Töölön sairaalan traumarekisteri on työkalu laadunarviointiin ja suunnitteluun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Töölön sairaalan traumarekisteri on työkalu laadunarviointiin ja suunnitteluun"

Transkriptio

1 tieteessä Tuomas Brinck LL, vs. osastonlääkäri Tim Söderlund LT, vs. osastonlääkäri Jarkko Pajarinen LT, dosentti, klinikkaylilääkäri Kirsi Willa DI, ohjelmistosuunnittelija HUS tietohallinto, potilashoidon tietojärjestelmät Lauri Handolin LT, dosentti, osastonylilääkäri Töölön sairaalan traumarekisteri on työkalu laadunarviointiin ja suunnitteluun Lähtökohdat Kahdeksan vuotta sitten perustettu Töölön sairaalan traumarekisteri on Suomen ainoa vaikeasti vammautuneiden tapaturmapotilaiden hoitoa koskeva rekisteri. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esitellä rekisteristä saatavia tietoja vaikeasti vammautuneiden potilaiden määristä ja hoidosta sekä kuvata mahdollisuuksia hyödyntää niitä hoidon laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Menetelmät Tutkimuksessa analysoitiin Töölön sairaalan traumarekisteriin kirjattuja potilaita koskevat tiedot. Rekisterissä ovat mukana Töölön sairaalassa hoidetut potilaat, joiden ISS-arvo (Injury Severity Score) on yli 15. Tiedot kerättiin rekisterin Access-tietokannasta Excel-muotoisena tiedostona ilman potilaiden tunnistetietoja. Tulokset Rekisteriin kirjattiin kuuden vuoden aikana yhteensä potilasta, joista 73 % oli miehiä. Keskimääräinen ISS-vammapistearvo oli 24,8. Päähän kohdistuneita vammoja oli eniten 51 -vuotiailla ja ne olivat aiheutuneet useimmiten matalalta putoamisesta tai kaatumisesta. t olivat yleisimpiä 21 - sekä 51 -vuotiaiden ikäryhmissä. Varsinkin nuoret monivammapotilaat olivat usein liikenneonnettomuuden uhreja. Rekisteriin kirjattujen potilaiden kuolleisuus Töölön sairaalassa oli 12,6 %. Päätelmät Vaikeasti vammautuneiden potilaiden lukumäärä Töölön sairaalassa on säilynyt varsin tasaisena tarkastelujakson aikana. Auto-onnettomuuksissa vammautuneiden osuus on supistunut hieman ja aiempaa harvempi potilas kärsii sairaalaan tuotaessa runsaasta verenvuodosta. Rekisteristä saatavia tietoja voidaan käyttää monin tavoin sairaalan toiminnan suunnittelussa ja hoidon kehittämisessä. Hoidon tuloksia tulisi vertailla kansallisesti eri yksiköiden välillä, mutta traumapotilaiden hoitoa koskevia tietoja ei vielä rekisteröidä muissa sairaaloissa. Vertaisarvioitu VV Tapaturman aiheuttama vamma on alle 45-vuotiaiden yleisin kuolinsyy useissa länsimaissa (1). Vuonna Suomessa kuoli henkilöä tapaturmien johdosta (ei sisällä alkoholi- tai lääkeainemyrkytyksiä) eli ne muodostivat 4,2 % kokonaiskuolleisuudesta (2,3). Lisäksi vammat aiheuttavat runsaasti sairastavuutta, tilapäistä ja pysyvää haittaa sekä huomattavia hoitokustannuksia. Traumapotilaiden kaksoissokkotutkimuksia on käytännössä lähes mahdoton toteuttaa: ensivaiheen hoito on kiireellistä, potilailta ei voi saada kirjallista suostumusta tutkimukseen ja hoitoon osallistuu sen eri vaiheissa useita lääkäreitä (4). Traumarekisterien avulla saadaan tietoa vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidon laadusta ja tehosta sekä hoitomenetelmien muutosten vaikuttavuudesta. Traumarekisterit on suunniteltu dokumentoimaan vammautuneen potilaan alkuvaiheen hoitoa. Niihin kerätään tyypillisesti tietoa vammamekanismista, todetuista vammoista, fysiologisista muuttujista sekä hoidosta tapahtumapaikalla ja sairaalassa (5). Ensimmäinen nykyaikainen traumarekisteri perustettiin vuonna 1969 Chicagossa (6). Traumarekisteriin kirjattavien tapausten kriteerinä käytetään yleisesti tiettyä Injury Severity Scoren eli ISS-asteikon pistemäärää (Töölön sairaalan traumarekisterissä >15 pistettä). Piste- 227

2 Kirjallisuutta 1 Simons RK. 06. Injury control and trauma care in Canada: how well are we doing? Trauma association of Canada presidential address. J Trauma 06; 61: Suomen virallinen tilasto: Kuolemansyyt, Liitetaulukko 2. Tapaturmissa kuolleet ulkoisen syyn mukaan ja päihtyneiden osuus kuolleista. Helsinki: Tilastokeskus (viitattu ). ksyyt _tau_004_ fi.html 3 Suomen virallinen tilasto: Kuolemansyyt, Liitetaulukko 1a. Kuolleet peruskuolemansyyn mukaan ja iän mukaan, molemmat sukupuolet. Helsinki: Tilastokeskus (viitattu ). wwww.stat.fi/ksyyt// ksyyt _tau_001_ fi.html 4 Lefering R, Ruchholtz S. Trauma registries in Europe. Eur J Trauma Emerg Surg 12;38: Moore L, Clark DE. 08. The value of trauma registries. Injury 08; 39: Boyd DR, Lowe RJ, Baker RJ, Nyhus LM. Trauma registry. New computer method for multifactorial evaluation of a major health problem. JAMA 1973; 223: Butcher, Balogh. ASI > 2 in at least two body regions: A potential new anatomical definition of polytrauma. Injury 12; 43: Handolin L, Tirkkonen S, Pihlström K, Sillanpää K, Pajarinen J. 07. Töölön sairaalan traumarekisteri. Alkuvaiheen kokemuksia traumapotilaiden hoidon rekisteröinnistä. Suom Lääkäril 07;62: Bull JP. Measures of severity of injury. Injury 1975;9: Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): ei sidonnaisuuksia. määrä perustuu eri elinten vammojen AIS-luokituksen (Abbreviated Injury Scale), jossa elimistön kunkin kuuden osa-alueen vaikein yksittäisen elimen vamma edustaa kyseistä osaaluetta. Vammakokonaisuuden ISS-pisteiden laskemiseksi kolmen osa-alueen korkeimmat AIS-arvot (1 6) korotetaan neliöön ja lasketaan yhteen. Pienin mahdollinen ISS-pistemäärä (lievin vammakokonaisuus) on 1 ja suurin 75. Jälkimmäinen tarkoittaa vammakokonaisuutta, josta ei yleensä voi selvitä hengissä. Esimerkiksi potilas, jolla on todettu reiden diafyysin murtuma (AIS 3), keuhkokontuusio (AIS 2) ja pieni aivokontuusio (AIS 2), saa ISS-pistemääräksi 17. Töölön sairaalan traumarekisteri on Suomen ainoa vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidon seurannassa käytettävä rekisteri. Se on ollut toiminnassa vuoden 06 alusta alkaen. Olemme aiemmin kuvanneet rekisterin perustamiseen ja käyttöönottoon liittyviä näkökohtia (8). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esitellä traumarekisteristä saatavia tietoja vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidosta ja sen tuloksista sekä kuvata mahdollisuuksia hyödyntää näitä tietoja hoidon laadun ja hoitomenetelmien arvioinnissa. Aineisto ja menetelmät HUS-alueella on vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoito keskitetty Töölön sairaalaan. Sinne siirretään potilaita myös muualta Etelä-Suomesta, jos heillä on aivovamma tai ortopedistraumatologista erityisosaamista vaativa vamma, kuten esimerkiksi lantiorenkaan murtuma. Vartalon alueen lävistävän vamman saaneet potilaat ohjataan pääkaupunkiseudulla kuitenkin HYKS:n Meilahden sairaalaan ja muut kuin vaikean aivovamman saaneet lapsipotilaat HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalaan. Väestöpohja Töölön sairaalan vastuualueella on noin 1,5 miljoonaa asukasta. Töölön sairaalan traumarekisteriin kirjataan potilaat, joiden vammojen ISS-pistemäärä on yli 15. Sairaalassa hoidettuja lievemmin loukkaantuneita potilaita ei kirjata rekisteriin. Näin ollen esimerkiksi potilaat, joiden ainoa vamma on reisiluun kaulan murtuma, rajautuvat rekisterin ulkopuolelle. Traumarekisterissä luokitellaan ns. isoloiduksi päävammapotilaaksi henkilö, jolla päävamman AIS-arvo on vähintään 3, mutta kehon muiden osien vammojen vakavuus on korkeintaan tasoa 2. potilaiksi määritellään ne, joiden vammalöydösten AIS-arvo on vähintään 3 kahdella tai useammalla AIS- alueella (7). Kuolleisuuteen lasketaan tapaukset, joissa potilas menehtyy Töölön sairaalassa vuorokauden kuluessa vammautumisajankohdasta. Kolme sairaanhoitajaa seuloo traumarekisteriin otettavat potilaat kaikista Töölön sairaalan päivystyksen kautta tulleista potilaista. Rekisteriin kirjataan tiedot potilaista, onnettomuudesta, vammoista, ensihoidosta, hoidosta sairaalassa, laboratoriotuloksista ja tehdyistä toimenpiteistä sekä kuolleisuudesta. Tätä tutkimusta varten kerättiin tiedot traumarekisterin Accesstietokannasta Excel-muotoisena tiedostona ilman potilaiden tunnistetietoja. Tulokset Töölön sairaalan traumarekisteriin kirjattiin yhteensä potilasta. Potilaiden ikä vaihteli välillä 0 98 vuotta. Iän keskiarvo oli 51 vuotta ja mediaani 53 vuotta. Miehiä potilaista oli 73 %. Kuviossa 1 on esitetty potilaiden vuosittaiset lukumäärät. Traumarekisterin potilaiden ISS-pistemäärät vaihtelivat välillä ja niiden keskiarvo oli 24,8. Potilaista 73 % (1 948) otettiin neurokirurgiselle tai traumatologiselle teho-osastolle. Pään, kaularangan ja vartalon tietokonetomografia (trauma-tt) tehtiin 79 %:lle rekisterin monivammapotilaista. kuvio 1. Traumarekisteriin kirjattujen potilaiden lukumäärät vuosittain. Potilaita ISS = Injury severity score. 228

3 tieteessä ( ja yli 21) mukaan sekä toisaalta päävammojen ja monivammojen aiheuttamaan kuolleisuuteen. Huomattavaa on, että kuolleisuusluvut alkavat selvästi nousta iän mukana yli -vuotiailla. 0 -vuotiaita potilaita oli rekisterissä yhteensä 32, joista 4 (12,5 %) kuoli. Kahden lapsen kuolinsyynä oli kallonsisäinen vamma, yksi kuoli voimakkaaseen vatsaontelon sisäiseen vekuva 1. Prosenttiosuus traumarekisterin potilaista, joilla on vamma (AIS > 1) pään, rintakehän, vatsan, lantion, ylätai alaraajan alueella. % 47 % 2 % 2 % 16 % % 12 % 12 % 73 % potilaista tarvitsi tehohoitoa (keskimäärin 7 päivää). en potilaiden keskimääräinen sairaalassaoloaika Töölön sairaalassa oli 13 päivää. 62 % potilaista siirtyi jatkohoitoon oman alueensa sairaalaan. Kuvasta 1 käy ilmi traumarekisteriin kirjattujen potilaiden vammojen jakautuminen pään, rintakehän, vatsan, lantion ja raajojen alueelle. Mukaan on laskettu ainoastaan vammat, joiden AIS-arvo on vähintään 2. t olivat yleisimpiä 51 -vuotiailla (kuvio 2). Monivammoissa oli kaksi esiintyvyyshuippua: 21 - ja 51 -vuotiaiden ikäryhmissä. 11 -vuotiaista monivammapotilaista 55 % (135) oli auto- tai moottoripyöräonnettomuuden uhreja, kun taas 51 -vuotiaiden ikäryhmässä vastaava osuus oli 27 % (33). Kuukausittainen tarkastelu osoitti, että traumarekisteriin kirjattavia (ISS yli 15) ja etenkin vaikeimpia vammoja () syntyy eniten kesäaikaan (kuvio 3). Erityisesti moottoripyöräonnettomuudet painottuivat sulan kelin kuukausille, ja niissä saadut vammat olivat keskimäärin vakavampia (ISS 27,0) kuin muissa rekisteriin kirjatuissa tapauksissa (ISS 24,8). Yleisin vammamekanismi oli putoaminen matalalta, joka tarkoittaa kaatumista tai putoamista alle kahden metrin korkeudelta. Kuvion 4 osuuksia tulkittaessa on huomioitava, että vuosina putoaminen matalalta oli määritelty tarkoittamaan alle neljän metrin pudotusta, mutta vuoden 08 alusta raja laski kahteen metriin. en matalta pudonneiden potilaiden iän keskiarvo oli 62 vuotta (0 98 v). Lähes puolet (48 %) päävammoista syntyi matalalta putoamisen tai kaatumisen seurauksena. Sairaalaan tulovaiheessa mitatut verenpaineen ja emäsylimäärän (BE, base excess) alhaiset arvot liittyvät runsaan verenvuodon aiheuttamaan riskiin. Näiden potilaiden osuus väheni kuitenkin vuodesta 06 vuoteen 11. Potilaiden osuus, joiden BE-arvo oli alle -5,0 mmol/l, laski 25 %:sta 15 %:iin ja niiden, joiden systolinen verenpaine oli alle 90 mmhg, laski 13 %:sta 6 %:iin. Kaikista traumarekisteriin kuuden vuoden aikana kirjatuista potilaasta 334 kuoli Töölön sairaalassa. Täten vaikeasti vammautuneiden traumapotilaiden kuolleisuudeksi tarkasteluajanjaksona muodostui 12,6 %. Kuviossa 5 on esitetty kokonaiskuolleisuus ikäryhmittäin sekä sen jakautuminen vammojen vakavuuden kuvio 2. Traumarekisteriin vuosina kirjattujen potilaiden vammat eri ikäryhmissä. % kuvio Ikäryhmä Traumarekisteriin eri kuukausina kirjattujen potilaiden lukumäärät keskimäärin vuosina Potilaita Kuukausi 229

4 Pohdinta Traumarekisterin avulla saadaan tietoa sairaalassa hoidettujen vaikeasti vammautuneiden potilaiden ikä- ja sukupuolirakenteesta, vammamekanismeista, vammojen laadusta, määrästä ja vuodenaikavaihteluista sekä annetusta hoidosta ja sen ennusteesta. Näitä tietoja voidaan käyttää hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa sekä sairaalan toiminnan suunnittelussa. Traumarekisterin tietoja voidaan hyödyntää myös yhteiskunnallisella tasolla, esimerkiksi terveys- ja turvallisuuskampanjoiden suuntaamiseksi oikeille kohderyhmille. Vammojen yhteiskunnalle aiheuttamia kokonaiskustannuksia ei rekisterin avulla pystytä arvioimaan, sillä rekisteröinti loppuu potilaan kotiutumiseen tai siirtymiseen toiseen sairaalaan. Tämä tutkimus osoittaa, että Töölön sairaalassa hoidettavien vaikeasti vammautuneiden potilaiden kokonaismäärä on säilynyt varsin tasaisena vuosina Tietoa potilasmäärien ja vammaprofiilien kehityksestä voidaan käyttää hyödyksi arvioitaessa esimerkiksi lähivuosien resurssitarpeita traumapotilaiden tehohoidossa sekä leikkaussalien ja osastohoidon tarvetta uutta traumasairaalaa suunniteltaessa. Kesäaikaan tapahtuva potilasmäärän kasvu ja vaikeampien vammojen syntyminen on syytä ottaa huomioon sairaalan järjestelyissä. Lomaaikanahan toimintaa tyypillisesti supistetaan, teho-osastojen vuodepaikkoja suljetaan ja ensiapupoliklinikoille palkataan kokemattomia sijaisia. Traumarekisteriin kirjatuista potilaista noin puolet on vammautunut kaatumisen tai putoamisen seurauksena. Tämän vammamekanismin seurauksena syntyy kallonsisäisiä vammoja erityisesti iäkkäille ihmisille. Löydös korostaa vanhusten kaatumisia ehkäisevien toimenpiteiden tärkeyttä. Auto-onnettomuuksien aiheuttamat vakavat loukkaantumiset ovat hieman vähentyneet kuuden vuoden aikana. Osaltaan tähän on varmasti vaikuttanut autojen turvalaitteiden kehittymikuvio 4. Potilaiden prosenttiosuudet vammamekanismin mukaan vuosittain. % 0 80 Vammamekanismi Vuosina Putoaminen matalalta määriteltiin putoamiseksi alle 4 metrin, vuodesta 08 alkaen alle 2 metrin korkeudesta. % kuvio 5. Muu Jalankulkija Moottoripyörä Auto Polkupyörä Putoaminen matalalta Putoaminen korkealta Potilaiden kuolleisuus ikäryhmittäin Ikäryhmä renvuotoon ja yksi lapsi anoksisen sydänpysähdyksen seurauksena syntyneeseen iskeemiseen aivovaurioon. Lasten huomattavan suuri kuolleisuus selittyy sillä, että Töölön sairaalaan tuodaan vain vaikean aivovamman saaneita lapsipotilaita. 2

5 tieteessä Rekisteristä saatu tieto voi muuttaa hoitokäytäntöjä. nen. Traumarekisterin tiedoista voidaan siis saada tukea poliittisille verotusratkaisuille, joilla edistetään autokannan uudistumista ja samalla turvallisuuden lisääntymistä. Vakaviin vammautumisiin johtavien moottoripyöräonnettomuuksien osuus on pysynyt melko vakaana tarkastelujakson aikana. Ikäryhmittäinen tarkastelu osoitti, että 11 -vuotiaat monivammapotilaat ovat usein auto- tai moottoripyöräonnettomuuksien uhreja. Sairaalaan tulovaiheessa epävakaasta verenkierrosta kärsivien potilaiden osuus on tarkastelujaksolla hieman vähentynyt. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten muutokset ensihoidon taktiikassa. Potilaan hoito tapahtumapaikalla on tehostunut ja kuljetus sairaalaan nopeutunut, jolloin verenvuoto ei ehdi laskea verenpainetta tai johtaa vaikeaan happamoitumiseen. Toisaalta tieto vaikeasti vammautuneiden potilaiden nestehoidosta on lisääntynyt: kirkkaita suonensisäisiä nesteitä tulisi antaa rajoitetusti, joka voisi johtaa alkuvaiheen matalien verenpainearvojen ja happamoitumisen yleistymiseen (ns. permissiivinen hypotensio). Näin ei kuitenkaan ole käynyt, joten löydös sopii runsaasti verta vuotavien potilaiden määrän vähenemiseen. Tämä on syytä huomioida sairaalahenkilöstön koulutuksessa: epävakaan verenkierron hoitoa on toistuvasti kerrattava sairaalamme traumasimulaatioissa, jotta hoidon taso voidaan säilyttää. Traumapotilaiden ennusteen heikkeneminen iän myötä on vanha havainto (9), ja tässäkin tutkimuksessa vaikeasti vammautuneiden potilaiden kuolleisuus kasvoi ikävuoden jälkeen. Suurimmillaan kuolleisuusluvut olivat 80 vuotta täyttäneillä. Tähän ovat osallisena potilaan korkean iän ja liitännäissairauksien vaikutukset ennusteeseen sekä sairaalassa tapauskohtaisesti tehtävät hoidon rajaukset. Rekisteristä saatavaa tietoa hoidon ennusteesta ja kuolleisuudesta voidaan käyttää tukena tehtäessä päätöksiä rajallisten tehohoitoresurssien kohdentamisesta vanhusväestöön erilaisissa vammakokonaisuuksissa. Traumarekisterin tietoja tulkittaessa tulee muistaa, että niiden luotettavuus on suoraan yhteydessä syötettyjen tietojen laatuun. Erityisesti rekisterin käyttöönotto ja sen toiminnan käynnistäminen sairaalassa vaati paljon aikaa ja henkilöstön kouluttamista. Laadukkaan rekisterin ylläpito vaatii riittäviä resursseja ja tehtävään sitoutunutta henkilöstöä. Koska henkilöresurssit ovat rajalliset, on potilaiden tietojen kirjaamisessa syntynyt usein viivettä. Saatujen kokemusten tuloksena on uusien potilaiden kirjaamismenettelyä rekisteriin kevennetty ja toimintaa tehostettu vuoden 12 alusta lähtien. Traumarekisterin tuloksia voidaan käyttää sairaalassa tapahtuvan hoidon laadun mittarina tarkkailemalla vaikeasti vammautuneiden potilaiden selviytymistä. Hoitomenetelmien muutosten vaikuttavuutta voidaan selvittää rekisterin avulla, esimerkiksi massiivin verensiirtoprotokollan (MTP) käyttöönoton vaikutusta verenvuotosokista kärsivien potilaiden eloonjäämiseen. Rekisteristä saatava tieto voi johtaa muutoksiin sairaalan hoitokäytännöissä tai resursoinneissa, ja siten edistää vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidon laadun ja ennusteen paranemista. Traumarekisterin tietojen vertaaminen toisten vastaavien sairaaloiden rekisterien tuloksiin voi antaa vahvistusta hyväksi havaituille toimintatavoille. Rekisterin avulla voidaan myös epäsuorasti tarkastella vaikeasti vammautuneiden potilaiden profiilia ja vammautumiseen johtaneita mekanismeja Suomessa, sillä Töölön sairaalan vastuualueella asuu neljännes koko maamme väestöstä. Sairaaloiden välinen vertailu edellyttää yhtenäisten käsitteiden käyttöä. Termi vaikeasti vammautunut potilas on vaikeasti määriteltävissä, eikä monivammalla ole kansainvälisesti yhtä ja selkeää määritelmää. Perinteisesti monivammautuneeksi on luokiteltu potilas, jolla on vähintään kaksi sellaista vammaa, jotka yksinään tai yhdessä aiheuttavat potilaalle hengenvaaran. Ehdotamme jatkossa monivammapotilaan määrittelyyn tässä tutkimuksessa käyttämiämme kriteerejä: vammalöydösten AIS-arvo on vähintään 3 kahdella tai useammalla ISS-alueella. Menetelmän haittapuolena kliinisessä käytössä on, että se edellyttää AIS-luokitukseen perehtymistä. Sitä ei myöskään voida aina soveltaa heti hoidon alusta lähtien, jolloin potilaan kaikkien vammojen laajuus ei välttämättä ole vielä tiedossa. Töölön traumarekisteri on aloittanut yhteistyön saksalaisen TraumaRegister DGU -rekisterin kanssa, joka on Euroopan suurin ja laadukkain traumarekisteri. Siihen kuuluu yli 0 sai- 231

6 raalaa Saksan lisäksi mm. Hollannista, Itävallasta ja Sveitsistä. Töölön sairaalan toimintatapoja, hoidon laatua ja potilaiden selviytymistä verrataan jatkossa saksalaisiin traumakeskuksiin. Samanlaista vertailua tulisi tehdä maamme kaikissa traumapotilaita hoitavissa sairaaloissa. Hoidon laadun jatkuva arviointi ja kehittäminen on oleellinen osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa. n Kiitokset Töölön traumarekisterin hoitajille Satu Tirkkoselle, Pirkko Tonderille ja Markku Kytöselle. Tästä asiasta tiedettiin Satunnaistetut kaksoissokkotutkimukset eivät sovi vaikeiden vammojen hoitoon. Traumarekisterin avulla voidaan tutkia monipuolisesti vammoja ja niiden hoitoa. Töölön sairaalan traumarekisteri on Suomen ainoa vakavasti vammautuneiden potilaiden hoitoa koskeva rekisteri. Tämä tutkimus opetti Vaikeasti vammautuneiden potilaiden määrä on pysynyt tasaisena vuosina Potilasmäärät ovat suurimmillaan ja vammat vakavampia kesäisin. Traumarekisterin tietoja voidaan käyttää laadunarviointiin ja sairaalan toiminnan suunnittelun. Töölön sairaala on aloittanut yhteistyön saksalaisen traumarekisterin kanssa saadakseen kansainvälistä vertailutietoa hoidon laadusta. English summary > in english Töölö hospital s trauma registry a tool for monitoring treatment and quality of care of severely injured patients 232

7 tieteessä english summary Tuomas Brinck M.D. Department of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki University Hospital Tim Söderlund Jarkko Pajarinen Kirsi Willa Lauri Handolin Töölö hospital s trauma registry a tool for monitoring treatment and quality of care of severely injured patients Background Töölö hospital s trauma registry is the only registry in Finland used for monitoring the treatment of severely injured patients. The aim of this study was to present the information gained from Töölö hospital s trauma registry and the possibilities for using this knowledge in evaluating the quality of care and treatment protocols of severely injured patients. Methods In this study we analysed patients registered in Töölö hospital s trauma registry Patients with ISS (Injury Severity Score) over 15 are registered. Results A total of 2654 patients were registered, 72.5% of them male. The average age was 51 years. The peak incidence of isolated head injuries was in the age group 51 years. Peak incidences of polytrauma were seen in two age groups: 21 years and 51 years. A total of 73.4% of the patients were admitted to the intensive care unit (for 7 days on average). The length of stay of all patients was 13 days on average. Some 62% of the patients needed further care in district hospitals. The mortality rate was 12.6%. Mortality increased with age in the trauma register patients. The incidence of the most severely injured patients was highest during the summer. The most common injury mechanism registered was fall. The number of patients with first registered systolic blood pressure under 90mmHg and base excess less than -5.0 mmol/l on admission diminished during the period studied. Conclusion The number of severely injured patients has remained quite constant during six years follow-up. There are more severely injured patients and their injuries are also more severe during summertime. The number of patients with massive bleeding seems to be diminishing in our hospital. Low falls lead to serious injury more often with increasing age. The information gained from a trauma registry can be used in many ways when planning the care and treatment protocols of severely injured patients in a hospital. 232a

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Alkoholi ja kaksipyöräiset - Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat, niiden seuraukset ja kustannukset

Alkoholi ja kaksipyöräiset - Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat, niiden seuraukset ja kustannukset Alkoholi ja kaksipyöräiset - Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat, niiden seuraukset ja kustannukset Selvä pää, kirkas mieli päihdemessut 7.11.2009 DI Noora Airaksinen,

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 )

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Liite 2. Tapaturmatilanne ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-ajalla Lähes 80 % vammaan johtaneista

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Toimintakykytestien tulosten tulkinta

Toimintakykytestien tulosten tulkinta Toimintakykytestien tulosten tulkinta ASKO-hanke Erkka Huhtinen & Linnea lahtinen 1/2016 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Fysioterapian tutkinto-ohjelma 1 Sisältö Johdanto... 2 1 SPPB-testin tulosten

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

Liekkivammat ja niiden kustannukset. Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo, Lunetta Philipe, Lounamaa Anne, Vuola Jyrki

Liekkivammat ja niiden kustannukset. Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo, Lunetta Philipe, Lounamaa Anne, Vuola Jyrki Liekkivammat ja niiden kustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo, Lunetta Philipe, Lounamaa Anne, Vuola Jyrki 25.5.2016 25.5.2016 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus liekkivammojen eli savusta,

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

Loukkaantumisten vakavuus Tieliikenneonnettomuuksissa

Loukkaantumisten vakavuus Tieliikenneonnettomuuksissa Loukkaantumisten vakavuus Tieliikenneonnettomuuksissa Luokittelu sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin avulla Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 3/2007

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuksissa syntyneiden vammojen vakavuus (KUUVA) (tutkimus luonnosvaiheessa, valmistuu kevään aikana)

Liikenneonnettomuuksissa syntyneiden vammojen vakavuus (KUUVA) (tutkimus luonnosvaiheessa, valmistuu kevään aikana) Liikenneonnettomuuksissa syntyneiden vammojen vakavuus (KUUVA) (tutkimus luonnosvaiheessa, valmistuu kevään aikana) LINTU-seminaari 6.2.2012, Helsinki DI Noora Airaksinen, Sito 1 Tutkimuksen ohjausryhmä

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Liekkivammoista ja niiden kustannuksista Suomessa

Liekkivammoista ja niiden kustannuksista Suomessa Liekkivammoista ja niiden kustannuksista Suomessa Palotutkimuksen päivät 29. 30.8.2017 Espoo Kari Haikonen, Pirjo Lillsunde, Philippe Lunetta, Esa Kokki, Jyrki Vuola 30.8.2017 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Koneoppimisen hyödyt arvopohjaisessa terveydenhuollossa. Kaiku Health

Koneoppimisen hyödyt arvopohjaisessa terveydenhuollossa. Kaiku Health Koneoppimisen hyödyt arvopohjaisessa terveydenhuollossa Kaiku Health Petri Avikainen Kaiku Health Petri Avikainen @silputtelija @silppuri Kaiku Health Software Engineer Kaiku Health Software Engineer

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

TCCC LEAVE NO MAN BEHIND

TCCC LEAVE NO MAN BEHIND TCCC LEAVE NO MAN BEHIND Tactical Combat Casualty Care SOCOM (Special Operations Command) Yhdysvalloissa perusti komitean arvioimaan lääkintäkoulutusta uudelleen Arviointityön tuloksena siirryttiin TCCC

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus

Potilashoidon vuosikertomus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 1 Potilashoidon vuosikertomus 2016 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 2 Johdanto Vuosi 2016 oli toinen täysi vuosi uusille tulosyksiköille. Vuoteen 2015 verrattuna tulosyksikössä ei lukuun ottamatta yhteispoliklinikoiden

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon

Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon! Anna-Liisa Juola, geriatrin ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto

Lisätiedot

Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kuinka tulkita onnettomuustilastoja? Tilastollisen tutkimuksen haasteet? Mitkä asiat vaikuttavat toimenpiteen kustannustehokkuuteen? Mihin kiinnittää huomiota

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 17 Tieliikenneonnettomuustilasto 15 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 7 ja loukkaantui vakavasti 477 ihmistä vuonna 15 Korjattu 19.1.17. Liitetaulukko korjattu. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015

Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015 Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015 Sonja Lumme 1 Esityksen rakenne Terveyspalveluiden tutkimus rekisteriaineistoilla Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa Rekisterit Oikeudenmukaisuuden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala Neurokirugisen potilaan nestehoito LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala 80% brain tissue 10% blood 10% cerebrospinal fluid Nestehoidon tavoitteet riittävä verenkierto: aivojen perfuusiopaine

Lisätiedot

Data quality points. ICAR, Berlin,

Data quality points. ICAR, Berlin, Data quality points an immediate and motivating supervision tool ICAR, Berlin, 22.5.2014 Association of ProAgria Centres Development project of Milk Recording Project manager, Heli Wahlroos heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 164 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

EWS- kriteerit ja niiden vaikutus, romahtavan potilaan tunnistaminen. Kliininen osaaja koulutus Heidi Rantala

EWS- kriteerit ja niiden vaikutus, romahtavan potilaan tunnistaminen. Kliininen osaaja koulutus Heidi Rantala EWS- kriteerit ja niiden vaikutus, romahtavan potilaan tunnistaminen Kliininen osaaja koulutus 20.4.2017 Heidi Rantala Taustaa Australiassa perustettiin 1990 luvulla ensimmäinen sairaalansisäinen ensihoitotiimi

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA. Unto Häkkinen

MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA. Unto Häkkinen MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA Unto Häkkinen 1 SISÄLTÖ Pohjosmainen vertailu (EuroHOPE), vuodet 2006-2014 Oslon ja pääkaupunkiseudun vertailu,

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2009 2014 Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, THL 2015 Ulla Korpilahti 1 Kansallinen lasten ja

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa

Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa Lasten terveyserot ja niiden kaventamisen haasteet MLL seminaari 14.9.2012 Hanna Remes Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia, väestöntutkimuksen yksikkö Lapsikuolleisuus

Lisätiedot

Miehet, työelämä ä ja tasa-arvo

Miehet, työelämä ä ja tasa-arvo Miehet, työelämä ä ja tasa-arvo Tasa-arvoaamiainen arvoaamiainen 19.3.2014 Erikoistutkija Tapio Bergholm (kiitokset Antti Saloniemi, Pekka Myrskylä, Noora Järnefelt, Lasse Tarkiainen, Tiina Pensola et

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

Näkyykö kuntouttava työote RAIsta?

Näkyykö kuntouttava työote RAIsta? Näkyykö kuntouttava työote RAIsta? Pia Vähäkangas TtT, Sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Harriet Finne-Soveri, tutkimusprofessori 31.3.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Toimintakyky

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2011

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2011 Suomen Traumatologiyhdistys ry Vuosikertomus 2011 1.10.2010 30.9.2011 2 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Loukkaantumisten vakavuuden tilastointiin

Loukkaantumisten vakavuuden tilastointiin 3/2013 Loukkaantumisten vakavuuden tilastointiin halutaan ryhtiä LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI T&K Loukkaantumisten vakavuuden tilastointiin halutaan ryhtiä Vakavaan loukkaant umiseen joht aneiden liikenneonnet

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Oulu-Koillismaan Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 20.5.2013 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä

Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä Talvitiepäivät 2014 22.1.2014, Paviljonki Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä kaupunkirakennepalvelut, katupäällikkö Tuula Smolander Varoituspalvelun lähtökohdat Suomessa keskimäärin 50 000

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell 29.6.2016 Palvelutarpeet ja palveluverkko/eeva Reissell 1 Keskeiset kysymykset Mikä on sairaalan rooli tulevaisuudessa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Tilastotiedote 2007:1

Tilastotiedote 2007:1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ TIETOTUOTANTO JA LAADUNARVIOINTI Tilastotiedote 2007:1 25.1.2007 TULONJAKOINDIKAATTORIT 1995 2004 Tilastokeskus kokosi vuodenvaihteessa kotitalouksien tulonjakoa

Lisätiedot

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen vielä matkaa Yksityisten ja työterveyshuollon lääkäripalvelujen käytössä suuret erot Tuoreen tutkimuksen mukaan avohoidon lääkäripalveluiden käytössä oli nähtävissä

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot