SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Opas Oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajalle

2 Sisällys Onnittelut roolistasi työpaikkakouluttajana Työpaikkakouluttajan tehtävät Oppisopimusjärjestelmään perehtyminen... 8 Yksilöllisesti suunniteltu koulutus Aikataulut Yhteistyötahot Arviointi Kirjallisuutta ohjaamisen tueksi Uuden työntekijän perehdyttämislomake Muistiinpanoja Yhteystiedot

3 Mitä oppiminen tarkoittaa? Sitäkö että kerää tietoa vai sitäkö että muuttaa omaa elämäänsä? Paulo Coelho Onnittelut roolistasi työpaikkakouluttajana Työpaikkakouluttajana olet tärkeässä asemassa työpaikalla tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen toteutuksessa. Tehtävänäsi on ohjata oppisopimusopiskelijaa löytämään merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja auttaa häntä yhdistämään tietopuolinen koulutus ja käytäntö. Oppiminen syvenee, kun oppimiskokemuksista on mahdollista keskustella muiden työntekijöiden ja ohjaajien kanssa. Oppisopimusopiskelija muovaa oppimisensa lopputulosta omalla toiminnallaan ja on itse vastuussa oppimisestaan. Työpaikkakouluttajana ohjaustehtävääsi helpottaa, kun perehdyt oppisopimuskoulutukseen, suoritettavan tutkinnon sisältöön ja tavoitteisiin jo hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen käynnistymistä. Ohjauksen tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat koulutuksen tavoite, työpaikan työtehtävät sekä oppisopimusopiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. 3 Jokainen ohjaussuhde on ainutkertainen sekä viime kädessä osapuoltensa ja ympäristönsä näköinen. Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa työpaikkakouluttajaa jäsentämään omaa rooliaan työpaikalla tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen toteutuksessa. Materiaali ei anna tyhjentäviä vastauksia oppisopimusopiskelijan ohjaukseen liittyviin kysymyksiin, vaan pyrkii johdattelemaan itsenäiseen tiedon hakemiseen. Lopussa on luettelo kirjallisuudesta, jonka avulla aiheeseen voi perehtyä perusteellisemmin. Kysele, keskustele, kyseenalaista, ohjaa, toimi neuvonantajana!

4 Työpaikkakouluttajalla on keskeinen rooli tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Hän toimii työpaikalla opastajana, valmentajana ja mentorina riippuen oppisopimuksen tavoitteista, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä siitä, onko kyse uudesta työsuhteesta vai henkilöstökoulutuksesta. Kouluttajan rooli riippuu myös siitä, onko kyseessä työntekijän vai yrittäjän oppisopimus. Opastajan rooli ja ohjaustyyli sopii erityisesti yksittäisten työtehtävien ja työturvallisuusasioiden perusteelliseen selvittämiseen oppisopimuksen alkuvaiheessa. Opastajan tehtävänä on varmistaa, että ohjeet ja annetut tehtävät on ymmärretty. Hän antaa myös palautetta työtehtävien suorittamisen jälkeen. Valmentajan ohjaustyylissä korostuu tasavertainen vuorovaikutus oppisopimusopiskelijan kanssa ja siihen liittyy palautteen antamisen suuri merkitys. Valmentajan roolissa toimiminen on kaikkein keskeisintä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Valmentaja haastaa oppisopimusopiskelijan oppimaan ja antaa myös vastuuta oppisopimusopiskelijalle. Mentori on ensisijaisesti neuvonantaja, joka toimii kehittymisen tukena. Tämä ohjaustyyli korostuu erityisesti tarkasteltaessa oppisopimusopiskelijan koulutukseen liittyviä tavoitteita sekä persoonallista ja ammatillista kehittymistä. Mentori vahvistaa oikealla tavalla oppisopimusopiskelijan ammatti-identiteettiä. Lähde: Työpaikkakouluttaja oppisopimusopiskelijan opastajana, valmentajana, mentorina, Veikko Määttä, Opetushallituksen julkaisu

5 Työpaikkakouluttajan tehtävät tutustu oppisopimusjärjestelmään perehdy koulutuksen sisältöön, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin tiedota oppisopimusopiskelijasta ja oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi suunnittele alustavasti ohjauksen aikataulu sekä sovi ketkä muut työntekijät osallistuvat oppisopimusopiskelijan ohjaukseen mieti, millainen työpaikkakouluttaja haluaisit olla ja mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana 5

6 Oppisopimuskoulutuksen alussa: kartoita oppisopimusopiskelijan osaamistaso ja tavoitteet perehdytä oppisopimusopiskelija työtehtäviin ja työyhteisöön laadi oppisopimusopiskelijan kanssa suunnitelma työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista ja aikatauluista tee suunnitelma ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä keskustele oppisopimusopiskelijan kanssa hänen henkilökohtaistamissuunnitelmastaan sovi palaute- ja arviointikeskusteluista oppisopimusopiskelijan kanssa 6

7 Oppisopimuskoulutuksen aikana: motivoi, tue ja kannusta työtehtävissä huolehdi riittävästä yhteydenpidosta oppilaitoksen kouluttajaan ja oppisopimuskeskukseen auta oppisopimusopiskelijaa hyödyntämään tietopuolisessa koulutuksessa oppimaansa uutta tietoa seuraa ja ohjaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista seuraa oppisopimusopiskelijan koulutuksen toteutumista kannusta ja ohjaa oppisopimusopiskelijaa itsearviointiin käy säännölliset arviointi- ja palautekeskustelut tee väliarvioinnit oppisopimuskeskukselle kolme kertaa vuodessa Oppisopimuskoulutuksen päättyessä: Tee arviointi oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta ja toimita arviointilomake oppisopimuskeskukselle. Arvioi oppisopimuskoulutusta eri näkökulmista: miten eri osapuolet onnistuivat? miten tietopuolinen koulutus eteni? miten onnistuit ohjaajana? Tee yhteenveto arviointituloksista ja hyödynnä sitä mahdollisissa tulevissa koulutuksissa. 7

8 Oppisopimusjärjestelmään perehtyminen Oppisopimuskoulutuksesta voit hankkia tietoa internetistä osoitteista Näyttötutkintojärjestelmään ja tutkinnon perusteisiin voit käydä tutustumassa osoitteessa Tee oppisopimusopiskelijan kanssa osaamistason kartoitus netissä osoitteessa Näillä sivuilla on mahdollisuus arvioida omaa lähtötasoaan useimmissa ammateissa, joihin oppisopimuksella voi kouluttautua. Tutkinnon perusteet ja osaamistason kartoitus antavat hyvän perustan työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun. Täyttäkää yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelmalomake. 8

9 Yksilöllisesti suunniteltu koulutus Oppisopimuskoulutusta suunniteltaessa oppisopimusopiskelijalle laaditaan alustava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka perustana on Opetushallituksen vahvistamat tutkinnon perusteet. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa koulutuksen räätälöimistä oppisopimusopiskelijalle niin, että koulutuksen sisällöissä ja toteutuksessa huomioidaan hänen aiemmin hankkimansa tiedot ja taidot sekä työpaikan yksilölliset piirteet. Tämä vaatii eri osapuolten yhteistyötä. Henkilökohtaistaminen pitää sisällään kolme toisiinsa kytkeytyvää vaihetta: hakeutuminen tutkinnon suorittaminen ammattitaidon hankkiminen Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa selvitetään oppisopimusopiskelijan aikaisempi työ- ja koulutushistoria sekä opiskeluvalmiudet. Sekä oppisopimusopiskelijan että työnantajan koulutustarpeet kartoitetaan ja tämän pohjalta sovitaan tutkintotavoitteesta. Tutkinnon suorittamisvaiheen henkilökohtaistamisessa tehdään alustava suunnitelma tulevista tutkintotilaisuuksista. Tämä on tärkeä tehdä ensin, koska oppisopimusopiskelijan aikaisempi osaaminen voi tarkoittaa sitä, että hänet voidaan ohjata suoraan jonkin tutkinnon osan suorittamiseen ilman valmistavaa koulutusta. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheen henkilökohtaistamisessa tehdään suunnitelmat työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä tietopuolisen koulutuksen etenemisestä. Suunnitelmat syntyvät oppisopimusopiskelijan, työnantajan/työpaikkaokouluttajan, oppilaitoksen sekä oppisopimuskeskuksen kanssa. Osaamisen kehittymistä arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelmia muokataan sekä täsmennetään tarpeen mukaan. Em. asioista muodostuva henkilökohtaistamissuunnitelma/ tai jäljennös tulee toimittaa oppisopimuskeskukseen 3 kuukauden kuluessa oppisopimuksen alkamisesta. Sen varmentaa allekirjoituksilla - opiskelija - työnantajan edustaja - tietopuolisen koulutuksen edustaja 9

10 Työtehtävät työpaikalla Oppisopimuskoulutuksessa on tärkeää, että myös työnantajan asettamat tavoitteet huomioidaan koulutusta suunniteltaessa. Tällöin voidaan yhdessä työnantajan ja tietopuolisesta koulutuksesta vastaavan kouluttajan kesken sopia sisällöistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja lähiopetuspäivien välillä. Tavoitteena tulee kuitenkin olla, että nämä molemmat yhdessä antavat tutkinnon suorittajalle riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Työtehtävien tulee vastata tutkinnon tavoitteita ja siksi on tärkeää, että oppisopimusopiskelijalle laaditaan myös tarkennettu työssäoppimisen suunnitelma, jossa on kirjattuna mahdollisimman tarkasti ne työtehtävät, jotka auttavat oppisopimusopiskelijaa ammattitaidon saavuttamisessa. Tutkintotilaisuuksien järjestämisestä vastaa tietopuolisen koulutuksen järjestäjä ja sitä varten opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen näyttösuunnitelma yhteistyössä oppilaitoksen kouluttajan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan kanssa. Tavoitteet saavutetaan parhaiten kiinteässä yhteistyössä oppilaitoksen ja työpaikan kesken. Siksi on tärkeää, että työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen kouluttaja ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa arvioiden oppisopimusopiskelijan edistymistä. 10

11 Aikataulut Oppisopimuskoulutuksen käynnistyessä on hyvä laatia aikataulut seuraaviin asioihin: perehdyttämiseen liittyvät toimenpiteet työtehtäviin opastaminen ja työkierto työssäoppimisen suunnitelma arviointikeskustelut ja palautteen antaminen näyttösuunnitelma Oppisopimusopiskelijan perehdyttäminen ei poikkea oleellisesti muusta uuden työntekijän perehdyttämisestä. Tähän voidaan käyttää yrityksessä mahdollisesti aiemmin laadittua perehdyttämissuunnitelmaa. Mikäli tällaista ei ole laadittu, olisi se hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen uuden työntekijän työhön tuloa. Suunnitelmassa on hyvä olla myös perehdyttämisaikataulu. Oppisopimuskoulutuksen alkamisesta ja periaatteista on hyvä tiedottaa etukäteen koko työyhteisölle. Tämä koskee yhtä lailla henkilöstökoulutuksena toteutettavaa oppisopimuskoulutusta, vaikka työpaikka ja työkaverit ovat jo ennestään tuttuja. Uusiin työtehtäviin opastamisen ja ohjauksen tulee olla myös ennalta suunniteltua. Työkiertoon ja työtehtävien määrittelyyn vaikuttaa oppisopimusopiskelijan kohdalla myös suoritettavan tutkinnon sisältö. Töiden tulee vastata tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä, jotta työpaikalla tapahtuva oppiminen omalta osaltaan antaa oppisopimusopiskelijalle valmiuksia tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnit ja palautteen antaminen ovat työpaikkakouluttajan keskeisiä tehtäviä. Tähän tulee varata riittävästi aikaa ja arviointikeskusteluihin on hyvä valmistautua aina etukäteen. Työpaikkakouluttaja voi siirtää ohjausvastuuta myös muille työyhteisön jäsenille. Heidän asiantuntemustaan hyödynnetään myös arvioinneissa. Tutkintotilaisuuksien aikatauluista sovitaan yhdessä oppilaitoksen kouluttajan kanssa. On tärkeää, että työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen vastuukouluttaja tekevät yhteistyötä koko oppisopimuksen ajan. 11

12 Yhteistyötahot Oppisopimuskoulutuksessa on useita tahoja, joiden tulee toimia yhteistyössä oppisopimusprosessin eri vaiheissa, jotta oppisopimusopiskelijalle voidaan turvata mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen. Opiskelija perehtyminen oppisopimuskoulutukseen ja opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin oman osaamisen lähtötason arviointi oppimisen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kouluttajan kanssa työpaikalla tapahtuva oppiminen ja vastuu työtehtävistä osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun oppimistehtävien tekeminen henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatiminen itsearviointi Työpaikkakouluttaja perehdyttämisestä, ohjauksesta ja opastamisesta huolehtiminen työkierrosta huolehtiminen, työssäoppimisen suunnitelma säännöllinen palautteen antaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista huolehtiminen Työnantaja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siihen liittyvän ohjauksen mahdollistaminen tietopuoliseen koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen sovittuina aikoina tutkintotilaisuuksien mahdollistaminen oppimiseen kannustavan työilmapiirin turvaaminen sopimuksen edellyttämistä työnantajan velvoitteista vastaaminen Oppilaitos opintojen henkilökohtaistaminen opiskelijan näyttösuunnitelman hyväksyminen tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestäminen tutkintomaksun periminen ja sen tilittäminen Opetushallitukselle opintojen päättyessä osallistumistodistuksen sekä tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen toimittaminen opiskelijalle Oppisopimuskeskus oppisopimuskoulutuksen edellytysten arviointi oppisopimusten laatiminen alustavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen tietopuolisen koulutuksen hankinta oppisopimuskoulutuksen toteutumisen seuranta koulutuskorvauksen maksaminen työnantajalle opintososiaalisten etuuksien maksaminen oppisopimusopiskelijalle osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta oppisopimusopiskelijalle 12

13 Arviointi Arviointi on yksi keskeinen osa oppisopimusopiskelijan oppimisprosessia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi tapahtuu vapaamuotoisissa arviointikeskusteluissa ja kolme kertaa vuodessa oppisopimuskeskukselle raportoitavissa väliarviointikeskusteluissa. Arvioinnin avulla oppisopimusopiskelija saa tietoa omasta edistymisestään sekä siitä, mitä tulisi vielä oppia. Raportoinnilla pyritään ensisijaisesti ohjaamaan säännölliseen palautteen antamiseen ja oppisopimusopiskelijan itsearviointiin. Raportoinnin avulla saadaan myös tietoa oppisopimusprosessin etenemisestä. Oppisopimuskeskukselle raportoitava arviointi on mahdollista tehdä joko sähköisenä https://oppisopimus.pori.fi tai paperimuotoisena. Sähköinen arviointi edellyttää, että oppisopimusopiskelijalla ja työpaikkakouluttajalla on omat sähköpostiosoitteet käytettävissä koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Paperimuotoisen arvioinnin lomakkeet toimitetaan koulutuksen alkuvaiheessa työpaikkakouluttajalle. Ohjeet käytännön menettelyistä löytyvät mm. Oppisopimuskoulutuksen oppaasta sekä sähköisen asioinnin kohdalta https://oppisopimus.pori.fi Raportointi toimii työnantajalle koulutuskorvaushakemuksena. Hyvä arviointi: motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta on opiskelijan ja työpaikkakouluttajan välistä vuorovaikutusta on rakentavaa kohdistuu toimintaan, ei henkilöön on oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista korostaa positiivisia asioita pohjautuu oppisopimusopiskelijan kunnioittamiseen ja rehelliseen haluun auttaa johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin 13

14 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi tapahtuu kaikissa oppisopimuskoulutuksissa numeroarviointina yhdestä kolmeen: Kiitettävä = 3 Hyvä = 2 Tyydyttävä = 1 Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain. Perustutkintojen osalta tarkemmat arviointikohteet ja -kriteerit sekä arviointiasteikko löytyvät tutkinnon perusteista. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Muun lisäkoulutuksen osalta arviointi tehdään sovittujen oppimistavoitteiden mukaan. 14

15 Kirjallisuutta ohjaamisen tueksi: Frisk, T. & Antila, P Hätönen, H Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä. Työpaikkaohjaajan osaamiskartta. Menetelmiä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Mykrä, T Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä työssäoppimisen ohjaaminen ja arviointi työyhteisön arjessa. Romppanen, B. & Pohjannheimo, E Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana ja ohjaajana näkökulmana kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen. Seppälä, Tea (toim.) Työssäoppimisen ohjaaminen aikuisopiskelijan oppisopimuskoulutuksessa. 15

16 MALLI PEREHDYTTÄMINEN Seuranta osastolla/työpisteessä Opiskelija: Kouluttaja: ENSIMMÄISEN PÄIVÄN AIKANA Oma talo tutuksi vastaanottaminen, esimies, kouluttaja työpaikkakohtaiset asiakirjat, verokortti, henkilötietolomake työpaikan oma työhönopastusasiakirja, kansio, ohjeet turvallisuusohjeet, toimintaohjeet ja menettelytavat vaaratilanteissa työsuojeluvastuut henkilökohtaiset työvarusteet, työasut, suojaimet sosiaalitilat, pukuhuoneet, taukotilat työpaikan yhteystiedot omaan työhön liittyvät erityispiirteet/muuta huomioitavaa TOISEN PÄIVÄN AIKANA Menettelytavat tutuiksi työaika, työvuorot, ylityöt, seuranta palkka ja palkanmaksu sekä erilliset lisät vuosilomat, lomaraha, lomakorvaukset sairauspoissaolot ja poissaolosta sopiminen sairausajan palkka työterveyshuolto, vakuutukset omaan työhön liittyvät erityispiirteet/muuta huomioitavaa 16

17 TYÖSUHTEEN ALUSSA Oma työ tutuksi: oma tehtävä, vastuualueet ja työohjeet työpaikkakouluttajan tehtävät työssä oppimisen ohjauksessa opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet työssä oppimisessa opiskelusuunnitelmaan perehtyminen laatutekijät asiakaspalvelu työasu, pukeutuminen, käyttäytyminen työskentelytilat jätteiden lajittelu työturvallisuus, henkilökohtaiset suojaimet työpaikan järjestys ja siisteys oman tehtävän riskitekijät turvalliset ja oikeat työtavat ensiapuohjeet ja menettelytavat paloturvallisuus- ym. hälytysohjeet vaitiolovelvollisuus palautemenettelyt omaan työhön liittyvät erityispiirteet/muuta huomioitavaa Yllä olevat kohdat on käyty läpi: Päivämäärä: Opiskelijan allekirjoitus: Kouluttajan allekirjoitus: 17

18 Muistiinpanoja 18

19 Muistiinpanoja 19

20 Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä opinnoilla. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Porin toimipiste, Otavankatu 5 A, PORI p. (02) Rauman toimipiste, Satamakatu 17, RAUMA p

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Dno 37/041/2013 Monityönantajaisen oppisopimuksen selvitystyöryhmä SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 31.1.2014 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 USEAN TYÖNANTAJAN

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 19/011/2013 ja määräyksen muutos 32/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:30 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot