OSAVUOSIKATSAUS 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1/ Kaupunginhallitus

2 Kansilehden kuva: Emmi Hyyppä

3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,3 % ,0 % Toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,0 % ,8 % Tarkastuslautakunta on arvioinut työohjelman mukaisesti taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita. Tarkastelujaksolla lautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa kuullen virkamies- ja luottamusmiesjohtoa sekä asiantuntijoita valmistellen arviointikertomusta vuodelta JHTT-tilintarkastaja on raportoinut tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sovitun mukaisesti. Tilintarkastajan palveluita on tarkastelujaksolla ostettu 33 päivää. Talouden toteutuminen Toimintakuluista on mennessä toteutunut 26,0 %. Toimintavuoden tulot laskutetaan pääosin toukokuussa tilinpäätöksen tarkastuksen valmistuttua. Huhtikuun tilintarkastuspalkkiot sekä kokouspalkkiot puuttuvat toteumasta. Talouden toteumasta ei ole voitu kuukausittain lautakunnalle raportoida taloudenohjausjärjestelmän käynnistysongelmista johtuen. Talousarviossa pysymiseksi ei tarvita erityisiä toimia. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot ,7 % ,7 % Toimintakulut ,2 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,1 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallitus päätti osana vuoden 2015 talousarviota, että toimialat tekevät tammikuun loppuun mennessä rakennemuutosselvitykset. Selvitykset koskivat mm. toiminnallisia muutoksia, henkilöstövaikutuksia, eläköitymisiä, esimiestyön kartoitusta sekä uusien asiointitapojen selvitystä. Rakennemuutokset jaettiin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Huhtikuun loppuun mennessä laadittiin tarkennetut toteutussuunnitelmat, joissa arvioitiin myös kustannusvaikutuksia ja asiakasnäkökulmaa. Rakennemuutosprosessi on jatkuva toimintatapa ja osa päivittäistä toiminnan kehittämistä. Yhtiöittämispäätökset on pantu toimeen. Kokkolan Energia Oy ja Kokkolan Satama Oy aloittivat toimintansa osakeyhtiöinä. Yhtiöittämisellä on merkittävä vaikutus kaupungin tulokseen vuonna Peruspääoman tuottoina aikaisemmin tuloutettu tuotto kaupungille jää pois ja yhtiöiltä saatavat tuotot jäävät merkittävästi alhaisemmiksi kuin liikelaitosten aikana. Jatkossa keskeistä ovat yhtiöiden tulokset ja osingonjakokyky. Alkuvuonna saatettiin päätökseen kuntarakenneselvitykset Kokkolan ja selvitykseen mukaan lähteneiden maakunnan kuntien ja Kruunupyyn kesken. Selvityksessä kartoitettiin kuntien yhteistyön syventämistä ja uuden kunnan vaihtoehtoa. Selvityksen tulokset painottuivat yhteistyön syventämiseen koskien mm. elinvoimaohjelmaa, sivistystointa sekä taloushallintoa ja tietotekniikkaa. ei toimi aktiivisesti eikä aloitteellisesti kuntien yhdistämisessä, mutta on valmis jatkovalmisteluun yhteistyön kohteissa. Henkilöstöpalveluissa on käynnistetty henkilöstösuunnitelman laatiminen kattavasti kaikissa tulosyksiköissä. Suunnitelman tarkoituksena on laatia selkeä strateginen suunnitelma henkilöstötarpeesta ja sen toteuttamisesta. Suunnitelman on oltava linjassa talousarvion raamien kanssa. Kehityskeskusteluprosessia on uudistettu ja täsmennetty. Kehityskeskustelulomake uudistettiin ja keskustelujen käyntiä on systematisoitu ja pyritty varmistamaan laadukkaiden keskustelujen käyminen yksiköissä kattavasti. Henkilöstöpalveluiden esimiestyötä on tiivistetty, henkilöstöpäällikön ja työhyvinvointipäällikön virat on yhdistetty uudeksi henkilöstön kehittämispäällikön viraksi. Vuorovaikutuksessa ja viestinnässä on kehitetty ennakkosuunnittelua ajankohtaisten valmistelussa olevien asioiden esilletuomisessa ja henkilöstön rekrytoinnin tukemisessa. Useita työpaikkailmoitustekstejä on toimitettu ja välitetty painettuihin ja sähköisiin ilmoituskanaviin tehtävän laadun ja kohderyhmän mukaan tehdyn ennakkosuunnittelun pohjalta. Kaupungille on laadittu ja hyväksytty sähköpostiohje, joka kattaa sähköpostin käytön ja tyylin keskeiset näkökohdat. Yhteystietojen ilmoittamisesta kaupungin aineistossa on laadittu ohje oikeakielisyyden lisäämiseksi, ja siitä on pidetty koulutustilaisuus avainhenkilöille. Kaupungin internet ja intranet-sivujen tietoja on päivitetty ja neuvontaa annettu eri yksiköiden sivujen päivittäjille. Kaupungin Facebook-sivun päivittämistä on tihennetty ja kannustettu eri yksiköitä samaan. Verkko- ja Facebook-sivujen käyttötilastoja seurataan jatkuvasti, ja käyttäjämäärissä on ollut kasvua aiempiin vuosiin nähden. Kaupungin viestintäryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Sähköisen kokoushallinnan käyttöä on laajennettu. Eduskuntavaalit toimitettiin Yhteistyön syventäminen eri asiakaspalvelupisteiden kanssa on aloitettu. Sisäisen postin kuljetuspalvelut on kilpailutettu ja uusi palveluntoimittaja on aloittanut Puhelinjärjestelmän päivitystyö on aloitettu. Sähköisen hyvinvointikertomuksen omistus ja kehittäminen on siirtynyt Kuntaliitolle. Hyvinvointityöryhmä työstää kaupungin kertomuksen Kuntaliiton luoman uuden alustan pohjalle. 2 Elinkeinotoimessa on päivitetty Kokkolan elinkeino-ohjelma vuosille Keskeisinä päämäärinä ovat vetovoimainen kaupunki, yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava

5 elinkeinopolitiikka sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus. Ohjelma menee vielä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi toukokuussa Elinkeino- ja suunnittelupalveluissa toteutetaan organisaatiomuutos; suunnittelujohtajan virka lakkautetaan ja perustetaan strategiapäällikön virka elinkeinojohtajan alaisuuteen. Kuntalain muutokset ja toimintaympäristön muutokset (yhtiöittäminen) edellyttävät konserniohjeiden ja omistajapoliittisten linjausten uudelleenarviointia ja uudistamista. Valmistelutyötä on tehty USO 3 -hankkeen kautta. Konserniohjeet ja omistajapolitiikka ovat keskeisiä välineitä konserniyhtiöiden tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen seurannassa. Omistajanohjausta on tehostettava ja seuranta organisoitava uudelleen (controller -toiminta). Uusien ohjeiden ja linjausten tuloksena konserniyhtiöt on tarkoitus jakaa kolmeen kategoriaan niiden strategisen merkityksen ja toiminnan luonteen perusteella. Konserniohjeet ja omistajapoliittiset linjaukset tulevat päätettäväksi syksyllä. Taloushallinnossa koko alkuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Uusi taloushallinnon ohjelmisto on otettu käyttöön alkaen. Ohjelmistomuutos on työläs ja aikaa vievä. Kevään aikana on saatu perusprosessit toimimaan tyydyttävästi. Ohjelmiston koko potentiaali saadaan hyödynnettyä, kun toiminnot saadaan ajan tasalle ja ohjelman ominaisuuksia päästään kehittämään ja muokkaamaan tarpeisiimme. Agresso on alkuvaikeuksista huolimatta osoittanut, että se pystyy täyttämään toiminnanohjaukselle ja talousohjaukselle asetettavat tavoitteet. Keskushallinnon rakenteelliset muutokset Keskushallinnossa rakenteelliset muutokset liittyvät toimintojen ja työpanosten keskittämiseen erityisesti tukipalveluissa. Lisäksi selvitetään maaseutuasioiden ja aluetoimistojen toimintojen tiivistämistä. Ruokapalvelut siirretään keskushallinnon alaisuudesta kaupunkirakennelautakuntaan teknisten palveluiden toimintoihin. Yhtenä tavoitteena on johtamismallin yksinkertaistaminen. Virkoja on yhdistetty henkilöstöpalveluissa sekä elinkeino- ja suunnittelupalveluissa. Hankintatoimen tehostaminen on jatkunut. Yhteishankintarenkaan toimintaa on kehitetty, otettu käyttöön sähköinen pienhankintojen hankintajärjestelmä, selvitetty kaupungin ostotoiminnan rakennetta sekä kehitetty hankintaosaamista kaupungissa. Henkilöstöasioissa tavoitteina ovat sairauslomien ja työterveyskustannusten parempi hallinta sekä työsuojelun toimintaohjelmantehokas implementointi. Sähköistä kokoushallintaa tehostetaan ja laajennetaan. Järjestelmäuudistuksia jatketaan (mm. HR -toiminnot) ja kehitetään sähköisiä palveluita ja niiden käyttöönottoa. Talouden toteutuminen Neljän ensimmäisen kuukauden talouskehitystä on jouduttu osittain arvioimaan. Sisäisiä eriä ja esim. poistoja on arvioitu, koska kaikkia tapahtumia ei vielä ole uudessa järjestelmässä. Nämä arviot eivät kuitenkaan heikennä merkittävästi tuloksen luotettavuutta. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintakulujen toteutuma on viime vuotta alhaisemmalla tasolla. Kehitys on talousarvion tavoitteiden mukainen. Kaupunginhallituksen talousarviossa on mukana euron kohdistamaton säästötavoite, jota tavoitellaan lähinnä henkilöstösäästöillä, palvelutasopäätöksillä ja tilaratkaisuilla. Vapaaehtoisille palkattomille vapaille tälle vuodelle asetettu vuorokauden tavoite saavutetaan. Kustannusvaikutus on noin euroa. Toimintatuotot sisältävät sisäisiä tuottoeriä kuten ruokapalvelut, taloushallintopalvelut ja It -palvelut. Näiden osalta sisäinen laskutus on osittain arvioitu. Ulkoisten tuottojen kertymä tarkentuu elokuuhun mennessä, mutta suuria poikkeamia ei ole nähtävissä. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä tähän mennessä vastaa tavoitteita. Viimeisimpien verotuloennusteiden mukaan kokonaisverokertymä tänä vuonna ylittänee tavoitteet. Talousennusteet tarkentuvat, kun tietosisällöt täsmentyvät kesäkuuhun mennessä. Tällä hetkellä koko kaupungin alkuvuoden toteutumatiedot eivät anna aihetta esim. ensi vuoden talousarvioraamien tarkennuksiin. 3

6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,4 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % ,7 % Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta noin 24 % on toteutunut. Valmistelut elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmän (Oiva) laajentamiseen on tehty. Laajentaminen käynnistetään toukokuun aikana. Eläinlääkintähuollon palvelut on hoidettu lainsäädännön mukaisesti koko yhteystoiminta-alueella. Vajetta eläinlääkintähuollossa on ollut valvonnan osalta, koska sijaisia ei ole saatu riittävästi. Asiakaspalautteita hankitaan valvonnasta aktiivisesti. Eläinlääkintähuollon praktiikasta valtaosa (73 %) on käsittänyt hyötyeläinten hoitoa. Suoritteita on kirjattu yhteensä 5 169, joista 205 on ollut terveydenhuoltokäyntejä ja 73 eläinsuojelutarkastuksia. Talouden toteutuminen Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on huhtikuun loppuun mennessä 32,4%. Toimintakulujen toteutuma on 28,0 % ja toimintakate 19,2 %. Selvitys rakennemuutosten toteutumisesta Talousveden jatkuvan valvonnan ja uimavesien näytteiden otto on ulkoistettu vuoden alusta. Vapautuneet resurssit on kohdistettu suunnitelmallisiin tarkastuksiin. 4

7 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Toimintatuotot ,1 % ,4 % Toimintakulut ,5 % ,3 % TOIMINTAKATE ,8 % ,2 % Sosiaali- ja terveystoimen keskeisenä tavoitteena on alkuvuonna ollut palvelurakenteen ja -tuotantotapojen kehittäminen mahdollisimman optimaalisiksi yhteistyössä Kruunupyyn, Jytan ja Kiurun kanssa. Yhteistyömahdollisuuksien laajentamista on selvitetty ja ilmapiiri on ollut erittäin kehittämismyönteinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio antaa hyvän pohjan tulevan tuotantoalueen palvelurakenteen kehittämiselle ja kustannustehokkuudelle. Hyvän yhteistyön tuloksena kulukasvu on saatu maltilliseksi viime vuosina. Kaupunginhallitus edellytti kaikilta toimialoilta lyhyen ja pitkän aikavälin toiminnallisia ja rakenteellisia toimenpide-esityksiä toimialojen menokehityksen sopeuttamiseksi kaupungin kantokyvyn mukaiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen omien suunnitelmien ja toimenpide-ehdotusten lisäksi loppuvuonna 2014 tehtiin yhdessä NHG:n kanssa konsulttiselvitys Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteesta. Konsulttiselvityksen ja oman suunnittelun perusteella laadittiin kehittämissuunnitelmia ja tehostamistoimenpiteitä, joita kaupunginhallitus käsitteli. Maaliskuussa kaupunginhallitus määritteli sosiaali- ja terveystoimelle kolme lyhyen ja kolme pitkän aikavälin toimenpidettä toteutettavaksi toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi. Näitä toimenpiteitä viedään nyt käytäntöön. Kaikissa toimenpiteissä keskeistä ovat rakenteelliset muutokset, tuottavuuden kasvattaminen ja yhteistyön laajentaminen. Tavoitteena on myös asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Tähän ovat läheisesti liittyneet sisäiset prosessit, joita on mallinnettu ja selkiinnytetty. Alkuvuoden aikana on myös tehty johdon katselmuksia ja näihin ovat osallistuneet ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden edustajat. Sosiaali- ja terveystoimen kriittisten menestystekijöiden mukaisesti resursseja ohjataan jatkossa lisääntyvästi avohoidon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen sekä varhaiseen puuttumiseen. Tavoitteena on laaja-alainen hyvinvointipolitiikka ja sen vaikuttavuuden jatkuva seuraaminen hyvinvointikertomuksen avulla. Ennaltaehkäisevään työhön panostamisesta on saatu hyviä tuloksia esim. lastensuojelussa. Samalla on kehitetty malleja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi (esim. vastaanoton kokonaisuudistus, Hyvä Potku-hanke), jotta pystyttäisiin vastaamaan myös palvelujen suurkäyttäjien tarpeisiin. Uuden laajan alueellisen, sote-integraation toteuttavan ja päivystävän sairaalan aseman turvaavan tuotanto-organisaation valmistelu on käynnistynyt poliittisen ohjausryhmän päätöksellä. Ohjausryhmä on päättänyt käynnistää palvelutuotantotyöryhmien työskentelyn, jonka tavoitteena on nykytilakartoituksen jälkeen laatia alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelma tulisi olemaan tulevan tuotanto-organisaation toimintastrategian kuvaava asiakirja. Hallintoon, talouteen, henkilöstöön, kuntien ja tuotanto-organisaation rajapintaan keskittyvät työryhmät käynnistävät ohjausryhmän päätöksen mukaan työskentelynsä vasta myöhemmin ohjausryhmän erillisellä päätöksellä, kun Suomen uuden hallituksen hallitusohjelma ja sen vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain jatkovalmisteluun ovat selvillä. Tässä vaiheessa keskitytään toiminnalliseen suunnitteluun rakenteiden ja hallinnon suunnittelun sijasta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestettiin viikoilla Asiakaspalauteviikot. 678 palautetta kerättiin viikon aikana ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisten kysymysten keskiarvot olivat 4,5 4,9 (asteikolla 1 5). Asiakkailta saatu palaute on erinomaista. Sosiaali- ja vammaispalveluille on tuonut haasteita vuoden 2105 alusta voimaan astunut sosiaalihuoltolain muutos. Laki velvoittaa kuntia myöntämään asiakkailleen entistä enemmän avohuollollisia, ennalta estäviä palveluja. Eniten paineita lakimuutos toi lastensuojeluun, jossa ennaltaestävillä palveluilla tulee välttää lastensuojelun toimenpiteitä. Paineet kohdistuvat ensisijaisesti lapsiperheille annettavaan kotiapuun ja perhetyöhön. Lastensuojelussa on päivitettävän lastensuojelulain mukainen lastensuojelun suunnitelma tulevalle valtuustokaudelle. Suunnitelman 5

8 hyväksyy kaupunginvaltuusto. Nykyisen suunnitelman mukaisia lastensuojelun tarvitsemia resursseja ei ole voitu kaikilta osin täyttää kaupungin taloustilanteen vuoksi. Vuoden 2015 alusta muuttui myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Lain mukaan kuntien tulee korvata puolet niiden henkilöiden työmarkkinatukikuluista, jotka ovat olleet työttömänä yli 300 päivää (aikaisemmin 500 päivää) sekä 75 % niiden henkilöiden työmarkkinatukikuluista joiden työttömyys on kestänyt yli tuhat päivää. Tämän johdosta työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat lähes kaksinkertaiset viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden alusta myös työvoiman palvelukeskuksen toimintaa säätelevään lakiin tuli muutoksia siten, että toiminta ulotetaan koskemaan koko maata. Tämän johdosta on neuvoteltu Jyta-alueen ja Kruunupyyn kunnan kanssa yhteisen monialaisen palvelukeskuksen perustamiseksi alueelle. Toimintaa johtamaan valitaan alueen viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä valittu johtoryhmä, jonka ELY-keskus nimittää. Toimeentulotuessa on jo saatu toistuvasti huomautus Aluehallintovirastolta, koska toimeentulotukilain vaatimia määräaikoja palvelun tuottamisessa asiakkaille ei ole kyetty kaikin osin täyttämään. Tilannetta on korjattu mm. sisäisillä henkilöstösiirroilla. Vammaispalveluissa aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta 15-paikkainen Mesilän ryhmäkoti. Yksikkö on tarkoitettu erittäin paljon ympärivuorokautista huoltoa ja hoivaa vaativille asukkaille. Mesilän ryhmäkotiin haki 23 asukasta, joten kaikille hakijoille ei voitu osoittaa paikkaa. Vammaispalveluissa tehdään selvitys tuetun asumisen tarpeessa olevien kehitysvammaisten määrästä. Kehitysvammaisten etujärjestöt ovat aktiivisesti vaatineet a ryhtymään toimenpiteisiin ympärivuorokautisesti tuetun asumisen lisäämiseksi. Kruunupyyssä on tehty päätös kruunupyyläisten kehitysvammaisten työtoiminnan keskittämiseksi samaan paikkaan. Tarkoitukseen sopivat tilat ovat löytyneet ja pääosa päätöksistä on tehty asian loppuun saattamiseksi. Työtoiminnan on tarkoitus muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2015 marraskuun alusta. Kruunupyyssä on myös tarve lisäpaikkojen saamiseksi kehitysvammaisten tuetulle asumiselle. ARA on kahtena peräkkäisenä vuonna hylännyt hakemuksen, jossa on esitetty neljän lisäpaikan rakentamista nykyisen Solgårdenin yhteyteen. Vanhuspalvelut on järjestetty viipymättä, ja vanhuspalvelulain edellyttämät määräajat on alitettu kaikissa vanhusten palveluissa. Jonotusajat Kokkola tukipalvelut omaishoito kotihoito tehostettu palveluasuminen laitosasuminen jonotusaika 0-3 pv 1-3 kk 0-3 pv 1 viikko-3 kk 2 kk Kruunupyy jonotusaika 0-3 pv 1-3 kk 0-3 pv 1 viikko 2 kk Vuodelle 2015 on Kokkolassa asetettu tavoite, että 91,5 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan. Ko. tavoitteesta ollaan 0,2 % jäljessä huhtikuun lopun tilanteessa. Kruunupyyn vastaava tavoite on 89 %, minkä saavuttaminen on vaikeaa, koska kunnan maantieteellinen rakenne ja tarjolla oleva palvelurakenne tukevat ympärivuorokautisen palvelun käyttöä. Toisaalta Kruunupyyssä on kolmen vuoden aikana kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus noussut 3,1 prosenttiyksikköä. Honkaharjun toimintakeskuksessa tehtiin toiminnallinen muutos laitos- ja palveluasumisen osalta: peruskorjatussa osassa sijaitsee laitosasumisen yksiköt Ventus 1-3 sekä Vaiho-intervalliyksikkö ja ns. uudemmassa osassa sijaitsevat tehostetun palveluasumisen yksiöt: Adalmiina, Artunpirtti ja Toivontupa. 6

9 Yli 75-vuotiaden palveluiden %-osuudet verrattuna tavoitteisiin Palvelu/ asumismuoto Kotona asuvia Tavoite Kokkola 91,5 % Kruunupyy 89 % Tilanne 12/2012 Tilanne 12/2013 Kokkola Tilanne 12/2014 Tilanne 4/2015 Tilanne 12/2012 Tilanne 12/2013 Kruunupyy Tilanne 12/2014 Tilanne 4/ ,8 % 90,8 % 91,0 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 87,7 % 87,5 % Omaishoidontuen 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,7 % 4,1 % 7,2 % 6,5 % 4,7 % 4,9 % saajia Säännöllinen kotihoito % 12,5 % 12,4 % 11,5 % 13,0 % 16,7 % 11,0 % 11,2 % 11,3 % Tukipalvelut 15,1 % 15,0 % Senioriasuminen 1,9 % 4,2 % Tehostettu palveluasuminen 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,8 % 7,5 % 6,0 % 5,3 % 8,1 % 8,1 % Laitosasuminen 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % 4,4 % Kotihoidon kuntoutumisyksikön alustavaa suunnittelutyötä on tehty alkuvuodesta. Tavoitteena on, että kuntoutumisyksikkö on toiminnassa syyskuussa 2015, jolloin kuntoutumista järjestetään viidelle asiakkaalle heidän omissa kodeissaan. Henkilöstö rekrytoidaan vanhuspalveluiden sisältä, joten yksikön perustaminen ei aiheuta kustannusten kasvua. Kotihoidon optimoinnin myötä henkilöstöresurssia on voitu kohdentaa lapsiperheiden kotipalveluun, vanhusten päivätoimintaan ja sisäiseen omaishoidontuen kehittämishankkeeseen. SenioriKaste-hankkeen aikana on kehitetty turvallisesti kotona -toimintamallli, perhehoidon toimintamalli, kuntoutumissuunnitelmaa kehitetään moniammatillisessa työryhmässä ja vanhusten päivätoiminnan kehittämistyöryhmä jatkaa tavoitteellisen, kuntoutumista tukevan päivätoiminnan sisältöjen kehittämistä. Honkaharjun ja Kuusikummun kuntosaleilla käy 600 eri henkilöä viikoittain. Toiminta on merkittävää yhteistyötä vanhuspalveluiden, terveyspalveluiden ja liikuntapalveluiden kesken vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tukipalvelut Kokkola Kruunupyy 12/ / /2014 4/ / / /2014 4/2015 Omaishoidontuki yli 75-vuotiaat Päivätoiminta 89 asiak Kuljetuspalvelu 175 asiak Kauppakassi 168 asiak Ateriapalvelu 215 asiak Turvapuhelinasiakkaita Ehkot ja palveluohjaus/kotikäynnit Veteraanihoitajan asiakasmäärä Aputyömieskäynnit - asiakasmäärä - 361/ /951 90/ Lumiseteli

10 Asunnon muutostyöt Muistitiimin asiakasmäärä SAS: sijoitukset 58 6 Palvelutarpeen arviointikäynnit ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien määrä on laskenut, koska vanhukset eivät koe tarvetta käynnille. Kansalaisten liikuntaraadin palautteen mukaan ikäihmisten liikuntapalveluissa tulisi kiinnittää huomiota esteettömään liikkumiseen koko kaupungin alueella. Mahdollisuus levähtää koetaan erittäin tärkeänä, jolloin penkkejä tulisi olla sekä kävelyreiteillä että liikekeskuksissa. Lisäksi tarvitaan tietoa esim. erityisliikuntakortista. Asiakaspalauteviikolla saatu palaute on ollut erinomaista. Kehittämiskohteeksi nousi asiakkaan osallistuminen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Terveyspalveluissa on tehty yhdessä Kiurun, Jytan ja Kruunupyyn kunnan kanssa esitys uudesta terveyskeskussairaalasta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt periaatteellisesti uuden toimintayksikön rakentamisen. Uusi toimintayksikkö rakennetaan päivystävän sairaalan välittömään yhteyteen ja tätä kautta haetaan synergiahyötyjä mm. diagnostisissa tukipalveluissa ja nykyistä tiiviimpää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Nykyinen pääterveysasemarakennus on tarkoitus saneerata hyvinvointikeskukseksi, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö toimii samoissa toimitiloissa mahdollisimman moniammatillisesti ja saumattomasti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen myös pääterveysaseman peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen käynnistämisestä. Uuden terveyskeskussairaalan suunnitteluhanke on työllistänyt koko alkuvuoden. Järjestämissuunnitelmaan kirjattu maakunnallinen kotiuttamishoitajamalli on käynnistetty Kokkolan terveyskeskuksen ja Kiurun yhteisprojektina. Päivystysasetuksen vaatima suun terveydenhuollon iltapäivystys ( ) ja arkipyhä- ja viikonloppupäivystys ( ) käynnistyi ongelmitta alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kokkolan terveyskeskuksen järjestämään päivystysalueeseen kuuluu noin asukasta. Palvelu parantaa suun terveydenhuollon toimintaa ja palvelujen saatavuutta. Suun terveydenhuollossa alkuvuonna jonotilanne hiljalleen kasvoi. Hoitokapasiteetti on riittämätön väestölle ja yli 6 kk jonottaneiden määrä oli kauden päätyttyä runsas 700. Yhteensä suun terveydenhuollon jonossa on noin runsas ihmistä. Suun terveydenhuollon toimintojen järjestelyjä vaikeuttivat Lohtajan hammashoitolan sisäilmaongelmat, joiden vuoksi Lohtajan hammashoitola on rajoitetusti käytössä. Myös Kälviän terveysasemalla on todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunnan oireilua. Maaliskuussa 2015 rakennukselle on teetetty ilmanvaihdon kuntokartoitus, jossa ilmeni useita puutteita. Alueellinen toimenpideyksikkö aloitti toimintansa pääterveysaseman tiloissa vuoden alusta. Yksikössä tehdään Kokkolan ja Kruunupyyn perusterveydenhuollon tähystystutkimukset ja 1.7 alkaen myös Jytan tähystystutkimukset. Terveyskeskuksessa on ollut lääkärivajetta (4 5 lääkäriä) koko alkuvuoden. Tämä on johtanut kiireettömien vastaanottoaikojen niukkaan tarjontaan (keskimääräinen vastaanotolle pääsyaika on ollut 30 p). Vastaanottotoimintaa on kehitetty HyväPotku-hankkeen kautta. Kysyntää ja tarjontaa on seurattu mittausten avulla ja tarjontaa on säädelty kysynnän mukaisesti mm. muokkaamalla lääkäreiden ajanvarauskirjoja. Hankkeen aikana on aloitettu mm. konsulttilääkäritoiminta, mikä tukee hoitajien toimintaa. Kälviän lääkäripalveluista on vastannut Coronaria Hoitoketju. Optiomahdollisuutta vuodelle 2016 ei oteta käyttöön. Syksyn aikana osa Kälviän lääkäripalveluista siirtyy omaksi toiminnaksi. Attendon toimittamat lääkäripalvelut ovat toimineet moitteettomasti Kruunupyyssä ja vastaanottopalvelujen kokonaisulkoistusta on päätetty jatkaa vielä vuoden 2016 ajan. Terveyskeskussairaalan käyttöaste on ollut keskimäärin 101,33 %. Käyttöasteeseen on vaikuttanut osastojen lääkärivaje sekä Teerijärven keskimääräistä matalampi käyttöaste. Potilaspaikkojen käyttöä on ajoittain rajoittanut osastojen infektiotilanne. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 16 päivää. Kotipolusta on ostettu yhteensä 246 ja Jytalta 107 hoitopäivää 8 Sähköinen asiointi on edennyt suunnitelman mukaan. Alkuvuodesta on otettu käyttöön esitietolomake ja suun terveydenhuollon itseilmoittautuminen.

11 Talouden toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on tilikauden 2015 ensimmäisellä kolmanneksella kertynyt toimintatuloja 32,1 % talousarvioon verrattuna, ja osa kaudelle kuuluvista tuloista on vielä kirjaamatta. Toimintamenot ovat kirjanpidon, ja järjestelmäuudistuksen myötä osittain myös arvioinnin, mukaan kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes 4 milj. euroa. Varsinainen ennuste loppuvuoden kehityksestä on tehtävissä vasta myöhemmin, mutta kulujen prosentuaalinen kertymä suhteessa talousarvioon on tässä vaiheessa vuotta suhteellisen suuri. Toimintamenoissa kasvua on ollut henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstömenojen noin 1,2 milj. euron kasvusta 50 % aiheutuu välttämättömistä sijaisuuksista. Henkilöstömenoja on kasvattanut myös vuoden alussa toimintansa aloittanut Mesilän ryhmäkoti, mikä on edellyttänyt 10 henkilön rekrytointia. Palvelujen ostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon kasvu on ollut noin 1 milj. euroa. Suhteessa talousarvioon erikoissairaanhoidon menojen ylitys on ennakkolaskutuksen mukaan n. 1,4 milj. euroa. Viime vuoteen verrattuna ostopalveluja lisää myös syksyllä toimintansa aloittanut tehostetun palveluasumisen yksikkö Kuusimäen Majakka, jonka kustannukset ovat olleet kuluvana vuonna noin euroa. Muiden kustannuserien osalta keskeisin kasvu on ollut työmarkkinatuen kuntaosuudessa, jossa muutos on noin euroa. Selvitys rakennemuutosten toteutumisesta Kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 162) asettanut sosiaali- ja terveystoimelle seuraavat lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteet toteutettavaksi osana rakenteellisia muutoksia ja talouden sopeuttamista: Lyhyen aikavalin toimenpiteet: 1. Paljon palveluita käyttävien huomioiminen ja toiminnallisen sote-integraation edistäminen sijoittamalla tilojen vapautuessa sosiaalipalveluita Kokkolan pääterveysasemalle 2. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden nostaminen 91,5 % ja kotihoidossa välittämän asiakastyön osuuden nostaminen 70 %:iin 3. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen ja avohoitopainotteisen palvelujärjestelmän mahdollistaminen (esimerkkinä lapsiperheiden kotipalvelu, kotihoidon kuntoutusyksikön perustaminen ja lastensuojelun painopisteen muutos laitoshoidosta avohoitoon) Pitemmän aikavälin toimenpiteet: 1. Mahdollisimman laajan alueellisen päivystävän sairaalan palvelut turvaavan ja sote-integraation toteuttavan palveluorganisaation muodostaminen 2. Uuden terveyskeskussairaalan rakentaminen ja vanhan terveyskeskussairaalan peruskorjaaminen mm. hyvinvointineuvolan ja kuntoutuspalveluiden käyttöön 3. Palveluverkon kokonaisarviointi ja toiminnallisen sote-integraation edistäminen peruspalveluissa hyvinvointikeskus-mallilla Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi: Paljon tukea tarvitsevien ja paljon palveluita käyttävien väestön osan palveluiden kehittämiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen integraation kehittämiseksi on käynnistynyt Kaste-hanke keväällä Hankkeessa on tavoitteena kehittää moniammatillista yhteistyötä ja toimintamalleja, jotka soveltuvat käyttöön otettavaksi tulevassa hyvinvointipalvelukeskuksessa. Kaupunginhallituksessa on tehty sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaisesti periaatepäätös uuden terveyskeskussairaalan rakentamisesta päivystävän sairaalan välittömään yhteyteen. Rakentamisen suunnittelua varten on palkattu projektipäällikkö. Kaupunginhallitus on tehnyt myös sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaisesti päätöksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen pääterveysaseman tulevan remontin ja sosiaalija terveyspalveluiden yhteiseen käyttöön tulevan hyvinvointipalvelukeskuksen muodostamiseksi. Hyvinvointipalvelukeskuksen suunnitteluprosessi alkaa Vanhustenhuollossa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on noussut. Tällä hetkellä kotona asuu 91.3 % ja tavoitteeksi on asetettu 92 %:n saavuttaminen vuoden 2016 aikana. Kotihoidossa välittömän asiakastyön osuuden tavoitteeksi on asetettu sairaanhoitaja-ammat- 9

12 tiryhmällä 50 % ja lähihoitaja-ammattiryhmällä 70 %. Tällä hetkellä sairaanhoitajien välittömän asiakastyön osuus on % ja lähihoitajilla n. 65 %. Kotihoidon kuntoutumisyksikön perustamisesta on tehty esitys kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveyslautakunnassa Ennaltaehkäisevän työn kartoittamiseksi on tehty laaja-alainen ja moniammatillinen kartoitus lasten ja nuorten hyvinvoinnista vuonna Sen pohjalta on tarkoitus tehdä varsinainen suunnitelma. Liitoskuntien terveyspalveluiden avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon palvelurakenteen tarkastelu on käynnistetty. Loppuraportti esityksineen ja vaihtoehtoineen tulee sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle elokuun loppuun mennessä. 10

13 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 OPETUS- JA KASVASTUSLTK Toimintatuotot ,5 % ,2 % Toimintakulut ,1 % ,8 % TOIMINTAKATE ,9 % ,5 % Sivistystoimen organisaation uudistaminen on aloitettu sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kyseessä on rakenteellinen uudistus, joka sisältyy kaupunginhallituksen hyväksymiin rakennemuutoksiin. Uudistamisen ohjausryhmänä toimii sivistystoimen johtoryhmä. Tavoitteena on toimialan prosessimaisen toiminnan vakiinnuttaminen niin, että sivistystoimiala itsessään muodostaa yhden ydinprosessin ja palvelualueen yhteisinä prosesseina ilmenevät esimerkiksi hyvinvoinnin edistäminen ja kansalaistoimintasopimus-prosessit. Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden investoinneilla ja henkilöstön valmennuksella on edistetty kasvatuksen ja opetuksen uudistumista sekä laajaa moniammatillista yhteistyötä. Vingenkaturatkaisu on esimerkki hyvästä yhteisestä hankkeesta. Kolmen koulun esiselvitykset (Chydeniuksen koulu, Kyrkbackenin koulu ja Ykspihlajan koulu) on saatu nopeasti ja perusteellisesti liikkeelle. Perusopetuksen laatu ja saatavuus turvataan ja sitä arvioidaan laatukriteerien mukaisesti. Arviointia suoritetaan monella eri tasolla niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Yksiköiden toimintaa kehitetään arvioinnin perusteella. Päivähoidon laadunarviointia on tehty arviointisuunnitelman mukaisesti. Päivähoidon aloittamista on arvioitu jatkuvalla periaatteella, joka kootaan aina kesällä ja vuoden vaihteen jälkeen. Kasvatuksen jatkumoa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä sekä perusopetuksen yhtenäisyyden parantamisella. Lukiokoulutusta kehitetään omana koulutusmuotonaan yhteistyössä alueen toisen asteen koulutuksen kanssa. Suomenkielisen lukiokoulutuksen palveluverkon uudistamistyö etenee suunnitelmallisesti. Lucina Hagmanin lukioon oli kevään yhteishaussa vain kaksi ensisijaista hakijaa, joten Lucina Hagmanin lukion opiskelijaotto peruutettiin ensimmäisen vuosikurssin osalta lukuvuodeksi Palveluiden tuottamisessa otetaan huomion kaupunginosien ja kieliryhmien tarpeet. Päivähoitopalveluja on järjestetty tarpeen mukaan molemmille kieliryhmille ja subjektiiviseen päivähoitooikeuteen on pystytty vastaamaan koko kaupungin alueella, vaikka päivähoitopaikkojen osalta onkin ollut erittäin tiukkaa. Päivähoitopaikkoja on jouduttu lisäämään vuoden vaihteen jälkeen kahden väliaikaisen ryhmän verran Elisabethintielle, jotta pystytään vastaamaan subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen. Varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaita on ohjattu ja opastettu kertomalla Kokkolan erilaisista varhaiskasvatuspalveluista (kaupungin leikkikenttätoiminta, seurakunnan kerhot yms.), jotka voisivat olla vaihtoehto päivähoidolle. Sähköisiä asiakas- ja hallintopalveluja laajennetaan. Kuntalais- ja asiakaspalautetta kerätään järjestelmällisesti vastuualueilla ja palveluyksiköissä toiminnan kehittämiseksi. Kielikylpykoulu ja musiikkiluokkatoimintaa on auditoitu. Toiminnan arviointi toiminnan laadun takeeksi ja kehityksen varmistamiseksi on toteutettu. Tulokset toteutetaan täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Sosiaalista kestävää kehitystä tuetaan syrjäytymisen ehkäisemisellä. Tämä toiminta on strategiatyössä koko sivistystoiminnan ydintehtävä. Kaikki toimijat sivistyskeskuksen alaisuudessa tekevät työtä myös syrjinnän ehkäisemiseksi. Yhteisöllisyyttä edistetään yhteistyöllä toimialojen ja vastuualueiden kesken sekä hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Sivistystoimen organisaation uudistamisen yhteydessä kehitetään toimialan yhteistyötä luomalla lisää yhteisiä prosesseja ja kehitytään enemmän asiakaslähtöiseksi palveluorganisaatioksi. Lasten korkea syntyvyys on näkynyt varhaiskasvatuksen kulujen ja päivähoitosopimusten määrän kasvuna. Kokkola-tuen ja kotihoidon tuen saajien määrä ja kulut ovat pysyneet jokseenkin viime vuoden tasolla. Sivistystoimen lautakunnat ovat valmistelleet kaupunginhallitukselle rakennemuutos toimenpiteet jolla tavoitellaan lyhyen- sekä pitemmän aikavälin sopeuttamistoi- 11

14 menpiteitä. Taloushallintopalvelut on kouluttanut sivistystoimen yksiköiden henkilöstöä uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotossa. Merkittävä uudistus on kaikkien esimiesten käyttöön tuleva talouden raportointijärjestelmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia kehittämishankkeita on haettu aktiivisesti kaikilla seitsemällä vastuualueella. Sivistyskeskus on koordinoinut hankehakemuksia, valvonut hankkeiden toteutumista ja raportointia yhdessä taloushallinnon henkilöstön kanssa. Kuntarekry-ohjelma on helpottanut varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön rekrytointia. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön rekrytointi on ollut kevään aikana iso prosessi (Rytimäen päiväkoti ja Isokylän päiväkoti). Opetustoimen työpaikat ovat olleet vetovoimaisia ja päteviä opettajia on ollut hyvin saatavilla avoimiin virkoihin. Koulupsykologin toimia on saatu edelleen kaksi lisää ja näiden rekrytointi on aloitettu. Henkilöstön täydennyskoulutusta on järjestetty tarvelähtöisesti ja niihin on osallistuttu aktiivisesti. Mentorointi- ja perehdyttämistoimintaa on jatkettu toimialan käytäntöjen mukaisesti. Työpaikkaselvitykset ovat edenneet yhdessä Työplussan kanssa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti. Esimiesten johtamiskoulutus jatkui keväällä. Täydennyskoulutusta on järjestetty koulutusohjelman mukaisesti. Työolosuhteita kehitetään työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti. Sivistystoimessa tehdään hanketoiminnan kautta yhteistyötä naapurikuntien toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkinä on Osaava-hanke, joka toimii molemmilla kotimaisilla kielillä sekä Kokkolanseudun että Pietarsaarenseudun alueella. Talouden toteutuminen Opetus- ja kasvatuslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 50,5 %. Kohtaan tuet ja avustukset on tammi-huhtikuun aikana kirjattu yhteensä euroa. Toimintamenojen toteutuma on 33,1 %. Huhtikuun toteutuman perusteella näyttää siltä, että määrärahoissa pysyminen edellyttää sopeuttamistoimenpiteiden onnistumista erillisen selvityksen mukaisesti. Toimintakate on 31,9 % koko lautakunnan osalta. Kokkolan seudun opiston toimintakatteen toteutuma on 41,6 %. Lautakunnan laatimia rakennemuutokseen liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä seurataan säännöllisesti. Selvitys rakennemuutosten toteutumisesta Perusopetuksen tuntiresurssin kohdentamisessa onnistuttiin hyvin. Oppilasmäärän kasvu lukuvuodelle (n. 90 oppilasta) aiheutti haasteita resurssien kohdentamisessa. Avustajamäärää sopeutettiin myös tulevalle lukuvuodelle. Aktiivinen hankerahoitus, jolla vähennetään sivistystoimen nettokuluja vuonna 2015 Opetusryhmien pienentäminen, OKM - v yht rahoituksella voidaan pienentää opetusryhmien kokoa lukuvuositasolla 305 opetustunnin verran Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, OKM - v yht rahoituksella kohdennetaan tukitoimia hankkeen kriteerit täyttäviin heikoimmassa ja haasteellisimmassa asemassa oleviin kouluihin erityisopetuksen, koulun sosiaalityön ja nuorisotyön muodossa Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen OKM - uusi rahoitus v yht sisältöinä mm. koulujen ict-työn, oppilaiden koulumotivaation, kouluviihtyvyyden, koulupudokkuuden ehkäisyn, osallisuuden, kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen 12 Koulunkäyntiavustajien palkkaus ja erityisopetukseen liittyvä koulutus , OKM

15 - uusi rahoitus v yht Kielikylpytoiminnan laajentaminen , OKM - uusi rahoitus v yht sisältöinä kielirikasteisen kokeilun aloittaminen 4 5 alakoululla esi- ja alkuopetuksessa sekä yläkoulun kielikylpytoiminnan kehittäminen mm. yhteisopettajuuden keinoin Varhaiskasvatuksessa rakennemuutoksien toteutuminen on kesäajan toiminnan tiivistämisen osalta 2015 osittain suunnittelu- ja osittain toteuttamisvaiheessa. Huhtikuussa on saatu huoltajilta tiedot kesäajan päivähoitotarpeesta, ja kesäajan yksiköiden supistettuja aukioloaikoja on alettu suunnitella. Kokkola-tuki käsitellään Opetus- ja kasvatuslautakunnassa talousarviovalmistelun 2016 yhteydessä. Sähköistä päivähoitohakemusta on työstetty ja tavoitteena on saada hakemus käyttöön seuraavan toimikauden alkupuolella. 13

16 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Toimintatuotot ,2 % ,2 % Toimintakulut ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta on nettositova yksikkö Vastuualueiden tapahtumayhteistyö on jatkunut aikaisempien vuosien tasolla. Nuorisokeskus Vingen toiminnan käynnistyminen vuoden alussa on tarjonnut mahdollisuuksia erityisesti kulttuurisen nuorisotyön kehittämisessä. Myös Isokylän monitoimitalon rakennushankkeen yhteydessä on valmisteltu tiloja nuorisopalvelujen käyttöön. K.H.Renlundin museossa on valmisteltu Annie Krokforsin taidetta ja suomalaisia ITE-taiteilijoita esitteleviä kesänäyttelyitä. Kiepissä, Kokkolan luonnontieteellisessä museossa, on ollut kiitäjiin ja kehrääjiin liittyvä työpaja. Sivistystoimen vastuualueet ovat edelleen tiivistäneet sekä keskinäistä yhteistyötään että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa eri asukasryhmien hyvinvointia edistävien palvelujen tuottamiseksi. Eri asiantuntijatahojen yhteistyöhön perustuva nuorten ohjauksen ja neuvonnan Ohjaamo-toimintakonsepti on otettu käyttöön nuorisokeskus Vingessä. Nuorisotapahtumien ja nuorisotilatyön kävijämäärät ovat olleet alkuvuonna nousussa. Kaupunginkirjaston Lahjoita lukuhetki ikäihmiselle -palvelun kautta kuntalaiset voivat lahjoittaa palvelutalojen asukkaille lukuhetken. Koko pääkirjaston sunnuntain aukiolokokeilu toteutettiin Palaute on ollut myönteistä ja kokeilua jatketaan syksyllä. K.H.Renlundin museossa on jatkettu Kokkolan kouluhistoriaan liittyvää kokoamistyötä mm. kouluelokuvahankkeella yhteistyössä kaupungin opetustoimen kanssa. Museopalvelut on lisäksi aloittanut Museoviraston hankerahalla Kulttuuriympäristö- ja ekoterapiahankkeen, jota tehdään yhteistyössä nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja koulujen kanssa. Kiepissä järjestettyyn lintujen pesintäaiheiseen työpajaan liittyen kuvataiteilija Marjut Järvimies toteutti Linnunpesä-installaation. Vuonna 2015 toimintansa on käynnistänyt uusi nuorisovaltuusto. Perinteisten vaikuttamiskeinojen ja -ryhmien lisäksi kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on kehitetty Kälviän asukasraadin pilotoinnilla. Asukasraati-toimintamallin arviointi tehdään kokeilujakson jälkeen. Kulttuuripalvelujen vastuualue on käynnistänyt avustusprosessin sähköistämistä koskevan suunnittelutyön yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa. Anders-kirjastojen uudet sähköiset palvelut Zinio ja Ellibs ovat käytettävissä lukuisilla eri alustoilla ja päätelaitteilla kotoa käsin tai asiakaspäätteillä kirjastossa. Kirjastot tarjoavat asiakkailleen lähes 60 aikakauslehden digitaaliset näköislehdet luettavaksi Zinio-lehtipalvelussa. Ellibs-kokoelmassa on kaunokirjallisuutta, tietokirjoja ja äänikirjoja aikuisille ja lapsille. Toimialan perehdyttämis- ja mentorointitoimintaa on jatkettu toimialan käytäntöjen mukaisesti. Sivistyskeskus on vastannut oman henkilöstönsä työhyvinvointitoiminnasta. Keskuksen ulkopuoliset vastuualueet ovat suunnitelleet ja toteuttaneet omat tyhy-prosessinsa itsenäisesti. Talouden toteutuminen Talousarvion toteutuma on koko lautakunnan osalta oikealla tasolla. Toimintatuottojen toteutuma on 83,2 %. Toimintakulujen toteutuma huhtikuun loppuun mennessä on 32,7 %. Toimintakatteen toteutuma on 29,8 %. Määrärahat ovat ajanjaksoon nähden oikealla tasolla. Selvitys rakennemuutosten toteutumisesta 14 Koko sivistystoimessa on keväällä 2015 käynnistynyt kehittämistyö, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia prosessi- ja palvelupohjaisen organisaatiomallin soveltamiseen sivistystoimessa.

17 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on käynnistänyt keskustelun vastuualueidensa avustustoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Vastuualueet ovat suunnitelmien mukaisesti kiinnittäneet erityishuomiota hankerahoituksen hankkimiseen vuonna Kirjaston edellisenä vuonna lähettämistä hankehakemuksista saatiin kahteen myönteinen päätös sekä maakuntakirjastoavustus vuodelle

18 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen LIIKUNTALAUTAKUNTA tot % ta TP 2014 tot % tp Tehtäväalue TA 2015 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntapalvelut Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,9 % ,7 % TOIMINTAKATE ,3 % ,9 % Liikuntalautakunta on nettositova yksikkö Liikuntalautakunnan toimintavuosi on käynnistynyt toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla on kehitetty Tuu Mukaan! -hankkeessa, jolle Ely-keskus myönsi euroa jatkorahoitusta. Voimaa vanhuuteen -ohjelman hengessä on jatkettu KunnonHoitajien, VertaisVetureiden ja ulkoiluystävien kouluttamista. Liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan palveluketjua on kehitetty yhdessä terveyspalvelujen sekä kolmannen sektorin ja yksityisten liikunnan palvelutuottajien kanssa. Liikuntaneuvonta siirtyi terveyskeskuksen tiloihin huhtikuun alusta. Liikennevirasto myönsi liikkumisen ohjauksen valtionavustusta hankkeelle Pyöräilymyönteisin työnantaja -kilpailu, jonka puitteissa tarjotaan työnantajille asiantuntija-apua pyöräilyn edistämiseksi. Kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden osallisuuden lisäämiseen palvelujen kehittämistyössä on alkuvuonna panostettu kehittämissuunnitelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti. On järjestetty seurafoorumi teemalla liikunnan harrastamisen kova hinta. Urheilutaloon / Areenaan liittyvät tarpeet ja toiveet kartoitettiin urheiluseurakyselyllä, johon 39 seuraa ja/tai jaostoa vastasi. Opettajille on tehty uimaopetusta koskeva tyytyväisyyskysely osana opinnäytetyötä. Ensimmäinen asukasraatipilotti on käynnistetty Kälviällä yhdessä sivistystoimen vapaa-aikapalvelujen kanssa. Uintikeskus VesiVeijarin kävijämäärä on vähentynyt käynnillä edellisen vuoden vastaavaan aikaan (tammi-maaliskuu) verrattuna. Tämä selittynee erinomaisilla luistelu- ja hiihtokeleillä, sillä talven ulkoiluolosuhteet heijastuvat aina kävijämääriin. Maaliskuussa kävijöissä päästiin 335 käynnin parannukseen. Erityisliikuntakortin käyttö on lisääntynyt entisestään. Sisäliikuntatilojen käyttö on ollut aktiivista eikä Kampushallin valmistuminen vaikuttanut muiden tilojen käyttöasteisiin merkittävästi. Jäähallissa on jääurheilutoiminnan lisäksi pelattu yksi Eurocup peli sekä lentopalloliigan finaalipelit Kälviän urheilukentän peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmistunut. Kustannuslaskenta osoitti, että varattu määräraha ei tule riittämään ja hankkeen toteuttamiseen ja aikatauluun palataan valtionavustuspäätöksen (touko-kesäkuu) jälkeen. Jäähallin uusi kaukalo kilpailutettiin, ja asennus tapahtuu heinäkuussa. Talouden toteutuminen Liikuntalautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 35,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 30,9%. Toimintakate 29,3 %, on ajankohtaan nähden oikealla tasolla. Selvitys rakennemuutosten toteutumisesta Koko sivistystoimessa on keväällä 2015 käynnistynyt kehittämistyö, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia prosessi- ja palvelupohjaisen organisaatiomallin soveltamiseen sivistystoimessa. Vastuualueet ovat suunnitelmien mukaisesti kiinnittäneet erityishuomiota hankerahoituksen hankkimiseen vuonna

19 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tehtäväalue TA tot % ta TP 2014 tot % tp KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toimintatuotot ,1 % ,7 % Toimintakulut ,1 % ,7 % TOIMINTAKATE ,6 % ,4 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Teknisellä toimialalla sairauspoissaoloja oli n. 1 % enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajanjaksona. Tapaturmapoissaoloja oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna n. 4 % (10 kalenteripäivää) vähemmän. Suunniteltu kaavoitusyhteistyön käynnistäminen Keski-Pohjanmaan liiton kanssa ja siihen liittyvät henkilöstöjärjestelyt toteutettiin alkuvuoden aikana. Uusi kaavoituspäällikkö saatiin rekrytoitua ja aloittaa töissä kesäkuun alussa. Paikkatietopalveluissa tehtiin stereoilmakuvausta Kokkolan itäiseltä alueelta. Teknistä toimialaa koskeva dokumentinhallintajärjestelmän käyttööotto (M-Files) käynnistettiin ja tuotettiin mm. ulkoilu- ja pyöräilykarttaa. Kaupungin paikkatietoaineistojen sähköistä jakelua on kehitetty eteenpäin. Maapolitiikkapalvelut on luovuttanut 25 omakotitalotonttia tai -rakennuspaikkaa. Varauksia on vireillä 18. Vapaana kanta-kokkolan alueella on 26 tonttia, joista 18 Nuolipuron alueella ja kahdeksan Mustikkamäessä. Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueilta ei ole luovutettu tontteja. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettuja tontteja on kanta-kokkolan alueelta myyty kaksi kappaletta. Teollisuus- ja yritystontteja on vuokrattu neljä kappaletta. Maata on myyty miltei 2,8 milj. eurolla (tilanne ). Uusien vuokrattujen tonttien myötä kaupungin vuotuiset vuokratulot ovat kasvaneet eurolla tänä vuonna. Metsäpalveluiden osalta heikot korjuuolosuhteet ja lumituhot ovat aiheuttaneet talvella ylimääräistä työtä. Tästä huolimatta työt on saatu tehtyä pääosin suunnitelmien mukaisesti. Metsien tulot ja menot ovat toteutuneet ennakoidulla tavalla. Kiinteistötoimitusten tilanne on jonkin verran elpynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden alusta 30 uutta kiinteistötoimitusta on tullut vireille, 11 tonttijakoa/tonttijaon muutosta on laadittu ja 45 tonttia rekisteröity. Toiminnan painopiste on ollut uusilla asemakaava-alueilla. Maastomittauspalveluiden painopiste on alkuvuodesta ollut uusien katujen ja tonttien mittauksissa Mustikkamäellä ja Kaanaanmaan alueella. Rakennusten sijaintien merkitsemisiä ja muita mittaustoimenpiteitä on tehty jokseenkin aikaisempien vuosien tahtiin. Kaavatöiden valmistelu on edennyt kaupunginhallituksen hyväksymän työohjelman/ kaavoituskatsauksen pohjalta. Asemakaavatöiden painopiste on ollut asuntoalueiden asemakaavatöissä. Kaupunginvaltuustossa tai -hallituksessa on kuluneen neljänneksen aikana hyväksytty kolme asemakaavatyötä. Konsulttitoimenantona on laadittu yleiskaavatöiden perusselvityksiä: Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys, Valtateiden 8 ja 13 aluevaraussuunnitelma, Kokkolan liikenneverkkosuunnitelma ja kyläkaavojen arkeologisia kulttuuriperintöselvityksiä. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten määrä kuluneena neljänneksenä vastaa viime vuoden määrää. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat normaalia lumisemmat ja aurauskertoja alkuvuodelle kertyi keskimääräistä enemmän. Myös lumenajoa oli normaalia enemmän. Säiden nopean vaihtelun johdosta myös hiekoitushiekkaa kului normaalia enemmän. Tämän johdosta liikenneväylien kunnossapidossa ovat menot olleet hiukan edellisvuotta suuremmat. Tavoitteeksi asetetut aurausrajat on kyetty täyttämään. Kunnallistekniset investointityöt uudisrakennusalueilla ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. 17

20 Valtateiden 8 ja 13 aluevaraussuunnitelman laatiminen jatkuu yhteistyössä ely-keskuksen kanssa. Valtatie 8 ja valtatie 28 (Kajaanintie) liittymään on valmistunut erkanemiskaistan suunnittelu välivaiheen ratkaisuna ely-keskuksen toimesta. Se toteutetaan kesän 2015 aikana. Talousarvion investointiosaan sisältyvät isot talonrakennushankkeet, Isokylän monitoimitalo, Lucina Hagmanin koulu ja Ulkometsän päiväkoti etenivät suunnitellussa aikataulussa. Elinkaarimallilla toteutettavan Torkinmäen koulu- ja päiväkotihanketta valmisteltiin rakennuslupavaiheeseen. Kesän aikana toteutettavista laajemmista IV-muutostöistä on suunniteltu ja kilpailutettu mm. Halkokarin koulun ja Jäähallin IV-muutostyöt. Kaupungintalon tilasuunnittelu on käynnistynyt. Ventuksen sosiaalikeskuksen ensimmäinen vaihe valmistui helmikuussa ja työt jatkuvat syksyllä neuvolatoiminnan siirtyessä Isokylän monitoimitaloon. Talvi oli normaalia lämpimämpi tammi-huhtikuussa. Lumi aiheutti normaalia enemmän aurauskertoja. Energiakulutuksen seurantaa ja kiinteistöjen etähallintaa on tehostettu. Osassa rakennuksia on sisäilmaongelmista johtuen ilmastointikoneiden käyntiaikoja ja säätöjä jouduttu muuttamaan ja tämä on lisännyt rakennusten energiakulutusta. Kiinteistöjen pilottikohteiden sähköinen huoltoohjelma otettiin käyttöön. Huolto-ohjelmaa ollaan myös laajentamassa. Talouden toteutuminen Huhtikuun perusteella tehdyn karkean toteuma-arvion mukaan näyttää siltä, että kaupunkirakennelautakunnan on mahdollista pysyä talousarviossa toimintakatteen osalta. Tulot kertynevät hieman tuloarvion alittaen, mutta myös menot tulevat vastaavasti alittumaan. Tulojen toteutumaprosentti on noin 30,1% talousarvioon nähden ja menojen noin 30,1%. Epävarmuustekijöitä talousarvion toteutumiselle tuovat kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet kokonaisuutena toimialalle normaalit. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteuttamisella pyritään myös edesauttamaan talousarviossa pysymistä. Selvitys rakennemuutosten toteutumisesta Sopeuttamistoimiin liittyvä yksilöity suunnitelma käsiteltiin lautakunnassa. Keskeisimmät hankkeet ovat sairaalanmäen kiinteistöjen ja tukipalveluiden järjestelyt, Isokylän monitoimitalon teknisten tukipalveluiden järjestelyt, ruokapalvelun ja siivouspalveluiden yhdistäminen, kolmannen sektorin hyödyntäminen ja määriteltyjen rivitalojen/kerrostalojen siirto Kokkolan Vuokra-asunnoille. 18

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / Osavuosikatsaus 1-8 / 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / Osavuosikatsaus 1-8 / 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / Osavuosikatsaus 1-8 / 2015 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto Sosiaali- ja terveystoimen painopistealueena ovat alkuvuonna olleet kaupunginhallituksen asettamat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 1.1. 31.8.2015

OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 1.1. 31.8.2015 OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 1.1. 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015 Kansilehden kuva: Saara Lång Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2015 tot % ta 1.1.-31.8.2014 TP 2014

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / Osavuosikatsaus 1-8 / 2014

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / Osavuosikatsaus 1-8 / 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA / Osavuosikatsaus 1-8 / 2014 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on alkuvuonna ollut palvelurakenteen optimaalinen kehittäminen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot