Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista"

Transkriptio

1 Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus Pta-liite 18 Yhtymäkokous Pta-liite 6

2 (11) Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN JA YHDISTÄMISSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA MÄÄRÄYKSET TALOUDELLISISTA VASTUISTA JA VELVOITTEISTA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET YHDISTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET YLEISET PERIAATTEET TEHTÄVIEN SIIRROSSA KUNTAYHTYMÄLTÄ JÄSENKUNNALLE YHDENVERTAISUUSPERIAATE JÄSENKUNNAN OIKEUS PÄÄTTÄÄ PALVELUJEN HANKINNASTA KUNTAYHTYMÄLTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄ SOPIMISVELVOITE LIIKKEENLUOVUTUSPERIAATE PALVELUSSUHTEESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESSÄ JÄSENKUNNAN JA MUUN PALVELUTUOTTAJAN PALVELUKSEEN TEHTÄVIEN LAKKAUTUKSESTA TAI SIIRROSTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ERILLISKUSTANNUKSIIN JA OSUUTEEN YHTEISKUSTANNUKSISTA Erilliskustannukset Yhteiskustannukset LISÄKUSTANNUSTEN RAHOITUSPERIAATTEET Erilliskustannusten rahoitus Yhteiskustannusosuuden rahoitus LAMMIN LAITOKSEN TOIMINNAN LAKKAUTUS LAITOKSEN ERILLISKUSTANNUKSET Laitoksen toiminnallinen alijäämä Laitosrakennuksen lisäpoisto ja purkamiskustannukset Varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut Laitosrakennukseen kohdistuvan aravalainan kustannukset LAITOKSEN OSUUS KUNTAYHTYMÄN YHTEISKUSTANNUKSISTA Eläkemenoperusteiset maksut Tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut Yleishallinnon kustannukset TEHTÄVIEN LAKKAUTUKSESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVIEN MENOJEN JA NIIHIN JÄSENKUNNILTA SAATAVIEN MAKSUOSUUKSIEN KÄSITTELY KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA LAKKAUTETUN TEHTÄVÄN TOIMINNALLINEN ALIJÄÄMÄ JA SIIHEN SAATAVAT MAKSUOSUUDET TUOTANTOVÄLINEIDEN LUOVUTUSTAPPIO SEKÄ MYYNTI-, VUOKRAUS-, PURKU- JA SIIRTOKUSTANNUKSET JA NIIHIN SAATAVAT MAKSUOSUUDET VUOSITTAIN JÄSENKUNNILTA LASKUTETTAVAT LISÄKUSTANNUKSET JA NIIHIN SAATAVAT MAKSUOSUUDET... 11

3 (11) 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä periaatteet, joilla Eteva kuntayhtymän palvelutehtävien lakkautuksesta tai siirtämisestä aiheutuvat kustannukset ja vastuut siirretään jäsenkunnille. Sopimusta sovelletaan vuonna 2011 lakkautetun entisen Pääjärven kuntayhtymän Lammilla sijainneen laitoksen lakkautuksesta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseen sekä vuonna 2012 ja sen jälkeen lakkautettavien ja/tai jäsenkunnille siirrettävien tehtävien siirrosta aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseen Eteva kuntayhtymälle. Tehtävien lakkautuksessa ja siirrossa noudatettavia periaatteita ovat tämän sopimuksen mukaan jäsenkuntien yhdenvertaisuusperiaate, jäsenkunnan oikeus päättää palvelujen hankinnasta kuntayhtymältä ja siihen liittyvä sopimisvelvoite, liikkeenluovutusperiaate palvelussuhteessa olevan henkilöstön siirtymisessä jäsenkunnan ja muun palvelutuottajan palvelukseen, tehtävän lakkautus- ja siirtokustannusten jakaminen erillis- ja yhteiskustannuksiin sekä kustannusten rahoittaminen erillisin maksuosuuksin. 2 Kuntayhtymän perussopimuksen ja yhdistämissuunnitelman periaatteet ja määräykset taloudellisista vastuista ja velvoitteista Tässä sopimuksessa on otettu huomioon kuntayhtymän perussopimuksen ja jäsenkuntien hyväksymän yhdistämissuunnitelman taloutta koskevat voimassaolevat määräykset ja sopimusperiaatteet. Tämän sopimuksen kannalta keskeiset perussopimuksen määräykset ja yhdistämissuunnitelmassa hyväksytyt periaatteet on esitetty luvuissa 2.1 ja Kuntayhtymän perussopimuksen määräykset Jäsenkuntia ja muita sopimuskumppaneita laskutetaan toteutuneen palvelun käytön mukaan, ellei perussopimuksessa toisin määrätä. Hinnoitteluperusteet ja hinnat ovat kaikille jäsenkunnille yhtenevät. Kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Perussopimuksessa ei erikseen määrätä tehtävien siirtämisestä jäsenkunnille kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten kattamisesta ja muiden vastuiden käsittelystä. 2.2 Yhdistämissuunnitelman tavoitteet ja siirtymäsäännökset Jäsenkuntien hyväksymään yhdistämissuunnitelmaan Pääjärven kuntayhtymän (jäljempänä Pky) ja Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän (jäljempänä UEP) yhdistämiseksi alkaen sisältyvät seuraavat taloudellisia vastuita ja velvoitteita koskevat tavoitteet ja siirtymäsäännökset, jotka tätä sopimusta laadittaessa on otettu huomioon: Kuntayhtymien yhdistäminen pyritään yhdistelmäsuunnitelman mukaan toteuttamaan siten, että

4 (11) toimintaa jatkavalle kuntayhtymälle ja jäsenkunnille turvataan mahdollisuus kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen hyvässä yhteistyössä toiminta jatkuu keskeytymättä muutosprosessin aikana jäsenkunnille ei aiheudu taloudellisia seuraamuksia esimerkiksi eläkevastuiden siirtymisestä yhdistettävistä kuntayhtymistä kuntayhtymille ei aiheudu välittömiä rahamääräisiä seuraamuksia, esimerkiksi jäsenosuuksien lunastamista, ellei joku jäsenkunnista eroa kuntayhtymästä hallinnolliset muutokset voidaan tehdä mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi. Yhdistämissuunnitelmassa sovittiin lisäksi noudatettavan seuraavia siirtymäsäännöksiä varojen ja velkojen siirrossa: Pkyn varat, velat ja sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet ml. henkilöstö siirtyvät vastaanottavalle kuntayhtymälle (UEP/Eteva). Vastaanottavan kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntaosuudet lasketaan Pkyn ja UEP:n nettovarallisuuslaskelmien perusteella. Kuntayhtymän nettovarallisuus lasketaan arvostamalla omaisuus käypään arvoon ja vähentämällä varoista vieras pääoma ja pakolliset varaukset. Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden sekä osakkeiden ja osuuksien arvo tarkistetaan nykyarvoon tai todennäköiseen luovutusarvoon. Todennäköistä luovutusarvoa sovelletaan ei-poistonalaiseen omaisuuteen kuten maa- ja vesialueisiin ja pysyvien vastaavien osakkeisiin ja osuuksiin. Muut varat ja velat arvostetaan nimellisarvoon eli käytännössä kirjanpitoarvoon. Nykyarvolla tarkoitetaan hyödykkeen jälleenhankinta-arvoa vähennettynä ikäalennuksilla ja sitä sovelletaan poistonalaisten hyödykkeiden arvostuksessa. Todennäköistä luovutusarvoa sovelletaan ei-poistonalaiseen omaisuuteen kuten maa- ja vesialueisiin ja pysyvien vastaavien osakkeisiin ja osuuksiin. Muut varat ja velat arvostetaan nimellisarvoon eli käytännössä kirjanpitoarvoon. Nettovarallisuuden arvo voi olla myös negatiivinen, jos velat ja vastuut ovat varoja suuremmat. Tase-erien uudelleenarvostuksen tarkoituksena on, että jäsenkuntien suhteellinen osuus vastaanottavan kuntayhtymän peruspääomasta vastaa niiden osuutta vastaanottavaan kuntayhtymään perustamisvaiheessa siirtyneestä, käyvän arvon mukaisesta nettovarallisuudesta. Pkyn henkilöstöön noudatetaan liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä ja henkilöstö siirtyy vastaanottavan kuntayhtymän palvelukseen entisin palvelussuhteen ehdoin. 3 Yleiset periaatteet tehtävien siirrossa kuntayhtymältä jäsenkunnalle 3.1 Yhdenvertaisuusperiaate Kuntayhtymän palvelujen hinnoittelussa ja laskutuksessa jäsenkunnilta noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta. Samaa periaatetta noudatetaan tehtävien lakkautuksesta ja siirrosta aiheutuvien velvoitteiden, vastuiden, kustannusten sekä varoihin ja tuottoihin liittyvien oikeuksien kohdistamisessa siten, ettei yksittäiselle jäsenkunnalle koidu perusteetonta hyötyä tai haittaa.

5 (11) 3.2 Jäsenkunnan oikeus päättää palvelujen hankinnasta kuntayhtymältä ja siihen liittyvä sopimisvelvoite Jäsenkunnalla on oikeus päättää palvelujen hankinnasta kuntayhtymältä sopimalla siitä kuntayhtymän kanssa. Jäsenkunta voi muuttaa sovitun tilauksen määrää tai koostumusta sopimalla siitä kuntayhtymän kanssa. Jäsenkunta voi ottaa hoidettavakseen kuntayhtymän sille tuottaman palvelutehtävän sopimalla siitä erikseen kuntayhtymän kanssa. Tehtävien siirrossa noudatetaan perussopimuksen ja tämän sopimuksen määräyksiä. 3.3 Liikkeenluovutusperiaate palvelussuhteessa olevan henkilöstön siirtymisessä jäsenkunnan ja muun palvelutuottajan palvelukseen Lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluksessa olevan henkilöstön siirtyessä jäsenkunnan tai muun palvelutuottajan palvelukseen sovelletaan sellaista liikkeenluovutusperiaatetta, jossa kaikki työnantajavastuut henkilöstön osalta siirretään jäsenkunnalle tai sen osoittamalle palvelutuottajalle. 3.4 Tehtävien lakkautuksesta tai siirrosta aiheutuvien kustannusten jakaminen erilliskustannuksiin ja osuuteen yhteiskustannuksista Kuntayhtymälle tehtävien lakkautuksesta tai siirrosta aiheutuvat lisäkustannukset jaetaan tässä sopimuksessa erilliskustannuksiin ja osuuteen yhteiskustannuksista Erilliskustannukset Erilliskustannuksia ovat kustannukset, jotka kuntayhtymälle tehtävän lakkautuksesta tai siirrosta suoranaisesti aiheutuvat. Tässä sopimuksessa tehtävän lakkautuksesta tai siirrosta aiheutuvilla erilliskustannuksilla tarkoitetaan lakkautettavan tai siirrettävän tehtävän toiminta-asteen alenemisesta johtuvaa alijäämää; pitkävaikutteisten tuotantovälineiden luovutustappioita, myynti-, purku-, siirto- ja vuokrauskustannuksia; kuntayhtymän vastuulle jääviä varhaiseläkeperusteisia eläkevastuita työntekijöistä, jotka ovat jääneet eläkkeelle lakkautettavasta tai siirrettävästä tehtävästä siirtymäajankohtaa edeltävän kolmen kalenterivuoden aikana; työntekijän mahdollisia uudelleen sijoittamisesta aiheutuvia kustannuksia silloin, kun työntekijä siirtyy lakkautetusta tai siirretystä tehtävästä kuntayhtymän muun tehtävän palvelukseen. Toiminta-asteen alenemisesta johtuva alijäämä Tehtävän lakkautusta tai siirtämistä pois kuntayhtymän palvelutuotannosta edeltää tavallisesti toiminnan alasajovaihe, jonka aikana tehtävän tuotot ja muuttuvat kustannukset alenevat nopeammin kuin kiinteät kustannukset. Tämän seurauksena tehtävän toiminnallinen tulos muodostuu alijäämäiseksi, jonka määrä saattaa nousta merkittävän suureksi, jos alasajovaiheesta tulee pitkä. Toiminta-asteen alenemisesta johtuva alijäämä on tehtävän lakkautuksesta tai siirrosta johtuva erilliskustannus.

6 (11) Pitkävaikutteisten tuotantovälineiden luovutustappio sekä myynti-, purku-, siirtoja vuokrauskustannukset Tehtävän, jonka käytössä on pitkävaikutteisia tuotantovälineitä kuten rakennuksia, kalustoa ja laitteistoa, lakkauttamisesta tai siirtämisestä pois kuntayhtymän palvelutuotannosta, saattaa aiheutua merkittäviä tuotantovälineiden luovutus-, vuokraus-, purku- ja siirtokustannuksia. Mainitut kustannuserät ovat tehtävän lakkautuksesta tai siirrosta johtuvia erilliskustannuksia. Varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa joko työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Työnantajan varhe-maksun määrän päättää Kuntien eläkevakuutus jokaiselle vuodelle erikseen ja maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken mainituista eläkkeistä aiheutuvien menojen suhteessa. Vuonna 2008 ja sen jälkeen alkaneet eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun 36 kalenterikuukauden (l. 3 vuoden) ajan eläkkeen alkamisesta, joten maksut voivat jakautua neljälle vuodelle. Eteva kuntayhtymä kuuluu ns. suurten työnantajien maksuluokkaan, joiden varhe-maksu määräytyy kokonaan sen oman henkilöstön varhaiseläkkeiden perusteella. Varhe-maksu kohdistetaan tällöin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän toimintayksikköjä vastaaville tehtäville. Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntien välisissä yhteistoiminnan järjestämistä ja purkamista koskevissa sopimuksissa on suotavaa erikseen sopia varhe-maksun maksuvelvollisuuden siirtymisestä. Varhe-maksut jäävät kuntayhtymän vastattavaksi ellei muuta sovita. Työntekijän uudelleensijoittamisen kustannukset Kuntayhtymän lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluksessa olevat työntekijät eivät aina ole siirrettävissä jäsenkunnan tai muun palvelutuottajan palvelukseen, vaan kuntayhtymä joutuu sijoittamaan heidät kuntayhtymän muuhun tehtävään. Tämä saattaa edellyttää uudelleenkoulutusta ja uuteen työtehtävään perehdyttämistä. Niistä aiheutuvat kustannukset ovat tehtävän lakkautuksesta tai siirtämisestä aiheutuvia erilliskustannuksia. Uudelleensijoittamisen kustannukset korvataan kuntayhtymälle enintään vuoden ajalta siirtymäajankohdasta Yhteiskustannukset Yhteiskustannukset ovat kustannuksia, jotka jaetaan kahdelle tai useammalle tehtävälle laskennallisen jakoperusteen mukaan. Laskennallista perustetta käytetään silloin, kun tuotannontekijän käytön mukainen kohdistaminen ei ole mahdollista. Yhteiskustannukset ovat tavallisesti kiinteitä kustannuksia siten, ettei niiden määrä lyhyellä aikajaksolla muutu palvelutuotannon suoritemäärän muuttuessa. Kun kuntayhtymän tehtävä lakkautetaan tai siirretään muulle palvelutuottajalle, eivät yhteiskustannukset välttämättä alene lyhyellä aikavälillä, vaan ne joudutaan kohdistamaan jäljelle jääville kuntayhtymien tehtäville. Tästä seuraa, että näissä tehtävissä palvelujen yksikkökustannukset nousevat.

7 (11) Perusteltua on, että jäsenkunnat, joiden toiminnan seurauksena kuntayhtymän tehtävä joudutaan lakkauttamaan tai siirtämään jäsenkunnalle tai jäsenkunnille, osallistuvat määrätyn siirtymäkauden ajan kuntayhtymän yhteiskustannuksiin osuudella, joka vastaa tehtävän osuutta kuntayhtymän yhteiskustannuksista ennen tehtävän lakkauttamista tai siirtämistä. Kuntayhtymän yhteiskustannuksia, joiden määrä ei lyhyellä aikavälillä supistu yksittäisen tehtävän lakkauttamisen tai poissiirtämisen vuoksi, ovat tämän sopimuksen mukaan eläkemenoperusteiset eläkemaksut keskitetyn tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut ja yleishallinnon kustannukset Eläkeperusteiset eläkemaksut Yhteiskustannuksena korvattavia kustannuksia ovat kuntayhtymän eläkemenoperusteiset eläkemaksut, joita kuntayhtymä maksaa ennen vuotta 2005 sen palveluksessa olleista työntekijöistä ao. kalenterivuoden aikana. Yhdistämissuunnitelman (2009) mukaan yhdistettyjen kuntayhtymien (UEP ja Pky) eläkevastuut siirtyivät Eteva kuntayhtymälle, joten kuntayhtymä kuuluu eläkeperusteisen eläkemaksun maksuvelvollisuuden piiriin. Kuntien eläkevakuutus vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen eläkemaksun kokonaismäärän. Kokonaismäärä jaetaan jäsenyhteisöjen maksettavaksi sen perusteella, miten paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Kuntayhtymän purkautumisessa, jäsenkunnan erotessa tai tehtävien siirrossa jäsenkunnalle on perusteltua sopia kuntayhtymän eläkemenoperusteisten eläkemaksujen jakamisesta jäsenkuntien kesken. Vastuu tulisi jakaa aiheuttamisperiaatteen mukaan toiminnassa mukana olleille kunnille. Osuuttaan eläkemenoperusteista eläkemaksuista jäsenkunnat maksaisivat siihen saakka kun Kuntien eläkevakuutus niitä kuntayhtymältä perii. Tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut Yhteiskustannuksena korvattavia kustannuksia ovat kuntayhtymän keskitetyn tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut. Lakkautettavan tai poissiirretyn tehtävän osuus näistä eläkemaksuista määräytyy tehtävän palkkamenojen suhteessa kuntayhtymän palkkamenoihin. Perusteena tukihenkilöstön varhaiseläkemaksuosuuden korvaamisesta kuntayhtymälle on, että varhennusperusteisille eläkkeille siirtyneet työntekijät, jotka ovat olleet kuntayhtymän palveluksessa ennen tehtävän lakkauttamista tai poissiirtämistä, ovat tuottaneet palveluja myös lakkautetuille ja siirretyille tehtäville. Yleishallinnon kustannukset Yleishallinnon kustannuksina kuntayhtymän tehtävän lakkautuksessa tai siirtämisessä jäsenkunnalle otetaan huomioon yleishallinnon henkilöstö-, tila- ja laitekustannukset. Lisäkustannuksen kohdistaminen lakkautetuille tai siirretyille tehtäville on perusteltua, koska kuntayhtymä on perussopimuksen mukaisesti järjestänyt kuntayhtymän hallinnon silmällä pitäen yleishallintopalvelujen järjestämistä myös näille tehtäville. Koska yleishallinnon supistamistoimenpiteet vaativat oman aikansa, tulee jäsenkuntien, jotka ovat lakkauttaneet tai siirtäneet tehtäviä pois kuntayhtymästä, osallistua määrätyn siirtymäkauden ajan yleishallinnon kustannuksiin näiden tehtävien osalta.

8 (11) 3.5 Lisäkustannusten rahoitusperiaatteet Erilliskustannusten rahoitus Eteva kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lähtökohtaisesti tulorahoituksella, joka perustuu palvelujen todellisen käytön mukaiseen laskutukseen ja palvelusuoritteiden budjetoituihin kustannuksiin perustuviin yksikköhintoihin. Investoinnit voidaan alkurahoittaa lainanotolla. Pitkällä aikavälillä investoinnit tulee kuitenkin rahoittaa tulorahoituksella siten, että lainanhoitokustannukset sisällytetään palvelujen hintaan. Kuntayhtymän tehtävien lakkautuksen tai siirron jäsenkunnalle tai muulle palvelun tuottajalle ei tule korottaa kuntayhtymän vastaisuudessa tuottamien palvelujen hintoja. Kuntayhtymälle aiheutuvat lisäkustannukset on siten rahoitettava jäsenkuntien erillisin maksuosuuksin eikä kuntayhtymälle jäävän palvelutuotannon tulorahoituksella. Erilliskustannuksina käsiteltävien lisäkustannusten rahoitusvastuu kohdistetaan jäsenkuntiin, jotka käyttävät siirtymähetkellä lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluja. käytön osuutena tehtävän koko palvelutuotannon arvosta. Keskimääräinen käyttö lasketaan tehtävän lakkautus- tai siirtovuotta edeltävien vuosien käytön keskiarvona vuodesta 2009 alkaen. Tehtävän palvelutuotannon kokonaisarvo lasketaan ottamalla huomioon vain jäsenkunnille tuotetut palvelut. Maksuosuudet erilliskustannuksista suoritetaan erillisin maksuosuuksin kustannuslajeittain seuraavasti: Jäsenkunnan tulee suorittaa osuutensa tehtävän toiminta-asteen alenemisesta johtuvasta alijäämästä lakkautus- tai siirtovuotta seuraavana vuotena; osuutensa lakkautetun tai siirretyn tehtävän pitkävaikutteisten tuotantovälineiden luovutustappiosta sekä myynti-, purku-, siirto- ja vuokrauskustannuksista sinä vuonna, jolloin ne realisoituvat maksettavaksi kuntayhtymässä ellei maksuaikataulun osalta muuta sovita; osuutensa varhaiseläkemenoperusteisista eläkemaksuista ja työntekijän uudelleensijoittamisen kustannuksista sinä vuonna, jolloin ne realisoituvat maksettavaksi kuntayhtymässä Yhteiskustannusosuuden rahoitus Lakkautetun tai siirretyn tehtävän osuus kuntayhtymän yhteiskustannuksista määräytyy eläkemaksujen osalta palkkamenojen keskimääräisen suhteellisen osuuden perusteella kuntayhtymän palkkamenoista ja yleishallinnon kustannusten osalta tehtävän toimintamenojen keskimääräisen suhteellisen osuuden perusteella kuntayhtymän toimintamenoista kolmen tehtävän lakkautusta tai siirtoa edeltävän toimintavuoden aikana. Rahoitusvastuu tehtävän osuudesta yhteiskustannuksista kohdistetaan jäsenkuntiin, jotka käyttävät siirtymähetkellä lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluja. käytön osuutena tehtävän koko palvelutuotannon arvosta. Keskimääräinen käyttö lasketaan tehtävän lakkautus- tai siirtovuotta edeltävien vuosien käytön keskiarvona vuodesta 2009 alkaen. Tehtävän palvelutuotannon kokonaisarvon laskennassa otetaan huomioon vain jäsenkunnille tuotetut palvelut. Yhteiskustannusosuudet suoritetaan erillisin maksuosuuksin seuraavasti:

9 (11) Maksuosuutta eläkemenoperusteisista eläkemaksuista lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluja käyttäneet jäsenkunnat suorittavat vuosittain kuntayhtymälle siihen saakka kun Kuntien eläkevakuutus niitä kuntayhtymältä perii. Maksuosuutta tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteisista eläkemaksuista lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluja käyttäneet jäsenkunnat suorittavat kuntayhtymälle niiden tukihenkilöiden osalta, jotka olivat kuntayhtymän palveluksessa tehtävän lakkautusvuotta edeltävän vuoden lopussa. Osuutta näiden tukihenkilöiden varhe-maksuista suoritetaan kuntayhtymälle vuosittain siihen saakka, kun Kuntien eläkevakuutus niitä kuntayhtymältä perii. Maksuosuutta kuntayhtymän yleishallinnon kustannuksista lakkautetun tai siirretyn tehtävän palveluja käyttäneet jäsenkunnat suorittavat kuntayhtymälle määrätyn siirtymäkauden ajan, jonka pituuden yhtymähallitus määrittelee tapauskohtaisesti. Siirtymäkauden pituus voi kuitenkin olla enintään kolme vuotta tehtävän lakkauttamisesta tai siirrosta. Jäsenkunnan maksuosuus yleishallinnon kustannuksista alenee kolmen vuoden siirtymäkauden aikana siten, että ensimmäisenä vuonna kustannusosuus laskutetaan täysimääräisenä, toisena vuotena kustannusosuudesta laskutetaan kolme neljäsosaa ja kolmantena vuotena puolet. 4 Lammin laitoksen toiminnan lakkautus 4.1 Laitoksen erilliskustannukset Laitoksen toiminnallinen alijäämä Lammin laitoksen toiminnan alasajon aikana vuosina toimintakulut ylittivät toimintatuotot yhteensä 1,2 milj. eurolla. Toiminta-alijäämä muodostui pääosin laitoksen alasajosta johtuvasta toiminta-asteen merkittävästä alenemisesta. Mainittuina vuosina kertyneen 1,2 milj. euron alijäämän korvaamisesta kuntayhtymälle vastaavat jäsenkunnat, jotka vuosina käyttivät Lammin laitoksen palveluja. käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannosta. Keskimääräinen käyttö lasketaan vuosien käytön keskiarvona. Laitoksen palvelutuotannolla tarkoitetaan laitoksen jäsenkunnille tuottamia asiakaspalveluja. Jäsenkunnat suorittavat erillisen maksuosuutensa toiminnallisesta alijäämästä kuntayhtymälle tasasuuruisina erinä vuonna Laitosrakennuksen lisäpoisto ja purkamiskustannukset Lammin laitos on toiminut kuntayhtymän tytäryhtiön, Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n, omistamassa rakennuksessa, jolle laitostoiminnan päätyttyä ei ole voitu osoittaa muuta käyttöä. Jos yhtiö joutuu purkamaan rakennukset, sille aiheutuu arviolta 1 milj. euron purkamiskulut. Lisäksi yhtiö joutuu tekemään rakennuksesta 2 milj. euron poiston. Nämä kustannuserät yhtiö joutuu kirjaamaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuluina, jotka heikentävät sen tulosta. Yhtiön tappiot on tarkoitus kattaa alentamalla yhtiön osakepääomaa vastaavan suuruisella 3 milj. euron erällä. Koska yhtiö on kokonaan kuntayhtymän omistama, kuntayhtymä joutuu tekemään 3 milj. euron arvonalennuksen taseeseensa merkityistä yhtiön osakkeista ja vastaavan suuruisen tilivuoden 2012 tulosta rasittavan arvonalennuskirjauksen. Laitoksen alasajosta aiheutuvan 3 milj. euron lisäkustannuksen korvaamisesta kuntayhtymälle vastaavat jäsenkunnat, jotka vuosina ovat käyttäneet Lammin laitoksen palveluja.

10 (11) käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannon arvosta vuosina Palvelutuotannolla tarkoitetaan laitoksen jäsenkunnille tuottamia asiakaspalveluja. Jäsenkunnat suorittavat erillisen maksuosuutensa rakennuksen lisäpoistosta ja purkamiskustannuksista tasasuuruisin erin vuosina Jos yhtiö löytää rakennukselle tuloa tuottava käyttöä, otetaan siitä syntyvä nettotulo huomioon mainittua jäsenkunnilta perittävää korvausta alentavana eränä Varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut Lammin laitoksesta vuosina ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle jääneiden tai jäävien työntekijöiden varhemaksujen korvaamisesta kuntayhtymälle sovitaan jäljempänä esitettävällä tavalla: Korvattavat varhe-maksut muodostuvat vuosina kuntayhtymälle maksuun pantavista eläkemaksuista. Vuosina maksuun pantavien varhe-maksujen korvaamisesta kuntayhtymälle vastaavat jäsenkunnat, jotka vuosina ovat käyttäneet Lammin laitoksen palveluja. käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannon arvosta vuosina Palvelutuotannolla tarkoitetaan laitoksen jäsenkunnille tuottamia asiakaspalveluja. Jäsenkunnat suorittavat korvauksen kuntayhtymälle erillisenä maksuosuutena vuosittain sille maksuun pantavien varhe-maksujen määräisesti. Vuonna 2012 kuntayhtymän palveluksessa Lammin laitoksesta jäsenkunnan palvelukseen siirtyneen henkilön varhe-maksuista vastaa mainittu jäsenkunta. Sopimuskohta tarvitaan siltä varalta, että Lammin laitoksen palvelussa on ollut työntekijöitä vielä vuonna Laitosrakennukseen kohdistuvan aravalainan kustannukset Eteva kuntayhtymän taseeseen sisältyy Lammin laitosrakennukseen kohdistuva aravalaina, jonka pääoma-arvo oli vuoden 2011 lopussa euroa. Laina olisi tullut siirtää Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n taseeseen vuonna 2008, kun se yhtiöitettiin Pääjärven kuntayhtymästä, mutta näin ei ole menetelty. Laina on vuosimaksulaina, jolla ei ole kiinteää korko- ja lyhennyssuunnitelmaa eikä tarkkaa laina-aikaa. Laina-aikaa on jäljellä enintään 30 vuotta. Aravalainana se on tarkoitettu määrättyyn, laitostoiminnan mukaiseen käyttötarkoitukseen ja laitoksen lakkauttaminen saattaa vaikuttaa sen takaisinmaksuun. Lainanhoitokustannusten korvaamisesta kuntayhtymälle vastaavat jäsenkunnat, jotka vuosina ovat käyttäneet Lammin laitoksen palveluja. Lainanhoitokustannusten rahoitusvastuu jakaantuu mainittujen jäsenkuntien kesken niiden palvelujen keskimääräisen käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannon arvosta vuosina Palvelutuotannolla tarkoitetaan laitoksen jäsenkunnille tuottamia asiakaspalveluja. Jäsenkunnat suorittavat korvauksen kuntayhtymälle erillisenä maksuosuutena vuosittain sille maksuun pantavien lainanhoitokustannusten määräisenä. Jos laina erääntyy maksettavaksi kertasuorituksena tai takaisinmaksuaika olennaisesti lyhentyy, sovitaan korvauksen jaksottamisesta erikseen.

11 (11) 4.2 Laitoksen osuus kuntayhtymän yhteiskustannuksista Eläkemenoperusteiset maksut Lammin laitoksen osuus kuntayhtymän eläkeperusteisista eläkemaksuista määräytyy vuodesta 2012 alkaen laitoksen palkkamenojen keskimääräisen suhteellisen osuuden perusteella kuntayhtymän palkkamenoista vuosina Rahoitusvastuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksuosuudesta kohdistetaan jäsenkuntiin, jotka ovat käyttäneet laitoksen palveluja vuosina käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannon arvosta. Keskimääräinen käyttö lasketaan vuosien palvelutuotannon arvon keskiarvona. Laitoksen palvelutuotannon arvon laskennassa otetaan huomioon vain jäsenkunnille tuotetut palvelut. Eläkemenoperusteisen eläkemaksun maksuosuutta mainitut jäsenkunnat suorittavat kuntayhtymälle vuodesta 2012 alkaen siihen saakka, kun Kuntien eläkevakuutus eläkeperusteista eläkemaksua kuntayhtymältä perii. Osuudet eläkeperusteisista eläkemaksuista laskutetaan jäsenkunnilta erillisin maksuosuuksin Tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut Yhteiskustannuksena korvattavia kustannuksia ovat kuntayhtymän keskitetyn tukihenkilöstön varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut. Lammin laitoksen tehtävän osuus näistä eläkemaksuista määräytyy laitoksen palkkamenojen suhteessa kuntayhtymän palkkamenoihin vuosina Perusteena tukihenkilöstön varhaiseläkemaksuosuuden korvaamiselle kuntayhtymälle on, että varhennusperusteisille eläkkeille siirtyneet tukihenkilöt, jotka ovat olleet kuntayhtymän palveluksessa ennen Lammin laitoksen lakkauttamista, ovat tuottaneet palveluja tälle laitokselle. Rahoitusvastuu laitoksen osuudesta tukihenkilöstön varhe-maksuista kohdistetaan jäsenkuntiin, jotka ovat käyttäneet Lammin laitoksen palveluja vuosina käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannon arvosta. Keskimääräinen käyttö lasketaan vuosina käytön keskiarvona. Laitoksen palvelutuotannon kokonaisarvon laskennassa otetaan huomioon vain jäsenkunnille tuotetut palvelut. Osuuttaan tukihenkilöstön varhe-maksuista laitoksen palveluja käyttäneet jäsenkunnat suorittavat kuntayhtymälle niiden tukihenkilöiden osalta, jotka olivat kuntayhtymän palveluksessa tehtävän lakkautusvuotta edeltävän vuoden lopussa. Mainittua osuutta suoritetaan kuntayhtymälle siihen saakka, kun Kuntien eläkevakuutus niitä kuntayhtymältä perii. Varhe-maksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta erillisin maksuosuuksin Yleishallinnon kustannukset Yhteiskustannuksena korvattavia kustannuksia ovat kuntayhtymän yleishallinnon henkilöstö-, tila- ja laitekustannukset. Lammin laitoksen osuus kuntayhtymän yleishallinnon kustannuksista määräytyy laitoksen toteutuneiden toimintamenojen keskimääräisen suhteellisen osuuden perusteella kuntayhtymän toimintamenoista vuosina Rahoitusvastuu laitoksen osuudesta yleishallinnon kustannuksista kohdistetaan jäsenkuntiin, jotka ovat käyttäneet laitoksen palveluja Rahoitusvastuu jakaantuu mainittujen jäsenkuntien kesken niiden palvelujen keskimääräisen käytön osuutena laitoksen koko palvelutuotannon arvosta. Keskimääräinen käyttö lasketaan mainittujen vuosien keskiarvona.

12 (11) Laitoksen palvelutuotannon kokonaisarvon laskennassa otetaan huomioon vain jäsenkunnille tuotetut palvelut. Osuuttaan kuntayhtymän yleishallinnon kustannuksista laitoksen palveluja käyttäneet jäsenkunnat suorittavat kuntayhtymälle kolmen vuoden pituisen siirtymäkauden ajan. Maksuosuus alenee siirtymäkauden aikana siten, että ensimmäisenä vuonna kustannusosuus laskutetaan täysimääräisenä, toisena vuotena kustannusosuudesta laskutetaan kolme neljäsosaa ja kolmantena vuotena puolet. Yleishallinnon kustannusosuudet laskutetaan jäsenkunnilta erillisin maksuosuuksin. 5 Tehtävien lakkautuksesta ja siirrosta aiheutuvien menojen ja niihin jäsenkunnilta saatavien maksuosuuksien käsittely kuntayhtymän kirjanpidossa 5.1 Lakkautetun tehtävän toiminnallinen alijäämä ja siihen saatavat maksuosuudet Lakkautetun tai kuntayhtymältä siirretyn tehtävän toiminnallinen alijäämä sisältyy kuntayhtymän tilinpäätöksiin ennen tehtävän lakkautusta tai siirtämistä eikä tarvetta alijäämien erikseen kirjaamiseen ole. Jäsenkuntien maksuosuudet lakkautetun tai siirretyn tehtävän kertyneen alijäämän kattamiseksi merkitään lyhytaikaisiin saamisiin jäsenkunnilta ja myyntituotoksi jäsenkunnilta. 5.2 Tuotantovälineiden luovutustappio sekä myynti-, vuokraus-, purku- ja siirtokustannukset ja niihin saatavat maksuosuudet Otsikon tarkoittamat tehtävän lakkautuksesta tai siirtämisestä johtuvat menot voivat olla toteutuneita menoja tai vastaisia menoja taikka menetyksiä. Toteutuneet menot sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksiin ennen tehtävän lakkautusta tai siirtämistä eikä tarvetta alijäämien erikseen kirjaamiseen ole. Vastaiset menot ja menetykset merkitään luonteensa mukaisesti kuluksi ja siirtovelaksi tai pakolliseksi varaukseksi riippuen siitä onko niiden täsmällinen määrä ja toteutumisajankohta tiedossa. Jäsenkuntien maksuosuudet lakkautetun tai siirretyn tehtävän menoihin merkitään lyhyt- tai pitkäaikaisiin saamisiin jäsenkunnilta ja myyntituotoksi jäsenkunnilta. 5.3 Vuosittain jäsenkunnilta laskutettavat lisäkustannukset ja niihin saatavat maksuosuudet Tehtävän lakkautuksesta tai siirtämisestä vuosittain laskutettavia lisäkustannuksia ovat varhaiseläkeperusteiset eläkemaksut, eläkeperusteiset eläkemaksut, yleishallinnon kustannukset siirtymäkaudella, lainanhoitokustannukset ja työntekijän uudelleen sijoittamisen kustannukset. Näitä lisäkustannuksia vastaavat kulut kirjataan samanperusteisesti kuin aiemmin kirjanpidossa on menetelty: eläkemaksut kirjataan maksuperusteisesti kuluksi laskun eräpäivän tilikaudelle. Lainanhoitokustannuksia sekä yleishallinnon ja uudelleen sijoituksen kustannuksia vastaavat kuluerät sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksiin eikä tarvetta erikseen kirjaamiseen ole. Jäsenkuntien maksuosuudet lakkautetun tai siirretyn tehtävän mainittuihin kustannuksiin merkitään lyhytaikaisiin saamisiin jäsenkunnilta ja myyntituotoksi jäsenkunnilta.

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sopimustyöryhmän muistio ja esitykset perussopimuksen muuttamiseksi 1(56)

Sopimustyöryhmän muistio ja esitykset perussopimuksen muuttamiseksi 1(56) 1(56) Kuntayhtymän eläkeperusteisista maksuista ja tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvat taloudelliset vastuut ja velvoitteet Sopimustyöryhmän muistio ja esitykset perussopimuksen

Lisätiedot

YHDISTYMISSUUNNITELMA PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄN JA UUDENMAAN ERITYISPALVE- LUT -KUNTAYHTYMÄN YHDISTÄMISEKSI

YHDISTYMISSUUNNITELMA PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄN JA UUDENMAAN ERITYISPALVE- LUT -KUNTAYHTYMÄN YHDISTÄMISEKSI 15.5.2008 YHDISTYMISSUUNNITELMA PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄN JA UUDENMAAN ERITYISPALVE- LUT -KUNTAYHTYMÄN YHDISTÄMISEKSI 1.1.2009 1 Yhdistymiseen osallistuvat kuntayhtymät Pääjärven kuntayhtymä, tässä suunnitelmassa

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S

P E R U S S O P I M U S 2.1.2008 1 (7) Voimassa H liite nro 1 1.1.2009 alkaen 24.4.2008 Hyväksytty valtuustossa 23.5.2008, V 10 P E R U S S O P I M U S 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Jyväskylän

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1 Esitys kunnille 21.4.2016 / JT Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1. Yleistä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot sopivat tällä sopimuksella Itä-Suomen

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Perussopimus on voimassa vahvistuspäivämäärästä alkaen toistaiseksi.

Perussopimus on voimassa vahvistuspäivämäärästä alkaen toistaiseksi. ASIAKIRJAN TIEDOT 1. Asiakirjan tarkoitus ja tavoitteet Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian (KY Lappia) perussopimuksessa määritellään yhtymän kotipaikka, jäsenkunnat ja tehtävät sekä päätöksentekoelimet

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kuntayhtymän

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 LAUSUNTO KUNTAKOHTAISTEN SAIRAANSIJOJEN POISTAMISESTA JOHTUVIEN LAINAERIEN KÄSITTELYSTÄ KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ 1.1.1997 ALKAEN Lausuntopyyntö

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty 23.9.2003 104 kaupunginvaltuusto, Pietarsaaren kaupunki Hyväksytty 1.9.2003 52 kunnanvaltuusto, Pedersören kunta Hyväksytty 20.8.2003 30

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN SELVITYS

KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN SELVITYS Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Seurantaryhmä 4.11.

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Seurantaryhmä 4.11. SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Seurantaryhmä 4.11.2014 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolaki

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka P E R U S S O P I M U S 08.12.201124.01.2017 Luonnos LIITE 1 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitos. Kuntayhtymän kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Perussopimus 1 (7) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Perussopimus Voimaan

Perussopimus Voimaan Perussopimus Voimaan 1.1.2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT... 2 1 Nimi ja kotipaikka... 2 2 Jäsenkunnat... 2 3 Tehtävät... 2 4 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut... 2 5 Jäsenkunnan eroaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014 SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolaki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KV Sopimus nro 51/2008 Asnro 527/07.072/2005

KV Sopimus nro 51/2008 Asnro 527/07.072/2005 KV 26.5.2008 75 Sopimus nro 51/2008 Asnro 527/07.072/2005 PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Liikelailoskuntayhtymän nimi on Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut ja

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS Hallitus 18.12.2006 LIITE 2 Valtuusto 12.1.2007 LIITE 2 PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.2006 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS

Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuuston 19.12.2012 hyväksymä PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12.2012 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Sodankylän

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 BUDJETOINTIOHJE 1 (5) Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa esitetään arvio vuoden 2018

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot