JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 JOHDANTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINNON TAVOITTEET PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN METSÄALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU METSÄNHOITO JA PUUNKORJUUPALVELUT (ko) METSÄTIEDON KERUU JA SEN HYÖDYNTÄMINEN (ko) METSÄTRAKTOREIDEN KÄYTTÖ (ko) PUUN JATKOJALOSTUS (ko) METSÄENERGIAN HANKINTA (ko) METSÄNHOITOTYÖT (ko) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT: KONEELLINEN PUUNKORJUU (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT: TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VALINNAINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI VALINNAINEN MATEMATIIKKA VALINNAINEN LIIKUNTA VALINNAINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT: TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN TYÖKOKEMUS OPINNÄYTE

4 4 JOHDANTO (Ops hyväksytty KAM, JEDU) 1. METSÄALAN PERUSTUTKINTO Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana metsäalan tutkinnon perusteita, OPH:n määräys pvm , Dno 36/011/2009 ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen 1.1 METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomen talous nojaa edelleen, toimintaympäristön rajuista muutoksista huolimatta vahvasti metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Maamme nettovientituloista hyvin suuri osa tulee metsäteollisuudesta. Osuus on vientituloista merkittävämpi, kuin monessa muussa maassa. Vaikka metsää hyödyntävä tuotanto on kasvanut monikymmenkertaiseksi, metsää on enemmän kuin koskaan ja sen kasvu on suurempi kuin koskaan. Sen vuoksi kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi miljoonilla kuutiometreillä. Suomi elää edelleenkin metsästä. Metsän ja puun arvostus lisääntyy tulevaisuudessa, koska maailma kiinnittää kasvavaa huomiota ympäristöön ja kulutettavien raaka-aineiden uusiutuvuuteen. Kierrätettävä ja uusiutuva puu sitoo hiiltä ja jarruttaa ilmaston muutosta. Puu on tulevaisuudessa entistä arvokkaampi raaka-aine, joka kannattaa käyttää tarkasti ja jonka jalostusarvoa voidaan edelleen nostaa, sillä puu muuntuu yllättävän moneksi. Puu ja metsät tarjoavat myös tulevaisuudessa virkistystä, luonnonarvoja, työtä ja toimeentuloa meille kaikille. Metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden ohella metsäkoneiden valmistuksesta ja koneellisesta tavaralaji-menetelmään perustuvasta puunkorjuusta on muodostunut yksi maamme huipputeknologian käyntikorteista maailmalla. Metsäala on se metsäklusterin osa, jonka tavoitteena on kestävä hyvinvointi monimuotoisista metsistä. Se sisältää maamme tärkeimmän luonnonvaran, metsän, kestävän hoidon ja käytön. Keskeiset periaatteet talousmetsien elinvoimaisuudesta ja monimuotoisuudesta tarkoittavat sekä puuntuotannon että metsien tarjoamien muiden hyötyjen turvaamista. Lisäksi otetaan huomioon metsien monimuotoisuuden turvaaminen. Metsäalan tyypillisiä ammatteja ovat metsäkoneenkuljettajat, metsurit, metsäkoneasentajat, puutavara-autonkuljettajat, metsäpalveluyrittäjät, metsänparannuskoneenkuljettajat, bioenergia-alan työntekijät, taimitarhatyöntekijät ja metsäalan esimiestehtävissä toimivat metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat. Eri selvitysten mukaan metsäkoneenkuljettajia, metsureita ja puutavara-autonkuljettajia sekä bioenergia-alan työntekijöitä ja toimijoita tarvitaan lähitulevaisuudessa yhä kasvava määrä. 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot metsäalan työtehtäviä varten, niin että hän suoriutuu metsäalan tavanomaisista perustöistä sekä oman koulutusohjelmansa mukaisista työtehtävistä. Hänen on hahmotettava oman työnsä merkitys osana metsäalan tehtäväkenttää. Tutkinnon suoritettuaan hänen on tunnettava metsäluonto niin hyvin, että hän osaa työskentelyssään ottaa huomioon metsien monimuotoisuuden, tuottavuuden ja uusiutumiskyvyn turvaamisen sekä eliölajien elinympäristöjen säilyttämisen sekä myös työnsä muut ympäristövaikutukset. Hänen on osattava työskennellä taloudellisesti, tuottavasti ja asiakaslähtöisesti. Hänellä on oltava myös käsitys kannattavan yritystoiminnan edellytyksistä. Hänen on osattava toimia ammattinsa edellyttämien työryhmien ja tiimien jäsenenä ja sopeuduttava työyhteisöönsä sekä pystyttävä työskentelemään itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti. Hänen on tunnettava metsätalouden organisaatiot ja toiminnot sekä niiden avaintehtävät. Perustutkinnon suorittaneen on tunnettava omaan työhönsä liittyvät työturvallisuuden ja ergonomian vaatimukset sekä pystyttävä huolehtimaan omasta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hänellä on oltava oikea asenne työntekoon sekä valmiudet tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen. Hän tuntee ja arvostaa oman ammattialansa ja lähialueensa kulttuuria sekä tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä niin, että selviää myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. Metsätalouden koulutusohjelman suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä. Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut metsätalouden ammattilainen osaa uudistaa metsää manuaalisesti kylvämällä ja istuttamalla. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mitata sekä pysty- että hakattua puuta. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, koneita ja materiaaleja oikeita työtapoja noudattaen.

5 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Metsätalouden työelämärakenteessa on menossa siirtymävaihe työsuhteisen työvoiman käytöstä metsä-talouteen liittyvien palveluiden tuottamiseen. Erilaisten metsäpalveluyritysten rooli tulee korostumaan lähitulevaisuudessa. Edellä esitetyt muutokset on huomioitu itsenäisen työn osaamisen painotuksina ja yrittäjyyden korostamisena tutkinnon eri osissa. Oppilaitoksen toiminta-alueella metsätalouden merkitys on huomattava. Erityisesti nuorten metsien hoito ja kunnossapito vaatii sekä taloudellisia että työvoimaresursseja. Metsuri- metsäpalvelujen tuottaja koulutus-ohjelman sisällöissä painotetaan käytännön osaamista metsänhoidossa, kasvatusmetsien ja energiapuun manuaalisessa sekä koneellisessa puunkorjuussa ja metsien monikäytössä. 1.4 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN Oppilaitoksen toiminta-alueella metsuri-metsäpalvelujen tuottajien työllistymisnäkymät ovat lähitulevaisuudessa positiiviset, sillä alalta poistuu eläköitymisen kautta vanhoja työntekijöitä, mikä ei välttämättä vaikuta työpaikkojen kokonaismäärään vähentävästi. Tulevat työpaikat ovat perinteisten työsuhteisten lisäksi erityyppiseen yrittäjätoimintaan perustuvia. Alueella toimii useita metsäkoneyrityksiä, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia metsäkoneen käytön perusvalmiudet osaaville työntekijöille. Maakunnalliset ja valtakunnalliset työllistymisnäkymät ovat samansuuntaiset. Jatkuvasti kasvava kansainvälistyminen antaa paljon uusia mahdollisuuksia työllistyä ammattialan yrityksiin Euroopan maissa ja kauempanakin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammatti-korkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Metsäalan perustutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakeutua metsäkonealan ammattiopintoihin kyseistä koulutusta antaviin oppilaitoksiin. Muita luontevia jatkokoulutusväyliä ovat mm. ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan, erityisesti metsätalousinsinöörin (240 op.) opinnot sekä yliopistojen maa- ja metsä-tieteelliset opinnot samoin kuin luonnonvaraalan ammatti- ja erikoisammatti-tutkinnot. Oppilaitoksen toiminta-alueella jatko-opintomahdollisuuksia ei ole, mutta lähimaakunnissa on useita oppilaitoksia, joihin voi hakea jatko-opintoihin. Metsätalouteen liittyviä korkeakoulututkintoja voi suorittaa muun muassa Helsingin ja Joensuun yliopistoissa.

6 6 2. METSÄALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne METSÄALAN PERUSTUTKINTO 120 ov 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov, to 4 ov Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov, to 10 ov Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen 10 ov, to 2 ov Metsätraktoreiden käyttö 10 ov, to 2 ov Puun jatkojalostus 10 ov, to 2 ov Metsäenergian hankinta 10 ov, to 2 ov Metsänhoitotyöt 10 ov, to 2 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Koneellinen puunkorjuu 10 ov, to 2 ov 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Oppilaitoksen tarjonta valinnaisissa Äidinkieli... 4 ov ov... 0 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 1 ov ov... 2 ov Vieras kieli... 2 ov ov... 2 ov Matematiikka... 3 ov ov... 2 ov Fysiikka ja kemia... 2 ov ov... 0 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto... 1 ov ov... 0 ov Liikunta... 1 ov ov... 2 ov Terveystieto... 1 ov ov... 0 ov Taide ja kulttuuri... 1 ov ov... 0 ov Valinnaiset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto ov... 0 ov Tieto - ja viestintätekniikka ov... 2 ov Etiikka ov... 0 ov Kulttuurien tuntemus ov... 0 ov Psykologia ov... 0 ov Yritystoiminta ov... 2 ov 16 ov 4 ov

7 7 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 2 ov Työkokemus 8 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta:

8 8 3. OPINTOJEN AJOITUS METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 ov 1. vuosi 2.vuosi 3. vuosi Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov Työssäoppiminen 4 ov X Ammattiosaamisen näyttö (3 osanäyttöä) O/T O T O Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 60 ov Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov Työssäoppiminen 10 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (2 osanäyttöä) O/T T T/O Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Metsätraktoreiden käyttö 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Puun jatkojalostus 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T O/T Metsäenergian hankinta 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T

9 9 Metsänhoitotyöt 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (2 osanäyttöä) O/T O/T O/T Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Koneellinen puunkorjuu 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (oppilaitos tiedottaa opintojen sijoittumisesta erikseen) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 20 ov 10 ov 2 ov O/T Työkokemus 8 ov Opintojen ajoittuminen: Ammattiosaamisen näyttö: O=oppilaitoksessa, T=työpaikalla Työssäoppiminen: X

10 10 4 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU 20 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon mitata ja arvioida puuston suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä valmistaa manuaalisesti puutavaraa kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan periaatteet. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Puuston mittaus ja arviointi Metsänhoitotöiden tekeminen Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Estetiikan huomioiminen Aloitekyky Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys Oman työn arviointi Päätösten teko Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta Metsän luontainen kehitys Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus Puulajivalinta Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollistentavoitteiden tunnistaminen Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat Leimikon ja puunkorjuunsuunnittelun lähtökohdat Puukauppa Metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsittely Riistan elinympäristöjen huomioiminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ensiapu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Metsänhoidon perusteet kehitysluokkien määrittäminen ja kangasmaiden kasvupaikkatyyppien tunnistaminen Metsäluonnonhoito metsämarjojen, yleisimpien sienilajien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen Puuston arviointi ja mittaus

11 11 yksittäisen puun ja metsikkökoealan tunnusten mittaus Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt, to 4 ov metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon liittyvät työtehtävät Manuaalinen puunkorjuu harvennusleimikon suunnitteluun ja puutavaran hakkuuseen liittyvät työtehtävät Työvälineet työvälineiden normaalit huollot ja pienet kunnostustoimenpiteet työturvallisuusmääräykset Metsäalan toimintaympäristö puutavaran tärkeimmät jatkojalosteet ja omaan työhönsä liittyvät metsäalan toimijat ja palveluiden tuottajat Opetusmenetelmät: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkossa oppiminen ja työssäoppiminen. Ensiapu opiskellaan terveystiedon yhteydessä. Oppimisympäristöt: Eri sisältöalueiden perusteiden opetus toteutetaan oppilaitoksessa/oppilaitoksen havaintometsässä, käytännön työelämäkohteilla, erilaisilla retkeily- ja havaintokohteilla ja verkkoympäristössä. Metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvien töiden harjaantumisopintoja suoritetaan työssäoppimispaikoilla. Manuaaliseen puunkorjuuseen liittyvät työharjoitukset toteutetaan käytännön harjoituskohteilla oppilaitoksen välittömässä valvonnassa. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: Tavoitteisiin perehdyttäminen ja lähtötason mittaus: perehdytetään opintojen alussa ammattitaitovaatimuksiin liittyviin keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueiden osalta. Eri sisältöalueiden perusteiden tiedollinen hallinta arvioidaan lähtötasokoetehtävien avulla. Oppimisen edistymisen arviointi: Eri sisältöalueiden perusteisiin liittyvää tiedollista ja taidollista oppimista mitataan ohjaavilla kokeilla sekä tunnistamis- ja määrittämistehtävillä. Puuston arviointiin ja mittaukseen liittyvien taitojen oppimista arvioidaan mittaamalla ennalta mitattuja puita ja metsikkökoealoja. Metsän uudistamiseen, taimikonhoitoon ja puunkorjuuseen liittyvien työtaitojen oppimisen kehittymistä arvioidaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla jatkuvalla seurannalla. palaute opintojen eri vaiheissa pohjautuu opettajan tai työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan suorittamaan yhteisarviointiin. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

12 12 Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti seuraavat eri sisältökohtiin liittyvät asiat: Metsänhoidon perusteet kehitysluokkien määrittäminen ja kangasmaiden kasvupaikkatyyppien tunnistaminen Metsäluonnonhoito metsämarjojen, yleisimpien sienilajien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen Puuston arviointi ja mittaus yksittäisen puun ja metsikkökoealan tunnusten mittaus Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon liittyvät työtehtävät Manuaalinen puunkorjuu harvennusleimikon suunnitteluun ja puutavaran hakkuuseen liittyvät työtehtävät Työvälineet työvälineiden normaalit huollot ja pienet kunnostustoimenpiteet työturvallisuusmääräykset Metsäalan toimintaympäristö puutavaran tärkeimmät jatkojalosteet ja omaan työhönsä liittyvät metsäalan toimijat ja palveluiden tuottajat Työssäoppimisjakson päätyttyä siihen liittyvän oppimisen kokonaisarviointi suoritetaan opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteisessä arviointi- ja palautekeskustelussa. Ammattiosaamisen näyttö: Osanäyttö 1. Puuston mittaus ja arviointi Osanäyttö 2. Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Osanäyttö 3. Metsänviljelytyön suorittaminen (tarkennettu kuvaus näytön kuvauksessa) Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työprosessin hallinnasta taimikonhoitoon ja puutavaran manuaalisen hakkuuseen liittyvien työmenetelmien hallinta, metsämarjojen ja sienten tunnistaminen, metsänkäsittelyohjeiden ja -suositusten huomiointi, eri kulttuurien huomioiminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta metsäkasvien, kasvupaikkatyyppien ja arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen, puulajivalinta, puutavaran jatkojalostus ja metsätalouden työnantajat, puukauppamuodot, metsäluonnonhoidon vaatimusten huomiointi. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä taimikonhoitotyötä ja ensiharvennusta valmistaen puutavaraa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointimenetelmät: Metsänhoitotöiden tekemiseen liittyvää työprosessin hallintaa arvioidaan oppilaitoksen harjoitustyökohteilla tai työssäoppimispaikoilla suoritettavalla seurannalla. Työn perustana olevan tiedon hallintaa arvioidaan eri havaintokohteisiin liittyvillä määrittämis- ja tunnistustehtävillä sekä erilaisten harjoitustöiden yhteydessä tietojen soveltamistaitojen ja oman työn arvioinnin osalta.

13 13 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Metsäalan perustutkinnon ja metsätalouden koulutusohjelman Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu 3 osanäytöstä: Osanäyttö 1. Puuston mittaus ja arviointi mittaa, määrittää tai arvioi säännölliseltä metsikkökoealalta (vähintään 0,1 ha) seuraavat koealatiedot kasvupaikkatyyppi pääpuulaji ikä valtapituus keskipituus runkoluku pohjapinta-ala pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta kuutiomäärä. Välineet: relaskooppi, ikäkaira, hypsometri, koealakeppi 3,99 m, tarvittavat lomakkeet ja taulukot, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 2. Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu suunnittelee maastossa ensiharvennusvaiheen saavuttaneeseen puustoon yhdelle tai useammalle metsäkuviolle puunkorjuuleimikon ja laatii leimikkosuunnitelmakartan, jossa ilmenee leimikon rajaus ajourat varastoalueet muut puunkorjuuseen vaikuttavat tekijät (sähkölinjat, arvokkaat luontokohteet yms.) ja määrittää leimikkotiedot kasvupaikkatyyppi puustotiedot ennen hakkuuta puustotiedot hakkuun jälkeen. Välineet: metsätaloussuunnitelma, metsurin rullamitta (tai lankamittalaite), relaskooppi, tarvittavat taulukot, leimikkokarttapohja esim. 1:2500, leimikkotietolomake, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 3. Metsänviljelytyön suorittaminen suorittaa metsänviljelytyötä laikutetulla, äestetyllä tai mätästetyllä uudistusalalla normaaleissa maastoolosuhteissa. Arvioitavia työvaiheita ovat työvaikeusluokituksen määrittäminen taimivakan täyttö viljelytyön suorittaminen viljelytiheyden kontrollointi koealakeppiä käyttäen. Välineet: 1-2 v. männyn tai kuusen kennotaimet, taimivakka, pottiputki, suojakäsineet, koealakeppi 3,99 m, voimassa oleva metsäalan työehtosopimus, tarvittavat lomakkeet, muistiinpanovälineet.

14 14 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessien hallinnasta puuston mittaus ja arviointi, leimikon puunkorjuun suunnittelu, metsänviljelytyön suorittaminen, oma-aloitteisuus ja ahkeruus, oman työn arviointi sekä päätösten tekeminen, estetiikan huomioiminen työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta kehitysluokkien tunnistus sekä leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohtien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen pois lukien ensiavun antaminen. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Näyttöjä kuvaavat lauseet määritellään opiskelijakohtaisesti työn toteutuksen jälkeen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 1. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä lumettomana aikana, puuston kehitysluokka 2-3. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden syksy. 2. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä tai ulkopuolisella harjoitustyökohteella lumettomana aikana, puuston käsittelytapa kasvatushakkuu, kehitysluokka 2-3. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden kevät/2. lukuvuoden syksy. 3. osanäyttö toteutetaan työssäoppimispaikalla normaalilla metsänviljelykohteella. Toteutusajankohta 1. lukuvuoden kevät-kesä. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät Osanäyttö 1 ja 2 Osanäyttö 3 (x) Alan opettaja(t) ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä (x) em yhdessä Lopullisesta ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää arviointiin osallistunut/osallistuneet opettaja yksinään ja/tai opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

15 15 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Puuston mittaus ja arviointi Metsänhoitotöiden tekeminen Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Estetiikan huomioiminen Aloitekyky Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 mittaa ja arvioi ohjattuna mittaa ja arvioi lähes itsenäisesti mittaa ja arvioi itsenäisesti töihinsä liittyvän puuston töihinsä liittyvän ja huolellisesti töihinsä liitty- yleisesti käytössä olevien puuston yleisesti käytössä vän puuston yleisesti käytössä mittaus- ja arviointivälineiden olevien mittaus- ja arviointi- olevien mittaus- ja avulla välineiden avulla arviointivälineiden avulla viljelee ohjattuna metsänuudistuskohteen hoitaa ohjattuna taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tekee ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa ohjattuna huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää osittain metsäsuunnitelman tietoja sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti ja pääosin motivoituneesti tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin kauppasieniä ottaa työssään huomioon ohjattuna metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset viljelee itsenäisesti ja huolellisesti annettuja ohjeita noudattaen metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tyypillisillä työkohteilla itsenäisesti ja huolellisesti sekä annettuja ohjeita noudattaen tekee lähes itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa huomioon lähes itsenäisesti eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää keskeisiltä osin metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti ja motivoituneesti tunnistaa maakunnan metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet ottaa työssään huomioon lähes itsenäisesti keskeisimpien metsä-luonnon arvokkaiden elinympäristöjen sekä biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset viljelee itsenäisesti ja huolellisesti metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta hoitaa itsenäisesti ja huolellisesti taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä aina huolellisesti ja laadukkaasti sekä annettuja ohjeita noudattaen tekee itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa itsenäisesti huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla hyödyntää tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen työskentelee omaaloitteisesti, motivoituneesti työtään arvostaen tunnistaa hyvin maa-kunnan metsämarjat ja kauppasienet ottaa työssään huomioon itsenäisesti keskeisimpien metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen sekä biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset

16 16 Oman työn arviointi Päätösten teko Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Metsän luontainen kehitys Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus Puulajivalinta arvioi ohjattuna omaa työtään ja kehittymistään tekee päätökset oikein ja etenee loogisesti usein toistuvissa työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. arvioi omaa työtään ja kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti tekee pääosin oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. arvioi monipuolisesti työsuoritustaan ja kehittymistään kriteerien mukaisesti tekee päätökset nopeasti ja oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. käyttää metsätyövälineitä ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tunnistaa osittain työympäristöön tunnistaa ja ottaa huomioon tunnistaa ja ottaa huomioon sekä työ- pääosin työympäristöön työympäristöön sekä työ- menetelmiin ja -välineisiin sekä työmenetelmiin ja menetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät välineisiin liittyvät vaarateki- liittyvät vaarat jät käyttää metsätyövälineitä lähes itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen mukaisesti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet huolellisesti. käyttää metsätyövälineitä itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa huolellisesti ja laadukkaasti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 kuvailee ohjattuna metsän kuvailee keskeisimmät kuvailee metsän luontaisen luontaisen kehityksen ja metsän luontaisen kehityksen kehityksen ja metsän kierto- metsän kiertokulun vaiheet ja metsän kiertokulun kulun vaiheet sekä tuntee sekä tuntee osittain metsäluonnon vaiheet sekä tuntee pääosin hyvin metsäluonnon ekolo- ekologian perusteet metsäluonnon ekologian gian perusteet tunnistaa osittain kivennäismaiden maalajit sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja keskeiset taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa ohjattuna kasvupaikkatyypit ja toimintaalueen metsätyypit tunnistaa toiminta-alueen tavallisimmat opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elin-ympäristöjen keskeiset piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna niiden käyttömahdollisuudet perustelee ohjattuna työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet perusteet tunnistaa yleisimmät kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa lähes itsenäisesti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa toiminta-alueen tavallisimmat metsä- ja opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa hyväksyttävällä tavalla niiden rakenteen, ominaisuudet ja keskeisimmät käyttömahdollisuudet perustelee pääosin työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet tunnistaa hyvin kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pää-piirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa itsenäisesti ja luotettavasti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa ja tuntee toimintaalueen tavallisimmat metsäja opaskasvit, sekä tunnistaa arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa perusteellisesti niiden rakenteen, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet perustelee monipuolisesti ja luotettavasti työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsän-hoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet

17 17 Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollisten tavoitteiden tunnistaminen Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat Leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohdat Puukauppa Metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsittely Riistan elinympäristöjen huomioiminen tunnistaa ohjattuna puuston eri kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet luettelee osittain puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee osittain myös muiden keskeisten metsäalan toimijoiden aseman metsäalan toimintakentässä kertoo ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee ohjattuna puukauppamuodot kuvailee osittain metsänuudistamisen ja kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo pääosin metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puun kasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee osittain maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa. tunnistaa selväpiirteiset kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tietää tärkeimmät puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää lähes itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita metsäsektorilla kertoo sekä perustelee pääosin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee keskeisiltä osin puukauppamuodot ja perustelee pääosin niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee hyväksyttävällä tavalla metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä keskeisimmät puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa lähes itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii monipuolisesti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa. tunnistaa kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tietää perusteellisesti ja laajasti puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsä-alan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita ja kehityssuuntia metsäsektorilla kertoo sekä perustelee monipuolisesti leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat kuvailee perusteellisesti puukauppamuodot ja perustelee niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee perusteellisesti metsän uudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet tuntee maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elin-ympäristöt sekä osaa itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsä-alan työtehtävissä hankkii tehokkaasti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa sekä analysoi ja käyttää sitä monipuolisesti.

18 18 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ensiapu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden pukeutuu työ- ja sää- pukeutuu työ- ja sää- mukaisesti olosuhteiden mukaisesti olosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia käyttää henkilökohtaisia käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita suojavarusteita suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla itselle tai muille työmaalla liikkuville liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteissa osaa antaa perusensiavun osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset keskustelee ohjattuna toiminnastaan. keskustelee omaaloitteisesti toiminnastaan. tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa keskustelee itsenäisesti toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot. AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.

19 19 METSÄNHOITO JA PUUNKORJUUPALVELUT (ko) 40 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana hinnoitella työnsä tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Työkohteen suunnittelu Uudistamistyöt Taimikonhoidon työt Kasvatusmetsien käsittely Manuaalinen puutavaran valmistus Lähikuljetus Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen Metsänparannustyöt Metsätyön ja -palvelujen hinnoittelu ja asiakaspalvelu integroituna eri työlajeihin Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja metsänhoitosuositusten huomioon ottaminen estetiikka Kestävä kehitys Oma-aloitteisuus Itsearviointi Päätösten tekeminen Työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot Teknologinen ja tietotekninen osaaminen Metsätyön hinnoittelu ja asiakaspalvelu integroituna eri työlajeihin Aloitekyky ja yrittäjyys Turvallisen ja vastuullisen toiminnan arvostaminen Terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen Terveellisen ja turvallisen työympäristön suunnittelu ja ylläpitäminen Alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Ammattietiikka Ammattietiikka kestävän kehityksen toteuttamisessa Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tämä tutkinnon osa sisältää opinnäytteen (laajuus väh. 2 ov). Opinnäytteen toteuttamisesta ja arvioinnista oppilaitos tiedottaa erikseen. Metsän uudistaminen ja kasvattaminen, to 8 ov metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen metsikkötunnusten mittaaminen tai määrittäminen kohteella normaalit työtehtävät huomioiden annetut ohjeet työhön ja työympäristöön liittyvät työturvallisuustekijät

20 20 Metsänparannus perusparannustoimenpiteen määrittäminen työkohteella nuoren metsän kunnostukseen liittyvä raivaus- ja moottorisahatyön tekeminen Puunkorjuun suunnittelu metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen leimikon maastosuunnitteluun liittyvät tehtävät puustotunnusten mittaaminen harvennusmallin hyödyntäminen metsän käsittelyohjeena puutavarakertymän arviointi Manuaalinen puutavaran valmistaminen, to 2 ov puutavaran valmistaminen ohjeiden mukaisesti tavallisilla hakkuumenetelmillä työvälineiden huolto ja kunnostaminen kuitupuun ja tukin mittaukseen ja laskentaan liittyvät tehtävät työhön ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Puutavaran lähikuljetus puutavaran lähikuljetuksen työtehtävät pienajokalustolla puutavaran kuormaus ja ajo metsätraktorilla opettajan ohjauksessa koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Metsäpalveluyrittäminen työhönsä liittyvien läheisimpien sidosryhmien tunteminen palveluyrittämiseen liittyvä oman työn suunnittelu ja hinnoittelu tärkeimmät työsuhde- ja sosiaaliturvasäännökset ja -määräykset Oppimisympäristöt: Eri sisältöalueiden tiedollisten ja taidollisten perusteiden opetus toteutetaan oppilaitoksessa/oppilaitoksen havaintometsässä, retkeily- ja havaintokohteilla ja verkkoympäristössä. Metsän uudistamisen ja kasvattamisen, metsänparannuksen sekä puunkorjuun työtaitojen kehittämiseen liittyviä oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen havaintometsä, eri työnantajien tarjoamat työkohteet sekä työssäoppimispaikat. Metsäpalveluyrittämiseen liittyviä oppimisympäristöjä perinteisten metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden ohella ovat esimerkiksi maisemanhoitokohteet, kaava- ja piha-alueiden puustojen hoitokohteet sekä puutavaran mekaaniseen jalostukseen liittyvät tuotannolliset palvelut. Opetuksen täydentämiseen ja havainnollistamiseen liittyviä oppimisympäristöjä ovat esim. taimitarhat, puulajipuistot, suojelualueet, konemessut, työnäytökset, metsäkoneiden valmistajat ja puuta jalostavat yritykset. Opetusmenetelmät: Opetusmenetelmiä ovat kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, verkossa oppiminen ja työssäoppiminen. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tavoitteisiin perehdyttäminen ja lähtötason mittaus: perehdytetään tutkinnon osan opintojen alussa ammattitaitovaatimuksiin liittyviin keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueiden osalta. Eri sisältöalueiden tiedollinen ja taidollinen hallinta arvioidaan lähtötasoa mittaavien tehtävien ja aikaisemmin todetun osaamisen avulla. Oppimisen edistymisen arviointi: Tutkinnon osan eri sisältöalueiden tiedollisen hallinnan edistymistä arvioidaan ohjaavilla kokeilla sekä tunnistamis- ja määrittämistehtävillä. Metsän uudistamiseen ja kasvattamiseen, metsänparannukseen sekä puutavaran valmistamiseen, mittaukseen ja lähikuljetukseen liittyvien työtaitojen kehittymistä arvioidaan oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työharjoituksiin liittyvällä seurannalla.

21 21 Metsäpalveluyrittämiseen liittyvää oppimisen edistymistä arvioidaan palveluiden hinnoittelun osalta metsän uudistamiseen ja kasvattamiseen ja puunkorjuuseen liittyvän seurannan yhteydessä ja muilta osin ko. opintosisällön työharjoituksiin liittyvällä seurannalla ja opintokäynteihin liittyvillä tehtävillä. lle annettava palaute oppimisen edistymisestä pohjautuu opettajan tai työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan oman arvioinnin pohjalta suoritettavaan yhteisarviointiin. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti seuraavat eri sisältökohtiin liittyvät asiat: Metsän uudistaminen ja kasvattaminen, to 8 ov metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen metsikkötunnusten mittaaminen tai määrittäminen kohteella normaalit työtehtävät huomioiden annetut ohjeet työhön ja työympäristöön liittyvät työturvallisuustekijät Metsänparannus perusparannustoimenpiteen määrittäminen työkohteella nuoren metsän kunnostukseen liittyvä raivaus- ja moottorisahatyön tekeminen Puunkorjuun suunnittelu metsäsuunnitelman kuviotietojen hyödyntäminen leimikon maastosuunnitteluun liittyvät tehtävät puustotunnusten mittaaminen harvennusmallin hyödyntäminen metsän käsittelyohjeena puutavarakertymän arviointi Manuaalinen puutavaran valmistaminen, to 2 ov puutavaran valmistaminen ohjeiden mukaisesti tavallisilla hakkuumenetelmillä työvälineiden huolto ja kunnostaminen kuitupuun ja tukin mittaukseen ja laskentaan liittyvät tehtävät työhön ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Puutavaran lähikuljetus puutavaran lähikuljetuksen työtehtävät pienajokalustolla puutavaran kuormaus ja ajo metsätraktorilla opettajan ohjauksessa koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuusmääräykset Metsäpalveluyrittäminen työhönsä liittyvien läheisimpien sidosryhmien tunteminen palveluyrittämiseen liittyvä oman työn suunnittelu ja hinnoittelu tärkeimmät työsuhde- ja sosiaaliturvasäännökset ja -määräykset Ammattiosaamisen näyttö: Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osanäytöstä. Osanäyttö 1. Taimikonhoito Osanäyttö 2. Puutavaran manuaalinen valmistaminen (tarkempi kuvaus näytön kuvauksessa)

22 22 Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan työprosessin hallinnasta metsän uudistamistyöt, puunkorjuun erityiskohteisiin liittyvät työtehtävät, metsänparannustöiden tekeminen ja puutavaran lähikuljetukseen liittyvät taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta toimialansa ja lähimpien sidosryhmien tunteminen, metsäpalveluyrittämisen toimintaedellytyksiin sekä työsuhde- ja sosiaaliturvasäännöksiin liittyvien asioiden hallinta, yritysten verkostoitumisen luomat mahdollisuudet elinikäisen oppimisen avaintaidoista ensiavun antaminen ja toiminta tapaturmatilanteessa. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä metsän uudistamiseen, metsänparannukseen, puunkorjuun erityiskohteisiin ja puutavaran lähikuljetukseen liittyviä töitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija osoittaa ammattitaitonsa soveltamalla eri sisältöalueisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan metsäpalveluiden tuottamiseen ja asiakaspalveluun. Arviointimenetelmät: Työn perustana olevan tiedon hallintaa arvioidaan osaamista mittaavilla kokeilla, havaintokohteisiin ja yritysvierailuihin liittyvillä tehtävillä ja raportoinneilla. Työtehtäviin liittyvää tiedon soveltamistaitoja arvioidaan työharjoituksiin liittyvällä seurannalla. Metsän uudistamiseen, metsänparannukseen, puunkorjuun erityiskohteisiin, puutavaran lähikuljetukseen ja metsäpalveluyrittämiseen liittyvää työprosessin hallintaa arvioidaan oppilaitoksen harjoitustyökohteilla tai työssäoppimispaikoilla suoritettavalla seurannalla. Taimikonhoitoon ja puutavaran valmistamiseen liittyvillä näytöillä sekä muuhun osaamisen arviointiin perustuvalla käytännön työtehtävien hallinnalla on merkittävä painoarvo tutkinnon osan arvosanan muodostumisessa. Tähän tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa opinnäytteen arvosana.

23 23 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Metsäalan perustutkinnon ja metsätalouden koulutusohjelman Metsänhoito ja puunkorjuupalvelut 40 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osanäytöstä. Osanäyttö 1. Taimikonhoito Kuvaus: suorittaa taimikonhoitotyötä perkaus-harvennuskohteella, jossa taimikko on saavuttanut metsänhoitosuositusten mukaisen käsittelyvaiheen (valtapituus 3-8 m) ja käsittely on metsänhoidollisesti tarpeen. Ennakkotehtävänä opiskelija laatii työsuunnitelman, johon hän kokoaa omaa työtään koskevat suunnitelmatiedot. suorittaa taimikonhoitotyötä siinä laajuudessa, että se voidaan kaikilta osin arvioida. Osanäytössä arvioitavia asioita ovat työsuunnitelma työn teknillinen suorittaminen työn laatu ja oman työn kontrollointi soveltamistaidot työvälineiden kunto työturvallisuus. Välineet: raivaussaha + työvälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, koealakeppi 3,99 m, metsäsuunnitelmatiedot, Tapion hyvän metsänhoidon suositukset - maastotaulukot, esitäytetty työsuunnitelmalomake, muistiinpanovälineet. Osanäyttö 2. Puutavaran manuaalinen valmistaminen Kuvaus: suorittaa manuaalisesti harvennushakkuuta ensiharvennuskohteella, jonka puusto on saavuttanut Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisen leimausrajan. Ennakkotehtävänä opiskelija laatii työsuunnitelman, johon hän kokoaa omaa työtään koskevat suunnitelmatiedot. valmistaa palstallaan puutavaraa annettujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti huomioiden puuston yksilöinnissä ja metsän käsittelyssä Tapion hyvän metsänhoidon suositukset. Työmenetelmänä käytetään kasausta vyöhykkeelle (lyhyt kuitu) tai kasausta palstalle (pitkä kuitu) ja työtä tehdään siinä laajuudessa, että se voidaan kaikilta osin arvioida. Osanäytössä arvioitavia asioita ovat työsuunnitelma työmenetelmän hallinta hakkuutekniikka ja ergonomia työn laatu ja oman työn kontrollointi soveltamistaidot työvälineiden kunto työturvallisuus. Välineet: moottorisaha + hakkuutyövälineet, henkilökohtaiset suojavarusteet, koealakeppi 3,99 m, relaskooppi, metsäsuunnitelmatiedot, Tapion hyvän metsänhoidon suositukset - maastotaulukot, esitäytetty työsuunnitelmalomake, muistiinpanovälineet.

24 24 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessin hallinta pois lukien uudistamistyöt, lähikuljetus, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen ja metsänparannustyöt työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta työturvalliset ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Näyttöjä kuvaavat lauseet määritellään opiskelijakohtaisesti työn toteutuksen jälkeen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 1. osanäyttö toteutetaan työssäoppimispaikalla käsittelyvaiheen saavuttaneella taimikon perkaus-harvennuskohteella. Toteutusajankohta 2. lukuvuoden syksy. 2. osanäyttö toteutetaan oppilaitoksen havaintometsässä tai ulkopuolisella harjoitustyökohteella, puusto ensiharvennusvaiheessa. Toteutusajankohta 2. lukuvuoden kevät tai 3. lukuvuoden syksy. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 1. osanäyttö opettaja ja työelämänedustaja yhdessä 2. osanäyttö opettaja tai opettaja ja työelämänedustaja yhdessä Lopullisesta ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää arviointiin osallistunut/osallistuneet opettaja yksinään ja/tai opettajat yhdessä. 1. osanäyttö ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä 2. osanäyttö (x) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat (x) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen METSÄALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 3 Sisällys 1 METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. JOHDANTO... 4 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET... 4

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2009

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2009 VARSINAIS-SUOMEN MAASEUTUOPPILAITOS METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2009 METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA METSÄKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA METSÄKONEENKULJETTAJA

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto 180 osp. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto 180 osp. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Metsäalan perustutkinto 180 osp Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty johtokunnassa 16.6.2015 JOHDANTO... 2 METSÄALAN PERUSTUTKINNON KUVAUS JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto 2014

Metsäalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Metsäalan perustutkinto 2014 Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneasennuksen

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty:19.5.2015 2 Sisällys 2.1 PAKOLLISET

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto 2009

Metsäalan perustutkinto 2009 Metsäalan perustutkinto 2009 Metsätalouden koulutusohjelma/osaamisala, metsäpalvelujen tuottaja Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma/osaamisala metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneasennuksen koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto 2014

Metsäalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Metsäalan perustutkinto 2014 Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneasennuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa.

Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa. METSURI Metsurin työhön kuuluu puiden kaato moottorisahalla ja niiden pinoaminen vesakon raivaus ja taimikon hoito raivaussahalla puiden istutus hakkuualoille ja uudistuskohteille muut metsätyöt kuten

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 6/ 011/ 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Taitto: Layout

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto, 180 osp Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Metsäkoneenkuljettaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 17.5.2010,

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Opetussuunnitelma Metsäalan perustutkinto Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (109) Sisältö 1 Metsäalan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA

METSÄALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA METSÄALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Metsätalouden koulutusohjelma Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Metsäalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapajärven ammattiopisto OSAAMISALA: Metsätalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot