Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

2 Sisällysluettelo 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN MUODOSTUMINEN JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN OPINNOT PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot (10 ov) Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen (10 ov) Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (15 ov) VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot (0-3 ov) Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI ARVIOINNIN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Arvioinnista tiedottaminen Arvioinnin toteuttaminen Todistus MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN OHJAUS- JA TUKIPALVELUT Opinto-ohjaus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Erityisopetuksen toteuttaminen Opiskelijahuolto Moniammatillinen yhteistyö TYÖTURVALLISUUS KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ

3 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) on tarkoitus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita hänellä on. Opiskelijalähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi näkyä esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumisessa, mutta on lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa pyritään käyttämään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. Opiskelijan vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Stadin ammattiopiston erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. 3

4 Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat: - Aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. - Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. - Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. - Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. 2 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN 2.1 Ammattistarttikoulutuksen tavoitteet ja opetussuunnitelman laadinta Stadin ammattiopiston ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti) järjestetään ensisijaisesti juuri peruskoulunsa päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen. Koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymää perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja auttaa opiskelijaa löytämään oma koulutusalansa. Koulutuksessa hyödynnetään Stadin ammattiopiston monipuolista osaamista ja koulutustarjontaa. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää ammatillisten opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä ja vähentää osaltaan syrjäytymistä. Koulutus järjestetään siten, että se lisää opiskelijan aktiivisuutta ja tukee sekä kannustaa häntä jatkamaan opintojaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ja työvaltaisia opiskelumenetelmiä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteina on - vahvistaa opiskelijan elämänhallinnan taitoja - vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja 4

5 - auttaa opiskelijaa löytämään oman koulutusalansa ja -väylänsä - helpottaa opiskelijan jatko-opintoihin siirtymistä - mahdollistaa osan peruskoulun päättöarvioinnissa saatujen arvosanojen korottamisen Stadin ammattiopiston opetussuunnitelma perustuu voimassa oleviin ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Stadin ammattiopiston kaikkia aloja koskeva opetussuunnitelman yhteinen osa koskee myös tätä koulutusta. Opetusssuunnitelman yhteisessä osassa määritellään koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy Stadin ammattiopiston kotisivuilta. 2.2 Ammattistarttikoulutuksen muodostuminen Ammattistartti sisältää eri koulutusaloihin ja -muotoihin sekä työelämään tutustumista, jotka tukevat opiskelijan ura- ja tulevaisuuden suunnittelua. Koulutuksessa korostuvat ohjaus, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Ammattistartti mahdollistaa yksilöllisen ja joustavan mahdollisuuden siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen tai päinvastoin siinä vaiheessa, kun se on tarkoituksenmukaista. Ammattistartin päättyessä opiskelijalla on suunnitelma tuleviin opintoihin tai työhön siirtymiseen. Opetus ammattistartilla tapahtuu suomen kielellä. Oppilaitos ohjaa koulutukseen osallistuvia nuoria heille parhaiten soveltuvan perustutkinnon opintoihin. Ammattistartin opiskelijat voivat korottaa osaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoistaan. Nämä opinnot sisältyvät koulutuksen kokonaisopintoihin. 2.3 Jatko-opintomahdollisuudet Ammattistartin tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista peruskoulutusta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus siirtyä kesken ammattistarttikoulutuksen koulutukseen tutustumisjaksojen kautta suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen 5

6 valmiudet ja Stadin ammattiopistolla on tarjota hänelle opiskelupaikka. Asiasta päättää toimialarehtori neuvoteltuaan opiskelijaa opettavien opettajien kanssa. Ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuva saa ammattistarttikoulutuksen suorittamisesta kuusi lisäpistettä. (Asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa 4/2013.) 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Stadin ammattiopiston tarjoamassa ammattistarttikoulutuksessa opintoviikkojen minimimäärä on 20 ja maksimimäärä on 40 opintoviikkoa. Ammattistarttikoulutus muodostuu opinnoista, jotka vaihtelevat yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojenja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisällytetään tarvittava määrä opintoviikkoja opiskelijan taitojen ja valmiuksien mukaan. Sisältö koostuu seuraavista koulutuksen osista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen sekä Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opinnot 4.1 Pakolliset opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina opetussuunnitelman perusteissa (ov) Opintojen muodostuminen Stadin ammattiopistossa (ov) Opiskelu- ja elämäntaidot Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Valinnaiset opinnot: Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot

7 Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, vierailuja, työelämään tutustumista ja työssäoppimiseen valmentautumista. Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omasta opiskelusta. Opiskelija saa koulutuksen aikana henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee hänen taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammattistarttikoulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen osista, mikäli opiskelijalla on siihen edellytyksiä. Opiskelija voi valita valinnaisina opintoina jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvastavat yksilön sopeutumiskykyä sekä erilaisista tilanteista selviytymistä. Stadin ammattiopiston ammattistartit tekevät yhteistyötä keskenään, työpajojen, ammatillisten oppilaitosten, perusopetuksen, työelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 4 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN OPINNOT Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa koko ammattistarttikoulutuksen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hän voi palata suorittamaan keskeytyneet opintonsa myös kesken lukuvuoden hänelle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jota täydennetään tarvittaessa. 4.1 Pakolliset opinnot Opiskelu- ja elämäntaidot (10 ov) Opiskelijan opiskelu- ja elämäntaidot opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, ymmärtää koulutuksen merkityksen jatkosuunnitelmilleen ja saa tietoja ja 7

8 taitoja ammatilliseen peruskoulutukseen. Hän ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen opiskelijana. Opiskelija on aktiivinen ja oma-aloitteinen koulutukseen ja harrastuksiin hakeutumisessa. Opiskelija on tietoinen terveellisten elämäntapojen merkityksestä ja ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Ryhmäytyminen 2 ov Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana Sisältö oppilaitokseen ja toimipaikkaan tutustuminen yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot palautteen vastaanottaminen ja antaminen tunneilmaisun harjoittelu ryhmässä toimiminen Opintojen ohjaus 2 ov Opiskelija on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa osaa etsiä tietoa eri lähteistä lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan Sisältö ammattistartin opetussuunnitelmaan perehtyminen HOPSin laadinta WinhaWillen käyttöön perehtyminen minäkäsityksen ja oman motivaation selventäminen itseohjautuvuus oppimisessa työelämän perusvaatimuksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin tutustuminen 8

9 Opiskelutaidot 2 ov Opiskelija tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja Sisältö aikataulujen ja sopimusten noudattaminen oman osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen erilaisten oppimistekniikoiden kokeilu ja soveltaminen itselle sopiviksi oppimistaitojen vahvistaminen itsearvioinnin harjoittelu Opiskelijan hyvinvointi 4 ov Opiskelija on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Sisältö oman terveyden edistäminen terveyteen liittyvien tekijöiden kartoitus asumiseen, opiskeluun ja terveyteen liittyvien palvelujen käyttö arkielämän taitojen harjoittelu (ruuan valmistus, siivoaminen, asiointi) harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan käyttö taloustietous kestävä kehitys 9

10 Toteutus Arviointi Lähiopetus, alkukartoitus, oppimistyylitestit, ryhmätyöskentely, toiminnalliset harjoitukset, ryhmäytymisharjoitukset, toiminnalliset projektit, tiedonhakutehtävät, vierailut (esim. Kela, Verotoimisto, TE-toimisto, Kierrätyskeskus), oppimispäiväkirja Arviointi muodostuu opintojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä. Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen (10 ov) Opiskelija saavuttaa sellaiset äidinkielen, vieraiden kielten (ruotsi ja englanti), matematiikan, yhteiskuntaopin sekä tieto- ja viestintätekniikan valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan koulutus-alalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatilliseen koulutukseen suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. 10

11 Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 2 ov opiskelijan perustiedot ja -taidot vahvistuvat opiskelija kehittyy kirjallisessa ilmaisussaan opiskelija vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja kehittyy suullisessa ilmaisussaan Sisältö Kirjallinen viestintä: oman osaamisen parantamisen suunnitelma asiakirjoittaminen (asiatyyli, prosessikirjoittaminen, tyypilliset tekstilajit: essee, tiivistelmä ja raportointi) kielen rakenteiden kertaaminen kielenhuolto (osittain soveltaen asiakirjoittamiseen) tekstien lukeminen, ymmärtäminen ja tulkitseminen tiedonhaku erilaisista lähteistä Suullinen viestintä: erilaiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet (tilanteenmukainen kieli ja tyyli, keskustelutaito, ryhmätyöskentely, esiintymistilanteet) esiintymistaito ja esiintymisjännityksen hallinta (erilaiset esitystilanteet, havainnollistaminen) Toteutus Lähiopetus, ryhmäkeskustelut, lukutehtävät, oppimistehtävät, harjoitukset esiintymistilanteissa ja opintokäynnit. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Matematiikkaa vahvistavat opinnot 2 ov Opiskelija ylläpitää ja täydentää perusopetuksen oppimäärän mukaista osaamista osaa käyttää laskennan apuvälineitä, kuten taskulaskinta hallitsee jokapäiväisessä elämässä tarvittavat peruslaskutaidot 11

12 saa riittävät matemaattiset valmiudet ammatillisen peruskoulutuksen matematiikan opintoihin Sisältö suunnitelma oman osaamisen vahvistamiseksi peruslaskutoimitukset (laskujärjestys, murtolukujen laskutoimitukset, potenssilaskenta, neliö- ja kuutiojuuri) yhtälöiden ratkaiseminen (ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön ratkaisu, yhtälöpari yhteenlasku- ja sijoitusmenetelmällä) sanallisten tehtävien matematisointi sekä ratkaisun löytäminen prosenttilaskut ja verranto sekä siinä suhde yksikkömuunnokset ja likiarvot tasogeometria, mukaan lukien perustrigonometria ja Pythagoraan lause tilastolliset tunnusluvut ja kuvaajien tulkitseminen Toteutus Lähiopetus, laskimen ja tietokoneen käyttö, yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä itsenäinen opiskelu. Peruslaskutoimitusten harjoittelu käytännönläheisissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Tieto- ja viestintätekniikkaa vahvistavat opinnot 1 ov Opiskelija tiedostaa omat tieto- ja viestintätekniikan taidot, jotka voidaan opettajan toimesta kartoittaa tutustuu oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristöön ja pelisääntöihin osaa käyttää oppilaitoksen sähköpostiohjelmaa; lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä sekä lähettää liitetiedostoja tutustuu johonkin verkko-oppimisympäristöön, esim. Fronter ja muihin opiskelun kannalta tärkeisiin ohjelmiin käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalista mediaa välineenä opiskelussa ja tiedonhankinnassa harjoittelee ja vahvistaa yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan ohjelmien käyttötaitoja 12

13 ymmärtää nettietiketin merkityksen ja osaa kehittää tietoturvavalmiuksia Sisältö oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöympäristöihin ja ohjelmiin tutustuminen ja käyttö sähköpostin, internetin, verkko-oppimisympäristön (esim. Fronter) sekä sosiaalisen median käyttö ja hyödyntämien opinnoissa ja työelämässä tekstinkäsittelyn perusteet johdatus tietoturvaan ja nettietikettiin Toteutus Lähiopetus, oppimistehtävät, verkko-oppimisympäristöjen, sähköpostin, sosiaalisen median käyttö Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, englanti 1 ov saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä Sisältö englannin kielen perusrakenteiden vahvistaminen omien oppimisstrategioiden arviointi ja päivittäminen englanninkielisen maailman kulttuureihin tutustuminen työelämän keskeiseen sanastoon tutustuminen ammattialan sanastoon tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyviin lyhyisiin teksteihin tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyvien lyhyiden tekstien tuottaminen suullisen kielitaidon kehittäminen perinteisten ja sähköisten sanakirjojen käyttö Toteutus Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäkeskustelut. 13

14 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi 1 ov Opiskelija Sisältö Toteutus ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa osaa toimia asianmukaisesti ja kohteliaasti pohjoismaisessa viestinnässä selviytyy helpoista rutiininomaisista arkielämän tilanteista ja ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyitä tekstejä, kuten aikatauluja, ruokalistoja, mainoksia sekä helppoja työhön liittyviä tekstejä osaa kirjoittaa ruotsin kielellä lyhyen kuvauksen itsestään ja mahdollisesta ammattialastaan. ruotsin kielen perusrakenteiden vahvistaminen omien oppimisstrategioiden arviointi ja päivittäminen ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustuminen, arkielämän ruotsi työelämän keskeiseen sanastoon tutustuminen ammattialan sanastoon tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyviin lyhyisiin teksteihin tutustuminen työelämään ja opiskeluun liittyvien lyhyiden tekstien tuottaminen suullisen kielitaidon kehittäminen perinteisten ja sähköisten sanakirjojen käyttö Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäkeskustelut. Liikuntaa monipuolisesti 2 ov Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja terveyden edistämisessä motivoituu omaehtoiseen liikuntaharrastukseen oman hyvinvointinsa ja opiskelunsa edistämiseksi tutustuu liikunnan eri muotoihin ja saa samalla positiivisia liikuntakokemuksia ja löytää niiden kautta oman liikuntamuotonsa 14

15 Sisältö vahvistaa ryhmätyötaitojaan tutustuminen liikunnan eri lajeihin erilaisissa ympäristöissä eri vuodenaikojen mukaan eri liikuntalajien harrastusmahdollisuudet ja turvallinen liikkuminen Toteutus Lähiopetus, käytännön liikuntatunnit hyödyntäen koulun liikuntatiloja ja lähialueen ulkoilupaikkoja, opintokäynnit lähialueen liikuntaharrastuspaikkoihin. Syys- ja kevätlukukaudella tarjotaan yksi opintoviikko. Yhteiskuntaopin osaamista vahvistavat opinnot 1 ov ylläpitää ja kehittää peruskoulussa opittuja, yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja hallitsee perustiedot yhteiskunnan ja kansantalouden toiminnasta ja omista vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnan jäsenenä saa valmiuden työnteon ja yrittäjyyden arvostamiseen Sisältö yhteiskunnallinen päätöksenteko ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet, oikeusjärjestelmä kansantalouden perusrakenteet, työnteon ja yritysten merkitys kansantaloudessa oman talouden suunnitteluun tarvittavia perustietoja ja -taitoja perustietoja yrittäjyydestä, yrittäjyys mahdollisena tulevana uravaihtoehtona Toteutus Lähiopetus, opetuskeskustelut, tiedonhakutehtävät ja käytännön harjoitukset. 15

16 Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Perusopetuksen arvosanojen korottaminen Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arviointi tapahtuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja käyttäen perusopetuksen mukaista numeroasteikkoa ja todistuksia koskevia määräyksiä. Opiskelija voi korottaa joitakin arvosanoja henkilökohtaisen opiskelulusuunnitelmansa mukaan. Arvosanojen korottaminen tapahtuu Stadin ammattiopistossa tai muussa sovitussa oppilaitoksessa Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (15 ov) Opiskelija tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 7 ov opiskelija hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista opiskelija tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja opiskelija on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä opiskelija tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän 16

17 opiskelija perehtyy kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin opiskelija tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia opiskelija asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta opiskelija osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja sekä perustella ne opiskelija tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelija tuntee työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Sisältö Opintojen ensimmäinen osa (3,5 ov) sisältää lähiopetusta sekä tutustumista pääasiassa Stadin ammattiopistossa tarjolla oleviin ammatillisiin koulutuksiin. Koulutukseen tutustumisjakson tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden tasavertainen mahdollisuus tutustua Stadin ammattiopiston järjestämään ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija tutustuu perustutkintojen koulutukseen kolmella valitsemallaan alalla, jolloin hän perehtyy alojen eri ammatteihin, niissä edellytettäviin perustaitoihin, työympäristöihin sekä keskeisiin sääntöihin ja toimintatapoihin. Aloihin tutustutaan toiminnallisia menetelmiä käyttäen ja opiskelija kokeilee eri aloihin liittyviä kädentaitoja. Opintojen toisessa osassa (3,5 ov) opiskelija etsii eri tietolähteistä tietoa tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista sekä harjoittelee yhteishakua. Opinnot sisältävät oppilaitos- ja työelämävierailuja sekä näistä tehtyjä kirjallisia ja suullisia raportteja. Opintojakson aikana opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, pohtii soveltuvuuttaan erilaisille aloille ja hänen valmiutensa suunnitella jatko-opintojaan, uraansa ja tulevaisuuttaan vahvistuvat. Toteutus Ammatilliseen koulutukseen tutustumisjaksot, ammatinvalintatestit, yritysvierailut, ulkopuoliset vierailijat, oppilaitosvierailut, ammattilaisten haastattelut, tiedonhaku koulutusmahdollisuuksista ja yhteishaun harjoittelu. 17

18 Työssäoppimiseen valmentautuminen 8 ov Opiskelija hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä, noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin Toteutus Stadin ammattiopiston ammattistarteissa työssäoppimiseen valmentautuminen suunnitellaan opiskelijalähtöisesti. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan työssäoppimiseen valmentautumisen ajoitus, kesto ja ympäristö. Opiskelija ensisijaisesti hankkii työssäoppimiseen valmentatumispaikan itse. Ryhmänohjaaja auttaa tarvittaessa. Ennen valmentautumisjakson alkamista opiskelija ja opettaja sopivat tavoitteista ja suoritettavista työtehtävistä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Oppilaitos ja työpaikka tekevät kirjallisen sopimuksen, josta selviää jakson ajoitus, osapuolten vastuut sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opiskelija osallistuu sovitusti työtehtäviin ja saa ohjausta sekä työpaikkaohjaajalta että ohjaavalta opettajalta jakson aikana. Työssäoppimiseen valmentautumisen aikana opiskelija saa tietoa erilaisista työtehtävistä, omista vahvuuksistaan ja valmiuksistaa sekä työelämän pelisäännöistä. Opiskelija kuvaa kokemuksiaan kirjallisten tehtävien ja oppimispäiväkirjan avulla. Työssäoppimisen valmentautumisen lopussa käydään arviointi- ja palautekeskustelu, johon osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Työssäoppimiseen valmentautuminen jakautuu kahteen, syksyllä (4 ov) ja keväällä (4 ov) toteutettavaan osaan. 18

19 Opiskelija noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Arviointi Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä osaa arvoida omaa työskentelyään monipuolisesti vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S) -merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Työssäoppimisen valmentautumisjaksoilla yleisimpiä arvioinnin kohteita ovat työaikojen noudattaminen, annettujen tehtävien suorittaminen, oma-aloitteisuus, asiakaspalvelu, yhteistyövalmiudet ja asenne työhön. Opintojakson aikana työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat jatkuvaa palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä vielä pitää oppia. 5.2 Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot (0-3 ov) Mikäli opiskelijalla on valmiuksia ja edellytyksiä, niin hän voi valita opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti Stadin ammattiopiston tarjoamista ammatillisen perustutkinnon opinnoista. Valinnaisina kursseina ammattistarttiopiskelijoille tarjotaan: Taide ja kulttuuri 1 ov, Työturvallisuuskortti 0,5 ov, Tulityökortti 0,5 ov, Ensiapu 1 0,5 ov sekä Hygieniapassi 0,5 ov. Opintoja voidaan myöhemmin ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa ammatillisessa perustutkinnossa. 19

20 Arviointi Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) Opiskelija voi suorittaa valinnaisena opintona esimerkiksi opintojakson ammatillisesta perustutkinnosta tai suorittaa tämän opintojakson työssäoppimiseen valmentautumisessa. opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan opiskelija osaa valita opintoja eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). 6 OPISKELIJAN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle itselleen sekä opettajille. Arviointi toimii myös jatkosuunnitelmien tukena opintoihin hakeutumista varten, työllistymisen tukena työnantajille sekä muun itsenäisen elämän tukena. Opintojen aikana pyritään vahvistamaan opiskelijan itsearviointitaitoja. 20

21 6.1.1 Arvioinnista tiedottaminen Ryhmänohjaaja tiedottaa opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville opintojen alussa arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tiedotettavia asioita ovat ainakin arvioinnin tehtävät ja tavoitteet, oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimiseen valmentautumisen arvioinnin, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, arvioinnista päättäminen, arvioinnin uusiminen, arvioinnin oikaiseminen sekä koulutuksesta annettavan todistuksen saaminen Arvioinnin toteuttaminen Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina koulutuksen aikana laadittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet on kirjattuina opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijan edistymistä verrataan ensisijaisesti hänen omaan kehittymiseensä. Opiskelija arvioi oppimistaan henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella, jotka tulee laatia opiskelijan tarpeiden ja opintojen tavoitteiden pohjalta. Oppimista arvioidaan koko ammattistarttikoulutuksen ajan antamalla opiskelijalle suullista sekä kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Pääsääntöisesti numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa käytetä. Palautteella tuodaan esille opiskelijan vahvuudet ja näin tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat voimassa olevan ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen mukaisella arviointiasteikolla tai suoritus osoitetaan hyväksytyksi suoritettu (S) -merkinnällä. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, ne arvioidaan kyseisen tutkinnon arviointikäytännön mukaisesti, jotta osaaminen voidaan myöhemmin tunnustaa osaksi opiskelijan opintoja Todistus Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta eli todistuksen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta. Todistuspohjana käytetään Opetushallituksen laatimaa 21

22 virallista todistuspohjaa. Saadakseen todistuksen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 20 opintoviikkoa. Muussa tapauksessa opiskelijalle annetaan opintosuoritusote sekä erotodistus. Jos opiskelija on suorittanut osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa on noudatettava ammatillisen peruskoulutuksen arviointia koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Jos opiskelija on koulutuksen yhteydessä korottanut perusopetuksen oppimäärän arvosanoja, annetaan niitä hyväksytysti suorittaneelle erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain. 7 MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATTISTARTTIKOULUTUKSESSA 7.1 Opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut Ohjaus- ja tukipalveluiden tehtävänä on tukea opiskelijan osallisuutta ja vastuunottoa ammattistarttiopinnoissa ja jatko-opintosuunnitelmissa sekä edistää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Opiskelijaa autetaan löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan. Lisäksi opiskelijaa tuetaan tunnistamaan opiskeluun ja elämäntilanteeseen mahdollisesti liittyviä ongelmia ja hakemaan tukea niiden ratkaisemiseen. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan opiskelijan opintojen edistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ja voimavaroja omaan elämäänsä, elämänsuunnitteluunsa ja elämänhallintaansa. Ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki ryhmän kanssa työskentelevät oppilaitoksen toimijat kuten ryhmänohjaaja, opettajat ja opinto-ohjaaja. Tukipalveluissa opiskelijan tukena ovat psykologi, kuraattori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja Opinto-ohjaus Ammattistarttiopinnoista ja siihen hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen oppilaille, huoltajille, oppilaanohjaajille ja opettajille. Opinto-ohjaus liittyy olennaisena osana ammattistarttiopintoihin ja sitä järjestetään henkilökohtaisena, pienryhmä- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa ohjausta opiskelunsa tueksi ja valintojen tekemiseen, jotta hän kykenee suunnittelemaan ammattistarttiopintonsa ja jatkosuunnitelmansa omien voimavarojensa mukaisesti. Ohjauksella autetaan opiskelijaa selkiyttämään omia 22

23 ajatuksiaan senhetkisestä tilanteestaan ja löytämään sopivan koulutusalan. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Ammattistarttiopettaja ja opiskelija laativat yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opiskelijan lähtötilanteen, koulutustaustan ja koulutustarpeiden mukaisesti. HOPS:iin kirjataan ammattistarttiopintojen tavoitteet, suoritettavat opinnot ja niiden etenemisen seuranta sekä suunnitelma työssäoppimiseen valmentautumisen ja ammatilliseen koulutukseen tutustumisen toteuttamisesta. Opiskelusuunnitelma on joustava ja sitä muutetaan tarvittaessa yhdessä opiskelijan elämäntilanteen ja ammatillisen kehityksen mukaan. Opiskelusuunnitelman tavoitteena on lisätä opiskelijan itseohjautuvuutta, sitoutumista opintoihin, itsearviointia ja urasuunnittelua. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista, opintojen edistymistä ja toteuttamisen mahdollisia esteitä seurataan ja arvioidaan ohjaus- ja arviointikeskustelujen avulla. Toteutumisen seurantaa ohjaavat ryhmänohjaaja ja opettajat sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja. Opiskelija sitoutuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, jonka muutoksista hän sopii etukäteen opettajan kanssa. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuu opintojen etenemisestä ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisesta Erityisopetuksen toteuttaminen Ammattistarttikoulutus ei ensisijaisena koulutuksena ole tarkoitettu erityisopetusta tarvitseville, koska heille on omia valmentavia ja kuntouttavia sekä tutkintoon johtavia koulutusmuotoja. Koulutuksessa voi olla kuitenkin erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tiettyjä erityisjärjestelyjä. Mikäli ammattistarttiopiskelija tarvitsee opintojensa onnistumiseksi erityisopetusta, hänelle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka alaikäisen opiskelijan osalta laaditaan yhdessä huoltajan kanssa. HOJKS:iin kirjataan opiskelijan yksilölliset tavoitteet, tukitoimet ja muut tarjottavat erityisjärjestelyt, vastuuhenkilöt sekä aikataulu. HOJKS:in toteutumista seurataan säännöllisesti. 23

24 Ammattistarttikoulutuksen tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu tai mukauttamalla vain joidenkin opintojen tavoitteet. Opetuksessa tuetaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta jatkoopintoihin sijoittumismahdollisuudet paranisivat. Tavoitteena kuitenkin on, että opiskelija pääosin saavuttaa yleiset valmiudet Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta, tukea opiskelijaa, edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä. Opiskelijahuolto tiedottaa oppilaitoksen yhteisistä pelisäännöistä kuten oppilaitoksessa noudatettavista järjestyssäännöistä, kriisisuunnitelmasta sekä kiusaamiseen, häirintään tai päihteiden käyttöön puuttumisesta Moniammatillinen yhteistyö Opiskelijahuollon palvelut toteutetaan oppilaitoksessa moniammatillisena yhteistyönä. Palveluihin kuuluvat opiskelijaterveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut. Lisäksi huomioidaan yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. sosiaali- ja terveystoimi, etsivä nuorisotyö, oppisopimustoimistot sekä nuorten työpajat. 7.2 Työturvallisuus Työturvallisuuden merkityksen ymmärtäminen opiskelijan toimintaympäristössä kuuluu osana opintoja. Ammattistarttikoulutuksessa työturvallisuuskoulutus antaa opiskelijalle käsityksen ja valmiudet toimia erilaisissa työympäristöissä. Ennen työskentelyn aloittamista työnantaja ja/tai koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset toimia turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattistarttikoulutuksen yhteydessä EA1, työturvallisuus- tai tulityökortti ja hygieniapassi koulutuksen järjestäjän tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. 24

25 7.3 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Ryhmänohjaaja, opettajat sekä opiskelijahuoltohenkilöstö tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Yhteydenpitotapoja ovat mm. puhelinkeskustelut, sähköpostit, tapaamiset oppilaitoksessa ja opiskelijahallintojärjestelmän huoltajaliittymä. Hyvän yhteistyön avulla voidaan parhaiten tukea opiskelijan oppimista ja viihtymistä koulussa. Voidakseen tukea nuoren opintoja huoltajilla on oltava riittävästi tietoa opintojen tavoitteista ja toimintakäytänteistä. Opettajat tiedottavat aktiivisesti opiskelusta ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista opiskelijan huoltajille esim. vanhempainilloissa ja säännöllisillä tiedotteilla. Huoltajia kutsutaan myös oppilaitoksen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Yksittäisen opiskelijan kohdalla ryhmänohjaaja informoi alaikäisen opiskelijan huoltajaa opintojen edistymisestä sekä varhaisessa vaiheessa mahdollisista oppimista vaikeuttavista ongelmista. Yhteistyössä kodin kanssa suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja niiden toteutumista seurataan. 25

26 Liite 1 Ammattistartin toteutussuunnitelma 4.1 PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot 1 (syyslukukausi) 5 ov Ryhmäytyminen 1 1 Opintojen ohjaus 1 1 Opiskelutaidot 1 1 Opiskelijan hyvinvointi 1 2 Opiskelu- ja elämäntaidot 2 (kevätlukukausi) 5 ov Ryhmäytyminen 2 1 Opintojen ohjaus 2 1 Opiskelutaidot 2 1 Opiskelijan hyvinvointi 2 2 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 1 (syyslukukausi) 5 ov Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 1 1 Matematiikkaa vahvistavat opinnot 1 1 Tieto- ja viestintätekniikkaa vahvistavat opinnot 1 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi/englanti 1 Liikuntaa monipuolisesti 1 1 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 2 (kevätlukukausi) 5 ov Äidinkielen taitoja vahvistavat opinnot 2 1 Matematiikkaa vahvistavat opinnot 2 1 Yhteiskuntaopin osaamista vahvistavat opinnot 1 Vieraita kieliä vahvistavat opinnot, ruotsi/englanti 1 Liikuntaa monipuolisesti 2 1 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 1 (syyslukukausi) 7,5 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 1 3,5 Työssäoppimiseen valmentautuminen 1 4 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 2 (kevätlukukausi) 7,5 Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 2 3,5 Työssäoppimiseen valmentautuminen

27 4.2 VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot 0-3 ov Taide- ja kulttuuri 1 Työturvallisuuskortti 0,5 Tulityökortti 0,5 Ensiapu 1 0,5 Hygieniapassi 0,5 Muut valinnaiset 0-5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 2 Valinnaiskurssi 1 1 Valinnaiskurssi 2 1 Valinnaiskurssi

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma. Nivalan ammattiopisto. Ammattistartti

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma. Nivalan ammattiopisto. Ammattistartti Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma Nivalan ammattiopisto Ammattistartti Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksen opetussuunnitelma Nivalan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA 2011 OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Vahvistettu 14.10.2011 Rehtorin päätös 40/10/2012 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 5 2. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Koulutuksen perusteet Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Lausuntopyyntö 77/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisältö Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot