JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 JOHDANTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINNON TAVOITTEET PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN METSÄALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU METSÄNHOITO JA PUUNKORJUUPALVELUT (ko) METSÄTIEDON KERUU JA SEN HYÖDYNTÄMINEN (ko) METSÄTRAKTOREIDEN KÄYTTÖ (ko) PUUN JATKOJALOSTUS (ko) METSÄENERGIAN HANKINTA (ko) METSÄNHOITOTYÖT (ko) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT: KONEELLINEN PUUNKORJUU (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT: TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VALINNAINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI VALINNAINEN MATEMATIIKKA VALINNAINEN LIIKUNTA VALINNAINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT: TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN TYÖKOKEMUS OPINNÄYTE

4 4 JOHDANTO (Ops hyväksytty KAM, JEDU) 1. METSÄALAN PERUSTUTKINTO Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana metsäalan tutkinnon perusteita, OPH:n määräys pvm , Dno 36/011/2009 ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen 1.1 METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomen talous nojaa edelleen, toimintaympäristön rajuista muutoksista huolimatta vahvasti metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Maamme nettovientituloista hyvin suuri osa tulee metsäteollisuudesta. Osuus on vientituloista merkittävämpi, kuin monessa muussa maassa. Vaikka metsää hyödyntävä tuotanto on kasvanut monikymmenkertaiseksi, metsää on enemmän kuin koskaan ja sen kasvu on suurempi kuin koskaan. Sen vuoksi kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi miljoonilla kuutiometreillä. Suomi elää edelleenkin metsästä. Metsän ja puun arvostus lisääntyy tulevaisuudessa, koska maailma kiinnittää kasvavaa huomiota ympäristöön ja kulutettavien raaka-aineiden uusiutuvuuteen. Kierrätettävä ja uusiutuva puu sitoo hiiltä ja jarruttaa ilmaston muutosta. Puu on tulevaisuudessa entistä arvokkaampi raaka-aine, joka kannattaa käyttää tarkasti ja jonka jalostusarvoa voidaan edelleen nostaa, sillä puu muuntuu yllättävän moneksi. Puu ja metsät tarjoavat myös tulevaisuudessa virkistystä, luonnonarvoja, työtä ja toimeentuloa meille kaikille. Metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden ohella metsäkoneiden valmistuksesta ja koneellisesta tavaralaji-menetelmään perustuvasta puunkorjuusta on muodostunut yksi maamme huipputeknologian käyntikorteista maailmalla. Metsäala on se metsäklusterin osa, jonka tavoitteena on kestävä hyvinvointi monimuotoisista metsistä. Se sisältää maamme tärkeimmän luonnonvaran, metsän, kestävän hoidon ja käytön. Keskeiset periaatteet talousmetsien elinvoimaisuudesta ja monimuotoisuudesta tarkoittavat sekä puuntuotannon että metsien tarjoamien muiden hyötyjen turvaamista. Lisäksi otetaan huomioon metsien monimuotoisuuden turvaaminen. Metsäalan tyypillisiä ammatteja ovat metsäkoneenkuljettajat, metsurit, metsäkoneasentajat, puutavara-autonkuljettajat, metsäpalveluyrittäjät, metsänparannuskoneenkuljettajat, bioenergia-alan työntekijät, taimitarhatyöntekijät ja metsäalan esimiestehtävissä toimivat metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat. Eri selvitysten mukaan metsäkoneenkuljettajia, metsureita ja puutavara-autonkuljettajia sekä bioenergia-alan työntekijöitä ja toimijoita tarvitaan lähitulevaisuudessa yhä kasvava määrä. 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot metsäalan työtehtäviä varten, niin että hän suoriutuu metsäalan tavanomaisista perustöistä sekä oman koulutusohjelmansa mukaisista työtehtävistä. Hänen on hahmotettava oman työnsä merkitys osana metsäalan tehtäväkenttää. Tutkinnon suoritettuaan hänen on tunnettava metsäluonto niin hyvin, että hän osaa työskentelyssään ottaa huomioon metsien monimuotoisuuden, tuottavuuden ja uusiutumiskyvyn turvaamisen sekä eliölajien elinympäristöjen säilyttämisen sekä myös työnsä muut ympäristövaikutukset. Hänen on osattava työskennellä taloudellisesti, tuottavasti ja asiakaslähtöisesti. Hänellä on oltava myös käsitys kannattavan yritystoiminnan edellytyksistä. Hänen on osattava toimia ammattinsa edellyttämien työryhmien ja tiimien jäsenenä ja sopeuduttava työyhteisöönsä sekä pystyttävä työskentelemään itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti. Hänen on tunnettava metsätalouden organisaatiot ja toiminnot sekä niiden avaintehtävät. Perustutkinnon suorittaneen on tunnettava omaan työhönsä liittyvät työturvallisuuden ja ergonomian vaatimukset sekä pystyttävä huolehtimaan omasta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hänellä on oltava oikea asenne työntekoon sekä valmiudet tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen. Hän tuntee ja arvostaa oman ammattialansa ja lähialueensa kulttuuria sekä tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä niin, että selviää myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. Metsätalouden koulutusohjelman suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä. Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut metsätalouden ammattilainen osaa uudistaa metsää manuaalisesti kylvämällä ja istuttamalla. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mitata sekä pysty- että hakattua puuta. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, koneita ja materiaaleja oikeita työtapoja noudattaen.

5 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Metsätalouden työelämärakenteessa on menossa siirtymävaihe työsuhteisen työvoiman käytöstä metsä-talouteen liittyvien palveluiden tuottamiseen. Erilaisten metsäpalveluyritysten rooli tulee korostumaan lähitulevaisuudessa. Edellä esitetyt muutokset on huomioitu itsenäisen työn osaamisen painotuksina ja yrittäjyyden korostamisena tutkinnon eri osissa. Oppilaitoksen toiminta-alueella metsätalouden merkitys on huomattava. Erityisesti nuorten metsien hoito ja kunnossapito vaatii sekä taloudellisia että työvoimaresursseja. Metsuri- metsäpalvelujen tuottaja koulutus-ohjelman sisällöissä painotetaan käytännön osaamista metsänhoidossa, kasvatusmetsien ja energiapuun manuaalisessa sekä koneellisessa puunkorjuussa ja metsien monikäytössä. 1.4 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN Oppilaitoksen toiminta-alueella metsuri-metsäpalvelujen tuottajien työllistymisnäkymät ovat lähitulevaisuudessa positiiviset, sillä alalta poistuu eläköitymisen kautta vanhoja työntekijöitä, mikä ei välttämättä vaikuta työpaikkojen kokonaismäärään vähentävästi. Tulevat työpaikat ovat perinteisten työsuhteisten lisäksi erityyppiseen yrittäjätoimintaan perustuvia. Alueella toimii useita metsäkoneyrityksiä, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia metsäkoneen käytön perusvalmiudet osaaville työntekijöille. Maakunnalliset ja valtakunnalliset työllistymisnäkymät ovat samansuuntaiset. Jatkuvasti kasvava kansainvälistyminen antaa paljon uusia mahdollisuuksia työllistyä ammattialan yrityksiin Euroopan maissa ja kauempanakin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammatti-korkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Metsäalan perustutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakeutua metsäkonealan ammattiopintoihin kyseistä koulutusta antaviin oppilaitoksiin. Muita luontevia jatkokoulutusväyliä ovat mm. ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan, erityisesti metsätalousinsinöörin (240 op.) opinnot sekä yliopistojen maa- ja metsä-tieteelliset opinnot samoin kuin luonnonvaraalan ammatti- ja erikoisammatti-tutkinnot. Oppilaitoksen toiminta-alueella jatko-opintomahdollisuuksia ei ole, mutta lähimaakunnissa on useita oppilaitoksia, joihin voi hakea jatko-opintoihin. Metsätalouteen liittyviä korkeakoulututkintoja voi suorittaa muun muassa Helsingin ja Joensuun yliopistoissa.

6 6 2. METSÄALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne METSÄALAN PERUSTUTKINTO 120 ov 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov, to 4 ov Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov, to 10 ov Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen 10 ov, to 2 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov, to 2 ov Puun jatkojalostus 10 ov, to 2 ov Metsäenergian hankinta 10 ov, to 2 ov Metsänhoitotyöt 10 ov, to 2 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Koneellinen puunkorjuu 10 ov, to 2 ov 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Oppilaitoksen tarjonta valinnaisissa Äidinkieli... 4 ov ov... 0 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 1 ov ov... 2 ov Vieras kieli... 2 ov ov... 2 ov Matematiikka... 3 ov ov... 2 ov Fysiikka ja kemia... 2 ov ov... 0 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto... 1 ov ov... 0 ov Liikunta... 1 ov ov... 2 ov Terveystieto... 1 ov ov... 0 ov Taide ja kulttuuri... 1 ov ov... 0 ov Valinnaiset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto ov... 0 ov Tieto - ja viestintätekniikka ov... 2 ov Etiikka ov... 0 ov Kulttuurien tuntemus ov... 0 ov Psykologia ov... 0 ov Yritystoiminta ov... 2 ov 16 ov 4 ov

7 7 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 2 ov Työkokemus 8 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta:

8 8 3. OPINTOJEN AJOITUS METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 ov 1. vuosi 2.vuosi 3. vuosi Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov Työssäoppiminen 4 ov X Ammattiosaamisen näyttö (3 osanäyttöä) O/T O T O Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 60 ov Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov Työssäoppiminen 10 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (2 osanäyttöä) O/T T T/O Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Puun jatkojalostus 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T O/T Metsäenergian hankinta 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T

9 9 Metsänhoitotyöt 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (2 osanäyttöä) O/T O/T O/T Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Koneellinen puunkorjuu 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (oppilaitos tiedottaa opintojen sijoittumisesta erikseen) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 20 ov 10 ov 2 ov O/T Työkokemus 8 ov Opintojen ajoittuminen: Ammattiosaamisen näyttö: O=oppilaitoksessa, T=työpaikalla Työssäoppiminen: X

10 10 4 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU 20 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon mitata ja arvioida puuston suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä valmistaa manuaalisesti puutavaraa kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan periaatteet. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Puuston mittaus ja arviointi Metsänhoitotöiden tekeminen Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Estetiikan huomioiminen Aloitekyky Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys Oman työn arviointi Päätösten teko Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta Metsän luontainen kehitys Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus Puulajivalinta Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollistentavoitteiden tunnistaminen Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat Leimikon ja puunkorjuunsuunnittelun lähtökohdat Puukauppa Metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsittely Riistan elinympäristöjen huomioiminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ensiapu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Metsänhoidon perusteet kehitysluokkien määrittäminen ja kangasmaiden kasvupaikkatyyppien tunnistaminen Metsäluonnonhoito metsämarjojen, yleisimpien sienilajien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen Puuston arviointi ja mittaus

11 11 yksittäisen puun ja metsikkökoealan tunnusten mittaus Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt, to 4 ov metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon liittyvät työtehtävät Manuaalinen puunkorjuu harvennusleimikon suunnitteluun ja puutavaran hakkuuseen liittyvät työtehtävät Työvälineet työvälineiden normaalit huollot ja pienet kunnostustoimenpiteet työturvallisuusmääräykset Metsäalan toimintaympäristö puutavaran tärkeimmät jatkojalosteet ja omaan työhönsä liittyvät metsäalan toimijat ja palveluiden tuottajat Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkossa oppiminen ja työssäoppiminen. Ensiapu opiskellaan terveystiedon yhteydessä. Oppimisympäristöt: Eri sisältöalueiden perusteiden opetus toteutetaan oppilaitoksessa/oppilaitoksen havaintometsässä, käytännön työelämäkohteilla, erilaisilla retkeily- ja havaintokohteilla ja verkkoympäristössä. Metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvien töiden harjaantumisopintoja suoritetaan työssäoppimispaikoilla. Manuaaliseen puunkorjuuseen liittyvät työharjoitukset toteutetaan käytännön harjoituskohteilla oppilaitoksen välittömässä valvonnassa. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: Tavoitteisiin perehdyttäminen ja lähtötason mittaus: perehdytetään opintojen alussa ammattitaitovaatimuksiin liittyviin keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueiden osalta. Eri sisältöalueiden perusteiden tiedollinen hallinta arvioidaan lähtötasokoetehtävien avulla. Oppimisen edistymisen arviointi: Eri sisältöalueiden perusteisiin liittyvää tiedollista ja taidollista oppimista mitataan ohjaavilla kokeilla sekä tunnistamis- ja määrittämistehtävillä. Puuston arviointiin ja mittaukseen liittyvien taitojen oppimista arvioidaan mittaamalla ennalta mitattuja puita ja metsikkökoealoja. Metsän uudistamiseen, taimikonhoitoon ja puunkorjuuseen liittyvien työtaitojen oppimisen kehittymistä arvioidaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla jatkuvalla seurannalla. palaute opintojen eri vaiheissa pohjautuu opettajan tai työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan suorittamaan yhteisarviointiin. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

12 12 Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti seuraavat eri sisältökohtiin liittyvät asiat: Metsänhoidon perusteet kehitysluokkien määrittäminen ja kangasmaiden kasvupaikkatyyppien tunnistaminen Metsäluonnonhoito metsämarjojen, yleisimpien sienilajien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen Puuston arviointi ja mittaus yksittäisen puun ja metsikkökoealan tunnusten mittaus Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon liittyvät työtehtävät Manuaalinen puunkorjuu harvennusleimikon suunnitteluun ja puutavaran hakkuuseen liittyvät työtehtävät Työvälineet työvälineiden normaalit huollot ja pienet kunnostustoimenpiteet työturvallisuusmääräykset Metsäalan toimintaympäristö puutavaran tärkeimmät jatkojalosteet ja omaan työhönsä liittyvät metsäalan toimijat ja palveluiden tuottajat Työssäoppimisjakson päätyttyä siihen liittyvän oppimisen kokonaisarviointi suoritetaan opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteisessä arviointi- ja palautekeskustelussa. Ammattiosaamisen näyttö: Osanäyttö 1. Puuston mittaus ja arviointi Osanäyttö 2. Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Osanäyttö 3. Metsänviljelytyön suorittaminen (tarkennettu kuvaus näytön kuvauksessa) Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työprosessin hallinnasta taimikonhoitoon ja puutavaran manuaalisen hakkuuseen liittyvien työmenetelmien hallinta, metsämarjojen ja sienten tunnistaminen, metsänkäsittelyohjeiden ja -suositusten huomiointi, eri kulttuurien huomioiminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta metsäkasvien, kasvupaikkatyyppien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen, puulajivalinta, puutavaran jatkojalostus ja metsätalouden työnantajat, puukauppamuodot, metsäluonnonhoidon vaatimusten huomiointi. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä taimikonhoitotyötä ja ensiharvennusta valmistaen puutavaraa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointimenetelmät: Metsänhoitotöiden tekemiseen liittyvää työprosessin hallintaa arvioidaan oppilaitoksen harjoitustyökohteilla tai työssäoppimispaikoilla suoritettavalla seurannalla. Työn perustana olevan tiedon hallintaa arvioidaan eri havaintokohteisiin liittyvillä määrittämis- ja tunnistustehtävillä sekä erilaisten harjoitustöiden yhteydessä tietojen soveltamistaitojen ja oman työn arvioinnin osalta.

13 13 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Metsäalan perustutkinnon ja metsätalouden koulutusohjelman Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu 3 osanäytöstä: Osanäyttö 1. Puuston mittaus ja arviointi mittaa, määrittää tai arvioi säännölliseltä metsikkökoealalta (vähintään 0,1 ha) seuraavat koealatiedot kasvupaikkatyyppi pääpuulaji ikä valtapituus keskipituus runkoluku pohjapinta-ala pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta kuutiomäärä. Välineet: relaskooppi, ikäkaira, hypsometri, koealakeppi 3,99 m, tarvittavat lomakkeet ja taulukot, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 2. Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu suunnittelee maastossa ensiharvennusvaiheen saavuttaneeseen puustoon yhdelle tai useammalle metsäkuviolle puunkorjuuleimikon ja laatii leimikkosuunnitelmakartan, jossa ilmenee leimikon rajaus ajourat varastoalueet muut puunkorjuuseen vaikuttavat tekijät (sähkölinjat, arvokkaat luontokohteet yms.) ja määrittää leimikkotiedot kasvupaikkatyyppi puustotiedot ennen hakkuuta puustotiedot hakkuun jälkeen. Välineet: metsätaloussuunnitelma, metsurin rullamitta (tai lankamittalaite), relaskooppi, tarvittavat taulukot, leimikkokarttapohja esim. 1:2500, leimikkotietolomake, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 3. Metsänviljelytyön suorittaminen suorittaa metsänviljelytyötä laikutetulla, äestetyllä tai mätästetyllä uudistusalalla normaaleissa maastoolosuhteissa. Arvioitavia työvaiheita ovat työvaikeusluokituksen määrittäminen taimivakan täyttö viljelytyön suorittaminen viljelytiheyden kontrollointi koealakeppiä käyttäen. Välineet: 1-2 v. männyn tai kuusen kennotaimet, taimivakka, pottiputki, suojakäsineet, koealakeppi 3,99 m, voimassa oleva metsäalan työehtosopimus, tarvittavat lomakkeet, muistiinpanovälineet.

14 14 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessien hallinnasta puuston mittaus ja arviointi, leimikon puunkorjuun suunnittelu, metsänviljelytyön suorittaminen, oma-aloitteisuus ja ahkeruus, oman työn arviointi sekä päätösten tekeminen, estetiikan huomioiminen työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta kehitysluokkien tunnistus sekä leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohtien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen pois lukien ensiavun antaminen. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Näyttöjä kuvaavat lauseet määritellään opiskelijakohtaisesti työn toteutuksen jälkeen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 1. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä lumettomana aikana, puuston kehitysluokka 2-3. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden syksy. 2. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä tai ulkopuolisella harjoitustyökohteella lumettomana aikana, puuston käsittelytapa kasvatushakkuu, kehitysluokka 2-3. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden kevät/2. lukuvuoden syksy. 3. osanäyttö toteutetaan työssäoppimispaikalla normaalilla metsänviljelykohteella. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden kevät-kesä. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät Osanäyttö 1 ja 2 Osanäyttö 3 (x) Alan opettaja(t) ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä (x) em yhdessä Lopullisesta ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää arviointiin osallistunut/osallistuneet opettaja yksinään ja/tai opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

15 15 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Puuston mittaus ja arviointi Metsänhoitotöiden tekeminen Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Estetiikan huomioiminen Aloitekyky Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 mittaa ja arvioi ohjattuna mittaa ja arvioi lähes itsenäisesti mittaa ja arvioi itsenäisesti töihinsä liittyvän puuston töihinsä liittyvän ja huolellisesti töihinsä liitty- yleisesti käytössä olevien puuston yleisesti käytössä vän puuston yleisesti käytössä mittaus- ja arviointivälineiden olevien mittaus- ja arviointi- olevien mittaus- ja avulla välineiden avulla arviointivälineiden avulla viljelee ohjattuna metsänuudistuskohteen hoitaa ohjattuna taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tekee ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa ohjattuna huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää osittain metsäsuunnitelman tietoja sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti ja pääosin motivoituneesti tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin kauppasieniä ottaa työssään huomioon ohjattuna metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset viljelee itsenäisesti ja huolellisesti annettuja ohjeita noudattaen metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tyypillisillä työkohteilla itsenäisesti ja huolellisesti sekä annettuja ohjeita noudattaen tekee lähes itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa huomioon lähes itsenäisesti eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää keskeisiltä osin metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti ja motivoituneesti tunnistaa maakunnan metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet ottaa työssään huomioon lähes itsenäisesti keskeisimpien metsä-luonnon arvokkaiden elinympäristöjen sekä biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset viljelee itsenäisesti ja huolellisesti metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta hoitaa itsenäisesti ja huolellisesti taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä aina huolellisesti ja laadukkaasti sekä annettuja ohjeita noudattaen tekee itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa itsenäisesti huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti, motivoituneesti työtään arvostaen tunnistaa hyvin maa-kunnan metsämarjat ja kauppasienet ottaa työssään huomioon itsenäisesti keskeisimpien metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen sekä biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset

16 16 Oman työn arviointi Päätösten teko Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Metsän luontainen kehitys Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus Puulajivalinta arvioi ohjattuna omaa työtään ja kehittymistään tekee päätökset oikein ja etenee loogisesti usein toistuvissa työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. arvioi omaa työtään ja kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti tekee pääosin oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. arvioi monipuolisesti työsuoritustaan ja kehittymistään kriteerien mukaisesti tekee päätökset nopeasti ja oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. käyttää metsätyövälineitä ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tunnistaa osittain työympäristöön tunnistaa ja ottaa huomioon tunnistaa ja ottaa huomioon sekä työ- pääosin työympäristöön työympäristöön sekä työ- menetelmiin ja -välineisiin sekä työmenetelmiin ja menetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät välineisiin liittyvät vaarateki- liittyvät vaarat jät käyttää metsätyövälineitä lähes itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen mukaisesti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet huolellisesti. käyttää metsätyövälineitä itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa huolellisesti ja laadukkaasti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 kuvailee ohjattuna metsän kuvailee keskeisimmät kuvailee metsän luontaisen luontaisen kehityksen ja metsän luontaisen kehityksen kehityksen ja metsän kierto- metsän kiertokulun vaiheet ja metsän kiertokulun kulun vaiheet sekä tuntee sekä tuntee osittain metsäluonnon vaiheet sekä tuntee pääosin hyvin metsäluonnon ekolo- ekologian perusteet metsäluonnon ekologian gian perusteet tunnistaa osittain kivennäismaiden maalajit sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja keskeiset taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa ohjattuna kasvupaikkatyypit ja toimintaalueen metsätyypit tunnistaa toiminta-alueen tavallisimmat opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elin-ympäristöjen keskeiset piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna niiden käyttömahdollisuudet perustelee ohjattuna työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet perusteet tunnistaa yleisimmät kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa lähes itsenäisesti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa toiminta-alueen tavallisimmat metsä- ja opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa hyväksyttävällä tavalla niiden rakenteen, ominaisuudet ja keskeisimmät käyttömahdollisuudet perustelee pääosin työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet tunnistaa hyvin kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pää-piirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa itsenäisesti ja luotettavasti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa ja tuntee toimintaalueen tavallisimmat metsäja opaskasvit, sekä tunnistaa arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa perusteellisesti niiden rakenteen, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet perustelee monipuolisesti ja luotettavasti työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsän-hoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet

17 17 Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollisten tavoitteiden tunnistaminen Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat Leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohdat Puukauppa Metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsittely Riistan elinympäristöjen huomioiminen tunnistaa ohjattuna puuston eri kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet luettelee osittain puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee osittain myös muiden keskeisten metsäalan toimijoiden aseman metsäalan toimintakentässä kertoo ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee ohjattuna puukauppamuodot kuvailee osittain metsänuudistamisen ja kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo pääosin metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puun kasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee osittain maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa. tunnistaa selväpiirteiset kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tietää tärkeimmät puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää lähes itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita metsäsektorilla kertoo sekä perustelee pääosin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee keskeisiltä osin puukauppamuodot ja perustelee pääosin niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee hyväksyttävällä tavalla metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä keskeisimmät puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa lähes itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii monipuolisesti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa. tunnistaa kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tietää perusteellisesti ja laajasti puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsä-alan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita ja kehityssuuntia metsäsektorilla kertoo sekä perustelee monipuolisesti leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee perusteellisesti puukauppamuodot ja perustelee niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee perusteellisesti metsän uudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elin-ympäristöt sekä osaa itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsä-alan työtehtävissä hankkii tehokkaasti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa sekä analysoi ja käyttää sitä monipuolisesti.

18 18 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ensiapu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden pukeutuu työ- ja sää- pukeutuu työ- ja sää- mukaisesti olosuhteiden mukaisesti olosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia käyttää henkilökohtaisia käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita suojavarusteita suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla itselle tai muille työmaalla liikkuville liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteissa osaa antaa perusensiavun osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset keskustelee ohjattuna toiminnastaan. keskustelee omaaloitteisesti toiminnastaan. tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa keskustelee itsenäisesti toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot. AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.

19 19 METSÄNHOITO JA PUUNKORJUUPALVELUT (ko) 40 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana hinnoitella työnsä tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Työkohteen suunnittelu Uudistamistyöt Taimikonhoidon työt Kasvatusmetsien käsittely Manuaalinen puutavaran valmistus Lähikuljetus Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen Metsänparannustyöt Metsätyön ja -palvelujen hinnoittelu ja asiakaspalvelu integroituna eri työlajeihin Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja metsänhoitosuositusten huomioon ottaminen estetiikka Kestävä kehitys Oma-aloitteisuus Itsearviointi Päätösten tekeminen Työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot Teknologinen ja tietotekninen osaaminen Metsätyön hinnoittelu ja asiakaspalvelu integroituna eri työlajeihin Aloitekyky ja yrittäjyys Turvallisen ja vastuullisen toiminnan arvostaminen Terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen Terveellisen ja turvallisen työympäristön suunnittelu ja ylläpitäminen Alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Ammattietiikka Ammattietiikka kestävän kehityksen toteuttamisessa Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tämä tutkinnon osa sisältää opinnäytteen (laajuus väh. 2 ov). Opinnäytteen toteuttamisesta ja arvioinnista oppilaitos tiedottaa erikseen. Metsän uudistaminen ja kasvattaminen, to 8 ov metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen metsikkötunnusten mittaaminen tai määrittäminen kohteella normaalit työtehtävät huomioiden annetut ohjeet työhön ja työympäristöön liittyvät työturvallisuustekijät

20 20 Metsänparannus perusparannustoimenpiteen määrittäminen työkohteella nuoren metsän kunnostukseen liittyvä raivaus- ja moottorisahatyön tekeminen Puunkorjuun suunnittelu metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen leimikon maastosuunnitteluun liittyvät tehtävät puustotunnusten mittaaminen harvennusmallin hyödyntäminen metsän käsittelyohjeena puutavarakertymän arviointi Manuaalinen puutavaran valmistaminen, to 2 ov puutavaran valmistaminen ohjeiden mukaisesti tavallisilla hakkuumenetelmillä työvälineiden huolto ja kunnostaminen kuitupuun ja tukin mittaukseen ja laskentaan liittyvät tehtävät työhön ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Puutavaran lähikuljetus puutavaran lähikuljetuksen työtehtävät pienajokalustolla puutavaran kuormaus ja ajo metsätraktorilla opettajan ohjauksessa koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Metsäpalveluyrittäminen työhönsä liittyvien läheisimpien sidosryhmien tunteminen palveluyrittämiseen liittyvä oman työn suunnittelu ja hinnoittelu tärkeimmät työsuhde- ja sosiaaliturvasäännökset ja -määräykset Oppimisympäristöt: Eri sisältöalueiden tiedollisten ja taidollisten perusteiden opetus toteutetaan oppilaitoksessa/oppilaitoksen havaintometsässä, retkeily- ja havaintokohteilla ja verkkoympäristössä. Metsän uudistamisen ja kasvattamisen, metsänparannuksen sekä puunkorjuun työtaitojen kehittämiseen liittyviä oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen havaintometsä, eri työnantajien tarjoamat työkohteet sekä työssäoppimispaikat. Metsäpalveluyrittämiseen liittyviä oppimisympäristöjä perinteisten metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden ohella ovat esimerkiksi maisemanhoitokohteet, kaava- ja piha-alueiden puustojen hoitokohteet sekä puutavaran mekaaniseen jalostukseen liittyvät tuotannolliset palvelut. Opetuksen täydentämiseen ja havainnollistamiseen liittyviä oppimisympäristöjä ovat esim. taimitarhat, puulajipuistot, suojelualueet, konemessut, työnäytökset, metsäkoneiden valmistajat ja puuta jalostavat yritykset. Opetusmenetelmät: Opetusmenetelmiä ovat kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, verkossa oppiminen ja työssäoppiminen. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tavoitteisiin perehdyttäminen ja lähtötason mittaus: perehdytetään tutkinnon osan opintojen alussa ammattitaitovaatimuksiin liittyviin keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueiden osalta. Eri sisältöalueiden tiedollinen ja taidollinen hallinta arvioidaan lähtötasoa mittaavien tehtävien ja aikaisemmin todetun osaamisen avulla. Oppimisen edistymisen arviointi: Tutkinnon osan eri sisältöalueiden tiedollisen hallinnan edistymistä arvioidaan ohjaavilla kokeilla sekä tunnistamis- ja määrittämistehtävillä. Metsän uudistamiseen ja kasvattamiseen, metsänparannukseen sekä puutavaran valmistamiseen, mittaukseen ja lähikuljetukseen liittyvien työtaitojen kehittymistä arvioidaan oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työharjoituksiin liittyvällä seurannalla.

21 21 Metsäpalveluyrittämiseen liittyvää oppimisen edistymistä arvioidaan palveluiden hinnoittelun osalta metsän uudistamiseen ja kasvattamiseen ja puunkorjuuseen liittyvän seurannan yhteydessä ja muilta osin ko. opintosisällön työharjoituksiin liittyvällä seurannalla ja opintokäynteihin liittyvillä tehtävillä. lle annettava palaute oppimisen edistymisestä pohjautuu opettajan tai työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan oman arvioinnin pohjalta suoritettavaan yhteisarviointiin. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti seuraavat eri sisältökohtiin liittyvät asiat: Metsän uudistaminen ja kasvattaminen, to 8 ov metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen metsikkötunnusten mittaaminen tai määrittäminen kohteella normaalit työtehtävät huomioiden annetut ohjeet työhön ja työympäristöön liittyvät työturvallisuustekijät Metsänparannus perusparannustoimenpiteen määrittäminen työkohteella nuoren metsän kunnostukseen liittyvä raivaus- ja moottorisahatyön tekeminen Puunkorjuun suunnittelu metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen leimikon maastosuunnitteluun liittyvät tehtävät puustotunnusten mittaaminen harvennusmallin hyödyntäminen metsän käsittelyohjeena puutavarakertymän arviointi Manuaalinen puutavaran valmistaminen, to 2 ov puutavaran valmistaminen ohjeiden mukaisesti tavallisilla hakkuumenetelmillä työvälineiden huolto ja kunnostaminen kuitupuun ja tukin mittaukseen ja laskentaan liittyvät tehtävät työhön ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Puutavaran lähikuljetus puutavaran lähikuljetuksen työtehtävät pienajokalustolla puutavaran kuormaus ja ajo metsätraktorilla opettajan ohjauksessa koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Metsäpalveluyrittäminen työhönsä liittyvien läheisimpien sidosryhmien tunteminen palveluyrittämiseen liittyvä oman työn suunnittelu ja hinnoittelu tärkeimmät työsuhde- ja sosiaaliturvasäännökset ja -määräykset Ammattiosaamisen näyttö: Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osanäytöstä. Osanäyttö 1. Taimikonhoito Osanäyttö 2. Puutavaran manuaalinen valmistaminen (tarkempi kuvaus näytön kuvauksessa)

22 22 Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työprosessin hallinnasta metsän uudistamistyöt, puunkorjuun erityiskohteisiin liittyvät työtehtävät, metsänparannustöiden tekeminen ja puutavaran lähikuljetukseen liittyvät taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta toimialansa ja lähimpien sidosryhmien tunteminen, metsäpalveluyrittämisen toimintaedellytyksiin sekä työsuhde- ja sosiaaliturvasäännöksiin liittyvien asioiden hallinta, yritysten verkostoitumisen luomat mahdollisuudet elinikäisen oppimisen avaintaidoista ensiavun antaminen ja toiminta tapaturmatilanteessa. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä metsän uudistamiseen, metsänparannukseen, puunkorjuun erityiskohteisiin ja puutavaran lähikuljetukseen liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija osoittaa ammattitaitonsa soveltamalla eri sisältöalueisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan metsäpalveluiden tuottamiseen ja asiakaspalveluun. Arviointimenetelmät: Työn perustana olevan tiedon hallintaa arvioidaan osaamista mittaavilla kokeilla, havaintokohteisiin ja yritysvierailuihin liittyvillä tehtävillä ja raportoinneilla. Työtehtäviin liittyvää tiedon soveltamistaitoja arvioidaan työharjoituksiin liittyvällä seurannalla. Metsän uudistamiseen, metsänparannukseen, puunkorjuun erityiskohteisiin, puutavaran lähikuljetukseen ja metsäpalveluyrittämiseen liittyvää työprosessin hallintaa arvioidaan oppilaitoksen harjoitustyökohteilla tai työssäoppimispaikoilla suoritettavalla seurannalla. Taimikonhoitoon ja puutavaran valmistamiseen liittyvillä näytöillä sekä muuhun osaamisen arviointiin perustuvalla käytännön työtehtävien hallinnalla on merkittävä painoarvo tutkinnon osan arvosanan muodostumisessa. Tähän tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa opinnäytteen arvosana.

23 23 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Metsäalan perustutkinnon ja metsätalouden koulutusohjelman Metsänhoito ja puunkorjuupalvelut 40 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osanäytöstä. Osanäyttö 1. Taimikonhoito Kuvaus: suorittaa taimikonhoitotyötä perkaus-harvennuskohteella, jossa taimikko on saavuttanut metsänhoitosuositusten mukaisen käsittelyvaiheen (valtapituus 3-8 m) ja käsittely on metsänhoidollisesti tarpeen. Ennakkotehtävänä opiskelija laatii työsuunnitelman, johon hän kokoaa omaa työtään koskevat suunnitelmatiedot. suorittaa taimikonhoitotyötä siinä laajuudessa, että se voidaan kaikilta osin arvioida. Osanäytössä arvioitavia asioita ovat työsuunnitelma työn teknillinen suorittaminen työn laatu ja oman työn kontrollointi soveltamistaidot työvälineiden kunto työturvallisuus. Välineet: raivaussaha + työvälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, koealakeppi 3,99 m, metsäsuunnitelmatiedot, Tapion hyvän metsänhoidon suositukset - maastotaulukot, esitäytetty työsuunnitelmalomake, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 2. Puutavaran manuaalinen valmistaminen Kuvaus: suorittaa manuaalisesti harvennushakkuuta ensiharvennuskohteella, jonka puusto on saavuttanut Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisen leimausrajan. Ennakkotehtävänä opiskelija laatii työsuunnitelman, johon hän kokoaa omaa työtään koskevat suunnitelmatiedot. valmistaa palstallaan puutavaraa annettujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti huomioiden puuston yksilöinnissä ja metsän käsittelyssä Tapion hyvän metsänhoidon suositukset. Työmenetelmänä käytetään kasausta vyöhykkeelle (lyhyt kuitu) tai kasausta palstalle (pitkä kuitu) ja työtä tehdään siinä laajuudessa, että se voidaan kaikilta osin arvioida. Osanäytössä arvioitavia asioita ovat työsuunnitelma työmenetelmän hallinta hakkuutekniikka ja ergonomia työn laatu ja oman työn kontrollointi soveltamistaidot työvälineiden kunto työturvallisuus. Välineet: moottorisaha + hakkuutyövälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, koealakeppi 3,99 m, relaskooppi, metsäsuunnitelmatiedot, Tapion hyvän metsänhoidon suositukset - maastotaulukot, esitäytetty työsuunnitelmalomake, muistiinpanovälineet.

24 24 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessin hallinta pois lukien uudistamistyöt, lähikuljetus, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen ja metsänparannustyöt työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Näyttöjä kuvaavat lauseet määritellään opiskelijakohtaisesti työn toteutuksen jälkeen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 1. osanäyttö toteutetaan työssäoppimispaikalla käsittelyvaiheen saavuttaneella taimikon perkaus-harvennuskohteella. Toteutusajankohta 2. lukuvuoden syksy. 2. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä tai ulkopuolisella harjoitustyökohteella, puusto ensiharvennusvaiheessa. Toteutusajankohta 2. lukuvuoden kevät tai 3. lukuvuoden syksy. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 1. osanäyttö opettaja ja työelämänedustaja yhdessä 2. osanäyttö opettaja tai opettaja ja työelämänedustaja yhdessä Lopullisesta ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää arviointiin osallistunut/osallistuneet opettaja yksinään ja/tai opettajat yhdessä. 1. osanäyttö ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä 2. osanäyttö (x) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

1. METSALAN PERUSTUTKINTO

1. METSALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Metsätalouden osaamisala, Metsäenergian tuottaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(72) Sisällys 1. METSALAN perustutkinto... 2 1.1. Metsäalan arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto SISÄLLYSLUETTELO METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 7 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 LUONNOS MÄÄRÄYS / 011/ 2008 Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET) Sisältö

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009 AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009 AUTOKORINKORJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOKORINKORJAAJA AUTOMAALAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOMAALARI AUTOMYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOMYYJÄ AUTOTEKNIIKAN

Lisätiedot