Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Teemu Helkamaa LT, erikoistuva lääkäri HUS, ortopedian ja traumatologian klinikka tai Lauri Handolin LT, vs. osastonylilääkäri HUS, ortopedian ja traumatologian klinikka Seppo K. Koskinen LT, dosentti, ylilääkäri HUS-kuvantaminen Mika Kortesniemi FT, dosentti, ylifyysikko HUS-kuvantaminen Jarkko Pajarinen LT, dosentti, ylilääkäri HUS, ortopedian ja traumatologian klinikka Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa Tietokonetomografialla (TT) on keskeinen rooli traumapotilaiden vammojen diagnostiikassa ja hoidossa. Trauma-TT-kuvaus ja hoitoprotokollat tarkentavat diagnostiikkaa sekä parantavat potilaiden selviytymismahdollisuuksia ja hoitotuloksia. Sädeannokset eivät todennäköisesti lisää potilaiden syöpäriskiä merkittävästi eikä säteily ole traumapotilaiden ensisijainen huolenaihe. Ennalta suunnitellut hoitoprotokollat selkeyttävät traumapotilaiden hoitoa, ja niitä tulisi käyttää kaikissa traumapotilaita hoitavissa yksiköissä. Päätösvalta potilaalle tehtävistä diagnostisista tutkimuksista ja hoidosta tulee kaikissa tilanteissa olla potilaan hoidosta vastaavalla lääkärillä. Vertaisarvioitu VV Traumapotilaat kärsivät äkillisestä vakavasta tai hengenvaarallisesta fyysisestä vammasta. Näiden potilaiden hoidossa painotetaan mahdollisimman nopeaa diagnostiikkaa ja hoitoa. Tietokonetomografia- eli TT-tekniikan viime vuosikymmenten kehitys on tehnyt siitä oleellisen osan trauma- ja monivammapotilaiden hoitoa. Potilas on perinteisesti luokiteltu monivammautuneeksi, jos hänellä on vähintään kaksi sellaista vammaa, jotka yksinään tai yhdessä aiheuttavat hengenvaaran. Vammojen vaikeusastetta ja vakavuutta voidaan arvioida erilaisilla pisteytyksillä (1 8). Yleisimmin käytetty pisteytys on ISS (injury severity score; asteikko 1 75). Sen arvo 75 tarkoittaa vammakokonaisuutta, josta ei yleensä voi selvitä hengissä. ISS:n arvoa yli 15 pistettä käytetään yleisesti vaikeasti vammautuneen potilaan määritelmänä (3,4). Traumapotilaan välittömän hoidon kulmakiviä ovat kliinisen kuvan perusteella tehtävät henkeä pelastavat toimet (kuva 1). Tällaisia ovat mm. pleuratilan kanavointi jänniteilmarinnan laukaisemiseksi ja lantiorenkaan väliaikainen stabilointi epästabiilissa lantiomurtumassa massiivisen verenvuodon tyrehdyttämiseksi. TT-kuvan merkitys kasvaa, kun hoitava kirurgi tarvitsee tämän vaiheen jälkeen lisätietoja potilaan sisäisistä, mahdollisesti henkeä uhkaavista vammoista. Sisäelinvammojen tarkassa diagnostiikassa TT-kuvaus on puutteineenkin täysin ylivertainen apuväline. Sen avulla pystytään tuottamaan nopeasti suuri määrä informaatiota, jonka saaminen samalla tarkkuudella, kustannuksilla ja nopeudella (9,10,11,12,13) ei ole mahdollista muilla keinoin. Tässä katsauksessa tarkastelemme TT:n käyttöä traumapotilaiden diagnostiikassa ja hoidos- kuva 1. Todellinen hoitotilanne potilaan hengen pelastaneen hätätorakotomian ja vitaalitoimintojen palauttamisen jälkeen. Toimenpide tehtiin TT-pöydällä potilaan hemodynamiikan äkillisesti romahdettua juuri ennen kuvantamistutkimuksia. 1639

2 katsaus taulukko 1. Traumapotilaiden kuvantamiskriteerit Töölön sairaalassa. Thorax-röntgen ja fast-kaikututkimus Tehdään yleensä aina (kaikille traumapotilaille pysty-thx mikäli TT-tutkimuksia ei tehdä) Lantion röntgen Tehdään ennen TT-kuvauksia, mikäli epäillään lantion alueen vammaa statuksen tai esitietojen perusteella TT-tutkimukset Kyseisen alueen TT-tutkimuksia puoltaa vammaepäily kliinisen tutkimuksen tai vammaenergian perusteella Päätöksen tutkimuksista tekee aina traumajohtaja Pään TT Alentunut tajunnantaso tai neurologiset oireet (päihtymys puoltaa kuvantamista) Ei tarvita oireettomilta (GCS 15/15, ei neurologisia oireita, ei edeltävää tajuttomuutta) Kaularangan TT Kaularankavamman epäily kliinisesti tai esitietojen perusteella Ei kuvata oireettomilta (NEXUS-kriteerit 1 ) Ligamenttivammaepäilyissä jatkotutkimuksena magneettikuvaus Kasvojen TT Kasvojen alueen vamma(t) kuvataan aina myös pään TT Suu- ja leukakirurgin konsultaation perusteella Vartalon TT Ensisijaisesti kliinisten löydösten perusteella (elintoimintojen häiriö ja/tai anatominen vamma), voidaan tehdä myös viivästetysti seurannan aikana Ei rutiinimaisesti kaikille suurienergiaisessa onnettomuudessa olleille Vammaenergian perusteella kuvantamista puoltavat päihtymys ja/tai alentunut tajunnantaso Huolellinen harkinta raskaana olevien kuvantamiselle Ns. angiovartaloprotokolla valitaan, kun potilaalla on suurienergiainen vamma sekä jokin seuraavista: Pään/kaulan alueen vamma ja alentunut tajunnan taso, keskikasvojen alueen murtuma tai kaularankamurtuma Monivammat Lantiorenkaan murtuma 1 Hoffman J, Mower W, Wolfson A, Todd K, Zucker M. Validity of a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. National emergency X-radiography utilization study group. N Engl J Med 2000;343:94 9. sa sekä pohdimme sen käytön riski-hyötysuhdetta. Taulukossa 1 esitetään HUS:n Töölön sairaalassa vallitsevat kuvantamistutkimusten kriteerit ja kuviossa 1 malli yli 16-vuotiaiden traumapotilaiden ensivaiheen hoidosta. Toivomme tämän katsauksen toimivan tukena traumapotilaiden hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa maassamme. Tapaturmat ja tietokonetomografian käyttö Suomalaisille sattuu noin 1,2 miljoonaa fyysiseen vammaan johtavaa tapaturmaa vuosittain, ja näissä tapaturmissa kuolee noin ihmistä (14). Vuonna 2010 tapaturmat aiheuttivat 7 % kaikista kuolemista Suomessa. Kuolleista kaksi kolmasosaa on miehiä ja noin puolet on työikäisiä. Toisaalta tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat aiheuttavat noin 20 % kaikista työikäisten ihmisten kuolemista. TT:n käyttö diagnostiikassa on länsimaissa yli 20-kertaistunut viime vuosikymmenten aikana (15,16). Perinteisiin röntgentutkimuksiin verrattuna TT:ssä potilaan saama sädeannos on suurempi (taulukko 2). Trauma-TT sisältää pään, kaularangan ja vartalon tietokonetomografiakuvauksen yhdellä kertaa, erotuksena valikoidusti tehdystä TT:stä, jossa kohteena on kulloinkin tarkasteltava ruumiinosa. Trauma- TT:ssä potilaan saama sädealtistus on keskimäärin noin 15 millisievertiä (msv), mikä vastaa noin 5 %:ia suomalaisten kumulatiivisesta koko elämän aikaisesta luonnollisesta taustasäteilyannoksesta. taulukko 2. Valikoituja säteilylähteitä ja niistä saatavia säteilyarvoja, msv (millisievert). Kaikkien röntgentutkimusten säderasitus on osin yksilöllistä, riippuen mm. potilaan koosta. TT-kuvantamisessa yksilöllinen vaihtelu on suurempaa. Tutkimus tai säteilylähde Säteily (msv) Viite Taustasäteily Suomessa 3,2 msv/vuosi Säteilyturvakeskus (STUK) Lääketieteelliset tutkimukset Suomessa 0,5 msv/vuosi/asukas STUK Keuhkojen natiivi-rtg (PA) 0,03 msv STUK Lantion natiivi-rtg 1,0 msv STUK Pään TT 1,0 msv HUS-Kuvantaminen Trauma TT (pää, kaularanka, vartalo) n. 15 msv HUS-kuvantaminen Suurimpia mitattuja taustasäteily annoksia Kerala Intia 70 msv/vuosi (17) Ramsar, Iran 260 msv/vuosi (18) Sädehoito Monikymmen- tai s atakertainen kokonaissädeannos hoitojakson aikana diagnostisiin kuvauksiin verrattuna HUS-Kuvantaminen 1640

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 States JD. The abbreviated and the comprehensive research injury scales. Stapp Car Crash J 1969;13: Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974;2(7872): Baker S, O Neill B, Haddon Jr W, Long W. The Injury Severity Score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974:14: Copes W, Champion H, Sacco W ym. The Injury Severity Score revisited. J Trauma 1988;28: Osler T, Baker SP, Long W. A modification of the injury severity score that both improves accuracy and simplifies scoring. J Trauma 1997;43: Champion HR, Sacco WJ, Copes WS ym. A revision of the Trauma Score. J Trauma 1989;29: Champion HR, Sacco WJ, Hunt TK. Trauma severity scoring to predict mortality. World J Surg 1983;7: Lefering R. Development and validation of the Revised Injury Severity Classification (RISC) score for severely injured patients. Eur J Trauma Emerg Surg 2009;35: Stengel D, Ottersbach C, Matthes G ym. Accuracy of single-pass whole-body computed tomography for detection of injuries in patients with major blunt trauma. CMAJ 2012;184: Soto J, Anderson S. Multidetector CT of blunt abdominal trauma. Radiology 2012;265: Salim A, Sangthong B, Martin M ym. Whole body imaging in blunt multisystem trauma patients without obvious signs of injury: results of a prospective study. Arch Surg 2006;141:468 73; discussion Ekeh A, Saxe J, Walusimbi M ym. Diagnosis of blunt intestinal and mesenteric injury in the era of multidetector CT technology are results better? J Trauma 2008;65: McCollough CH, Guimarães L, Fletcher JG. In defense of body CT. Am J Roentgenol 2009;193: Lounamaa A, Haikonen K, toim. Suomalaiset tapaturmien uhreina Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. THL raportti 13/ Brenner D, Hall E. Computed tomography an increasing source of radiation exposure. N Engl J Med 2007;357: Hansen J, Jurik AG. Analysis of current practice of CT examinations. Acta Oncol 2009;48: Nair RR, Rajan B, Akiba S ym. Background radiation and cancer incidence in Kerala, India Karanagappally cohort study. Health Phys 2009;96: kuvio 1. HUS:n Töölön sairaalassa noudatettava traumapotilaiden hoitoprotokolla. Valmistautuminen Vastaanotto Ensihoito ja tutkiminen Konsultaatiot Kirurgista hoitoa vaativa elinvaurio? 1 Esim. kardiogeeninen sokki, paineilmarinta tai spinaalisokki TÖÖLÖN SAIRAALAN TRAUMATOIMINTAOHJE Traumahälytys Traumahoitaja kokoaa traumatiimin: ryhmä käy läpi ennakkoilmoituksen ja tekee ennakkovalmistelut Traumajohtajan ensiarvio potilaasta (tarvittavat välittömät toimenpiteet) Kaikki kuuntelevat hiljaa ensihoitajien raportin potilaasta Peruselintoimintojen määrittäminen ja kirjaaminen Vitaalitoimintojen varmistaminen Tarvittavat välittömät toimenpiteet (esim. pleuratilan kanavointi, lantiovyö, intubointi) Fast-uä ja thx-rtg (+lantio-rtg) Traumajohtaja pyytää anestesialääkärin arvion hemodynamiikasta (ja neurokirurgin arvion pään tt:n kiireellisyydestä) Epävakaa hemodynamiikka ja paljon verta vatsaontelossa Leikkaukseen tai angiografiaan Myöhemmin leikkaukseen Epävakaa hemodynamiikka ja ei/vähän verta vatsaontelossa Muu syy 1 Kyllä Muut leikkaushoitoa vaativat vammat Vakaa hemodynamiikka ei/vähän verta vatsaontelossa TT-tutkimukset Seuranta Ei 1641

4 katsaus 18 Ghiassi-Nejad M, Mortazavi SM, Cameron JR ym. Very high background radiation areas of Ramsar, Iran: preliminary biological studies. Health Phys 2002;82: Bly R, Järvinen H, Korpela MH ym. Estimated collective effective dose to the population from X-ray and nuclear medicine examinations in Finland. Rad Prot Dos 2011;147: Kim P, Gracias V, Maidment A ym. Cumulative radiation dose caused by radiologic studies in critically ill trauma patients. J Trauma 2004;57: Ott M, McAlister J, VanderKolk WE ym. Radiation exposure in trauma patients. J Trauma 2006;61:607 9; discussion Wurmb TE, Fruhwald P, Hopfner W ym. Whole-body multislice computed tomography as the first line diagnostic tool in patients with multiple injuries: the focus on time. J Trauma 2009;66: Rieger M, Czermak B, El Attal R ym. Initial clinical experience with a 64-MDCT whole-body scanner in an emergency department: better time management and diagnostic quality? J Trauma 2009;66: Huber-Wagner S, Lefering R, Qvick LM ym. Effect of whole-body CT during trauma resuscitation on survival: a retrospective, multicentre study. Lancet 2009;373: Hutter M, Woltmann A, Hierholzer C ym. Association between a singlepass whole-body computed tomography policy and survival after blunt major trauma: a retrospective cohort study. Scand J Trauma Res Emerg Med 2011;19: Clarke JR, Trooskin SZ, Doshi PJ ym. Time to laparotomy for intra-abdominal bleeding from trauma does affect survival for delays up to 90 minutes. J Trauma 2002;52: Tieu BH, Holcomb JB, SchreiberMA. Coagulopathy: its pathophysiology and treatment in the injured patient. World J Surg 2007;31: Tillou A, Gupta M, Baraff LJ ym. Is the use of pan-computed tomography for blunt trauma justified? a prospective evaluation. J Trauma 2009;67: Gupta M, Schringer D, Hiatt J ym. Selective use of computed tomography compared with routine whole body imaging patients with blunt trauma. Ann Emerg Med 2011;58: Mettler F. Medical effects and risks of exposure to ionizing radiation. J Radiol Prot 2012;32:N9 N Hendee and O Connor. Radiation risks of medical imaging: separating fact from fantasy. Radiology 2012;264: Ulsh BA. Checking the foundation: recent radiobiology and the linear no-threshold theory. Health Phys 2010;99: Pauwels E, Bourguignon M. Cancer induction caused by radiation due to computed tomography: a critical note. Acta Rad 2011;52: Väestötasolla on osoitettu, että vaikka TT-tutkimukset kattavat vain noin 10 % kaikista tutkimuksista, niiden tuottama säteily on noin puolet kokonaissädealtistuksesta. Suomessa vastaavat osuudet ovat 8 % ja 58 % (19). TT:stä saadun sädemäärän osuus on traumapotilailla vielä tätäkin suurempi vaikeasti vammautuneilla jopa 67 % kokonaissädealtistuksesta (20,21). Suomessa tilanne on kuitenkin hyvin hallinnassa, koska lääketieteellisissä tutkimuksissa potilaiden kokonaissädealtistus on itse asiassa hieman pienentynyt kymmenen viime vuoden aikana (19). Tämä siitäkin huolimatta, että TTtutkimusten suhteellinen sädealtistusosuus on samana aikana kasvanut 20 %:sta 58 %:iin (19). Vaikuttaakin siis siltä, että Suomessa TT-tutkimusten käytön lisääntyminen on samalla vähentänyt diagnostiselta tarkkuudeltaan huonompia perinteisiä röntgentutkimuksia, ja on siltä osin ollut aiheellista ja hyvin kohdennettua. Tietokonetomografian hyöty traumapotilaalle Traumaprotokolla on strukturoitu tapa tutkia ja hoitaa traumapotilaita. Käyttämällä systemaattista protokollaa löydetään kiistatta aiempaa enemmän vammoja ja ne diagnosoidaan nopeammin (9,11,22,23). Jo pidemmän aikaa on kuitenkin kiistelty siitä, selviytyvätkö ja kuntoutuvatko potilaat paremmin traumaprotokollan ja -TT:n rutiinimaisen käytön ansiosta. Ongelmana on pitkään pidetty selkeän näytön puuttumista TT-tutkimusten todellisista hyödyistä, koska aiheesta ei ole tehty satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Syynä on, että diagnostisia menetelmiä tutkitaan harvoin tässä asetelmassa, toisin kuin interventiotutkimuksia. Aivan viime vuosina asiasta on saatu kuitenkin runsaasti lisätietoa ja vaikuttaa siltä, että trauma-tt:n käyttö todella parantaa traumapotilaiden ennustetta ja vähentää heidän kuolleisuuttaan (22,24,25,26,27,28,29). Traumapotilaan ennuste riippuu monesta erillisestä tekijästä. Potilaiden yksilöllisen kuolleisuusriskin arvioimiseksi onkin kehitetty erilaisia mittareita (ISS, TRISS, RISC), joilla ennustetta pystytään arvioimaan tarkemmin (1 8). Retrospektiivisessa monikeskustutkimuksessa (24) selvitettiin yksilöllisten ennustemittarien (RISC, TRISS) avulla traumapotilaiden kuolleisuutta suhteessa potilaiden vammojen vakavuuteen. Samalla tutkittiin, minkälainen vaikutus trauma-tt:llä on potilaiden kuolleisuuteen. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heille tehty trauma-tt- vai valikoitu TT-tutkimus. Tutkimuksessa osoitettiin, että rutiinimaisella trauma-tt-kuvantamisella vältettiin 3 5 kuolemaa jokaista sataa hoidettua potilasta kohti. Tutkimusta on kritisoitu kahdesta syystä. Ensinnäkin, valikoidusti kuvannettuja potilaita hoidettiin enemmän alemman tason traumakeskuksissa. Toiseksi, trauma-tt:llä löydetyt vähemmän merkitykselliset vammat saattoivat lisätä potilaiden kuolleisuusennustetta verrattuna valikoidusti kuvattuihin. Samansuuntaisia tuloksia saatiin toisessa retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa, jossa verrattiin kolmen eri potilasryhmän kuolleisuutta samassa sairaalassa eri ajanjaksoina ennen traumaprotokollan käyttöönottoa ja sen jälkeen (25). Ensimmäiselle ryhmälle tehtiin valikoitu kuvantaminen ennen traumaprotokollan käyttöönottoa (n = 313). Toiselle ryhmälle tehtiin valikoitu kuvantaminen protokollan käyttöönoton jälkeen (n = 223). Kolmannen ryhmän kaikille potilaille (n = 608) tehtiin traumaprotokollan mukaisesti trauma-tt-kuvaus. Kuolleisuus em. potilasryhmissä jakaantui seuraavasti: 23 %, 15 % ja 8 %. Ero oli tilastollisesti merkitsevä ja tutkimuksessa osoitettiin, että traumaprotokollan käyttö vähensi kaikkien potilaiden kuolleisuutta 2,7 % ja vaikeimmin vammautuneiden 7,1 %. TT-tutkimuksen nopeutta on pidetty eräänä perusteena sen hyödyllisyydestä. Wurmb ym. selvittivät retrospektiivisesti traumapotilaiden ensihoidon ja diagnostiikan nopeutta ennen traumaprotokollan käyttöönottoa ja sen jälkeen (22). Tutkimusryhmä kerättiin vuoden 2004 aikana potilaista, jotka hoidettiin uuden traumaprotokollan mukaisesti, ja näille potilaille tehtiin trauma-tt-tutkimus. Verrokkiryhmä koostui potilaista, jotka oli hoidettu perinteiseen tapaan vuonna Tälle ryhmälle oli tehty valikoidut TT-kuvaukset löydösten perusteella. Trauma-TT-ryhmässä diagnostiikka ja lopullinen hoitolinja olivat valmiita minuutissa vammojen vaikeusasteesta riippumatta. Perinteisellä tavalla ja valikoidulla kuvantamisella tähän kului minuuttia kauemmin. Keskimäärin potilaiden hoitosuunnitelma oli valmis trauma-tt-ryhmässä 33 minuuttia nopeammin kuin valikoidusti kuvatuilla. 1642

5 tieteessä 34 Siegel J, Stabin M. Radar commentary: use of linear no-threshold hypothesis in radiation protection regulation in the United States. Health Phys 2012;102: Tubiana N, Feinendegen L, Yang C, Kaminski J. The linear no-threshold relationship is inconsistent with radiation biologic and experimental data. Radiology 2009;251: Aurengo A, Averbeck D, Bonnin A ym. Dose effect relationships and estimation of the carcinogenic effects of low doses of ionizing radiation. Paris: Academie des Sciences Academie Nationale de Medicine Fletcher JG, Kofler JM, Coburn JA ym. Perspective on radiation risk in CT imaging. Abdom Imaging 2013;38: National Research Council, Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. Health risks from low levels of ionizing radiation: BEIR VII, Phase 2. Washington, DC: The National Academies Press Thrall J. Radiation exposure in CT scanning and risk: where are we? Radiology 2012;264: Gerber TC, Carr JJ, Arai AE ym. Ionizing radiation in cardiac imaging: a science advisory from the American Heart Association Committee on Cardiac Imaging of the Council on Clinical Cardiology and Committee on Cardiovascular Imaging and Intervention of the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. Circulation 2009;119: Laack T, Thompson K, Kofler J ym. Comparison of trauma mortality and estimated cancer mortality from computed tomography during initial evaluation of intermediaterisk trauma patients. J Trauma 2011;70: ICRP. Radiological protection in medicine. ICRP Publication 105/ Doshi SK, Negus IS, Oduko JM. Fetal radiation dose from CT pulmonary angiography in late pregnancy: a phantom study. Br J Radiol 2008;81: Kennedy EV, Iball GR, Brettle DS. Investigation into the effects of lead shielding for fetal dose reduction in CT pulmonary angiography. Br J Radiol 2007;80: Mitchell A, Jones A, Tumlin J, Kline J. Immediate complications of intravenous contrast for computed tomography imaging in the outpatient setting are rare. Acad Emerg Med 2011;18: Wang CL, Cohan RH, Ellis JH ym. Frequency, outcome, and appropriateness of treatment of nonionic iodinated contrast media reactions. Am J Roentgenol 2008;191: Mitchell AM, Jones AE, Tumlin JA, Kline JA. The incidence of contrastinduced nephropathy following contrast-enhanced computed tomography in the outpatient setting. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5: Boscak A, Shanmuganathan K. Splenic trauma: what is new? Radiol Clin North Am 2012;50: Tuloksen merkitys on helpommin ymmärrettävissä, kun se suhteutetaan aiempaan tutkimukseen (26), jossa tarkasteltiin kriittisten ensimmäisten kymmenten minuuttien merkitystä potilaiden ennusteen kannalta vatsanontelon sisäisen vuodon yhteydessä. Päivystyspoliklinikalla käytetty aika oli käänteisesti verrannollinen potilaiden selviytymiseen aina 90 minuuttiin saakka. Tutkijat laskivat, että jokainen päivystyksessä käytetty ylimääräinen minuutti lisäsi potilaan kuoleman todennäköisyyttä 0,35 %:lla. Tutkimuksessa oli yhteensä 243 potilasta, joista 98 menehtyi. Kuolemista 26 % tapahtui ennen 30 minuutin aikarajaa, 64 % ennen 60 minuutin aikarajaa ja 85 % ennen 90 minuutin aikarajaa. Näiden tutkimusten (22,26) perusteella voidaan siis arvioida, että trauma-tt:n käyttö nopeuttaa diagnostiikkaa ja vähentää vatsaontelon sisäisestä vuodosta johtuvaa potilaiden kuoleman todennäköisyyttä noin 12 %:lla. Keskushermostovauriot ovat traumapotilaiden yleisin kuolinsyy. Näiden potilaiden ennuste on uusien hoitokäytäntöjen myötä pikku hiljaa kohentunut, mutta edelleenkin keskushermostovauriot ovat merkittävin toipumisennustetta heikentävä tekijä. Sisäiset verenvuodot ovat toiseksi yleisin, ja usein hoidettavissa oleva, kuolinsyy (30 40 % kuolemista) (27). Vuotojen diagnostiikassa TT-kuvauksen tarkkuus ja nopeus ovat ylivertaisia muihin menetelmiin verrattuna (kuva 2). kuva 2. Monivammapotilaan trauma-tt. Kuvassa nähdään gradus IV pernavamma. Aktiivinen verenvuoto näkyy varjoainekertymänä (nuoli). Vapaaseen vatsaonteloon on vuotanut runsaasti verta, jota näkyy erityisesti maksan ympärillä (tähti). Ø TT:n käyttöä diagnostiikassa tukee myös se, että vaikeasti vammautuneiden potilaiden tajunnantaso on usein alentunut tai potilaat ovat tajuttomia. Tajuttoman potilaan kliininen tutkimus puolestaan on vammojen diagnosoimiseksi huomattavasti vaikeampaa, koska potilas ei pysty kommunikoimaan. Useissa tutkimuksissa on osoitettu parhaankin kliinisen tutkimuksen olevan diagnostisesti TT:tä epätarkempi, vaikka traumapotilas olisi tajuissaan (9,11,28, 29). Säteilyaltistus lääketieteellisissä tutkimuksissa Kaikki ihmiset altistuvat ionisoivalle säteilylle jatkuvasti mm. luonnon taustasäteilyn muodossa (taulukko 2). Ionisoivalla säteilyllä voi olla sekä deterministisiä että satunnaisia vaikutuksia kohdekudoksessa. Deterministisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi palovammat ja luuydintoksisuus. Näiden vaikutusten näyttö on kiistatonta, ja useimpien tunnettujen vaikutusten kohdekudoskohtaiset raja-arvot ovat vähintään luokkaa msv (21,30). Viime vuosikymmeninä on tieteellistä keskustelua käyty runsaasti lääketieteellisten tutkimusten satunnaisista karsinogeneettisistä vaikutuksista (13,15,16,21,31,32,33,34,35,36). Erityisesti Yhdysvalloissa on mediassa turhaankin nostatettu pelkoa TT-kuvauksessa saadun säteilyn syöpäriskeistä. Pahimmillaan tämä on johtanut tilanteisiin, joissa potilaan TT-kuvaus on jäänyt tekemättä tai se on tehty puutteellisesti. Tämä on puolestaan aiheuttanut todellisen riskin vääränä diagnoosina ja hoitopäätöksenä (37). Laajoista tutkimuksista huolimatta ei ole suoraa tieteellistä näyttöä sille, että alle 100 msv:n annos aiheuttaisi aikuispotilaille syöpäriskin (13,31,35). Kuviossa 2 on esitetty hypoteeseja säteilyn vaikutuksille alle 100 msv:n annoksilla. Monissa tutkimuksissa alle 100 msv:n sädealtistuksen syöpäriskiä on ekstrapoloitu BEIR VII -tutkimustulosten ja LNT (linear no threshold) -hypoteesin pohjalta (35,38). Yksittäisen potilaan tai rajatun potilasyhmän riskin laskemiseen menetelmää ei tulisi käyttää, koska se on epäluotettava ja sen on todettu yliarvioivan riskiä (31,35,36). Yhdysvalloissa diagnostisten lääketieteellisten tutkimusten ja sädehoidon turvallisuudesta vastaava sairaalafyysikkojen yhdistys on antanut asiasta lausuman. Sen mukaan lääketieteellisen kuvantamisen säteilyriskit alle 50 msv:n annoksilla yhdessä kuvauksessa ja 1643

6 katsaus Traumapotilaat ja säteily Traumapotilailla on huomattavasti suurentunut kuolemanriski tapaturman ja vammautumisen vuoksi, ja näin ollen myös suuremmat riskit diagnostiikassa ovat hyväksyttäviä (kuvio 3). Tätä ajatusta tukee tutkimus, jossa trauma-tt:n ja lisääntyneen säderasituksen välistä riskiä tutkittiin retrospektiivisesti (41). Tässäkin tutkikuvio 2. Yleisimmät hypoteesit lääketieteellisten säteilytutkimusten vaikutuksista aikuisten syöpäriskiin. Ionisoivan säteilyn biologisten vaikutuksia tutkivan komitean BEIR VII -tutkimuksista saatu näyttö yli 100 msv sädealtistusten syöpäriskiä lisäävästä vaikutuksesta (punaiset viivat). Suurilla sädeannoksilla syöpäriski kasvavaa lineaarisesti E, poikkeuksena leukemiat, joiden riski näyttäisi kasvavan eksponentiaalisesti D. Siniset viivat A D kuvaavat erilaisia hypoteeseja siitä miten lääketieteellisten tutkimusten tasoa olevat sädeannokset saattavat vaikuttaa syöpäriskiin. Aktiivinen pieniltä sädeannoksilta suojautuminen perustuu siihen oletukseen, että hypoteesi A pitää paikkansa. Kiistatonta näyttöä tämän tai muidenkaan hypoteesien puolesta ei ole (13,31,35,38,39). Taustasäteilyn aiheuttama riskitaso Syöpäriski kasvaa Syöpäriski pienenee sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Teemu Helkamaa, Lauri Handolin, Seppo K. Koskinen, Mika Kortesniemi, Jarkko Pajarinen: Ei sidonnaisuuksia. HYPOTEESIT A = LNT (linear no threshold) -hypoteesi B = Soluadaptiohypoteesi C = Raja-arvohypoteesi D = Eksponentiaalinen hypoteesi A B C BEIR VII - tutkimustulokset 5 msv 15 msv 100 msv msv alle 100 msv annoksilla useammissa ly hyen ajan sisällä tehdyissä kuvauksissa ovat liian pieniä havaittaviksi ja mahdollisesti olemattomia. Ennusteita näiden annosten oletetusta syöpäriskistä ei lausuman mukaan tulisi tehdä (31). Kaikessa ionisoivaa säteilyä tuottavassa kuvantamisessa tulisi noudattaa ns. ALARA/AHARA (as low/high as reasonably achievable) -periaatteita (13,39) ja pohtia aina potilaalle kuvantamisesta aiheutuvaa riski-hyötysuhdetta. D E muksessa asiaa lähestyttiin vertaamalla tapaturmien aiheuttamaa kuolemanriskiä LNT-hypoteesin perusteella laskettuun syöpäkuolemariskiin. Tutkimukseen valittiin traumarekisteristä lievemmin vammautuneita potilaita (ISS 8, n = 642, keski-ikä 44 vuotta, 64 % miehiä). Kohtalaisen lievistä vammoista huolimatta potilaiden kuolemariski oli tapaturman vuoksi yli 6-kertainen verrattuna ikävakioituun LNT-hypoteesin mukaiseen syöpäkuolemariskiin, jonka siis tiedetään yliarvioivan riskiä (41). Raskaana oleva traumapotilas Kansainvälisen säteilysuojelukomission (IRCP) raporttien (42) mukaan tilapäisestä säteilystä aiheutuva syöpäriski suhteessa säteilyaltistukseen on suurempi lapsille kuin aikuisille. Vastasyntyneiden riski on arvion mukaan noin kolminkertainen verrattuna koko väestöön. Tämä johtuu jäljellä olevien elinvuosien määrästä ja lasten suuremmasta sädeherkkyydestä. Sikiön herkkyyden on arvioitu olevan sama kuin vastasyntyneiden. Alkiolla/sikiöllä on raskauden aikana kehitysvaiheesta riippuen myös alttius säteilyn deterministisille vaikutuksille. Esimerkiksi epämuodostumien ja neurologisten häiriöiden ilmenemiseen johtavan annoksen kynnys on noin 100 mgy (42). Raskaana olevan potilaan kuvauksessa tulee noudattaa huolellista harkintaa erityisesti silloin, kun kuvaus ulottuu lantion alueelle. Pääsääntönä kuitenkin on, että kuvaus tehdään, jos sitä tarvitaan. Lantion alueen kuvauksessa sikiön saama sädeannos on mgy:n luokkaa. Laskennallinen lapsuusajan lisääntynyt syöpäriski on tällöin 1:200 1:1 000, kun se normaalisti on 1:500. Toisaalta, vaikka esim. 25 mgy:n annos laskennallisesti kaksinkertaistaisi lapsuudenaikaisen syöpäriskin, elinaikainen syöpäriski kasvaa alle prosentin. Sikiön saamaa annosta voidaan pienentää kuvausprotokollan optimoinnilla ja erityisesti kuvausalueen rajaamisella. Säteilyn eksponentiaalisen vaimenemisen takia voidaan todeta, että jos TT-kuvaus loppuu 10 cm:n päähän sikiöstä, pienenee sikiön annos noin % kuvausalueen fysikaalisesta (mgy) annoksesta, kohteen geometriasta ja kuvausparametreista riippuen (43,44). Varjoaineen käyttö Osa TT-diagnostiikan riskeistä liittyy varjoaineeseen, jota käytetään kudoskontrastin pa- 1644

7 tieteessä TT:n käyttö ei ole riskitöntä, mutta traumapotilaiden hoidossa sen hyödyt ylittävät selvästi sen mahdolliset haitat. kuvio 3. Suhteellinen elämänaikainen kuolemanriski Suomessa Lääketieteellisten tutkimusten syöpäriskioletukset on laskettu LNT-hypoteesin (35,38) perusteella. Laatikoiden pinta-alat kuvaavat riskin suuruutta suhteessa toisiinsa (14,37,40, Luonnollinen syöpäkuolemanriski Tapaturmat Hukkumiskuolema Passiivinen tupakointi Jalankulkijan liikenneonnettomuus 15 msv Trauma-TT 1 msv Pään TT rantamiseksi. Varjoaineet ovat sekä munuaisettä kudostoksisia, ne saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita, munuaisten vajaatoimintaa ja johtaa pahimmillaan potilaan menehtymiseen. Varjoaineen aiheuttamien munuaisvaurioiden (kreatiniinin nousu yli 25 %) ilmaantuvuus on retrospektiivisissa tutkimuksissa ollut 24 tunnin seuranta-aikana 7 11 %:n luokkaa (45). Jodipitoisten varjoaineiden aiheuttamat vakavat haittavaikutukset ovat kuitenkin laajojen tutkimusten perusteella erittäin harvinaisia, vain luokkaa 0,001 % (46). Traumapotilailla varjoaineiden aiheuttamia haittoja ei ole tutkittu. Tuoreessa prospektiivisessa tutkimuksessa (47) selvitettiin varjoainetehosteisten TT-tutkimusten haittoja päivystyspoliklinikan potilaille (n = 633). Potilaiden keski-ikä oli 47 ± 15 vuotta. Ensisijainen päätetapahtuma oli munuaisvaurio. Vakaviksi haitoiksi luokiteltiin lääketieteellistä interventiota vaatineet komplikaatiot. Vakavien haittojen ilmaantumista seurattiin 45 vuorokautta varjoainealtistuksesta. Lieviä komplikaatioita, esim. iho-oireita, ilmeni alle 2 %:lla. Kreatiniinitason nousu yli 25 % -kriteerit täyttäviä munuaisvaurioita esiintyi 11 %:lla potilaista. Munuaisvaurioiden aiheuttamat vakavat komplikaatiot olivat harvinaisia, ja niitä todettiin vain kuudella potilaalla (0,95 %). Neljä (0,63 %) potilasta kuitenkin kuoli 45 vuorokauden seuranta-ajan sisällä. Kuolemaan johtaneiden munuaisvaurioiden ilmaantuvuus oli tässä tutkimuksessa selvästi suurempi kuin aiemmissa asiaa selvittäneissä tutkimuksissa. Tutkijat arvioivat, että varjoaineen aiheuttama kuolemanriski on suurin piirtein samaa luokkaa kuin TTkuvauksen jälkeinen elämänaikainen syöpäriski alle 40-vuotiaalla potilaalla (47). Pahimmassakin tapauksessa, lievästikin vammautuneiden potilaiden vamman aiheuttama kuolemanriski ylittää siis varjoaineen aiheuttaman kuolemanriskin vähintään 6-kertaisesti (41,47), todennäköisesti vielä huomattavasti enemmän (46). Tutkimuskriteerit ja traumaprotokolla HUS:n Töölön sairaalassa käytössä olevat tutkimuskriteerit ja traumaprotokolla ovat esitettyinä taulukossa 1 ja kuviossa 1. Nykyinen TT-laitteisto mahdollistaa hyvinkin monimuotoisen kuvantamisen vakavissa tapaturmissa, eikä yhtä ainoaa oikeaa protokollaa ole (10,48). Sen valintaan vaikuttavat ennen kaikkea potilaan hemodynaaminen tila ja vammojen sijainti. Trauma- TT:n suunnittelussa tulisikin pyrkiä mahdollisimman räätälöityyn kuvaukseen. Esimerkkinä voidaan mainita lantion alueen vakava vamma, jolloin trauma-tt:llä voidaan kuvata lantion valtimot ennen vatsan parenkyymielinten laskimovaiheen kuvausta. Jos puolestaan alaraajoissa on vakavat murskavammat, voidaan valtimovaiheen kuvaus ulottaa distaalisesti säären alueelle. Vatsan alueen vammoissa on hyödyllistä kuvata parenkyymielimet myös ns. myöhäisvaltimovaiheessa, sillä tämä parantaa verisuonivammojen, esim. pseudoaneurysmien ja AV-fistelien, diagnostiikkaa (48). Töölön sairaalassa on käytössä ns. angiovartaloprotokolla tietyntyyppisiin vammayhdistelmiin (taulukko 1). Suurin osa kuvauksista voidaankin tehdä menestyksellä kahta kolmea perusprotokollaa käyttäen ja keskeisiä perusasioita (mm. pää ilman varjoainetta, vatsan parenkyymielimet laskimovaiheessa) noudattaen ja ottaen huomioon sairaalan traumaprofiili. Lopuksi TT:llä on merkittävä rooli traumapotilaiden hoidon diagnostisena apuvälineenä. Se nopeuttaa trauma- ja monivammapotilaiden diagnostiikkaa ja parantaa ennustetta. TT:n käyttö ei ole riskitöntä, mutta jopa lievästi vammautuneiden potilaiden hoidossa sen hyödyt ylittävät selvästi sen mahdolliset haitat (41). TT ei myöskään 1645

8 katsaus Raskaana olevan potilaan lantion alueen kuvauksessa tulee noudattaa huolellista harkintaa. korvaa kirurgin suorittamaa kliinistä tutkimusta, joka hätätilanteissa usein jo ennen mahdollisia kuvantamistutkimuksia määrää henkeä pelastavat toimenpiteet tai potilaan välittömän siirtämisen leikkaussaliin (kuvio 1). Monivammapotilaiden hoidossa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että kun keskitytään vitaalitoimintoihin ja sisäelinvammoihin, jäävät raajavammat usein ensivaiheessa vähemmälle huomiolle ja valtaosin TT:n kuvaus alueen ulkopuolelle. Myös nämä vammat tulisi kuitenkin kyetä diagnosoimaan nopeasti kliinisin tutkimuksin ja valikoiduin kuvantamistutkimuksin. Ensihoitotilanteen rauhoituttua, ja kun traumapotilas on siirretty osastolle, hänet tulisi aina tutkia uudelleen kaikkien vammojen löytämiseksi. Olisi hyvä, jos toinen radiologi katsoisi potilaan TT-kuvat läpi uudelleen (kaksoisluenta) mahdollisten huomaamatta jääneiden vammojen toteamiseksi. Traumapotilaiden TT-tutkimukset vammojen toteamiseksi tai poissulkemiseksi tulisi tehdä ennalta määritellyillä indikaatioilla sekä ALARA/AHARA -periaatteiden mukaisesti. Eri- laisten traumaprotokollien kehittäminen on tässä toimiva ratkaisu, ja näiden avulla voidaan myös välttää turhia rutiinimaisia trauma-ttkuvauksia. Traumapotilaiden diagnostiikka ei kuitenkaan saa kärsiä säteilypelon vuoksi, koska jopa lievästi vammautuneiden potilaiden kuolemanriski vamman vuoksi ylittää moninkertaisesti kuvantamisen mahdolliset riskit. Myöskään raskautta ei pidä käyttää perusteena trauma- tai monivammapotilaiden puutteelliselle diagnostiikalle silloin, kun kuvantaminen on elintoimintojen ja vammalöydösten perusteella aiheellista. Jokaisessa hoitoyksikössä on syytä tiedostaa ja keskustella nämä asiat etukäteen, jotta keskustelua ei tarvitse käydä siinä vaiheessa, kun potilasta jo hoidetaan. Lopullinen päätös potilaalle tehtävistä tutkimuksista ja hoidosta tulee jättää yksiselitteisesti potilaan hoidosta vastuussa olevalle lääkärille. Traumaprotokollan käyttö vähentää myös näitä epäselvyyksiä ja mahdollistaa kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien keskittymisen olennaiseen potilaan asianmukaisesti toteutettuun hyvään hoitoon. n English summary > in english Computed tomography in the diagnostics and treatment of trauma ISENTRESS, raltegraviiri 400 mg tabletti Käyttöaiheet: ISENTRESS on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä muiden retroviruslääkkeiden kanssa ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1) aiheuttaman infektion hoitoon aikuispotilaille. Tämä indikaatio perustuu tehoa ja turvallisuutta koskeviin tietoihin, jotka on saatu kahdesta kaksoissokkoutetusta lumevertailututkimuksesta, joissa oli mukana aikaisemmin hoitoa saaneita potilaita, ja yhdestä vaikuttavalla vertailuaineella tehdystä kaksoissokkotutkimuksesta, jossa oli mukana aikaisemmin hoitamattomia potilaita. Annostus ja antotapa: HIV-infektion hoitoon perehtyneen lääkärin pitäisi aloittaa hoito. ISENTRESSiä tulee käyttää yhdessä muiden vaikuttavien retroviruslääkkeiden kanssa. Raltegraviirin käyttö niiden potilaiden hoidossa, jotka eivät ole aikaisemmin saaneet retroviruslääkkeitä, perustuu tutkimukseen, jossa sitä annettiin yhdessä NRTI-valmisteiden kanssa. Annostus: Aikuiset: ISENTRESSin suositeltu annostus on 400 mg kaksi kertaa vuorokaudessa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Ruoan vaikutus raltegraviirin imeytymiseen on epävarma. Tabletteja ei pidä pureskella, murskata eikä halkaista. Iäkkäät potilaat: Tiedot ISENTRESSin käytöstä iäkkäiden potilaiden hoidossa ovat rajalliset. Siksi ISENTRESSin käytössä on noudatettava varovaisuutta tässä ikäryhmässä. Lapset ja nuoret: Turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu alle 16-vuotiaiden potilaiden hoidossa. Munuaisten vajaatoiminta: Munuaisten vajaatoiminta ei edellytä annostuksen muuttamista. Maksan vajaatoiminta: Lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta ei edellytä annostuksen muuttamista. ISENTRESSin turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu potilailla, joilla on vaikea maksan perussairaus. Siksi ISENTRESSin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Varovaisuutta on noudatettava, jos ISENTRESSiä annetaan yhtaikaa uridiinidifosfaattiglukuronosyylitransferaasi (UGT) 1A1:n voimakkaiden induktoreiden (esim. rifampisiinin) kanssa. Rifampisiini pienentää raltegraviirin pitoisuutta plasmassa. Jos yhteiskäyttö rifampisiinin kanssa on välttämätöntä, voidaan harkita ISENTRESS-annoksen kaksinkertaistamista. Myopatiaa ja rabdomyolyysiä on raportoitu. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on aikaisemmin ollut myopatia tai rabdomyolyysi tai joilla on altistavia tekijöitä, kuten muu lääkitys, joka on liitetty näihin tiloihin. Vaikeita, mahdollisesti hengenvaarallisia, ja kuolemaan johtavia ihoreaktioita on raportoitu potilailla, jotka käyttävät ISENTRESS-valmistetta, useimmissa tapauksissa samanaikaisesti muiden näihin reaktioihin yhdistettyjen lääkevalmisteiden kanssa. Näitä reaktioita ovat mm. Stevens-Johnsonin oireyhtymä sekä toksinen epidermaalinen nekrolyysi. ISENTRESSvalmisteen ja muiden epäilyksenalaisten lääkeaineiden käyttö on lopetettava välittömästi, jos ilmaantuu vaikeiden ihoreaktioiden tai yliherkkyysreaktioiden merkkejä tai oireita (näitä voivat olla esim. vaikea ihottuma tai ihottuma, johon liittyy kuume, yleinen huonovointisuus, väsymys, kipu lihaksissa tai nivelissä, rakkuloita, leesioita suussa, sidekalvotulehdus, kasvojen turvotus, maksatulehdus, eosinofilia tai angioedeema). Muut varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet; ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Ks. valmisteyhteenveto. Raskaus ja imetys: Ei ole olemassa tarkkoja tietoja raltegraviirin käytöstä raskaana olevilla naisilla. Ei tiedetä, erittyykö raltegraviiri äidinmaitoon. Retroviruslääkkeiden raskaudenaikaisen käytön rekisteri: Raskauden aikana ISENTRESSiä vahingossa saaneiden äitien ja lasten voinnin seuraamista varten on perustettu retroviruslääkkeiden raskaudenaikaisen käytön rekisteri (Anti-retroviral Pregnancy Registry). Lääkäreitä kehotetaan ilmoittamaan potilaat tähän rekisteriin. Haittavaikutukset: ISENTRESSin turvallisuusprofiili perustui yhdistettyihin turvallisuustietoihin kahdesta vaiheen III kliinisestä tutkimuksesta, joissa oli mukana aikaisemmin hoitoa saaneita potilaita, ja yhdestä vaiheen III kliinisestä tutkimuksesta, jossa oli aikaisemmin hoitamattomia potilaita. Aikaisemmin hoitoa saaneiden potilaiden yhdistetyssä analyysissä haittavaikutuksista johtuneita hoidon keskeyttämisiä oli ISENTRESSiä + optimoitua peruslääkehoitoa saaneessa haarassa 3,9 % ja lumevalmistetta + optimoitua peruslääkehoitoa saaneessa haarassa 4,6 %. Aikaisemmin hoitamattomilla potilailla haittavaikutuksista johtuneita hoidon keskeyttämisiä oli ISENTRESSiä + emtrisitabiinia (+) tenofoviiria saaneessa haarassa 4,6 % ja efavirentsiä + emtrisitabiinia (+) tenofoviiria saaneessa haarassa 8,5 %. Yleisimmin ( 1/100, <1/10) raportoidut haittavaikutukset: Heikentynyt ruokahalu, poikkeavat unet, painajaisunet, unettomuus, heitehuimaus, päänsärky, kiertohuimaus, vatsan pingotus, vatsakipu, ripuli, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ihottuma, voimattomuus, uupumus, kuume, alaniiniaminotransferaasiarvo kohonnut, epätyypillisiä lymfosyyttejä, aspartaattiaminotransferaasiarvo kohonnut, veren triglyseridiarvot kohonneet, lipaasiarvo kohonnut, kohonut haimaperäisen amylaasin pitoisuus veressä. Reseptilääke. Ei SV-korvattavuuden piirissä. Pakkaus ja hinta (TOH 12/2012): ISENTRESS 400 mg 60 tablettia 608,70 e. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto (tekstin muuttamispäivämäärä ), Pharmaca Fennica tai MSD, Keilaranta 3, Espoo, puh. (09) Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen hoidon aloittamista, Copyright 2013 Merck Sharp & Dohme Corp., Merck & Co., Inc:n tytäryhtiö, Whitehouse Station, NJ, USA. All rights reserved INFC

9 tieteessä english summary Teemu Helkamaa M.D. Ph.D. Helsinki Univesity Central Hospital, Töölö Hospital Lauri Handolin Seppo K. Koskinen Mika Kortesniemi Jarkko Pajarinen Computed tomography in the diagnostics and treatment of trauma Background Accidental deaths account for approximately 7% of total mortality in Finland. Contrast-enhanced whole-body computed tomography (CT) also called pan-scan or trauma CT is an essential part of the diagnostics and contemporary treatment of trauma patients. The use of CT as primary diagnostic tool has increased substantially during the last few decades around the world. This has led to increasing discussion about the possible radiation risks. However, during recent years many well designed studies have addressed this issue and provided new information about the radiation risks associated with medical imaging. This has led to some important changes in academic literature and policies concerning the use of CT for diagnostic purposes especially in patients with multiple trauma. Methods Our aim was to provide an updated review of the literature concerning use of CT in modern trauma care. We also looked at a trauma protocol used by HUS Töölö Hospital (Level I trauma center) and suggestions for trauma patient care policies and especially the use of CT in the workup of adult trauma patients in Finland. Conclusions According to the literature CT is by far the fastest and most accurate diagnostic tool in trauma patient care. Regular use of trauma CT and trauma protocols improves the diagnostic accuracy, shortens the diagnostic time, and decreases mortality among severely injured patients. Complications associated with the use of CT for diagnostic purposes are rare and the current literature indicates that radiation risks have been overestimated in the past. In fact, the current view is that risks of medical imaging at adult patient doses below 50 msv for single procedures or 100 msv for multiple procedures over short time periods are too low to be detectable and may even be nonexistent. Furthermore, even in patients with intermediate-risk injuries the mortality risk from trauma is many times higher compared to the estimated risk of radiation-induced cancer mortality. Hospitals treating trauma patients regularly should create pre-planned trauma protocols and these protocols should be approved by all involved in patient care so that no unnecessary discussions are required during patient care and everyone involved can concentrate on the essential task saving lives of severely injured patients. 1646a

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen

yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen Säteilyn biologiset haittavaikutukset sikiölle Sädetutkimuksista aiheutuvat riskit Raskaus ja magneettikuvaus Raskaus ja kontrastiaineet

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Tietokonetomografian käyttö traumapotilaiden diagnostiikassa OYS:ssa 07/ /2011

Tietokonetomografian käyttö traumapotilaiden diagnostiikassa OYS:ssa 07/ /2011 Tietokonetomografian käyttö traumapotilaiden diagnostiikassa OYS:ssa 07/2010-07/2011 Petteri Ruonala LK Syventävien opintojen tutkielma OYS Radiologia Kesäkuu 2016 Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Pekka Ylipalosaari infektiolääkäri OYS/infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue 21.5.2015 Mikä on hoitoon liittyvä infektio? paikallinen

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT. Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle!

Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT. Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle! Kuvanlaatu eri tutkimuksissa SPECT-TT ja PET-TT Kirsi Timonen ylilääkäri, ksshp Kiitos Eila Lantolle! Miksi kuvanlaatuun kiinnitetään huomiota? Oikeutusarviointi. Onko TT-tutkimus yleensä oikeutettu? Tarvittavan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? 18.11.2016 Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 On Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimiva ensihoito- ja päivystyskeskus Päijät-Hämeen keskussairaala

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle Liite II ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle 62 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ 30. huhtikuuta 2008 Arvoisa lääkäri, Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti, tenofoviiri DF) Koska Vireadin käyttö on hyväksytty HIV:in hoidon lisäksi

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0 Vaikuttavat aineet (kansainvälinen INN-nimi tai Fentanyyli (fentanyylisitraattina) yleinen nimi): Farmakoterapeuttinen ryhmä (ATC-koodi): Opioidianalgeetit, fenyylipiperidiinijohdannaiset, N02ABO3 Myyntiluvan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Ruuansulatuskanavan ja virtsateiden alueen läpivalaisututkimukset 4.12.2009 Karoliina Paalimäki-Paakki Luentokerrat 4.12. klo 8.15-10.30 yleistä 7.12. klo

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) EMA/577184/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) Tämä on Repatha-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emätinemulsiovoidetta sisältää estriolia 0,1 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 50,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä?

Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä? Ampumis- ja räjähdysonnettomuuspotilasta ei kannata elvyttää??? Mitä kannattaa tehdä? Ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu Akuuttilääketieteen- ja sisätautien erikoislääkäri Termit TECC = Tactical Emergency

Lisätiedot

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa?

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? EL Sannamari Lepojärvi OYS Taustaa Yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. (STUK

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot