Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle"

Transkriptio

1 Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on vuodesta 2005 lukien järjestänyt sopimukseen perustuen jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslaissa tarkoitetun hammaslääkäripäivystyksen viikonloppuisin ja arkipyhinä. Järjestelyn tarkoituksena on ollut luoda hammaslääkäripäivystyksestä koko sairaanhoitopiirin kattava yhtenäinen järjestelmä. Tällä sopimuksella, joka korvaa asiasta aiemmin tehdyn sopimuksen, päivystystä laajennetaan käsittämään myös arki-illat. Kunnan velvollisuutena on terveydenhuoltolain 3 :n 1 mom 2)- kohdan sekä 50 :n mukaan järjestää kiireellinen suun terveydenhuolto potilaan asuinpaikasta riippumatta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on päättänyt, että sairaanhoitopiiri voi tuottaa jäsenkuntiensa puolesta ja omakustanteisesti edellä tarkoitettua hammaslääkäripäivystystä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala / Toimialue Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit / Suu- ja leukasairauksien klinikka, jäljempänä Tuottaja, yhteyshenkilönään vastuualuejohtaja sekä terveydenhuollon kansanterveystyön kuntayhtymä / terveyskeskus, jäljempänä Tilaaja, yhteyshenkilönään vastaava hammaslääkäri. Tällä sopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joilla Tuottaja huolehtii Tilaajan puolesta hammaslääkäripäivystyspalvelujen (jäljempänä Palvelut) tuottamisesta arki-iltaisin klo välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo välisenä aikana. Palvelujen tuottaminen nyt sovitulla järjestelyllä edellyttää, että Tilaajan lisäksi myös riittävä määrä muita sairaanhoitopiirin jäsenkuntia hankkii Palveluja vastaavilla sopimuksilla Tuottajalta.

2 2(5) 4 Sopimuksen voimaantulo ja aiemman sopimuksen voimassaolon lakkaaminen 5 Palvelujen sisältö ja tuottamistapa Tämä sopimus tulee voimaan lukien ja se on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuolten välillä on ollut jo aiemmin voimassa sopimus perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta. Aiemman sopimuksen voimassaolo päättyy tämän sopimuksen voimaan tullessa. Tuottaja antaa Palveluja niille potilaille, joille Tilaaja on velvollinen niitä päivystyshoitoina arki-iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä järjestämään. Palvelu käsittää potilaiden lainmukaisen päivystyshoidon ja tutkimisen edellyttämät tilat, laitteet, henkilöstön ja materiaalit. Palvelut tuotetaan lain ja hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Tuottaja ei vastaa potilaan kuljetuksista eikä niiden kustannuksista. Palvelu järjestetään yhteisesti ja Tuottaja toimii palvelun rekisterinpitäjänä. Tuottaja vastaa siitä, että syntyvät potilastiedot tallennetaan Tuottajan potilasrekisteriin. Potilastiedot kuuluvat terveydenhuoltolain 9 :n tarkoittamaan sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon yhteiseen potilastietorekisteriin. Tuottaja osoittaa päivystykseen palveluksessaan olevan vastaavan hoitajan, joka huolehtii vastaanoton toimivuudesta ja avustaa päivystäjiä käytännön toiminnoissa. Tuottaja huolehtii Palvelun tuottamisesta aiheutuvien tulojen ja menojen pitämisestä erillään kirjanpidossaan siten, että nämä voidaan erottaa Tuottajan muista kirjanpitotapahtumista. Tuottaja antaa pyydettäessä Tilaajalle selvitystä Palvelujen tuottamisen kustannuksista. 6 Henkilökunnan järjestäminen Palvelujen tuottamista varten Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaalla tavalla edellyttää, että Tilaaja huolehtii osaltaan tarvittavan henkilökunnan järjestämisestä suorittamaan tämän sopimuksen tarkoittamia palveluja. Henkilökunnalla tarkoitetaan tässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettuja hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia. Tilaajan tulee osoittaa palveluksessaan olevaa tai muuta henkilökuntaa suorittamaan tämän sopimuksen tarkoittamia tehtäviä. Tuottaja maksaa tästä Tilaajalle laskua vastaan korvauksen. Vastuu henkilökunnan järjestämisestä jakautuu Palveluja hankkivien

3 3(5) 7 Henkilökuntaa koskevat velvollisuudet kuntien / kuntayhtymien välillä näiden asukaslukujen suhteessa. Yhteyshenkilöt sopivat keskenään päivystysvuoroista riittävän ajoissa etukäteen. Mikäli Tilaaja ei pysty huolehtimaan henkilökunnan osoittamisesta, ei Tuottaja tällöin vastaa Tilaajalle tämän sopimuksen tarkoittamien velvoitteiden täyttämisestä. Tilaaja on päivystykseen osallistuvan henkilökuntansa työnantaja ja vastaa palvelussuhteen ehdoista, työsopimuksen solmimisesta tai virkamääräyksen antamisesta sekä palvelussuhteen ehtoihin perehdyttämisestä. Tarvittaessa tilaaja voi hankkia työntekijöitä myös kolmannelta osapuolelta (vuokratyövoima). Tuottajalla on Palveluja tuotettaessa Tilaajan päivystykseen osoittaman henkilökunnan työntekoon liittyvä työnjohdollinen vastuu. Tuottaja on tällöin velvollinen huolehtimaan mm. henkilökunnan työntekoon liittyvästä työn johtamisesta, työn valvonnasta, tarvittavasta koulutuksesta ja työhön perehdyttämisestä siten, että se täyttää tämän sopimuksen ja lain asettamat vaatimukset. Tuottaja vastaa työsuojelusta Palveluja tuotettaessa. Tilaaja vastaa muilta osin henkilökuntansa työterveyshuollosta. Tilaajan henkilökunta sitoutuu noudattamaan annettuja työohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia. Tuottaja huolehtii Palvelujen tuottamisessa tarvittavista suojavaatteista. 8 Henkilökunnan järjestämistä koskevat korvausperiaatteet Tuottaja suorittaa Henkilökunnan työstä korvausta Tilaajalle seuraavien periaatteiden mukaisesti: a) Hammaslääkärin päivystystyöstä maksetaan toteutuneen palkan mukainen korvaus, joka ei kuitenkaan ole suurempi kuin päivystäjän kokonaispalkkaan (Lääkärisopimus, yleinen osa 10 ) perustuva tuntipalkka arki-iltaisin kaksinkertaisena ja viikonloppuisin ja arkipyhinä kolminkertaisena. Vaikka päivystystyöhön osoitettu henkilö ei olisi virka- tai työsuhteessa Tilaajaan (kolmannelta vuokrattu työvoima), suoritetaan edellä tarkoitetut korvaukset enintään siihen perustuen, mitä Tilaaja olisi ollut velvollinen suorittamaan palveluksessaan olevalle henkilölle. b) Suuhygienistien ja hammashoitajien tuntipalkka on sidottu Tuottajan henkilöstölleen suorittamiin lisätyön palkkoihin, jotka sairaanhoitopiiri tarkistaa vuosittain. Viikonloppuisin ja arkipy-

4 4(5) hinä korvaus on kyseisen lisätyöpalkan suuruinen ja arkiiltaisin 2/3 lisätyön tuntipalkasta. Lisätyön korvaus vuonna 2014 on suuhygienisteille 47,48 / tunti ja hammashoitajille 42,44 / tunti. c) a) ja b) -kohtien mukaisesti laskettujen palkkojen osalta suoritetaan myös korvaus sivukuluista. d) Työaika alkaa, kun henkilö saapuu päivystyspaikalle ja loppuu, kun hän poistuu paikalta. e) Matkustamiskustannuksista suoritetaan korvausta toteutuneiden kulujen mukaisesti siten kuin Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu matkalippujen ja oman auton käytön korvaamisesta. Laskusta tulee ilmetä laskutuksen perustana olevat työtunnit ja korvaukset eriteltynä (mm. henkilön kokonaispalkka, tästä laskettu tuntipalkka ja matkakustannusten erittely). Korvausmääriin eivät vaikuta Tilaajan henkilökunnalleen mahdollisesti suorittamat, tässä mainitusta poikkeavat korvaukset. 9 Palvelujen tuottamisesta suoritettava korvaus 10 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Tuottaja ei suorita korvauksia suoraan Tilaajan henkilökunnalle. Tilaaja suorittaa Tuottajalle kustakin päivystyskäynnistä korvauksen. Hinnoittelun perustana on sairaanhoitopiirin perussopimuksessa tarkoitettu omakustannushinta. Palvelusta suoritettava korvaus määritetään siten, kuin palvelujen hintojen määrittämisestä on sairaanhoitopiirin perussopimuksessa sovittu. Potilaan käynnille päivystyspisteessä määritetään yksi hinta. Erillinen hinta määritetään potilaan käynnin korvaavalle puhelinneuvonnalle. Palvelun tuottamisesta mahdollisesti aiheutuva vuotuinen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavien vuosien hinnanmäärityksessä. Tuottaja perii potilailta asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksut. Tuottaja laskuttaa palvelut Tilaajalta Tuottajan tavanomaisen kuntalaskutuksen periaatteita noudattaen. Kumpikin sopijapuoli voi osaltaan irtisanoa tämän sopimuksen. Irtisanominen on toimitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen yhteisellä päätöksellä lyhyemmällä irtisanomis-

5 5(5) ajalla, mikäli tarve siihen ilmenee Sote-uudistuksesta johtuvista syistä. Mikäli jompikumpi sopijapuolista rikkoo olennaisella tavalla tämän sopimuksen velvoitteita eikä korjaa menettelyään 14 päivän kuluessa saatuaan toiselta sopijapuolelta kirjallisen huomautuksen (myös sähköinen tiedonanto mukaan lukien), voidaan sopimus purkaa yksipuolisella tiedonannolla. 11 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Turussa,. kuuta 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ,. kuuta 2014 SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (8) PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus : 0175622-1 Osoite: Seppolantie 10, 42100 Jämsä Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero: 020

Lisätiedot

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (9) PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja),, Y-tunnus : 0175622-1 Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero:

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta.

Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta. LIITE 5. Sopimusluonnos Tarjouspyyntö Työterveyshuollon palvelut 21.12.2011 Hankintasopimus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen

Lisätiedot

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) 1 SOPIMUS HENKILÖVUOKRAUSTA KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) Tuottaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi.

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi. Sopimusluonnos Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja /Suun terveydenhuolto jäljempänä Asiakas Osoite Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Asiakkaan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt LIITE 2 SOPIMUS KANGASALAN, LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN SEKÄ NOKIAN, ORIVEDEN, YLÖJÄRVEN JA TAMPEREEN KAUPUNKIEN PALKKAHALLINNON PAL VELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Työllisyydenhoidon palvelut

Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Työllisyydenhoidon palvelut Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä Työllisyydenhoidon palvelut SISÄLLYS SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA Sisällys SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Rantasalmen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Kristiina Järvenpää Palveluntuottaja:

Lisätiedot

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta

Lisätiedot

Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla.

Evira ylläpitää luetteloa kalaterveyspalveluun kuuluvista laitoksista Eviran internetsivustolla. Kalaterveyspalvelusopimus 1 Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo KALATERVEYSPALVELUSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Vesiviljely-yritys: Yrityksen nimi: Osoite: Laitoksen tai L-, R-, ja RA-luokkien osalta samalla

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS KUOPION KAUPUNKI Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus PUITE- JA PALVELUSOPIMUS ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT VANHUKSET KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JA XXXXXXXXXXXXXXX Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot