Kyllä 190. En 13. En osaa sanoa 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyllä 190. En 13. En osaa sanoa 2"

Transkriptio

1 Kysely OUBS:n tunnettuudesta ja katsojien tarpeista tehtiin maaliskuussa AYY:n jäsenistölle. Kyselyä levitettiin sekä viikkotiedotteen, että yhdistykset -listan kautta. Viikon aikana vastaajia saatiin 205, joka ylitti 100 vastaajan tavoitteen. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten jäsenistö näkee OUBS:in tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita jäsenistöllä on AYY:n televisiokanavan suhteen. Tulokset antoivat suhteellisen yksimielisen kuvan kanavasta. Vastaajat jakoivat ajatuksiaan ja ideoitaan kanavan suhteen erittäin aktiivisesti kyselyn muuta kommentoitavaa -osiossa. Kyselyn tulokset myötäilevät Aaltoyliopiston opiskelijoiden haastatteluissa ilmitulleita ajatuksia (opiskelijoiden mielipiteitä on kyselty eri puolilla Design Factoryä). Kysely koostuu 14 kysymyksestä, joista viiteen osallistuneet saivat vastata omin sanoin. Tässä dokumentissa käydään läpi kyselyn pääkohdat, poimintoja kommenteista sekä kyselyn tulokset jäsenistön tarpeista kanavan suhteen. Kyselyyn vastanneista 93 % oli tietoisia OUBS:in olemassaolosta. Levitysväylät sekä vastanneiden lähtökohtaisesti kiinnostunut asenne aiheeseen saattavat tosin väärentää sitä todellisuutta, kuinka moni jäsenistä todella tietää OUBS:ista. Kommenteissa tuli ilmi, että monet vastanneiden tuttavapiiriin kuuluneista ei ollut kuullut kanavasta: tällä hetkellä OUBS ei ole kovinkaan tunnettu ainakaan omissa piireissäni Kauppakorkeakoululla: kanavaa olisi siis syytä markkinoida aktiivisesti. Lisäksi osa vastanneista kommentoi omaa tietämystään OUBS:ista: En tiedä missä komerossa olen elänyt, mutta en ole tainnut koskaan kuulla OUBS:ista mitään. Vaikka suurin osa tiesi kanavan olevan olemassa, oltiin asiasta epävarmoja: Piti heti kyselyn alussa googlata että olihan nyt varmasti kyse siitä teekkarikanavasta, josta olin kuullut pari vuotta aiemmin. Kyllä 190 En 13 En osaa sanoa 2 OUBS:ia piti kyselyn mukaan edelleen teekkarikanavana 65 % vastanneista. Tästä huolimatta kommentoitiin myös OUBS:in tunnettuutta teekkareiden keskuudessa: Monet teekkaritkaan eivät tiedä OUBS:in olemassaolosta, muista aaltolaisista puhumattakaan, joten paljon potentiaalista katsojakuntaa jää saavuttamatta. Kanavan teekkarikeskeistä luonnetta kommentoitiin myös seuraavanlaisesti: OUBS vaikuttaa lähinnä teekkareiden puuhastelulta ja inside -huumorilta. Teekkarikanavaksi profiloitumisen lisäksi, kyselyyn vastanneet kommentoivat muita mielikuviaan kanavasta: Tällä hetkellä OUBS:ssa on valitettavasti hieman ummehtuneen kellarin tunnelma, joka varmasti osaltaan heikentää mielikuvia OUBS:sta. Kellarimaisuuden lisäksi vastanneet kokivat kanavan toiminnan sisäpiirimäisenä: pienen piirin kerhomaista touhuamista. Tällainen toiminta nähtiin ongelmallisena niin toimituskunnan kuin katsojakunnankin osalta: OUBS on tällä hetkellä ehkä hieman

2 liian pienen piirin projekti ja toisaalta myös katsojakunta on melko pientä, uusi konsepti ja ainakin hieman lisääntynyt markkinointi voisivat muuttaa maailmaa. OUBS on mielestäni teekkarikanava 133 OUBS on mielestäni Aaltokanava 31 Muu 41 Kanavan sisäpiirimäiseen luonteeseen nähtiin vaihtoehtona sen liittäminen osaksi AYY:n toimintaa: Selkeämpi integrointi AYY:n muuhun viestintään. Nykyään OUBS on aika piilossa omissa oloissaan, ja paljon hyvää materiaalia menee hukkaan ja jää huomaamatta. AYY:n osallisuudesta kanavan toimintaan oltiin kuitenkin montaa mieltää ja sen paikka AYY:ssa kyseenalaistettiin: Eikö OUBS saisi olla itsenäinen omalähtöistä toimintaa vai pitääkö senkin nyt olla ylioppilaskunnan hallinnoima virallinen kanava? Kyselyn vastausten perusteella tuli myös ilmi, että tiedotus kanavan toiminnasta kulkee tiettyjen piirien sisällä. Kysyttäessä, mistä olet saanut tietoa OUBS:ista? vastattiin: Pitkin Otaniemiä, kanavalta itseltään,netistä, sen työntekijöiltä, OUBSin jäseniltä eri tapahtumissa, Toimimalla ylioppilaskunnan edustajistossa ja muissa luottamustehtävissä, kavereilta, tapahtumissa. Toiminnan toivottiinkin lähtevän avoimempaan suuntaan, vaikka koettiin että ylipäätänsä ongelmalliseksi toisten kampusten yhdistystoimintaan mukaan pääseminen: Toiminnan pitäisi olla hieman avoimempaa. Mutta yhtä heikosti pääsee mukaan muihinkaan alayhdistyksiin. En myöskään tiedä mitään mitä kauppislaiset tekee ja turha mun teekkarina mennä edes yrittämään pääsyä TaiKkilaisten toimintaan. Kaiken kaikkiaan kanavan potentiaaliset mahdollisuudet opiskelijoille nähtiin, mutta niistä tiedottaminen koettiin puutteelliseksi: TaiK-opiskelijat ovat olleet useinkin yllättyneitä, että Otaniemessä on mahdollista kenen tahansa lähteä tekemään ja kokeilemaan juuri niitä asioita, mitä he omassa koulussaan opiskelevat. Aaltolaisten mukaan saaminen toimintaan nähtiin myös laadullisesti positiivisena: Kunhan saadaan Aaltolaisia laajemmin mukaan, voisin olettaa OUBSin ohjelmien laadun myös paranevan. Vaikka suurin osa vastanneista tuntee OUBS:in, ei kuitenkaan säännöllisesti kanavaa seuraavia löytynyt kuin 9 % vastanneiden joukosta.

3 Säännöllisesti 18 Silloin tällöin 99 En Koskaan 88 Mut hei nyt kunnon selvä paketti ohjelmia aalloille ja tiedotusta lisättävä! Sisäpiirimäiseen ja suljettuun mielikuvaan on osaltaan vaikuttanut kanavan mainonta, jonka koki hyväksi vain 4 % vastanneista. Kanavan mainonta ja sen näkyvyys herättivät huomattavan paljon kommentointia. Mainontaa koettiin nimenomaan tarvittavan kaikilla kampusalueilla, koko Aaltoyliopistossa: OUBS:ia organisaationa ja instituutiona kannattaisi mainostaa merkittävästi enemmän koko Aalto-yhteisön piirissä. Lisäksi kanavan näkyvyys kauppakorkean kampuksella nähtiin huolestuttavan pienenä: Kehottaisin myös panostamaan markkinointiin, sillä tällä hetkellä ainakaan Aallon kauppiksessa OUBSin näkyvyys on lähes olematon. Erittäin hyvin 1 Hyvin 9 Riittävästi 29 Ei lainkaan 94 En osaa sanoa 25 Muu 47 Vaikka kanavaa pidettiin teekkarikanavana, ei sen mainontaa koettu olevan sen enempää Otaniemessäkään: Pakko kommentoida vielä OUBSin näkyvyyttä sen verran, että en kyllä ole telkkaria omistamattomana törmännyt OUBS -mainintoihin muistaakseni kertaakaan edes joulukuun Otaniemeen muuton jälkeen. Kanavan teekkari -mielikuvan syynä ei siis ole se, että kanavaa mainostettaisiin enemmän Otaniemessä, vaan lähtökohtaisesti kanavan aikojen saatossa syntynyt imago, ohjelmatarjonta sekä Otaniemeen viittaava nimi ja sen kaapeliverkon näkyvyysalue.

4 Mainonnan avulla saataisiin, vastaajien mukaan, myös lisää uusia toimijoita kanavalle: Toiminnasta voitaisiin tiedottaa vielä enemmän, uskon ja toivon että haluatte enemmänkin opiskelijoita mukaan. Viesti mainonnan puutteesta ja tarpeesta oli kyselyn vastausten perusteella selkeä ja perusteltu: Lisämainostaminen olis hyvä juttu, tulis itsekkin ehkä seurattua vähän enemmän, jos tietäis mitä sieltä tulee.. Näkyvyyden ja mainonnan ohella, kommentoitiin myös OUBS:in brändiä: OUBSin brändi on sekasotku. Sitä ei mainosteta missään ja kommentit, joita ohjelmista kuulee eivät ole rohkaisevia. Kanava tarvitsee selkeän visuaalisen ilmeen ja enemmän mainostusta; ohjelmatiedot Ainoon tai vastaavaan. Kanavan brändiin ja sen visuaaliseen ilmeeseen liittyy olennaisesti kanavan nimi. Tilastollisesti noin puolet eli 56 % oli sitä mieltä, että OUBS -nimi tulee säilyttää. Nykyistä nimeä puoltavia kommentteja oli kuitenkin annettu huomattavasti vähemmän ja kyselyn kommentointi - osiossa nimen vaihtamiselle annettiin perusteluja. Osa oli sitä mieltä, että toiminnan pysyessä samana, myös nimen tulee säilyä, mutta toiminnan muuttuessa, nimen tulisi vaihtua. Kyllä 114 Ei 55 En osaa sanoa 35 Tämänhetkisen nimen ei koettu sopivan AYY:n imagoon: nimi vahvistaa mielikuvaa anarkistisesta, amatöörimäisestä merirosvoradiosta, mikä ei välttämättä ole hyvä mielleyhtymä AYY:n kanavalle. Lisäksi kanavan nimen mielleyhtymät liittyvät edelleen voimakkaasti teekkarimaailmaan: Jos teekkarikanavan profiilista halutaan päästä eroon, kannattaisi mielestäni nimi vaihtaa - Otaniemi herättää välittömän mielikuvan teekkareista. Mikäli kanava pysyy kuitenkin underground -linjassaan, oli vastanneiden mukaan myös siihen viittaavan sanan säilyttäminen kohdallaan. Otaniemi sanan arveltiin herättävän enemmän teekkareiden kuin kaikkien aaltolaisten mielenkiinnon: Underground-meininki nimessä on osuvaa ja asiaankuuluvaa, mutta Otaniemen kyllä voisi vaihtaa Aaltoon tai vastaavaksi - muuten toi ei ainakaan toistaiseksi vetoa muihin kuin teekkareihin. Vastanneet olivat kuitenkin uudistusmielisiä ja näkivät kanavan aaltolaisen mahdollisuuden: OUBS nimenä on huono nimenomaan Aallon kanavalle, sillä jo Otaniemi sana viittaa täysin teekkareihin, eikä lainkaan muihin aaltolaisiin. Vaikka kanavan tunnettuus näyttää kyselyn pohjalta olevan heikkoa, pidettiin nykyistä nimeä hyvänä juuri tunnettuuden vuoksi. Tässä yhteydessä kuitenkin nähtiin myös kanavan uudistamispyrkimys kohti AYY_n kanavaa: OUBS on nimenä hyvä, koska sen kaikki tuntevat. Auki kirjoitettu nimi ei kuitenkaan toimi koko AYY:n yhteisenä televisiokanavana. Kenties tässäkin asiassa pitäisi kääntää uusi välilehti ja nimetä uudelleen?

5 Vastaajat tarjosivat myös uusia nimivaihtoehtoja, kuten AaltoTV ja AUBS. Niin kuin nimiehdotukset sekä vastaajien kommentit osoittavat, aaltosuuntaisuus oli suurin syy nimen vaihtoon: Jos kanavaa aletaan selkeästi tarjoamaan suuremmalle yleisölle kuin mitä se nykyään on, niin nimenvaihto johonkin enemmän aaltosuuntaiseen voisi olla jopa ihan hyvä juttu. Ohjelmatarjonnan selkeydestä vastaajat olivat montaa mieltä, mutta suunta oli kuitenkin kohti selkeyttämistä 17 prosentin ollessa sitä mieltä, että ohjelmatarjonnan ei tulisi olla selkeää ja toistuvaa. Kysymystä kanavan ohjelmatarjonnasta kuitenkin kommentoitiin, eikä viihteellistä tarjontaa nähty kilpailukykyisenä: Kysymys siitä, pitäisikö olla ennemmin viihteellistä vai informatiivista sisältöä, on siinä mielessä vähän huolestuttava, että nykyinen viihteellinen sisältö ei oikein täytä viihteen tunnusmerkkejä. Amatööripohjalta on vaikea tehdä hittejä ja epäonnistumiseen pitääkin olla mahdollisuus, mutta yritystä voisi olla vähän enemmän. Kyllä 62 Ei 35 En osaa sanoa 79 Muu 29 Kyselyssä sanavalinta viihteellinen osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä tuloksia fiktiivisyydestä ei saatu. Vastaajien kommenteista tuli kuitenkin ilmi asiapitoisuuden arvostus: Kanavan tarjonta on mielestäni parantunut huomattavasti parin viime vuoden aikana asiasisällön osuuden kasvaessa viihteellisen ohjelman sijaan. Tähän kanavan olisi mielistäni juurikin panostettava, koska sen tuottamat asiaohjelmat ovat olleet miellyttävää ja kiinnostavaa katseltavaa. Kanavan dokumentaarinen luonne nähtiin positiivisena ja edustajiston kokouksien kuvaus sai kiitosta. Lisäksi toivottiin opiskelijoiden ja henkilökunnan haastatteluja, uutisia, juttuja tapahtumista ja eri opiskelualoista, järjestöistä ja yhdistyksistä. Vaikka ajankohtaisuus ja asiapitoisuus nousivat esiin ohjelmatoiveissa useaan otteeseen, toivottiin myös viihteellistä sisältöä. Tosin koettiin, että näkökulman valinnalla myös asiapitoinen ohjelma voi olla viihteellinen: Kannanottoja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja erityisesti opiskelijaa koskettaviin asioihin. Opiskelijoiden erilaisia mielipiteitä ym. nähdä opiskelijoiden kirjo, mielipiteiden, taustojen, kulttuurien ym. moninaisuus. Myös hauskaa ja viihdyttävää ohjelmaa, ts. edellä mainittuja asioita voitaisiin käsitellä viihteellisestikin. Vastaajat kommentoivat ja listasivat ohjelmatoiveitaan hyvin laajasti. Tässä poimintoja siitä, mitä vastaajat toivoivat: ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa yhteiskunnallisia kannanottoja asioista, joita suuremmat mediat eivät uskalla tehdä yhteiskunnallisia kannanottoja, jotka ovat tekijöidensä näköisiä keskusteluohjelmia, joissa edustetaan kaikkia osapuolia tutkivaa journalismia

6 oivaltavaa viihdettä Bilereportaaseja (vrt. MoonTV) kommentteja ajankohtaisiin uutisiin opiskelijoiden tuottamaa videomateriaalia. Videoita kiinnostavista luennoista (Jorma Uotila) Videota tärkeiden, päättävien elinten kokouksista Opiskelijoiden uutiset AYY:n toiminnasta kertovia ohjelmia Opiskelijoiden tekemiä ohjelmia opiskelijoista ja nuoria kiinnostavista aiheista Haastatteluita, joiden kohteina ovat oppilaat, opettajat, asukit, tapahtumanjärjestäjät yms. Dokumentteja projekteista ja elämästä aaltoyhteisössä Eri opiskelualoista olisi kiinnostavaa myös saada juttusarja opiskelijoiden töiden tuloksia sekä dokumentteja Aallon opiskelijoista, opiskelusta, henkilökunnasta, rakennuksista ym. Edunvalvontaa, tiedottamista, yhteisön rakentamista Ohjelmatoiveista kävi ilmi, että tarjonnan tulisi olla kaikkia aaltolaisia koskevaa: Videointeja yhteisistä tapahtumista ja niiden näkymistä sosiaalisessa mediassa. Sopivasti myös asiajournalismia/dokumentteja oikeasti kiinnostavista aiheista. Lisää interaktiivisuutta ja live-lähetyksiä ympäri kampusta. Toiminnan toivottiin lisäksi laajentuvan teekkari -imagoa luovista jutuista: Tasapuolisesti eri yleisöille suunnattuja ohjelmia, ts. ei vain "teekkarijuttuja". Kanavan ohjelmatarjonnassa nähtiin mahdollisuus auttaa opiskelua kuvaamalla esimerkiksi luentoja: Mielestäni varsinkin juuri keskustelutilaisuudet tai vierailuluennot olisi hyvä saada videoitua, jotta niitä olisi mahdollista kuunnella myös jälkikäteen. Televisiokanavaformaatti ei toisaalta välttämättä ole kaikkein paras tapa tällaisen sisällön välittämiseen, eli Broadcast-mallin sijaan pelkkä VoD-mallikin voisi toimia yksinomaan riittävän hyvin. Internetissä tapahtuvaa ohjelmalevitystä kommentointiin ja sen puolesta puhuttiin. Internetlevitykseen liittyviä kommentteja käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi toivottiin myös enemmän läpinäkyvyyttä: Edarin kokoukset on tosi hyvä juttu, lisää läpinäkyvyyttä. Olisi kiva nähdä myös muista ajankohtaisista jutuista kuten isoista tapahtumista. Myös rehtoreiden yms. isojen heppujen hauskoja haastatteluja olisi kiva katsoa. OUBS tekee nyt kaikki ohjelmansa itse, mutta kyselyssä tuli ilmi, että ulkopuolisten opiskelijoiden videot olisivat myös tervetulleita. Tätä varten tarvitaan mainontaa ja näkyvyyttä niin, että opiskelijat osaavat tarjota tuotoksiaan kanavalle: Ihmisten pitäisi tietty itsekin ottaa paremmin yhteyttä OUBSiin kertoakseen projekteistaan. Vaikka yleisesti ottaen kyselyssä toivottiin asiapitoista materiaalia, oli myös muutama kommentoinut kanavan viihteellisyyden puolesta: Juttujen taso vois parantua, jos tekijäporukkaa kerätään myös kyltereistä ja taikkilaisista. Painotus pitäs olla kuitenkin enemmän viihteellisyyden puolella. Kyselyyn vastanneiden viesti oli kuitenkin selvä siitä, mitä halutaan nähdä: Näyteikkunan ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien tahojen toimintaan sekä toisaalta parasta mahdollista tvsisältöä mitä toimitukseen valitut luovat ihmiset saavat aikaan riittävillä resursseilla ja riittävällä toimintavapaudella. Kanavan toimituksen toimintavapauden puolesta olivat 72 % vastaajista. Kyselyn perusteella toimituksella tulisi säilyttää lähes vapaat kädet toimia linjan mukaisesti, vaikka ohjelmatarjonnan toivottiinkin menevän asiapitoiseen suuntaan.

7 Kyllä 147 Ei 22 En osaa sanoa 36. Kanavan näkyvyysalueeseen Otaniemessä ja toisaalta näkyvyyteen internetissä otettiin kantaa. Kaikki kommentit koskien kanavan näkyvyyttä puoltavat internetlevityksen laajentamista: Perinteinen TVtekniikka pois turhana kuluna ja siirtyminen puhtaasti nettilähetyksiin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Vaikka varsinaisesti kuluja ei kaapelikanavan ylläpidosta tulekaan, netin painotuksen ohjelmien levittäjänä tulisi nousta kaapelin rinnalle. Internet -levityksen yhteydessä kommentoitiin jälleen kanavan näkyvyyttä: Nettilähetys on mielestäni riittävä media tämäntyyppiselle ohjelmalle, mutta OUBSin tulisi näkyä enemmän, jotta ihmiset osaisivat käydä katselemassa klippejä. Mainostamisen väyliin annettiin lisäksi ehdotuksia: Enemmän panostusta streameihin ja nettisivuihin. Näitä AYY:n tulisi mainostaa enemmän. Esim. valtuuston kokouksien lähetykset. Viikkotiedotteeseen mainostusta tulevista streameista yms. Osalle vastaajista ei ollut selvää myöskään se, mitä internetistä voi seurata: Kyllähän se hyvin vahvasti teekkariteeveeltä vaikuttaa. Eipä tullut edes mieleen, että se näkyisi Otaniemen ulkopuolella., En tiedä miten voin katsoa oubsia Otaniemen ulkopuolelta. Vastaajilta tuli myös ehdotus televisioruutujen hankkimisesta kampusalueille näkyvyyden lisäämiseksi: Kampuksien päärakennuksien auloihin televisiot, joilla pyörii ohjelmiston parhaimmistoa. Kanavan sekä teknistä että sisällöllistä laatua kommentoitiin jonkin verran. Kommenteissa koettiin, että laatu ei vastaa katsojien tarpeita: Kun joskus satuin katsomaan: Huonot jutut, ja jos juttu olisi ollut kiinnostava (joku Tuula Teerin luento/esitys) kuvalaatu/ääni oli huono. Sisällöllisen laadun kohottamiseksi kehotettiin kanavaa panostamaan yhteistyöhön Aalto yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kanssa: Nyt tulisi avata yhteydet TaiKin mediaa koskeviin osiin, esim. elokuvalinjat ja Medialab, saada aikaan yhteistyötä siihen suuntaan ja kohottaa ohjelmien sisällöllistä tasoa.

8 Lisäksi kuvan ja äänen laatuun kiinnitettiin huomiota: Kuvan ja äänen laatu on usein niin huono, ettei ohjelmaa pysty seuraamaan lainkaan. Lisäksi kommentoitiin yleisesti teknistä laatua: Ainakin lähetysten (tekninen) laatu on ollut niin surkeaa, ettei ole viitsinyt katsoa. Vaikka kanavalla koettiin olevan ongelmia, nähtiin se kuitenkin tärkeänä AYY:n viestintävälineenä 62 % ollessa sitä mieltä, että kanavan olemassaolo on tärkeää tai erittäin tärkeää. Kanavalla nähtiin olevan potentiaalia kehittyä koko AYY:n kanavaksi ja tämän myös toivottiin tapahtuvan: Olisi hienoa saada OUBS:ista koko ylioppilaskunnan jäsenistön omakseen ottama asia, josta kaikki olisivat ylpeinä näyteikkunana ylioppilaskunnan jäsenistön monimuotoisuuteen - toisaalta kuitenkin siten, että kaikki arvostaisivat myös tähän liittyvää toimintavapautta juuri kanavan tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Erittäin tärkeänä 46 tärkeänä 83 Ei tärkeänä 38 Ei lainkaan tärkeänä 13 En osaa sanoa 25 Kanavan olemassaololle toivottiin kuitenkin perusteluja, jotta sen rahoittaminen voitaisiin jatkossa nähdä tarpeellisena: Rahoitus tulisi saada läpinäkyväksi ja pois asuntolatoiminnasta. Samalla velvollisuutta kuvata ylioppilaskunnan tilaisuuksia lisätä, jotta on perusteltu syy rahoittaa kanavan toimintaa. Kyselyn vastausten perusteella kävi ilmi, että vastaajat kokivat kanavan näkyvyyden ja mainonnan puutteelliseksi, laatu ei kohdannut katsojien toiveita, ohjelmatarjonnan toivottiin olevan asiapitoisempaa, mutta kuitenkin viihdyttävää. Kanavan olemassaoloa pidettiin tärkeänä, mutta sen toivottiin kehittyvän enemmän aaltolaiseen suuntaan ja sen imago teekkarikanavana koettiin erittäin vahvana. Lisäksi kanavan toivottiin näkyvän enemmän internetissä, josta jokainen voi seurata ohjelmia silloin kun itselle parhaiten sopii.

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta.

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta. Kanava esittelee aaltolaisten elämää ja opiskelua tavoitteenaan saada yhteisön jäsenet tietoisiksi toistensa toiminnasta, madaltaa kynnystä osallistua ylioppilaskunnan ja sen läheisyydessä toimivien yhdistysten

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta. Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP

Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta. Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP Taustaa kampanjalle Yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmat: - valinnanvapaus poliittisena tahtotilana ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE)

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) 1 Pepe Vilpas pertti.vilpas@metropolia.fi METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) Google Apps for Education (GAFE) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen

1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen TULOKSET LÄHTÖTILANTEESEEN VERRATTUNA VIESTINTÄ, MUISTAMINEN TUNNETUUS 1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen Tavoitteet: Tavoitteena oli 1) Kristalin 10 % tunnettuus koko väestössä (15 79

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot