Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta."

Transkriptio

1 Luonnos Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä seuraavaa: NUVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA 2 JÄSENKUNNAT Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. 3 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien terveyspalvelujen ja Nurmeksen kaupungin sosiaalipalvelujen järjestäminen. Valtimon kunta voi siirtää sosiaalipalvelujen järjestämisen kuntayhtymälle myöhemmin, jolloin perussopimukseen tehdään tarvittavat muutokset. Kuntayhtymällä voi olla lisäksi sellaisia toimialaan kuuluvia tehtäviä, jotka jäsenkunnat ovat erillisillä päätöksillä antaneet kuntayhtymän tehtäväksi. Vastaavasti jäsenkuntien erillisillä päätöksillä toimialaan kuuluvia tehtäviä voidaan vähentää. Kuntayhtymä voi myydä toimialaansa kuuluvia palveluja hinnoittelemalla palvelut niin, ettei jäsenkunnille aiheudu lisäkustannuksia. II PÄÄTÖKSENTEKO KUNTAYHTYMÄSSÄ JÄSENKUNNAT 4 JÄSENKUNTIEN PÄÄTÖSVALTA Jäsenkuntien kunnanvaltuustot antavat ohjeet kuntayhtymän talousarvion laadinnasta ja toiminnan järjestämisestä hyväksyvät jokaista varainhoitovuotta varten kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman yhtä pitävin päätöksin

2 päättävät vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän tilivelvollisille ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan kertomus antaa aihetta valitsevat hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Nurmeksen kaupunginvaltuusto valitsee kuusi jäsentä ja Valtimon kunnanvaltuusto kolme jäsentä hallitukseen. HALLITUS, HENKILÖSTÖJAOSTO JA SOSIAALIPALVELUJEN LAUTAKUNTA 5 KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI 6 TEHTÄVÄT Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kuntayhtymän hallitus voi valita toimikaudekseen keskuudestaan henkilöstöjaoston. Henkilöstöjaostossa on viisi jäsentä sekä viisi henkilökohtaista varajäsentä, jotka edustavat molempia jäsenkuntia. Valitsemistaan jäsenistä hallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaalipalvelujen lautakuntaan kuuluvat kaikki kuusi kuntayhtymän hallituksen Nurmeksen kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset päättää lainojen ottamisesta kuntayhtymälle talousarvion rajoissa päättää kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten virkojen perustamisesta päättää sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä päättää kuntayhtymän toimintaa säätelevistä johtosäännöistä

3 Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston toimivaltaan kuuluvat tehtävät määritellään hallintosäännössä. Sosiaalipalvelujen lautakunta päättää Nurmeksen kaupungin sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvistä asioista toimii Nurmeksen kaupungin sosiaalipalvelujen osalta sosiaalihuoltolain tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä, joka huolehtii myös muussa sosiaalihuollon erityislainsäädännössä monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä tehtävistä 7 NIMENKIRJOITUSOIKEUS Kuntayhtymän hallintosäännössä määritellään, kenellä on oikeus kirjoittaa yhtymän toiminimi. III KUNTAYHTYMÄN TALOUS 8 PERUSPÄÄOMA Peruspääoma säilyy ennallaan ja sen määrä ilmenee vuoden 2014 tilinpäätöksen käyttöomaisuudesta. Peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 2014 tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. Kuntayhtymä ei suorita jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. 9 JÄSENKUNTIEN OSUUDET YHTYMÄN VAROIHIN JA VASTUUT SEN VELOISTA Kuntayhtymässä on pidettävä luetteloa jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. 10 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

4 Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät ennen vuoden loppua kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvion ja kolmea seuraavaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja suunnitelmaksi tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään 30. päivänä lokakuuta. Tilikauden aikana hyväksyttävistä talousarviomuutoksista päättävät jäsenkuntien valtuustot. 11 SUUNNITELMAPOISTOT Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymän hallitus. JÄSENKUNTIEN KUSTANNUSOSUUDET 12 SUORITTEIDEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistavat peruskuntien valtuustot talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa muuta sovita, laskusta tulee käydä ilmi maksuvelvollisuuden perusteet. Elleivät jäsenkuntien valtuustot muuta päätä, suoritteet ovat terveyskeskuksen osalta avohoidon terveyskeskuskäynti ja vuodeosastohoidon osalta hoitopäivä vuodeosastoittain. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa kuntayhtymän hallitus etukäteen marraskuun loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. Poikkeukselliset hinnoitteluperusteet Ympäristöterveydenhuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään tilikauden alun asukaslukuun perustuva maksu.

5 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostamisesta aiheutuvat kustannukset peritään jäsenkunnalta hoidettujen aiheuttamien kustannusten suhteessa. Sosiaalipalveluiden tuottamisen kustannukset peritään jäsenkunnalta aiheutuneiden kustannusten mukaisena. 13 INVESTOINTIEN PÄÄOMARAHOITUS Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahalaitokselta. Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden määräämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suhteessa. Jäsenkunnan osuus valtionosuudesta on näin lasketun kunnan perustamishankkeen kustannusosuuden ja kunnan valtionosuusprosentin mukainen. Valtionosuuden ja avustuksen määrällä korotetaan peruspääomaa ja kunkin kunnan osuutta peruspääomasta. Mikäli peruspääoma on saavuttanut kuntayhtymälle sovitun peruspääomatason, suoritetaan investointien valtionosuus jäsenkunnille. Varautuminen kuntayhtymän tuleviin investointeihin on jäsenkuntien vastuulla. 14 MAKSUOSUUKSIEN LASKUTUS Maksuosuuksien laskutus tapahtuu edellisen kuukauden tosiasiallisen käytön tai aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kuitenkin ensimmäisen tilivuoden tammikuun maksuosuus maksetaan ennakkona, joka on 1/12 osa talousarviossa arvioidusta jäsenkunnan maksuosuudesta. Lisäkanto tai ennakon palautus, joka määritellään tilinpäätöksessä, on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä. Maksuosuuksien laskutuksen erääntymisaikojen tulee olla jäsenkunnille yhtenäiset. 15 VIIVÄSTYSKORKO Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 :n 3 momentin mukaisen viivästyskoron. Vastaavasti kuntayhtymä on

6 16 RAHASTOJEN PERUSTAMINEN velvollinen suorittamaan kunnalle viivästyskoron, jos se ei ole suorittanut kunnalle liikaennakkoa määräpäivänä. Uusien rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättävät peruskuntien valtuustot talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 17 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustot päättävät samalla tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden ylijäämää voidaan jakaa peruskunnille peruspääomaosuuksien suhteessa, sitä voidaan rahastoida, siirtää varauksiin tai jättää jakamatta. Päättäessään toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen alijäämän suhteen valtuustot voivat päättää, että syntynyt alijäämä tai osa siitä katetaan jäsenkunnilta kannettavilla pääoma osuuksien mukaan määräytyvillä maksuilla. 18 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan peruskuntien valtuutettuja. Nurmeksen kaupunki valitsee kaksi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja Valtimon kunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakuntaan valitut valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan ehdotuksesta jäsenkuntien valtuustot valitsevat tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHHT tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT yhteisö). 19 KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten

7 täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 20 VÄLIMIESMENETTELY 21 VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN Sopimuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaisee yksi välimies, jonka valinnan suorittaa kuntien keskusjärjestö. Tämä muutettu perussopimus tulee voimaan Nurmeksessa Nurmeksen kaupunginhallitus Asko Saatsi kaupunginjohtaja Anne Korhonen va. kaupunginsihteeri Valtimon kunnanhallitus Leena Mustonen kunnanjohtaja Helena Korhonen kunnansihteeri

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot