Kyllä 190. En 13. En osaa sanoa 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyllä 190. En 13. En osaa sanoa 2"

Transkriptio

1 Kysely OUBS:n tunnettuudesta ja katsojien tarpeista tehtiin maaliskuussa AYY:n jäsenistölle. Kyselyä levitettiin sekä viikkotiedotteen, että yhdistykset -listan kautta. Viikon aikana vastaajia saatiin 205, joka ylitti 100 vastaajan tavoitteen. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten jäsenistö näkee OUBS:in tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita jäsenistöllä on AYY:n televisiokanavan suhteen. Tulokset antoivat suhteellisen yksimielisen kuvan kanavasta. Vastaajat jakoivat ajatuksiaan ja ideoitaan kanavan suhteen erittäin aktiivisesti kyselyn muuta kommentoitavaa -osiossa. Kyselyn tulokset myötäilevät Aaltoyliopiston opiskelijoiden haastatteluissa ilmitulleita ajatuksia (opiskelijoiden mielipiteitä on kyselty eri puolilla Design Factoryä). Kysely koostuu 14 kysymyksestä, joista viiteen osallistuneet saivat vastata omin sanoin. Tässä dokumentissa käydään läpi kyselyn pääkohdat, poimintoja kommenteista sekä kyselyn tulokset jäsenistön tarpeista kanavan suhteen. Kyselyyn vastanneista 93 % oli tietoisia OUBS:in olemassaolosta. Levitysväylät sekä vastanneiden lähtökohtaisesti kiinnostunut asenne aiheeseen saattavat tosin väärentää sitä todellisuutta, kuinka moni jäsenistä todella tietää OUBS:ista. Kommenteissa tuli ilmi, että monet vastanneiden tuttavapiiriin kuuluneista ei ollut kuullut kanavasta: tällä hetkellä OUBS ei ole kovinkaan tunnettu ainakaan omissa piireissäni Kauppakorkeakoululla: kanavaa olisi siis syytä markkinoida aktiivisesti. Lisäksi osa vastanneista kommentoi omaa tietämystään OUBS:ista: En tiedä missä komerossa olen elänyt, mutta en ole tainnut koskaan kuulla OUBS:ista mitään. Vaikka suurin osa tiesi kanavan olevan olemassa, oltiin asiasta epävarmoja: Piti heti kyselyn alussa googlata että olihan nyt varmasti kyse siitä teekkarikanavasta, josta olin kuullut pari vuotta aiemmin. Kyllä 190 En 13 En osaa sanoa 2 OUBS:ia piti kyselyn mukaan edelleen teekkarikanavana 65 % vastanneista. Tästä huolimatta kommentoitiin myös OUBS:in tunnettuutta teekkareiden keskuudessa: Monet teekkaritkaan eivät tiedä OUBS:in olemassaolosta, muista aaltolaisista puhumattakaan, joten paljon potentiaalista katsojakuntaa jää saavuttamatta. Kanavan teekkarikeskeistä luonnetta kommentoitiin myös seuraavanlaisesti: OUBS vaikuttaa lähinnä teekkareiden puuhastelulta ja inside -huumorilta. Teekkarikanavaksi profiloitumisen lisäksi, kyselyyn vastanneet kommentoivat muita mielikuviaan kanavasta: Tällä hetkellä OUBS:ssa on valitettavasti hieman ummehtuneen kellarin tunnelma, joka varmasti osaltaan heikentää mielikuvia OUBS:sta. Kellarimaisuuden lisäksi vastanneet kokivat kanavan toiminnan sisäpiirimäisenä: pienen piirin kerhomaista touhuamista. Tällainen toiminta nähtiin ongelmallisena niin toimituskunnan kuin katsojakunnankin osalta: OUBS on tällä hetkellä ehkä hieman

2 liian pienen piirin projekti ja toisaalta myös katsojakunta on melko pientä, uusi konsepti ja ainakin hieman lisääntynyt markkinointi voisivat muuttaa maailmaa. OUBS on mielestäni teekkarikanava 133 OUBS on mielestäni Aaltokanava 31 Muu 41 Kanavan sisäpiirimäiseen luonteeseen nähtiin vaihtoehtona sen liittäminen osaksi AYY:n toimintaa: Selkeämpi integrointi AYY:n muuhun viestintään. Nykyään OUBS on aika piilossa omissa oloissaan, ja paljon hyvää materiaalia menee hukkaan ja jää huomaamatta. AYY:n osallisuudesta kanavan toimintaan oltiin kuitenkin montaa mieltää ja sen paikka AYY:ssa kyseenalaistettiin: Eikö OUBS saisi olla itsenäinen omalähtöistä toimintaa vai pitääkö senkin nyt olla ylioppilaskunnan hallinnoima virallinen kanava? Kyselyn vastausten perusteella tuli myös ilmi, että tiedotus kanavan toiminnasta kulkee tiettyjen piirien sisällä. Kysyttäessä, mistä olet saanut tietoa OUBS:ista? vastattiin: Pitkin Otaniemiä, kanavalta itseltään,netistä, sen työntekijöiltä, OUBSin jäseniltä eri tapahtumissa, Toimimalla ylioppilaskunnan edustajistossa ja muissa luottamustehtävissä, kavereilta, tapahtumissa. Toiminnan toivottiinkin lähtevän avoimempaan suuntaan, vaikka koettiin että ylipäätänsä ongelmalliseksi toisten kampusten yhdistystoimintaan mukaan pääseminen: Toiminnan pitäisi olla hieman avoimempaa. Mutta yhtä heikosti pääsee mukaan muihinkaan alayhdistyksiin. En myöskään tiedä mitään mitä kauppislaiset tekee ja turha mun teekkarina mennä edes yrittämään pääsyä TaiKkilaisten toimintaan. Kaiken kaikkiaan kanavan potentiaaliset mahdollisuudet opiskelijoille nähtiin, mutta niistä tiedottaminen koettiin puutteelliseksi: TaiK-opiskelijat ovat olleet useinkin yllättyneitä, että Otaniemessä on mahdollista kenen tahansa lähteä tekemään ja kokeilemaan juuri niitä asioita, mitä he omassa koulussaan opiskelevat. Aaltolaisten mukaan saaminen toimintaan nähtiin myös laadullisesti positiivisena: Kunhan saadaan Aaltolaisia laajemmin mukaan, voisin olettaa OUBSin ohjelmien laadun myös paranevan. Vaikka suurin osa vastanneista tuntee OUBS:in, ei kuitenkaan säännöllisesti kanavaa seuraavia löytynyt kuin 9 % vastanneiden joukosta.

3 Säännöllisesti 18 Silloin tällöin 99 En Koskaan 88 Mut hei nyt kunnon selvä paketti ohjelmia aalloille ja tiedotusta lisättävä! Sisäpiirimäiseen ja suljettuun mielikuvaan on osaltaan vaikuttanut kanavan mainonta, jonka koki hyväksi vain 4 % vastanneista. Kanavan mainonta ja sen näkyvyys herättivät huomattavan paljon kommentointia. Mainontaa koettiin nimenomaan tarvittavan kaikilla kampusalueilla, koko Aaltoyliopistossa: OUBS:ia organisaationa ja instituutiona kannattaisi mainostaa merkittävästi enemmän koko Aalto-yhteisön piirissä. Lisäksi kanavan näkyvyys kauppakorkean kampuksella nähtiin huolestuttavan pienenä: Kehottaisin myös panostamaan markkinointiin, sillä tällä hetkellä ainakaan Aallon kauppiksessa OUBSin näkyvyys on lähes olematon. Erittäin hyvin 1 Hyvin 9 Riittävästi 29 Ei lainkaan 94 En osaa sanoa 25 Muu 47 Vaikka kanavaa pidettiin teekkarikanavana, ei sen mainontaa koettu olevan sen enempää Otaniemessäkään: Pakko kommentoida vielä OUBSin näkyvyyttä sen verran, että en kyllä ole telkkaria omistamattomana törmännyt OUBS -mainintoihin muistaakseni kertaakaan edes joulukuun Otaniemeen muuton jälkeen. Kanavan teekkari -mielikuvan syynä ei siis ole se, että kanavaa mainostettaisiin enemmän Otaniemessä, vaan lähtökohtaisesti kanavan aikojen saatossa syntynyt imago, ohjelmatarjonta sekä Otaniemeen viittaava nimi ja sen kaapeliverkon näkyvyysalue.

4 Mainonnan avulla saataisiin, vastaajien mukaan, myös lisää uusia toimijoita kanavalle: Toiminnasta voitaisiin tiedottaa vielä enemmän, uskon ja toivon että haluatte enemmänkin opiskelijoita mukaan. Viesti mainonnan puutteesta ja tarpeesta oli kyselyn vastausten perusteella selkeä ja perusteltu: Lisämainostaminen olis hyvä juttu, tulis itsekkin ehkä seurattua vähän enemmän, jos tietäis mitä sieltä tulee.. Näkyvyyden ja mainonnan ohella, kommentoitiin myös OUBS:in brändiä: OUBSin brändi on sekasotku. Sitä ei mainosteta missään ja kommentit, joita ohjelmista kuulee eivät ole rohkaisevia. Kanava tarvitsee selkeän visuaalisen ilmeen ja enemmän mainostusta; ohjelmatiedot Ainoon tai vastaavaan. Kanavan brändiin ja sen visuaaliseen ilmeeseen liittyy olennaisesti kanavan nimi. Tilastollisesti noin puolet eli 56 % oli sitä mieltä, että OUBS -nimi tulee säilyttää. Nykyistä nimeä puoltavia kommentteja oli kuitenkin annettu huomattavasti vähemmän ja kyselyn kommentointi - osiossa nimen vaihtamiselle annettiin perusteluja. Osa oli sitä mieltä, että toiminnan pysyessä samana, myös nimen tulee säilyä, mutta toiminnan muuttuessa, nimen tulisi vaihtua. Kyllä 114 Ei 55 En osaa sanoa 35 Tämänhetkisen nimen ei koettu sopivan AYY:n imagoon: nimi vahvistaa mielikuvaa anarkistisesta, amatöörimäisestä merirosvoradiosta, mikä ei välttämättä ole hyvä mielleyhtymä AYY:n kanavalle. Lisäksi kanavan nimen mielleyhtymät liittyvät edelleen voimakkaasti teekkarimaailmaan: Jos teekkarikanavan profiilista halutaan päästä eroon, kannattaisi mielestäni nimi vaihtaa - Otaniemi herättää välittömän mielikuvan teekkareista. Mikäli kanava pysyy kuitenkin underground -linjassaan, oli vastanneiden mukaan myös siihen viittaavan sanan säilyttäminen kohdallaan. Otaniemi sanan arveltiin herättävän enemmän teekkareiden kuin kaikkien aaltolaisten mielenkiinnon: Underground-meininki nimessä on osuvaa ja asiaankuuluvaa, mutta Otaniemen kyllä voisi vaihtaa Aaltoon tai vastaavaksi - muuten toi ei ainakaan toistaiseksi vetoa muihin kuin teekkareihin. Vastanneet olivat kuitenkin uudistusmielisiä ja näkivät kanavan aaltolaisen mahdollisuuden: OUBS nimenä on huono nimenomaan Aallon kanavalle, sillä jo Otaniemi sana viittaa täysin teekkareihin, eikä lainkaan muihin aaltolaisiin. Vaikka kanavan tunnettuus näyttää kyselyn pohjalta olevan heikkoa, pidettiin nykyistä nimeä hyvänä juuri tunnettuuden vuoksi. Tässä yhteydessä kuitenkin nähtiin myös kanavan uudistamispyrkimys kohti AYY_n kanavaa: OUBS on nimenä hyvä, koska sen kaikki tuntevat. Auki kirjoitettu nimi ei kuitenkaan toimi koko AYY:n yhteisenä televisiokanavana. Kenties tässäkin asiassa pitäisi kääntää uusi välilehti ja nimetä uudelleen?

5 Vastaajat tarjosivat myös uusia nimivaihtoehtoja, kuten AaltoTV ja AUBS. Niin kuin nimiehdotukset sekä vastaajien kommentit osoittavat, aaltosuuntaisuus oli suurin syy nimen vaihtoon: Jos kanavaa aletaan selkeästi tarjoamaan suuremmalle yleisölle kuin mitä se nykyään on, niin nimenvaihto johonkin enemmän aaltosuuntaiseen voisi olla jopa ihan hyvä juttu. Ohjelmatarjonnan selkeydestä vastaajat olivat montaa mieltä, mutta suunta oli kuitenkin kohti selkeyttämistä 17 prosentin ollessa sitä mieltä, että ohjelmatarjonnan ei tulisi olla selkeää ja toistuvaa. Kysymystä kanavan ohjelmatarjonnasta kuitenkin kommentoitiin, eikä viihteellistä tarjontaa nähty kilpailukykyisenä: Kysymys siitä, pitäisikö olla ennemmin viihteellistä vai informatiivista sisältöä, on siinä mielessä vähän huolestuttava, että nykyinen viihteellinen sisältö ei oikein täytä viihteen tunnusmerkkejä. Amatööripohjalta on vaikea tehdä hittejä ja epäonnistumiseen pitääkin olla mahdollisuus, mutta yritystä voisi olla vähän enemmän. Kyllä 62 Ei 35 En osaa sanoa 79 Muu 29 Kyselyssä sanavalinta viihteellinen osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä tuloksia fiktiivisyydestä ei saatu. Vastaajien kommenteista tuli kuitenkin ilmi asiapitoisuuden arvostus: Kanavan tarjonta on mielestäni parantunut huomattavasti parin viime vuoden aikana asiasisällön osuuden kasvaessa viihteellisen ohjelman sijaan. Tähän kanavan olisi mielistäni juurikin panostettava, koska sen tuottamat asiaohjelmat ovat olleet miellyttävää ja kiinnostavaa katseltavaa. Kanavan dokumentaarinen luonne nähtiin positiivisena ja edustajiston kokouksien kuvaus sai kiitosta. Lisäksi toivottiin opiskelijoiden ja henkilökunnan haastatteluja, uutisia, juttuja tapahtumista ja eri opiskelualoista, järjestöistä ja yhdistyksistä. Vaikka ajankohtaisuus ja asiapitoisuus nousivat esiin ohjelmatoiveissa useaan otteeseen, toivottiin myös viihteellistä sisältöä. Tosin koettiin, että näkökulman valinnalla myös asiapitoinen ohjelma voi olla viihteellinen: Kannanottoja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja erityisesti opiskelijaa koskettaviin asioihin. Opiskelijoiden erilaisia mielipiteitä ym. nähdä opiskelijoiden kirjo, mielipiteiden, taustojen, kulttuurien ym. moninaisuus. Myös hauskaa ja viihdyttävää ohjelmaa, ts. edellä mainittuja asioita voitaisiin käsitellä viihteellisestikin. Vastaajat kommentoivat ja listasivat ohjelmatoiveitaan hyvin laajasti. Tässä poimintoja siitä, mitä vastaajat toivoivat: ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa yhteiskunnallisia kannanottoja asioista, joita suuremmat mediat eivät uskalla tehdä yhteiskunnallisia kannanottoja, jotka ovat tekijöidensä näköisiä keskusteluohjelmia, joissa edustetaan kaikkia osapuolia tutkivaa journalismia

6 oivaltavaa viihdettä Bilereportaaseja (vrt. MoonTV) kommentteja ajankohtaisiin uutisiin opiskelijoiden tuottamaa videomateriaalia. Videoita kiinnostavista luennoista (Jorma Uotila) Videota tärkeiden, päättävien elinten kokouksista Opiskelijoiden uutiset AYY:n toiminnasta kertovia ohjelmia Opiskelijoiden tekemiä ohjelmia opiskelijoista ja nuoria kiinnostavista aiheista Haastatteluita, joiden kohteina ovat oppilaat, opettajat, asukit, tapahtumanjärjestäjät yms. Dokumentteja projekteista ja elämästä aaltoyhteisössä Eri opiskelualoista olisi kiinnostavaa myös saada juttusarja opiskelijoiden töiden tuloksia sekä dokumentteja Aallon opiskelijoista, opiskelusta, henkilökunnasta, rakennuksista ym. Edunvalvontaa, tiedottamista, yhteisön rakentamista Ohjelmatoiveista kävi ilmi, että tarjonnan tulisi olla kaikkia aaltolaisia koskevaa: Videointeja yhteisistä tapahtumista ja niiden näkymistä sosiaalisessa mediassa. Sopivasti myös asiajournalismia/dokumentteja oikeasti kiinnostavista aiheista. Lisää interaktiivisuutta ja live-lähetyksiä ympäri kampusta. Toiminnan toivottiin lisäksi laajentuvan teekkari -imagoa luovista jutuista: Tasapuolisesti eri yleisöille suunnattuja ohjelmia, ts. ei vain "teekkarijuttuja". Kanavan ohjelmatarjonnassa nähtiin mahdollisuus auttaa opiskelua kuvaamalla esimerkiksi luentoja: Mielestäni varsinkin juuri keskustelutilaisuudet tai vierailuluennot olisi hyvä saada videoitua, jotta niitä olisi mahdollista kuunnella myös jälkikäteen. Televisiokanavaformaatti ei toisaalta välttämättä ole kaikkein paras tapa tällaisen sisällön välittämiseen, eli Broadcast-mallin sijaan pelkkä VoD-mallikin voisi toimia yksinomaan riittävän hyvin. Internetissä tapahtuvaa ohjelmalevitystä kommentointiin ja sen puolesta puhuttiin. Internetlevitykseen liittyviä kommentteja käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi toivottiin myös enemmän läpinäkyvyyttä: Edarin kokoukset on tosi hyvä juttu, lisää läpinäkyvyyttä. Olisi kiva nähdä myös muista ajankohtaisista jutuista kuten isoista tapahtumista. Myös rehtoreiden yms. isojen heppujen hauskoja haastatteluja olisi kiva katsoa. OUBS tekee nyt kaikki ohjelmansa itse, mutta kyselyssä tuli ilmi, että ulkopuolisten opiskelijoiden videot olisivat myös tervetulleita. Tätä varten tarvitaan mainontaa ja näkyvyyttä niin, että opiskelijat osaavat tarjota tuotoksiaan kanavalle: Ihmisten pitäisi tietty itsekin ottaa paremmin yhteyttä OUBSiin kertoakseen projekteistaan. Vaikka yleisesti ottaen kyselyssä toivottiin asiapitoista materiaalia, oli myös muutama kommentoinut kanavan viihteellisyyden puolesta: Juttujen taso vois parantua, jos tekijäporukkaa kerätään myös kyltereistä ja taikkilaisista. Painotus pitäs olla kuitenkin enemmän viihteellisyyden puolella. Kyselyyn vastanneiden viesti oli kuitenkin selvä siitä, mitä halutaan nähdä: Näyteikkunan ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien tahojen toimintaan sekä toisaalta parasta mahdollista tvsisältöä mitä toimitukseen valitut luovat ihmiset saavat aikaan riittävillä resursseilla ja riittävällä toimintavapaudella. Kanavan toimituksen toimintavapauden puolesta olivat 72 % vastaajista. Kyselyn perusteella toimituksella tulisi säilyttää lähes vapaat kädet toimia linjan mukaisesti, vaikka ohjelmatarjonnan toivottiinkin menevän asiapitoiseen suuntaan.

7 Kyllä 147 Ei 22 En osaa sanoa 36. Kanavan näkyvyysalueeseen Otaniemessä ja toisaalta näkyvyyteen internetissä otettiin kantaa. Kaikki kommentit koskien kanavan näkyvyyttä puoltavat internetlevityksen laajentamista: Perinteinen TVtekniikka pois turhana kuluna ja siirtyminen puhtaasti nettilähetyksiin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Vaikka varsinaisesti kuluja ei kaapelikanavan ylläpidosta tulekaan, netin painotuksen ohjelmien levittäjänä tulisi nousta kaapelin rinnalle. Internet -levityksen yhteydessä kommentoitiin jälleen kanavan näkyvyyttä: Nettilähetys on mielestäni riittävä media tämäntyyppiselle ohjelmalle, mutta OUBSin tulisi näkyä enemmän, jotta ihmiset osaisivat käydä katselemassa klippejä. Mainostamisen väyliin annettiin lisäksi ehdotuksia: Enemmän panostusta streameihin ja nettisivuihin. Näitä AYY:n tulisi mainostaa enemmän. Esim. valtuuston kokouksien lähetykset. Viikkotiedotteeseen mainostusta tulevista streameista yms. Osalle vastaajista ei ollut selvää myöskään se, mitä internetistä voi seurata: Kyllähän se hyvin vahvasti teekkariteeveeltä vaikuttaa. Eipä tullut edes mieleen, että se näkyisi Otaniemen ulkopuolella., En tiedä miten voin katsoa oubsia Otaniemen ulkopuolelta. Vastaajilta tuli myös ehdotus televisioruutujen hankkimisesta kampusalueille näkyvyyden lisäämiseksi: Kampuksien päärakennuksien auloihin televisiot, joilla pyörii ohjelmiston parhaimmistoa. Kanavan sekä teknistä että sisällöllistä laatua kommentoitiin jonkin verran. Kommenteissa koettiin, että laatu ei vastaa katsojien tarpeita: Kun joskus satuin katsomaan: Huonot jutut, ja jos juttu olisi ollut kiinnostava (joku Tuula Teerin luento/esitys) kuvalaatu/ääni oli huono. Sisällöllisen laadun kohottamiseksi kehotettiin kanavaa panostamaan yhteistyöhön Aalto yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kanssa: Nyt tulisi avata yhteydet TaiKin mediaa koskeviin osiin, esim. elokuvalinjat ja Medialab, saada aikaan yhteistyötä siihen suuntaan ja kohottaa ohjelmien sisällöllistä tasoa.

8 Lisäksi kuvan ja äänen laatuun kiinnitettiin huomiota: Kuvan ja äänen laatu on usein niin huono, ettei ohjelmaa pysty seuraamaan lainkaan. Lisäksi kommentoitiin yleisesti teknistä laatua: Ainakin lähetysten (tekninen) laatu on ollut niin surkeaa, ettei ole viitsinyt katsoa. Vaikka kanavalla koettiin olevan ongelmia, nähtiin se kuitenkin tärkeänä AYY:n viestintävälineenä 62 % ollessa sitä mieltä, että kanavan olemassaolo on tärkeää tai erittäin tärkeää. Kanavalla nähtiin olevan potentiaalia kehittyä koko AYY:n kanavaksi ja tämän myös toivottiin tapahtuvan: Olisi hienoa saada OUBS:ista koko ylioppilaskunnan jäsenistön omakseen ottama asia, josta kaikki olisivat ylpeinä näyteikkunana ylioppilaskunnan jäsenistön monimuotoisuuteen - toisaalta kuitenkin siten, että kaikki arvostaisivat myös tähän liittyvää toimintavapautta juuri kanavan tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Erittäin tärkeänä 46 tärkeänä 83 Ei tärkeänä 38 Ei lainkaan tärkeänä 13 En osaa sanoa 25 Kanavan olemassaololle toivottiin kuitenkin perusteluja, jotta sen rahoittaminen voitaisiin jatkossa nähdä tarpeellisena: Rahoitus tulisi saada läpinäkyväksi ja pois asuntolatoiminnasta. Samalla velvollisuutta kuvata ylioppilaskunnan tilaisuuksia lisätä, jotta on perusteltu syy rahoittaa kanavan toimintaa. Kyselyn vastausten perusteella kävi ilmi, että vastaajat kokivat kanavan näkyvyyden ja mainonnan puutteelliseksi, laatu ei kohdannut katsojien toiveita, ohjelmatarjonnan toivottiin olevan asiapitoisempaa, mutta kuitenkin viihdyttävää. Kanavan olemassaoloa pidettiin tärkeänä, mutta sen toivottiin kehittyvän enemmän aaltolaiseen suuntaan ja sen imago teekkarikanavana koettiin erittäin vahvana. Lisäksi kanavan toivottiin näkyvän enemmän internetissä, josta jokainen voi seurata ohjelmia silloin kun itselle parhaiten sopii.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti. Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008

Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti. Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008 1 2008 Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008 Toukokuu 2008 Lisätiedot: Markku Liljeström markku.liljestrom@sak.fi

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen.

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Mediakasvatuksen tilanne ja tarpeet Satakunnan alueen kouluissa

Mediakasvatuksen tilanne ja tarpeet Satakunnan alueen kouluissa Mediakasvatuksen tilanne ja tarpeet Satakunnan alueen kouluissa Raportti keväällä 2007 toteutetun internet-kyselyn tuloksista Saara Haaslahti 2 Sisällysluettelo 1.Johdanto...4 1.1. Mekastus-hanke 4 1.2.

Lisätiedot

ALUEELLISEN NUORISOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

ALUEELLISEN NUORISOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN ALUEELLISEN NUORISOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Ilkka Nisula Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntuja ryhmä 13 toukokuu 2011 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Mietteitä nuorisotoiminnasta 1 3. Lahden nuorisojaoston

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011 AA - SELLAISENA KUIN SEN

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot