Sisällys. Toimintakertomus Motiva-konserni 13. Motiva Oy 16. Tilinpäätöksen liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 4. Motiva-konserni 13. Motiva Oy 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2013 20"

Transkriptio

1 tilinpäätös

2 Sisällys Toimintakertomus Motiva-konserni 13 Motiva Oy 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen allekirjoitukset 27 Tilintarkastusmerkintä 27

3 Toimintakertomus Motiva-konsernin toimintakertomus sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikasta tekemän periaatepäätöksen ( ) mukaisesti yritysvastuuraportin Motivan liiketoiminnan kannalta olennaiset kohdat. Raportointimallia on noudatettu soveltuvin osin. Tietoja, jotka eivät ole Motiva-konsernin kannalta merkityksellisiä, ei ole erikseen mainittu. Motiva-konserni julkaisee vuosittain toimintakatsauksen, joka kuvaa Motivan liiketoiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia (www.motiva.fi). 1 Toiminta Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja säästämiseksi sekä uusiutuvan energian tehokkaan ja kestävän käytön edistämiseksi. Motiva Oy:n omistajaohjaus on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Motiva Oy luokitellaan valtiolle strategisesti tärkeäksi yhtiöksi. Motivalla on keskeinen rooli yhteiskunnan resurssitehokkuuden ja sen myötä yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Motiva Oy toimii valtionhallinnon sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt ja muu valtionhallinto. Motiva Oy omistaa tytäryhtiön Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja muun muassa kunnille. Strategiansa mukaisesti Motiva-konserni johtaa ja kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti edistääkseen kestävää kehitystä. Motiva tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta kan- santaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Niiden merkitys on ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästämisessä ja yritysten kilpailutekijänä jatkuvasti kasvussa. Yritysvastuu on siten Motivan liiketoiminnassa merkityksellistä sekä omassa toiminnassa ja työnantajana että asiakkaiden toiminnan ympäristöhaittojen vähenemisenä ja resurssitehokkuuden parantumisena. Yhteiskunta- ja yritysvastuu ovat olennainen osa projekteja. Motivan toiminnan käynnistämisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 20 vuotta. Energiansäästön palvelukeskus perustettiin vuonna Motivan toiminta on jaettu seitsemään liiketoimintayksikköön: Energiatehokkuus palvelut ja kuluttajat, Energiatehokkuus teollisuus, Uusiutuva energia, Seuranta ja vaikutusten arviointi, Materiaalitehokkuus, Viestintä ja Hallinto. Motiva Services Oy:n yksiköt ovat Ympäristömerkintä, Energiatehokkuuspalvelut sekä Resurssitehokkuus. Motiva toimii pääosin Helsingissä, Motiva Services Oy:n energiatehokkuuspalvelut -yksikön toimipaikkana on Jyväskylä. 3

4 Strategiset tavoitteet: Toiminta Kasvatamme kannattavasti nykyistä liiketoimintaa ja laajennamme sen pohjalta palvelutarjontaa asiakkaillemme. Tuotamme lisäarvoa yhdistämällä Motivan monipuolista osaamista. Asiakkuudet Palvelumme tuottavat asiakkaalle merkittävää hyötyä resurssitehokkuuden parantamisessa. Meidät koetaan tärkeänä ja vaikuttavana toimijana valitsemissamme asiakasryhmissä. Tunnistamme uusia asiakkuuksia kasvumahdollisuuksiin liittyen. Osaaminen ja henkilöstö Kehitämme liiketoiminta- ja johtamisosaamistamme sekä toimintaprosessejamme. Pidämme huolen asiantuntijuuden kehittymisestä Motivassa. Huolehdimme omasta ja toistemme työhyvinvoinnista Talous Toimintamme on kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa. Näin voimme kehittää toimintaamme ja innovatiivisuuttamme. Arvot: Vaikuttava Luotettava - Tehokas Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan johtoryhmä ja muut tarvittavat asiantuntijat. Keskeiset Motivan toimintaan ja hallintoon liittyvät asiat käsitellään johtoryhmässä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja ja yksiköiden päälliköt. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimi- tusjohtajaa strategiaehdotusten laatimisessa, yhtiön toiminnan seuraamisessa ja ohjauksessa, hallituksen kokousten valmistelussa sekä muissa annetuissa tehtävissä. Yritysvastuu on osa konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja. Motivan toimintaa uhkaavat ulkoiset ja sisäiset riskit on arvioitu johtoryhmässä ja ne luokiteltiin asteikolla 1 3 todennäköisyytensä ja merkittävyytensä suhteen. Riskikartoitus on esitelty hallitukselle, joka seuraa sitä säännöllisesti. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Motiva Oy:n keskeisimmät sidosryhmät ovat yhteiskunnan päätöksentekijät, asiakkaat, ja palveluiden käyttäjät, omistaja ja henkilöstö. Motiva ei ole antanut puolue- tai muita tukia tai lahjoituksia. Käynnissä olevia prosesseja tai oikeustoimia Motivaa kohtaan tai ihmisoikeuksiin ja syrjintään liittyviä tapauksia ei ole. Motiva on laatinut eettiset ohjeet, jotka perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. 1.1 Hallinto Motiva Oy:n hallitukseen kuuluivat saakka yhteiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiio (puheenjohtaja), johtaja Heli Arantola, ympäristöneuvos Antero Honkasalo, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ylitarkastaja Bettina Lemström ja toimitusjohtaja Salla Vainio. Motiva Oy:n yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Salla Vainio ja jäseninä johtaja Heli Arantola, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ympäristöneuvos Jarmo Muurman sekä hallitusneuvos Arto Rajala. Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Jouko Kinnunen. Konsernin tilintarkastaja on Oy Tuokko Ltd, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Tuokon. 4

5 2 Talous 2.1. Taloudelliset tavoitteet, niiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat tilikaudella Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011), ja tulos ennen veroja euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Konsernin liikevaihtotavoitteesta jäätiin euroa, joka selittyy asiakastilausten toteutumisena budjetoitua pienempinä. Kun palkka- ja muut kuluerät toteutuivat myös hieman budjetoitua pienempinä, jäätiin liikevoittotavoitteesta lopulta vain euroa. Keskeneräisten projektien jaksotuksessa on sovellettu osatuloutusmenettelyä. Liikkumisen ohjaukseen liittyvät palvelut, valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta sekä edellisellä tilikaudella aloitettu julkisten hankintojen neuvontapalvelu säilyttivät asemansa Motiva-konsernin palveluina. Ympäristömerkintä kasvatti tytäryhtiön liikevaihtoa. Konsernin liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden lukemissa. Konsernin liiketulos kohentui edellisvuodesta ja suurin osa tulosparannuksesta kumuloitui tytäryhtiön kannattavuuden parantumisesta. Tytäryhtiön liikevoitto kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin laskutusastetta painoi yleisen taloustilanteen myötä pidentyneet myyntiajat ja kasvanut myyntityön määrä. Konsernin taseen loppusumma oli euroa ( vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011), josta oman pääoman osuus oli euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. 2.2 Tunnusluvut Liiketoiminta sekä taloudellinen asema ja tulos Konserni Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 5,3 % 4,5 % 6,1 % Omavaraisuusaste 50,9 % 54,5 % 63,6 % Oman pääoman tuotto-% 15,8 % 13,5 % 16,3 % Emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 3,3 % 4,2 % 4,5 % Omavaraisuusaste 55,4 % 57,9 % 64,5 % Oman pääoman tuotto-% 8,2 % 12,7 % 12,5 % 5

6 2.3 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Konserni, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Emoyhtiö, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Lähipiirilainat ja -vastuut Lähipiirille ei ole annettu lainoja. Tarkemmat tiedot konserniyhtiön puolesta annetuista vastuusitoumuksista on esitetty liitetietojen kohdassa vastuusitoumukset. Hallituksen, johtoryhmän jäsenten ja toiminimenkirjoittajien sidonnaisuuksia seurataan ylläpitämällä lähipiirirekisteriä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat sidoksissa Motivan liiketoiminnan kanssa. 2.5 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeiden lukumäärä (1 ääni/osake) kpl kpl Osakepääoma , ,20 3 Henkilöstö 3.1 Henkilöstöjohtaminen Ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö on Motivan menestyksen keskeisin tekijä. Strategian keskeisinä tavoitteina on liiketoiminta- ja johtamisosaamisen sekä asiantuntijuuden kehittäminen, asiantuntijuuden pysyvyyden varmistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstöä koskevina tunnuslukuina Motivassa seurataan esimerkiksi vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja. Vuosittain tehtävässä henkilöstökyselyssä arvioidaan mm. esimiestoimintaa ja työtyytyväisyyttä. Vuonna 2013 laadittiin Motiva-konsernin eettiset ohjeet, jotka perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. Lisäksi Motivalle on laadittu poikkeusja kriisitilanteiden viestintä- ja toimintaohje. 6

7 3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 74 henkilöä, joista Motiva Oy:n palveluksessa oli 55 henkilöä. Vastaavat lukumäärät tilikaudelta 2011 olivat 72 ja 53 henkilöä. Konsernin koko henkilöstöstä vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa oli 70 henkilöä (95 %). Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli noin 44 vuotta. Työsuhteiden keskimääräinen pituus konsernissa oli 5,1 vuotta, Motiva Oy:ssä lähes 6 vuotta. Työsuhteiden keskimääräistä pituutta laskettaessa on tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien ns. vanhoina työntekijöinä siirtyneen ympäristömerkinnän henkilöstön (12 henkilöä) työsuhteet laskettu alkaneiksi vuoden 2011 alusta (Motiva Services Oy:n palveluksessa oloaika). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus konsernissa on laskenut 6 prosenttiin (2012: 13 %) Keskimääräinen lukumäärä, htv Palkat ja palkkiot, Tasa-arvo Yhtiön hallituksessa oli vuoden 2013 lopussa kolme nais- ja kaksi miesjäsentä. Konsernin henkilöstöstä naisia oli kaksi kolmannesta (49) ja miehiä yksi kolmasosa (25). Motiva Oy:n johtoryhmässä oli vuoden 2013 lopussa miehiä ja naisia yhtä paljon (4 naista ja 4 miestä). Tasa-arvosuunnitelman mukaan Motivassa kaikkia työntekijöitä kohdellaan reilusti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Työnantaja tukee naisten ja miesten sijoittumista kaikenlaisiin tehtäviin yrityksen sisällä. Tasa-arvon toteutumista selvitetään vuosittain tehtävässä henkilöstötutkimuksessa. Vastaajista 77 % oli täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / ei samaa eikä eri mieltä väittämän Yksikössämme kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kanssa. Nelikenttäanalyysin perusteella selvästi eniten yksittäisistä tekijöistä kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa kaikkien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, joka asemoituu analyysissä Motivan kehittämiskohteeksi. 3.4 Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmällä pyritään varmistamaan ja parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hallituksen ja johdon palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 500 euroa. Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2013 palkkioita euroa.hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kuusi kertaa. 7

8 Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2013 tulospalkkio perustuu liikevaihto- ja liikevoittotavoitteissa onnistumiseen. Motiva Oy:n toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 2013 aikana palkkaa euroa, josta tulospalkkiota edelliseltä tilikaudelta euroa. Vuodelta 2013 tulospalkkiota tullaan maksamaan euroa. Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline. Tilikaudella 2013 konsernin henkilöstön tavoitepalkkiojärjestelmä uudistettiin ja yhtenäistettiin. Jatkossa kaikki vähintään 6 kk:n ajan konsernin palveluksessa kohdetilikaudella olleet ja myös maksamishetkellä työsuhteessa olevat työntekijät ovat saman palkitsemismallin piirissä. Tavoitepalkitseminen on mahdollista mikäli yhtiön liikevoitto ennen tavoite- ja tulospalkkioiden maksamista ylittää vuosittain hallituksen vahvistaman kynnysarvon. Kynnysarvoksi määritetyn liikevoittotason ylityksestä voidaan tavoitepalkkioiden maksuun käyttää 40 % vuonna Tavoitepalkkio voi olla enintään 8 % henkilön kohdetilikauden säännölliseen kuukausipalkkaan perustuvasta, konserniyhtiöistä maksetusta kokonaispalkasta. Esityksen henkilökohtaisista tavoitteista, kriteereistä ja painoarvoista tekee esimies ja sen hyväksyy toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Erillisiä kriteereitä voi olla työntekijä- tai henkilöryhmäkohtaisesti 1-3 tavoitetta, jotka johdetaan henkilön tuloskortista. Motiva Oy:n henkilöstölle tullaan maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä euroa tilikaudelta Osaamisen kehittäminen ja koulutus Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään jokaisen kanssa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Keskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä ja niissä käsitellään työntekijän työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Henkilöstön kehittäminen perustuu malliin, jossa 70 % osaamisen kehittämisestä tapahtuu työn kautta asiakasprojekteissa ja niihin liittyvässä työssä, 20 % sisäisten valmennusten ja muiden osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tähtäävien tilaisuuksien kautta ja 10 % henkilökohtaisten opintojen, seminaarien, jatkotutkintojen ja muun ulkopuolisen koulutuksen kautta. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään perehdytysohjelman mukaisesti omaan tehtäväänsä sekä koko Motivan toimintaan ja toimintatapoihin ensimmäisten viikkojen aikana. Työntekijöille järjestetään koulutusta työssä käytettäviin työkaluihin tarpeen mukaan sekä tarjotaan tarpeen mukaan mahdollisuus osallistua kielikoulutukseen. Vuonna 2013 järjestettiin myyntitaitojen valmennusta 12:lle asiakastyöstä vastaavalle asiantuntijalle sekä jatkettiin aiempien vuosien viestintä- ja esiintymiskoulutusta yhdelle ryhmälle (6 henkilöä). Lisäksi asiantuntijat osallistuivat oman osaamisalueensa koulutustilaisuuksiin tavoite- ja kehityskeskusteluissa sovitun kehityssuunnitelman mukaisesti. Loppuvuodesta aloitettiin uuden talous- ja projektihallintajärjestelmän pääkäyttäjäkoulutukset. 8

9 3.6 Työterveys ja työhyvinvointi Työterveyspalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Työterveyshuolto käsittää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset sekä työ- ja toimintakyvyn hallinnan ja seurannan. Työterveyshuoltoa on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Lisäksi viime vuosina Motiva on tarjonnut halukkaille influenssarokotuksen. Sairauspoissaoloja vuoden 2013 aikana on ollut hieman edellistä vuotta enemmän, 3,7 % kokonaistyöajasta (v. 2012: 2,3 %). Työtapaturmia oli vuoden aikana 3 kpl. Motiva tukee henkilöstönsä työhyvinvointia mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Vuosittain järjestetään henkilöstön työhyvinvointitapahtuma. Työpisteiden ergonomiakartoituksia tehdään tarpeen mukaan. Edellisenä vuonna käyttöön otettu varhaisen tuen (VATU) malli on toiminut hyvin ja sen käyttöön esimiehiä on kannustettu aktiivisesti. Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä neljään osa-alueeseen: Motivaan yrityksenä, omaan yksikköön, esimieheen sekä omaan työhön. Kokonaistyytyväisyys oli parantunut tai pysynyt samalla tasolla kaikilla neljällä osa-alueella vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstötutkimuksen 2013 tulosten (maaliskuu 2014) perusteella motivalaiset kokevat, että asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat Motivaa, yritystä pidetään alallaan vaikuttavana toimijana ja motivalaiset ovat ylpeitä siitä, että ovat Motivan palveluksessa. Motivalaisten mielestä toiminta yksikössä on ammattimaista, tavoitteet ja merkitys Motivan menestymiseksi ovat tiedossa ja työilmapiiri yksikössä hyvä. Esimiestyöskentelyä arvioidaan kaiken kaikkiaan positiivisesti. Motivalaiset tietävät työnsä tavoitteet ja mitä heiltä odotetaan, voivat vaikuttaa työnsä sisältöön ja tapaan tehdä sitä sekä ovat hyviä työkavereita muille. He myös kokevat, että heitä ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan ja he ovat tyytyväisiä Motivan henkilöstöetuihin. Motiva koetaan kiinnostavaksi työpaikaksi myös tulevaisuudessa ja reilu kolmasosa myös suosittelisi Motivaa työpaikkana. Kritiikkiä motivalaiset antavat toiminnan organisoinnista ja sisäisestä tiedonkulusta Motivassa, yhteistyöstä muiden yksiköiden kanssa, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisusta ajallaan, ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista sekä palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. 4 Ympäristö Merkityksellisintä on Motivan työ, jonka avulla vähennetään ympäristöhaittoja. Motiva tuottaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille tietoa, palveluja ja ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuden huomioon ottamisessa niiden omassa toiminnassa sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Motivan omasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Motiva on seurannut vuonna 2012 laaditun Helsingin toimistoa koskevan energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteitä. Vuonna 2013 toteutettiin Motivan henkilöstön keskuudessa liikkumiskysely ja otettiin käyttöön etäneuvottelujärjestelmä. Motiva on antanut vuonna 2012 Cleantechin strategiseen ohjelmaan lupauksen vihreän kasvun edistämisestä ja kuuluu vuoden aikana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston Ilmastokumppanit hankkeeseen. Työntekijöille on laadittu toimiston ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toimintatavat, ympäristömyötäiset hankinnat, jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Motivan toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Motiva kannustaa henkilökuntaansa joukkoliikenteen käyttöön ja tarjoaa henkilöstölleen joukkoliikennelipun työsuhde-etuna. Motiva pyrkii olemaan valveutunut ja ympäristötietoinen hankkija. Motiva hyödyntää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelytoimittajia sekä asettaa omissa hankinnoissaan ympäristöasioille painoarvoa. Motiva 9

10 liittyi vuonna 2013 Ympäristömerkinnän Vihreät Valinnat -hankintaverkostoon. Motiva ylläpitää kestävien julkisten hankintojen hankintapalvelua ja neuvoo julkisen sektorin hankkijoita ja yrityksiä ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa. 5 Tulevaisuuden näkymät Keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta jatkuu vilkkaana Suomessa ja Euroopan Unionissa. Yksi Motivalle tärkeä asia on hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan kirjattu tavoite resurssi- ja materiaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä Motivan tulevaisuuden kannalta on miten EU:n energiatehokkuusdirektiivi tullaan Suomessa toimeenpanemaan ja millaisia jatkotoimenpiteitä tullaan käynnistämään valtakunnallisen materiaalitehokkuusohjelman perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustettiin Energiavirasto alkaen. Samalla sen tehtävät lisääntyvät, kun virastoon siirtyy energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Merkittävin Energiavirastoon siirtyvistä tehtävistä on työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain Motiva Oy:ltä tilaama energiatyöohjelma sekä aihepiiriin liittyvä valmistelutyö ja seuranta. Energiavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluvien energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmustoimintojen viranomaistasoisena koordinoijana. Tämän mahdolliset vaikutukset Motivan lähivuosien tehtäviin ja rooliin eivät ole toistaiseksi täsmentyneet. Motivalle on tärkeää ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa kumppanuuksia eri ministeriöiden sekä valtionhallinnon virastojen kanssa. Laajenemismahdollisuuksia vähentää taloudellinen taantuma ja valtionhallinnon talousleikkaukset. Yrityksille myytävien palveluiden lisääminen on selkeä tavoite, mikäli yleinen taloustilanne paranee. Motiva-konsernin palveluiden avulla luodaan markkinoita resurssitehokkaille tuotteille ja palveluille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Resurssitehokkuuden parantaminen parantaa myös yritysten kilpailukykyä. Motiva näkee kasvumahdollisuuksia markkinaehtoisessa energia- ja materiaalitehokkuuden konsultoinnissa. Taantumassa resurssitehokkuuden myötä saatavat taloudelliset säästöt kiinnostavat yrityksiä. Tavoitteena on, että vuoden 2012 alussa käynnistetty Energiatehokkuuspalvelut-yksikkö on kannattava vuonna Yrityksillä on tarve ja halu toimia vastuullisesti. Tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintä on hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta. 6 Merkittävät riskit Merkittävin riski tulevina vuosina Motivalle on valtion budjetissa energian ja materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen vähäisyys. Energiatehokkuuden edistämistehtävien siirtyessä Energiavirastoon Motivalta tehtävät tilaukset pienenivät merkittävästi. Mikäli energiaviraston määrärahat eivät lisäänny, myös Motiva Oy:n sidosyksikköroolissa tehtävien toimeksiantojen määrä vähenee. Jatkossakin on tärkeää pystyä säilyttämään Motivan houkuttelevuus hyvänä työnantajana tavoitellun kasvun edellyttämän asiantuntijoiden saamisen turvaamiseksi. Taloustilanteen parantuessa varsinkin energiatehokkuuden osaajista on Suomessa suuri kysyntä. Huono taloustilanne voi vähentää myös ympäristömerkinnän tuloja sekä yrityksille myytävien palveluiden määrää. Merkkitulot ovat sidoksissa yritysten liikevaihtoon. Taantumassa yritykset lykkäävät kehityshankkeitaan. Yhtiön hallitus seuraa toimivan johdon kanssa riskejä voidakseen reagoida niihin nopeasti. 10

11 Motivan hallitus, eturivissä istuu Arto Rajala, hallituksen puheenjohtaja Salla Vainio ja Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen. Takarivissä Sinikka Mustakari, Jarmo Muurman ja Heli Arantola. 7 Hallituksen esitys yhtiön voittovarojen käytöstä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,17 euroa, josta tilikauden voitto on ,63 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiöko kouk selle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 5,53 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa omaan pääomaan jätetään ,17 euroa ,17 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus 11

12 Motiva-konserni Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,25 Liiketoiminnan muut tuotot , ,99 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,01 Henkilöstökulut , ,46 Poistot ja arvonalentumiset , ,23 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,79 Liikevoitto , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut 4 632, ,17 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,62 Tuloverot , ,08 Tilikauden voitto , ,54 12

13 KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,67 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,67 Siirtosaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,82 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,27 Tilikauden voitto , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,39 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,65 Muut lyhytaikaiset velat , ,88 Siirtovelat , ,03 Vieras pääoma yhteensä , ,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,95 13

14 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut , ,05 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,99 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,71 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,33 Maksetut korot 1 780,73 408,74 Saadut korot liiketoiminnasta 6 413, ,91 Maksetut välittömät verot , ,08 Liiketoiminnan rahavirta , ,42 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,08 Investointien rahavirta , ,08 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys ) , ,34 Rahavarat tilikauden alussa , ,48 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,34 14

15 Motiva Oy TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot 1 200, ,49 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,20 Liikevoitto , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,10 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,01 Tuloverot , ,92 Tilikauden voitto , ,09 15

16 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 952, ,63 Muut pitkävaikutteiset menot ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,65 Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöosakkeet , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,28 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset konserniyhtiöltä , ,25 Myyntisaamiset muilta , ,65 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 150,00 0,00 Siirtosaamiset muilta , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,97 Vastaavaa yhteensä , ,25 16

17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,45 Tilikauden voitto , ,09 Oma pääoma yhteensä , ,12 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat konserniyhtiöiltä 9 570, ,66 Ostovelat muilta , ,95 Muut lyhytaikaiset velat , ,70 Siirtovelat konserniyhtiöiltä ,00 0,00 Siirtovelat muilta , ,82 Vieras pääoma yhteensä , ,13 Vastattavaa yhteensä , ,25 17

18 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut , ,30 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 200, ,49 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,19 Maksetut korot 746,24 339,74 Saadut korot liiketoiminnasta 4 488, ,84 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut välittömät verot , , , ,82 Liiketoiminnan rahavirta , ,37 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,08 Investointien rahavirta , ,08 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys ) , ,29 Rahavarat tilikauden alussa , ,44 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,29 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on laadittu Motiva Oy:n sekä Motiva Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Motiva Services Oy:n tilinpäätösten yhdistelmänä ottaen huomioon keskinäisten saamisten ja velkojen sekä keskinäisten liiketoimien eliminoinnit. Molempien yhtiöiden kotipaikka on Helsinki. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätös on laadittu edellisenä vuonna käytettyjä arvostus- ja jaksotusperiaatteita ja - menetelmiä noudattaen. Pysyvien vastaavien arvostaminen Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot aloitetaan hankintamenon syntymistilikauden alusta ja muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot käyttöönottokuukaudesta alkaen. Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu osatuloutuksesta johtuvat keskeneräiset työt. Osatuloutuksen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaatimiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille. Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneen työajan suhteessa hankkeelle budjetoituun kokonaistyöaikaan. Saamisten arvostaminen Saamiset on arvostettu alkuperäisen arvonsa mukaisesti tai sitä alemman todennäköisen arvon mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistoajat Muut pitkävaikutteiset menot ATK-laitteet ATK-ohjelmat Konttorikoneet Konttorikalusto 3 v 3 v 3 v 5 v 10 v 19

20 Konserni, Konserni, Emoyhtiö, Emoyhtiö, Liikevaihdon erittely Valmistusasteen mukainen liikevaihto , , , ,04 Muu liikevaihto , , , ,58 Liikevaihto yhteensä , , , ,62 Pitkäaikaishankkeiden budjetoidut tuotot yhteensä , , , ,00 Kirjattu tuotoksi valmistusasteen mukaan , , , ,02 Tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä , , , ,98 Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaan myynti , , , ,70 Vienti EU maihin , , , ,92 Vienti EU:n ulkopuolelle , ,08 0,00 0, , , , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot Vakuutuskorvaukset 0, ,49 0, ,49 Muut tuotot EU 0,00 117,50 0,00 0,00 Saadut tuet ja avustukset , , ,00 0, , , , ,49 Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu tytäryhtiön saamat avustukset Työ ja elinkeinoministeriöltä ja Ympäristöministeriöltä. 20

21 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Materiaalit ja palvelut Materiaaliostot , , , ,61 Matkakulut , , , ,57 Ulkopuoliset palvelut , , , ,50 Varaston muutos 3 018, , , , , , , ,68 Henkilöstökulut Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan rahapalkat ja palkkiot , , , ,80 Muut palkat ja palkkiot , , , , , , , ,54 Eläkekulut , , , ,24 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,67 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat laskelmaan tilivuodelta. Eläkemenot on kirjattu kuluiksi kertymisvuonna. Emoyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen vuonna 2004, jossa eläkeikä on 60 vuotta. Tytäryhtiön toimitusjohtajalle on otettu eläkevakuutus vuonna 2010 ja eläkeikä on 63 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet , , , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot ,72 0, ,72 0,00 Koneet ja kalusto , , , , , , , ,99 21

22 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , , ,73 ATK- ja muut ulkopuoliset palvelut , , , ,04 Muut kulut , , , , , , , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot, tytäryhtiö 0,00 0, , ,00 Korkotuotot ja kurssivoitot 6 413, , , ,84 Korkokulut 393,53 296,56 117,01 227,56 Muut rahoituksen kulut 1 387,20 112,18 629,23 112, , , , ,10 Tuloverot Tuloverot tilikaudelta , , , ,26 Jäännösverot edelliseltä tilikaudelta 0, ,46 0, , , , , ,92 22

23 Tasetta koskevat liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,07 Lisäykset , ,00 0, ,00 Hankintameno , , , ,07 Kertyneet sumupoistot , , , ,26 Poistot tilikaudella , , , ,18 Kertyneet sumupoistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset ,16 0, ,16 0,00 Hankintameno ,16 0, ,16 0,00 Kertyneet sumupoistot ,00 0,00 0,00 0,00 Poistot tilikaudella ,72 0, ,72 0,00 Kertyneet sumupoistot ,72 0, ,72 0,00 Kirjanpitoarvo ,44 0, ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,16 Lisäykset , , , ,08 Hankintameno , , , ,24 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Poistot tilikaudella , , , ,81 Kertyneet sumupoistot , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Tytäryhtiöosakkeet Motiva Services Oy. 100 % , ,00 23

24 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Siirtosaamisten olennaiset erät Osatuloutukset siirtosaamisissa , , , ,00 Muut siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 0,00 0,00 150,00 0,00 Muut siirtosaamiset muilta , , , , , , , ,34 Siirtovelkojen olennaiset erät Osatuloutukset siirtoveloissa , , , ,00 Jaksotetut palkkaerät , , , ,82 Muut siirtovelat konserniyhtiöille 0,00 0, ,00 0,00 Muut siirtovelat muille , , , , , , , ,82 Oma pääoma Osakepääoma , , , ,20 Ylikurssirahasto , , , ,38 Kertyneet voittovarat , , , ,45 Osingonjako , , , ,00 Tilikauden voitto , , , , , , , ,12 Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , ,54 24

25 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vastuusitoumukset Muut vastuut Rahoitus- ja takauslimiitit , , , ,00 josta käytössä ,70 0, ,70 0,00 Limiitit ovat ei-sitovia takaus- ja rahoituslimiittejä ja käytössä tilikausilla vain esitetyltä osin. Emoyhtiön limiitit ovat vakuudettomia. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset , ,00 Takaukset on annettu rahoitus- ja takauslimiiteistä, jotka eivät ole tilinpäätöshetkellä käytössä. Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,97 Myöhemmin maksettavat , , , ,44 Yhteensä , , , ,41 Käytetyt kirjanpitokirjat Päivä- ja pääkirjat Projektilaskenta Tilinpäätös atk ATK Sidottu Tositelajit Kassa- ja pankkitositteet Ostolaskutositteet Ostolaskujen maksutositteet Myyntilaskutositteet Myyntilaskujen maksutositteet Palkkatositteet Muistiotositteet Tositteet säilytetään paperitositteina. 25

26 Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2014 Salla Vainio Hallituksen puheenjohtaja Heli Arantola Sinikka Mustakari Jarmo Muurman Arto Rajala Jouko Kinnunen Toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 26

27 Tilintarkastuskertomus Motiva Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Motiva Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, jossa emoyhtiön tuloslaskelma osoittaa voittoa ,63 euroa, ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä muun vapaan oman pääoman jakamisesta on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 27

28 Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4 6 A PL Helsinki Puh

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot