa suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja niiden toteutumista seurataan. 25

26 Liite 1 Ammattistartin toteutussuunnitelma 4.1 PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot 1 (syyslukukausi) 5 ov Ryhmäytyminen 1 1 Opintojen ohjaus 1 1 Opiskelutaidot 1 1 Opiskelijan hyvinvointi 1 2 Opiskelu- ja elämäntaidot 2 (kevätlukukausi) 5 ov Ryhmäytyminen 2 1 Opintojen ohjaus 2 1 Opiskelutaidot 2 1 Opiskelijan hyvinvointi 2 2 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 1 (syyslukukausi) 5 ov Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 1 1 Matematiikkaa vahvistavat opinnot 1 1 Tieto- ja viestintätekniikkaa vahvistavat opinnot 1 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi/englanti 1 Liikuntaa monipuolisesti 1 1 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 2 (kevätlukukausi) 5 ov Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 2 1 Matematiikkaa vahvistavat opinnot 2 1 Yhteiskuntaopin osaamista vahvistavat opinnot 1 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi/englanti 1 Liikuntaa monipuolisesti 2 1 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 1 (syyslukukausi) 7,5 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 1 3,5 Työssäoppimiseen valmentautuminen 1 4 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 2 (kevätlukukausi) 7,5 Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 2 3,5 Työssäoppimiseen valmentautuminen

27 4.2 VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot 0-3 ov Taide- ja kulttuuri 1 Työturvallisuuskortti 0,5 Tulityökortti 0,5 Ensiapu 1 0,5 Hygieniapassi 0,5 Muut valinnaiset 0-5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 2 Valinnaiskurssi 1 1 Valinnaiskurssi 2 1 Valinnaiskurssi

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2013 Voimassa 12.8.2013 Sisällys Tampereen seudun ammattiopisto 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 MÄÄRÄYS 15/011/2010 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Vammaisten opiskelijoiden valmenatva ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Opetussuunnitelman perusteet 2010 Opetushallitus 3.12.2009 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS EKOCENTER Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla Opetussuunnitelma: Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Paikka: EkoCenter Metsurintie

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO

AHLMANIN AMMATTIOPISTO AHLMANIN AMMATTIOPISTO AMMATTISTARTTI OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty johtokunnassa 3.12.2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 OHJAUS-,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA 2011 OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Vahvistettu 14.10.2011 Rehtorin päätös 40/10/2012 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 5 2. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma. Nivalan ammattiopisto. Ammattistartti

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma. Nivalan ammattiopisto. Ammattistartti Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma Nivalan ammattiopisto Ammattistartti Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma Nivalan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN... 5

1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN... 5 2 IÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 AMMATILLIEEN PERUKOULUTUKEEN OHJAAVAN JA VALMITAVAN KOULUTUKEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOTUMINEN... 5 1.1 Yleiset tavoitteet... 5 1.2 Opintojen muodostuminen... 6 1.3 Elinikäisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2.AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA 20.4.2017 KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO Yli 100-vuotias koulu lukio 40 vuotta (vuodesta 1976) OPISKELIJOITA

Lisätiedot