Luonnos. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehityspäällikkö Tuula Romppanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 2016 Luonnos. Kaupunginvaltuuston seminaari 24.5.2013. Kehityspäällikkö Tuula Romppanen"

Transkriptio

1 Palveluohjelma l l Luonnos Kaupunginvaltuuston seminaari Kehityspäällikkö Tuula Romppanen

2 Perustehtävä Kajaanin kaupungin perustehtävä: Kajaanin kaupunki turvaa hyvinvoinnin perustan ja luo edellytykset ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle Kajaanissa ja Kainuussa. Kuntalaki 1 : Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. 2

3 Palveluohjelma Haasteena on alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen sekä palvelujen ylläpitäminen kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Palveluohjelmassa haetaan keinoja siihen, miten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tt t huolehditaan hdit niin, että kuntalaiset t saavat peruspalvelunsa l joustavasti ti ja mahdollisimman läheltä haluamistaan palvelupisteistä kuntarajojen sitä estämättä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää aktiivista otetta kaupungin ja lähiympäristön kehittämisessä. Palveluohjelmassa pitää vastata siihen, miten kaupunki pystyy turvaamaan palvelut myös tulevaisuudessa. Keinoina ovat mm. linjaukset palvelurakenteista, palvelujen järjestämistavoista (esim. oma toiminta, yhteistoiminta, ulkoistaminen), palvelujen tuotantotavoista o a o a (esim. uusi teknologia), palveluverkoista (esim. toimitilaverkko), palveluprosesseista (esim. elämänkaarimalli) ja kuntalaisten omatoimisuuden ja paikallisyhteisöllisyyden vahvistamisesta. 3

4 Palveluohjelma Koskee kaikkia palveluja, joista kaupungilla on lainsäädännön perusteella järjestämisvastuu sekä muita palveluita, jotka kaupunki on ottanut järjestettäväkseen. Koskee myös avustettavaa toimintaa, jonka pitäisi korvata kunnallista palvelutuotantoa. Otettava huomioon toteuttamisen edellytyksenä olevat kaupungin talous ja tuottavuus henkilöstön osaaminen ja saatavuus elinkeinojen ja palvelumarkkinoiden kehittyminen Kajaanin kaupungin palveluohjelman l l kannalta olennaista on, miten kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välinen yhteistoiminta saadaan toimimaan luontevasti ja kuinka niiden tuottamia palveluita voidaan tarkastella yhteismitallisesti. 4

5 Palveluohjelman ohjaavat periaatteet Kuntalaisten kuulemista ja osallistumista lisätään. Poliittinen sitoutuminen varmistetaan. Henkilöstö on mukana muutoksen valmistelussa. 5

6 Palvelut Tarkastellaan Kajaanin kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämiä j lakisääteisiä i iä ja vapaaehtoisia i palveluita l yhtä aikaa asiakaslähtöisesti. ti Hyödynnetään analysoinnissa mm. hyvinvointikertomusta. Mihin panostamalla ja mitä kehittämällä saadaan paras vaikuttavuus alueen vetovoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta? Mistä voidaan luopua osittain tai kokonaan? Lakisääteisyys Asiakasryhmät Subjektiivinen oikeus / viranomaistehtävä Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat tehtävät Vapaaehtoiset tehtävät Kunnalla on ehdoton järjestämisvelvollisuus, etusija resurssien jaossa Kunnalla on harkintavaltaa toiminnan laajuuden ja varattavien resurssien suhteen, palveluita oltava kuitenkin tarjolla ja määrärahoja varattuna Kunta voi itsehallintonsa perusteella ottaa hoidettavakseen harkintansa mukaan Kuntalaisten hyvinvointi (hyvinvointikertomus) Alueen vetovoima ja kilpailukyky Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet Nuoret, nuoret aikuiset Työikäiset Ikäihmiset Yritykset Matkailijat Opiskelijat ja varusmiehet Muuttajat 6

7

8 Palvelun laatu Palvelutilanteiden ja asiakkaan kohtaamisen laatu Esim. asiakastyytyväisyys Palvelujen saatavuus, riittävyys, kohdentuvuus Esim. palveluverkostot, l t kävijämäärät, ää ät käyttäjämäärät ää ät Palvelutasojen määritys Esim. kunnossapitoluokat, laatuluokat Palvelun läheisyys Kotiin tarjottu lähipalvelu Muu lähipalvelu Seudullinen palvelu Laajaa väestöpohjaa edellyttävä palvelu Palvelu on asukkaiden saatavilla ns. palvelukylissä tai kaupunginosien palvelukeskittymissä Alueellinen palvelu järjestetään yhteistyössä yhden tai useamman lähialueen kunnan kanssa Liikkuva palvelu Palvelua ei ole sidottu paikkaan esim. kirjastoauto 8

9 Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Omaa toimintaa tehostetaan kehittämällä prosesseja, käyttämällä voimavaroja tehokkaammin ja laadun hallinnalla Keskitetään toimintoja: asiakaspalvelu, hallinnon tukipalvelut, sote-kehittämistyö, hankinnat, henkilökuljetukset (joukkoliikenne ja oppilaskuljetukset) Isommat yksiköt, korkeampi tilojen käyttöaste, eläköitymisen hyödyntäminen Hyödynnetään tietotekniikkaa ja teknolgiaa: sähköinen asiointi, sähköinen arkistointi, sähköinen kirjautuminen, sähköiset lupa- ja avustushakemukset, sähköinen ilmoittautuminen ja maksaminen Tuotteistetaan palveluja ja kehitetään tuotekustannuslaskentaa - myös kustannustietoisuus kasvaa Organisaatiomuutokset Taseyksiköt, liikelaitokset ja yhtiöittäminen Ulkoistaminen Tuottamis- ja järjestämistavan kehittäminen Yhteistyö naapurikuntien ja sote-kuntayhtymän kanssa Paikallisen yrittäjyyden kehittäminen i palvelujen l tarjoajana j Palvelusetelin käyttöönotto, ostopalvelut Palvelujen järjestämistavat Oma tuotanto Kuntayhtymä Kunnan osakeyhtiö tai säätiö Toimiala tai liikelaitos tuottaa palvelun Kuntayhtymä tai toinen kunta tuottaa palvelun Kunnan tai kuntien yhteinen osakeyhtiö tai säätiö tuottaa palvelun Ostopalvelut Palvelu ostetaan yritykseltä y tai yhteisöltä Palveluseteli Avustukset Ulkoistaminen Kunta myöntää sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle sitoumuksen korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti Kunnan palvelutuotantoa täydentää avustettava toiminta, jolla on jossakin palveluissa merkittävä rooli kaupungin palvelujen täydentäjänä. Ulkoistetaan koko toiminta yksityiselle toimijalle 9

10 Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstön osaamisen, määrän ja kohdentumisen tarvetta ennakoidaan järjestelmällisellä henkilöstösuunnittelulla, joka kytkeytyy kiinteästi palvelutuotannon suunnitteluun. Eläköitymistä voidaan hyödyntää, kun omaa toimintaa tehostetaan toimintoja yhdistämällä, ällä prosesseja kehittämällä ällä ja luopumalla ll osasta tehtävistä. tä Henkilöstön osaaminen varmistetaan panostamalla rekrytointiin, perehdyttämiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Onnistuneet rekrytoinnit, hyvä perehdyttäminen ja työn organisointi, työroolien selkeys, hyvät vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet ja hyvä johtaminen lisäävät työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Työhyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vähennetään myös sairauslomia ja ennen aikaista eläköitymistä. 10

11 Tilaohjelma Päivitetään valtuustokausittain Tilaohjelmaan kirjataan periaatteet tilojen hallinnoinnista, vuokrien määräytymisestä sekä korjaustarpeen ja velan hallinnasta Tilat salkutetaan eli luokitellaan kunnossapidettäviin ja niihin, joista luovutaan tietyllä aikataululla. Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Luokitus tehdään yhteistyössä käyttäjäasiakkaiden kanssa. Pääperiaate on, että tilojen käyttöastetta nostetaan ja vähän käytetyistä tiloista luovutaan. Energiatehokkuutta lisätään. Isoja kysymyksiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisut, erityisesti Uusi sairaala hanke, ja Vimpelinlaakson kampusalueen tilat. Peruskorjaukset ja erityisesti uudisrakentaminen on priorisoitava tiukasti. Peruskysymys on, mihin investointeihin on ylipäänsä varaa tulevaisuudessa. 11

12 Mitä on tehty tähän mennessä? Kaupungin johtoryhmä ohjausryhmänä ohjaus, seuranta, arviointi poliittisen johdon ja henkilöstön edustuksen osallisuus Sote-yhteistyö Kuntajohtajakokous pilotti: Kajaani, Ristijärvi, sote-kuntayhtymä Kainuun kuntien hallintojohtajat/kunnanjohtajat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: perhepalvelujohtaja, hallintoylihoitaja, kehittämisjohtaja, projektipäällikkö Kaupunginhallitus seminaari jatkossa iltakouluissa ja talousarviokäsittelyssä Valmisteleva työryhmä aloitti talousjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kehityspäällikkö Toimialojen johtoryhmät toukokuu 2013 Esimiesinfo

13 Kaupunginvaltuusto seminaari tarvittaessa syksyn seminaarissa talousarviokäsittelyssä Jatkossa Yhteistyötoimikunta syksyllä uudelleen Tarkistetut palvelukartat mennessä Kuntalaisten osallisuus tiedottaminen, kansalaiskuuleminen, nettikysely pääpaino elo-syyskuussa 2013 Esittely yrittäjäjärjestöille j töill syksy 2013 Palvelukohtaiset tavoitteet vuoden 2014 talousarviovalmistelun yhteydessä

14 Käynnistyneitä tai vireillä olevat kehittämishankkeita 1. Yhteistyö, rajapinnat ja vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa Sivistystoimialan ja perhepalvelujen yhteistyö: perhepalvelut on yksi nopeimmin kasvava alue, haasteena mm. lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi, huostaanottojen lisääntyminen 2. Hallinnon tukipalvelujen kehittäminen Käynnissä tietohallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, asianhallinnan, asiakaspalvelun sekä markkinoinnin ja viestinnän kehittämishankkeet kaupunkiorganisaatiossa (toimialat ja liikelaitokset) Esiselvitys Kainuun tasolla yhteistyöstä Kuntien Tiera Oy:n ja Kunnan Taitoa Oy:n kanssa valmistuu kesäkuussa 3. Kunnallistekniikan iik ja tilapalvelun l l organisointi i Liikelaitosvaihtoehdot uudelleen tarkasteluun syksyllä Taseyksikkö? 4. Henkilöliikennekuljetukset k lj k t Oppilaskuljetusten ja joukkoliikenteen kehittäminen käynnistynyt Jatkossa yhteistyö sote-kuntayhtymän kanssa 5. Prosessien sähköistämishankkeita 6. Tilaohjelma ja tilojen salkutus 7. Henkilöstöohjelma ja henkilöstösuunnitelma

15 1. Kuntayhteistyö Entä jos? Jormuan, Kontiomäen (Paltamo) ja Pohjavaaran (Sotkamo) koulut Kontijoen koulu (Sotkamo) Kansalaisopisto alueopistona Kajaanin seudun rakennus- ja ympäristövalvonta (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, mahdollisesti Vaala)? 2. Sote-yhteistyö?? 3. Kajaanin kaupungin tuottamat palvelut??

16 Palvelukartat ja palvelukohtaiset tavoitteet Palvelukartat: nykytilan kuvaus Palvelu-/tuoteryhmät Analyysin pohjaksi Palvelut/tuotteet Nettokustannukset ja henkilötyövuodet (tp 2012) Lakisääteisyys Järjestämistavat (mahdolliset) Tuottajat Asiakasryhmät (Asiakaspalvelukanavat) Toimintatuottojen, toimintakulujen, toimintakatteen, henkilöstö- ja tilakulujen kehitys tp 2009 tp 2012 Suoritteiden kehitys Vertailutiedot Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset, mm. lainsäädäntö, väestökehitys, kuntalaisten hyvinvoinnin kehitys Palvelukohtaiset tavoitteet Palvelujen määrä, laatu, saavutettavuus Palvelukokonaisuuksien pitemmän aikavälin kehittämistavoitteet, esim. palvelujen järjestämis- ja organisointitavoissa

17 Palveluohjelma parantaa tuloksellisuutta Palvelujen vaikuttavuus (alueen elinvoima, asukkaiden hyvinvointi) Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys (välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laatu, palvelun saatavuus, riittävyys, kohdentuvuus) Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus (tuottavuuden parantaminen, laadunhallinta, prosessien kehittäminen, tuottamis- ja järjestämistavan kehittäminen) Henkilöstön aikaansaannoskyky (työhyvinvointi, motivaatio, sitoutuminen, esimiestaidot, työyhteisötaidot, työyhteisön luottamus, innovatiivisuus, osaamisen kehittäminen)

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA Khall 5.4.2004 Kvalt 10.5.2004 N:\STRATEGIAT\Palvelujen hankintastrategia.doc SISÄLLYS Johdanto 1. Strategian lähtökohdat ja määrittelyt 3 1.1. Strategia

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014 PUNKALAITUMEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 1 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleisperustelut... 4 3 Organisaatiorakenne... 9 4 Talousarvion laadinta ja sitovuus... 12 5 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot