JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 JOHDANTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINNON TAVOITTEET PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN METSÄALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU METSÄNHOITO JA PUUNKORJUUPALVELUT (ko) METSÄTIEDON KERUU JA SEN HYÖDYNTÄMINEN (ko) METSÄTRAKTOREIDEN KÄYTTÖ (ko) PUUN JATKOJALOSTUS (ko) METSÄENERGIAN HANKINTA (ko) METSÄNHOITOTYÖT (ko) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT: KONEELLINEN PUUNKORJUU (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT: TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VALINNAINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI VALINNAINEN MATEMATIIKKA VALINNAINEN LIIKUNTA VALINNAINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT: TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN TYÖKOKEMUS OPINNÄYTE

4 4 JOHDANTO (Ops hyväksytty KAM, JEDU) 1. METSÄALAN PERUSTUTKINTO Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana metsäalan tutkinnon perusteita, OPH:n määräys pvm , Dno 36/011/2009 ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen 1.1 METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomen talous nojaa edelleen, toimintaympäristön rajuista muutoksista huolimatta vahvasti metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Maamme nettovientituloista hyvin suuri osa tulee metsäteollisuudesta. Osuus on vientituloista merkittävämpi, kuin monessa muussa maassa. Vaikka metsää hyödyntävä tuotanto on kasvanut monikymmenkertaiseksi, metsää on enemmän kuin koskaan ja sen kasvu on suurempi kuin koskaan. Sen vuoksi kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi miljoonilla kuutiometreillä. Suomi elää edelleenkin metsästä. Metsän ja puun arvostus lisääntyy tulevaisuudessa, koska maailma kiinnittää kasvavaa huomiota ympäristöön ja kulutettavien raaka-aineiden uusiutuvuuteen. Kierrätettävä ja uusiutuva puu sitoo hiiltä ja jarruttaa ilmaston muutosta. Puu on tulevaisuudessa entistä arvokkaampi raaka-aine, joka kannattaa käyttää tarkasti ja jonka jalostusarvoa voidaan edelleen nostaa, sillä puu muuntuu yllättävän moneksi. Puu ja metsät tarjoavat myös tulevaisuudessa virkistystä, luonnonarvoja, työtä ja toimeentuloa meille kaikille. Metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden ohella metsäkoneiden valmistuksesta ja koneellisesta tavaralaji-menetelmään perustuvasta puunkorjuusta on muodostunut yksi maamme huipputeknologian käyntikorteista maailmalla. Metsäala on se metsäklusterin osa, jonka tavoitteena on kestävä hyvinvointi monimuotoisista metsistä. Se sisältää maamme tärkeimmän luonnonvaran, metsän, kestävän hoidon ja käytön. Keskeiset periaatteet talousmetsien elinvoimaisuudesta ja monimuotoisuudesta tarkoittavat sekä puuntuotannon että metsien tarjoamien muiden hyötyjen turvaamista. Lisäksi otetaan huomioon metsien monimuotoisuuden turvaaminen. Metsäalan tyypillisiä ammatteja ovat metsäkoneenkuljettajat, metsurit, metsäkoneasentajat, puutavara-autonkuljettajat, metsäpalveluyrittäjät, metsänparannuskoneenkuljettajat, bioenergia-alan työntekijät, taimitarhatyöntekijät ja metsäalan esimiestehtävissä toimivat metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat. Eri selvitysten mukaan metsäkoneenkuljettajia, metsureita ja puutavara-autonkuljettajia sekä bioenergia-alan työntekijöitä ja toimijoita tarvitaan lähitulevaisuudessa yhä kasvava määrä. 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot metsäalan työtehtäviä varten, niin että hän suoriutuu metsäalan tavanomaisista perustöistä sekä oman koulutusohjelmansa mukaisista työtehtävistä. Hänen on hahmotettava oman työnsä merkitys osana metsäalan tehtäväkenttää. Tutkinnon suoritettuaan hänen on tunnettava metsäluonto niin hyvin, että hän osaa työskentelyssään ottaa huomioon metsien monimuotoisuuden, tuottavuuden ja uusiutumiskyvyn turvaamisen sekä eliölajien elinympäristöjen säilyttämisen sekä myös työnsä muut ympäristövaikutukset. Hänen on osattava työskennellä taloudellisesti, tuottavasti ja asiakaslähtöisesti. Hänellä on oltava myös käsitys kannattavan yritystoiminnan edellytyksistä. Hänen on osattava toimia ammattinsa edellyttämien työryhmien ja tiimien jäsenenä ja sopeuduttava työyhteisöönsä sekä pystyttävä työskentelemään itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti. Hänen on tunnettava metsätalouden organisaatiot ja toiminnot sekä niiden avaintehtävät. Perustutkinnon suorittaneen on tunnettava omaan työhönsä liittyvät työturvallisuuden ja ergonomian vaatimukset sekä pystyttävä huolehtimaan omasta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hänellä on oltava oikea asenne työntekoon sekä valmiudet tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen. Hän tuntee ja arvostaa oman ammattialansa ja lähialueensa kulttuuria sekä tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä niin, että selviää myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. Metsätalouden koulutusohjelman suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä. Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut metsätalouden ammattilainen osaa uudistaa metsää manuaalisesti kylvämällä ja istuttamalla. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mitata sekä pysty- että hakattua puuta. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, koneita ja materiaaleja oikeita työtapoja noudattaen.

5 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Metsätalouden työelämärakenteessa on menossa siirtymävaihe työsuhteisen työvoiman käytöstä metsä-talouteen liittyvien palveluiden tuottamiseen. Erilaisten metsäpalveluyritysten rooli tulee korostumaan lähitulevaisuudessa. Edellä esitetyt muutokset on huomioitu itsenäisen työn osaamisen painotuksina ja yrittäjyyden korostamisena tutkinnon eri osissa. Oppilaitoksen toiminta-alueella metsätalouden merkitys on huomattava. Erityisesti nuorten metsien hoito ja kunnossapito vaatii sekä taloudellisia että työvoimaresursseja. Metsuri- metsäpalvelujen tuottaja koulutus-ohjelman sisällöissä painotetaan käytännön osaamista metsänhoidossa, kasvatusmetsien ja energiapuun manuaalisessa sekä koneellisessa puunkorjuussa ja metsien monikäytössä. 1.4 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN Oppilaitoksen toiminta-alueella metsuri-metsäpalvelujen tuottajien työllistymisnäkymät ovat lähitulevaisuudessa positiiviset, sillä alalta poistuu eläköitymisen kautta vanhoja työntekijöitä, mikä ei välttämättä vaikuta työpaikkojen kokonaismäärään vähentävästi. Tulevat työpaikat ovat perinteisten työsuhteisten lisäksi erityyppiseen yrittäjätoimintaan perustuvia. Alueella toimii useita metsäkoneyrityksiä, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia metsäkoneen käytön perusvalmiudet osaaville työntekijöille. Maakunnalliset ja valtakunnalliset työllistymisnäkymät ovat samansuuntaiset. Jatkuvasti kasvava kansainvälistyminen antaa paljon uusia mahdollisuuksia työllistyä ammattialan yrityksiin Euroopan maissa ja kauempanakin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammatti-korkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Metsäalan perustutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakeutua metsäkonealan ammattiopintoihin kyseistä koulutusta antaviin oppilaitoksiin. Muita luontevia jatkokoulutusväyliä ovat mm. ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan, erityisesti metsätalousinsinöörin (240 op.) opinnot sekä yliopistojen maa- ja metsä-tieteelliset opinnot samoin kuin luonnonvaraalan ammatti- ja erikoisammatti-tutkinnot. Oppilaitoksen toiminta-alueella jatko-opintomahdollisuuksia ei ole, mutta lähimaakunnissa on useita oppilaitoksia, joihin voi hakea jatko-opintoihin. Metsätalouteen liittyviä korkeakoulututkintoja voi suorittaa muun muassa Helsingin ja Joensuun yliopistoissa.

6 6 2. METSÄALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne METSÄALAN PERUSTUTKINTO 120 ov 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov, to 4 ov Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov, to 10 ov Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen 10 ov, to 2 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov, to 2 ov Puun jatkojalostus 10 ov, to 2 ov Metsäenergian hankinta 10 ov, to 2 ov Metsänhoitotyöt 10 ov, to 2 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Koneellinen puunkorjuu 10 ov, to 2 ov 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Oppilaitoksen tarjonta valinnaisissa Äidinkieli... 4 ov ov... 0 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 1 ov ov... 2 ov Vieras kieli... 2 ov ov... 2 ov Matematiikka... 3 ov ov... 2 ov Fysiikka ja kemia... 2 ov ov... 0 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto... 1 ov ov... 0 ov Liikunta... 1 ov ov... 2 ov Terveystieto... 1 ov ov... 0 ov Taide ja kulttuuri... 1 ov ov... 0 ov Valinnaiset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto ov... 0 ov Tieto - ja viestintätekniikka ov... 2 ov Etiikka ov... 0 ov Kulttuurien tuntemus ov... 0 ov Psykologia ov... 0 ov Yritystoiminta ov... 2 ov 16 ov 4 ov

7 7 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 2 ov Työkokemus 8 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta:

8 8 3. OPINTOJEN AJOITUS METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 ov 1. vuosi 2.vuosi 3. vuosi Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov Työssäoppiminen 4 ov X Ammattiosaamisen näyttö (3 osanäyttöä) O/T O T O Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 60 ov Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov Työssäoppiminen 10 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (2 osanäyttöä) O/T T T/O Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Puun jatkojalostus 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T O/T Metsäenergian hankinta 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T

9 9 Metsänhoitotyöt 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (2 osanäyttöä) O/T O/T O/T Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Koneellinen puunkorjuu 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (oppilaitos tiedottaa opintojen sijoittumisesta erikseen) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 20 ov 10 ov 2 ov O/T Työkokemus 8 ov Opintojen ajoittuminen: Ammattiosaamisen näyttö: O=oppilaitoksessa, T=työpaikalla Työssäoppiminen: X

10 10 4 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU 20 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon mitata ja arvioida puuston suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä valmistaa manuaalisesti puutavaraa kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan periaatteet. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Puuston mittaus ja arviointi Metsänhoitotöiden tekeminen Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Estetiikan huomioiminen Aloitekyky Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys Oman työn arviointi Päätösten teko Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta Metsän luontainen kehitys Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus Puulajivalinta Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollistentavoitteiden tunnistaminen Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat Leimikon ja puunkorjuunsuunnittelun lähtökohdat Puukauppa Metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsittely Riistan elinympäristöjen huomioiminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ensiapu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Metsänhoidon perusteet kehitysluokkien määrittäminen ja kangasmaiden kasvupaikkatyyppien tunnistaminen Metsäluonnonhoito metsämarjojen, yleisimpien sienilajien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen Puuston arviointi ja mittaus

11 11 yksittäisen puun ja metsikkökoealan tunnusten mittaus Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt, to 4 ov metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon liittyvät työtehtävät Manuaalinen puunkorjuu harvennusleimikon suunnitteluun ja puutavaran hakkuuseen liittyvät työtehtävät Työvälineet työvälineiden normaalit huollot ja pienet kunnostustoimenpiteet työturvallisuusmääräykset Metsäalan toimintaympäristö puutavaran tärkeimmät jatkojalosteet ja omaan työhönsä liittyvät metsäalan toimijat ja palveluiden tuottajat Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkossa oppiminen ja työssäoppiminen. Ensiapu opiskellaan terveystiedon yhteydessä. Oppimisympäristöt: Eri sisältöalueiden perusteiden opetus toteutetaan oppilaitoksessa/oppilaitoksen havaintometsässä, käytännön työelämäkohteilla, erilaisilla retkeily- ja havaintokohteilla ja verkkoympäristössä. Metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvien töiden harjaantumisopintoja suoritetaan työssäoppimispaikoilla. Manuaaliseen puunkorjuuseen liittyvät työharjoitukset toteutetaan käytännön harjoituskohteilla oppilaitoksen välittömässä valvonnassa. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: Tavoitteisiin perehdyttäminen ja lähtötason mittaus: perehdytetään opintojen alussa ammattitaitovaatimuksiin liittyviin keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueiden osalta. Eri sisältöalueiden perusteiden tiedollinen hallinta arvioidaan lähtötasokoetehtävien avulla. Oppimisen edistymisen arviointi: Eri sisältöalueiden perusteisiin liittyvää tiedollista ja taidollista oppimista mitataan ohjaavilla kokeilla sekä tunnistamis- ja määrittämistehtävillä. Puuston arviointiin ja mittaukseen liittyvien taitojen oppimista arvioidaan mittaamalla ennalta mitattuja puita ja metsikkökoealoja. Metsän uudistamiseen, taimikonhoitoon ja puunkorjuuseen liittyvien työtaitojen oppimisen kehittymistä arvioidaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla jatkuvalla seurannalla. palaute opintojen eri vaiheissa pohjautuu opettajan tai työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan suorittamaan yhteisarviointiin. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

12 12 Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti seuraavat eri sisältökohtiin liittyvät asiat: Metsänhoidon perusteet kehitysluokkien määrittäminen ja kangasmaiden kasvupaikkatyyppien tunnistaminen Metsäluonnonhoito metsämarjojen, yleisimpien sienilajien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen Puuston arviointi ja mittaus yksittäisen puun ja metsikkökoealan tunnusten mittaus Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon liittyvät työtehtävät Manuaalinen puunkorjuu harvennusleimikon suunnitteluun ja puutavaran hakkuuseen liittyvät työtehtävät Työvälineet työvälineiden normaalit huollot ja pienet kunnostustoimenpiteet työturvallisuusmääräykset Metsäalan toimintaympäristö puutavaran tärkeimmät jatkojalosteet ja omaan työhönsä liittyvät metsäalan toimijat ja palveluiden tuottajat Työssäoppimisjakson päätyttyä siihen liittyvän oppimisen kokonaisarviointi suoritetaan opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteisessä arviointi- ja palautekeskustelussa. Ammattiosaamisen näyttö: Osanäyttö 1. Puuston mittaus ja arviointi Osanäyttö 2. Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Osanäyttö 3. Metsänviljelytyön suorittaminen (tarkennettu kuvaus näytön kuvauksessa) Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työprosessin hallinnasta taimikonhoitoon ja puutavaran manuaalisen hakkuuseen liittyvien työmenetelmien hallinta, metsämarjojen ja sienten tunnistaminen, metsänkäsittelyohjeiden ja -suositusten huomiointi, eri kulttuurien huomioiminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta metsäkasvien, kasvupaikkatyyppien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen, puulajivalinta, puutavaran jatkojalostus ja metsätalouden työnantajat, puukauppamuodot, metsäluonnonhoidon vaatimusten huomiointi. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä taimikonhoitotyötä ja ensiharvennusta valmistaen puutavaraa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointimenetelmät: Metsänhoitotöiden tekemiseen liittyvää työprosessin hallintaa arvioidaan oppilaitoksen harjoitustyökohteilla tai työssäoppimispaikoilla suoritettavalla seurannalla. Työn perustana olevan tiedon hallintaa arvioidaan eri havaintokohteisiin liittyvillä määrittämis- ja tunnistustehtävillä sekä erilaisten harjoitustöiden yhteydessä tietojen soveltamistaitojen ja oman työn arvioinnin osalta.

13 13 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Metsäalan perustutkinnon ja metsätalouden koulutusohjelman Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu 3 osanäytöstä: Osanäyttö 1. Puuston mittaus ja arviointi mittaa, määrittää tai arvioi säännölliseltä metsikkökoealalta (vähintään 0,1 ha) seuraavat koealatiedot kasvupaikkatyyppi pääpuulaji ikä valtapituus keskipituus runkoluku pohjapinta-ala pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta kuutiomäärä. Välineet: relaskooppi, ikäkaira, hypsometri, koealakeppi 3,99 m, tarvittavat lomakkeet ja taulukot, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 2. Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu suunnittelee maastossa ensiharvennusvaiheen saavuttaneeseen puustoon yhdelle tai useammalle metsäkuviolle puunkorjuuleimikon ja laatii leimikkosuunnitelmakartan, jossa ilmenee leimikon rajaus ajourat varastoalueet muut puunkorjuuseen vaikuttavat tekijät (sähkölinjat, arvokkaat luontokohteet yms.) ja määrittää leimikkotiedot kasvupaikkatyyppi puustotiedot ennen hakkuuta puustotiedot hakkuun jälkeen. Välineet: metsätaloussuunnitelma, metsurin rullamitta (tai lankamittalaite), relaskooppi, tarvittavat taulukot, leimikkokarttapohja esim. 1:2500, leimikkotietolomake, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 3. Metsänviljelytyön suorittaminen suorittaa metsänviljelytyötä laikutetulla, äestetyllä tai mätästetyllä uudistusalalla normaaleissa maastoolosuhteissa. Arvioitavia työvaiheita ovat työvaikeusluokituksen määrittäminen taimivakan täyttö viljelytyön suorittaminen viljelytiheyden kontrollointi koealakeppiä käyttäen. Välineet: 1-2 v. männyn tai kuusen kennotaimet, taimivakka, pottiputki, suojakäsineet, koealakeppi 3,99 m, voimassa oleva metsäalan työehtosopimus, tarvittavat lomakkeet, muistiinpanovälineet.

14 14 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessien hallinnasta puuston mittaus ja arviointi, leimikon puunkorjuun suunnittelu, metsänviljelytyön suorittaminen, oma-aloitteisuus ja ahkeruus, oman työn arviointi sekä päätösten tekeminen, estetiikan huomioiminen työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta kehitysluokkien tunnistus sekä leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohtien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen pois lukien ensiavun antaminen. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Näyttöjä kuvaavat lauseet määritellään opiskelijakohtaisesti työn toteutuksen jälkeen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 1. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä lumettomana aikana, puuston kehitysluokka 2-3. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden syksy. 2. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä tai ulkopuolisella harjoitustyökohteella lumettomana aikana, puuston käsittelytapa kasvatushakkuu, kehitysluokka 2-3. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden kevät/2. lukuvuoden syksy. 3. osanäyttö toteutetaan työssäoppimispaikalla normaalilla metsänviljelykohteella. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden kevät-kesä. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät Osanäyttö 1 ja 2 Osanäyttö 3 (x) Alan opettaja(t) ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä (x) em yhdessä Lopullisesta ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää arviointiin osallistunut/osallistuneet opettaja yksinään ja/tai opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

15 15 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Puuston mittaus ja arviointi Metsänhoitotöiden tekeminen Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Estetiikan huomioiminen Aloitekyky Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 mittaa ja arvioi ohjattuna mittaa ja arvioi lähes itsenäisesti mittaa ja arvioi itsenäisesti töihinsä liittyvän puuston töihinsä liittyvän ja huolellisesti töihinsä liitty- yleisesti käytössä olevien puuston yleisesti käytössä vän puuston yleisesti käytössä mittaus- ja arviointivälineiden olevien mittaus- ja arviointi- olevien mittaus- ja avulla välineiden avulla arviointivälineiden avulla viljelee ohjattuna metsänuudistuskohteen hoitaa ohjattuna taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tekee ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa ohjattuna huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää osittain metsäsuunnitelman tietoja sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti ja pääosin motivoituneesti tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin kauppasieniä ottaa työssään huomioon ohjattuna metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset viljelee itsenäisesti ja huolellisesti annettuja ohjeita noudattaen metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tyypillisillä työkohteilla itsenäisesti ja huolellisesti sekä annettuja ohjeita noudattaen tekee lähes itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa huomioon lähes itsenäisesti eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää keskeisiltä osin metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti ja motivoituneesti tunnistaa maakunnan metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet ottaa työssään huomioon lähes itsenäisesti keskeisimpien metsä-luonnon arvokkaiden elinympäristöjen sekä biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset viljelee itsenäisesti ja huolellisesti metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta hoitaa itsenäisesti ja huolellisesti taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä aina huolellisesti ja laadukkaasti sekä annettuja ohjeita noudattaen tekee itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa itsenäisesti huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti, motivoituneesti työtään arvostaen tunnistaa hyvin maa-kunnan metsämarjat ja kauppasienet ottaa työssään huomioon itsenäisesti keskeisimpien metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen sekä biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset

16 16 Oman työn arviointi Päätösten teko Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Metsän luontainen kehitys Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus Puulajivalinta arvioi ohjattuna omaa työtään ja kehittymistään tekee päätökset oikein ja etenee loogisesti usein toistuvissa työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. arvioi omaa työtään ja kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti tekee pääosin oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. arvioi monipuolisesti työsuoritustaan ja kehittymistään kriteerien mukaisesti tekee päätökset nopeasti ja oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. käyttää metsätyövälineitä ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tunnistaa osittain työympäristöön tunnistaa ja ottaa huomioon tunnistaa ja ottaa huomioon sekä työ- pääosin työympäristöön työympäristöön sekä työ- menetelmiin ja -välineisiin sekä työmenetelmiin ja menetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät välineisiin liittyvät vaarateki- liittyvät vaarat jät käyttää metsätyövälineitä lähes itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen mukaisesti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet huolellisesti. käyttää metsätyövälineitä itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa huolellisesti ja laadukkaasti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 kuvailee ohjattuna metsän kuvailee keskeisimmät kuvailee metsän luontaisen luontaisen kehityksen ja metsän luontaisen kehityksen kehityksen ja metsän kierto- metsän kiertokulun vaiheet ja metsän kiertokulun kulun vaiheet sekä tuntee sekä tuntee osittain metsäluonnon vaiheet sekä tuntee pääosin hyvin metsäluonnon ekolo- ekologian perusteet metsäluonnon ekologian gian perusteet tunnistaa osittain kivennäismaiden maalajit sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja keskeiset taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa ohjattuna kasvupaikkatyypit ja toimintaalueen metsätyypit tunnistaa toiminta-alueen tavallisimmat opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elin-ympäristöjen keskeiset piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna niiden käyttömahdollisuudet perustelee ohjattuna työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet perusteet tunnistaa yleisimmät kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa lähes itsenäisesti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa toiminta-alueen tavallisimmat metsä- ja opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa hyväksyttävällä tavalla niiden rakenteen, ominaisuudet ja keskeisimmät käyttömahdollisuudet perustelee pääosin työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet tunnistaa hyvin kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pää-piirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa itsenäisesti ja luotettavasti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa ja tuntee toimintaalueen tavallisimmat metsäja opaskasvit, sekä tunnistaa arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa perusteellisesti niiden rakenteen, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet perustelee monipuolisesti ja luotettavasti työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsän-hoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet

17 17 Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollisten tavoitteiden tunnistaminen Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat Leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohdat Puukauppa Metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsittely Riistan elinympäristöjen huomioiminen tunnistaa ohjattuna puuston eri kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet luettelee osittain puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee osittain myös muiden keskeisten metsäalan toimijoiden aseman metsäalan toimintakentässä kertoo ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee ohjattuna puukauppamuodot kuvailee osittain metsänuudistamisen ja kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo pääosin metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puun kasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee osittain maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa. tunnistaa selväpiirteiset kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tietää tärkeimmät puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää lähes itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita metsäsektorilla kertoo sekä perustelee pääosin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee keskeisiltä osin puukauppamuodot ja perustelee pääosin niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee hyväksyttävällä tavalla metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä keskeisimmät puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa lähes itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii monipuolisesti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa. tunnistaa kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tietää perusteellisesti ja laajasti puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsä-alan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita ja kehityssuuntia metsäsektorilla kertoo sekä perustelee monipuolisesti leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee perusteellisesti puukauppamuodot ja perustelee niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee perusteellisesti metsän uudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elin-ympäristöt sekä osaa itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsä-alan työtehtävissä hankkii tehokkaasti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa sekä analysoi ja käyttää sitä monipuolisesti.

18 18 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ensiapu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden pukeutuu työ- ja sää- pukeutuu työ- ja sää- mukaisesti olosuhteiden mukaisesti olosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia käyttää henkilökohtaisia käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita suojavarusteita suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla itselle tai muille työmaalla liikkuville liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteissa osaa antaa perusensiavun osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset keskustelee ohjattuna toiminnastaan. keskustelee omaaloitteisesti toiminnastaan. tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa keskustelee itsenäisesti toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot. AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.

19 19 METSÄNHOITO JA PUUNKORJUUPALVELUT (ko) 40 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana hinnoitella työnsä tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Työkohteen suunnittelu Uudistamistyöt Taimikonhoidon työt Kasvatusmetsien käsittely Manuaalinen puutavaran valmistus Lähikuljetus Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen Metsänparannustyöt Metsätyön ja -palvelujen hinnoittelu ja asiakaspalvelu integroituna eri työlajeihin Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja metsänhoitosuositusten huomioon ottaminen estetiikka Kestävä kehitys Oma-aloitteisuus Itsearviointi Päätösten tekeminen Työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot Teknologinen ja tietotekninen osaaminen Metsätyön hinnoittelu ja asiakaspalvelu integroituna eri työlajeihin Aloitekyky ja yrittäjyys Turvallisen ja vastuullisen toiminnan arvostaminen Terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen Terveellisen ja turvallisen työympäristön suunnittelu ja ylläpitäminen Alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Ammattietiikka Ammattietiikka kestävän kehityksen toteuttamisessa Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tämä tutkinnon osa sisältää opinnäytteen (laajuus väh. 2 ov). Opinnäytteen toteuttamisesta ja arvioinnista oppilaitos tiedottaa erikseen. Metsän uudistaminen ja kasvattaminen, to 8 ov metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen metsikkötunnusten mittaaminen tai määrittäminen kohteella normaalit työtehtävät huomioiden annetut ohjeet työhön ja työympäristöön liittyvät työturvallisuustekijät

20 20 Metsänparannus perusparannustoimenpiteen määrittäminen työkohteella nuoren metsän kunnostukseen liittyvä raivaus- ja moottorisahatyön tekeminen Puunkorjuun suunnittelu metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen leimikon maastosuunnitteluun liittyvät tehtävät puustotunnusten mittaaminen harvennusmallin hyödyntäminen metsän käsittelyohjeena puutavarakertymän arviointi Manuaalinen puutavaran valmistaminen, to 2 ov puutavaran valmistaminen ohjeiden mukaisesti tavallisilla hakkuumenetelmillä työvälineiden huolto ja kunnostaminen kuitupuun ja tukin mittaukseen ja laskentaan liittyvät tehtävät työhön ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Puutavaran lähikuljetus puutavaran lähikuljetuksen työtehtävät pienajokalustolla puutavaran kuormaus ja ajo metsätraktorilla opettajan ohjauksessa koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Metsäpalveluyrittäminen työhönsä liittyvien läheisimpien sidosryhmien tunteminen palveluyrittämiseen liittyvä oman työn suunnittelu ja hinnoittelu tärkeimmät työsuhde- ja sosiaaliturvasäännökset ja -määräykset Oppimisympäristöt: Eri sisältöalueiden tiedollisten ja taidollisten perusteiden opetus toteutetaan oppilaitoksessa/oppilaitoksen havaintometsässä, retkeily- ja havaintokohteilla ja verkkoympäristössä. Metsän uudistamisen ja kasvattamisen, metsänparannuksen sekä puunkorjuun työtaitojen kehittämiseen liittyviä oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen havaintometsä, eri työnantajien tarjoamat työkohteet sekä työssäoppimispaikat. Metsäpalveluyrittämiseen liittyviä oppimisympäristöjä perinteisten metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden ohella ovat esimerkiksi maisemanhoitokohteet, kaava- ja piha-alueiden puustojen hoitokohteet sekä puutavaran mekaaniseen jalostukseen liittyvät tuotannolliset palvelut. Opetuksen täydentämiseen ja havainnollistamiseen liittyviä oppimisympäristöjä ovat esim. taimitarhat, puulajipuistot, suojelualueet, konemessut, työnäytökset, metsäkoneiden valmistajat ja puuta jalostavat yritykset. Opetusmenetelmät: Opetusmenetelmiä ovat kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, verkossa oppiminen ja työssäoppiminen. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tavoitteisiin perehdyttäminen ja lähtötason mittaus: perehdytetään tutkinnon osan opintojen alussa ammattitaitovaatimuksiin liittyviin keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueiden osalta. Eri sisältöalueiden tiedollinen ja taidollinen hallinta arvioidaan lähtötasoa mittaavien tehtävien ja aikaisemmin todetun osaamisen avulla. Oppimisen edistymisen arviointi: Tutkinnon osan eri sisältöalueiden tiedollisen hallinnan edistymistä arvioidaan ohjaavilla kokeilla sekä tunnistamis- ja määrittämistehtävillä. Metsän uudistamiseen ja kasvattamiseen, metsänparannukseen sekä puutavaran valmistamiseen, mittaukseen ja lähikuljetukseen liittyvien työtaitojen kehittymistä arvioidaan oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työharjoituksiin liittyvällä seurannalla.

21 21 Metsäpalveluyrittämiseen liittyvää oppimisen edistymistä arvioidaan palveluiden hinnoittelun osalta metsän uudistamiseen ja kasvattamiseen ja puunkorjuuseen liittyvän seurannan yhteydessä ja muilta osin ko. opintosisällön työharjoituksiin liittyvällä seurannalla ja opintokäynteihin liittyvillä tehtävillä. lle annettava palaute oppimisen edistymisestä pohjautuu opettajan tai työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan oman arvioinnin pohjalta suoritettavaan yhteisarviointiin. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti seuraavat eri sisältökohtiin liittyvät asiat: Metsän uudistaminen ja kasvattaminen, to 8 ov metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen metsikkötunnusten mittaaminen tai määrittäminen kohteella normaalit työtehtävät huomioiden annetut ohjeet työhön ja työympäristöön liittyvät työturvallisuustekijät Metsänparannus perusparannustoimenpiteen määrittäminen työkohteella nuoren metsän kunnostukseen liittyvä raivaus- ja moottorisahatyön tekeminen Puunkorjuun suunnittelu metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen leimikon maastosuunnitteluun liittyvät tehtävät puustotunnusten mittaaminen harvennusmallin hyödyntäminen metsän käsittelyohjeena puutavarakertymän arviointi Manuaalinen puutavaran valmistaminen, to 2 ov puutavaran valmistaminen ohjeiden mukaisesti tavallisilla hakkuumenetelmillä työvälineiden huolto ja kunnostaminen kuitupuun ja tukin mittaukseen ja laskentaan liittyvät tehtävät työhön ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Puutavaran lähikuljetus puutavaran lähikuljetuksen työtehtävät pienajokalustolla puutavaran kuormaus ja ajo metsätraktorilla opettajan ohjauksessa koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Metsäpalveluyrittäminen työhönsä liittyvien läheisimpien sidosryhmien tunteminen palveluyrittämiseen liittyvä oman työn suunnittelu ja hinnoittelu tärkeimmät työsuhde- ja sosiaaliturvasäännökset ja -määräykset Ammattiosaamisen näyttö: Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osanäytöstä. Osanäyttö 1. Taimikonhoito Osanäyttö 2. Puutavaran manuaalinen valmistaminen (tarkempi kuvaus näytön kuvauksessa)

22 22 Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työprosessin hallinnasta metsän uudistamistyöt, puunkorjuun erityiskohteisiin liittyvät työtehtävät, metsänparannustöiden tekeminen ja puutavaran lähikuljetukseen liittyvät taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta toimialansa ja lähimpien sidosryhmien tunteminen, metsäpalveluyrittämisen toimintaedellytyksiin sekä työsuhde- ja sosiaaliturvasäännöksiin liittyvien asioiden hallinta, yritysten verkostoitumisen luomat mahdollisuudet elinikäisen oppimisen avaintaidoista ensiavun antaminen ja toiminta tapaturmatilanteessa. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä metsän uudistamiseen, metsänparannukseen, puunkorjuun erityiskohteisiin ja puutavaran lähikuljetukseen liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija osoittaa ammattitaitonsa soveltamalla eri sisältöalueisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan metsäpalveluiden tuottamiseen ja asiakaspalveluun. Arviointimenetelmät: Työn perustana olevan tiedon hallintaa arvioidaan osaamista mittaavilla kokeilla, havaintokohteisiin ja yritysvierailuihin liittyvillä tehtävillä ja raportoinneilla. Työtehtäviin liittyvää tiedon soveltamistaitoja arvioidaan työharjoituksiin liittyvällä seurannalla. Metsän uudistamiseen, metsänparannukseen, puunkorjuun erityiskohteisiin, puutavaran lähikuljetukseen ja metsäpalveluyrittämiseen liittyvää työprosessin hallintaa arvioidaan oppilaitoksen harjoitustyökohteilla tai työssäoppimispaikoilla suoritettavalla seurannalla. Taimikonhoitoon ja puutavaran valmistamiseen liittyvillä näytöillä sekä muuhun osaamisen arviointiin perustuvalla käytännön työtehtävien hallinnalla on merkittävä painoarvo tutkinnon osan arvosanan muodostumisessa. Tähän tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa opinnäytteen arvosana.

23 23 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Metsäalan perustutkinnon ja metsätalouden koulutusohjelman Metsänhoito ja puunkorjuupalvelut 40 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osanäytöstä. Osanäyttö 1. Taimikonhoito Kuvaus: suorittaa taimikonhoitotyötä perkaus-harvennuskohteella, jossa taimikko on saavuttanut metsänhoitosuositusten mukaisen käsittelyvaiheen (valtapituus 3-8 m) ja käsittely on metsänhoidollisesti tarpeen. Ennakkotehtävänä opiskelija laatii työsuunnitelman, johon hän kokoaa omaa työtään koskevat suunnitelmatiedot. suorittaa taimikonhoitotyötä siinä laajuudessa, että se voidaan kaikilta osin arvioida. Osanäytössä arvioitavia asioita ovat työsuunnitelma työn teknillinen suorittaminen työn laatu ja oman työn kontrollointi soveltamistaidot työvälineiden kunto työturvallisuus. Välineet: raivaussaha + työvälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, koealakeppi 3,99 m, metsäsuunnitelmatiedot, Tapion hyvän metsänhoidon suositukset - maastotaulukot, esitäytetty työsuunnitelmalomake, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 2. Puutavaran manuaalinen valmistaminen Kuvaus: suorittaa manuaalisesti harvennushakkuuta ensiharvennuskohteella, jonka puusto on saavuttanut Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisen leimausrajan. Ennakkotehtävänä opiskelija laatii työsuunnitelman, johon hän kokoaa omaa työtään koskevat suunnitelmatiedot. valmistaa palstallaan puutavaraa annettujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti huomioiden puuston yksilöinnissä ja metsän käsittelyssä Tapion hyvän metsänhoidon suositukset. Työmenetelmänä käytetään kasausta vyöhykkeelle (lyhyt kuitu) tai kasausta palstalle (pitkä kuitu) ja työtä tehdään siinä laajuudessa, että se voidaan kaikilta osin arvioida. Osanäytössä arvioitavia asioita ovat työsuunnitelma työmenetelmän hallinta hakkuutekniikka ja ergonomia työn laatu ja oman työn kontrollointi soveltamistaidot työvälineiden kunto työturvallisuus. Välineet: moottorisaha + hakkuutyövälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, koealakeppi 3,99 m, relaskooppi, metsäsuunnitelmatiedot, Tapion hyvän metsänhoidon suositukset - maastotaulukot, esitäytetty työsuunnitelmalomake, muistiinpanovälineet.

24 24 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessin hallinta pois lukien uudistamistyöt, lähikuljetus, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen ja metsänparannustyöt työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Näyttöjä kuvaavat lauseet määritellään opiskelijakohtaisesti työn toteutuksen jälkeen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 1. osanäyttö toteutetaan työssäoppimispaikalla käsittelyvaiheen saavuttaneella taimikon perkaus-harvennuskohteella. Toteutusajankohta 2. lukuvuoden syksy. 2. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä tai ulkopuolisella harjoitustyökohteella, puusto ensiharvennusvaiheessa. Toteutusajankohta 2. lukuvuoden kevät tai 3. lukuvuoden syksy. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 1. osanäyttö opettaja ja työelämänedustaja yhdessä 2. osanäyttö opettaja tai opettaja ja työelämänedustaja yhdessä Lopullisesta ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää arviointiin osallistunut/osallistuneet opettaja yksinään ja/tai opettajat yhdessä. 1. osanäyttö ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä 2. osanäyttö (x) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen METSÄALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 3 Sisällys 1 METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. JOHDANTO... 4 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET... 4

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty:19.5.2015 2 Sisällys 2.1 PAKOLLISET

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 6/ 011/ 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Taitto: Layout

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot