Tuntisuunnitelmamalli: Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuntisuunnitelmamalli: Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli)"

Transkriptio

1 Tuntisuunnitelmamalli: Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli) Oppimistavoitteet 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 Vaihe (I, II, III) Opettajan harkinnan mukaan. Ennakkovalmistelut Multimedialaitteisto on tarpeen jäävuoriteorian visualisoimiseksi ja Katanin (1999:171) teoksesta poimitun esimerkin näyttämiseksi (Brake, Iceberg of Cultural Orientations). Braken kuvio on liitetty myös tämän tuntisuunnitelman loppuun. Tuntisuunnitelman voi toteuttaa ilman opiskelijoilta vaadittavia ennakkotehtäviä. Tuntikeskustelu Braken kulttuuristen orientaatioiden jäävuorimallista (Katan (1999:171) antaa opiskelijoille valmiudet tehdä vaadittavat tehtävät. Mikäli mahdollista, opiskelijoita voi pyytää valmistautumaan tuntikeskusteluun etukäteen luetuttamalla seuraavat osiot Katanin teoksesta: Katan, David. (1999). Translating Cultures, Manchester: St. Jerome Publishing 1. s , luku 2, Defining, Modeling and Teaching Culture; 2. s , luku 9, Cultural Orientations, ja luku 10, Contexting; 3. s , luku 11, Affective Communication. Opiskelijoille annetaan tehtävälomake tuntityöskentelyä varten. Työskentelyryhmät itsenäisesti, pareittain, pienissä ryhmissä. Aika (tarvittava kokonaisaika) minuuttia Taustatietoa opettajalle Jäävuoriteorian mukaan kulttuuri muodostuu jäävuoren tavoin sekä näkyvästä että näkymättömästä osasta (Edward T. Hall , 1976). Näkyvät kulttuurin osat ovat vain jäävuoren huippu. Kaikki näkyvät osat perustuvat kuitenkin pinnan alla piileviin kulttuurin näkymättömiin osiin.

2 Brake et al., amerikkalainen johtamiskonsulttien ryhmä, (1995:34-39) esittää seuraavanlaista jäävuoren koostumusta: Lait, tavat, rituaalit, elekieli, pukeutuminen, ruoka ja juoma, tervehtimis- ja hyvästelytavat Nämä kaikki ovat osa kulttuuria, mutta ne muodostavat vain kulttuurijäävuoren huipun. Vahvimpia kulttuurisia elementtejä ovat kuitenkin ne, jotka vaikuttavat arkielämää syvemmällä, pinnan alla. Kutsumme niitä arvo-orientaatioiksi (value orientations). Arvo-orientaatio tarkoittaa sitä, että jotkut lopputulemat ovat kulttuurissa toivotumpia kuin toiset. (Katan, 1999:29) Keskeisin lähde: Katan, David. (1999). Translating Cultures, Manchester: St. Jerome Publishing Katanin teos antaa hyvät teoreettiset perustiedot sekä opettajalle että opiskelijoille ja riittää sellaisenaan tämän session taustalukemiseksi. Teoksen sivulla 171 on kuvio Braken ym. kulttuuristen arvo-orientaatioiden jäävuorimallista. Kuvan voi kopioida tai heijastaa dataprojektorin kautta keskustelun tueksi. (Kuvio myös tämän tuntisuunnitelman lopussa.) Lisälukemista (Jäävuoriteoria): Hall, Edward T. (1976, 1989). Beyond Culture, NY: Anchor Books Editions. Hall, Edward T. (1973, 1990). The Silent Language, NY: Anchor Books Editions. Hall, Edward T. (1969, 1990). The Hidden Dimension, NY: Anchor Books Editions. Mikäli opiskelijat tarvitsevat selvitystä käsitteille kansallinen kulttuuri (national culture) ja henkilökohtainen kulttuuri (personal culture), seuraavasta sitaatista voi olla apua (lähde: Maailman väestö jakautuu nykyään noin 200 kansallisuuteen. Kansallisuuksien vertailu on tullut osaksi yhteiskuntatieteitä. Jotkut kansallisuudet ovat kultturisesti homogeenisempiä kuin toiset; erityisesti suuret kansakunnat kuten Brasialia, Kiina, Intia ja Indonesia käsittävät kulttuurisesti hyvin erilaisia alueita. Jotkut kulttuurisesti samankaltaiset alueet taas jakautuvat poliittisesti eri kansallisuuksiksi: näin tapahtuu erityisesti Afrikassa. Nämä rajoitukset mielessä pitäen kansallisten kulttuureiden vertailu on silti merkityksellistä ja valaisevaa toimintaa. Geertin ja muiden tutkimukset ovat osoittaneet, että kansalliset kulttuurit eroavat erityisesti kansallisesti yhteisten arvojen usein tiedostamattomien tasolla. Arvoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa "tietynlaisen asioidentilan suosimista jonkin toisen tilan sijaan". Arvoilla ei siis tässä yhteydessä tarkoiteta vain tietynlaisia

3 moraalikäsityksiä, joista on kyse esimerkiksi yritysten arvoissa. Hofsteden esittämät kansallisten kulttuurien ulottuvuudet lähtevät tiedostamattomista arvoistamme. Koska arvot omaksutaan lapsuudessa, kansalliset kulttuurit pysyvät huomattavan muuttumattomina ajan kuluessa; muutokset tapahtuvat sukupolvien välillä. Näkyvä muutos olosuhteiden muutoksen myötä tapahtuu käytänteissä: erilaisissa symboleissa, sankareissa ja rituaaleissa, ja pinnan alla piilevät arvot pysyvät muuttumattomina. Siksi maiden väliset erot pysyvät sitkeästi ennallaan ajan saatossa. Aktiviteetit Aktiviteettien tavoite on: - kiinnittää huomiota kulttuurin piilevään ulottuvuuteen ; - herkistää havainnoimaan implisiittisiä viestejä, sanattoman viestinnän keinoja, tunnereaktioiden ilmaisemisen keinoja, henkilökohtaista tilaa ja aikaa; - osoittaa mahdollisia konfliktitilanteita kulttuurienvälisessä viestinnässä ja parantaa opiskelijoiden kykyä ennakoida ja ratkaista konflikteja. - lisätä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Johdanto ja varsinainen tehtävä: minuuttia Keskustelun pohjaksi opiskelijoille näytetään havainnollistava kuva kulttuurin jäävuoriteoriasta (joko jaetaan monisteena tai heijastetaan dataprojektorilla). Opetussession aluksi pidetään lyhyt ideariihi kulttuurin elementeistä. Opiskelijoita kehotetaan miettimään implisiittisiä ja eksplisiittisiä kulttuurin ilmentymiä ja kommentoimaan pinnan alla piileviä kulttuurijäävuoren käsitteitä (opiskelijat ovat tutustuneet teoriataustaan etukäteen). Opettaja antaa palautetta. Opiskelijoita kehotetaan miettimään omaa kansallista kulttuuriaan jäävuoren käsitteiden valossa ja pohtimaan, millaisen (karkean) kuvan he omasta kansallisesta kulttuuristaan niiden avulla piirtäisivät. Seuraavaksi opiskelijat pohtivat omaa henkilökohtaista kulttuuriaan samojen käsitteiden kautta ja vertaavat sitä kansalliseen kulttuuriin. Heitä kehotetaan miettimään, ovatko nämä kaksi kulttuuria joissain kohdin ristiriidassa keskenään ja miten he ratkaisevat ristiriidan. Sitten opiskelijat soveltavat samoja käsitteitä ensimmäisen vieraan kielensä kulttuuriin (ja antavat esimerkkejä omista kokemuksistaan tai kirjallisuudesta).

4 Lopuksi opiskelijat pohtivat tilannetta, jossa neuvotellaan käännöstoimeksiannosta mahdollisen asiakkaan kanssa, keskittyen pinnan alla piileviin kulttuurijäävuoren käsitteisiin ja siihen, miten ne saattavat vaikuttaa neuvotteluprosessiin tai näkyä siinä. Teeman syventäminen: minuuttia Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti tai pareittain/pienissä ryhmissä: Tehtävä 1 Neuvottelet käännöstoimeksiannosta A-työkielesi kulttuurin edustajan kanssa. Pohdi omia odotuksiasi, asenteitasi ja mahdollisia stereotypioita ko. liiketoimen suhteen. Voivatko ne vaikuttaa neuvotteluprosessiin ja sen lopputulokseen? Jos, niin millä tavoin? Tee muistiinpanoja pohdinnastasi. Tehtävä 2 Neuvottelet käännöstoimeksiannosta B-työkielesi kulttuurin edustajan kanssa. Pohdi omia odotuksiasi, asenteitasi ja mahdollisia stereotypioita ko. liiketoimen suhteen. Voivatko ne vaikuttaa neuvotteluprosessiin ja sen lopputulokseen? Jos, niin millä tavoin? Tee muistiinpanoja pohdinnastasi. Tehtävä 3 Keskustelkaa parin kanssa tai pienryhmässä tehtävän 1 ja 2 pondinnoista. Onko teillä samansuuntaisia asenteita ja odotuksia? Tunnistitteko mahdollisia ristiriitatilanteita neuvotteluprosessissa? Esim. erilaisista työtavoista, viestintäkanavista, sanoista ja niiden merkityksistä, ruumiinkielestä, katsekontaktista, hiljaisuudensietokyvystä tms. johtuen? Miten ristiriitatilanteet voisi selvittää? Lopuksi parit/pienryhmät kertovat koko ryhmälle omista johtopäätöksistään.

5

6 Opiskelijan tehtävälomake Jäävuoriteoria Jäävuoriteorian mukaan kulttuuri muodostuu jäävuoren tavoin sekä näkyvästä että näkymättömästä osasta (Edward T. Hall , 1976). Näkyvät kulttuurin osat ovat vain jäävuoren huippu. Kaikki näkyvät osat perustuvat kuitenkin pinnan alla piileviin kulttuurin näkymättömiin osiin. Brake et al., amerikkalainen johtamiskonsulttien ryhmä, (1995:34-39) esittää seuraavanlaista jäävuoren koostumusta: Lait, tavat, rituaalit, elekieli, pukeutuminen, ruoka ja juoma, tervehtimis- ja hyvästelytavat Nämä kaikki ovat osa kulttuuria, mutta ne muodostavat vain kulttuurijäävuoren huipun. Vahvimpia kulttuurisia elementtejä ovat kuitenkin ne, jotka vaikuttavat arkielämää syvemmällä, pinnan alla. Kutsumme niitä arvo-orientaatioiksi (value orientations). Arvo-orientaatio tarkoittaa sitä, että jotkut lopputulemat ovat kulttuurissa toivotumpia kuin toiset. (Katan, 1999: 29) Alla kuvio Braken jäävuorimallista.

7

8 Pohdittavaa A. Mistä elementeistä kulttuuri mielestäsi koostuu? B. Katso Braken jäävuorimallissa esitettyjä käsitteitä. Mitkä ovat eksplisiittisiä ja mitkä implisiittisiä kulttuurin ilmentymiä? Pohdi omaa kansallista kulttuuriasi jäävuoren käsitteiden valossa. Millaisen (karkean) kuvauksen laatisit omasta kansallisesta kulttuuristasi niiden kautta? Pohdi henkilökohtaista kulttuuriasi ja vertaa sitä kansalliseen kulttuuriin. Ovatko ne missään kohdin ristiriidassa? Kuinka ratkaisisit ristiriidat? Sovella samoja käsitteitä ensimmäisen vieraan kielesi kulttuuriin (ja anna esimerkkejä omista kokemuksistasi tai kirjallisuudesta). Mitkä pinnan alla piilevistä käsitteistä saattavat vaikuttaa tilanteessa, jossa neuvotellaan käännöstoimeksiannosta mahdollisen asiakkaan kanssa? Itsenäistä työskentelyä Tehtävä 1 Neuvottelet käännöstoimeksiannosta A-työkielesi kulttuurin edustajan kanssa. Pohdi omia odotuksiasi, asenteitasi ja mahdollisia stereotypioita ko. liiketoimen suhteen. Voivatko ne vaikuttaa neuvotteluprosessiin ja sen lopputulokseen? Jos, niin millä tavoin? Tee muistiinpanoja pohdinnastasi. Tehtävä 2 Neuvottelet käännöstoimeksiannosta B-työkielesi kulttuurin edustajan kanssa. Pohdi omia odotuksiasi, asenteitasi ja mahdollisia stereotypioita ko. liiketoimen suhteen. Voivatko ne vaikuttaa neuvotteluprosessiin ja sen lopputulokseen? Jos, niin millä tavoin? Tee muistiinpanoja pohdinnastasi.

9 Pari/ryhmätyöskentelyä Tehtävä 3 Keskustelkaa parin kanssa tai pienryhmässä tehtävän 1 ja 2 pohdinnoista. Onko teillä samansuuntaisia asenteita ja odotuksia? Tunnistitteko mahdollisia ristiriitatilanteita neuvotteluprosessissa? Esim. erilaisista työtavoista, viestintäkanavista, sanoista ja niiden merkityksistä, ruumiinkielestä, katsekontaktista, hiljaisuudensietokyvystä tms. johtuen? Miten ristiriitatilanteet voisi selvittää?

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 13 Imre Bartis 2.1. Kenen totuus on oikea? 18 Sinikka Vahvaselkä

Lisätiedot

Päivähoito ja kasvatuskumppanuus. 1.6 Aktiviteetti 1.7 Keskustelu 1.8 Kotitehtävä

Päivähoito ja kasvatuskumppanuus. 1.6 Aktiviteetti 1.7 Keskustelu 1.8 Kotitehtävä . Tervetuloa.2 Päivähoitoon haku ja erilaiset vaihtoehdot.3 Päivähoidon periaatteita.4 Kun lapsi aloittaa päivähoidossa.5 Perheen ja päivähoidon yhteistyö eli kasvatuskumppanuus.6 Aktiviteetti.7 Keskustelu.8

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

KULTTUURITUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELUSSA. Riikka Valtanen

KULTTUURITUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELUSSA. Riikka Valtanen KULTTUURITUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELUSSA Riikka Valtanen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska

Lisätiedot

DESIGN YRITYKSEN VIESTINTÄFUNKTIONA. Designin rooli yrityksen identiteetin viestijänä, sidosryhmäviestinnän ja maineen rakentamisen välineenä

DESIGN YRITYKSEN VIESTINTÄFUNKTIONA. Designin rooli yrityksen identiteetin viestijänä, sidosryhmäviestinnän ja maineen rakentamisen välineenä DESIGN YRITYKSEN VIESTINTÄFUNKTIONA Designin rooli yrityksen identiteetin viestijänä, sidosryhmäviestinnän ja maineen rakentamisen välineenä Hanna Elise Päivärinta Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Tuntisuunnitelmamalli: Matkaesitteiden reaaliat

Tuntisuunnitelmamalli: Matkaesitteiden reaaliat Tuntisuunnitelmamalli: Matkaesitteiden reaaliat Oppimistavoitteet 2.3 Vaihe: I Ennakkovalmistelut Matkaesitteitä opiskelijoiden kotiseudusta tai kotimaasta opiskelijoiden äidinkielellä. Myös matkailuun

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

Asiakkaan osallistumisen vaikutus koettuun laatuun lääkäripalveluissa

Asiakkaan osallistumisen vaikutus koettuun laatuun lääkäripalveluissa Asiakkaan osallistumisen vaikutus koettuun laatuun lääkäripalveluissa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Pauliina Pohjala 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI

Lisätiedot

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. MONIKULTTUURISUUTTA VAI KULTTUURIENVÄLISYYTTÄ TERMIEN KÄYTÖSTÄ 13 Tea Seppälä 2.

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

Kulttuuriosaaminen yrityksen voimavarana

Kulttuuriosaaminen yrityksen voimavarana Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Henna Kortelainen Opinnäytetyö Kulttuuriosaaminen yrityksen voimavarana Case Louder Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 05/2010 Lehtori Marita Tuomala

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Palvelun vieminen ulkomaille kulttuurin vaikutus palvelun käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen. Evgeni Pajunen

Palvelun vieminen ulkomaille kulttuurin vaikutus palvelun käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen. Evgeni Pajunen Palvelun vieminen ulkomaille kulttuurin vaikutus palvelun käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen Evgeni Pajunen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET

SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET TIETOPAKETTI SINGAPOREEN MENIJÄLLE Miika Kervola Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Haasteena monikulttuuriset ohjaustilanteet sosiokulttuurisen oppimisen ja kulttuurien välisen viestinnän näkökulmia

Haasteena monikulttuuriset ohjaustilanteet sosiokulttuurisen oppimisen ja kulttuurien välisen viestinnän näkökulmia Julkaistu teoksessa: V.Korhonen & S. Puukari (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS- Kustannus, ss. 56-76. Haasteena monikulttuuriset ohjaustilanteet sosiokulttuurisen oppimisen

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

MATTI TAAJAMO JA SAULI PUUKARI (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä CHANCES

MATTI TAAJAMO JA SAULI PUUKARI (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä CHANCES MATTI TAAJAMO JA SAULI PUUKARI (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos Tutkimusselosteita 36 MONIKULTTUURISUUS JA MONIAMMATILLISUUS OHJAUS-

Lisätiedot

ESIKOULUN TOIMINNAN LAATUOSOITIN, 2013

ESIKOULUN TOIMINNAN LAATUOSOITIN, 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN S. 1 (9) 2012-10-12 KOULUTUSTOIMI PALVELUOSASTO ESIKOULUN TOIMINNAN LAATUOSOITIN, 2013 Itsearviointi siitä, kuinka esikoulu luo edellytykset lasten

Lisätiedot

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Tutkimukset Elina Kontu Raija Pirttimaa Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Lyhyesti määriteltynä kehitysvammaisuus on toiminnallinen tila, joka alkaa lapsuudessa ja jossa älyllisiin rajoituksiin

Lisätiedot

Älä ole kyllästyttävä, kypsymätön tylsimys: Elämäntaito-oppaiden suomennosten käännösstrategiat

Älä ole kyllästyttävä, kypsymätön tylsimys: Elämäntaito-oppaiden suomennosten käännösstrategiat Älä ole kyllästyttävä, kypsymätön tylsimys: Elämäntaito-oppaiden suomennosten käännösstrategiat Elisa Kapanen Tampereen yliopisto Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti)

Lisätiedot

Valmistautuminen. Käsiteltävät aiheet. Edustettava valtio

Valmistautuminen. Käsiteltävät aiheet. Edustettava valtio Valmistautuminen Malli-YK -kokoukseen valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kokousta. Tästä tietopaketista löydät monipuolista tietoa käytännön valmistautumisesta. Käsiteltävät aiheet

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti 1 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin verkko voi olla työkalu kätevämpään viestintään. eli miten suunnitella verkko-opetusta, miten arvioida opetuksen verkkotyökalujen kustannus- ja resurssivaikutuksia,

Lisätiedot

OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista?

OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista? OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista? Arja Sahinaho Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta

Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työntekijöiden odotuksia yrityksen päivittäisestä johtamisesta Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Taru Eronen 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot