TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT"

Transkriptio

1 /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta sekä lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueen yrittäjille ja maanviljelijöille. Kuvaus hankittavista palveluista: 1) Työterveyshuoltolain 12 :n mukaista hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava työterveyshuolto Siuntion kunnan työntekijöille sekä Siuntion kunnan alueella työnantajana toimiville yrittäjille ja maanviljelijöille. Liitteen 1 sopimusluonnoksessa on kuvattu lakisääteisen työterveyshuollon palvelut. 2) Sairaanhoito työterveyshuollossa Siuntion kunnan henkilöstölle. Tarvittaessa nimetty työterveyslääkäri voi konsultoida erikoislääkäriä diagnoosin varmistamiseksi ja hoitomahdollisuuksien, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Palveluihin kuuluvat työterveyslääkärin tai hänen konsultoimansa erikoislääkärin tarpeellisiksi katsomat kohtuulliset tutkimukset ja toimenpiteet. Sairaanhoitoon sisältyvät palvelut on määritelty ja rajattu liitteen 1 sopimusluonnoksessa. Palveluntuottajan vastaanottopisteet Palvelua on tuotettava Siuntiossa vähintään kahtena arkipäivänä viikossa, joista toisena vähintään 3 tuntia klo 8-12 välillä ja toisena vähintään 3 tuntia kello välillä. Vähintään toisena arkipäivistä on paikalla oltava työterveyslääkäri. Palvelua voidaan tuottaa Siuntiossa myös useammin riippuen tarjoajan tarjouksessa antamaan palvelulupaukseen. Siuntiossa vastaanotto tapahtuu Siuntion kunnan osoittamassa tilassa. Tilaaja antaa maksutta vastaanottohuoneen toimittajan käyttöön. Palveluntuottajalla tulee olla oma toimipiste kunnan työntekijöiden käytettävissä, jossa on saatavilla työterveyshuollon palvelua sekä yleislääkäritasoista vastaanottopalvelua arkisin klo 9-16 vähintään joko Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan tai Siuntion kunnan alueella. Tilaajan tulee lisäksi voida käyttää palveluntuottajan mahdollisten muiden, erikseen sovittavien toimipisteiden palveluja. Tarjottavan palvelun käyttäjien määrät: Siuntion kunnan henkilöstömäärä on toukokuussa 2014 yhteensä noin 377. Siuntion kunnan alueella toimivat yrittäjät ja maanviljelijät liittyvät kunnan kilpailuttamaan sopimukseen lakisääteisen työterveyshuollon osalta halutessaan. Hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. 1

2 Sopimuskausi Hankintapäätös Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä (www.hilma.fi) Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä (www.hilma.fi) Sopimuskausi on määräaikainen ajalle Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla , Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 4 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Hankinnasta päättää Siuntion kunnanhallitus. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään palvelusta erillinen kirjallinen sopimus. Keskeiset sopimusehdot sisältävä sopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä 1. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi. Tarjousten käsittely Tarjouksen arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3) Tarjousten vertailu Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajilta edellytetään, että se on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Verojen tai sosiaaliturvamaksujen suorittamisen laiminlyönyt tarjoaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 ). Selvityksen on oltava tarjouksen liitteenä (Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima). Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. (Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima) Selvityksen on oltava tarjouksen liitteenä. Verot, sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut on suoritettu. (Tarjoajan edellytetään toimittavan veroviranomaisen antaman todistuksen maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistuksen tai selvityksen siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty). (Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 2

3 eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.) Todistusten on oltava tarjouksen liitteinä. Tarjoajalla tulee olla häiriöttömät luottotiedot. (Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa luottotietolaitoksen, ei pankin lausunto.) Lausunnon on oltava tarjouksen liitteenä. Tarjoukseen tulee liittää todistukset lainsäädännön mukaisten sosiaaliturvamaksujen sekä verojen maksamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen päiväyksestä. Tarjousten ehdottomat vaatimukset Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. Palveluntuottajalla tulee olla potilas- ja vastuuvakuutus. Palvelut tulee keskittää nimetylle työterveyslääkärille ja nimetylle työterveyshoitajalle, joiden tulee antaa palvelu käyttäjäasiakkaan haluamalla kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Työterveyslääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri. Työterveyshoitajan tulee olla terveydenhoitaja, jolla on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus. Palvelua tulee olla saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä (suomeksi ja ruotsiksi). Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Lisäksi ehdottomana vaatimuksena on, että tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa sopimusluonnoksessa esitetyt sopimusehdot. Tarjouksessa tulee käydä ilmi täyttyvätkö näitä asioita koskevat vaatimukset, joiden puuttuessa tarjous hylätään. Tarjouksen tulee sisältää tarjoajan esitys tarjouspyynnön liitteessä 2 oleviin työterveyshuollon sisällöllisiin ja laadullisiin vaatimuksiin. Tarjouksessa on lisäksi mainittava millä paikkakunnilla (myös osoitetieto) tarjoajalla on omia vastaanottopisteitä. Hintalomakkeella (liite 3) tulee ilmoittaa sähköposti, johon hankintapäätös voidaan lähettää sähköisesti tiedoksi. Tarjousten vertailu ja arviointiperusteet 3

4 Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka saadaan vertailemalla tarjouksen hintaa ja tarjouspyynnössä asetettuja laadullisia kriteereitä. Hinnan osuus vertailupisteistä on 85 % ja laadullisten tekijöiden 15 % A) Hinta Hinta lasketaan seuraavasti: - perusmaksu euroa vuodessa / työntekijä kerrotaan työntekijöiden määrällä (XXX) ja tilastotietojen perusteella valitut yleisimmin käytetyt palvelut, joiden hinnat kerrotaan arvioidulla vuosittaisella toimenpidemäärällä. Näin saadut euromäärät lasketaan yhteen (liite 3). Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa 85 pistettä. Muut tarjoukset saavat hintapisteitä suhteessa halvimpaan tarjoukseen. - laskukaava: ((halvin hinta x 100 / vertailtava hinta) x 0,01) x 85 pistettä B) Laadulliset kriteerit Laadullisina kriteereinä pisteytetään: - Palvelulupaus siitä monenako päivänä viikosta työterveyslääkärin ja hoitajan palvelua on saatava Siuntiossa (max. 5 pist.). Tarjoaja sitoutuu tarjouksessa tuottamaan työterveyshuollon palvelua Siuntiossa (kunnan osoittamissa tiloissa) tietyn määrän viikossa. Vähimmäisvaatimus on kaksi päivää viikossa, joista toisena työterveyshuoltajan ja toisena työterveyslääkärin vastaanottona. Yhden päivän vastaanoton on oltava pituudeltaan vähintään kolme tuntia ja ajoituttava joko klo tai aikavälille. Vaihtoehdot ja niiden pisteytykset ovat tarkemmin liitteessä 3, tarjouslomake. - Palvelulupaus siitä kuinka nopeaa asiakkaalle luvataan lääkäriajan saanti Siuntion, Lohjan tai Kirkkonummen alueelta (max. 5 pist.), Tarjoaja sitoutuu tarjouksessa siihen, että työterveyshuollosta on aina saatavilla työterveyshoitajan tai lääkärin vastaanottoaika tarjoajan tarjouksessa tarjoaman ajan sisällä, silloin kun aika on varattu ennen klo arkipäivänä. Vastaanotto ajan ei tarvitse välttämättä olla Siuntiossa vaan se voi olla myös tarjoajan toimipisteessä Siuntion, Lohjan tai Kirkkonummen alueella. Vaihtoehdot ja niiden pisteytykset ovat tarkemmin liitteessä 3, tarjouslomake. - Palveluntuottajalla on käytössä sähköinen raportointipalvelu, josta tilaaja voi omaaloitteisesti koostaa raportteja liittyen palvelun käytön toteumaan ja hintaan (max. 5 pist.). Ks. tarkemmin liite 3, tarjouslomake. 4

5 Tarjouskilpailun voittaja on se, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin (hintapisteet + laadulliset pisteet). Tarjouksen hintatiedot Tarjoushinnat tulee esittää ilman arvonlisäveroa ja kiinteinä ajalle Ensimmäisen vuoden jälkeen hintaa voidaan kustannustason nousun perusteella ja palveluntuottajan perustellun kirjallisen esityksen pohjalta muuttaa (ks. liite 1 sopimusluonnos). Tarjoajan tulee käyttää hintaa ilmoittaessaan liitteenä 3 olevaa tarjouslomaketta. Tarjouslomaketta ei saa miltään osiltaan muuttaa. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Muut ehdot Tarjousten jättöaika päättyy klo Tarjous on toimitettava kirjekuoressa osoitteeseen: Siuntion kunta Kirjaamo Puistopolku SIUNTIO Tarjouskuoreen sekä tarjoukseen on merkittävä viitteeksi tarjouspyynnön nimi Tarjous työterveyshuollosta. Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Osatarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Siuntion kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen. Tarjouksia ei palauteta. Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia kun sopimus on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojen saantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät 5

6 tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään (vain salassa pidettävät erillisessä liitteessä). Hinta ei kuitenkaan ole liike- ja ammattisalaisuus. Lisätiedot Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä klo mennessä sähköpostilla (sähköpostiin osoite TTHkilpailutus/kysymykset ) osoitteeseen: Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Siuntion kunnan www-sivuilla osoitteessa viimeistään klo Siuntiossa Siuntion kunnanhallitus Juha-Pekka Isotupa kunnanjohtaja Tarjouspyynnön liitteet Liite 1 Sopimusluonnos Liite 2 Työterveyshuollon sisällölliset ja laadulliset vaatimukset Liite 3 Tarjouslomake 6

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot