Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa"

Transkriptio

1 Kaivosten sivuvirrat - ympäristölainsäädännön näkökulmaa Vuokatti Lainsäädäntöä Esityksen sisältöä Materiaalitehokkuus Kaivannaisjätteet Esimerkit tuotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä

2 Lainsäädäntöä Ympäristönsuojelulaki Jätelaki Kaivannaisjäteasetus Maankäyttö- ja rakennuslaki Teollisuuspäästödirektiivi REACH-direktiivi Rakennustuoteasetus jne 3 Materiaalitehokkuus Tuotettujen tuotteiden tai palveluiden ja niiden tuottamiseen käytettyjen materiaalien suhde Jätelaki (646/2011) voimaan jätelain kokonaisuudistus materiaalitehokkuusperiaate läpäiseväksi etusijajärjestys ->> muutokset myös ympäristönsuojelulakiin (647/2011) ympäristöluvan lupamääräyksiä annettaessa huomioon myös materiaalin käytön tehokkuus Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 4 2

3 Materiaalitehokkuus ja ympäristölupa Jos materiaalien käytön tehottomuudesta syntyy jätettä, jonka määrää voitaisiin vähentää tai haitallisuutta alentaa materiaalitehokkuuden parantamisella, ympäristöluvassa tarpeelliset määräykset (YSL 43 :n kautta) 5 Teollisuuspäästödirektiivi 2010/75/EU BAT Jätteiden synnyn ehkäisy Syntyvien jätteiden valmistelu uudelleenkäyttöä varten, kierrätetään tai käytetään hyödyksi

4 Tuotteet ja ympäristöluvitus Tuotteen ominaisuudet ja hylkääminen: haitat Tuotevalvonta, standardointi ja tuottajavastuulainsäädäntö ei säädellä ympäristölupamenettelyllä Tuotteen käyttäminen tietyssä käytössä voi edellyttää ympäristölupaa Jätteeksi luokitellun aineen hyödyntäminen luvanvaraista, poikkeukset YSL 30 a 4) 103 a toiminnassa syntyvän pysyvän jätteen tai pilaantumattoman maa-aineksen käsittely jätehuoltosuunnitelman mukaisesti kyseisen toiminnan tavoin kuin sijoittamalla suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle 103 b 103 a Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 7 Tuote Raaka-aineet Sivutuote Jäte Jäteluokasta poistaminen

5 Jäte (Jätelaki 5 ) aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä Sivutuote (JL 5 ) syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja: 1) jatkokäytöstä on varmuus; 2) voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti; 3) syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä 4) täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sivutuotteeksi luokittelun edellytyksistä sivutuotteittain eriteltyinä

6 Jätteeksi luokittelun päättyminen (JL 5 ) Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätelajeittain siitä, milloin aine tai esine ei ole enää jätettä, jos: 1) se on läpikäynyt hyödyntämistoimen; 2) sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti; 3) sillä on markkinat tai kysyntää; 4) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen; ja 5) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös 4 momentissa tarkoitetussa aineessa tai esineessä sallituista haitta-aineiden pitoisuuksista ja liukoisuuksista, aineen tai esineen käyttöä koskevista teknisistä vaatimuksista sekä muista vastaavista seikoista EoW-menettely Jätedirektiivi 2008/98/EY: ns. end-of-waste (EoW) kriteerit Ei erikseen kansallisessa lainsäädännössä Rauta-, teräs-, alumiiniromu ( lähtien) ja lasimurska ( lähtien) Valmisteilla kuparille, paperille, muoville, kompostituotteille EoW-menettely vapaaehtoista - Toistaiseksi ei kaivannaisjätteille

7 Etusijajärjestys JL 8 Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä 1) Ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta 2) Sen jälkeen ensisijaisesti valmisteltava syntyvä jäte uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä se 3) Hyödynnettävä muulla tavoin, ml. energiana 4) Loppukäsiteltävä Kokonaisuutena arvioiden paras lopputulos tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset vaikutukset ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate tekniset ja taloudelliset edellytykset 13 Huolehtimisvelvollisuudet JL 9 Valmistajan velvollisuuksia mm. Raaka-aineiden säästeliäs käyttö, jätteiden käyttö Haitallisten korvaaminen haitattomilla Tuotantomenetelmän valinta Pakkaus Tuotteen kestävyys, korjattavuus ja uudelleenkäytettävyys, jätteenä kierrätettävyys, jätteen vähyys 14 7

8 Kaivannaisjätteet Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013), Rikastusjäte Pysyvä jäte Pilaantumaton maa-aines Turvetuotannon yhteydessä muodostunut Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen alue Kaivannaisjätteiden ominaisuuksien määrittely liitteen 3 mukaisesti Luokittelu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaan Vaaralliset jätteet Pysyvä jäte (Kaivannaisjäteasetus Liite I) ei hajoa tai liukene tai muuten muutu merkittävästi siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa; sulfidirikkipitoisuus 0,1 % tai 1 ja neutralointipotentiaalisuhde on suurempi kuin 3 ei aiheudu itsesyttymisen vaaraa eikä pala; mahdollisesti haitallisten pitoisuudet: vaara ympäristölle ja terveydelle on merkityksetön: maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettu valtioneuvoston asetus (214/2007) tai alueen maaperän taustapitoisuuksia; ei käytännössä sisällä louhinnassa tai rikastuksessa käytettyjä aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle. testausta, tai muuten luotettavat tiedot

9 Pilaantumaton maa-aines Kallio- tai maaperän pintakerroksesta irrotettua orgaanista tai epäorgaanista ainesta, joka on luonnontilaista tai ei sisällä haitallisia aineita, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa Kallio- tai maaperästä irrottamaton pilaantunut maa-aines on jätettä, mutta siihen ei sovelleta jätelakia eikä jätedirektiiviä: PIMA-ohjeistus Sakat Kaivostoiminnassa muodostuvat sakat - Yleensä rikastushiekka-alueille, sakka-altaisiin, sivukivikasoille, sekä louhosten tai maanalaisten kaivosten täytteeksi. - Haitallisia aineita sisältävät ja ominaisuuksiltaan vaaralliset luokitellaan yleensä vaaralliseksi jätteeksi (kuten syanidiliuotussakka tai metallitehtaiden mineraalipitoiset sakat)

10 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma muutokset ja vaikutukset arvioidaan, kiellettyä ympäristön pilaantumista ei tapahdu, loppukäsittelytarpeet selvitetään suunnitteluvaiheessa sekä louhinta- ja rikastusmenetelmiä valittaessa selvitetään vaikutukset jätehuoltoon Pintamaa palautetaan ottamisalueelle tai se hyödynnetään muualla toiminnan päätyttyä Kaivannaisjätteen hyödyntämismahdollisuuksia selvitetään Kaivannaisjätteen ominaisuuksien määrittely Kaivannaisjäteasetus Liite 3 c) Jätteen laji ja sen suunniteltu hyödyntäminen tai loppukäsittely: Kuvaus etsintä-, louhinta- ja rikastustoiminnoissa syntyvistä jätteistä, mukaan luettuina irtomaa, sivukivi ja rikastusjäte, esittämällä tiedot seuraavista seikoista: jätteen alkuperä louhinta-alueella ja jätteen tuottava prosessi, kuten etsintä, louhinta, murskaaminen ja rikastus; jätteen määrä kuvaus jätteen kuljetusjärjestelmästä; kuvaus rikastuksessa käytettävistä kemikaaleista; jätteen luokittelu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 4 :ssä tarkoitetun jäteluettelon mukaisesti, mukaan lukien mainitun asetuksen 3 :n mukaiset jätteen vaaraominaisuudet; suunnitellun jätealueen tyyppi, sijoitettavan jätteen lopullinen muoto ja menetelmä, jolla jäte sijoitetaan alueelle

11 REACH ja CLP REACH: asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). voimaan 1. kesäkuuta 2007 Kaivannaisteollisuus kemikaalien käyttäjänä Luonnossa esiintyvät mineraalit, malmit ja malmirikasteet vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta, ellei niitä ole muunnettu kemiallisesti (Liite V kohta 7) ns. välituoterekisteröinti CLP-asetuksen luokitteluvelvoite Markkinoille asetettavien vaarallisten aineiden ominaisuudet tulee olla asianmukaisesti arvioitu ja luokiteltu Tukes viranomaisena 21 REACH ja CLP REACH: asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). voimaan 1. kesäkuuta 2007 Kemikaalien käyttäjänä Luonnossa esiintyvät mineraalit, malmit ja malmirikasteet vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta, ellei niitä ole muunnettu kemiallisesti (Liite V kohta 7) ns. välituoterekisteröinti CLP-asetuksen luokitteluvelvoite Markkinoille asetettavien vaarallisten aineiden ominaisuudet tulee olla asianmukaisesti arvioitu ja luokiteltu Tukes Lapin ELY Eira Luokkanen, ympäristönsuojeluyksikkö

12 CE-merkintä 1(2) Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi niille rakennustuotteille, joille on olemassa CE-merkinnän mahdollistava yhdenmukaistettu standardi Euroopan komission rakennustuoteasetuksen (305/2011) CEmerkintää koskevan asetuksen osa voimaan Tukes valvoo CE-merkintä 2(2) Rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos: muu kuin sarjavalmisteinen tuote ja valmistaja itse asentaa tuotteen rakennuskohteeseen (komissio laatii yhdessä rakennusalan pysyvän komitean kanssa muun kuin sarjavalmisteisen tuotteen tulkintapuitteet) tai rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla tai rakennustuote valmistetaan suojeltuun kohteeseen

13 Lapin ELY Eira Luokkanen, ympäristönsuojeluyksikkö Kevitsa 25 13

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana

Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana Osaprojekti 3: Tuotteiden ainerajoitusten vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen Teknologiateollisuus ry Loppuraportti 11.3.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Anna Mikkola Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön KOKOEKO-seminaari 16.2.2012 SAVONIA-ammattikorkeakoulu, Kuopio Ari Seppänen YM Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki

Lisätiedot

Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan

Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan Jätelakiuudistuksen vaikutukset yritysten toimintaan EK-päivä, Oulu 24.3.2010 Benny Hasenson benny.hasenson@ek.fi www.ek.fi Jätelainsäädännön valmistelun tilannekatsaus Jätedirektiivi hyväksyttiin joulukuussa

Lisätiedot

Puutuotteiden kierrätys

Puutuotteiden kierrätys ISBN 978-951-40-2284-5 (PDF) ISSN 1795-150X Puutuotteiden kierrätys Finnish Wood Research Oy:n osarahoittaman esiselvityshankkeen loppuraportti Ilkka Pirhonen, Henrik Heräjärvi, Pekka Saukkola, Tarmo Räty

Lisätiedot

Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi

Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Teollisuuden ympäristötekniikka Diplomityö Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden

Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden Pro gradu -tutkielma Lainsäädännöllis-hallinnollisen ympäristösääntelyn vaikutukset kalkkikivilouhinnan materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen Maija Nurmi Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Helsingin seudun kauppakamari Pk-yrityksen ympäristövastuut -hanke Kirjoittajat: Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry Pauliina

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Tällaisen toiminnan luvan ratkaisee aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin nojalla.

Tällaisen toiminnan luvan ratkaisee aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin nojalla. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/2011/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.11.2011 ASIA HAKIJA Pasutteen jäteluokituksen poistaminen ympäristöluvasta (ISY-2004-Y-272)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2012. 179/2012 Valtioneuvoston asetus. jätteistä. Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2012. 179/2012 Valtioneuvoston asetus. jätteistä. Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2012 179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

TEOLLISEN TUOTANNON JÄTEVIRTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN. Case Paroc Oy Ab

TEOLLISEN TUOTANNON JÄTEVIRTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN. Case Paroc Oy Ab LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari TEOLLISEN TUOTANNON JÄTEVIRTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT KOUVOLAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden sisältö: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI 29.2.2012 Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka

Lisätiedot

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle 225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle Helsinki 2001 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-0919-X ISSN 1455-0792 Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2001 Alkusanat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa, Huittinen.

Päätös. Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa, Huittinen. Päätös Etelä-Suomi Nro 54/2010/1 Dnro ESAVI/65/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset

Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset 25. valtakunnalliset jätehuoltopäivät 5.-6.10.2011 Riitta Levinen Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä, Tuusula.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä, Tuusula. Etelä-Suomi Päätös Nro 117/2012/1 Dnro ESAVI/227/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot