Toimintakertomus Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011

2 Sisällys Toimintakertomus Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Motiva Oy:n yhtiökokoukselle 22

3 Toimintakertomus Motiva Oy:n toimintakertomus sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikasta tekemän periaatepäätöksen ( ) mukaisesti yritysvastuuraportin Motivan liiketoiminnan kannalta olennaiset kohdat. Raportointimallia on noudatettu soveltuvin osin. Tietoja, jotka eivät ole Motiva-konsernin kannalta merkityksellisiä, ei ole erikseen mainittu. 1. Toiminta Motiva Oy on valtion omistama asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja säästämiseksi sekä uusiutuvan energian tehokkaan ja kestävän käytön edistämiseksi. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta kansantaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Niiden merkitys on ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästämisessä ja yritysten kilpailutekijänä jatkuvasti kasvussa. Yritysvastuu on siten Motivan liiketoiminnassa merkityksellistä sekä omassa toiminnassa ja työnantajana että asiakkaiden toiminnan ympäristöhaittojen vähenemisenä ja resurssitehokkuuden parantumisena. Motivan toiminta on organisoitu seitsemään liiketoimintayksikköön: Energiatehokkuus palvelut ja kuluttajat, Energiatehokkuus teollisuus, Uusiutuva energia, Seuranta ja vaikutusten arviointi, Materiaalitehokkuus, Viestintä ja Hallinto. Motiva Services Oy:ssä toimii ympäristömerkkiliiketoiminta omana yksikkönään. Motiva Oy toimii valtionhallinnon sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt ja muu valtionhallinto. Motiva Oy omistaa tytäryhtiön Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja mm. kunnille. Motivalaiset voivat tehdä töitä kummankin yhtiön projekteihin. Tytäryhtiö ostaa hallintopalvelut Motiva Oy:ltä. Yhtiön hallitus määrittelee strategian ja arvot, johtaa strategista toimintaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Hallitus kehittää toimintaansa vuosittain tehtävän itsearvioinnin perusteella. Strategiansa mukaisesti Motiva-konserni hakee kasvua kasvattamalla nykyistä ja kehittämällä uutta resurssitehokkuutta parantavaa liiketoimintaa. Asiakkaiden yritysvastuu ohjaa merkittävästi Motivan palveluiden kysyntää ja on siten Motivan strategian ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta merkittävä asia. Keskeiset Motivan toimintaan ja hallintoon liittyvät asiat käsitellään johtoryhmässä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja yksiköiden päälliköt. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa strategiaehdotusten laatimisessa, yhtiön toiminnan seuraamisessa ja ohjauksessa, hallituksen kokousten valmistelussa sekä muissa annetuissa tehtävissä. Motiva Oy:n keskeisimmät sidosryhmät ovat yhteiskunnan päätöksentekijät, asiakkaat, ja palveluiden käyttäjät, omistaja ja henkilöstö. Motiva ei ole tehnyt erillistä tutkimusta sidosryhmien odotuksista yritysvastuuasioissa. Motiva on säännöllisesti yhteydessä keskeisimpiin asiakkaisiinsa ja poliittisiin päättäjiin. Motiva lähetti esimerkiksi eduskuntaryhmien puheenjohtajille ehdotuksensa resurssitehokkuuden kannalta keskeisistä asioista hallitusohjelman sisältöön liittyen. 1.1 Hallinto Motiva Oy:n hallituksessa on kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluivat yhteiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiio (puheenjohtaja), johtaja Heli Arantola, ympäristöneuvos Antero Honkasalo, finanssineuvos Ilkka Puro saakka, erityisasiantuntija Sinikka Mustakari lähtien, vanhempi hallitussihteeri Nina Routti-Hietala saakka, ylitarkastaja Bettina Lemström lähtien ja toimitusjohtaja Salla Vainio. Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Jouko Kinnunen. Konsernin tilintarkastaja on Tuokko Tilintarkastus Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Tuokon. 2. Talous 2.1 Taloudelliset tavoitteet, niiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat tilikaudella Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna euroa ( euroa vuonna 2010 ja eur vuonna 2009), ja tulos ennen veroja euroa ( euroa vuonna 2010 ja eur vuonna 2009). Konsernin liikevaihtotavoitteesta jäätiin euroa ja liikevoittotavoitteesta euroa. Oman työn liikevaihtotavoite ylitettiin eurolla. Keskeneräisten projektien jaksotuksessa on sovellettu osatuloutusmenettelyä. Motiva-konsernissa käynnistyivät uusina palveluina liikkumisen ohjaukseen liittyvät palvelut, yrityksiä palveleva tuote- 3

4 Eturivissä Antero Honkasalo, hallituksen puheenjohtaja Juhani Wiio ja Salla Vainio. Takarivissä Bettina Lemström, Heli Arantola, Sinikka Mustakari ja Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen. 2.2 Tunnusluvut lähtöinen ympäristöjohtaminen sekä ympäristömerkintä. Viime vuosi oli ensimmäinen valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan toimintavuosi. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävästi tytäryhtiön liiketoiminnan volyymin kasvu. Myös muu asiantuntijapalveluiden kysyntä ja myynti kasvoivat erityisesti tytäryhtiön asiakaskunnassa. Konsernin hyvään tulokseen vaikutti korkeana pysyneen laskutettavuusasteen lisäksi mainittu tytäryhtiön kasvu kannattavasti. Konsernin taseen loppusumma oli euroa ( euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna 2009), josta oman pääoman osuus oli euroa ( euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna 2009). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. Liiketoiminta sekä taloudellinen asema ja tulos Konserni Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 6,1 % 6,4 % 5,2 % Omavaraisuusaste 57,5 % 58,7 % 50,9 % Oman pääoman tuotto-% 18,9 % 15,7 % 15,8 % Emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 5,4 % 6,7 % 3,3 % Omavaraisuusaste 58,0 % 59,5 % 55,4 % Oman pääoman tuotto-% 16,4 % 15,1 % 8,2 % 4

5 2.3 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Konserni, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Emoyhtiö, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Lähipiirilainat ja -vastuut Lähipiirille ei ole annettu lainoja. Tarkemmat tiedot konserniyhtiön puolesta annetuista vastuusitoumuksista on esitetty liitetietojen kohdassa vastuusitoumukset. työntekijöinä siirtyneen henkilöstön työsuhteet kuitenkin laskettu vain 1 vuoden pituisina (Motiva Services Oy:n palveluksessa oloaika). Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus konsernissa oli 13 % Keskimääräinen lukumäärä, htv Palkat ja palkkiot, Tasa-arvo Hallituksessa oli vuoden 2011 lopussa kaksi mies- ja neljä naisjäsentä. Konsernin henkilöstöstä naisia oli 42 ja miehiä 23. Työnantaja tukee naisten ja miesten sijoittumista kaikenlaisiin tehtäviin yrityksen sisällä. Motivassa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Tasa-arvon toteutumista selvitetään vuosittain tehtävässä henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä. 3.2 Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmällä pyritään takaamaan se, että sekä johdon, hallituksen jäsenten että koko henkilöstön palkitseminen osaltaan varmistaa ja parantaa yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. 2.5 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeiden lukumäärä (1 ääni/osake) kpl kpl Osakepääoma , ,20 Motiva Oy:n palkitsemisjärjestelmä on seuraava: Johdon ja hallituksen palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa. Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. 3. Henkilöstö Ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö on Motivan menestyksen keskeisin tekijä. Strategiansa mukaan Motiva huolehtii henkilöstöstään ja sen hyvinvoinnista sekä osaamisen kehittymisestä. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 65 henkilöä, josta Motiva Oy:n palveluksessa oli 48 henkilöä. Vastaavat lukumäärät tilikaudelta 2010 olivat 44 ja 43 henkilöä. Konsernin koko henkilöstöstä vakituisessa työsuhteessa oli 61 henkilöä (94 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 4 (6 %). Kokoaikaisia oli 62 henkilöä (95 %) ja osa-aikaisia 3 henkilöä (5 %). Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli noin 44 vuotta. Työsuhteiden keskimääräinen pituus oli runsaat 4 vuotta. Työsuhteiden keskimääräistä pituutta laskettaessa on tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien ns. vanhoina Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 300 euroa. Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2011 palkkioita euroa. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana seitsemän kertaa. Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuo- 5

6 den 2011 tulospalkkio perustuu kolmeen osatekijään sekä niissä onnistumiseen ja yhtiön tuloksellisuuteen. Motiva Oy:n toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 2011 aikana palkkaa euroa, josta tulospalkkiota edelliseltä tilikaudelta euroa. Vuodelta 2011 tulospalkkiota tullaan maksamaan euroa. Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitepalkitsemisen tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline. Tilikaudella 2011 henkilöstön tavoitepalkkiojärjestelmä jakautui yksikönpäälliköiden ja muun henkilöstön palkitsemisen järjestelmiin. Yksikönpäälliköiden tavoitepalkitseminen perustuu 1 3 henkilökohtaiseen mittariin sekä taloudelliseen mittariin, jonka minimiarvon ylitys aktivoi tavoitepalkitsemisen. Taloudellisen tulosmittarin painoarvo on 40 % ja henkilökohtaisten tavoitteiden painoarvo 60 %. Tavoitepalkkio voi olla enintään 8 % henkilön tilikauden 2011 rahapalkasta (vastaa noin yhden kuukauden palkkaa). Muulle henkilöstölle maksetaan tilikauden 2011 tuloksen perusteella tasasuuruinen työssäoloaikaan suhteutettu palkkio, yhteensä enintään euroa. Motiva Oy:n yksikönpäälliköille tullaan maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä euroa ja muulle henkilöstölle euroa. 3.3 Osaamisen kehittäminen ja koulutus Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Keskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä ja niissä käsitellään alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Henkilöstön kehittäminen perustuu malliin, jossa 70 % osaamisen kehittämisestä tapahtuu työn kautta asiakasprojekteissa ja niihin liittyvässä työssä, 20 % sisäisten valmennusten ja muiden osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tähtäävien tilaisuuksien kautta ja 10 % henkilökohtaisten opintojen, seminaarien, jatkotutkintojen ja muun ulkopuolisen koulutuksen kautta. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään perehdytysohjelman mukaisesti omaan tehtäväänsä sekä koko Motivan toimintaan ja toimintatapoihin ensimmäisten viikkojen aikana. Työntekijöille järjestetään koulutusta työssä käytettäviin työkaluihin tarpeen mukaan sekä tarjotaan tarpeen mukaan mahdollisuus osallistua kielikoulutukseen. Vuoden 2011 merkittävin hanke oli Motivan esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. 3.4 Työterveys ja työhyvinvointi Yleislääkäritasoinen työterveyshuolto ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Työterveyshuolto käsittää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset sekä työ- ja toimintakyvyn hallinnan ja seurannan. Työterveyshuoltoa on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Lisäksi vuonna 2011 Motiva tarjosi halukkaille influenssarokotuksen. Motiva tukee henkilöstönsä työhyvinvointia mm. liikuntaseteleillä. Vuosittain järjestetään henkilöstön työhyvinvointitapahtuma. Työterveyshuollon kanssa toteutettiin vuonna 2011 työpisteiden ergonomiakartoitus. Vuosittain toteutetun henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn perusteella vuonna 2011 työn sisältöön ja vastuullisuuteen oltiin tyytyväisiä. Motiva-konsernin kasvun myötä entistä enemmän huomiota tulee kiinnittää yksiköitten hyvään johtamiseen. Sairauspoissaoloja oli vuoden 2011 aikana 2,3 % kokonaistyöajasta laskettuna ja työmatkatapaturmia 2 kpl. 3.5 Ympäristö Motivan omasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Merkityksellisintä on Motivan työ, jonka avulla vähennetään ympäristöhaittoja. Motiva tuottaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille tietoa, palveluja ja ratkaisuja energiaja materiaalitehokkuuden huomioon ottamisessa niiden omassa toiminnassa sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Työntekijöille on laadittu toimiston ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toimintatavat, ympäristömyötäiset hankinnat, jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Motivan toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Toimiston ympäristöohjeet on julkaistu Motivan nettisivuilla. Motiva kannustaa henkilökuntaansa joukkoliikenteen käyttöön ja tarjoaa henkilöstölleen pääkaupunkiseudun joukkoliikennelipun työsuhde-etuna. 6

7 4. Tulevaisuuden näkymät 6. Hallituksen esitys yhtiön voittovarojen käytöstä Keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta on jatkunut vilkkaana. Hallitusohjelmaan sisältyy useita Motivan työn kannalta keskeisiä tavoitteita. Yksi Motivalle tärkeä asia on hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan kirjattu tavoite resurssi- ja materiaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä on myös millaisia uusia energiatehokkuussäädöksiä EU:ssa tehdään. Energiatehokkuustoimikunta ehdotti vuonna 2009 mietinnössään, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustetaan energiavirasto. Tämän mahdollista vaikutusta Motivan tehtäviin ja rooliin ei ole toistaiseksi täsmennetty. Motivan tavoitteena on jatkossakin myydä palveluitaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Motivalle on tärkeää ylläpitää ja laajentaa kumppanuuksia eri ministeriöiden sekä uusien valtionhallinnon virastojen kanssa. Motiva näkee myös kasvumahdollisuuksia markkinaehtoisessa energia- ja materiaalitehokkuuden konsultoinnissa. Koko Motiva-konsernille uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaa vuoden 2011 alussa Motiva Services Oy:öön liitetty ympäristömerkintäliiketoiminta sekä vuoden 2012 alusta Motiva Services Oy:öön perustettu energiatehokkuuspalvelut -yksikkö, joka tarjoaa asiakkailleen energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,45 euroa, josta tilikauden voitto on ,13 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 1,84 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa omaan pääomaan jätetään ,45 euroa ,45 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus 5. Merkittävät riskit Merkittävimmät riskit tulevina vuosina Motivalle ovat valtion budjetissa energian ja materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen vähäisyys, mahdollisen energiaviraston perustaminen sekä sidosyksikköroolissa myytävän työn hinnoittelun muuttuminen yhtiölle epäedulliseksi. Toteutuessaan riskit voivat vähentää Motiva Oy:n sidosyksikköroolissa tehtävien toimeksiantojen määrää ja kannattavuutta. Jatkossakin on tärkeää pystyä säilyttämään Motivan houkuttelevuus hyvänä työnantajana kasvun edellyttämän asiantuntijoiden saamisen turvaamiseksi. Tällä hetkellä varsinkin energiatehokkuuden osaajista on Suomessa suuri kysyntä. 7

8 Motiva konserni tuloslaskelma ja tase Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 7,875, ,105, Liiketoiminnan muut tuotot 83, Kulut Materiaalit ja palvelut -2,128, ,139, Henkilöstökulut -4,109, ,771, Poistot ja arvonalentumiset -45, , Liiketoiminnan muut kulut -1,269, , ,552, ,711, Liikevoitto 407, , Rahoitustuotot ja -kulut , Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 407, , Tuloverot -96, , Tilikauden voitto 310, ,

9 KonsernitasE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 77, , Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 74, , Pysyvät vastaavat yhteensä 151, , Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt 123, , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3,034, ,110, Siirtosaamiset 697, , Rahat ja pankkisaamiset 619, , Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4,474, ,420, VASTAAVAA YHTEENSÄ 4,625, ,487,

10 MOTIVA KONSERNI TULOSLASKELMA JA TASE KonsernitasE VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 912, , Ylikurssirahasto 214, , Kertyneet voittovarat 650, , Tilikauden voitto 310, , Oma pääoma yhteensä 2,087, ,856, Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 524, , Ostovelat 576, , Muut lyhytaikaiset velat 475, , Siirtovelat 961, , Vieras pääoma yhteensä 2,537, ,630, VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4,625, ,487,

11 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma Liikevaihto 5,726, ,537, Liiketoiminnan muut tuotot 7, Kulut Materiaalit ja palvelut -1,714, ,895, Henkilöstökulut -2,829, ,492, Poistot ja arvonalentumiset -38, , Liiketoiminnan muut kulut -962, , ,543, ,167, Liikevoitto 190, , Rahoitustuotot ja -kulut , Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 190, , Tuloverot -39, , Tilikauden voitto 150, ,

12 MOTIVA OY TULOSLASKELMA JA TASE tase VASTAAVaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 64, , Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 57, , Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöosakkeet 100, , Pysyvät vastaavat yhteensä 222, , Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt 52, , Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset konserniyhtiöltä , Myyntisaamiset konserniyhtiöltä 187, , Myyntisaamiset muilta 2,383, ,785, Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 2, , Siirtosaamiset muilta 515, , ,089, ,464, Rahat ja pankkisaamiset 285, , Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3,427, ,237, VASTAAVAA YHTEENSÄ 3,649, ,315,

13 tase VASTATTAVaa Oma pääoma Osakepääoma 912, , Ylikurssirahasto 214, , Kertyneet voittovarat 592, , Tilikauden voitto 150, , Oma pääoma yhteensä 1,869, ,798, Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 275, , Ostovelat konserniyhtiöiltä 65, , Ostovelat muilta 515, , Muut lyhytaikaiset velat 393, , Siirtovelat muilta 530, , Vieras pääoma yhteensä 1,780, ,516, VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3,649, ,315,

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on laadittu Motiva Oy:n sekä Motiva Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Motiva Services Oy:n tilinpäätösten yhdistelmänä ottaen huomioon keskinäisten saamisten ja velkojen sekä keskinäisten liiketoimien eliminoinnit. Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu osatuloutuksesta johtuvat keskeneräiset työt. Molempien yhtiöiden kotipaikka on Helsinki. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätös on laadittu edellisenä vuonna käytettyjä arvostusja jaksotusperiaatteita ja -menetelmiä noudattaen. Pysyvien vastaavien arvostaminen Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: ATK-laitteet 3 v ATK-ohjelmat 3 v Konttorikoneet 5 v Konttorikalusto 10 v Peruskorjausmenot 3 v Osatuloutuksen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaatimiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille. Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneen työajan suhteessa hankkeelle budjetoituun kokonaistyöaikaan. Tytäryhtiön osakeanti Yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Motiva Services Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa osakepääomaa ,00 eurolla ,00 euroon. Motiva Oy merkitsi koko osakepääoman korotuksen ja korotus on maksettu ja rekisteröity Osakepääoman korotuksen yhteydessä ei annettu uusia osakkeita. 14

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon erittely eur eur eur eur Valmistusasteen mukainen liikevaihto 1,952, ,567, ,578, ,472, Muu liikevaihto 5,923, ,537, ,148, ,064, Liikevaihto yhteensä 7,875, ,105, ,726, ,537, Pitkäaikaishankkeiden budjetoidut tuotot yhteensä 3,846, ,573, ,815, ,186, Kirjattu tuotoksi valmistusasteen mukaan 1,629, ,035, ,255, ,986, Tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä ,217, ,537, ,560, ,199, Emoyhtiön tilikauden valmistusasteen mukaiseen liikevaihtoon sisältyy osatuloutettua liikevaihtoa ,00 euroa, jonka hinnoitteluperiaatteista on erimielisyyttä asiakkaan kanssa. Myyntisaamisissa vastaava avoin erä on ,82 euroa. Hinnoitteluperiaatteiden mahdollisella muuttumisella voi olla vaikutuksia myös tulevaisuudessa, siksi aiheesta on merkintä toimintakertomuksen merkittävissä riskeissä. Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaan myynti 6,882, ,471, ,509, ,041, Vienti EU-maihin 801, , , , Vienti EU:n ulkopuolelle 191, , , , ,875, ,105, ,726, ,537, Liiketoiminnan muut tuotot Vakuutuskorvaukset 7, , Avustukset 76, , ,

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Materiaalit ja palvelut Materiaaliostot 197, , , , Matkakulut 224, , , , Ulkopuoliset palvelut 1,792, ,987, ,608, ,769, Varaston muutos -85, , , , ,128, ,139, ,714, ,895, Henkilöstökulut Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan rahapalkat ja palkkiot 278, , , , Muut palkat ja palkkiot 3,085, ,013, ,147, ,843, ,364, ,248, ,327, ,046, Eläkekulut 618, , , , Muut henkilösivukulut 126, , , , ,109, ,771, ,829, ,492, Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat laskelmaan tilivuodelta. Eläkemenot on kirjattu kuluiksi kertymisvuonna. Emoyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen vuonna 2004, jossa eläkeikä on 60 vuotta. Tytäryhtiön toimitusjohtajalle on otettu eläkevakuutus vuonna 2010 ja eläkeikä on 63 vuotta Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Koneista ja kalustosta 13, , , , Muista aineellisista hyödykkeistä 31, , , , , , , ,

17 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 424, , , , ATK- ja muut ulkopuoliset palvelut 422, , , , Muut kulut 422, , , , ,269, , , , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ja kurssivoitot 7, , , , Korkokulut -2, Muut rahoituksen kulut -4, , , , Tuloverot Tuloverot tilikaudelta 96, , , , Jäännösverot edelliseltä tilikaudelta , , , , , ,

18 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat ja perusparannusmenot Hankintameno , , , , Lisäykset , , , , Hankintameno , , , , Kertyneet sumupoistot , , , , Poistot tilikaudella 31, , , , Kertyneet sumupoistot , , , , Kirjanpitoarvo , , , , Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , , , , Lisäykset , , , , Hankintameno , , , , Kertyneet sumupoistot , , , , Poistot tilikaudella 13, , , , Kertyneet sumupoistot , , , , Kirjanpitoarvo , , , , Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Emoyhtiö Tytäryhtiöosakkeet Motiva Services Oy. 100 % 100, ,

19 Siirtosaamisten olennaiset erät Osatuloutukset siirtosaamisissa 581, , , , Muut siirtosaamiset konserniyhtiöiltä , , Muut siirtosaamiset muilta 115, , , , , , , , Siirtovelkojen olennaiset erät Osatuloutukset siirtoveloissa 230, , , , Jaksotetut palkkaerät 672, , , , Siirtovelat Muut siirtovelat muille 58, , , , , , , , Oma pääoma Osakepääoma 912, , , , Ylikurssirahasto 214, , , , Kertyneet voittovarat 730, , , , Osingonjako -80, , , , Tilikauden voitto 310, , , , ,087, ,856, ,869, ,798, Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 961, , , ,

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Vastuusitoumukset Muut vastuut Rahoitus- ja takauslimiitit 1,000, , , , Limiitit ovat ei-sitovia takaus- ja rahoituslimiittejä eivätkä ne ole käytössä tilikaudella. Emoyhtiön limiitit ovat vakuudettomia. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Emoyhtiö Emoyhtiö Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset 350, Takaukset on annettu rahoitus- ja takauslimiiteistä, jotka eivät ole tilinpäätöshetkellä käytössä. Leasing- ja vuokravastuut Siirtosaamisten olennaiset erät Seuraavalla tilikaudella maksettavat 239, , , , Myöhemmin maksettavat 81, , , , Yhteensä 321, , , ,

21 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä, huhtikuun 10. päivänä 2012 Juhani Wiio Hallituksen puheenjohtaja Heli Arantola Antero Honkasalo Sinikka Mustakari Bettina Lemström Salla Vainio Jouko Kinnunen Toimitusjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, huhtikuun 10. päivänä 2012 TUOKKO TILINTARKASTUS OY KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 21

22 Tilintarkastuskertomus Motiva Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Motiva Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjapidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämistä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjapito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, jossa emoyhtiön tuloslaskelma osoittaa voittoa ,13 euroa, ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä huhtikuun 10. päivänä 2012 Tuokko Tilintarkastus Oy Timo Tuokko KHT 22

23

24 Ympäristömerkitty painotuote 441/017 energiatehokkuus vaikutusten arviointi resurssitehokkuus kuluttajien energianeuvonta Teksti: Motiva Oy Ilme: Satu Salmivalli Kuvat: Kimmo Haimi, Esko Koivisto, Pepe Makkonen, Nina Kaverinen, Dita Tammivaara Paino: Libris Painos: 100 kpl 04/2012 viisas liikkuminen ympäristömerkit uusiutuva energia Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4 6 A PL 489, Helsinki Puh

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

v u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 vuosikertomus 2012 3 sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...7 Kontaktia Oy vuonna 2012...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2012...9 DNA Oy vuonna 2012...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Finnpilot Pilotage Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Finnpilot Pilotage Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 4 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 10 Tuloslaskelma 11 Rahoituslaskelma 12 Tase 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 20 Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot