N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning"

Transkriptio

1 N 0 Sioon Joilaason asemaaava Detaljlan för Sibbo Ådal Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning..00 Päivitetty 0..0

2 Asia/Ärende 5/00 Kaavarosessi ja äsittelyvaiheet / Planrocess och behandlingsseden Kaavatyö vireille ja OAS Planarbetet anhängigt och PDB Kuulutus/Kungörelse 0..0 Kaavan valmisteluvaihe Planens beredningssede Kaavoitusjaosto/Planläggningsse onen Valmisteluaineisto nähtävillä/beredningsmaterialet läggs fram ( ) Kaavaehdotus Planförslaget Kaavoitusjaosto/Planläggningsse onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavaehdotus nähtävillä/planförslaget läggs fram (5 ) Vastineet lausuntoihin ja muistutusiin Bemötanden till utlåtanden och anmärningar Kaavoitusjaosto/Planläggningsse onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavan hyväsyminen Godännande av lanen Valtuusto/Fullmä ge Kaavan laatija / Planens beredare Kaavoitusoordinaa ori / Planläggningsoordinator Suvi Kasi YKS 0 ja/och Maanäy öäälliö / Maranvändningchef Ma Kanerva, ariteh SAFA / Arite SAFA Konsul / Konsult Ariteh toimisto AJAK Oy Yhteys edot raor n loussa. Kontaugi er i slutet av raorten.

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maanäy ö- ja raennuslain :ssä säädetään osallistumis- ja arvioin suunnitelman laa misesta. Osallistumis- ja arvioin suunnitelma (OAS) on virallinen asiairja, joa määri elee aavan valmistelussa noudate avat osallistumisen ja vuorovaiutusen eriaa eet ja tavat seä aavan vaiutusten arvioinnin menetelmät. Osallistumis- ja arvioin suunnitelmassa errotaan, miten osalliset voivat osallistua ja vaiu aa asemaaavan laadintaan seä miten asemaaavan vaiutusia on taroitus arvioida. Lisäsi siinä esitetään ääiirtei äin aavatyön taroitus, tavoi eet ja lähtö lanne seä aavan laadinnan eri työvaiheet. Osallistumis- ja arvioin suunnitelmaan voi tutustua oo aavatyön ajan Kuntalassa, Iso Kylä e, Niilä ja unnan verosivuilla osoi eessa /asemaaavat seä Joilaason ehi ämissivustolla Osallistumis- ja arvioin suunnitelmaa äivitetään aavatyön aiana tareen muaan. Program för deltagande och bedömning I maranvändnings- och bygglagen stagdas om utarbetandet av rogrammet för deltagande och bedömning. Programmet för deltagande och bedömning (PDB) är e officiellt doument som definierar rincierna och förfarandet för deltagande och växelveran i utarbetandet av lanen samt metoderna för lanens onsevensbedömning. Programmet för deltagande och bedömning informerar om hur intressenterna an åvera och delta i utarbetandet av detaljlanen samt hur detaljlanens onsevenser ommer a utvärderas. Dessutom resenteras i huvuddrag lanarbetets sy e, mål och utgångsläge samt de olia sedena i utarbetandet av lanen. Man an beanta sig med lanen för deltagande och bedömning under hela lanarbetets gång i Socengården, Stora Byvägen, Nicby, och å ommunens webblats å adressen samt å webblatsen för utvecling av Ådalen Planen för deltagande och bedömning udateras vid behov under lanarbetets gång. Raor n viistoilmauvat Iuvaari Oy, Lentouva Vallas Oy ja Sioon unnan aavoitusysiö. Raor n valouvat Sioon unnan aavoitusysiö. Raor n on laa nut Suvi Kasi. Snedflygbilder Iuvaari Oy, Lentouva Vallas Oy och Sibbo ommuns lanläggningsenhet. Fotografier i raorten Sibbo ommuns lanläggningsenhet. Raorten har utarbetats av Suvi Kasi.

4 Suunnittelualue Noin hehtaarin suuruinen suunni elualue sijaitsee Sioon suurimman taajaman ja hallinnollisen esusen Niilän itäosassa, aivan taajamaesusen tuntumassa. Kaava-alue rajautuu länsiosiltaan maiseman erusrungon muodostamaan Sioonjoeen ja osi ain Niilän liienneveron rungon osana toimivaan Pornaisten ehen. Pohjoisessa alue rajautuu Kerava-Porvoo rataan ja idässä Laasosuon en asemaaavoi ama omaan omao taloalueeseen. Etelässä alue rajautuu maisemassa vielä nähtävissä olevaan historialliseen Kuninaan ehen (nyyisin Uudensillan e) seä Sioonjoilaason alavaa eltoalue a osaltaan rajaavaan, metsäisellä umareella sijaitsevaan Niilän en seen sairaala-alueeseen (Itäinen Joiuisto). Alue on Laasosuon en varren muutamaa omao ton a seä alueen itäosassa sijaitsevaa Tallbacan asuinmäeä luuun o ama a raentamatonta Sioonjoilaason eltoalue a. Alueen hali ulee ysi Niilän ääteistä, Niilän e. Alustavan rajausen muaan asemaaava osee seuraavia loja tai osia niistä: R:No 5:9, 9:, 9:90, 9:5, 9:5, 9:9, 9:, 9:, 9:5, 9: (rauta e), :, : (Uudensillan e), :0 (Laasosuon e), :, :0, :0, 95:: (Niilän e), :: (Sioonjoi) ja 95:: (Pornaisten e). Alue uuluu Niilän maareisteriylään (). Planeringsområdet Det ca 5 ha stora laneringsområdet är beläget i den östra delen av Nicby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo, dire i anslutning ll tätortscentrum. I väster avgränsas lanområdet av Sibbo å, som utgör landsaets grundstruur, och delvis av Borgnäsvägen, som fungerar som en del av stommen av trafinätet i Nicby. I norr avgränsas området av Borgå-Kervo järnväg och i öster av det ice lanlagda Dalsärrsvägens egnahemsområde. I söder avgränsas området av den historisa Kungsvägen (numera Nybrovägen), som ännu syns i landsaet, samt av före de a Nicby sjuhusområde (Östanåaren). Om man bortser från några egnahemshustomter längs Dalärrsvägen och Tallbaca bebyggda ulle i områdets östra del är området e obebyggt åerområde i Sibbo ådal. Genom området går en av huvudgatorna i Nicby, Nicbyvägen. Enligt den reliminära avgränsningen berör detaljlanen följande lägenheter eller delar av dessa: R:No 5:9, 9:, 9:90, 9:5, 9:5, 9:9, 9:, 9:, 9:5, 9: (järnväg), :, : (Nybrovägen), :0 (Dalsärrsvägen), :, :0, :0, 95:: (Nicbyvägen), :: (Sibbo å) och 95:: (Borgnäsvägen). Området ingår i jordregisterbyn Nicby. Kaava-alueen (aava-alueen alustava rajaus on esite y artalla sinisellä viivalla) sijain unnan oasartalla Sioon unnan mi aus- ja iinteistöysiö. Kartassa ruutu = m. / Planområdets (lanområdets reliminära avgränsning anges å artan med blå linje) läge å ommunens guidearta Sibbo ommun, Mätning och fas gheter. På artan är ruta = m.

5 Kaavatyön määrittely ja tavoitteet Maanäy ö- ja raennuslain 5 :n muaan asemaaava on laadi ava ja ide ävä ajan tasalla sitä muaan uin unnan ehitys, erityises asuntotuotannon tarve, taia maanäytön ohjaustarve sitä edelly ää. Suunni elualue on Sioon yleisaavan 05 muaises- ysi Niilän taajaman meri ävimmistä asvualueista, jota on taroitus ehi ää asumisaino eisena esustatoimintojen alueena. Alueesta on tavoi eena muodostaa Niilän esustaan tueutuva, vetovoimainen, viihtyisä ja omaleimainen townhouse-heninen asunto- ja esustatoimintojen alue noin asuaalle. Tavoi eena on luoda alueelle raenne, joa annustaa liiumaan ävellen, yöräillen ja jouoliienteellä seä tarjoaa turvallisen ja virieellisen elinymäristön eri-iäisille asuaille. Sioonjoen ranta-alueesta halutaan ehi ää a- ivinen osa Niilän viheralueverostoa. Alueen suunni elussa yritään raenteellises ja toiminnallises mahdollisimman eotehoaaseen rataisuun, joa tuee myös yhteisöllisyyden ja alueellisen iden tee n muodostumista. Kaavatyötä osien on tehty unnan ja Tallbacan lan (R:No 5:9) maanomistajien esen soimus maanäytön haneyhteistyön äynnistämisestä ja aiesoimus määräalan myymisestä...00 alleirjoitetussa soimusessa Tallbaca lan maanomistajat ovat ase aneet aavatyön tavoi eesi Tallbacan laesusen säily ämisen seä lan unnostusen ja mal llisen täydennysraentamisen mahdollistamisen. Lisäsi maanomistajien tavoi eena on laesusen Niilän en ohjoisuolella sijaitsevan osaalueen raentuminen väljänä seä laesusen luonteeseen e ä alueen yleisluonteeseen soveltuvana orealuoaisena asuinalueena. Kaavarataisun toivotaan myös vaiu avan laesusen läheisyydessä sijaitseviin liiennerataisuihin niin, e ä lan asumisen laatu ja miljöö aranee. MRL 5 Asemaaavan sisältövaatimuset Asemaaavaa laadi aessa on maauntaaava ja oieusvaiu einen yleisaava ote ava huomioon. Asemaaava on laadi ava siten, e ä luodaan edellytyset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinymäristölle, alveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liienteen järjestämiselle. Raenne ua ymäristöä ja luonnonymäristöä tulee vaalia eiä niihin lii yviä erityisiä arvoja saa hävi ää. Kaavoite avalla alueella tai sen lähiymäristössä on oltava rii äväs uistoja tai muita lähiviristyseen soveltuvia alueita. Asemaaava ei saa aiheu aa enenään elinymäristön laadun sellaista meritysellistä heienemistä, joa ei ole erusteltua asemaaavan taroitus huomioon o aen. Asemaaavalla ei myösään saa ase aa maanomistajalle tai muulle oieuden hal jalle sellaisia ohtuutonta rajoitusta tai aiheu aa sellaista ohtuutonta hai aa, joa aavalle asete avia tavoi eita tai vaa musia syrjäy ämä ä voidaan väl ää. Definiering av lanarbetet samt mål I enlighet med 5 i maranvändnings- och bygglagen sa detaljlaner utarbetas och hållas auell e er hand som ommunens utvecling, i synnerhet behovet av bostadsrodu on, eller behovet av a styra maranvändningen det räver. Planeringsområdet är i enlighet med Sibbo generallan 05 e av de mest betydande llväxtområdena i Nicby och sall utveclas som e område för centrumfun oner med vi å boende. Målet är a u orma e dragra igt, trivsamt och särräglat område med bostads- och centrumfun oner i townhouse-s l för cira invånare, som stöder sig å Nicby centrum. Målet är a saa en struur för området som umuntrar ll a röra sig ll fots, cyel och med olle vtrafi samt erbjuda en trygg och insirerande boendemiljö för invånare i olia åldrar. Strandområdet längs sibbo å vill man utvecla ll en a v del av Nicby grönområdesnätver. Områdets lanering strävar ll en eoeffe v lösning genom struurer och fun oner som även stöder saande av gemensa och områdets iden tet. För lanläggningsarbetet har ommunen och ägarna ll Tallbaca (R:Nr 5:9) ingå avtal om a starta e gemensamt roje ring maranvändningen och e inten onsavtal om försäljning av e outbrutet område. I avtalet som undertecnades..00 har marägarna sa som mål för lanarbetet a dri centrumet å Tallbaca sa bevaras och a förutsä ningar sa saas för renovering av gården och för må ullt omle eringsbyggande. Där ll har marägarna som mål a området norr om Nicbyvägen sa bli e llräcligt glest byggt, förstlassigt bostadsområde som anassas både ll gårdens natur och områdets allmänna araär. E önsemål är ocså a lanlösningen sa åvera trafiarrangemangen i närheten av gården så a boendevaliteten och miljön förbä ras. MarByggL 5 Krav å detaljlanens innehåll När en detaljlan utarbetas sall landsaslanen och en generallan med rä sverningar beaas å det sä som bestäms ovan. Detaljlanen sall utarbetas så a det saas förutsä ningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional llgång ll service och för reglering av trafien. Den byggda miljön och naturmiljön sall värnas och särsilda värden i anslutning ll dem får inte förstöras. På det område som lanläggs eller i dess närmaste omgivning sall det finnas llräcligt med arer eller andra områden som lämar sig för rerea on. Detaljlanen får inte leda ll a valiteten å någons livsmiljö försämras avsevärt å e sä som inte är mo verat med beaande av detaljlanens sy e. Genom detaljlanen får inte heller marägaren eller någon annan rä sinnehavare åläggas sådana osäliga begränsningar eller orsaas sådana osäliga olägenheter som an undvias utan a de mål som ställs för lanen eller de rav som ställs å den åsidosä s.

6 Suunnittelun lähtöohdat Suunni elualue on Niilän taajamaesusen itäistä laajenemisalue a. Niilän ehi ämissuunnitelmien muaises Niilän rauta e- ja linja-autoaseman muodostama mataesus sijoi uisi aivan suunni elualueen tuntumaan, rauta en, Pornaisten en ja Mixin en rajaamalle or elialueelle. Vielä asemaaavoi amaton alue on osa Sioonjoilaasoa, joa muodostaa maisemallises arvoaan oonaisuuden ja se on luoiteltu maaunnallises arvoaasi ul uurimaisemasi. Sioonjoen rantauisto on ns. Kesusuiston ohella Niilän esustan tärein uistoalue. Sioonjoi uuluu lisäsi Natura 000 -verostoon (FI0000). Sioonjoen Natura-alueeseen uuluu vain vesialueita, ja siten suojelutavoi eet toteutetaan vesilain nojalla. Joi on täreä varsin luonnon laisena säilyneen uroluonnon seä ennen aiea meritaimenen alueräisannan suojelulle. Alueen sijain Sioonjoen ranta-alueella edelly ää tulvarisien ja hulevesien hallinnan huomioon o amista alueen suunni elussa ja raentamisessa. Arvioitujen tulvavesioreusien erusteella Sioon Joilaason aava-alueella ei uu a raentamista suositella toteu avan tason m alauolelle. Alue on maaerältään Tallbacan laesusen alue a luuun o ama a savea, joten raentaminen alueella vaa i ääosin aalutusta. Suunni elualue uuluu myös Niilän en eteläuolisia alueita luuun o ama a Nordanån vedenhaninnan annalta täreään ohjavesialueeseen (05). Raentamisessa on näin ollen huomioitava, ettei ohjaveden oreusasema eiä laatu ysyväs muutu. Alueelta on löyde y asi muinaismuistoohteesi luoiteltua iviau sta asuinaiaa yleisaavatyötä varten tehdyssä muinaisjäännösinventoinnissa (Koivisto, 00). Kiviau set asuinaiat sijaitsevat Niilän en molemmin uolin, ns. Tallbacan asuinmäellä. Kiviau set asuinaiat on suojeltuja muinaismuistolain nojalla. Suunni elualueella sijaitseva Tallbacan laesus on huomioitu Sioon unnan ul uuriymäristö- ja raennuserintöselvitysessä (Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy, 5..00). Tila on luo- Utgångsuner för laneringen Planeringsområdet är e område för exansionen av Nicby tätort österut. I enlighet med utveclingslanerna för Nicby sulle resecentrumet som bildas av järnvägs- och bussta- onen ligga dire in ll laneringsområdet; i vartersområdet som gränsar ll järnvägen, Borgnäsvägen och Mixvägen. Det llsvidare ice-lanlagda området är en del av Sibbo ådal, som utgör en landsasmässigt värdefull helhet och har lassificerats som e värdefullt ulturlandsa å landsasnivå. Strandaren vid Sibbo å är vid sidan av s.. Centralaren det vi gaste arområdet i Nicby centrum. Där ll hör Sibbo å ll Natura 000-nätveret (FI0000). I Natura-området vid Sibbo å ingår bara va enområden, och därmed sa de syddsrelaterade målen verställas med stöd av va enlagen. Ån är vi g för syddet av den omgivande bäcnaturen, vilen ll största delen har bevarats i naturligt llstånd, och framför allt för syddet av det ursrungliga beståndet av havsöring. Områdets lacering å Sibbo åns strandområde förutsätter ia agande av översvämningsrisen och hanteringen av dagva en då området laneras och byggs. På basen av de usa ade översvämningsnivåerna å lanområdet för Sibbo Ådal, reommenderas inte ny byggande å lägre nivå än m. Jordmånen är lera med undantag för området ring dri centrumet å Tallbaca varför byggnde å området i huvudsa räver ålning. Med undantag för områdena söder om Nicbyvägen ingår laneringsområdet ocså i e för va entä vi gt grundva enområde (0505) i Nordanå. Man bör därför vid byggandet ia a a varen nivån eller valiteten å grundva net ändras ermmanent. I en inventering av fornlämningar som gjordes i anslutning ll generallanen (Koivisto, 00) åträffades två bolatser från stenåldern, vila har lassificerats som fornlämningsobje. Bolatserna är belägna å bägge sidor av Nicbyvägen ue å Tallbaca. De har syddats med stöd av lagen om fornminnen. Tallbaca gårds dri centrum har tagits u i utredningen om ulturmiljöer och byggnadsarvet i Sibbo (Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy,

7 Ortoilmauva aava-alueelta. Kaava-alueen alustava rajaus esite y uvassa valoisella. / Flygbild av lanområdet. Planområdets reliminära avgränsning anges å bilden med vi. iteltu arvoaimaan ohdeluoaan uuluvasi, joiden säilyminen on turva ava. Tila on raennus- ja aiallishistoriallisten arvojen lisäsi myös maiseman ja ymäristöoonaisuuden annalta täreä. Sioonjoen varressa, Niilän en ueessa sijaitsee suunni elualueen toinen ns. arvoohde, vanha umaamo, jota ei uitenaan ole jostain syystä huomioitu Sioon raennuserintöselvitysessä. Alueen hali uleva Niilän e (mt 5) on ysi taajaman ääteistä ja osa esustan liienneveron runoa. Vuonna 00 Niilän en liiennemäärät olivat suunni elualueen ohdalla noin 00 ajoneuvoa vuoroaudessa. Melun enimmäismäärälle asetetut ohjearvot eivät uitenaan ylity suunni elualueella uin aivan Niilän en ja Pornaisten en lähietäisyydellä (WSP LT-Konsul t Oy, 00). Suunni elualue rajautuu ohjoisosiltaan Kerava - Porvoo -rauta eyhteyteen, jota äy ävät nyyisin Kililahden öljynjalostamon ja alueen teollisuuden säiliöjunauljetuset. Radalla uljetetaan yli olmasosa Suomen vaarallisten aineiden uljetusista. Eniten uljetetaan alavia nesteitä ja nesteyte yjä aasuja (Gaia Consul ng Oy, 00). Sioon asvutavoi eiden muaises Kerava Niilä rataosuus on tavoi eena avata jälleen henilöjunaliienteen äy öön. Raideliienne aiheu aa melu- ja tärinähai oja suunni elualueen ohjoisosaan, jota on huomioitava alueen suunni elussa ja raentamisessa. Kaava-alue rajautuu unnalliseen vesi- ja viemäriveroon. 0 mm:n vesijohdot seä 00 mm viemärijohto halovat aivan alueen ohjoisäreä. Niilän en varressa ulee 0 V:n ilmajohto. Keravan Energia Oy:n auolämövero ulo uu suunni elualueen etelä- ja länsireunalle ). Gården ingår i den mest värdefulla objeslassen vars bevarande sa tryggas. Förutom de byggnads- och loalhistorisa värdena är gården vi g med hänsyn ll landsaet och omgivningen. In ll Sibbo å, nära Nicbyvägen, finns e det andra värdefulla objeet i laneringsområdet, nämligen den gamla umsta onen. Denna har av någon anledning doc inte har behandlats i utredningen om byggnadsarvet. Nicbyvägen (landsväg 5) går genom området och är en av tätortens huvudvägar och en del av stommen i trafinätet i centrum. Inom laneringsområdet var trafimängden å Nicbyvägen ca 00 fordon er dygn år 00. De maximala rivärdena för buller översrids doc inte i laneringsområdet å några andra ställen än strax in ll Nicbyvägen och Borgnäsvägen (WSP LT-Konsul t Oy, 00). Planeringsområdet gränsar i norr ll Kervo-Borgå-banan, vilen idag främst används för oljetransorter från raffineriet i Söldvi och annan industri i området. På banan rör sig över en tredjedel av alla transorter av farliga ämnen i Finland. Mest transorteras brinnande vätsor och flytande gaser (Gaia Consul ng Oy, 00). I enlighet med llväxtmålen för Sibbo sa bansträcan Kervo-Nicby önas å ny för ersontågstrafi. Sårtrafien medför buller- och saningsolägenheter för den norra delen av laneringsområdet, som bör beaas i områdets lanering och byggande. Planområdet gränsar ll det ommunala va en- och avlosnätet. 0 mm va enledning och 00 mm avlosledning orsar områdets nordsets. Längs Nicbyvägen går en 0 V lu ledning. Kervo Energi Oy:s ärrvärmenät sträcer sig ll laneringsområdets södra och västra gräns. 5

8 Sioon Joilaason suunnitteluilailu Alueen ehi ämisen tuesi ja ohjasi järjeste in sysyllä 0 ( ) ideailailu. Kilailu järjeste in utsuilailuna, johon vali in viisi toimistoa ilmoi autumismene elyn ja arvonnan au a. Kilailun tuloset juliste in alinto laisuudessa maanantaina..0. Palintolautaunta ää ysimielises ase aa ensimmäiselle sijalle ehdotusen Aarrear a, teijänä Ariteh toimisto AJAK Oy. Muita ehdotusia ei asete u aremmuusjärjestyseen. Kaiissa ehdotusissa on ysi äisiä ansioita, jota voidaan mahdollises huomioida asemaaavatyön aiana. Ehdotus Aarrear a tarjoaa alueen maanäytölle eheän oonaisnäemysen, jossa on ysty y rataisemaan ehityseloisella tavalla aii ilailulle asetetut tavoi eet. Suunnitelma täydentää Niilän taajamaraenne a ja toiminnallisuu a hyvin. Työ vastaa myös ilailutöistä arhaiten toteute avuuteen, rataisun ollen rii ävän joustava mahdollistamaan erilaisia toteutusmalleja ja tulevaisuuden täsmentyviä tareita. Joilaason alueen suunni elu jatuu ehdotusen Aarrear a erusrataisun ohjalta. Planeringstävling för Sibbo Ådal Som grund för utveclande av området ordnades en idétävling hösten 0 ( ). Tävlingen arrangerades som en tävling för inbjudna. Fem byråer utsågs genom e anmälningsförfarande enligt lagen om offentlig uhandling och utlo ning. Tävlingens resultat ublicerades vid risutdelnings llfället måndagen den..0. Prisnämnden beslöt enhälligt a sä a förslaget Aarrear a / Ariteh toimisto AJAK Oy å första lats. De övriga tävlingsbidragen rangordnades inte. Alla tävlingsbidrag uvisade förtjänster som eventuellt an utveclas vidare under arbetet med detaljlanen. Tävlingsbidraget Aarrear a bjuder å en sammanhängande helhetssyn å maranvändningen: deltagarna har strävat e er a nå alla mål som ställts för tävlingen å e utveclingsdugligt sä. Planen är e bra omlement ll tätortsstruuren och fun onerna i Nicby. Av alla tävlingsbidrag llgodoser de a arbete ocså bäst raven å genomförbarhet, då lösningen är llräcligt fl exibel för olia genomförandemodeller och behov som reciseras i fram den. Planeringen för Ådalen fortsä er å basis av den grundläggande lösningen i förslaget Aarrear a. Kuvia ehdotusesta Aarrear a. / Bilder av förslaget Aarrear a

9 Valtaunnalliset alueidenäyttötavoitteet Alueen suunni elun lähtöoh na toimivat MRL:n :n muaisessa taroitusessa valtaunnalliset alueidenäyttötavoi eet (VAT), joista tätä asemaaavatyötä ohjaavat etenin seuraavat asiaohdat: Yhdysuntaraenne a ehitetään siten, e ä alvelut ja työaiat ovat hyvin eri väestöryhmien saavute avissa ja mahdollisuusien muaan asuinalueiden läheisyydessä siten, e ä henilöautoliienteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liienneturvallisuu a seä jouoliienteen, ävelyn ja yöräilyn edellytysiä arannetaan. Kauuniseutujen työssääyn alueilla varmistetaan alueidenäytölliset edellytyset asuntoraentamiselle ja sen taroitusenmuaiselle sijoi umiselle seä hyvälle elinymäristölle. Kauuniseutuja ehitetään tasaainoisina oonaisuusina siten, e ä tueudutaan olemassa oleviin esusiin. Kesusia ja erityises niiden esusta-alueita ehitetään moniuolisina alvelujen, asumisen, työaiojen ja vaaa-ajan alueina. Alueidenäytön suunni elussa uusia huoma avia asuin-, työaia- tai alvelutoimintojen alueita ei tule sijoi aa irralleen olemassa olevasta yhdysuntaraenteesta. Alueidenäytössä on vara ava rii ävät alueet jalanulun ja yöräilyn verostoja varten seä ediste ävä verostojen jatuvuu a, turvallisuu a ja laatua. Yleis- ja asemaaavoitusessa on varaudu ava lisääntyviin myrsyihin, ranasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenäytössä on ehäistävä melusta, tärinästä ja ilman eäuhtausista aiheutuvaa hai aa ja yri ävä vähentämään jo olemassa olevia hai oja. Uusia asuinalueita tai muita melulle heriä toimintoja ei tule sijoi aa melualueille varmistama a rii ävää meluntorjuntaa. Alueidenäytössä on ote ava huomioon ohja- ja intavesien suojelutarve ja äy ötareet. Pohjavesien ilaantumis- ja muu amisrisejä aiheu avat laitoset ja toiminnot on sijoite ava rii ävän etäälle niistä ohjavesialueista, jota ovat vedenhaninnan annalta täreitä ja soveltuvat vedenhanintaan. Rii ävän asuntotuotannon turvaamisesi on alueidenäytössä varmiste ava ton maan rii ävyys. Alueidenäytön suunni elussa meri ävä raentaminen tulee sijoi aa jouoliienteen, erityises raideliienteen alvelualueelle. Alueidenäytön mitoitusella tulee arantaa jouoliienteen toimintaedellytysiä ja hyödyntämismahdollisuusia. Risomfattande mål för områdesanvändningen Som utgångsuner för laneringen fungerar de risomfattande målen för områdesanvändningen (RMO) enligt maranvändnings- och bygglagen, av vila särsilt följande uner styr de a detaljlanearbete: Samhällsstruuren utveclas så a tjänster och arbetslatser är lä llgängliga för olia befolningsgruer och i mån av möjlighet laceras nära bostadsområden så a behovet av ersonbilstrafi är så litet som möjligt. Trafisäerheten förbä ras lisom be ngelserna för olle vtrafien och gång- och cyeltrafien. I stadsregionernas endlingsområden säerställs för områdesanvändningens del a det finns förutsä ningar a bygga bostäder som är ändamålsenligt lacerade och a raven å en god livsmiljö an llgodoses. Stadsregionerna utveclas som balanserade helheter genom a stödja sig å befintliga centra. Centrumen och särsilt deras centrumområden utveclas ll områden med e mångsidigt utbud av tjänster, boendemöjligheter, arbetslatser och fri dssysselsä ningar. I samband med laneringen av områdesanvändningen får nya märbara områden för bostäder, arbetslatser och serviceversamhet inte laceras utanför den befintliga samhällsstruuren. Vid områdesanvändningen sall llräcliga områden reserveras för nätver för fotgängare och cylister, och nätverens on nuitet, säerhet och valitet sall främjas. Vid general- och detaljlanläggningen sall förberedelser göras för öande stormar, störtregn och tätortsöversvämningar. Inom områdesanvändningen sa olägenheter i form av buller, vibra on och lu föroreningar förebyggas och befintliga olägenheter sa om möjligt minimeras. Nya bostadsområden och andra versamheter som är bulleränsliga sa inte laceras i bullerområden, om man inte an garantera a bullerbeämningen är llräclig. Vid laneringen av områdesanvändningen sa behovet av sydd för grund- och ytva nen beaas, liaså behoven av förbruning. Sådana anläggningar och a viteter som medför en ris för föroreningar och förändring av grundva nen sa laceras llräcligt långt från de grundva enområden som vi ga med tane å va enförsörjningen och som lämar sig för va entä. I sy e a trygga en llräclig bostadsrodu on sall man vid områdesanvändningen säerställa a det finns llräcligt med tomtmar. Vid laneringen av områdesanvändningen sall betydande byggande laceras ll områden med llgång ll olle vtrafi, särsilt sårbunden trafi. Genom dimensioneringen av områdesanvändningen sall man förbä ra olle vtrafiens versamhetsbe ngelser och möjligheterna a ny ja olle- vtrafien.

10 Maauntaaava Ymäristöministeriön vahvistamassa ja Koreimman hallinto-oieuden äätösellä..0 lainvoiman saaneessa Itä-Uudenmaan maauntaaavassa suunni elualue on osoite u Sioonjoen var a luuun o ama a taajamatoimintojen alueesi (A). Sioonjoen varsi on osoitettu aavassa viristysalueesi ja joi Natura 000 -alueesi. Maauntaaavassa on esite y suunni elualue osasi ohjavesialue a seä alueen eteläosassa uleva Uudensillan- e osasi ul uurihistoriallises meri ävää elinjausta (ns. Kuninaan e). Niilän vanha sairaala-alue on osoite u maauntaaavassa Niilän ehen as ulo uen valtaunnallises meri ävänä, ul uuriymäristön tai maiseman vaalimisen annalta täreänä alueena. Landsaslanen I Östra Nylands landsaslan, som fastställts av miljöministeriet och vunnit laga ra enligt Högsta förvaltningsdomstolens beslut..0, har laneringsområdet anvisats som e område för tätortsfun oner (A) med undantag för området längs Sibbo å. Åstranden har i lanen anvisats som e rerea onsområde och ån som Natura 000-område. I landsaslanen är laneringsområdet en del av e grundva enområde, och Nybrovägen i söder en del av en vägsträcning av ulturhistoris betydelse (s.. Kungsvägen). Gamla sjuhusområdet i Nicby har i landsaslanen anvisats ända ll Nicbyvägen som e område av risintresse när det gäller a värna om ulturmiljön Ote Itä-Uudenmaan maauntaaavasta (YM 5..00). / Utdrag ur landsaslan för Östra Nyland (miljöministeriet 5..00). Ote Sioon yleisaavasta 05 (v 5..00). / Utdrag ur generallan för Sibbo 05 (fullmä ge 5..00). Uudenmaan liitossa on valmisteilla oo Uudenmaan nyeisten unnan alueen a ava Uudenmaan. vaihemaauntaaava.. vaihemaauntaaavalla uudistetaan voimassa olevia maauntaaavoja alueraenteen ja sitä tuevan liiennejärjestelmän seä auan alveluraenteen osalta nähtävillä olleessa maauntaaavaehdotusessa Joilaason alue iviste ävää taajamatoimintojen laue a, aivan Sioonjoen var a luuun o amatta. Yleisaava Sioon unnanvaltuuston hyväsymässä ja Koreimman hallinto-oieuden..0 vahvistamassa oieusvaiu eisessa Sioon yleisaavassa 05 aava-alue on esustatoimintojen alue a (C). Sioonjoen varsi on yleisaavassa osoite u maisemallises arvoaasi alueesi, Sioonjoi Natura 000 -verostoon uuluvasi alueesi ja suunni elualue Niilän en ohjoisuolisilta osin ohjavesialueesi. Tallbacan lan alueelle, Niilän en molemmin uolin, on osoite u asi muinaismuistoohde a sm-05 ja sm-05). Nylands förbund utarbetar etalandsaslan för hela Nyland med nuvarande ommuner. I och med etalandsaslan förnyas områdesstruurerna genom a fousera å frågor som gäller regionstruuren och trafien samt handelns servicenät. I förslaget ll landsaslan som var framlagt är Ådalens område anvisats som område med förtätade tätortsfun oner, med undantag av Sibbo ås stränder. Generallanen I den av Sibbo ommunfullmä ge godända generallanen för Sibbo 05 med rä sverningar som vunnit laga ra i HFD..0 är lanområdet e område för tätortsfun oner (C). Åstranden visas i generallanen som e landsasmässigt värdefullt område, Sibbo å som e område i Natura 000-nätveret och laneringsområdet norr om Nicbyvägen som e grundva enområde. Vid Tallbaca gård å bägge sidor om Nicbyvägen har två fornlämningsobje anvisats (sm-05 och sm-05).

11 Asemaaava Suunni elualue on Sioonjoen länsiuolista alue a luuun o ama a asemaaavoi ama a. Pornaisten en ja Sioonjoen välinen osa suunni elualueesta on asemaaavan muaista uistoalue a ja Pornaisten e yleisen en alue a. Suunni elualue rajautuu asemaaavoite uihin alueisiin etelä- ja länsiosiltaan. Maanomistus Kunta omistaa noin olmannesen suunni elualueen maaalasta. Kunnan maanomistus sijoi uu Uudensillan en atualueen ohella suunni elualueen ohjoisosaan. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevia Tallbacan lan maa-alueita ( ha) osee unnan ja maanomistajan esen tehty asemaaavoitusen äynnistämissoimus. Aluetta osevat soimuset Sioon unnan ja Tallbacan lan (R:No 5:9) omistajien esen on tehty..00 soimus maanäytön haneyhteistyön äynnistämisestä ja aiesoimus määräalan myymisestä. Soimus osee yhteensä noin hehtaarin suuruista alue a. Detaljlanen Planeringområde är inte detaljlanlagt förutom området väster om Sibbo å. Området mellan Borgnäsvägen och Sibbo å är arområde och allmänt vägområde (Borgnäsvägen) enligt detaljlanen. Planeringsområdet gränsar ll deltajlanerat område i syd och väst. Marägoförhållanden Kommunen äger ca en tredje del av maren i laneringsområdet. Denna del är belägen in ll gatuområdet vid Nybrovägen i den norra delen av laneringsområdet. Den mar som hör ll Tallbaca gård ( ha) berörs av avtalet om a starta detaljlanläggning, vilet har slu ts mellan ommunen och marägaren. Avtal om området Sibbo ommun och ägarna ll Tallbaca (R:Nr 5:9) har..00 ingå avtal om a starta e gemensamt roje ring maranvändningen och e inten onsavtal om försäljning av e outbrutet område. Avtalet omfa ar sammanlagt ca ha. Vaiutusten arviointi Asemaaavan laadinnan yhteydessä selvitetään aavan toteutusen ymäristövaiutuset maanäy ö- ja raennuslain edelly ämällä tavalla (MRL 9 ja MRA ). Lisäsi arvioidaan aavan suhde valtaunnallisiin alueidenäy ötavoi eisiin seä yleisiirteisen aavojen ohjausvaiutuset. Vaiutusia arvioidaan suhteessa asete aviin tavoi eisiin. Vaiutusten arvioinnin tehtävänä on tuea aavan valmistelua ja hyväsy ävien aavarataisujen valintaa seä auttaa arvioimaan, miten aavan tavoi eet ja sisältövaa muset toteutuvat. Kaavan vaiutusten arvioin erustuu alueelta laadi aviin erusselvitysiin, äytössä oleviin muihin erus etoihin, selvitysiin, suunnitelmiin, maastoäynteihin, osallisilta saataviin lähtö etoihin, lausuntoihin ja mieliiteisiin seä laadi avien suunnitelmien ymäristöä muu avien ominaisuusien analysoin in. Vaiutusten arvioinnissa verrataan esitetyn aavarataisun muaista lanne a nyy lanteeseen ja asete uihin tavoitteisiin. Konsevensbedömning I samband med utarbetandet av detaljlanen utreds miljöonsevenserna för genomförandet av lanen å det sä som maranvändnings- och bygglagen förutsä er (Mar- ByggL 9 och MarByggF ). Dessutom bedöms lanen i förhållande ll de risomfa ande målen för områdesanvändningen samt med översiliga laners styrningsveran. Konsevenserna bedöms i förhållande ll de mål som ställs. Konsevensbedömningens ugi är a stöda lanberedningen och val av godtagbara lanlösningar samt fungera som hjäl vid bedömningen av hur lanens mål och innehållsrav förverligas. Planens onsevensbedömning grundar sig å basutredningar över området, å övrig llgänglig grundinforma on, utredningar, laner, terrängbesö, utgångsmaterial av intressenterna, utlåtanden och åsier samt analysering av de egensaer som förändrar miljön i lanerna som utarbetas. I onsevensbedömningen jämför man den resenterade lanlösningen med nuläget och ställda mål. 9

12 Tehdyt selvityset Maanäy ö- ja raennuslain 9 :n muaan aavan tulee erustua rii äviin tutimusiin ja selvitysiin. Kaavan laadinnan ja vaiutusten arvioinnin ohjana äytetään muun muassa seuraavia selvitysiä ja suunnitelmia (sinisellä osoite u ne selvityset, jota on tehty varta vasten Joilaason aavatyötä varten): Hulevesiselvitys Niilän Joilaason aritehtuuriil - ailun ohjasi. FCG Oy, Kerava Niilä -vyöhyeen jouoliienne- ja maanäy öselvitys. Sito-onsul t Oy, Niilän esusta-alueen ideasuunnitelma. Ariteh toimisto Jua Tur ainen Oy, Trafix Oy ja Maisema-aritehdit Byman ja Ruoonen Oy,..009 Niilän esustan liienneveroselvitys. Trafix Oy, Raor Sioon Joilaason luontoinventoinnista Niilän taajaman ohdalla. Ariteh toimisto AJAK Oy,..0 Sioon Itäinen Joiuisto - Raenne avuusselvitys. Insinööritoimisto Severi An onen Ky, Sioon unnan ul uuriymäristö- ja raennuserintöselvitys. Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy, 00 Sioon eliienteen meluselvitys. WSP LT-Konsul t Oy, 00 ja 00 Sioon yleisaava 05 Liienneveroselvitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 00 VAK-suuronne omuusselvitys maanäytön suunni elun näöulmasta: Niilän rataosuus ja tasoristeyset. Gaia Consul ng Oy,..00 Tehtävät selvityset Kaavatyön yhteydessä tullaan teemään ainain seuraavat erillisselvityset: Liienteellinen toimivuus- ja lii ymätarastelu Vaiutusalue Kaavan vaiutusalueen laajuus vaihtelee eri osateijöiden osalta varsin meri äväs. Vaiutuset luonnonymäristöön ovat ääosin aiallisia, rajoi uen suunni elualueeseen ja aivan sen lähiymäristöön, luuun o ama a uitenin mahdollisia vaiutusia vesistöihin ja vesitalouteen (Sioonjoi ja Nordanån ohjavesialue). Raentaminen avoimelle eltoalueelle muu aa myös alueen maisemaa, vaiain tältä osin vaiutuset ovat varsin aiallisia, sillä uusi raentaminen sijoi uu olevan yhdysuntaraenteen sisään. Laajemmalle alueelle aavarataisulla saa aa olla vaiutusia sen tuomien liiennejärjestelyiden ja lisäraentamisen synny ämän liienteen au a. Uusien asuin- ja mahdollisten työaiaton en aavoi aminen vaiu aa myös jollain tasolla oo Niilän taajamaan ja untaan. Uudisraentaminen lisää elinvoimaisuu a mm. luomalla edellytysiä alveluiden aranemiseen ja verotulojen asvuun. Gjorda utredningar Enligt maranvändnings- och bygglagen 9 sa en lan basera sig å llräcliga undersöningar och utredningar. Som underlag för sammanställandet av lanen och bedömningen av onsevenserna används bland annat följande utredningar och laner (med blå de utredningar som gjorts enom för Ådalens lanarbete): Hulevesiselvitys Niilän Joilaason aritehtuuriil - ailun ohjasi. FCG Oy, Kerava Niilä -vyöhyeen jouoliienne- ja maanäy öselvitys. Sito-onsul t Oy, Niilän esusta-alueen ideasuunnitelma. Ariteh toimisto Jua Tur ainen Oy, Trafix Oy ja Maisema-aritehdit Byman ja Ruoonen Oy,..009 Niilän esustan liienneveroselvitys. Trafix Oy, Raor Sioon Joilaason luontoinventoinnista Niilän taajaman ohdalla. Ariteh toimisto AJAK Oy,..0 Sioon Itäinen Joiuisto - Raenne avuusselvitys. Insinööritoimisto Severi An onen Ky, Sioon unnan ul uuriymäristö- ja raennuserintöselvitys. Ariteh toimisto Lehto Peltonen Valama Oy ja Ymäristötoimisto Oy, 00 Sioon eliienteen meluselvitys. WSP LT-Konsul t Oy, 00 ja 00 Sioon yleisaava 05 Liienneveroselvitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 00 VAK-suuronne omuusselvitys maanäytön suunni e lun näöulmasta: Niilän rataosuus ja tasoristeyset. Gaia Consul ng Oy,..00 Utredningar som sa göras I samband med lanarbetet ommer åtminstone följande searata utredningar a göras: Gransning av trafianslutningarna och hur trafien fungerar Konsevensområde Konsevensområdets omfa ning varierar rela vt mycet beroende å vila faorer som gransas. Konsevenserna för naturmiljön är främst loala och gränsar ll laneringsområdet och dess omedelbara näromgivning, doc med undantag för eventuella onsevenser för va endragen och va enhushållningen (Sibbo å och grundva enområdet i Nordanå). Byggande i e öet åerområde förändrar även landsaet, även om onsevenserna här är rela- vt loala, då de nya byggnaderna laceras inom den befintliga samhällsstruuren. För e mer vidsträc område an lanlösningen ha onsevenser i och med den trafi som uommer när man bygger ny och omdirigerar trafien. Planläggningen av nya bostads- och ev. arbetslatstomter inverar i viss mån även å hela Nicby tätort och Sibbo ommun. Nybyggandet öar livsra en bl.a. genom a saa förutsä ningar för bä re service och högre satteinomster. 0

13 Osalliset Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnteoon tai muihin oloihin aavaa saa aa huoma avas vaiu aa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunni elussa äsitellään. Tämän asemaaavatyön annalta eseisiä osallisia ovat: suunni elualueen ja siihen rajautuvien alueiden iinteistönomistajat ja asuaat alueella toimivat yhdistyset ja järjestöt, uten Joiuistoseura ry, Laasosuon en etoimiunta unnan hallintounnat ja asiantun jatahot, uten teniia- ja ymäristöosasto ja sivistysosasto muut viranomaiset ja yhteistyötahot, uten Uudenmaan ELY-esus, Museovirasto, Porvoon museo, Liiennevirasto, Keravan Energia Oy, Tuusulan seudun vesilaitos untayhtymä ja Itä-Uudenmaan elastuslaitos. Intressenter Intressenter är marägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden an åveras betydligt av lanen. Intressenter är ocså de myndigheter och sammanslutningar vars versamhetsområde behandlas i laneringen. Centrala intressenter i detaljlanearbetet är: fas ghetsägare och invånare å laneringsområdet och områden som gränsar ll det föreningar och sammanslutningar som har versamhet i området, t.ex. Sällsaet Åaren rf, Dalärrsvägens väglag ommunens förvaltningsenheter och saunniga som avdelningen för teni och miljö och bildningsavdelningen övriga myndigheter och samarbetsorgan som Närings-, trafi- och miljöcentralen i Nyland, Museiveret, Borgå museum, Trafiveret, Kervo Energi Ab, samommunen för Tusby va enver och Räddningsveret i Östra Nyland. Vuorovaiutus Kaavoitusmene ely tulee järjestää ja suunni elun lähtöohdista, tavoi eista ja mahdollisista vaihtoehdoista aavaa valmisteltaessa edo aa niin, e ä osallisilla on mahdollisuus osallistua aavan valmisteluun, arvioida aavan vaiutusia seä lausua irjallises tai suullises mieliiteensä asiasta (MRL ). Osallisilla on oo aavatyön ajan mahdollisuus antaa asemaaavatyöhön lii yvää alaute a sähöos tse, irjeitse tai uhelimitse aavoitusesta vastaavalle unnan edustajalle. Kaavan laa jaa voi myös tulla taaamaan Kuntalaan, soimalla taaamisajasta uitenin etuäteen. Kaavatyön ohjausta ja oordinoin a varten erustetaan ohjausryhmä, johon unta ja soimusalueen maanomistaja nimeävät edustajansa. Kaavatyössä hyödynnetään Joilaason suunni eluilailun aiana saatua yleisöalaute a seä Niilän ul uuriäytävähaneen aiana erä yä etoa. Växelveran Planläggningsförfarandet samt informa onen om utgångsunerna, målen och eventuella alterna v för laneringen sa ordnas så a intressenterna har möjlighet a delta i beredningen av lanen, bedöma verningarna av lanläggningen och sri ligen eller muntligen u ala sin åsi om saen (MarByggL ). Intressenterna har under hela lanläggningsarbetets gång möjlighet a ge resons angående detaljlanearbetet er e-ost, brev eller telefon ll ommunens reresentant som svarar för lanläggningen. Man an ocså omma ll Socengården och träffa lanens beredare, bara man ommer överens om en besös d å förhand. För styrningen och samordnandet av lanarbetet llsä s en stygru ll vilen ommunen och avtalsområdets marägare utser sina reresentanter. Allmänhetens utvärderingar i samband med Ådalens laneringstävling samt data usamlat i samband med rojeet Nicby ulturorridor, ommer a utny jas i lanarbetet.

14 Käynnistysvaihe Asemaaavatyö äynnistyy aavatyön uulu amisella vireille, työn ohjelmoinnilla seä osallistumis- ja arvioin suunnitelman (OAS) laadinnalla (MRL ). OAS asetetaan julises nähtäville Kuntalaan ja Niilän irjastoon 0 äivän ajasi vireille uulu amisesta. Osallistumis- ja arvioin- suunnitelmaan voi tutustua myös unnan internet-sivuilla (www.sioonjoilaaso.fi). Kaavatyön äynnistymisestä informoidaan unnan edossa oleville aava-alueen ja siihen rajautuvien alueiden iinteistönomistajille irjeitse. Osalliset voivat antaa alaute a osallistumis- ja arvioin suunnitelman rii ävyydestä ja suunnitelmaa voidaan täydentää saadun alau een ohjalta aavarosessin aiana. Suunnitelmaa osevissa uu eellisuusissa yydetään ääntymään ensisijassa unnan edustajien uoleen. Miäli osallinen atsoo yhteydenotosta ja unnan osallistumis- ja arvioin suunnitelmaan teemistä muutosista huolimatta OAS:n uu eellisesi, on hänellä mahdollisuus esi ää Uudenmaan ELY-esuselle neuvo elun äymistä osallistumis- ja arvioin suunnitelman rii ävyydestä ennen aavaehdotusen ase amista julises nähtäville (MRL ). Suunni elun aloitusvaiheessa järjestetään Uudenmaan ELY-esusen anssa aavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvo elu (MRL ja MRA ), jossa äsitellään osallistumis- ja arvioin suunnitelmaa, aavan lähtöoh a seä aavan eseisiä tavoi eita eri viranomaisten näöulmasta. Kaavatyön äynnistymisestä ja viranomaisneuvo elun järjestämisestä lähetetään eto viranomaistahoille irjeitse tai sähöos tse. Valmisteluvaihe Osallisten annalta eseinen suunni eluvaihe on aavan valmisteluvaihe, jolloin mm. laaditaan alustavia suunnitelmia alueen maanäytöstä seä tehdään tarvi avia lisäselvitysiä aava-alue a ja laadi uja suunnitelmia osien. Kaavan valmisteluvaiheessa järjestetään osallisille mahdollisuus esi ää mieliiteensä aavan valmisteluaineistosta (MRL ja MRA 0 ). Valmistelumateriaali asetetaan mm. julises nähtäville Kuntalaan 0 äivän ajasi. Lisäsi viranomaistahoilta ja tarvi avilta muilta tahoilta (esim. yhdistysiltä) yydetään valmisteluaineistosta lausunnot. Kaavan valmisteluaineisto äsi ää alueen mahdollista maanäy öä havainnollistavaa materiaalia. Ehdotusvaihe Kaavan valmisteluaineistosta saadun alau een ohjalta laaditaan asemaaavaehdotus, joa asetetaan julises nähtäville 0 äivän ajasi (MRL 5 ja MRA ). Nähtävillä oloaiana osalliset voivat jä ää aavaehdotusesta irjallisen muistutusen. Tarvi avilta viranomaistahoilta yydetään aavaehdotusesta lausunnot (MRA ). Muistutusiin ja lausuntoihin annetaan unnan erusteltu vas ne. Startsedet Detaljlanearbetet startar när lanarbetet ungörs anhängigt, arbetet laneras samt rogrammet för deltagande och bedömning (PDB) utarbetas (MarByggL ). PDB läggs fram offentligt i Socengården och i Nicby bibliote under 0 dagar från ungörelsen. Programmet för deltagande och bedömning an även läsas å ommunens internetsidor (www.sioonjoilaaso.fi/sv). Utöver de allmänna ungörelserna informeras ägare och av ommunen ända innehavare av mar inom detaljlaneområdet och i angränsning ll det er brev. Intressenterna an ge resons å huruvida rogrammet för deltagande och bedömning är llräcligt och rogrammet an omle eras utgående från den erhållna resonsen under lanrocessen. Angående bris älligheter i rogrammet ombes intressenten i första hand vända sig ll ommunens reresentanter. Såvida intressenten anser a PDB for arande är bris älligt, trots onta med ommunen och ommunens ändringar i rogrammet, har han möjlighet a för Närings-, trafi- och miljöcentralen i Nyland föreslå samråd om huruvida rogrammet för deltagande och bedömning är llräcligt innan lanförslaget läggs fram (MarByggL ). I stratsedet av laneringen anordnas samråd med myndigheterna llsammans med Närings-, trafi- och miljöcentralen i Nyland (MBL och MBF ). På de a möte behandlas rogrammet för deltagande och bedömning, lanens utgångsuner samt centrala mål för lanen ur olia myndigheters synvinel. E meddelande om a lanarbetet har startat och myndighetssamråd sa anordnas sicas ll de auella myndigheterna er brev eller e-ost. Beredningssedet Beredningssedet är e vi gt sede särsilt för intressenterna. I det här sedet bl.a. utarbetas reliminära laner om områdets maranvändning samt görs nödvändiga lläggsutredningar om lanområdet och digare utredningar. I beredningssedet har intressenterna möjlighet a framföra sina åsier om beredningsmaterialet (MarByggL och MarByggF 0 ). Bl.a. läggs beredningmaterialet fram i Socengården under 0 dagar. Dessutom utlåtanden om beredningsmaterialet begärs från myndighetshåll och övriga behövliga håll (t.ex. föreningar). Planens beredningsmaterial innefa ar material som onre serar områdets möglig maranvändning. Förslagssedet På basis av resonsen om lanens beredningsmaterial utarbetas e detaljlaneförslag som hålls framlagt offentligt i 0 dagar (MarByggL 5 och Mar ByggL ). Under framläggnings den an intressenterna framföra en sri lig anmärning mot lanförslaget. Utlåtanden av myndighetshåll begärs enligt behov över lanförslaget (MarByggF ). Kommunen ger si mo verade ställningstagande ll anmärningarna och utlåtandena.

15 Kaavaehdotusen oltua nähtävillä siitä järjestetään tarvittaessa ns. ehdotusvaiheen viranomaisneuvo elu (MRL ja MRA ). Kaavaehdotuseen tehdään muistutusten ja lausuntojen erusteella mahdollises muutosia ennen sen loullista äsi elyä. Miäli tehtävät muutoset ovat oleellisia, aavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Jos muutosia ei tarvita tai ne eivät ole olennaisia, orja u asemaaavaehdotus viedään aavoitusjaoston au a unnanhallituseen, joa esi ää sen valtuuston hyväsy äväsi. Hyväsymisvaihe Asemaaavan hyväsyy valtuusto aavoitusjaoston ja unnanhallitusen esitysestä. Kunnanvaltuuston hyväsymisäätösestä voi vali aa irjallises Helsingin hallinto-oieuteen ja edelleen oreimaan hallinto-oieuteen. Kaavan hyväsymisäätös saa lainvoiman noin uuden viion ulu ua hyväsymisestä, miäli äätösestä ei valiteta. Kaava tulee voimaan, un siitä on uulute u niin uin unnalliset ilmoituset unnassa julaistaan. Alustava aiataulu Kaavatyön tavoi eellisen aiataulun muaises osallisten annalta täreimmät osallistumis- ja vuorovaiutusajanohdat ovat seuraavat: Elouu 0 Kaavatyön uulu aminen vireille seä osallistumis- ja arvioin suunnitelma nähtäville Loa-marrasuu 0 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä Maalisuu 0 Kaavaehdotus julises nähtävillä Kesäuu 0 Asemaaava valtuuston hyväsy äväsi E er a lanförslaget har varit framlagt anordnas vid behov e så allat förslagsedes samråd med myndigheterna (MBL och MBF ). På basis av anmärningarna och utlåtandena görs eventuella ändringar i lanförslaget innan den slutliga behandlingen. Om lanförslaget förändras väsentligt sall det läggas fram å ny. Om inga ändringar görs eller om de inte är väsentliga, behandlas det orrigerade lanförslaget först av lanläggningsse onen och sedan av ommunstyrelsen som föreslår för fullmä ge a lanen godänns. Godännande Fullmä ge godänner detaljlanen enligt lanläggningsse onens och ommunstyrelsens förslag. Man an besvära sig över fullmä ges beslut ll Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet om lanens godännande vinner laga ra cira sex vecor e er beslutet, i fall inget besvär över beslutet lämnats. Planen träder i ra då den ungjorts så som ommunala llännagivanden i ommunen ubliceras. Preliminär tidtabell De vi gaste dunerna för deltagande och växelveran är enligt den målinriade dtabellen för lanarbetet följande: Augus 0 Planarbetet ungörs anhängigt och rogrammet för deltagande och bedömning läggs fram Oober - november 0 Planens beredningsmaterial läggs fram Mars 0 Planförslaget läggs fram offentligt Juni 0 Detaljlanen godänns av fullmä ge

16 Tiedottaminen Lähtöohtana edo amisessa on, e ä niillä, joita aavatyö osee on mahdollista seurata suunni elua ja osallistua siihen. Kaavan etenemisen ja osallistumisen annalta täreistä vaiheista ilmoitetaan aiallislehdissä (Borgåbladet, Sioon Sanomat ja Var ), unnan internet-o sivuilla, Joilaason ehi ämissivustolla fi ja virallisella ilmoitustaululla, Kuntalassa. Yleisten uulutusten ohella edotetaan unnan edossa oleville aavaalueen ja siihen rajautuvien alueiden iinteistönomistajille irjeitse aavatyön eseisistä vaiheista. Asemaaavaehdotusesta irjallisen muistutusen tehneille ja yhteys etonsa jä äneille toimitetaan unnan erusteltu annano o (ns. vas ne) muistutuseen. Kaavan hyväsymistä osevasta äätösestä lähetetään eto niille unnan jäsenille ja muistutusen tehneille, jota ovat sitä aavan nähtävillä ollessa irjallises yytäneet ja ovat jättäneet yhteys etonsa. Kaavatyön etenemisestä edotetaan laajimmin unnan verosivuilla, jossa julaistaan aavaa osevaa aineistoa. Kaavoitusta osevia etoja löytyy osoi eesta www. sioonjoilaaso.fi. Kuulutuset Kaavaa osevat uulutuset unnan ilmoituslehdissä (Borgåbladet, Sioon Sanomat ja Var ), interneto sivuilla (www.sioo.fi) ja unnan ilmoitustaululla (Kuntala). Yhteyshenilöt Lisä etoja asemaaavatyöstä antaa: Ma Kanerva, maanäy öäälliö uh. (09) 5 0 Suvi Kasi, aavoitusoordinaa ori YKS 0 uh. (09) 5 Pos osoite: Sioon unta, Kehitys- ja aavoitusesus, PL, 0 Sioo Käyn osoite: Kuntala, Iso Kylä e, Sioo (Niilä) Information Utgångsunen i informa onen är a de som berörs av lanläggningsarbetet sa ha möjlighet a följa med laneringen och delta i den. Vi ga seden i laneringen och deltagandet annonseras i loal dningarna (Borgåbladet, Sioon Sanomat och Var ), å ommunens internetsidor, å webblatsen för utvecling av Ådalen och å den officiella anslagstavlan i Socengården. Utöver de allmänna ungörelserna informeras ägare och av ommunen ända innehavare av mar inom detaljlaneområdet och i angränsning ll det, brevledes om lanläggningsarbetets centrala seden. De som gjort en anmärning mot detaljlanen och som sri ligen har begärt det och sam digt uge sin adress sall underrä as om ommunens mo verade ställningstagande (bemötande) ll den framförda anmärningen. Informa on om godännande av lanen sänds ll de ommunmedlemmar samt de som gjort en anmärning och som när lanen var framlagd begärde det sri ligen och sam digt ugav sin adress. Informa on om lanläggningsarbetets framsridande ubliceras å ommunens webblats där materialet som berör lanen finns åsådligt. Informa on om lanläggningen finns å adressen Kungörelser Kungörelser om lanläggningsarbetet ubliceras i ommunens annonsorgan (Borgåbladet, Sioon Sanomat och Vart- ), å ommunens internetsidor och å ommunens anslagstavla (Socengården). Förfrågningar Tilläggsugi er om detaljlaneändringen ges av: Ma Kanerva, maranvändningschef n (09) 5 0 fornamn.e Suvi Kasi, lanläggningsoordinator YKS 0 n (09) 5 fornamn.e Postadress: Sibbo ommun, Utveclings- och lanläggningscentralen PB, 0 Sibbo Besösadress: Socengården, Stora Byvägen, Sibbo (Nicby)

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 12.8.2010 Asia 1205/2010 Kaavaprosessi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning Kor eleiden 714-717, 728 ja 729 asemakaavan muutos joka koskee lisäksi osia katualueista Juvikin-, Ankkuri-, Linja-, Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykaduilla sekä Kappelisataman ellä Detaljiplaneändring

Lisätiedot

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava 3.12.2012 Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava Bilagor Liitetiedostot Korsholms kommun Mustasaaren kunta Centrumvägen 4 Keskustie 4 65610 Korsholm 65610 Mustasaari Växel:

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III Kaavoitusjaosto 28.3.2012 Planläggningssektionen Taasjärvi III:n rakentamistapaohje Byggnadsanvisningar för Tasträsk III 1.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 52K30045.41 Syyskuu 2010 NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Yhteysviranomainen:, ympäristöpäällikkö Satu Viranko

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue

Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue Hangon kaupunki Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue Asemakaavaselostus, EHDOTUS Asemakaavanmuutos koskee: 3. kaupunginosa, korttelit 304, 309 ja 322 sekä vesi-, puisto- ja katualueet.

Lisätiedot

Rakennusoikeuden jakautuminen

Rakennusoikeuden jakautuminen Rakennusoikeuden jakautuminen -tontit / Vaihe I / 7 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat 7 x 65 m2 = 830 k - m2 = 166 k - m2 = 455 k - m2 -tontit

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm 322-495-13-1 Työ: E26496 Turku, 31.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

Lue Metsämajasta ja muista kaupungin huviloista, joista tuli päiväkoteja sivuilta 10 11.

Lue Metsämajasta ja muista kaupungin huviloista, joista tuli päiväkoteja sivuilta 10 11. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/12.11. 25.11.2013 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kai Kuusisto KAUNIAISTEN MUSIIKKIJUHLAT

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus Ordförandens

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 1.1 Taustaa ja hanke 1 1.2 Arviointiohjelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

-2, KH 2015-01-22 16:00

-2, KH 2015-01-22 16:00 -2, KH 2015-01-22 16:00 Kokouskutsu Torstaina 22.1.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Liikennemerkkien käyttö kaduilla Liikennemerkkien käyttö kaduilla TEKIJÄT Anna-Liisa Tarvainen Mikko Karhunen Jussi Salminen Tuomas Österman Hannu Laine Jouni Korhonen Markku Setälä Jyrki Ojanen Silja Siltala KUVAT Leena Kalalahti KANSIKUVA

Lisätiedot