Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto tekevät oman tilinpäätöksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto tekevät oman tilinpäätöksen."

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA Johdanto 2. Kaavoitus Pyhäjärven kunta tarjoaa kuntalaisilleen kat ta vat pe rus pal ve lut se kä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön. Tavoit teena on talou dellisesti, sosiaali sesti ja ekologisesti kestävä yhdyskun tarakenne. Pyhäjärven kunnan pohjavesivarat ovat kunnan erityisessä suojelussa, pohjavesien puhtaus on koko kunnan hyvinvoinnin keskei nen edellytys. Kunnallisella vesi huollolla ja ja vesihuollon yleisellä ke hittämisellä tur vataan kaikille kuntalaisille riittävästi hy vänlaatuista ta lousvettä. Vesistöjen ekologinen tervehdyttäminen ja niiden virkistys käyttömah dollisuuksien parantaminen on yksi kunnan keskeisistä ym päristön hoitotöistä. Kaavoitus huolehtii yhdyskuntarakenteen terveestä kehityk sestä ja taloudellisuudesta sekä turvaa riittävän tonttivarannon tulevien vuosien ra kennustoiminnalle. Kaavaprosessi hoidetaan kaupungin omana työnä, kaavasuunnittelu ostopalveluna. 3. Ympäristönsuojelu Vuoden 2010 alusta rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäris töterveydenhuollon järjestäminen siirtyvät peruspalvelukuntayhty mä Se län teen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden vastuul le. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto tekevät oman tilinpäätöksen. 4. Vesihuolto Pyhäjärven kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta on lähettänyt lausunnon Poh jois-pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Suun ni tel man on laa ti nut Pöy ry Environment Oy.

2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Pyhäjär ven kau pun gin ve si huollon kehittämissuunnitelma täyttää vesihuoltolain aset tamat edelly tyk set ja siinä on myös otettu huomioon viemäriverkosto jen lä hi alueilla ole vien kiinteistötihentymien viemäröiminen. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon ko. kehittämissuunnitelmasta Lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiinnitti huomiota muutamiin seikkoihin, jotka on korjattu lausuntopyynnön mukaiseen päivättyyn kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt vesihuollon ongelmakohdat mm. viemäriverkoston suuret vuotovesimäärät, puhdistamon ohijuoksutukset ja toiminta-alueiden vahvistaminen tulee saattaa kuntoon mahdollisimman pian. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaava-alueet ja vesi laitok sen toi min ta-alue kat taa runkojohtojen alueet. Vesiverkostoa on noin 410 km ja vie märiverkostoa noin 90 km. Toi mintaympäristön laajentumi nen on lisännyt työ teh täviä yhä kauempana. Linjastoa on merkattu maas toon yli 280 km ja se on saatet tu numeraaliseen muotoon kar talle. Vedenottamoita on 4 kpl; Pitkäkangas, Lahdenjoki, Kohiseva ja Olkkosen mäki. Olkkosenmäki otettiin käyttöön helmikuussa 2009 ja samalla Kohise va jäi vara vedenotta moksi. Kohisevassa tapahtuu veden alkalointi ja ver kostoon syöttö. Pitkänkankaan pohjavesialueelle on tarkoitus rakentaa lisäkaivo. Kaivon paikan päättämiseksi alueella on tarpeen tehdä pohjavesitutkimuksia, työ on aloitettu vuonna 2009 ja jatketaan edelleen. Koepumppaukset kesällä Haa ra lan ala ve si ase ma ra ken ta mi nen aloi tettiin vuonna 2009, lo pullinen toteu tus siirtyi vuo delle 2010, koska teh das ei py sy nyt ai katau lussaan. Ollintien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen tehtiin tieremontin yhteydessä. Jätevedenpuhdistamolla on uusi ympäristölupapäätös vuodelta Vuonna 2009 tehtiin uudesta sakolietteen vastaanotosta suunnitelma, joka toteutettiin vuonna Taulukko 3. Vesi- ja jätevesimäärät vuosittain, m3 TP 2009 TP 2010 Pumpattu vesi määrä Myy ty vesi määrä

3 Myy ty jä te vesi määrä Puh dis ta mol le tullut jäte vesi, määrä 5. Jätehuolto Pyhäjärven kaupungin alueella jätehuollosta vastaa Vestia Oy. 6. Vesiensuojelu Järvien kunnostushankkeen toimenpiteet osahankkeittain vuonna 2010: 1. Junttiselän Itärannan kunnostus Osahanke on valmis ja toimenpiteet on suoritettu suunnitelman mukaisesti. Kevään ja alkukesän aikana saariin istutettiin puuntaimia, laitettiin nurmiseosta, niitettiin ja tehtiin kolmen saaren laitureihin kävelysillat. 2. Selkäinjärven kunnostus Alkutalvella 2010 Selkäinjärven vesialueelle tehtiin neljä laskeutusallasta sekä kasvillisuuden poistoa ruoppaamalla aluetta koneellisesti sekä pohjoispäästä että eteläpäästä järveä (3,5 ha yhteensä). Koneellinen ruoppaus tuli huomattavasti kalliimmaksi kuin mekaaninen niitto, kuten hanke oli alussa tarkoitus toteuttaa. Ruoppausmaat nostettiin rantaan sekä rannan läheisyyteen sähkölinjan alle maanomistajan suostumuksella. Massojen siistiminen tapahtuu syksyllä Selkäinjärven veden pinnan lasku tehtiin kesällä, jolloin maanomistajat saivat kunnostaa kustannuksellaan omia rantojaan. Ennen veden pinnan laskua ruopattiin jokiuomaa noin 200 m ja tehtiin kiertouoma säännöstelypadon ohi. Selkäinjärven yksityistien alitse asennettiin tilapäinen rumpu veden ohijuoksutusta varten, joka poistettiin uoman täyttövaiheessa. Myöhemmin kesällä ruopattiin uomaa vielä lisää 124 m, koska veden pinnan lasku ei olisi muutoin onnistunut. Veden pinnan lasku saatiin tavoitetasolle heinäkuun loppuun mennessä. Tyhjennysjuoksutuksen aikana veden virtaama sekä Selkäinjärven vedenkorkeus kirjattiin päivittäin. Tarkkailusuunnitelman mukaisesti veden laatua tarkkailtiin kolmesta eri kohdasta viikottain. Vesinäytteistä analysoitiin sameus, kiintoaine, rauta ja väriluku. Täyttövaiheen aikana vedenlaatua tarkkailtiin samoin, mutta vain joka toinen viikko siihen asti kunnes veden pinta nousi tasoon N ,50 lokakuun loppuun mennessä. Uimakopin ja muiden rakennelmien teko siirtyi vuodelle 2011, koska alueen maanvaihto ei ollut toteutunut.

4 3. Komujärven ja -joen vesialueen kunnostussuunnittelu Suunnitelma valmistui heinäkuun loppuun mennessä ja sitä täydennettiin joulukuun alkuun asti. Suunnitelmassa Komujärven ja joen kunnostukseen kuuluvat Lintulahden, Matinlahden ja Topanlahden ruoppaus sekä Lintulahden veneenlaskupaikan rakentaminen, vesikasvillisuuden niitto ja poisto, biomanipulaatio, 11 laskeutusallasta sekä aliveden pinnan nosto padon avulla. 4. Junttiselän happamuus- ja hapettomuusongelmien hoito Junttiselän alueelle vuokrattiin yksi WATERIX 70 merkkinen hapetin sekä saatiin ELY-keskuksilta käyttöön 3 hapetinta korvauksetta, tosin niihin jouduttiin teettämään torvet sekä kuljettamaan paikan päälle. Hapettimet saatiin asennettua vasta maaliskuun alussa, koska ensimmäisellä tarjouskierroksella hankinnat olisivat ylittäneet budjetin. Lisäksi sääolosuhteet vaikeuttivat laitteiden siirtoa järvelle. Ilmastimet olivat käytössä huhtikuun alkuun asti. Kahdelle hapettimelle jouduttiin rakennuttamaan sähkönjakokaappi ympäristöineen. Kolmelle ilmastimille menevät sähkökaapelit ostettiin sekä vedettiin kohteisiin jääpeitteen ollessa riittävän vahva ja ne sijoitettiin noin 1,5 m korkeudelle. Lyhin sähkökaapeli saatiin vuokrattua Ely-keskukselta. Alueen turvallisuuteen kiinnitettiin myös huomiota merkitsemällä kaapelit sekä ilmastimet heijastinmerkein ja viitoin sekä varoituskyltein ja lehti-ilmoituksella. Junttiselän veden laatua seurattiin mittaamalla ph, Redox, sähkönjohtokyky ja happipitoisuus viidesti maaliskuun aikana kuudesta eri kohdasta. Koska hapettimien toiminta-aika oli melko lyhyt, ei laitteiden vaikutuksista voinut tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Geologian tutkimuskeskuksen Marja Liisa Räisänen on tehnyt selonteon Junttiselän ilmastuksen vaikutus veden laatuun keväällä Talven hapetus saatiin käyntiin välisenä aikana. 5. Särki- ja Lohvanjärven kunnostussuunnittelu Kunnostussuunnittelu aloitettiin. Ennen suunnittelun aloittamista tehtiin ilmakuvaus keväällä tulvaveden aikana ja myöhemmin kesällä. Järven veden pinnan korkeus mitattiin keväällä. Lintukartoitus tehdään kevään 2011 aikana. Geologian tutkimuskeskukselta Marja Liisa Räisänen on tehnyt selvityksen Särkijärven pohjasedimenttien ja valuma-alueen pintavesien ja ojasedimenttien kemiallinen nykytila. 6. Pyhäjärven rehevien lahtien kunnostussuunnittelu Kunnostussuunnittelu on aloitettu ja järven ja joen vedestä on otettu vesinäytteitä. Geologian tutkimuskeskukselta Hannu Pajunen on tehnyt sedimenttitutkimuksen Sammallahden sedimenttitutkimus sekä myöhemmin Jari Mäkinen ja Maria Nikkarinen Pyhäjärven Kirkkoselän sedimentaatiotutkimus. Lahtiin on tehty ilmakuvaus sekä käyty paikan päällä maastokäynneillä.

5 7. Pyhäjoen yläosan virkistyskäytön kehittäminen Kunnostussuunnittelu aloitettiin tekemällä alueelle ilmakuvaus ja kartoittamalla kunnostettavia kohteita maanomistajien tiedotustilaisuudessa kuin maastokäynnein. Kalliokosken yläpuolisen Pyhäjoen suunnittelijaksi valilttiin FCG Oy. Suunnitelma tulee olla valmis elokuun loppuun mennessä Pyhäjärven pohjoisosan biomanipulaatio Osahanketta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Hankkeella on ollut 2-3 kalastajaa. Kalastajille on jouduttu hankkimaan työvaatteita sekä kunnostamaan kalastusvälineitä sekä ostamaan veneisiin bensaa. Hanke on tehnyt sopimuksen moottoriveneen varusteineen ja pyydysten vuokrasta Pyhäjärven kalastusalueen kanssa. Kevään ja syksyn pyynnin saalismäärä Pyhäjärveltä, Komujärveltä ja Parkkimajärveltä oli yhteensä kg. Lisäksi Komujärven maanomistajille oli luovutettu 31 katiskaa 12 eri henkilölle. Katiskoista saatu kalamäärä oli kg. Kalastus lopetettiin kun järvet jäätyivät yllättävän aikaisin. 9. Projektin hallinta, kunnostussuunnittelun ohjaus ja vesiensuojeluneuvonta Ohjausryhmän kokouksia on ollut 4 kpl, työryhmän kokouksia10 kpl. Maanomistajien tiedotustilaisuuksia on ollut 7 kpl (Komujärvi ja joki alue 2 kpl, Särkijärvi ja Lohvanjärvi alue, jätevesien käsittely ja kosteikkojen perustaminen koko kunnan alue, Selkäinjärven alue, Sammallahden alue, Pyhäjoen alue). Lehdistössä kunnostushanke on ollut esillä 24 kertaa joko ilmoituksen tai jutun osalta. Hankkeessa on ollut osa-aikainen hankevetäjä Tarja Takkunen sekä kokoaikainen työhön osallistuva työnjohtaja Juha Tikka. Lisäksi hankkeella on ollut noin 7 kuukauden ajan kaksi pääsääntöisesti kalastukseen ja niittoon osallistuvaa henkilöä. Hanke on toimittanut ELY-keskukselle maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeita, väliraportteja ja pääkirjan raporttiavaimia kaksi kappaletta ( ja ), seurantalomakkeita kaksi kappaletta ( , ) ja viestintäsuunnitelma ja mediaseurantaraportti.

TILINPÄÄTÖS 2009 TEKNINEN TOIMI TA 2009. TA-2009 muutos

TILINPÄÄTÖS 2009 TEKNINEN TOIMI TA 2009. TA-2009 muutos TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2008 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot 5.878.933 6.004.395 90.000 5.914.395 5.953.819 39.424 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021

Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 Virolahden kunnanhallitus 29 09.02.2015 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 Kh 29 Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Tekninen lautakunta 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66

Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014 Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Selostus: JÄTEASIAT Liikenneviraston toimenpideraportti Savonlinnan ratapiha-alueen veturien tankkausalueen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit Kaupunginhallitus 414 29.09.2014 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/00.01.02/2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun

Lisätiedot