Hyvinvointistrategia miksi ja miten se kannattaa tehdä? Mikko Häikiö Kehittämispäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointistrategia miksi ja miten se kannattaa tehdä? Mikko Häikiö Kehittämispäällikkö 17.8.2010"

Transkriptio

1 Hyvinvointistrategia miksi ja miten se kannattaa tehdä? Mikko Häikiö Kehittämispäällikkö

2 Suunnitelmallisuudella pyritään hallitsemaan muutosta ja hallinnan tavoitteena tulisi olla tietoinen muutos

3 Muutos hyvinvointipalveluissa taustalla kuntien rahoituskriisi ja palveluiden rahoituksessa tapahtuneet uudistukset tulossa olevat lainsäädäntöuudistukset tulossa olevat organisatoriset muutokset peruspalveluministerin avaus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmistä, PARAS jne. tietotekniikan, hyvinvointipalveluita tuottavien hallinnonalojen sekä asiakkaiden vaatimusten ja tietoisuuden kehitys ympäröivän maailman yleinen muutos Muutos jatkuva olotila

4 Miksi muutosta pitää yrittää hallita? lähtökohtana muutoksen hallinnan vaikeus muutoksen taustalla aina tarve ratkaisevin menestystekijä onnistumisessa on kyky reagoida muutokseen keskeisenä elementtinä organisaation ja/tai yksilön kyky reagoida nopeasti ja ennakoivasti strategiat ja strateginen johtaminen usein hallitun ja onnistuneen muutoksen taustalla tavoitteena tulisi olla tietoinen muutos

5 Tietoisen muutoksen vaiheet 1. muutostarpeen tunnistaminen 2. näkyväksi tekeminen 7. uuden istuttaminen 3. tiedostaminen 6. toimiminen 4. vapautuminen 5. kirkastaminen

6 Muutoksen vaiheet ja onnistuminen (K.Koskinen)

7 Strategia - miksi strategioita tulisi laatia? - strategia -käsite - mitä strategian tulisi ilmaista? - tehokas strateginen johtaminen

8 Miksi strategioita tulisi laatia? ylin johto ei voi osallistua kaikkeen päätöksentekoon yhdenmukaistaakseen toiminnan ilman strategiaa organisaatio juuttuu vanhaan, eikä kykene uusiutumaan strategia määrittää organisaation resurssien ja kyvykkyyksien optimaalisen hyödyntämisen kilpailukyvyn korostaminen

9 Miksi strategioita tulisi laatia? strategia näyttää organisaatiolle toiminnan suunnan yhdenmukaistaa organisaation toimintatavat auttaa erottamaan organisaation kilpailijoistaan määrittämällä toiminnan rajapinnat määrittää organisaatiolle johdonmukaisen toimintatavan takaa toiminnalle jatkuvuuden (Mintzberg ym. 1998)

10 Strategia pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana muuttuva toimintaympäristö strategiaan kirjataan merkittävimmät päätökset ja toimenpiteet, jotka liittyvät resurssien käyttöön strategian tavoitteena mahdollisimman hyvä olemassa olevien resurssien käyttö ohjaavina tekijöinä organisaation päämäärät ja tavoitteet strategisella suunnittelulla organisaatio saadaan vastaamaan tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimuksiin

11 Strategia ilmaisee tavoitteet: mitä haluamme saada aikaan tulevaisuudessa rajaukset: mitä teemme ja mitä emme tee tulevaisuudessa kilpailuedun: mitä erityistä voimme tarjota asiakkaalle ja miten erotumme muista organisaatioista

12 Tehokas strateginen johtaminen strategia tarvitsee toteutuakseen johtamista osallistetaan avainhenkilöt strategiatyöhön tuodaan esille strategian hyödyt tehdään strategiasta mielekäs ja ymmärrettävä konkretisoidaan tavoitteet ja toimenpiteet toimintayksikkö ja yksilötasolle tavoitteena tulisi olla hallittu resurssien välinen tasapaino

13 Tehokas strateginen johtaminen tarvitsee myös ajattelutavan muutoksen Lähde: P. Pommelin 2009

14 Strategiatyön haasteet - strategiatyön haasteet käytännössä - keskijohdon keskeinen rooli strategiatyössä

15 Strategiatyön haasteet käytännössä ylin johto ei kykene kuvaamaan strategiaa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi noin 65 % organisaatioiden tukipalveluiden toiminnasta (HRM/IT) ei tue strategian päämääriä 60 % organisaatioista ei kytke budjettiaan saavuttaakseen strategiset päämäärät enemmistö johtoryhmistä käyttää alle 1 % ajastaan strategiseen johtamiseen 95 % työntekijöistä ei ymmärrä strategiaa 70 % keskijohdosta saa palkkaa, joka ei ole kytketty strategian onnistumiseen Kaplan & Norton

16 Strategiatyön haasteet käytännössä keskiössä keskijohto strategia ymmärretään periaatteessa, mutta sen soveltaminen omaan työhön on vaikeaa mitä alemmaksi organisaatiossa mennään, sitä vaikeampaa on yksilön löytää oma roolinsa strategiaprosessissa strategiasta viestiminen ongelmallista strategisten valintojen saattaminen oman yksikön toiminnan tavoitteisiin ja niiden näkyminen toiminnassa strategiaprosessi tunnetaan huonosti

17 Onnistuneen strategiatyön taustalla hyvin suunniteltu ja läpinäkyvä strategiaprosessi - strategiatyö tiivistetysti - strategiatyön prosessi

18 Onnistunut strategiatyö erittäin tiivistetysti strategiatyö yksinkertaisuudessaan kartoitetaan olemassa oleva palvelujärjestelmä, ongelmat ja huolet verrataan niitä odotuksiin ja odotettuun muutokseen puututaan mahdollisiin epäkohtiin strategian tavoitteena mahdollisimman hyvä olemassa olevien resurssien käyttö strategiatyötä vie eteenpäin strategiaprosessi osallistetaan avainhenkilöt strategiaprosessiin strategisia lähestymistapoja monia: esim. elämänkaari, erillisstrategia(t), oire- tai aiheuttajakohtaisuus, osa muuta suunnitelmaa

19 Strategiatyön prosessi strategiatyöskentely helppo ymmärtää ajallisesti etenevänä prosessina prosessin edellinen vaihe luo pohjan seuraavalle vaiheelle strategiaprosessi elää ja mukautuu toimintaympäristön mukaan suunnitelmallisuus, prosessin luominen ja ymmärtäminen keskeinen osa hallinnan tunnetta strategiaprosessi tarvitsee koordinoinnin

20 Esimerkkejä strategiaprosesseista Lähde: Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia 2010 Lähde: THL 2009

21 Esimerkkejä strategiaprosesseista Avainhenkilöiden sitouttaminen ja työryhmien kokoaminen Strategian arviointi ja tarkistus Nykytilaselvityksen laatiminen Arviointijärjestelmän luominen (indikaattorit) Toimeksiannon selventäminen ja työryhmätyöskentely Strategian implementointi Strategian kokoaminen Strategian hyväksyminen Strategian tarkistaminen Lähde: Pohjanmaa-hanke 2007

22 Onnistuneen strategian taustalla läpinäkyvä ja osallistava strategiaprosessi - osallisuuden määrittely - osallistava strategiatyö käytännössä

23 Strategiatyö käytännössä, ylhäältä alas Tulosalueen johto Psyk. klinikan johto Lähiesimiehet Työntekijät tulosyksikköraja tulosyksikköraja tulosyksikköraja tulosyksikköraja

24 Osallisuus tarkoittaa yhteenkuulumisen ja mukanaolon tunnetta osallisuus on vahvasti koettua ja jaettua taustalla oman identiteetin ja yhteisöllisyyden tunne merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista ts. toimitaan ja kannetaan vastuu seurauksista

25 Osallistava strategiatyö käytännössä, osa 1: alhaalta ylös Kunnat ja kuntalaiset Poliittinen johto Operatiivinen johto Tulosalueet Toimintayksiköt tulosalueraja tulosalueraja tulosalueraja tulosalueraja

26 Osallistava strategiatyö käytännössä, osa 2: ylhäältä alas Kunnat ja kuntalaiset Poliittinen johto Operatiivinen johto Tulosalueet Toimintayksiköt tulosalueraja tulosalueraja tulosalueraja tulosalueraja

27 Lopuksi strategisesta ajattelusta

28 Kaikkea ei tarvitse keksiä itse strategiatyön taustalla kannattaa käyttää olemassa olevaa tietoa ja kokemuksia näyttöön perustuvat toimintamallit hyviin käytäntöihin pohjautuvat toimintamallit omat kokemukset ja hyväksi havaitut toimintamallit haasteena toimintamallien soveltaminen käytäntöön asioiden suora kopiointi käytäntöön ei ole vaikuttavin tapa toimia

29 Pähkinänkuoressa strategisesta ajattelusta muutos on jatkuva olotila, johon voi varautua strategia on pitkän aikavälin suunnitelma resurssien tehokkaasta käytöstä strategiatyön kannattaisi olla luonteeltaan osallistava strategian tulisi perustua tarpeeseen strategian toteuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa tavoitteiden pitäminen jatkuvasti asialistalla vaikeaa

30 Taustamateriaalia Ansoff, HI (1979). Strateginen johtaminen. Ekonomia-sarja 70. Weilin+Göös. Espoo Ansoff, I. (1984). Strategisen johtamisen käsikirja. Otava: Helsinki. Grant, RM (1996). Prospering in dynamically-competitive environment: Organizational Capability as Knowledge Integration. Organization Science 7: Hamel G & Prahalad CK (1993) Strategy as Stretch and Leverage. Harvard Business Review, March April: Hamel G & Prahalad CK (1994) Competing For the Future. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts. USA. Honkanen, H. (2010). Kehittämistyön välineitä muutoksen johtamisessa. Luennot. Hoopes DG, Madsen TL & Walker G (2003) Guest Editors Introduction to the Special Issue: Why Is There a Resource-based View? Toward a Theory of Competitive Heterogeneity. Strategic Management Journal 24. Special Issue. October: Kamensky, M. (2000). Strateginen johtaminen. Kauppakaari: Helsinki. Koskinen, K. (2009). Muutoksen johtaminen teoriasta pohjaa oikealle toiminnalle. Mantere, S. (2010). Strategian luominen ja toteuttaminen. Luennot. Mintzberg H, Ahlstrand B & Lampel J (1998) Strategy Safari. The Complete Guide through the Wilds of Strategic Management. Pearson education limited. USA. Porter M (1991) Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal 12 Special Issue Winter: Porter M (1996) What is strategy? Harvard Business Review 74: Strandman Kristiina (2009). Se vain ilmestyi Vuorovaikutukseen perustuva strategian viestintä kuntaorganisaatiossa. Acta Universitatis Lapponiensis 168. LUP

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

MATKALLA STRATEGISEEN AJATTELUUN VIESTINNÄN MERKITYS KOUVOLAN KAUPUNKISTRATEGIAN JALKAUTUKSESSA

MATKALLA STRATEGISEEN AJATTELUUN VIESTINNÄN MERKITYS KOUVOLAN KAUPUNKISTRATEGIAN JALKAUTUKSESSA MATKALLA STRATEGISEEN AJATTELUUN VIESTINNÄN MERKITYS KOUVOLAN KAUPUNKISTRATEGIAN JALKAUTUKSESSA Heli Veripää Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Toukokuu

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja manuaalin luominen. Kirsi Sarkkinen

Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja manuaalin luominen. Kirsi Sarkkinen Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja manuaalin luominen Kirsi Sarkkinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 11.5.2012 Tekijä tai tekijät Kirsi Sarkkinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel

Lisätiedot

HR-strategiaprosessi nopeasti muuttuvalle toimialalle Case: Digitaalisen yhteiskunnan markkinointitoimisto

HR-strategiaprosessi nopeasti muuttuvalle toimialalle Case: Digitaalisen yhteiskunnan markkinointitoimisto HR-strategiaprosessi nopeasti muuttuvalle toimialalle Case: Digitaalisen yhteiskunnan markkinointitoimisto Hernesmaa, Irene 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava HR-strategiaprosessi nopeasti

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Elävän kuntastrategian kulmakivet. USO2-verkostoprojektin kehittämisaloite USO2

Elävän kuntastrategian kulmakivet. USO2-verkostoprojektin kehittämisaloite USO2 Elävän kuntastrategian kulmakivet USO2-verkostoprojektin kehittämisaloite USO2 Tässä Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2) -verkostoprojektin kehittämisaloitteessa kuvataan tiiviisti keväällä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA

SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA Case Virvelinranta YKS Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Visamäki, syksy 2014 Hanna

Lisätiedot