Osaamisen ennakoinnin lyhyt oppimäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakoinnin lyhyt oppimäärä"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakoinnin lyhyt oppimäärä Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hanke Kevät 2012

2 Sisältö (mm.) Ennakointi ja tulevaisuudentutkimus Ennakoinnin aikajänteet Mitä on osaamisen ennakointi Strategiaprosessi vs. osaamisen ennakointi Osaamisen ennakointi henkilöstöjohtamisen näkökulmasta Kuntien toimintaympäristömuutoksia Hankkeen rahoittajat Projektihenkilöstön yhteystiedot Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

3 Mitä ennakointi (foresight) on? Ennakoinnin määritelmiä: Ennakointi on järjestelmällinen, osallistava prosessi, jossa kerätään tietoa ja laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta ja jolla pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistetään yhteisiä toimia. Ennakointi on tiedonhallintaa, jossa tulevaisuudesta kertovaa tietoa järjestetään, ja jonka tuloksena syntyy vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmotelmia. (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Ennakointi on aina enemmän kuin pelkkä muutoksiin varautuminen tai vastaaminen. Ennakointi tähtää parhaimman mahdollisen tulevaisuuden luomiseen. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

4 Tulevaisuudentutkimus (future research) Ei ole ennustamista vaan tulevien vaihtoehtojen näkemistä On monitieteistä ja laaja-alaista Tulevaisuuden tutkimus ei etsi Totuutta tulevaisuudesta, vaan sen avulla pyritään vaikuttamaan nykyhetkessä tehtäviin päätöksiin Tulevaisuus ei muodostu ulkopuolisten voimien ohjaamana, vaan ihmiset eri toimintaympäristöissään rakentavat sitä Kehittää metodeja ja välineitä ennakointitoimintaan Lähde: mukaillen Mannermaa (1999) Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

5 Ennakoinnin aikajänteet Visionäärinen johtamisen tasolla määritetään ydinpalvelutoiminnat ja ne ydinosaamisen alueet, jotka niiden hallitsemiseksi tarvitaan 5-10 v. aikajänne Strategisen johtamisen tasolla ennakoidaan muutokset toimintaympäristössä ja mietitään niiden vaikutus olemassa oleviin kompetensseihin 3-5 vuoden aikajänne Viitala (2005) käyttää tästä prosessista nimitystä osaamisen ennakointi Taktisen tai operatiivisen johtamisen tasolla arvioidaan, minkä tyyppisiä kompetensseja tarvitaan juuri nyt Aikajänne korkeintaan 1 vuosi Lähteet: Aaltonen ja Wilenius 2002; Viitala 2005 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

6 Mitä on osaamisen ennakointi? (1/2) Osaamisen ennakoinnin taustalla ovat muuttuneet käsitykset tiedosta ja oppimisesta (single-loop learning double-loop learning). Osaamisen ennakointi lähtee tulevaisuuteen vaikuttavien keskeisten muutostekijöiden tunnistamisesta ja päätyy muutoksen johtamiseen organisaation ja yksilön osaamisessa. Osaamisen ennakointi kytkeytyy jokapäiväiseen toimintaan. Lähteet: Aaltonen ja Wilenius 2002; Siikaniemi, Saikkonen & Härkönen 2010 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

7 Mitä on osaamisen ennakointi? (2/2) Jotta ihmiset pystyvät toimimaan paremmin organisaation tavoitteiden suunnassa, ja osaamisen ennakoinnin viitekehys tulee sidotuksi ihmisten päivittäiseen toimintaan: Tarvitaan tietoa organisaation toimintaa ohjaavasta kehyksestä: visioista, arvioista, strategioista, prosesseista, tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta Tarvitaan tietoa työtovereiden tavoitteista, voimavaroista, työtehtävistä ja osaamisesta Tarvitaan työkalut toiminnan ja tulosten arvioimiseksi: mittarit, analysointivälineet, palautejärjestelmät Lähde: Aaltonen ja Wilenius 2002 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

8 Strategiaprosessi vs. Osaamisen ennakointi Perinteinen strategiaprosessi luottaa suunnitteluun, rationaalisuuteen ja analyyseihin. Suunnittelijat ja toteuttajat ovat erillään. Osaamisen ennakoinnissa yhdistetään suunnittelu ja toteutus ja avataan keskustelu laajemmalle joukolle varhaisessa vaiheessa strategiaprosessia Strategiaprosessin tulisi olla osaamisen ennakoinnin prosessin kaltainen: Dialoginen ja iteratiivinen (= arvioidaan perustuivatko johtopäätökset oikeille oletuksille) Osaamisen ennakoinnin prosessi perustuu mielekkäiden analyysimenetelmien käyttöön sekä johdon omien ajatusmallien tiedostamiseen ja päivittämiseen Lähde: Aaltonen ja Wilenius 2002 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

9 Osaamisen ennakoinnin prosessissa: Tärkeämpää kuin analyysit, ovat niiden perusteella syntyvät keskustelut ja väittelyt: Mihin tämä analyysi perustuu? Miten se poikkeaa nykyisistä käsityksistämme? Pitävätkö nykyiset käsityksemme paikkansa? Pitäisikö tämän johtaa jonkinlaiseen toimintaan? Jos kyllä, niin millaiseen? Oleellista on herkkyyden lisääminen: Päätöksenteon moniarvoisuus erilaiset näkökulmat sallitaan ja niihin rohkaistaan Viimeisen tiedon (myös epävirallisemman) etsiminen ja käyttö Nopea päätöksentekoprosessi Kokeilut vähemmän suunnittelua enemmän tekemistä: kokeilemisen ja testaamisen avulla saadaan ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei Lähde: Aaltonen ja Wilenius 2002 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

10 Osaamisen ennakoinnin prosessi Esimerkkinä työpajatyöskentely Valitaan joku aihe tai aihekokonaisuus, joka otetaan käsittelyyn 1. Ensimmäisessä työpajassa arvioidaan yhdessä, missä tällä hetkellä mennään valitussa asiassa Trendien kuvaamisessa voidaan käyttää esim. heikkojen signaalien kartoitusta, skenaarioita tai delfoi-analyysia 2. Toisessa työpajassa käsitellään muutosvisiota kokonaisuudessaan sekä sen osia erikseen Keskustelun kiihdyttämiseksi voidaan käyttää esim. asiakas-, sidosryhmäriski- ja SWOT analyyseja 3. Kolmannessa työpajassa mietitään perinpohjin, mitkä asiat ja teot tuovat valitun vision toteutumisen lähemmäksi Apuna esim. henkilökunta-, kompetenssi ja SWOT-analyysit 4. Neljännessä työpajassa pyritään saamaan strategia konkreettiseen muotoon toteuttamissuunnitelmineen ja kehittämisohjelmineen Lähde: Aaltonen ja Wilenius 2002 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

11 Kehittämisohjelmien avulla toteutetaan organisaation muutos Osaamisen ennakointia tukevien kehittämisohjelmien tulisi olla keskenään yhteensopivia ja ristiriidattomia suhteessa organisaation identiteettiin Osaamisen ennakoinnin kehittämisohjelmien sisältöjä voivat olla mm. Rekrytoinnit Työkierto Koulutus ja valmennus Työssä oppiminen Strategiset kumppanuudet Ostopalvelu Osaamisen ennakoinnin suuntaviivoina ja tukijalkoina toimivat suunnitelmat, ohjelmat ja viitekehykset, jotka viestivät valittujen asioiden tärkeydestä, haastavat vallitsevia ajatus- ja toimintamalleja sekä toimivat organisaation identiteetin rakennuspilareina Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

12 Osaamisen ennakointi henkilöstöjohtamisen näkökulmasta (1/2) Osaamisen ennakointi sisältää henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen kunta- ja palvelustrategioiden pohjalta. (Viitala 2005) Henkilöstösuunnittelussa voidaan erottaa kolme aikajännettä (Flach 2006): 1. Pitkän tähtäimen suunnittelu Käytetään henkilöstövoimavaroja koskevia ennustemalleja ja arvioita mm. palvelutarpeista, volyymista, tuotekehityksestä, teknologian käytöstä Tämä vaihe on ylimmän johdon ja henkilöstöjohdon yhteistyötä Liittyy visionäärisen johtamisen tasoon strategiaprosessissa Henkilöstövoimavarojen ennakoinnissa tarvitaan analyysia sekä eläkkeelle siirtymisestä että muusta liikkuvuudesta, työmarkkinoiden muutoksesta ja rekrytointimahdollisuuksista (koulutusjärjestelmän tulokset ym.) sekä yksilöllisistä kehityssuunnitelmista ja liikkuvuudesta (urakehityksestä) organisaation sisällä. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

13 Osaamisen ennakointi henkilöstöjohtamisen näkökulmasta (2/2) 2. Keskipitkän aikavälin henkilöstösuunnittelu Kattaa osaamisen ennakoinnin strategisten tavoitteiden näkökulmasta Arvioidaan, mitä osaamista organisaatiossa on, miten puuttuvaa osaamista kehitetään tai hankitaan edellyttää vision lisäksi tietoa henkilöstön osaamisesta (esim. kehityskeskustelut) Huom! Ei pelkästään yksilöosaamisen näkökulma 3. Lyhyen tähtäimen henkilöstösuunnittelu Liittyy toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon ja on yleensä numeerista tietoa henkilöstömääristä Liittyy strategiaprosessissa taktiseen tai operatiiviseen tasoon Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

14 Henkilösuunnittelun laatu ja hyöty perustuvat siihen: 1. Missä määrin henkilöstöstrategia integroituu toimintastrategioihin? 2. Kuinka luotettavaa henkilöstötarvetta koskeva tieto on (sekä määrällinen että laadullinen)? sekä 3. Organisaation kykyyn toimeenpanna strategiat Lähde: Flach 2006 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

15 Kuntien toimintaympäristö muuttuu Seuraavissa kolmessa diassa on Kuntaliitossa vuonna 2007 tehdyn toimintaympäristöanalyysin keskeiset tulokset. Miltä tilanne näyttää nyt vuonna 2012? Ovatko trendit samat vai onko tapahtunut/ tapahtumassa uusia suunnanmuutoksia? Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

16 Kuntien toimintaympäristömuutoksia (1/3) (Tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä tehty toimintaympäristöanalyysi, Kuntaliitto 2007) Väestö ja yrityksen keskittyvät kuntien koko suurenee Kunnat erilaistuvat mm. väestön, ikärakenteen, käytössä olevien resurssien, elinkeinorakenteen, julkisen palvelutarjonnan jne. suhteen Markkinoiden asema vahvistuu palvelutuotannossa julkisen ja yksityisen sektorin tuottavuutta verrataan toisiinsa entistä huolellisemmin. Kunta muuttuu yhä enemmän palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi tilaaja-tuottaja -toimintatavan vahvistuessa Kuntalaiset haluavat entistä yksilöllisempiä palveluja ja valinnanmahdollisuuksia. Kuntalaisten muuttuminen asiakkaiksi asettaa suuria vaatimuksia kunnalliselle demokratialle Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

17 Kuntien toimintaympäristömuutoksia (2/3) (Tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä tehty toimintaympäristöanalyysi, Kuntaliitto 2007) Hajautunut ja useita organisaatioita käsittävä palvelutuotantokokonaisuus asettaa kasvavia vaateita prosessin hallinnalle ja johtamiselle. Väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Väestön palvelutarve muuttuu. Kilpailu työvoimasta on Euroopan laajuinen ilmiö. Työntekijöihin kohdistuu kasvavia muutos- ja joustopaineita. Työvoimakilpailun kiristyessä muidenkin kuin palkkaetujen merkitys kilpailutekijänä korostuu. Jotkut työpaikat katoavat kunnista osittain tai kokonaan. Kuntien toimintoja ulkoistetaan. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

18 Kuntien toimintaympäristömuutoksia (3/3) (Tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä tehty toimintaympäristöanalyysi, Kuntaliitto 2007) Uhkana on, että suhteellisesti kasvava osa työikäisestä väestöstä jää pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle kohtaanto-ongelmien vuoksi. Siksi osaamistarpeiden ennakoinnin ja koulutusjärjestelmien joustavuuden vaatimukset kasvavat entisestään. Ihmisten halukkuus osallistua kunnalliseen päätöksentekoon vähenee. Kunta mielletään yhdeksi palvelun tarjoajaksi muiden joukossa. Teknologian kehitysvauhti kiihtyy edelleen. Syntyy uusia tuotteita, palveluita ja tarpeita. Teknologiaa hyödynnetään palvelujen tuottavuuden kohottamisessa ja sähköisten palvelujen avulla voidaan ylläpitää palvelutarjontaa myös haja-asutusalueilla. Lisäksi kuntien toimintaympäristöön vaikuttavat ilmastonmuutos, turvallisuus- ja tietoturva-asiat. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

19 Lähteet: Aaltonen, M. ja Wilenius, M Osaamisen ennakointi Pidemmälle tulevaisuuteen, syvemmälle osaamiseen. Helsinki: Edita publishing Oy ja Helsingin Kauppakamari Oy. Flach, B Personalledning Human Resource Management i forskning och praktik. Lund: Studentlitteratur. Halmeenmäki, T Kunta-alan eläkepoistuma Helsinki: Kuntien eläkevakuutus. Siikaniemi, L., Saikkonen, S. ja Härkönen A Artikkeli Innovaatiojärjestelmä haastaa osaamisen ennakoinnin. Teoksessa Osaavaa työvoimaa ja aluekehittämistä, toim. Soili Saikkonen. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, osa 67. Tampere: Lahden ammattikorkeakoulu. Mannermaa, M Artikkeli Tulevaisuudentutkimus miksi, mitä ja miten? Teoksessa Tuleva tuhat, toim. Maija Metsä. Helsinki: Tilastokeskus, Viitala, R Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Helsinki: Inforviestintä Oy. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

20 Hankkeen rahoittajat Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

21 Lisätietoja Projektipäällikkö Sirpa Sivonen p , Projektikoordinaattori Leena Lehtinen p , Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kevät

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

SATAKUNNAN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI SATAKUNNAN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Satakunnan opinto-ohjaajien ennakointityöpaja Tutkimusjohtaja, Dosentti Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Laura Pouru projektikoordinaattori Niukkenevat resurssit ja priorisoinnin tarpeet Palvelutuotannon monimuotoistuminen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot