N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning"

Transkriptio

1 N 0 Sioon Joilaason asemaaava Detaljlan för Sibbo Ådal Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning..00 Päivitetty 0..0

2 Asia/Ärende 5/00 Kaavarosessi ja äsittelyvaiheet / Planrocess och behandlingsseden Kaavatyö vireille ja OAS Planarbetet anhängigt och PDB Kuulutus/Kungörelse 0..0 Kaavan valmisteluvaihe Planens beredningssede Kaavoitusjaosto/Planläggningsse onen Valmisteluaineisto nähtävillä/beredningsmaterialet läggs fram ( ) Kaavaehdotus Planförslaget Kaavoitusjaosto/Planläggningsse onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavaehdotus nähtävillä/planförslaget läggs fram (5 ) Vastineet lausuntoihin ja muistutusiin Bemötanden till utlåtanden och anmärningar Kaavoitusjaosto/Planläggningsse onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavan hyväsyminen Godännande av lanen Valtuusto/Fullmä ge Kaavan laatija / Planens beredare Kaavoitusoordinaa ori / Planläggningsoordinator Suvi Kasi YKS 0 ja/och Maanäy öäälliö / Maranvändningchef Ma Kanerva, ariteh SAFA / Arite SAFA Konsul / Konsult Ariteh toimisto AJAK Oy Yhteys edot raor n loussa. Kontaugi er i slutet av raorten.

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maanäy ö- ja raennuslain :ssä säädetään osallistumis- ja arvioin suunnitelman laa misesta. Osallistumis- ja arvioin suunnitelma (OAS) on virallinen asiairja, joa määri elee aavan valmistelussa noudate avat osallistumisen ja vuorovaiutusen eriaa eet ja tavat seä aavan vaiutusten arvioinnin menetelmät. Osallistumis- ja arvioin suunnitelmassa errotaan, miten osalliset voivat osallistua ja vaiu aa asemaaavan laadintaan seä miten asemaaavan vaiutusia on taroitus arvioida. Lisäsi siinä esitetään ääiirtei äin aavatyön taroitus, tavoi eet ja lähtö lanne seä aavan laadinnan eri työvaiheet. Osallistumis- ja arvioin suunnitelmaan voi tutustua oo aavatyön ajan Kuntalassa, Iso Kylä e, Niilä ja unnan verosivuilla osoi eessa /asemaaavat seä Joilaason ehi ämissivustolla Osallistumis- ja arvioin suunnitelmaa äivitetään aavatyön aiana tareen muaan. Program för deltagande och bedömning I maranvändnings- och bygglagen stagdas om utarbetandet av rogrammet för deltagande och bedömning. Programmet för deltagande och bedömning (PDB) är e officiellt doument som definierar rincierna och förfarandet för deltagande och växelveran i utarbetandet av lanen samt metoderna för lanens onsevensbedömning. Programmet för deltagande och bedömning informerar om hur intressenterna an åvera och delta i utarbetandet av detaljlanen samt hur detaljlanens onsevenser ommer a utvärderas. Dessutom resenteras i huvuddrag lanarbetets sy e, mål och utgångsläge samt de olia sedena i utarbetandet av lanen. Man an beanta sig med lanen för deltagande och bedömning under hela lanarbetets gång i Socengården, Stora Byvägen, Nicby, och å ommunens webblats å adressen samt å webblatsen för utvecling av Ådalen Planen för deltagande och bedömning udateras vid behov under lanarbetets gång. Raor n viistoilmauvat Iuvaari Oy, Lentouva Vallas Oy ja Sioon unnan aavoitusysiö. Raor n valouvat Sioon unnan aavoitusysiö. Raor n on laa nut Suvi Kasi. Snedflygbilder Iuvaari Oy, Lentouva Vallas Oy och Sibbo ommuns lanläggningsenhet. Fotografier i raorten Sibbo ommuns lanläggningsenhet. Raorten har utarbetats av Suvi Kasi.

4 Suunnittelualue Noin hehtaarin suuruinen suunni elualue sijaitsee Sioon suurimman taajaman ja hallinnollisen esusen Niilän itäosassa, aivan taajamaesusen tuntumassa. Kaava-alue rajautuu länsiosiltaan maiseman erusrungon muodostamaan Sioonjoeen ja osi ain Niilän liienneveron rungon osana toimivaan Pornaisten ehen. Pohjoisessa alue rajautuu Kerava-Porvoo rataan ja idässä Laasosuon en asemaaavoi ama omaan omao taloalueeseen. Etelässä alue rajautuu maisemassa vielä nähtävissä olevaan historialliseen Kuninaan ehen (nyyisin Uudensillan e) seä Sioonjoilaason alavaa eltoalue a osaltaan rajaavaan, metsäisellä umareella sijaitsevaan Niilän en seen sairaala-alueeseen (Itäinen Joiuisto). Alue on Laasosuon en varren muutamaa omao ton a seä alueen itäosassa sijaitsevaa Tallbacan asuinmäeä luuun o ama a raentamatonta Sioonjoilaason eltoalue a. Alueen hali ulee ysi Niilän ääteistä, Niilän e. Alustavan rajausen muaan asemaaava osee seuraavia loja tai osia niistä: R:No 5:9, 9:, 9:90, 9:5, 9:5, 9:9, 9:, 9:, 9:5, 9: (rauta e), :, : (Uudensillan e), :0 (Laasosuon e), :, :0, :0, 95:: (Niilän e), :: (Sioonjoi) ja 95:: (Pornaisten e). Alue uuluu Niilän maareisteriylään (). Planeringsområdet Det ca 5 ha stora laneringsområdet är beläget i den östra delen av Nicby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo, dire i anslutning ll tätortscentrum. I väster avgränsas lanområdet av Sibbo å, som utgör landsaets grundstruur, och delvis av Borgnäsvägen, som fungerar som en del av stommen av trafinätet i Nicby. I norr avgränsas området av Borgå-Kervo järnväg och i öster av det ice lanlagda Dalsärrsvägens egnahemsområde. I söder avgränsas området av den historisa Kungsvägen (numera Nybrovägen), som ännu syns i landsaet, samt av före de a Nicby sjuhusområde (Östanåaren). Om man bortser från några egnahemshustomter längs Dalärrsvägen och Tallbaca bebyggda ulle i områdets östra del är området e obebyggt åerområde i Sibbo ådal. Genom området går en av huvudgatorna i Nicby, Nicbyvägen. Enligt den reliminära avgränsningen berör detaljlanen följande lägenheter eller delar av dessa: R:No 5:9, 9:, 9:90, 9:5, 9:5, 9:9, 9:, 9:, 9:5, 9: (järnväg), :, : (Nybrovägen), :0 (Dalsärrsvägen), :, :0, :0, 95:: (Nicbyvägen), :: (Sibbo å) och 95:: (Borgnäsvägen). Området ingår i jordregisterbyn Nicby. Kaava-alueen (aava-alueen alustava rajaus on esite y artalla sinisellä viivalla) sijain unnan oasartalla Sioon unnan mi aus- ja iinteistöysiö. Kartassa ruutu = m. / Planområdets (lanområdets reliminära avgränsning anges å artan med blå linje) läge å ommunens guidearta Sibbo ommun, Mätning och fas gheter. På artan är ruta = m.

5 Kaavatyön määrittely ja tavoitteet Maanäy ö- ja raennuslain 5 :n muaan asemaaava on laadi ava ja ide ävä ajan tasalla sitä muaan uin unnan ehitys, erityises asuntotuotannon tarve, taia maanäytön ohjaustarve sitä edelly ää. Suunni elualue on Sioon yleisaavan 05 muaises- ysi Niilän taajaman meri ävimmistä asvualueista, jota on taroitus ehi ää asumisaino eisena esustatoimintojen alueena. Alueesta on tavoi eena muodostaa Niilän esustaan tueutuva, vetovoimainen, viihtyisä ja omaleimainen townhouse-heninen asunto- ja esustatoimintojen alue noin asuaalle. Tavoi eena on luoda alueelle raenne, joa annustaa liiumaan ävellen, yöräillen ja jouoliienteellä seä tarjoaa turvallisen ja virieellisen elinymäristön eri-iäisille asuaille. Sioonjoen ranta-alueesta halutaan ehi ää a- ivinen osa Niilän viheralueverostoa. Alueen suunni elussa yritään raenteellises ja toiminnallises mahdollisimman eotehoaaseen rataisuun, joa tuee myös yhteisöllisyyden ja alueellisen iden tee n muodostumista. Kaavatyötä osien on tehty unnan ja Tallbacan lan (R:No 5:9) maanomistajien esen soimus maanäytön haneyhteistyön äynnistämisestä ja aiesoimus määräalan myymisestä...00 alleirjoitetussa soimusessa Tallbaca lan maanomistajat ovat ase aneet aavatyön tavoi eesi Tallbacan laesusen säily ämisen seä lan unnostusen ja mal llisen täydennysraentamisen mahdollistamisen. Lisäsi maanomistajien tavoi eena on laesusen Niilän en ohjoisuolella sijaitsevan osaalueen raentuminen väljänä seä laesusen luonteeseen e ä alueen yleisluonteeseen soveltuvana orealuoaisena asuinalueena. Kaavarataisun toivotaan myös vaiu avan laesusen läheisyydessä sijaitseviin liiennerataisuihin niin, e ä lan asumisen laatu ja miljöö aranee. MRL 5 Asemaaavan sisältövaatimuset Asemaaavaa laadi aessa on maauntaaava ja oieusvaiu einen yleisaava ote ava huomioon. Asemaaava on laadi ava siten, e ä luodaan edellytyset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinymäristölle, alveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liienteen järjestämiselle. Raenne ua ymäristöä ja luonnonymäristöä tulee vaalia eiä niihin lii yviä erityisiä arvoja saa hävi ää. Kaavoite avalla alueella tai sen lähiymäristössä on oltava rii äväs uistoja tai muita lähiviristyseen soveltuvia alueita. Asemaaava ei saa aiheu aa enenään elinymäristön laadun sellaista meritysellistä heienemistä, joa ei ole erusteltua asemaaavan taroitus huomioon o aen. Asemaaavalla ei myösään saa ase aa maanomistajalle tai muulle oieuden hal jalle sellaisia ohtuutonta rajoitusta tai aiheu aa sellaista ohtuutonta hai aa, joa aavalle asete avia tavoi eita tai vaa musia syrjäy ämä ä voidaan väl ää. Definiering av lanarbetet samt mål I enlighet med 5 i maranvändnings- och bygglagen sa detaljlaner utarbetas och hållas auell e er hand som ommunens utvecling, i synnerhet behovet av bostadsrodu on, eller behovet av a styra maranvändningen det räver. Planeringsområdet är i enlighet med Sibbo generallan 05 e av de mest betydande llväxtområdena i Nicby och sall utveclas som e område för centrumfun oner med vi å boende. Målet är a u orma e dragra igt, trivsamt och särräglat område med bostads- och centrumfun oner i townhouse-s l för cira invånare, som stöder sig å Nicby centrum. Målet är a saa en struur för området som umuntrar ll a röra sig ll fots, cyel och med olle vtrafi samt erbjuda en trygg och insirerande boendemiljö för invånare i olia åldrar. Strandområdet längs sibbo å vill man utvecla ll en a v del av Nicby grönområdesnätver. Områdets lanering strävar ll en eoeffe v lösning genom struurer och fun oner som även stöder saande av gemensa och områdets iden tet. För lanläggningsarbetet har ommunen och ägarna ll Tallbaca (R:Nr 5:9) ingå avtal om a starta e gemensamt roje ring maranvändningen och e inten onsavtal om försäljning av e outbrutet område. I avtalet som undertecnades..00 har marägarna sa som mål för lanarbetet a dri centrumet å Tallbaca sa bevaras och a förutsä ningar sa saas för renovering av gården och för må ullt omle eringsbyggande. Där ll har marägarna som mål a området norr om Nicbyvägen sa bli e llräcligt glest byggt, förstlassigt bostadsområde som anassas både ll gårdens natur och områdets allmänna araär. E önsemål är ocså a lanlösningen sa åvera trafiarrangemangen i närheten av gården så a boendevaliteten och miljön förbä ras. MarByggL 5 Krav å detaljlanens innehåll När en detaljlan utarbetas sall landsaslanen och en generallan med rä sverningar beaas å det sä som bestäms ovan. Detaljlanen sall utarbetas så a det saas förutsä ningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional llgång ll service och för reglering av trafien. Den byggda miljön och naturmiljön sall värnas och särsilda värden i anslutning ll dem får inte förstöras. På det område som lanläggs eller i dess närmaste omgivning sall det finnas llräcligt med arer eller andra områden som lämar sig för rerea on. Detaljlanen får inte leda ll a valiteten å någons livsmiljö försämras avsevärt å e sä som inte är mo verat med beaande av detaljlanens sy e. Genom detaljlanen får inte heller marägaren eller någon annan rä sinnehavare åläggas sådana osäliga begränsningar eller orsaas sådana osäliga olägenheter som an undvias utan a de mål som ställs för lanen eller de rav som ställs å den åsidosä s.

6 Suunnittelun lähtöohdat Suunni elualue on Niilän taajamaesusen itäistä laajenemisalue a. Niilän ehi ämissuunnitelmien muaises Niilän rauta e- ja linja-autoaseman muodostama mataesus sijoi uisi aivan suunni elualueen tuntumaan, rauta en, Pornaisten en ja Mixin en rajaamalle or elialueelle. Vielä asemaaavoi amaton alue on osa Sioonjoilaasoa, joa muodostaa maisemallises arvoaan oonaisuuden ja se on luoiteltu maaunnallises arvoaasi ul uurimaisemasi. Sioonjoen rantauisto on ns. Kesusuiston ohella Niilän esustan tärein uistoalue. Sioonjoi uuluu lisäsi Natura 000 -verostoon (FI0000). Sioonjoen Natura-alueeseen uuluu vain vesialueita, ja siten suojelutavoi eet toteutetaan vesilain nojalla. Joi on täreä varsin luonnon laisena säilyneen uroluonnon seä ennen aiea meritaimenen alueräisannan suojelulle. Alueen sijain Sioonjoen ranta-alueella edelly ää tulvarisien ja hulevesien hallinnan huomioon o amista alueen suunni elussa ja raentamisessa. Arvioitujen tulvavesioreusien erusteella Sioon Joilaason aava-alueella ei uu a raentamista suositella toteu avan tason m alauolelle. Alue on maaerältään Tallbacan laesusen alue a luuun o ama a savea, joten raentaminen alueella vaa i ääosin aalutusta. Suunni elualue uuluu myös Niilän en eteläuolisia alueita luuun o ama a Nordanån vedenhaninnan annalta täreään ohjavesialueeseen (05). Raentamisessa on näin ollen huomioitava, ettei ohjaveden oreusasema eiä laatu ysyväs muutu. Alueelta on löyde y asi muinaismuistoohteesi luoiteltua iviau sta asuinaiaa yleisaavatyötä varten tehdyssä muinaisjäännösinventoinnissa (Koivisto, 00). Kiviau set asuinaiat sijaitsevat Niilän en molemmin uolin, ns. Tallbacan asuinmäellä. Kiviau set asuinaiat on suojeltuja muinaismuistolain nojalla. Suunni elualueella sijaitseva Tallbacan laesus on huomioitu Sioon unnan ul uuriymäristö- ja raennuserintöselvitysessä (Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy, 5..00). Tila on luo- Utgångsuner för laneringen Planeringsområdet är e område för exansionen av Nicby tätort österut. I enlighet med utveclingslanerna för Nicby sulle resecentrumet som bildas av järnvägs- och bussta- onen ligga dire in ll laneringsområdet; i vartersområdet som gränsar ll järnvägen, Borgnäsvägen och Mixvägen. Det llsvidare ice-lanlagda området är en del av Sibbo ådal, som utgör en landsasmässigt värdefull helhet och har lassificerats som e värdefullt ulturlandsa å landsasnivå. Strandaren vid Sibbo å är vid sidan av s.. Centralaren det vi gaste arområdet i Nicby centrum. Där ll hör Sibbo å ll Natura 000-nätveret (FI0000). I Natura-området vid Sibbo å ingår bara va enområden, och därmed sa de syddsrelaterade målen verställas med stöd av va enlagen. Ån är vi g för syddet av den omgivande bäcnaturen, vilen ll största delen har bevarats i naturligt llstånd, och framför allt för syddet av det ursrungliga beståndet av havsöring. Områdets lacering å Sibbo åns strandområde förutsätter ia agande av översvämningsrisen och hanteringen av dagva en då området laneras och byggs. På basen av de usa ade översvämningsnivåerna å lanområdet för Sibbo Ådal, reommenderas inte ny byggande å lägre nivå än m. Jordmånen är lera med undantag för området ring dri centrumet å Tallbaca varför byggnde å området i huvudsa räver ålning. Med undantag för områdena söder om Nicbyvägen ingår laneringsområdet ocså i e för va entä vi gt grundva enområde (0505) i Nordanå. Man bör därför vid byggandet ia a a varen nivån eller valiteten å grundva net ändras ermmanent. I en inventering av fornlämningar som gjordes i anslutning ll generallanen (Koivisto, 00) åträffades två bolatser från stenåldern, vila har lassificerats som fornlämningsobje. Bolatserna är belägna å bägge sidor av Nicbyvägen ue å Tallbaca. De har syddats med stöd av lagen om fornminnen. Tallbaca gårds dri centrum har tagits u i utredningen om ulturmiljöer och byggnadsarvet i Sibbo (Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy,

7 Ortoilmauva aava-alueelta. Kaava-alueen alustava rajaus esite y uvassa valoisella. / Flygbild av lanområdet. Planområdets reliminära avgränsning anges å bilden med vi. iteltu arvoaimaan ohdeluoaan uuluvasi, joiden säilyminen on turva ava. Tila on raennus- ja aiallishistoriallisten arvojen lisäsi myös maiseman ja ymäristöoonaisuuden annalta täreä. Sioonjoen varressa, Niilän en ueessa sijaitsee suunni elualueen toinen ns. arvoohde, vanha umaamo, jota ei uitenaan ole jostain syystä huomioitu Sioon raennuserintöselvitysessä. Alueen hali uleva Niilän e (mt 5) on ysi taajaman ääteistä ja osa esustan liienneveron runoa. Vuonna 00 Niilän en liiennemäärät olivat suunni elualueen ohdalla noin 00 ajoneuvoa vuoroaudessa. Melun enimmäismäärälle asetetut ohjearvot eivät uitenaan ylity suunni elualueella uin aivan Niilän en ja Pornaisten en lähietäisyydellä (WSP LT-Konsul t Oy, 00). Suunni elualue rajautuu ohjoisosiltaan Kerava - Porvoo -rauta eyhteyteen, jota äy ävät nyyisin Kililahden öljynjalostamon ja alueen teollisuuden säiliöjunauljetuset. Radalla uljetetaan yli olmasosa Suomen vaarallisten aineiden uljetusista. Eniten uljetetaan alavia nesteitä ja nesteyte yjä aasuja (Gaia Consul ng Oy, 00). Sioon asvutavoi eiden muaises Kerava Niilä rataosuus on tavoi eena avata jälleen henilöjunaliienteen äy öön. Raideliienne aiheu aa melu- ja tärinähai oja suunni elualueen ohjoisosaan, jota on huomioitava alueen suunni elussa ja raentamisessa. Kaava-alue rajautuu unnalliseen vesi- ja viemäriveroon. 0 mm:n vesijohdot seä 00 mm viemärijohto halovat aivan alueen ohjoisäreä. Niilän en varressa ulee 0 V:n ilmajohto. Keravan Energia Oy:n auolämövero ulo uu suunni elualueen etelä- ja länsireunalle ). Gården ingår i den mest värdefulla objeslassen vars bevarande sa tryggas. Förutom de byggnads- och loalhistorisa värdena är gården vi g med hänsyn ll landsaet och omgivningen. In ll Sibbo å, nära Nicbyvägen, finns e det andra värdefulla objeet i laneringsområdet, nämligen den gamla umsta onen. Denna har av någon anledning doc inte har behandlats i utredningen om byggnadsarvet. Nicbyvägen (landsväg 5) går genom området och är en av tätortens huvudvägar och en del av stommen i trafinätet i centrum. Inom laneringsområdet var trafimängden å Nicbyvägen ca 00 fordon er dygn år 00. De maximala rivärdena för buller översrids doc inte i laneringsområdet å några andra ställen än strax in ll Nicbyvägen och Borgnäsvägen (WSP LT-Konsul t Oy, 00). Planeringsområdet gränsar i norr ll Kervo-Borgå-banan, vilen idag främst används för oljetransorter från raffineriet i Söldvi och annan industri i området. På banan rör sig över en tredjedel av alla transorter av farliga ämnen i Finland. Mest transorteras brinnande vätsor och flytande gaser (Gaia Consul ng Oy, 00). I enlighet med llväxtmålen för Sibbo sa bansträcan Kervo-Nicby önas å ny för ersontågstrafi. Sårtrafien medför buller- och saningsolägenheter för den norra delen av laneringsområdet, som bör beaas i områdets lanering och byggande. Planområdet gränsar ll det ommunala va en- och avlosnätet. 0 mm va enledning och 00 mm avlosledning orsar områdets nordsets. Längs Nicbyvägen går en 0 V lu ledning. Kervo Energi Oy:s ärrvärmenät sträcer sig ll laneringsområdets södra och västra gräns. 5

8 Sioon Joilaason suunnitteluilailu Alueen ehi ämisen tuesi ja ohjasi järjeste in sysyllä 0 ( ) ideailailu. Kilailu järjeste in utsuilailuna, johon vali in viisi toimistoa ilmoi autumismene elyn ja arvonnan au a. Kilailun tuloset juliste in alinto laisuudessa maanantaina..0. Palintolautaunta ää ysimielises ase aa ensimmäiselle sijalle ehdotusen Aarrear a, teijänä Ariteh toimisto AJAK Oy. Muita ehdotusia ei asete u aremmuusjärjestyseen. Kaiissa ehdotusissa on ysi äisiä ansioita, jota voidaan mahdollises huomioida asemaaavatyön aiana. Ehdotus Aarrear a tarjoaa alueen maanäytölle eheän oonaisnäemysen, jossa on ysty y rataisemaan ehityseloisella tavalla aii ilailulle asetetut tavoi eet. Suunnitelma täydentää Niilän taajamaraenne a ja toiminnallisuu a hyvin. Työ vastaa myös ilailutöistä arhaiten toteute avuuteen, rataisun ollen rii ävän joustava mahdollistamaan erilaisia toteutusmalleja ja tulevaisuuden täsmentyviä tareita. Joilaason alueen suunni elu jatuu ehdotusen Aarrear a erusrataisun ohjalta. Planeringstävling för Sibbo Ådal Som grund för utveclande av området ordnades en idétävling hösten 0 ( ). Tävlingen arrangerades som en tävling för inbjudna. Fem byråer utsågs genom e anmälningsförfarande enligt lagen om offentlig uhandling och utlo ning. Tävlingens resultat ublicerades vid risutdelnings llfället måndagen den..0. Prisnämnden beslöt enhälligt a sä a förslaget Aarrear a / Ariteh toimisto AJAK Oy å första lats. De övriga tävlingsbidragen rangordnades inte. Alla tävlingsbidrag uvisade förtjänster som eventuellt an utveclas vidare under arbetet med detaljlanen. Tävlingsbidraget Aarrear a bjuder å en sammanhängande helhetssyn å maranvändningen: deltagarna har strävat e er a nå alla mål som ställts för tävlingen å e utveclingsdugligt sä. Planen är e bra omlement ll tätortsstruuren och fun onerna i Nicby. Av alla tävlingsbidrag llgodoser de a arbete ocså bäst raven å genomförbarhet, då lösningen är llräcligt fl exibel för olia genomförandemodeller och behov som reciseras i fram den. Planeringen för Ådalen fortsä er å basis av den grundläggande lösningen i förslaget Aarrear a. Kuvia ehdotusesta Aarrear a. / Bilder av förslaget Aarrear a

9 Valtaunnalliset alueidenäyttötavoitteet Alueen suunni elun lähtöoh na toimivat MRL:n :n muaisessa taroitusessa valtaunnalliset alueidenäyttötavoi eet (VAT), joista tätä asemaaavatyötä ohjaavat etenin seuraavat asiaohdat: Yhdysuntaraenne a ehitetään siten, e ä alvelut ja työaiat ovat hyvin eri väestöryhmien saavute avissa ja mahdollisuusien muaan asuinalueiden läheisyydessä siten, e ä henilöautoliienteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liienneturvallisuu a seä jouoliienteen, ävelyn ja yöräilyn edellytysiä arannetaan. Kauuniseutujen työssääyn alueilla varmistetaan alueidenäytölliset edellytyset asuntoraentamiselle ja sen taroitusenmuaiselle sijoi umiselle seä hyvälle elinymäristölle. Kauuniseutuja ehitetään tasaainoisina oonaisuusina siten, e ä tueudutaan olemassa oleviin esusiin. Kesusia ja erityises niiden esusta-alueita ehitetään moniuolisina alvelujen, asumisen, työaiojen ja vaaa-ajan alueina. Alueidenäytön suunni elussa uusia huoma avia asuin-, työaia- tai alvelutoimintojen alueita ei tule sijoi aa irralleen olemassa olevasta yhdysuntaraenteesta. Alueidenäytössä on vara ava rii ävät alueet jalanulun ja yöräilyn verostoja varten seä ediste ävä verostojen jatuvuu a, turvallisuu a ja laatua. Yleis- ja asemaaavoitusessa on varaudu ava lisääntyviin myrsyihin, ranasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenäytössä on ehäistävä melusta, tärinästä ja ilman eäuhtausista aiheutuvaa hai aa ja yri ävä vähentämään jo olemassa olevia hai oja. Uusia asuinalueita tai muita melulle heriä toimintoja ei tule sijoi aa melualueille varmistama a rii ävää meluntorjuntaa. Alueidenäytössä on ote ava huomioon ohja- ja intavesien suojelutarve ja äy ötareet. Pohjavesien ilaantumis- ja muu amisrisejä aiheu avat laitoset ja toiminnot on sijoite ava rii ävän etäälle niistä ohjavesialueista, jota ovat vedenhaninnan annalta täreitä ja soveltuvat vedenhanintaan. Rii ävän asuntotuotannon turvaamisesi on alueidenäytössä varmiste ava ton maan rii ävyys. Alueidenäytön suunni elussa meri ävä raentaminen tulee sijoi aa jouoliienteen, erityises raideliienteen alvelualueelle. Alueidenäytön mitoitusella tulee arantaa jouoliienteen toimintaedellytysiä ja hyödyntämismahdollisuusia. Risomfattande mål för områdesanvändningen Som utgångsuner för laneringen fungerar de risomfattande målen för områdesanvändningen (RMO) enligt maranvändnings- och bygglagen, av vila särsilt följande uner styr de a detaljlanearbete: Samhällsstruuren utveclas så a tjänster och arbetslatser är lä llgängliga för olia befolningsgruer och i mån av möjlighet laceras nära bostadsområden så a behovet av ersonbilstrafi är så litet som möjligt. Trafisäerheten förbä ras lisom be ngelserna för olle vtrafien och gång- och cyeltrafien. I stadsregionernas endlingsområden säerställs för områdesanvändningens del a det finns förutsä ningar a bygga bostäder som är ändamålsenligt lacerade och a raven å en god livsmiljö an llgodoses. Stadsregionerna utveclas som balanserade helheter genom a stödja sig å befintliga centra. Centrumen och särsilt deras centrumområden utveclas ll områden med e mångsidigt utbud av tjänster, boendemöjligheter, arbetslatser och fri dssysselsä ningar. I samband med laneringen av områdesanvändningen får nya märbara områden för bostäder, arbetslatser och serviceversamhet inte laceras utanför den befintliga samhällsstruuren. Vid områdesanvändningen sall llräcliga områden reserveras för nätver för fotgängare och cylister, och nätverens on nuitet, säerhet och valitet sall främjas. Vid general- och detaljlanläggningen sall förberedelser göras för öande stormar, störtregn och tätortsöversvämningar. Inom områdesanvändningen sa olägenheter i form av buller, vibra on och lu föroreningar förebyggas och befintliga olägenheter sa om möjligt minimeras. Nya bostadsområden och andra versamheter som är bulleränsliga sa inte laceras i bullerområden, om man inte an garantera a bullerbeämningen är llräclig. Vid laneringen av områdesanvändningen sa behovet av sydd för grund- och ytva nen beaas, liaså behoven av förbruning. Sådana anläggningar och a viteter som medför en ris för föroreningar och förändring av grundva nen sa laceras llräcligt långt från de grundva enområden som vi ga med tane å va enförsörjningen och som lämar sig för va entä. I sy e a trygga en llräclig bostadsrodu on sall man vid områdesanvändningen säerställa a det finns llräcligt med tomtmar. Vid laneringen av områdesanvändningen sall betydande byggande laceras ll områden med llgång ll olle vtrafi, särsilt sårbunden trafi. Genom dimensioneringen av områdesanvändningen sall man förbä ra olle vtrafiens versamhetsbe ngelser och möjligheterna a ny ja olle- vtrafien.

10 Maauntaaava Ymäristöministeriön vahvistamassa ja Koreimman hallinto-oieuden äätösellä..0 lainvoiman saaneessa Itä-Uudenmaan maauntaaavassa suunni elualue on osoite u Sioonjoen var a luuun o ama a taajamatoimintojen alueesi (A). Sioonjoen varsi on osoitettu aavassa viristysalueesi ja joi Natura 000 -alueesi. Maauntaaavassa on esite y suunni elualue osasi ohjavesialue a seä alueen eteläosassa uleva Uudensillan- e osasi ul uurihistoriallises meri ävää elinjausta (ns. Kuninaan e). Niilän vanha sairaala-alue on osoite u maauntaaavassa Niilän ehen as ulo uen valtaunnallises meri ävänä, ul uuriymäristön tai maiseman vaalimisen annalta täreänä alueena. Landsaslanen I Östra Nylands landsaslan, som fastställts av miljöministeriet och vunnit laga ra enligt Högsta förvaltningsdomstolens beslut..0, har laneringsområdet anvisats som e område för tätortsfun oner (A) med undantag för området längs Sibbo å. Åstranden har i lanen anvisats som e rerea onsområde och ån som Natura 000-område. I landsaslanen är laneringsområdet en del av e grundva enområde, och Nybrovägen i söder en del av en vägsträcning av ulturhistoris betydelse (s.. Kungsvägen). Gamla sjuhusområdet i Nicby har i landsaslanen anvisats ända ll Nicbyvägen som e område av risintresse när det gäller a värna om ulturmiljön Ote Itä-Uudenmaan maauntaaavasta (YM 5..00). / Utdrag ur landsaslan för Östra Nyland (miljöministeriet 5..00). Ote Sioon yleisaavasta 05 (v 5..00). / Utdrag ur generallan för Sibbo 05 (fullmä ge 5..00). Uudenmaan liitossa on valmisteilla oo Uudenmaan nyeisten unnan alueen a ava Uudenmaan. vaihemaauntaaava.. vaihemaauntaaavalla uudistetaan voimassa olevia maauntaaavoja alueraenteen ja sitä tuevan liiennejärjestelmän seä auan alveluraenteen osalta nähtävillä olleessa maauntaaavaehdotusessa Joilaason alue iviste ävää taajamatoimintojen laue a, aivan Sioonjoen var a luuun o amatta. Yleisaava Sioon unnanvaltuuston hyväsymässä ja Koreimman hallinto-oieuden..0 vahvistamassa oieusvaiu eisessa Sioon yleisaavassa 05 aava-alue on esustatoimintojen alue a (C). Sioonjoen varsi on yleisaavassa osoite u maisemallises arvoaasi alueesi, Sioonjoi Natura 000 -verostoon uuluvasi alueesi ja suunni elualue Niilän en ohjoisuolisilta osin ohjavesialueesi. Tallbacan lan alueelle, Niilän en molemmin uolin, on osoite u asi muinaismuistoohde a sm-05 ja sm-05). Nylands förbund utarbetar etalandsaslan för hela Nyland med nuvarande ommuner. I och med etalandsaslan förnyas områdesstruurerna genom a fousera å frågor som gäller regionstruuren och trafien samt handelns servicenät. I förslaget ll landsaslan som var framlagt är Ådalens område anvisats som område med förtätade tätortsfun oner, med undantag av Sibbo ås stränder. Generallanen I den av Sibbo ommunfullmä ge godända generallanen för Sibbo 05 med rä sverningar som vunnit laga ra i HFD..0 är lanområdet e område för tätortsfun oner (C). Åstranden visas i generallanen som e landsasmässigt värdefullt område, Sibbo å som e område i Natura 000-nätveret och laneringsområdet norr om Nicbyvägen som e grundva enområde. Vid Tallbaca gård å bägge sidor om Nicbyvägen har två fornlämningsobje anvisats (sm-05 och sm-05).

11 Asemaaava Suunni elualue on Sioonjoen länsiuolista alue a luuun o ama a asemaaavoi ama a. Pornaisten en ja Sioonjoen välinen osa suunni elualueesta on asemaaavan muaista uistoalue a ja Pornaisten e yleisen en alue a. Suunni elualue rajautuu asemaaavoite uihin alueisiin etelä- ja länsiosiltaan. Maanomistus Kunta omistaa noin olmannesen suunni elualueen maaalasta. Kunnan maanomistus sijoi uu Uudensillan en atualueen ohella suunni elualueen ohjoisosaan. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevia Tallbacan lan maa-alueita ( ha) osee unnan ja maanomistajan esen tehty asemaaavoitusen äynnistämissoimus. Aluetta osevat soimuset Sioon unnan ja Tallbacan lan (R:No 5:9) omistajien esen on tehty..00 soimus maanäytön haneyhteistyön äynnistämisestä ja aiesoimus määräalan myymisestä. Soimus osee yhteensä noin hehtaarin suuruista alue a. Detaljlanen Planeringområde är inte detaljlanlagt förutom området väster om Sibbo å. Området mellan Borgnäsvägen och Sibbo å är arområde och allmänt vägområde (Borgnäsvägen) enligt detaljlanen. Planeringsområdet gränsar ll deltajlanerat område i syd och väst. Marägoförhållanden Kommunen äger ca en tredje del av maren i laneringsområdet. Denna del är belägen in ll gatuområdet vid Nybrovägen i den norra delen av laneringsområdet. Den mar som hör ll Tallbaca gård ( ha) berörs av avtalet om a starta detaljlanläggning, vilet har slu ts mellan ommunen och marägaren. Avtal om området Sibbo ommun och ägarna ll Tallbaca (R:Nr 5:9) har..00 ingå avtal om a starta e gemensamt roje ring maranvändningen och e inten onsavtal om försäljning av e outbrutet område. Avtalet omfa ar sammanlagt ca ha. Vaiutusten arviointi Asemaaavan laadinnan yhteydessä selvitetään aavan toteutusen ymäristövaiutuset maanäy ö- ja raennuslain edelly ämällä tavalla (MRL 9 ja MRA ). Lisäsi arvioidaan aavan suhde valtaunnallisiin alueidenäy ötavoi eisiin seä yleisiirteisen aavojen ohjausvaiutuset. Vaiutusia arvioidaan suhteessa asete aviin tavoi eisiin. Vaiutusten arvioinnin tehtävänä on tuea aavan valmistelua ja hyväsy ävien aavarataisujen valintaa seä auttaa arvioimaan, miten aavan tavoi eet ja sisältövaa muset toteutuvat. Kaavan vaiutusten arvioin erustuu alueelta laadi aviin erusselvitysiin, äytössä oleviin muihin erus etoihin, selvitysiin, suunnitelmiin, maastoäynteihin, osallisilta saataviin lähtö etoihin, lausuntoihin ja mieliiteisiin seä laadi avien suunnitelmien ymäristöä muu avien ominaisuusien analysoin in. Vaiutusten arvioinnissa verrataan esitetyn aavarataisun muaista lanne a nyy lanteeseen ja asete uihin tavoitteisiin. Konsevensbedömning I samband med utarbetandet av detaljlanen utreds miljöonsevenserna för genomförandet av lanen å det sä som maranvändnings- och bygglagen förutsä er (Mar- ByggL 9 och MarByggF ). Dessutom bedöms lanen i förhållande ll de risomfa ande målen för områdesanvändningen samt med översiliga laners styrningsveran. Konsevenserna bedöms i förhållande ll de mål som ställs. Konsevensbedömningens ugi är a stöda lanberedningen och val av godtagbara lanlösningar samt fungera som hjäl vid bedömningen av hur lanens mål och innehållsrav förverligas. Planens onsevensbedömning grundar sig å basutredningar över området, å övrig llgänglig grundinforma on, utredningar, laner, terrängbesö, utgångsmaterial av intressenterna, utlåtanden och åsier samt analysering av de egensaer som förändrar miljön i lanerna som utarbetas. I onsevensbedömningen jämför man den resenterade lanlösningen med nuläget och ställda mål. 9

12 Tehdyt selvityset Maanäy ö- ja raennuslain 9 :n muaan aavan tulee erustua rii äviin tutimusiin ja selvitysiin. Kaavan laadinnan ja vaiutusten arvioinnin ohjana äytetään muun muassa seuraavia selvitysiä ja suunnitelmia (sinisellä osoite u ne selvityset, jota on tehty varta vasten Joilaason aavatyötä varten): Hulevesiselvitys Niilän Joilaason aritehtuuriil - ailun ohjasi. FCG Oy, Kerava Niilä -vyöhyeen jouoliienne- ja maanäy öselvitys. Sito-onsul t Oy, Niilän esusta-alueen ideasuunnitelma. Ariteh toimisto Jua Tur ainen Oy, Trafix Oy ja Maisema-aritehdit Byman ja Ruoonen Oy,..009 Niilän esustan liienneveroselvitys. Trafix Oy, Raor Sioon Joilaason luontoinventoinnista Niilän taajaman ohdalla. Ariteh toimisto AJAK Oy,..0 Sioon Itäinen Joiuisto - Raenne avuusselvitys. Insinööritoimisto Severi An onen Ky, Sioon unnan ul uuriymäristö- ja raennuserintöselvitys. Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy, 00 Sioon eliienteen meluselvitys. WSP LT-Konsul t Oy, 00 ja 00 Sioon yleisaava 05 Liienneveroselvitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 00 VAK-suuronne omuusselvitys maanäytön suunni elun näöulmasta: Niilän rataosuus ja tasoristeyset. Gaia Consul ng Oy,..00 Tehtävät selvityset Kaavatyön yhteydessä tullaan teemään ainain seuraavat erillisselvityset: Liienteellinen toimivuus- ja lii ymätarastelu Vaiutusalue Kaavan vaiutusalueen laajuus vaihtelee eri osateijöiden osalta varsin meri äväs. Vaiutuset luonnonymäristöön ovat ääosin aiallisia, rajoi uen suunni elualueeseen ja aivan sen lähiymäristöön, luuun o ama a uitenin mahdollisia vaiutusia vesistöihin ja vesitalouteen (Sioonjoi ja Nordanån ohjavesialue). Raentaminen avoimelle eltoalueelle muu aa myös alueen maisemaa, vaiain tältä osin vaiutuset ovat varsin aiallisia, sillä uusi raentaminen sijoi uu olevan yhdysuntaraenteen sisään. Laajemmalle alueelle aavarataisulla saa aa olla vaiutusia sen tuomien liiennejärjestelyiden ja lisäraentamisen synny ämän liienteen au a. Uusien asuin- ja mahdollisten työaiaton en aavoi aminen vaiu aa myös jollain tasolla oo Niilän taajamaan ja untaan. Uudisraentaminen lisää elinvoimaisuu a mm. luomalla edellytysiä alveluiden aranemiseen ja verotulojen asvuun. Gjorda utredningar Enligt maranvändnings- och bygglagen 9 sa en lan basera sig å llräcliga undersöningar och utredningar. Som underlag för sammanställandet av lanen och bedömningen av onsevenserna används bland annat följande utredningar och laner (med blå de utredningar som gjorts enom för Ådalens lanarbete): Hulevesiselvitys Niilän Joilaason aritehtuuriil - ailun ohjasi. FCG Oy, Kerava Niilä -vyöhyeen jouoliienne- ja maanäy öselvitys. Sito-onsul t Oy, Niilän esusta-alueen ideasuunnitelma. Ariteh toimisto Jua Tur ainen Oy, Trafix Oy ja Maisema-aritehdit Byman ja Ruoonen Oy,..009 Niilän esustan liienneveroselvitys. Trafix Oy, Raor Sioon Joilaason luontoinventoinnista Niilän taajaman ohdalla. Ariteh toimisto AJAK Oy,..0 Sioon Itäinen Joiuisto - Raenne avuusselvitys. Insinööritoimisto Severi An onen Ky, Sioon unnan ul uuriymäristö- ja raennuserintöselvitys. Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy, 00 Sioon eliienteen meluselvitys. WSP LT-Konsul t Oy, 00 ja 00 Sioon yleisaava 05 Liienneveroselvitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 00 VAK-suuronne omuusselvitys maanäytön suunni e lun näöulmasta: Niilän rataosuus ja tasoristeyset. Gaia Consul ng Oy,..00 Utredningar som sa göras I samband med lanarbetet ommer åtminstone följande searata utredningar a göras: Gransning av trafianslutningarna och hur trafien fungerar Konsevensområde Konsevensområdets omfa ning varierar rela vt mycet beroende å vila faorer som gransas. Konsevenserna för naturmiljön är främst loala och gränsar ll laneringsområdet och dess omedelbara näromgivning, doc med undantag för eventuella onsevenser för va endragen och va enhushållningen (Sibbo å och grundva enområdet i Nordanå). Byggande i e öet åerområde förändrar även landsaet, även om onsevenserna här är rela- vt loala, då de nya byggnaderna laceras inom den befintliga samhällsstruuren. För e mer vidsträc område an lanlösningen ha onsevenser i och med den trafi som uommer när man bygger ny och omdirigerar trafien. Planläggningen av nya bostads- och ev. arbetslatstomter inverar i viss mån även å hela Nicby tätort och Sibbo ommun. Nybyggandet öar livsra en bl.a. genom a saa förutsä ningar för bä re service och högre satteinomster. 0

13 Osalliset Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnteoon tai muihin oloihin aavaa saa aa huoma avas vaiu aa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunni elussa äsitellään. Tämän asemaaavatyön annalta eseisiä osallisia ovat: suunni elualueen ja siihen rajautuvien alueiden iinteistönomistajat ja asuaat alueella toimivat yhdistyset ja järjestöt, uten Joiuistoseura ry, Laasosuon en etoimiunta unnan hallintounnat ja asiantun jatahot, uten teniia- ja ymäristöosasto ja sivistysosasto muut viranomaiset ja yhteistyötahot, uten Uudenmaan ELY-esus, Museovirasto, Porvoon museo, Liiennevirasto, Keravan Energia Oy, Tuusulan seudun vesilaitos untayhtymä ja Itä-Uudenmaan elastuslaitos. Intressenter Intressenter är marägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden an åveras betydligt av lanen. Intressenter är ocså de myndigheter och sammanslutningar vars versamhetsområde behandlas i laneringen. Centrala intressenter i detaljlanearbetet är: fas ghetsägare och invånare å laneringsområdet och områden som gränsar ll det föreningar och sammanslutningar som har versamhet i området, t.ex. Sällsaet Åaren rf, Dalärrsvägens väglag ommunens förvaltningsenheter och saunniga som avdelningen för teni och miljö och bildningsavdelningen övriga myndigheter och samarbetsorgan som Närings-, trafi- och miljöcentralen i Nyland, Museiveret, Borgå museum, Trafiveret, Kervo Energi Ab, samommunen för Tusby va enver och Räddningsveret i Östra Nyland. Vuorovaiutus Kaavoitusmene ely tulee järjestää ja suunni elun lähtöohdista, tavoi eista ja mahdollisista vaihtoehdoista aavaa valmisteltaessa edo aa niin, e ä osallisilla on mahdollisuus osallistua aavan valmisteluun, arvioida aavan vaiutusia seä lausua irjallises tai suullises mieliiteensä asiasta (MRL ). Osallisilla on oo aavatyön ajan mahdollisuus antaa asemaaavatyöhön lii yvää alaute a sähöos tse, irjeitse tai uhelimitse aavoitusesta vastaavalle unnan edustajalle. Kaavan laa jaa voi myös tulla taaamaan Kuntalaan, soimalla taaamisajasta uitenin etuäteen. Kaavatyön ohjausta ja oordinoin a varten erustetaan ohjausryhmä, johon unta ja soimusalueen maanomistaja nimeävät edustajansa. Kaavatyössä hyödynnetään Joilaason suunni eluilailun aiana saatua yleisöalaute a seä Niilän ul uuriäytävähaneen aiana erä yä etoa. Växelveran Planläggningsförfarandet samt informa onen om utgångsunerna, målen och eventuella alterna v för laneringen sa ordnas så a intressenterna har möjlighet a delta i beredningen av lanen, bedöma verningarna av lanläggningen och sri ligen eller muntligen u ala sin åsi om saen (MarByggL ). Intressenterna har under hela lanläggningsarbetets gång möjlighet a ge resons angående detaljlanearbetet er e-ost, brev eller telefon ll ommunens reresentant som svarar för lanläggningen. Man an ocså omma ll Socengården och träffa lanens beredare, bara man ommer överens om en besös d å förhand. För styrningen och samordnandet av lanarbetet llsä s en stygru ll vilen ommunen och avtalsområdets marägare utser sina reresentanter. Allmänhetens utvärderingar i samband med Ådalens laneringstävling samt data usamlat i samband med rojeet Nicby ulturorridor, ommer a utny jas i lanarbetet.

14 Käynnistysvaihe Asemaaavatyö äynnistyy aavatyön uulu amisella vireille, työn ohjelmoinnilla seä osallistumis- ja arvioin suunnitelman (OAS) laadinnalla (MRL ). OAS asetetaan julises nähtäville Kuntalaan ja Niilän irjastoon 0 äivän ajasi vireille uulu amisesta. Osallistumis- ja arvioin- suunnitelmaan voi tutustua myös unnan internet-sivuilla (www.sioonjoilaaso.fi). Kaavatyön äynnistymisestä informoidaan unnan edossa oleville aava-alueen ja siihen rajautuvien alueiden iinteistönomistajille irjeitse. Osalliset voivat antaa alaute a osallistumis- ja arvioin suunnitelman rii ävyydestä ja suunnitelmaa voidaan täydentää saadun alau een ohjalta aavarosessin aiana. Suunnitelmaa osevissa uu eellisuusissa yydetään ääntymään ensisijassa unnan edustajien uoleen. Miäli osallinen atsoo yhteydenotosta ja unnan osallistumis- ja arvioin suunnitelmaan teemistä muutosista huolimatta OAS:n uu eellisesi, on hänellä mahdollisuus esi ää Uudenmaan ELY-esuselle neuvo elun äymistä osallistumis- ja arvioin suunnitelman rii ävyydestä ennen aavaehdotusen ase amista julises nähtäville (MRL ). Suunni elun aloitusvaiheessa järjestetään Uudenmaan ELY-esusen anssa aavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvo elu (MRL ja MRA ), jossa äsitellään osallistumis- ja arvioin suunnitelmaa, aavan lähtöoh a seä aavan eseisiä tavoi eita eri viranomaisten näöulmasta. Kaavatyön äynnistymisestä ja viranomaisneuvo elun järjestämisestä lähetetään eto viranomaistahoille irjeitse tai sähöos tse. Valmisteluvaihe Osallisten annalta eseinen suunni eluvaihe on aavan valmisteluvaihe, jolloin mm. laaditaan alustavia suunnitelmia alueen maanäytöstä seä tehdään tarvi avia lisäselvitysiä aava-alue a ja laadi uja suunnitelmia osien. Kaavan valmisteluvaiheessa järjestetään osallisille mahdollisuus esi ää mieliiteensä aavan valmisteluaineistosta (MRL ja MRA 0 ). Valmistelumateriaali asetetaan mm. julises nähtäville Kuntalaan 0 äivän ajasi. Lisäsi viranomaistahoilta ja tarvi avilta muilta tahoilta (esim. yhdistysiltä) yydetään valmisteluaineistosta lausunnot. Kaavan valmisteluaineisto äsi ää alueen mahdollista maanäy öä havainnollistavaa materiaalia. Ehdotusvaihe Kaavan valmisteluaineistosta saadun alau een ohjalta laaditaan asemaaavaehdotus, joa asetetaan julises nähtäville 0 äivän ajasi (MRL 5 ja MRA ). Nähtävillä oloaiana osalliset voivat jä ää aavaehdotusesta irjallisen muistutusen. Tarvi avilta viranomaistahoilta yydetään aavaehdotusesta lausunnot (MRA ). Muistutusiin ja lausuntoihin annetaan unnan erusteltu vas ne. Startsedet Detaljlanearbetet startar när lanarbetet ungörs anhängigt, arbetet laneras samt rogrammet för deltagande och bedömning (PDB) utarbetas (MarByggL ). PDB läggs fram offentligt i Socengården och i Nicby bibliote under 0 dagar från ungörelsen. Programmet för deltagande och bedömning an även läsas å ommunens internetsidor (www.sioonjoilaaso.fi/sv). Utöver de allmänna ungörelserna informeras ägare och av ommunen ända innehavare av mar inom detaljlaneområdet och i angränsning ll det er brev. Intressenterna an ge resons å huruvida rogrammet för deltagande och bedömning är llräcligt och rogrammet an omle eras utgående från den erhållna resonsen under lanrocessen. Angående bris älligheter i rogrammet ombes intressenten i första hand vända sig ll ommunens reresentanter. Såvida intressenten anser a PDB for arande är bris älligt, trots onta med ommunen och ommunens ändringar i rogrammet, har han möjlighet a för Närings-, trafi- och miljöcentralen i Nyland föreslå samråd om huruvida rogrammet för deltagande och bedömning är llräcligt innan lanförslaget läggs fram (MarByggL ). I stratsedet av laneringen anordnas samråd med myndigheterna llsammans med Närings-, trafi- och miljöcentralen i Nyland (MBL och MBF ). På de a möte behandlas rogrammet för deltagande och bedömning, lanens utgångsuner samt centrala mål för lanen ur olia myndigheters synvinel. E meddelande om a lanarbetet har startat och myndighetssamråd sa anordnas sicas ll de auella myndigheterna er brev eller e-ost. Beredningssedet Beredningssedet är e vi gt sede särsilt för intressenterna. I det här sedet bl.a. utarbetas reliminära laner om områdets maranvändning samt görs nödvändiga lläggsutredningar om lanområdet och digare utredningar. I beredningssedet har intressenterna möjlighet a framföra sina åsier om beredningsmaterialet (MarByggL och MarByggF 0 ). Bl.a. läggs beredningmaterialet fram i Socengården under 0 dagar. Dessutom utlåtanden om beredningsmaterialet begärs från myndighetshåll och övriga behövliga håll (t.ex. föreningar). Planens beredningsmaterial innefa ar material som onre serar områdets möglig maranvändning. Förslagssedet På basis av resonsen om lanens beredningsmaterial utarbetas e detaljlaneförslag som hålls framlagt offentligt i 0 dagar (MarByggL 5 och Mar ByggL ). Under framläggnings den an intressenterna framföra en sri lig anmärning mot lanförslaget. Utlåtanden av myndighetshåll begärs enligt behov över lanförslaget (MarByggF ). Kommunen ger si mo verade ställningstagande ll anmärningarna och utlåtandena.

15 Kaavaehdotusen oltua nähtävillä siitä järjestetään tarvittaessa ns. ehdotusvaiheen viranomaisneuvo elu (MRL ja MRA ). Kaavaehdotuseen tehdään muistutusten ja lausuntojen erusteella mahdollises muutosia ennen sen loullista äsi elyä. Miäli tehtävät muutoset ovat oleellisia, aavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Jos muutosia ei tarvita tai ne eivät ole olennaisia, orja u asemaaavaehdotus viedään aavoitusjaoston au a unnanhallituseen, joa esi ää sen valtuuston hyväsy äväsi. Hyväsymisvaihe Asemaaavan hyväsyy valtuusto aavoitusjaoston ja unnanhallitusen esitysestä. Kunnanvaltuuston hyväsymisäätösestä voi vali aa irjallises Helsingin hallinto-oieuteen ja edelleen oreimaan hallinto-oieuteen. Kaavan hyväsymisäätös saa lainvoiman noin uuden viion ulu ua hyväsymisestä, miäli äätösestä ei valiteta. Kaava tulee voimaan, un siitä on uulute u niin uin unnalliset ilmoituset unnassa julaistaan. Alustava aiataulu Kaavatyön tavoi eellisen aiataulun muaises osallisten annalta täreimmät osallistumis- ja vuorovaiutusajanohdat ovat seuraavat: Elouu 0 Kaavatyön uulu aminen vireille seä osallistumis- ja arvioin suunnitelma nähtäville Loa-marrasuu 0 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä Maalisuu 0 Kaavaehdotus julises nähtävillä Kesäuu 0 Asemaaava valtuuston hyväsy äväsi E er a lanförslaget har varit framlagt anordnas vid behov e så allat förslagsedes samråd med myndigheterna (MBL och MBF ). På basis av anmärningarna och utlåtandena görs eventuella ändringar i lanförslaget innan den slutliga behandlingen. Om lanförslaget förändras väsentligt sall det läggas fram å ny. Om inga ändringar görs eller om de inte är väsentliga, behandlas det orrigerade lanförslaget först av lanläggningsse onen och sedan av ommunstyrelsen som föreslår för fullmä ge a lanen godänns. Godännande Fullmä ge godänner detaljlanen enligt lanläggningsse onens och ommunstyrelsens förslag. Man an besvära sig över fullmä ges beslut ll Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet om lanens godännande vinner laga ra cira sex vecor e er beslutet, i fall inget besvär över beslutet lämnats. Planen träder i ra då den ungjorts så som ommunala llännagivanden i ommunen ubliceras. Preliminär tidtabell De vi gaste dunerna för deltagande och växelveran är enligt den målinriade dtabellen för lanarbetet följande: Augus 0 Planarbetet ungörs anhängigt och rogrammet för deltagande och bedömning läggs fram Oober - november 0 Planens beredningsmaterial läggs fram Mars 0 Planförslaget läggs fram offentligt Juni 0 Detaljlanen godänns av fullmä ge

16 Tiedottaminen Lähtöohtana edo amisessa on, e ä niillä, joita aavatyö osee on mahdollista seurata suunni elua ja osallistua siihen. Kaavan etenemisen ja osallistumisen annalta täreistä vaiheista ilmoitetaan aiallislehdissä (Borgåbladet, Sioon Sanomat ja Var ), unnan internet-o sivuilla, Joilaason ehi ämissivustolla fi ja virallisella ilmoitustaululla, Kuntalassa. Yleisten uulutusten ohella edotetaan unnan edossa oleville aavaalueen ja siihen rajautuvien alueiden iinteistönomistajille irjeitse aavatyön eseisistä vaiheista. Asemaaavaehdotusesta irjallisen muistutusen tehneille ja yhteys etonsa jä äneille toimitetaan unnan erusteltu annano o (ns. vas ne) muistutuseen. Kaavan hyväsymistä osevasta äätösestä lähetetään eto niille unnan jäsenille ja muistutusen tehneille, jota ovat sitä aavan nähtävillä ollessa irjallises yytäneet ja ovat jättäneet yhteys etonsa. Kaavatyön etenemisestä edotetaan laajimmin unnan verosivuilla, jossa julaistaan aavaa osevaa aineistoa. Kaavoitusta osevia etoja löytyy osoi eesta www. sioonjoilaaso.fi. Kuulutuset Kaavaa osevat uulutuset unnan ilmoituslehdissä (Borgåbladet, Sioon Sanomat ja Var ), interneto sivuilla (www.sioo.fi) ja unnan ilmoitustaululla (Kuntala). Yhteyshenilöt Lisä etoja asemaaavatyöstä antaa: Ma Kanerva, maanäy öäälliö uh. (09) 5 0 Suvi Kasi, aavoitusoordinaa ori YKS 0 uh. (09) 5 Pos osoite: Sioon unta, Kehitys- ja aavoitusesus, PL, 0 Sioo Käyn osoite: Kuntala, Iso Kylä e, Sioo (Niilä) Information Utgångsunen i informa onen är a de som berörs av lanläggningsarbetet sa ha möjlighet a följa med laneringen och delta i den. Vi ga seden i laneringen och deltagandet annonseras i loal dningarna (Borgåbladet, Sioon Sanomat och Var ), å ommunens internetsidor, å webblatsen för utvecling av Ådalen och å den officiella anslagstavlan i Socengården. Utöver de allmänna ungörelserna informeras ägare och av ommunen ända innehavare av mar inom detaljlaneområdet och i angränsning ll det, brevledes om lanläggningsarbetets centrala seden. De som gjort en anmärning mot detaljlanen och som sri ligen har begärt det och sam digt uge sin adress sall underrä as om ommunens mo verade ställningstagande (bemötande) ll den framförda anmärningen. Informa on om godännande av lanen sänds ll de ommunmedlemmar samt de som gjort en anmärning och som när lanen var framlagd begärde det sri ligen och sam digt ugav sin adress. Informa on om lanläggningsarbetets framsridande ubliceras å ommunens webblats där materialet som berör lanen finns åsådligt. Informa on om lanläggningen finns å adressen Kungörelser Kungörelser om lanläggningsarbetet ubliceras i ommunens annonsorgan (Borgåbladet, Sioon Sanomat och Vart- ), å ommunens internetsidor och å ommunens anslagstavla (Socengården). Förfrågningar Tilläggsugi er om detaljlaneändringen ges av: Ma Kanerva, maranvändningschef n (09) 5 0 fornamn.e Suvi Kasi, lanläggningsoordinator YKS 0 n (09) 5 fornamn.e Postadress: Sibbo ommun, Utveclings- och lanläggningscentralen PB, 0 Sibbo Besösadress: Socengården, Stora Byvägen, Sibbo (Nicby)

17 5

18

19 MUISTIO.9.0 () Kehitys- ja aavoitusesus Utveclings- och lanläggningscentralen Sioon Joilaason asemaaava (N 0) MRL :n ja MRA :n muainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Aia: Paia:.9.0 lo -.5 Uudenmaan ELY, Asemaäälliönatu, Helsini Osallistujat: Tuomas Autere, ELY, uheenjohtaja Anna Yrjölä, ELY Hannu Palmén, ELY Henri Wager, ELY Pea Korhonen, Liiennevirasto Juha Vuorinen, Porvoon museo Suvi Kasi, Sioon unta, muistion laatija Matti Kanerva, Sioon unta, muistion laatija. Koousen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja Tuomas Autere avasi oousen. Sovittiin, että Sioon edustajat laativat oousen muistion, joa toimitetaan Tuomaselle ommentoitavasi ennen muistion m jaelua muille oouesittely Suvi Kasi esitteli haneen. Ks. muistion liitteenä oleva aavatyötä oseva OAS. seen osallistujille ja utsutuille.. Asemaaavahaneen ja sitä osevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman Kaavatyöllä on omat nettisivut jossa on attavasti tietoa aavatyön lähtöohdista, tavoitteista, tavoitteellisesta aiataulusta jne.. Tehdyt ja tehtävätt selvityset ja niidenn riittävyys Tehdyt selvityset: Luontoinventointi, 0 Hulevesiselvitys Joilaason suunnitteluilailun ohjasi, 0 Raennettavuusselvitys, 000 VAK-suuronnettomuusselvitys Niilänn rataosuus ja tasoristeyset, 000 Raideliienteen melu- ja tärinäselvitys, 00 Sioon tieliienteen meluselvitys, 00 Niilän esustan liienneveroselvitys, 009 Kulttuuriymäristö- ja raennuserintöselvitys, 00 Tehtävät selvityset: Liienteen toimivuus- ja liittymätarasteluu Hulevesien äsittelyselvitysen tarennus tarvittaessa SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Iso Kylätie, PL, 0 SIPOO Stora Byvägen, PB, 0 SIBBO Vaihdee 09 5 Växel 09 5 Fasi Fax (09) 5 09

20 MUISTIO.9.0 () Kehitys- ja aavoitusesus Utveclings- och lanläggningscentralen. Viranomaisten ommentit Uudenmaan liitto Maauntaaavassa alue sijaitseee suuresi osasi voimassa olevann Itä-Uudenmaan maauntaaa- tulee van taajamatoimintojen alueella. Sioonjoenn Natura 000 ja joen varressa v oleva viristysalue huomioida aavaa laadittaessa. Kaava-alue e on myös ohjavesialu uetta. Alueen hali ulee seutu- sairaa- tie ja se rajautuu eteläosastaan ulttuurihisto oriallisesti merittävää n tielinjauseen. Niilän la-alueen valtaunnallisesti merittävä ulttuuriymäristön tai maiseman vaalimisen annalta tär- muai- eä alue on voimassaa olevassa Itä-Uudenmaan maauntaaavassa RKY9 inventoinninn nen. RKY09 inventoinnin muaisesti VAT ei enää ulotuu asemaaava-alueelle. Maaunnallisesti merittävät maisemat ja ulttuuriymäristöt ovat uitenin selvitysen alla. Alueen ulttuuriymäris- yleis- tö- ja maisema-arvoihin tulisi suunnittelussaa siis suhtautua huolellisuudella. Alueen asemaaavoitusta ohjaa uitenin ensisijaisestii Sioon unnan oieusvaiutteinen aava. Museovirasto Alueelta tunnetaan asi muinaismuistolain taroittamaa ja rauhoittamaa iinteää muinaisjäännös- ja tä, iviautista asuinaiaa (Tallbaca ja Tallbaca ). Ne on otettu huomioon osallistumisarviointisuunnitelmassa. Kohteet ovat laaja-alaisia asuinaioja jaa ne tulee meritä aavaan alue- että rajausina. Museovirasto atsoo,, että areologiset tiedot alueesta ovat seä esihistoriallisen historialliset ajan osalta riittävät ja ajantasaiset. Museoviraston lausunto muistion liitteenä.. Liiennevirasto Kaava-alue sivuaa ohjoisosiltaan Kerava-Niilä rataa. Näin ollenn melu- ja tärinähaittoihin tulee varautua, miäli asuinraentamista osoitetaan melu-/tärinäalueelle. Kaavatyön yhteydessä on selvitettävä liityntäysäöinnin järjestämisen tarvetta tulevan Niilän ju- vaiutusista rataan. na-asemann läheisyyteen. Ennen alueen raentamisen aloitusta, on oltava yhteydessä liiennevirastoonn mm. aalutusen Itäradan linjaus ei vaiuta suunnittelualueeseen (menee ohjoisemana). Henilöliienteen äynnistymisestä Kerava-Niilä Sioon raennuserintöselvitysessä,, uten ei Laa- sosuontienn varren vanhaa raennusantaa. Selvitys on tältä osin uutteelline en. Pumaamo ja rataosuudella ei e tietoa. Maauntamuseo Vanhaa umaamoaa ei ole huomioitu Laasosuontien varren raennusanta (esim. hyvin säilynyt toraa 90-luvulta) tuleein mainita aavaselostusessa, varsinaista raennusinventoinnin taristusta ei tältä osinn tarvita. Selostuses- sa on avattava myös alueen asutushistoriaa. SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Iso Kylätie, PL, 0 SIPOO Stora Byvägen, PB, 0 SIBBO Vaihdee 09 5 Växel 09 5 Fasi Fax (09) 5 09

Rajakaaren asemakaava, joka koskee Täktomin kylän kiinteistöjä Raja en, Täktomin en ja Sammal en välisellä alueella sekä ealue a

Rajakaaren asemakaava, joka koskee Täktomin kylän kiinteistöjä Raja en, Täktomin en ja Sammal en välisellä alueella sekä ealue a Rajakaaren asemakaava, joka koskee Täktomin kylän kiinteistöjä Raja en, Täktomin en ja Sammal en välisellä alueella sekä ealue a Detaljplan för Råsvängen, som berör fas gheter mellan Råvägen, Täktomvägen

Lisätiedot

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 12.8.2010 Asia 1205/2010 Kaavaprosessi

Lisätiedot

NG 60 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit 0 Asemakaavan muutos

NG 60 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit 0 Asemakaavan muutos NG 60 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit 0 Asemakaavan muutos NG 60 Y-tomterna vid Nickby gård Detaljplaneändring Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 2.2.2012 Asianro

Lisätiedot

N 40 Sipoon Jokilaakso Sibbo Ådal. Kaavaehdotus, selostus Planförslaget, beskrivning

N 40 Sipoon Jokilaakso Sibbo Ådal. Kaavaehdotus, selostus Planförslaget, beskrivning N 0 Sioon Joilaaso Sibbo Ådal Kaavaehdotus, selostus Planförslaget, besrivning Maanäyttöjaosto / Maranvändningsseionen..0 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen..0 ASIA /00 Sioo, Niilä, Sioon Joilaason asemaaava

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA RN:o 1:

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA RN:o 1: PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING STRANDDETALJPLAN PARGAS; LÅNGHOLMEN, JERMO LÄGENHETEN RN:o 1:11 28.8.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA

Lisätiedot

N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret

N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Program för deltagande och bedömning Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 3.4.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

NG 50 Kartanonrinne 0 Asemakaava ja asemakaavan muutos. NG 50 Herrgårdsbrinken Detaljplan och detaljplaneändring

NG 50 Kartanonrinne 0 Asemakaava ja asemakaavan muutos. NG 50 Herrgårdsbrinken Detaljplan och detaljplaneändring NG 50 Kartanonrinne 0 Asemakaava ja asemakaavan muutos NG 50 Herrgårdsbrinken Detaljplan och detaljplaneändring Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning Päivitetty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

LARSMO LUOTO ÄNDRING AV DETALJPLAN HANNULA HANNULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LARSMO LUOTO ÄNDRING AV DETALJPLAN HANNULA HANNULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LARSMO LUOTO ÄNDRING AV DETALJPLAN HANNULA HANNULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2015 Bild 1. Planeringsområde Kuva 1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning

N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 12.8.2010 Päivitetty 30.8.2012 Asia/Ärende 1252/2010 Kaavaprosessi

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi LEHDISTÖTIEDOTE STT:n sivuilta Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen kartta Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi 22.10.2014 10:00 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

G18 Eriksnäsin osayleiskaava G18 Delgeneralplan för Eriksnäs

G18 Eriksnäsin osayleiskaava G18 Delgeneralplan för Eriksnäs G Erisnäsin osayleisaava G Delgeneralplan för Erisnäs Osayleisaavan selostus, ehdotusvaihe Delgeneralplanebesrivning, förslagssedet SIBBESBORGIN KAUPUNKIRAKENNELUO Lintuperspeiivi Sipoonlahden suulta pohjoiseen

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA KIMITOÖNS KOMMUN BERGÖNIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGÖN

KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA KIMITOÖNS KOMMUN BERGÖNIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGÖN KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA KIMITOÖNS KOMMUN BERGÖNIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGÖN Kiinteistön Bergvik 322-525-2-70 määräala 322-525-2-70-M603 TYÖNUMERO: E27604.30

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pellinge skärgård. Pellingin saariston osayleiskaava. Program för deltagande och bedömning. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Delgeneralplan för Pellinge skärgård. Pellingin saariston osayleiskaava. Program för deltagande och bedömning. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Porvoon kaupunki Borgå stad Pellingin saariston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Delgeneralplan för Pellinge skärgård Program för deltagande och bedömning 82119884 20.5.2008 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet - Planprocess och behandlingsskeden

Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet - Planprocess och behandlingsskeden T 7 Pähkinälehdon laajennus, asemakaava ja asemakaavan muutos T 7 Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Program för deltagande och bedömning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 957/2009 vp Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 14 :ssä säädetään maakuntakaavan vahvistamisesta siten,

Lisätiedot

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy Seppo Mäntylä Vesipirtintie 11 A 02330 Espoo 040 5472101 seppo@seppomantyla.fi 24.02.2014 INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Krokholmen ranta-asemakaavan muutos Sranddetaljplaneändring för Krokholmen

Krokholmen ranta-asemakaavan muutos Sranddetaljplaneändring för Krokholmen Krokholmen ranta-asemakaavan muutos Sranddetaljplaneändring för Krokholmen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning täyd./ grans. 19.2.2015 12.08.2014 Asianro 988/10.02.04/2015

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ÖJAN JA RÖDSÖ-MÖLLERIN RANTAYLEISKAAVAN OSAN MUUTOS ÄNDRING AV DEL AV ÖJA OCH RÖDSÖ-MÖLLER STRANDGENERALPLAN

ÖJAN JA RÖDSÖ-MÖLLERIN RANTAYLEISKAAVAN OSAN MUUTOS ÄNDRING AV DEL AV ÖJA OCH RÖDSÖ-MÖLLER STRANDGENERALPLAN K O K K O L A K A R L E B Y ÖJAN JA RÖDSÖ-MÖLLERIN RANTAYLEISKAAVAN OSAN MUUTOS ÄNDRING AV DEL AV ÖJA OCH RÖDSÖ-MÖLLER STRANDGENERALPLAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

T 5 Taasjärvi III:n asemakaava T 5 Detaljplan för Tasträsk III. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning

T 5 Taasjärvi III:n asemakaava T 5 Detaljplan för Tasträsk III. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning T 5 Taasjärvi III:n asemakaava T 5 Detaljplan för Tasträsk III Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 28.3.2012 Asia/Ärende /2011 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot