Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto 180 osp. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto 180 osp. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja"

Transkriptio

1 Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma Metsäalan perustutkinto 180 osp Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty johtokunnassa

2 JOHDANTO... 2 METSÄALAN PERUSTUTKINNON KUVAUS JA KOULUTUKSEN TAVOITTEET BOVALLIUS AMMATTIOPISTOSSA METSÄALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Metsäalan perustutkinnon muodostuminen Metsäalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen METSÄALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuuu 2.2. Metsätalouden osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Metsänhoito - ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen 2.3. Valinnaiset tutkinnon osat Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus Metsänhoitotyöt Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa ( Luonto- ja ympäristöalan osaamisala) 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE METSÄALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

3 JOHDANTO Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Perustutkinnon perusteisiin sisältyy sekä tutkinnon peruste että näyttötutkinnon perusteet. ja siksi perusteiden käsitteistöä on yhtenäistetty. Perustutkinnon perusteet on määräys, jolla ohjataan sekä koulutuksen että näyttötutkintojen järjestäjiä, ja tutkinnon perusteet asiakirjan sähköisessä muodossa on tarvittaessa erotettavissa tutkinnon peruste ja näyttötutkintoperusteista koulutusta koskevat osat. Tutkinnon osa käsite vastaa aiempaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen käsitettä opintokokonaisuus. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös yhteisistä opinnoista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisten perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osaamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten opintojen tavoitteet on määritelty oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys). Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, - välineiden, - menetelmien ja materiaalin sekä työn perustana olevan tiedon hallinnan ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten tutkinnon perusteen. Tämän opetussuunnitelman eri tutkinnon osien mukautettuja arviointikriteerejä käytetään metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalan näyttöjen arviointi- ja dokumentointiaineistona. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja toteutetaan työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitosnäyttönä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan kaikki ammatilliset tutkinnon osat. Tarvittaessa näyttöä voidaan täydentää oppilaitoksessa tai muussa paikassa. Ammattiosaamisen näyttö voi olla yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan tai osasta tutkinnon osaa. Mukautetuin tavoittein opiskelevan opiskelijan ammattiosaamisen näytöt arvioidaan mukautetuin kriteerein ja arvosanan lisäksi annetaan sanallinen arviointi näyttötodistukseen opiskelijan osaamisesta. Saadakseen tutkintotodistuksen, opiskelijan on suoritettava kaikki näytöt vähintään T1- tasolla. Ammattiosaamisennäyttöjen toimielin hyväksyy tutkintokohtaiset suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Metsäalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet on kirjattu liitteessä 1 2

4 METSÄALAN PERUSTUTKINNON KUVAUS JA KOULUTUKSEN TAVOITTEET BO- VALLIUS AMMATTIOPISTOSSA Bovallius-ammattiopiston metsäalan opetussuunnitelman rinnalla käytetään Bovallius-ammattiopiston tutkinnon perusteen yhteistä osaa ja tutkinnon valtakunnallisia tutkinnon perusteita. Bovallius - ammattiopistossa järjestettävä metsuri-metsäpalvelujen tuottajan koulutus perustuu metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalaan. Koulutuksen järjestäjän tutkinnon perusteen tutkinnon osien tavoitteita on mukautettu ja arviointikriteerit muokattu niihin soveltuviksi. Metsäalan opiskelijat ovat nuoria ja aikuisia, joilla on kehitysvamma tai muuten laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja he tarvitsevat erityistä tukea opiskelussaan. He tarvitsevat myös opiskelun jälkeen tukitoimia löytääkseen paikkansa yhteiskunnassa. Metsäalan työtehtävät vaativat hyvää fyysistä kuntoa, hyviä motorisia taitoja ja kykyä tulla toimeen ulkotöissä vaihtelevissa olosuhteissa. Kiinnostus luonnosta ja siellä viihtyminen auttavat selviytymään tehtävistä. Talousmetsien ja metsien monikäytön työt ovat monipuolisia ja niistä löytyy eritysopiskelijoille hyvin soveltuvia työtehtäviä, joiden yksilöllinen osaaminen tarjoaa mahdollisuuksia sijoittua työelämään. Koulutus on kokonaiskuntoutuksellista. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii metsäalan ammatillisia tehtävä- ja työkokonaisuuksia ja työllistyy tavanomaiseen työympäristöön. Mahdollisia tehtäviä ja työympäristöjä ovat ympäristönhoidon ja talousmetsien hoitoon liittyvät tehtävät esimerkiksi kuntien, seurakuntien, metsänhoitoyhdistysten sekä metsäpalveluyrittäjien palveluksessa. Puun jatkojalostukseen (sahaus, polttopuiden valmistus) ja metsäenergian hankintaan liittyviä tehtäviä löytyy mm. maa- ja metsätalousyrittäjiltä sekä muilta maaseutuyrittäjiltä. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan taitoja käyttää luontoa ja metsiä omaksi virkistykseksi ja hyödyksi jokamiehen oikeuksien rajoissa. Koulutuksen sisältöjä ovat yleisten työelämätaitojen, ammatillisten taitojen ja oman elämän hallinnan taitojen saavuttaminen. Metsäala edellyttää tavallisten työelämätaitojen lisäksi selviytymistä myös esimerkiksi erilaisista sääolosuhteista maastossa ilman varsinaisia sosiaalisia tiloja. Opetus on työvaltaista ja tapahtuu pääosin metsäalalle tyypillisissä olosuhteissa. Ammatillisten tutkinnon osien opetuksen toteutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu ryhmävastaavana toimiva ammatillinen erityisopettaja ja kaksi ohjaajaa, joista toisen työ painottuu ammatillisten opintojen ohjaamiseen ja toisen itsenäistymistaitoja tukevaan ohjaukseen. Yhteistyötä tehdään myös muun moniammatillisen opetushenkilöstön kanssa. Ryhmässä voi olla kaikkien kolmen vuosikurssin opiskelijoita. Oppilaitoksen pihaympäristö, Bovallius säätiön metsät sekä työssäoppimispaikkojen kohteet tarjoavat hyvät puitteet koulutuksen järjestämiseen. Oppilaitoksen alueelta löytyy erilaisia luonnonympäristöjä, vesistöjä ja lehtoja, joissa kasvaa ja elää monipuolista kasvistoa ja eläimistöä - myös harvinaisuuksia. Pieksämäen ympäristössä on useita suojelu- ja retkeilyalueita, joita käytetään hyödyksi opiskelun järjestämisessä. 3

5 Ammattia opiskellaan johdonmukaisesti siinä järjestyksessä kuin ne tehdään käytännön työelämässäkin, esimerkiksi vuodenaikarytmiä noudattaen. Opiskeltavia asioita opitaan ja kerrataan paljon henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskeluun sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista ja opiskelu etenee ammatillisissa opinnoissa tutkinnon osittain lukuvuosisuunnitelman mukaisesti (toteuttamissuunnitelma) Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 1. METSÄALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 1.1. Metsäalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Metsäalan perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa, metsätalouden osaamisalan (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja), metsäkoneenkuljettajan osaamisalan (metsäkoneenkuljettaja), metsäkoneasennuksen osaamisalan (metsäkoneenasentaja) ja metsäenergian tuotannon osaamisalan (metsäenergiantuottaja). Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. 4

6 Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osaamispistettä xxx:n osaamisala, tutkintonimike Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa perustutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa tai pakolliset tutkinnon osat osp 135 osp 30 osp Metsien hoito ja puunkorjuu 30 osp 2.2 Metsätalouden osaamisalan, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa 65 osp Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen tuottaminen 65 osp Valinnaisista tutkinnon osista valitaan lisäksi 40 osp kohdista , Valinnaiset tutkinnon osat Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus 15 osp Metsänhoitotyöt 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa osp Ulkoilureittien hyödyntäminen virkistyskäyttöön 10 osp 3 Yhteiset tutkinnon osat Tähän kohtaan yhteiset tutkinnon osat, mutta toimipaikoilla voi olla toteutuksessa eroja. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 3.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 3.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 3.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 3.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 3.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 5

7 1.2. Metsäalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Metsäalan perustutkinnon (metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja) tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1.3. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu Bovallius-ammattiopiston yhteisten ohjeistusten mukaisesti. Ryhmän vastuuopettaja tekee osaamisen tunnistamisen ja/tai tunnustamisen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Selvitys tehdään aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen toteutetaan usein ns. opiskelijan lähtötason kartoituksena. Tässä kartoituksessa selvitetään matemaattista, kielellistä osaamista sekä visuaalista hahmotuskykyä. Lähtötason kartoittamisen pääasiallinen tarkoitus on selvittää opiskelijan valmiudet selviytyä suoritettavasta tutkinnosta. Jos opiskelija on ollut tutustumis- tai koulutuskokeilujaksolla, on hänen osaamistaan jo mitattu. Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset tarkasti, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista, jolloin hänellä on oltava riittävästi todisteita (dokumentteja) osaamisestaan. Opiskelijan aikaisemmin muualla suoritettuja opintoja tai työssä hankittua osaamista, jotka vastaavat tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, tunnustetaan eli hyväksytään perus tutkintoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osia tutkinnon osasta. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistossa sekä työssä hankittu osaaminen. Jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestää ryhmän vastuuopettaja tai yhteisten aineiden opettaja arvioinnin ja arvioi osaaminen suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta. Tarvittaessa ryhmän vastuuopettaja järjestää tutkinnon osasta ammattiosaamisen näytön, jonka avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa. 6

8 2. METSÄALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AM- MATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1. pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon mitata ja arvioida puuston suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä tekee metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä o opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä valmistaa manuaalisesti puutavaraa kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan periaatteet käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden o tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot 7

9 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Puuston mittaus ja arviointi mittaa ja arvioi jatkuvasti ohjattuna töihinsä liittyvän puuston ympyräkoealalta mittaa ja arvioi paljon ohjattuna töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointi-välineiden avulla mittaa ja arvioi ohjattuna töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointivälineiden avulla mittaa ja arvioi ohjattuna töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointivälineiden avulla mittaa ja arvioi lähes itsenäisesti töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointi-välineiden avulla mittaa ja arvioi itsenäisesti ja huolellisesti töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointivälineiden avulla Metsänhoitotöiden tekeminen viljelee jatkuvasti ohjattuna ohjattuna metsän-uudistuskohteen hoitaa taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla viljelee paljon ohjattuna metsän uudistamiskohteen sekä käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta paljon ohjattuna hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä viljelee ohjattuna metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta ohjatusti hoitaa ohjattuna taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria viljelee ohjattuna metsän-uudistuskohteen viljelee itsenäisesti ja huolellisesti annettuja ohjeita noudattaen metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta viljelee itsenäisesti ja huolellisesti metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta 8

10 tyypillisillä työkohteilla jatkuvasti ohjattuna metsiä i sekä annettuja ohjeita noudattaen selkein ohjein hoitaa ohjattuna taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tyypillisillä työkohteilla itsenäisesti ja huolellisesti sekä annettuja ohjeita noudattaen hoitaa itsenäisesti ja huolellisesti taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä aina huolellisesti ja laadukkaasti sekä annettuja ohjeita noudattaen Kasvinsuojelumenetelmien ja aineiden valinta ja käyttäminen osallistuu opetukseen tietää ohjauskeskustelun mihin kasvinsuojelulla tähdätään tuntee joitain kasvinsuojelun pääperiaatteita tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu tekee jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ottaa jatkuvasti ohjattuna huomioon metsäluonnolle arvokkaat riistanhoito- tekee jatkuvasti ohjattuna annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun sekä ottaa huomioon lähes kaikissa työvaiheissa ohjattuna arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä tekee paljon ohjattuna annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt. Hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja paljon ohjattuna, sekä ottaa paljon ohjattuna tekee ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa ohjattuna huomioon eri työvaiheissa arvoktekee lähes itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa huomioon lähes ittekee itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa itsenäisesti huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja 9

11 ja vaaratekijät leimikolla vaaratekijät leimikolla huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla kaat luonto- ja riistakohteet sekä vaaratekijät leimikolla senäisesti eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla Estetiikan huomioiminen osallistuu opetukseen ja arviointiin hyödyntää jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla metsäsuunnitelman tietoja puunkorjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen. hyödyntää paljon ohjattuna tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä jatkuvasti ohjattuna ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen hyödyntää osittain metsäsuunnitelman tietoja sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puun-korjuun toteutukseen hyödyntää keskeisiltä osin metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen hyödyntää tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen Aloitekyky työskentelee pääosin oma-aloitteisesti ja on pääosin motivoitunut työskentelee pääosin oma-aloitteisesti, on pääosin ahkera ja motivoitunut työskentelee omaaloitteisesti, on pääosin ahkera, motivoitunut sekä työtään arvostava työskentelee omaaloitteisesti ja on pääosin motivoitunut työskentelee omaaloitteisesti, on pääosin ahkera ja motivoitunut työskentelee omaaloitteisesti, on ahkera, motivoitunut sekä työtään arvostava Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin tunnistaa maakunnan ((3-4 kpl) metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet tunnistaa (4-5 kpl) maakunnan metsämarjat ja kauppasienet tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin kauppasieniä tunnistaa maakunnan metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet tunnistaa hyvin maakunnan metsämarjat ja kauppasienet 10

12 kauppasieniä (1-2 kpl) Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys ottaa työssään jatkuvasti ohjattuna huomioon metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään paljon ohjattuna keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon ohjattuna keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon ohjattuna metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon lähes itsenäisesti keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon itsenäisesti keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset Oman työn arviointi arvioi jatkuvasti ohjattuna työtään ja kehittymistään arvioi ohjauskeskustelun avulla kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti arvioi työsuoritustaan ja kehittymistään osittain kriteerien mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään ja kehittymistään arvioi omaa työtään ja kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti arvioi monipuolisesti työsuoritustaan ja kehittymistään kriteerien mukaisesti Päätösten teko tekee päätökset jatkuvasti ohjattuna oikein ja etenee paljon ohjattuna harjoitelluissa työtehtävissä tekee ohjattuna oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä tekee päätökset pääosin oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä tekee päätökset oikein ja etenee loogisesti usein toistuvissa työtehtävissä tekee pääosin oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä tekee päätökset nopeasti ja oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä 11

13 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit suhtautuu ohjauskeskustelun avulla myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin 12

14 ARVIOINNIN- KOHDE 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä TM) Jatkuva ohjaus ja tuki Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Hyvä H2 M) Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta tunnistaa paljon ohjattuna työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon ohjattuna työympäristöön sekä työmenetelmiin ja - välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaarat tunnistaa osittain työympäristöön sekä työmenetelmiin ja - välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon pääosin työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaarat käyttää metsätyövälineitä jatkuvasti ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet jatkuvan käyttää metsätyövälineitä ohjattuna ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen paljon ohjattuna työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet huolellisesti käyttää metsätyövälineitä alkuohjauksen jälkeen ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjatusti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet käyttää metsätyövälineitä ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet käyttää metsätyövälineitä lähes itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen mukaisesti työssään tarvitsemansa välineet ja käyttää metsätyövälineitä itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa huolellisesti ja laadukkaasti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet 13

15 ohjauksen ja tuen avulla varusteet huolellisesti 14

16 ARVIOINNIN- KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Metsän luontainen kehitys kuvailee paljon ohjattuna metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet kuvailee ohjattuna keskeisimpiä metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheita kuvailee ohjauskeskustelun avulla metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet kuvailee ohjattuna metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet sekä tuntee osittain metsäluonnon ekologian perusteet kuvailee keskeisimmät metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet sekä tuntee pääosin metsäluonnon ekologian perusteet kuvailee metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet sekä tuntee perusteellisesti metsäluonnon ekologian perusteet Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus erottaa kuivan ja rehevän kasvupaikan toistaan tunnistaa maastotaulukon avulla 2-3 keskeisintä kasvupaikkatyyppiä tunnistaa keskeisimmät (2-3 ) kasvupaikka-tyyppiä tunnistaa osittain kivennäismaiden maalajit sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja keskeiset taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa yleisimmät kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämis-mahdollisuudet tunnistaa hyvin kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet 15

17 tunnistaa ohjattuna kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa lähes itsenäisesti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa itsenäisesti ja luotettavasti kasvupaikka-tyypit ja toiminta-alueen metsätyypit Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus osallistuu opetukseen tunnistaa paljon ohjattuna muutamia toiminta-alueen tavallisimmat metsä- ja opaskasveja tunnistaa ja tuntee muutamia toimintaalueen tavallisimmat metsä- ja opaskasveja tunnistaa toimintaalueen tavallisimmat opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen keskeiset piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa toimintaalueen tavallisimmat metsä- ja opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa ja tuntee toiminta-alueen tavallisimmat metsäja opaskasvit, sekä tunnistaa arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit Puulajivalinta tunnistaa tärkeimmät ( 3kpl) puulajit perustelee jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla työhönsä liittyviä puulajivalintoja tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna keskeisimmät käyttö-mahdollisuudet perustelee paljon ohjattuna työhönsä liittypuulajivalinnat ja - tiheydet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa niiden käyttömahdollisuudet ohjauskeskustelun avulla perustelee ohjauskeskustelun avulla työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna niiden käyttömahdollisuudet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa hyväksyttävällä tavalla niiden rakenteen, ominaisuudet ja keskeisimmät käyttömahdollisuudet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa perusteellisesti niiden rakenteen, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet perustelee ohjattuna työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja perustelee pääosin työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja perustelee monipuolisesti ja luotet- 16

18 puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet tavasti työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollisten tavoitteiden tunnistaminen tunnistaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla keskeisiä puuston eri kehitysluokkia tunnistaa paljon ohjattuna keskeisimmät kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitys-vaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa ohjauskeskustelun avulla keskeisimmät kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa ohjattuna puuston eri kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa selväpiirteiset kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat luettelee jatkuvasti ohjattuna puun ja puutavaran jalostamiseen liittyviä käyttömuotoja ja hyödyntämis-mahdollisuuksia tuntee keskeisiä metsäalan toimijoita (2-3 kpl) tietää ohjattuna tärkeimpiä puun ja puutavaran jalostamiseen liittyviä käyttömuotoja ja hyödyntämismahdollisuuksia tuntee paljon ohjattuna metsäalan yritystoiminnan keskeisiä perusrakenteita ja muiden metsäalan tietää ohjauskeskustelun avulla puutavaran jalostamiseen liittyviä keskeisiä käyttömuotoja ja hyödyntämis-mahdollisuuksia hakee ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja luettelee osittain puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämis-mahdollisuudet hakee ja jäsentää ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista tietää tärkeimmät puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää lähes itsenäisesti tietoa puunkorjuun tietää perusteellisesti ja laajasti puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen 17

19 keskeisten toimijoiden asemaa toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee ohjauskeskustelun avulla metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee osittain myös muiden keskeisten metsäalan toimijoiden aseman metsäalan toimintakentässä tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita metsäsektorilla tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita ja kehityssuuntia metsäsektorilla Leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohdat tietää, että leimikko ja puunkorjuu tehdään metsäsuunnitelman perusteella kertoo ohjattuna joitakin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimpiä metsänhoidollisia lähtökohtia kertoo ohjauskeskustelun avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimkertoo ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metkertoo sekä perustelee pääosin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänkertoo sekä perustelee monipuolisesti leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsän-hoidolliset 18

20 mät metsän-hoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat sänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat hoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat ja taloudelliset lähtökohdat Puukauppa kuvailee ohjattuna keskeisiltä osin puukauppamuodot kuvailee ohjauskeskustelun tuella puukauppamuodot kuvailee ohjattuna puukauppamuodot kuvailee keskeisiltä osin puukauppamuodot ja perustelee pääosin niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee perusteellisesti puukauppamuodot ja perustelee niiden sopivuuden kohteeseen Metsäluonnon hoidon vaatimukset huomioiva metsän käsittely tietää, että metsänhoidon suositukset otetaan huomioon metsien käsittelyssä kuvailee ohjattuna osittain metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimpiä periaatteita ja menetelmiä kertoo paljon ohjattuna muutamia keskeisiä metsälain säädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohtia kuvailee ohjauskeskustelun avulla metsänuudistamisen ja - kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo ohjauskeskustelun tuella keskeisiä metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohtia kuvailee osittain metsänuudistamisen ja - kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kuvailee hyväksyttävällä tavalla metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kuvailee perusteellisesti metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo pääosin metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä kertoo metsä-lainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä keskeisimmät puun-kasvatuksen kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puunkasvatuksen 19

21 puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet laadulliset ja taloudelliset tavoitteet laadulliset ja taloudelliset tavoitteet Riistan elinympäristöjen huomioiminen ottaa jatkuvasti ohjattuna huomioon riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt työtehtävissä ottaa paljon ohjattuna huomioon riistaja rauhoitettujen eläinten elinympäristöjä työtehtävissä tuntee joitakin maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöjä sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä tuntee osittain maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä tuntee maakunnan tärkeimpien riistaja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa lähes itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä tuntee maakunnan tärkeimpien riistaja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa hankkii monipuolisesti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa hankkii tehokkaasti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa sekä analysoi ja käyttää sitä monipuolisesti 20

22 ARVIOINNIN- KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M ) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työnsä jatkuvasti ohjattuna niin, ettei siitä aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee ohjattuna työnsä niin, ettei siitä aiheidu välitöntä vaaraa itselle tai muille työkohteella liikkuville ja toimii ohjattuna oikein onnettomuustilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia turvavarusteita tekee työn vähän ohjattuna niin, ettei siitä aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työkohteella liikkujille ja toimii vähän ohjattuna oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa Ensiapu, terveys, turvallisuus ja toimintakyky osaa hakea jatkuvasti ohjattuna apua tapaturmatilanteesta ja osaa hakea ohjattuna apua tapaturmatilanteessa ja soittaa hätäkeskukseen. Osaa osaa hakea vähän ohjattuna apua tapaturmatilanteessa ja tehdä tapaturman osaa tehdä perusensiavun ja osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset osaa tehdä perusensiavun ja osaa tehdä tapaturman osaa tehdä perusensiavun ja osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset 21

23 tietää hätäkeskuksen numeron. jatkuvasti ohjattuna antaa perusensiapua vaatimat ilmoitukset. Osaa antaa perusensiapua toisen työparina. vaatimat ilmoitukset Vuorovaikutus ja yhteistyö keskustelee ohjattuna toiminnastaan keskustelee toiminnastaan omilla edellytyksillään keskustelee omalla tavallaan toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot keskustelee ohjattuna toiminnastaan keskustelee omaaloitteisesti toiminnastaan keskustelee itsenäisesti toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot 22

24 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla puunkorjuuleimikon. Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja viljelee uudistuskohteen ja tekee harvennushakkuuta valmistaen puutavaraa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 23

25 2.2. Metsätalouden osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana hinnoitella työnsä tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä 24

26 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työkohteen suunnittelu soveltaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä tekee tekee tavallisimmat metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa jatkuvasti ohjattuna metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä tavanomaisiin työkohteisiin, sekä jatkuvasti ohjattuna tekee metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa paljon ohjattuna metsä-suunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee ohjattuna metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa ohjattuna metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee tavallisimmat metsähoitoja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa lähes itsenäisesti metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä tavanomaisiin työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa itsenäisesti metsä-suunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti arvioi tai mittaa jatkuvasti ohjattuna eri työlajien tarvittavat tunnukset arvioi tai mittaa ohjattuna eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä paljon ohjattuna määrittää hakkuukohteen puutavara-kertymän arvioi tai mittaa ohjattuna eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti arvioi tai mittaa lähes itsenäisesti eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä määrittää hakkuukohteen puutavaarvioi tai mittaa itsenäisesti eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä määrittää hakkuukohteen puutavara-kertymän 25

27 hehtaari- ja puutavaralajikohtaisesti rakertymän hehtaari- ja puutavaralajikohtaisesti hehtaari- ja puutavaralajikohtaisesti Uudistamistyöt tunnistaa nuoren ja uudistamiskypsän metsän eron määrittää jatkuvasti ohjattuna metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää paljon ohjattuna metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää ohjattuna metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää lähes itsenäisesti metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää itsenäisesti ja joutuisasti metsikön uudistuskypsyyden maastossa tekee vähintään yhden uudistamiseen liittyvistä töistä ohjeiden mukaisesti tekee lähes itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liittyvät työt: uudistusalan raivauksen, siemen- ja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä ennakoi ja määrittelee taimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon tekee itsenäisesti, joutuisasti ja ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liittyvät työt: uudistusalan raivauksen, siemenja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä ennakoi ja määrittelee taimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon tekee vähintään yhden uudistamiseen tekee paljon ohjattuna ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liittyvät työt: tekee ohjattuna ja ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liitty- 26

28 liittyvistä töistä ohjeiden mukaisesti uudistusalan raivauksen, siemen- ja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä ennakoi ja määrittelee jatkuvasti ohjattunaaimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon vät työt: uudistusalan raivauksen, siemen- ja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä paljon ohjattuna ennakoi ja määrittelee taimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon Taimikonhoidon työt hoitaa taimikonhoitotöitä jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla hoitaa jatkuvasti ohjattuna taimikoita helpoissa kohteissa suunnittelee paljon ohjattuna ja hoitaa alkuohjauksen jälkeen taimikoita helpoissa kohteissa suunnittelee ja hoitaa taimikoita helpoissa kohteissa ohjeiden mukaisesti suunnittelee ja hoitaa lähes itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti taimikoita suunnittelee ja hoitaa itsenäisesti, joutuisasti ja ohjeiden mukaisesti taimikoita Kasvatusmetsien käsittely käsittelee kasvatusmetsiä ohjeiden mukaisesti helpoissa kohteissa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla suunnittelee kasvatusmetsien käsittelyn jatkuvasti ohjattuna ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn jatkuvasti ohjattuna suunnittelee kasvatusmetsien käsittelyn paljon ohjattuna ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn vähän ohjattuna käsittelee kasvatusmetsiä ohjeiden mukaisesti helpoissa kohteissa määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn lähes itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti 27

29 Manuaalinen puutavaran valmistus valmistaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla puutavaraa kasvatusmetsissä valmistaa paljon ohjattuna puutavaralajeja työnantajan määrittelemillä katkontaohjeilla kasvatusmetsissä valmistaa ohjattuna puutavaralajeja työnantajan määrittelemien katkontaohjeiden mukaisesti kasvatusmetsissä valmistaa yleisimmät puutavaralajit asiakaslähtöisesti, ja mittaa puutavaran yleisesti käytössä olevien mittaus-menetelmien avulla valmistaa puutavaralajeja lähes itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti, sekä mittaa puutavaran yleisesti käytössä olevien mittausmenetelmien avulla käsittelee kasvatusmetsiä ohjeiden mukaisesti helpoissa kohteissa Lähikuljetus osallistuu vierailuihin puutavaran korjuukohteisiin ymmärtää, että puunkorjuu on yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön tutustutaan vierailuilla puutavaran korjuukohteisiin ymmärtää, että puukorjuutyö on yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön tutustutaan vierailuilla puutavaran korjuukohteisiin toimii ohjattuna yhdessä koneellisen puunkorjuuketjun kanssa, sekä käyttää työhönsä liittyviä paikkatieto- ja viestintäjärjestelmiä toimii lähes itsenäisesti yhdessä koneellisen puunkorjuuketjun kanssa, sekä käyttää työhönsä liittyviä paikkatieto- ja viestintäjärjestelmiä toimii itsenäisesti yhdessä koneellisen puunkorjuu-ketjun kanssa, sekä käyttää työhönsä liittyviä paikkatieto- ja viestintäjärjestelmiä Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen ei ole koulutusohjelmassa ei ole koulutusohjelmassa ei ole koulutusohjelmassa hallitsee metsätraktorin käytön siten, että ajaa ja kuormaa opastettuna olosuhteiltaan helpossa metsämaastossa hallitsee metsätraktorin käytön siten, että ajaa ja kuormaa lähes itsenäisesti olosuhteiltaan normaalissa metsämaastossa hallitsee metsätraktorin käytön siten, että ajaa ja kuormaa itsenäisesti olosuhteiltaan normaalissa metsämaastossa 28

30 etsänparannustyöt tekee vähintään yhtä metsänhoidollista metsänparannustyötä jatkuvasti ohjattuna tekee jatkuvasti ohjattuna metsänhoidollisia metsänparannustöitä tekee paljon ohjattuna metsänparannustöitä tekee vähintään yhtä metsänhoidollista metsänparannustyötä ohjeiden mukaisesti tekee lähes itsenäisesti metsänhoidollisia metsänparannustöitä ohjeiden mukaisesti tekee itsenäisesti ja joutuisasti metsänhoidollisia metsänparannustöitä ohjeiden mukaisesti Metsätyön ja palveluiden hinnoittelu ja asiakaspalveluin integroituna eri työlajeihin ymmärtää hinnoittelun merkityksen hinnoittelee jatkuvasti ohjattuna eri työlajit hinnoittelee paljon ohjattuna eri työlajit hinnoittelee ohjattuna eri työlajit hinnoittelee itsenäisesti eri työlajit hinnoittelee itsenäisesti eri työlajit ottaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla huomioon osittain työssään asiakkaan tarpeet ottaa jatkuvasti ohjattuna huomioon n työssään asiakkaan tarpeet ja toiveet ottaa ohjattuna työssään huomioon yritys- ja asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet hallitsee osittain kannattavan yrittämisen perusteet, sekä laskee ohjattuna kulut ja tuotot hallitsee pääosin kannattavan yrittämisen perusteet, sekä laskee lähes itsenäisesti kulut ja tuotot hallitsee perusteellisesti kannattavan yrittämisen perusteet, sekä laskee itsenäisesti kulut ja tuotot ottaa huomioon osittain työssään asiakkaan tarpeet ottaa huomioon pääosin työssään asiakkaan tarpeet ja toiveet ottaa työssään huomioon yritys- ja asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet 29

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen METSÄALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 3 Sisällys 1 METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. JOHDANTO... 4 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET... 4

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 6/ 011/ 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Taitto: Layout

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty:19.5.2015 2 Sisällys 2.1 PAKOLLISET

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa 23.11.2016 Minna Bálint Tutkinnon perusteiden uudistamisen reunaehdot Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot