Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan"

Transkriptio

1 Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan EK-päivä, Oulu Benny Hasenson

2 Jätelainsäädännön valmistelun tilannekatsaus Jätedirektiivi hyväksyttiin joulukuussa 2008 ja se olisi pantava kansallisesti toimeen Jätelain kokonaisuudistus käynnistyi YM:n työryhmässä 2007 Ehdotus valmistui Ehdotuksia myös ympäristösuojelulain muutoksiksi. Asetusehdotusten valmistelua vielä jatketaan. Mm. EK:n eriävä mielipide Lausuntojen määräaika on EU:n aikataulu ei onnistu, ja uusi laki voi aikaisintaan tulla voimaan vuonna YM:n työryhmää johtaa ylijohtaja Pekka Jalkanen Elinkeinoelämää työryhmässä edustavat Katri Penttinen (YYL) ja Benny Hasenson (EK). Työryhmässä ovat edustettuina ympäristöhallinnon asiantuntijoiden lisäksi myös mm. Jätelaitosyhdistyksen, Luonnonsuojeluliiton, Kuntaliiton, MMM:n, TEM:in ja STM:n edustajat. EK:lla on taustaryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti. 2

3 Eräitä keskeisiä käsitteitä Jäte kuten nykyisin: käytöstä poisto tekee esineestä tai aineesta jätteen Sivutuote ja end-of-waste eivät jätteitä Vaarallinen jäte (nykyisin ongelmajäte), jätettä joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ympäristölle Jäteluettelo, jota ollaan uusimassa, luettelee vaaralliset jätteet. Asumisessa syntyvä jäte, yhdyskuntajäte Yhdyskunta jäte = asumisessa syntyvä jäte + siihen rinnastettava mm. elinkeinotoiminnan jäte Jätehuollon ensisijaisuusjärjestys (hierarkia) on viisiportainen: Jätteen synnyn ehkäiseminen uudelleenkäytön valmistelu kierrätys hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen loppukäsittely Mm. ympäristövaikutukset ja teknis-taloudelliset tekijät voivat mahdollistaa poikkeamisen hierarkiasta 3

4 Sivutuote ja jäteominaisuuksien lakkaaminen Nykyisin jätteeksi luokiteltu esine tai aine voikin uuden lain nojalla olla sivutuotetta tai sen jäteominaisuudet voivat lakata. Silloin kyseessä ei ole (enää) jäte. Valtioneuvoton asetuksissa annetaan tarkempia vaatimuksia. Sivutuotteen tulee täyttää seuraavia ehtoja: syntyy sellaisessa valmistusprosessissa, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen; käyttö on varmaa; voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti muunnettuna; syntyy valmistusprosessin olennaisena osana; täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset, eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Aineen ja esineen, joka on lakannut olemasta jätettä, tulee täyttää seuraavia ehtoja: se on muunnettu hyödyllistä käyttöä varten; sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti; sillä on markkinat tai kysyntää; se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen; ja sen käyttö ei aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 4

5 Tuotteita ja tuotantoa koskevia ehdotuksia Säädöksiä perustellaan tavoitteella edistää jätteen synnyn ehkäisemistä ja määrän vähentämistä sekä jätteiden haitallisuuden vähentäminen. Lain tavoitteessa lähtökohdaksi luonnonvarojen kestävä käyttö. Direktiivin lähtökohtana ympäristö- ja terveyshaittojen torjuminen Soveltamisalaksi ehdotetaan mm toiminta ja tuote, josta syntyy jätettä. EK: kattaa siis kaikki tuotteet ja kaikki toiminnat Ympäristölupapäätöksissä voidaan antaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen liittyviä vaatimuksia EK: lupaviranomaisen valtuus määrätä jätteen määrän vähentämisestä voi johtaa arvaamattomiin tilanteisiin Valtuus kieltää tilapäisesti tai pysyvästi tuotteen maahantuonti, valmistus, myynti jne., jos ei täytä eräitä vaatimuksia EK: pitää todella tarkoin yksilöidä, missä tilanteissa voidaan soveltaa Tuotteita koskevat määräykset: - mahdollisuuksien mukaan - korjattava, uudelleenkäytettävä, kierrätettävä, säästeliäs raaka-aineen käyttö, raakaaineen korvaaminen jätteellä, tuotantomenetelmän valinta, että syntyy vähän jätteitä jne. EK: tuotesuunnittelu kuuluu yritysten autonomiaan tarkempi yksilöinti Elinkaaren huomioon ottaminen 5

6 Tuottajavastuuta koskevia ehdotuksia Pakkausten osittaisesta tuottajavastuusta ehdotetaan luopumista Tuotteen viimeisen haltijan tulee voida koko maassa maksutta ja ilman kohtuutonta vaivaa toimittaa ko. jätteet järjestettyyn vastaanottoon Vastaanottopisteverkostoa esitetään laajennettavaksi Otettava huomioon tuotteiden laji, laatu ja ennakoitu määrä sekä vastaanotosta ja kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. EK:n muutosehdotus: Huomioon myös jakelijoiden ja muiden järjestämät vastaanottopaikat, kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuudet, tuotteiden markkinoiden laajuus alueella. Muut toimijat eivät saa toimia niin, että tuottajien mahdollisuus vastata velvoitteistaan vaikeutuu. SE-laitteiden jakelijoiden on otettava vastaan käytöstä poistettu laite, kun tilalle ostetaan uusi vastaava laite. Jakelija voi järjestää vastaanoton myös myyntipisteen läheisyydessä sijaitsevassa muussa paikassa EK: jakelija voi järjestää vastaanoton myös muussa paikassa siten, että SE-romun palauttaminen ei tule loppukäyttäjän kannalta vaikeammaksi ja että järjestelyt säilyvät maksuttomina loppukäyttäjälle Tuotteen tuottajan pitää ilmoittaa rekisteröitymisestään ja kaupan tulee varmistua, että tuottaja on rekisteröitynyt, jos ei tämä ole ilmoittanut. EK: riittää, että tuotteen tuottaja ilmoittaa Tuottajayhteisöihin ei voi kuulua muita kuin tuottajia EK: Tuottajien päätöksellä voidaan hyväksyä myös muita 6

7 Yhdyskuntajätehuolto Asuinkiinteistöjen jätteiden ja niihin rinnastettavien yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestäminen Kunnan järjestämä tai sopimusperäinen jätteenkuljetus Kunnan järjestämässä kunta kilpailuttaa koko kunnan tai sen alueen kotitalousjätehuollon. Sopimusperusteisessa jätteen tuottaja valitsee jätteen kuljettajan. Kunnalliset jätelaitokset (JLY) ajavat voimakkaasti sopimusperäisen jätehuollon poistamista laista. YYL ja EK vastustavat. Myös Kuntaliitto haluaa säilyttää vaihtoehdot, koska päätäntävalta on kunnilla. Molemmat vaihtoehdot sisältyvät työryhmän mietintöön. Vastuunjako (pesä) kunnan vastuulla kotitaloudet ja julkiset laitokset, elinkeinoelämä vastaa omasta jätehuollostaan ja tuottajavastuujärjestelmässä tuotteiden tuottajat ja pakkaajat vastaavat. Kuntaliitto esittänyt palaamista vanhaan järjestelmään. Mielipiteet vaihtelevat. Yksityisten laitosten (sairaalat, koulut jne.) yhdyskuntajätteiden jätehuolto ehdotetaan kunnan vastuulle. EK ei kannata. 7

8 Muita ehdotuksia Yleisötilaisuuden järjestäjällä siistimisvelvollisuus. Toissijainen velvollisuus alueen haltijalla. Siirtoasiakirja vaaditaan eräisiin jätteiden (mm. sako- ja lokakaivolietteet, rakennus- ja purkujäte) kuljetuksiin. Viranomaiselle oikeus valvontaa täydentäviin tarkastuksiin ja mittauksiin myös tarkastettavan kustannuksella. Laiminlyöntimaksu tuottajille ja tuottajayhteisöille, jos laiminlyövät ilmoitusten tekemisen, hakemusten jättämisen, tietojen antamista, kirjanpitovelvollisuutta, siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuutta. Kaikkien pantillisten juomapakkausten jakelijoiden (kioskit, hotellit jne.) on otettava vastaan palautuspullot ja tölkit. 8

9 Muita ehdotuksia jne. Paljon asetuksenantovaltuuksia työ jatkuu Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia Korkea kynnys jätteiden toimittamiseen ulkomaiseen vaarallisen jätteen polttolaitokseen Yritysten vakuusvelvollisuutta halutaan laajentaa ja vakuuden lajeja halutaan supistaa. Ehdotuksen mukaan vain takaus, vakuutus tai suljettu pankkitalletus Jätteitä käsitteleville yrityksille omavalvontavelvollisuus 9

10 Jätelakiehdotuksen vaikutuksia yritysten toimintaan Jätteen määrittelyyn tulossa uusia arviointikriteerejä. Voi johtaa eräiden nykyisin jätteeksi luokiteltujen materiaalien jätestatuksen uudelleen arviointiin ei jätettä Luonnonvarojen kestävä käyttö jätelain keskeiseksi tavoitteeksi. Voi johtaa lupamenettelyssä ylilyönteihin, joilla yritetään vaikuttaa yrityksen tuotantoon ja tuotteisiin Pakkausjätteille ehdotetaan täyttä tuottajavastuuta. Jos toteutuu, niin uhkana on, että pakattujen tuotteiden hintoja joudutaan nostamaan Kuntien osuutta ja vastuuta jätehuollon operoinnissa ehdotetaan kasvatettavaksi yksityisten alan yritysten toimintaedellytykset voivat kaventua Tuote voidaan kieltää eräin edellytyksin. Suojaa asianmukaisesti toimivia yrityksiä, mutta sallii myös ylilyönnit 10

11 Jätelakiehdotuksen vaikutuksia yritysten toimintaan Otetaan käyttöön laiminlyöntimaksu. Käyttöönottokynnys on matala ja maksu voi eräissä laiminlyönneissä nousta jopa euroon Viranomainen voi tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jos epäilee laiminlyöntiä. Yritys joutuu maksamaan kustannukset, vaikka tutkimus olisi aiheeton. Kustannukset voivat nousta suureksi esim. maaperätutkimuksissa. IPPC-luvanvaraisille laitoksille ehdotetaan eräin edellytyksin uutta vakuusvelvollisuutta toiminnan lopettamisen varalle. Koskisi teoriassa satoja laitoksia, joilla ei ole kaatopaikkaa tai muuta jätteenkäsittelyä Asetuksilla voi olla huomattavaakin merkitystä myös yritysten toimintaan. Vielä valmistelematta 11

12 Miltä jätehuollon tulevaisuus näyttää voimassa olevan lain valossa? Jätehuoltoon ei ole tulossa radikaaleja muutoksia Jätteen määrittelyyn uusia elementtejä, luokittelu toivon mukaan selkeytyy Tuotteita koskevat valtuudet sisältävän riskin yrityksille Kaatopaikkakäsittelyyn rajoituksia (asetuksessa) kiihdyttänee jätteen energiasisällön hyödyntämistä (polttoa) Pakattujen tuotteiden hintoihin voi kohdistua korotuspaineita Yritykset voivat jatkossakin itse päättää jätteidensä kuljetuksista ja käsittelijöistä poikkeuksena yhteiskuntajätteet 12

13 Hyvää alkavaa kevättä! t. Benny 13

Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset

Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset 25. valtakunnalliset jätehuoltopäivät 5.-6.10.2011 Riitta Levinen Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki jätelain muuttamisesta

Laki jätelain muuttamisesta Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2014 410/2014 Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan jätelain (646/2011) 131 :n 2

Lisätiedot

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön KOKOEKO-seminaari 16.2.2012 SAVONIA-ammattikorkeakoulu, Kuopio Ari Seppänen YM Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot