Sisällys. Toimintakertomus Motiva-konserni 13. Motiva Oy 16. Tilinpäätöksen liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 4. Motiva-konserni 13. Motiva Oy 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2013 20"

Transkriptio

1 tilinpäätös

2 Sisällys Toimintakertomus Motiva-konserni 13 Motiva Oy 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen allekirjoitukset 27 Tilintarkastusmerkintä 27

3 Toimintakertomus Motiva-konsernin toimintakertomus sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikasta tekemän periaatepäätöksen ( ) mukaisesti yritysvastuuraportin Motivan liiketoiminnan kannalta olennaiset kohdat. Raportointimallia on noudatettu soveltuvin osin. Tietoja, jotka eivät ole Motiva-konsernin kannalta merkityksellisiä, ei ole erikseen mainittu. Motiva-konserni julkaisee vuosittain toimintakatsauksen, joka kuvaa Motivan liiketoiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia (www.motiva.fi). 1 Toiminta Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja säästämiseksi sekä uusiutuvan energian tehokkaan ja kestävän käytön edistämiseksi. Motiva Oy:n omistajaohjaus on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Motiva Oy luokitellaan valtiolle strategisesti tärkeäksi yhtiöksi. Motivalla on keskeinen rooli yhteiskunnan resurssitehokkuuden ja sen myötä yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Motiva Oy toimii valtionhallinnon sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt ja muu valtionhallinto. Motiva Oy omistaa tytäryhtiön Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja muun muassa kunnille. Strategiansa mukaisesti Motiva-konserni johtaa ja kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti edistääkseen kestävää kehitystä. Motiva tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta kan- santaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Niiden merkitys on ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästämisessä ja yritysten kilpailutekijänä jatkuvasti kasvussa. Yritysvastuu on siten Motivan liiketoiminnassa merkityksellistä sekä omassa toiminnassa ja työnantajana että asiakkaiden toiminnan ympäristöhaittojen vähenemisenä ja resurssitehokkuuden parantumisena. Yhteiskunta- ja yritysvastuu ovat olennainen osa projekteja. Motivan toiminnan käynnistämisestä tuli vuonna 2013 kuluneeksi 20 vuotta. Energiansäästön palvelukeskus perustettiin vuonna Motivan toiminta on jaettu seitsemään liiketoimintayksikköön: Energiatehokkuus palvelut ja kuluttajat, Energiatehokkuus teollisuus, Uusiutuva energia, Seuranta ja vaikutusten arviointi, Materiaalitehokkuus, Viestintä ja Hallinto. Motiva Services Oy:n yksiköt ovat Ympäristömerkintä, Energiatehokkuuspalvelut sekä Resurssitehokkuus. Motiva toimii pääosin Helsingissä, Motiva Services Oy:n energiatehokkuuspalvelut -yksikön toimipaikkana on Jyväskylä. 3

4 Strategiset tavoitteet: Toiminta Kasvatamme kannattavasti nykyistä liiketoimintaa ja laajennamme sen pohjalta palvelutarjontaa asiakkaillemme. Tuotamme lisäarvoa yhdistämällä Motivan monipuolista osaamista. Asiakkuudet Palvelumme tuottavat asiakkaalle merkittävää hyötyä resurssitehokkuuden parantamisessa. Meidät koetaan tärkeänä ja vaikuttavana toimijana valitsemissamme asiakasryhmissä. Tunnistamme uusia asiakkuuksia kasvumahdollisuuksiin liittyen. Osaaminen ja henkilöstö Kehitämme liiketoiminta- ja johtamisosaamistamme sekä toimintaprosessejamme. Pidämme huolen asiantuntijuuden kehittymisestä Motivassa. Huolehdimme omasta ja toistemme työhyvinvoinnista Talous Toimintamme on kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa. Näin voimme kehittää toimintaamme ja innovatiivisuuttamme. Arvot: Vaikuttava Luotettava - Tehokas Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan johtoryhmä ja muut tarvittavat asiantuntijat. Keskeiset Motivan toimintaan ja hallintoon liittyvät asiat käsitellään johtoryhmässä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja ja yksiköiden päälliköt. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimi- tusjohtajaa strategiaehdotusten laatimisessa, yhtiön toiminnan seuraamisessa ja ohjauksessa, hallituksen kokousten valmistelussa sekä muissa annetuissa tehtävissä. Yritysvastuu on osa konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja. Motivan toimintaa uhkaavat ulkoiset ja sisäiset riskit on arvioitu johtoryhmässä ja ne luokiteltiin asteikolla 1 3 todennäköisyytensä ja merkittävyytensä suhteen. Riskikartoitus on esitelty hallitukselle, joka seuraa sitä säännöllisesti. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Motiva Oy:n keskeisimmät sidosryhmät ovat yhteiskunnan päätöksentekijät, asiakkaat, ja palveluiden käyttäjät, omistaja ja henkilöstö. Motiva ei ole antanut puolue- tai muita tukia tai lahjoituksia. Käynnissä olevia prosesseja tai oikeustoimia Motivaa kohtaan tai ihmisoikeuksiin ja syrjintään liittyviä tapauksia ei ole. Motiva on laatinut eettiset ohjeet, jotka perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. 1.1 Hallinto Motiva Oy:n hallitukseen kuuluivat saakka yhteiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiio (puheenjohtaja), johtaja Heli Arantola, ympäristöneuvos Antero Honkasalo, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ylitarkastaja Bettina Lemström ja toimitusjohtaja Salla Vainio. Motiva Oy:n yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Salla Vainio ja jäseninä johtaja Heli Arantola, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ympäristöneuvos Jarmo Muurman sekä hallitusneuvos Arto Rajala. Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Jouko Kinnunen. Konsernin tilintarkastaja on Oy Tuokko Ltd, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Tuokon. 4

5 2 Talous 2.1. Taloudelliset tavoitteet, niiden toteutuminen sekä olennaiset tapahtumat tilikaudella Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011), ja tulos ennen veroja euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Konsernin liikevaihtotavoitteesta jäätiin euroa, joka selittyy asiakastilausten toteutumisena budjetoitua pienempinä. Kun palkka- ja muut kuluerät toteutuivat myös hieman budjetoitua pienempinä, jäätiin liikevoittotavoitteesta lopulta vain euroa. Keskeneräisten projektien jaksotuksessa on sovellettu osatuloutusmenettelyä. Liikkumisen ohjaukseen liittyvät palvelut, valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta sekä edellisellä tilikaudella aloitettu julkisten hankintojen neuvontapalvelu säilyttivät asemansa Motiva-konsernin palveluina. Ympäristömerkintä kasvatti tytäryhtiön liikevaihtoa. Konsernin liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden lukemissa. Konsernin liiketulos kohentui edellisvuodesta ja suurin osa tulosparannuksesta kumuloitui tytäryhtiön kannattavuuden parantumisesta. Tytäryhtiön liikevoitto kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Koko konsernin laskutusastetta painoi yleisen taloustilanteen myötä pidentyneet myyntiajat ja kasvanut myyntityön määrä. Konsernin taseen loppusumma oli euroa ( vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011), josta oman pääoman osuus oli euroa ( euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna 2011). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. 2.2 Tunnusluvut Liiketoiminta sekä taloudellinen asema ja tulos Konserni Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 5,3 % 4,5 % 6,1 % Omavaraisuusaste 50,9 % 54,5 % 63,6 % Oman pääoman tuotto-% 15,8 % 13,5 % 16,3 % Emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 3,3 % 4,2 % 4,5 % Omavaraisuusaste 55,4 % 57,9 % 64,5 % Oman pääoman tuotto-% 8,2 % 12,7 % 12,5 % 5

6 2.3 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille Konserni, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Emoyhtiö, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Lähipiirilainat ja -vastuut Lähipiirille ei ole annettu lainoja. Tarkemmat tiedot konserniyhtiön puolesta annetuista vastuusitoumuksista on esitetty liitetietojen kohdassa vastuusitoumukset. Hallituksen, johtoryhmän jäsenten ja toiminimenkirjoittajien sidonnaisuuksia seurataan ylläpitämällä lähipiirirekisteriä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat sidoksissa Motivan liiketoiminnan kanssa. 2.5 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeiden lukumäärä (1 ääni/osake) kpl kpl Osakepääoma , ,20 3 Henkilöstö 3.1 Henkilöstöjohtaminen Ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö on Motivan menestyksen keskeisin tekijä. Strategian keskeisinä tavoitteina on liiketoiminta- ja johtamisosaamisen sekä asiantuntijuuden kehittäminen, asiantuntijuuden pysyvyyden varmistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstöä koskevina tunnuslukuina Motivassa seurataan esimerkiksi vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja. Vuosittain tehtävässä henkilöstökyselyssä arvioidaan mm. esimiestoimintaa ja työtyytyväisyyttä. Vuonna 2013 laadittiin Motiva-konsernin eettiset ohjeet, jotka perustuvat Motivan arvoihin sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. Lisäksi Motivalle on laadittu poikkeusja kriisitilanteiden viestintä- ja toimintaohje. 6

7 3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 74 henkilöä, joista Motiva Oy:n palveluksessa oli 55 henkilöä. Vastaavat lukumäärät tilikaudelta 2011 olivat 72 ja 53 henkilöä. Konsernin koko henkilöstöstä vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa oli 70 henkilöä (95 %). Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli noin 44 vuotta. Työsuhteiden keskimääräinen pituus konsernissa oli 5,1 vuotta, Motiva Oy:ssä lähes 6 vuotta. Työsuhteiden keskimääräistä pituutta laskettaessa on tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien ns. vanhoina työntekijöinä siirtyneen ympäristömerkinnän henkilöstön (12 henkilöä) työsuhteet laskettu alkaneiksi vuoden 2011 alusta (Motiva Services Oy:n palveluksessa oloaika). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus konsernissa on laskenut 6 prosenttiin (2012: 13 %) Keskimääräinen lukumäärä, htv Palkat ja palkkiot, Tasa-arvo Yhtiön hallituksessa oli vuoden 2013 lopussa kolme nais- ja kaksi miesjäsentä. Konsernin henkilöstöstä naisia oli kaksi kolmannesta (49) ja miehiä yksi kolmasosa (25). Motiva Oy:n johtoryhmässä oli vuoden 2013 lopussa miehiä ja naisia yhtä paljon (4 naista ja 4 miestä). Tasa-arvosuunnitelman mukaan Motivassa kaikkia työntekijöitä kohdellaan reilusti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Työnantaja tukee naisten ja miesten sijoittumista kaikenlaisiin tehtäviin yrityksen sisällä. Tasa-arvon toteutumista selvitetään vuosittain tehtävässä henkilöstötutkimuksessa. Vastaajista 77 % oli täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / ei samaa eikä eri mieltä väittämän Yksikössämme kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kanssa. Nelikenttäanalyysin perusteella selvästi eniten yksittäisistä tekijöistä kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa kaikkien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, joka asemoituu analyysissä Motivan kehittämiskohteeksi. 3.4 Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmällä pyritään varmistamaan ja parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hallituksen ja johdon palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 500 euroa. Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2013 palkkioita euroa.hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kuusi kertaa. 7

8 Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2013 tulospalkkio perustuu liikevaihto- ja liikevoittotavoitteissa onnistumiseen. Motiva Oy:n toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 2013 aikana palkkaa euroa, josta tulospalkkiota edelliseltä tilikaudelta euroa. Vuodelta 2013 tulospalkkiota tullaan maksamaan euroa. Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline. Tilikaudella 2013 konsernin henkilöstön tavoitepalkkiojärjestelmä uudistettiin ja yhtenäistettiin. Jatkossa kaikki vähintään 6 kk:n ajan konsernin palveluksessa kohdetilikaudella olleet ja myös maksamishetkellä työsuhteessa olevat työntekijät ovat saman palkitsemismallin piirissä. Tavoitepalkitseminen on mahdollista mikäli yhtiön liikevoitto ennen tavoite- ja tulospalkkioiden maksamista ylittää vuosittain hallituksen vahvistaman kynnysarvon. Kynnysarvoksi määritetyn liikevoittotason ylityksestä voidaan tavoitepalkkioiden maksuun käyttää 40 % vuonna Tavoitepalkkio voi olla enintään 8 % henkilön kohdetilikauden säännölliseen kuukausipalkkaan perustuvasta, konserniyhtiöistä maksetusta kokonaispalkasta. Esityksen henkilökohtaisista tavoitteista, kriteereistä ja painoarvoista tekee esimies ja sen hyväksyy toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Erillisiä kriteereitä voi olla työntekijä- tai henkilöryhmäkohtaisesti 1-3 tavoitetta, jotka johdetaan henkilön tuloskortista. Motiva Oy:n henkilöstölle tullaan maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä euroa tilikaudelta Osaamisen kehittäminen ja koulutus Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään jokaisen kanssa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Keskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä ja niissä käsitellään työntekijän työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Henkilöstön kehittäminen perustuu malliin, jossa 70 % osaamisen kehittämisestä tapahtuu työn kautta asiakasprojekteissa ja niihin liittyvässä työssä, 20 % sisäisten valmennusten ja muiden osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tähtäävien tilaisuuksien kautta ja 10 % henkilökohtaisten opintojen, seminaarien, jatkotutkintojen ja muun ulkopuolisen koulutuksen kautta. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään perehdytysohjelman mukaisesti omaan tehtäväänsä sekä koko Motivan toimintaan ja toimintatapoihin ensimmäisten viikkojen aikana. Työntekijöille järjestetään koulutusta työssä käytettäviin työkaluihin tarpeen mukaan sekä tarjotaan tarpeen mukaan mahdollisuus osallistua kielikoulutukseen. Vuonna 2013 järjestettiin myyntitaitojen valmennusta 12:lle asiakastyöstä vastaavalle asiantuntijalle sekä jatkettiin aiempien vuosien viestintä- ja esiintymiskoulutusta yhdelle ryhmälle (6 henkilöä). Lisäksi asiantuntijat osallistuivat oman osaamisalueensa koulutustilaisuuksiin tavoite- ja kehityskeskusteluissa sovitun kehityssuunnitelman mukaisesti. Loppuvuodesta aloitettiin uuden talous- ja projektihallintajärjestelmän pääkäyttäjäkoulutukset. 8

9 3.6 Työterveys ja työhyvinvointi Työterveyspalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Työterveyshuolto käsittää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset sekä työ- ja toimintakyvyn hallinnan ja seurannan. Työterveyshuoltoa on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Lisäksi viime vuosina Motiva on tarjonnut halukkaille influenssarokotuksen. Sairauspoissaoloja vuoden 2013 aikana on ollut hieman edellistä vuotta enemmän, 3,7 % kokonaistyöajasta (v. 2012: 2,3 %). Työtapaturmia oli vuoden aikana 3 kpl. Motiva tukee henkilöstönsä työhyvinvointia mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Vuosittain järjestetään henkilöstön työhyvinvointitapahtuma. Työpisteiden ergonomiakartoituksia tehdään tarpeen mukaan. Edellisenä vuonna käyttöön otettu varhaisen tuen (VATU) malli on toiminut hyvin ja sen käyttöön esimiehiä on kannustettu aktiivisesti. Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä neljään osa-alueeseen: Motivaan yrityksenä, omaan yksikköön, esimieheen sekä omaan työhön. Kokonaistyytyväisyys oli parantunut tai pysynyt samalla tasolla kaikilla neljällä osa-alueella vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstötutkimuksen 2013 tulosten (maaliskuu 2014) perusteella motivalaiset kokevat, että asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat Motivaa, yritystä pidetään alallaan vaikuttavana toimijana ja motivalaiset ovat ylpeitä siitä, että ovat Motivan palveluksessa. Motivalaisten mielestä toiminta yksikössä on ammattimaista, tavoitteet ja merkitys Motivan menestymiseksi ovat tiedossa ja työilmapiiri yksikössä hyvä. Esimiestyöskentelyä arvioidaan kaiken kaikkiaan positiivisesti. Motivalaiset tietävät työnsä tavoitteet ja mitä heiltä odotetaan, voivat vaikuttaa työnsä sisältöön ja tapaan tehdä sitä sekä ovat hyviä työkavereita muille. He myös kokevat, että heitä ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan ja he ovat tyytyväisiä Motivan henkilöstöetuihin. Motiva koetaan kiinnostavaksi työpaikaksi myös tulevaisuudessa ja reilu kolmasosa myös suosittelisi Motivaa työpaikkana. Kritiikkiä motivalaiset antavat toiminnan organisoinnista ja sisäisestä tiedonkulusta Motivassa, yhteistyöstä muiden yksiköiden kanssa, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisusta ajallaan, ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista sekä palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. 4 Ympäristö Merkityksellisintä on Motivan työ, jonka avulla vähennetään ympäristöhaittoja. Motiva tuottaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille tietoa, palveluja ja ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuden huomioon ottamisessa niiden omassa toiminnassa sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Motivan omasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Motiva on seurannut vuonna 2012 laaditun Helsingin toimistoa koskevan energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteitä. Vuonna 2013 toteutettiin Motivan henkilöstön keskuudessa liikkumiskysely ja otettiin käyttöön etäneuvottelujärjestelmä. Motiva on antanut vuonna 2012 Cleantechin strategiseen ohjelmaan lupauksen vihreän kasvun edistämisestä ja kuuluu vuoden aikana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston Ilmastokumppanit hankkeeseen. Työntekijöille on laadittu toimiston ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toimintatavat, ympäristömyötäiset hankinnat, jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Motivan toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Motiva kannustaa henkilökuntaansa joukkoliikenteen käyttöön ja tarjoaa henkilöstölleen joukkoliikennelipun työsuhde-etuna. Motiva pyrkii olemaan valveutunut ja ympäristötietoinen hankkija. Motiva hyödyntää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelytoimittajia sekä asettaa omissa hankinnoissaan ympäristöasioille painoarvoa. Motiva 9

10 liittyi vuonna 2013 Ympäristömerkinnän Vihreät Valinnat -hankintaverkostoon. Motiva ylläpitää kestävien julkisten hankintojen hankintapalvelua ja neuvoo julkisen sektorin hankkijoita ja yrityksiä ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa. 5 Tulevaisuuden näkymät Keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta jatkuu vilkkaana Suomessa ja Euroopan Unionissa. Yksi Motivalle tärkeä asia on hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan kirjattu tavoite resurssi- ja materiaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä Motivan tulevaisuuden kannalta on miten EU:n energiatehokkuusdirektiivi tullaan Suomessa toimeenpanemaan ja millaisia jatkotoimenpiteitä tullaan käynnistämään valtakunnallisen materiaalitehokkuusohjelman perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustettiin Energiavirasto alkaen. Samalla sen tehtävät lisääntyvät, kun virastoon siirtyy energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Merkittävin Energiavirastoon siirtyvistä tehtävistä on työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain Motiva Oy:ltä tilaama energiatyöohjelma sekä aihepiiriin liittyvä valmistelutyö ja seuranta. Energiavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluvien energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmustoimintojen viranomaistasoisena koordinoijana. Tämän mahdolliset vaikutukset Motivan lähivuosien tehtäviin ja rooliin eivät ole toistaiseksi täsmentyneet. Motivalle on tärkeää ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa kumppanuuksia eri ministeriöiden sekä valtionhallinnon virastojen kanssa. Laajenemismahdollisuuksia vähentää taloudellinen taantuma ja valtionhallinnon talousleikkaukset. Yrityksille myytävien palveluiden lisääminen on selkeä tavoite, mikäli yleinen taloustilanne paranee. Motiva-konsernin palveluiden avulla luodaan markkinoita resurssitehokkaille tuotteille ja palveluille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Resurssitehokkuuden parantaminen parantaa myös yritysten kilpailukykyä. Motiva näkee kasvumahdollisuuksia markkinaehtoisessa energia- ja materiaalitehokkuuden konsultoinnissa. Taantumassa resurssitehokkuuden myötä saatavat taloudelliset säästöt kiinnostavat yrityksiä. Tavoitteena on, että vuoden 2012 alussa käynnistetty Energiatehokkuuspalvelut-yksikkö on kannattava vuonna Yrityksillä on tarve ja halu toimia vastuullisesti. Tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintä on hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta. 6 Merkittävät riskit Merkittävin riski tulevina vuosina Motivalle on valtion budjetissa energian ja materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen vähäisyys. Energiatehokkuuden edistämistehtävien siirtyessä Energiavirastoon Motivalta tehtävät tilaukset pienenivät merkittävästi. Mikäli energiaviraston määrärahat eivät lisäänny, myös Motiva Oy:n sidosyksikköroolissa tehtävien toimeksiantojen määrä vähenee. Jatkossakin on tärkeää pystyä säilyttämään Motivan houkuttelevuus hyvänä työnantajana tavoitellun kasvun edellyttämän asiantuntijoiden saamisen turvaamiseksi. Taloustilanteen parantuessa varsinkin energiatehokkuuden osaajista on Suomessa suuri kysyntä. Huono taloustilanne voi vähentää myös ympäristömerkinnän tuloja sekä yrityksille myytävien palveluiden määrää. Merkkitulot ovat sidoksissa yritysten liikevaihtoon. Taantumassa yritykset lykkäävät kehityshankkeitaan. Yhtiön hallitus seuraa toimivan johdon kanssa riskejä voidakseen reagoida niihin nopeasti. 10

11 Motivan hallitus, eturivissä istuu Arto Rajala, hallituksen puheenjohtaja Salla Vainio ja Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen. Takarivissä Sinikka Mustakari, Jarmo Muurman ja Heli Arantola. 7 Hallituksen esitys yhtiön voittovarojen käytöstä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,17 euroa, josta tilikauden voitto on ,63 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiöko kouk selle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 5,53 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa omaan pääomaan jätetään ,17 euroa ,17 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus 11

12 Motiva-konserni Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,25 Liiketoiminnan muut tuotot , ,99 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,01 Henkilöstökulut , ,46 Poistot ja arvonalentumiset , ,23 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,79 Liikevoitto , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut 4 632, ,17 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,62 Tuloverot , ,08 Tilikauden voitto , ,54 12

13 KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,67 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,67 Siirtosaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,82 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,27 Tilikauden voitto , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,39 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,65 Muut lyhytaikaiset velat , ,88 Siirtovelat , ,03 Vieras pääoma yhteensä , ,56 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,95 13

14 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut , ,05 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,99 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,71 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,33 Maksetut korot 1 780,73 408,74 Saadut korot liiketoiminnasta 6 413, ,91 Maksetut välittömät verot , ,08 Liiketoiminnan rahavirta , ,42 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,08 Investointien rahavirta , ,08 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys ) , ,34 Rahavarat tilikauden alussa , ,48 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,34 14

15 Motiva Oy TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot 1 200, ,49 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,68 Henkilöstökulut , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,20 Liikevoitto , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,10 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,01 Tuloverot , ,92 Tilikauden voitto , ,09 15

16 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 952, ,63 Muut pitkävaikutteiset menot ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,65 Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöosakkeet , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,28 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset konserniyhtiöltä , ,25 Myyntisaamiset muilta , ,65 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 150,00 0,00 Siirtosaamiset muilta , , , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,97 Vastaavaa yhteensä , ,25 16

17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,45 Tilikauden voitto , ,09 Oma pääoma yhteensä , ,12 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat konserniyhtiöiltä 9 570, ,66 Ostovelat muilta , ,95 Muut lyhytaikaiset velat , ,70 Siirtovelat konserniyhtiöiltä ,00 0,00 Siirtovelat muilta , ,82 Vieras pääoma yhteensä , ,13 Vastattavaa yhteensä , ,25 17

18 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut , ,30 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 200, ,49 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,19 Maksetut korot 746,24 339,74 Saadut korot liiketoiminnasta 4 488, ,84 Saadut osingot liiketoiminnasta , ,00 Maksetut välittömät verot , , , ,82 Liiketoiminnan rahavirta , ,37 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,08 Investointien rahavirta , ,08 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys ) , ,29 Rahavarat tilikauden alussa , ,44 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,29 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on laadittu Motiva Oy:n sekä Motiva Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Motiva Services Oy:n tilinpäätösten yhdistelmänä ottaen huomioon keskinäisten saamisten ja velkojen sekä keskinäisten liiketoimien eliminoinnit. Molempien yhtiöiden kotipaikka on Helsinki. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätös on laadittu edellisenä vuonna käytettyjä arvostus- ja jaksotusperiaatteita ja - menetelmiä noudattaen. Pysyvien vastaavien arvostaminen Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot aloitetaan hankintamenon syntymistilikauden alusta ja muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot käyttöönottokuukaudesta alkaen. Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu osatuloutuksesta johtuvat keskeneräiset työt. Osatuloutuksen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaatimiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille. Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneen työajan suhteessa hankkeelle budjetoituun kokonaistyöaikaan. Saamisten arvostaminen Saamiset on arvostettu alkuperäisen arvonsa mukaisesti tai sitä alemman todennäköisen arvon mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistoajat Muut pitkävaikutteiset menot ATK-laitteet ATK-ohjelmat Konttorikoneet Konttorikalusto 3 v 3 v 3 v 5 v 10 v 19

20 Konserni, Konserni, Emoyhtiö, Emoyhtiö, Liikevaihdon erittely Valmistusasteen mukainen liikevaihto , , , ,04 Muu liikevaihto , , , ,58 Liikevaihto yhteensä , , , ,62 Pitkäaikaishankkeiden budjetoidut tuotot yhteensä , , , ,00 Kirjattu tuotoksi valmistusasteen mukaan , , , ,02 Tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä , , , ,98 Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaan myynti , , , ,70 Vienti EU maihin , , , ,92 Vienti EU:n ulkopuolelle , ,08 0,00 0, , , , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot Vakuutuskorvaukset 0, ,49 0, ,49 Muut tuotot EU 0,00 117,50 0,00 0,00 Saadut tuet ja avustukset , , ,00 0, , , , ,49 Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu tytäryhtiön saamat avustukset Työ ja elinkeinoministeriöltä ja Ympäristöministeriöltä. 20

21 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Materiaalit ja palvelut Materiaaliostot , , , ,61 Matkakulut , , , ,57 Ulkopuoliset palvelut , , , ,50 Varaston muutos 3 018, , , , , , , ,68 Henkilöstökulut Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan rahapalkat ja palkkiot , , , ,80 Muut palkat ja palkkiot , , , , , , , ,54 Eläkekulut , , , ,24 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,67 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat laskelmaan tilivuodelta. Eläkemenot on kirjattu kuluiksi kertymisvuonna. Emoyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen vuonna 2004, jossa eläkeikä on 60 vuotta. Tytäryhtiön toimitusjohtajalle on otettu eläkevakuutus vuonna 2010 ja eläkeikä on 63 vuotta Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet , , , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot ,72 0, ,72 0,00 Koneet ja kalusto , , , , , , , ,99 21

22 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , , ,73 ATK- ja muut ulkopuoliset palvelut , , , ,04 Muut kulut , , , , , , , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot, tytäryhtiö 0,00 0, , ,00 Korkotuotot ja kurssivoitot 6 413, , , ,84 Korkokulut 393,53 296,56 117,01 227,56 Muut rahoituksen kulut 1 387,20 112,18 629,23 112, , , , ,10 Tuloverot Tuloverot tilikaudelta , , , ,26 Jäännösverot edelliseltä tilikaudelta 0, ,46 0, , , , , ,92 22

23 Tasetta koskevat liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,07 Lisäykset , ,00 0, ,00 Hankintameno , , , ,07 Kertyneet sumupoistot , , , ,26 Poistot tilikaudella , , , ,18 Kertyneet sumupoistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset ,16 0, ,16 0,00 Hankintameno ,16 0, ,16 0,00 Kertyneet sumupoistot ,00 0,00 0,00 0,00 Poistot tilikaudella ,72 0, ,72 0,00 Kertyneet sumupoistot ,72 0, ,72 0,00 Kirjanpitoarvo ,44 0, ,44 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,16 Lisäykset , , , ,08 Hankintameno , , , ,24 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Poistot tilikaudella , , , ,81 Kertyneet sumupoistot , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Tytäryhtiöosakkeet Motiva Services Oy. 100 % , ,00 23

24 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Siirtosaamisten olennaiset erät Osatuloutukset siirtosaamisissa , , , ,00 Muut siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 0,00 0,00 150,00 0,00 Muut siirtosaamiset muilta , , , , , , , ,34 Siirtovelkojen olennaiset erät Osatuloutukset siirtoveloissa , , , ,00 Jaksotetut palkkaerät , , , ,82 Muut siirtovelat konserniyhtiöille 0,00 0, ,00 0,00 Muut siirtovelat muille , , , , , , , ,82 Oma pääoma Osakepääoma , , , ,20 Ylikurssirahasto , , , ,38 Kertyneet voittovarat , , , ,45 Osingonjako , , , ,00 Tilikauden voitto , , , , , , , ,12 Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , ,54 24

25 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vastuusitoumukset Muut vastuut Rahoitus- ja takauslimiitit , , , ,00 josta käytössä ,70 0, ,70 0,00 Limiitit ovat ei-sitovia takaus- ja rahoituslimiittejä ja käytössä tilikausilla vain esitetyltä osin. Emoyhtiön limiitit ovat vakuudettomia. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset , ,00 Takaukset on annettu rahoitus- ja takauslimiiteistä, jotka eivät ole tilinpäätöshetkellä käytössä. Leasing- ja vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,97 Myöhemmin maksettavat , , , ,44 Yhteensä , , , ,41 Käytetyt kirjanpitokirjat Päivä- ja pääkirjat Projektilaskenta Tilinpäätös atk ATK Sidottu Tositelajit Kassa- ja pankkitositteet Ostolaskutositteet Ostolaskujen maksutositteet Myyntilaskutositteet Myyntilaskujen maksutositteet Palkkatositteet Muistiotositteet Tositteet säilytetään paperitositteina. 25

26 Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2014 Salla Vainio Hallituksen puheenjohtaja Heli Arantola Sinikka Mustakari Jarmo Muurman Arto Rajala Jouko Kinnunen Toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, huhtikuun 8. päivänä 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 26

27 Tilintarkastuskertomus Motiva Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Motiva Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, jossa emoyhtiön tuloslaskelma osoittaa voittoa ,63 euroa, ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä muun vapaan oman pääoman jakamisesta on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 27

28 Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4 6 A PL Helsinki Puh

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3. Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8. Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätös 2011 Sisällys Toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 3 Motiva konserni tuloslaskelma ja tase 8 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 14 Tilintarkastuskertomus Motiva

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1. 31.12.2009

Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1. 31.12.2009 2 Tilinpäätös 2009 Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1. 31.12.2009 1. Toiminta Motiva Oy tuottaa ja tarjoaa energian säästöä, energia- ja materiaalitehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 SISÄLLYS 3 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 8 Motiva konserni tuloslakelma ja tase 12 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 24 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot