Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto 180 osp. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto 180 osp. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja"

Transkriptio

1 Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma Metsäalan perustutkinto 180 osp Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty johtokunnassa

2 JOHDANTO... 2 METSÄALAN PERUSTUTKINNON KUVAUS JA KOULUTUKSEN TAVOITTEET BOVALLIUS AMMATTIOPISTOSSA METSÄALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Metsäalan perustutkinnon muodostuminen Metsäalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen METSÄALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuuu 2.2. Metsätalouden osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Metsänhoito - ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen 2.3. Valinnaiset tutkinnon osat Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus Metsänhoitotyöt Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa ( Luonto- ja ympäristöalan osaamisala) 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE METSÄALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

3 JOHDANTO Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Perustutkinnon perusteisiin sisältyy sekä tutkinnon peruste että näyttötutkinnon perusteet. ja siksi perusteiden käsitteistöä on yhtenäistetty. Perustutkinnon perusteet on määräys, jolla ohjataan sekä koulutuksen että näyttötutkintojen järjestäjiä, ja tutkinnon perusteet asiakirjan sähköisessä muodossa on tarvittaessa erotettavissa tutkinnon peruste ja näyttötutkintoperusteista koulutusta koskevat osat. Tutkinnon osa käsite vastaa aiempaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen käsitettä opintokokonaisuus. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös yhteisistä opinnoista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisten perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osaamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten opintojen tavoitteet on määritelty oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys). Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, - välineiden, - menetelmien ja materiaalin sekä työn perustana olevan tiedon hallinnan ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten tutkinnon perusteen. Tämän opetussuunnitelman eri tutkinnon osien mukautettuja arviointikriteerejä käytetään metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalan näyttöjen arviointi- ja dokumentointiaineistona. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja toteutetaan työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitosnäyttönä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan kaikki ammatilliset tutkinnon osat. Tarvittaessa näyttöä voidaan täydentää oppilaitoksessa tai muussa paikassa. Ammattiosaamisen näyttö voi olla yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan tai osasta tutkinnon osaa. Mukautetuin tavoittein opiskelevan opiskelijan ammattiosaamisen näytöt arvioidaan mukautetuin kriteerein ja arvosanan lisäksi annetaan sanallinen arviointi näyttötodistukseen opiskelijan osaamisesta. Saadakseen tutkintotodistuksen, opiskelijan on suoritettava kaikki näytöt vähintään T1- tasolla. Ammattiosaamisennäyttöjen toimielin hyväksyy tutkintokohtaiset suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Metsäalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet on kirjattu liitteessä 1 2

4 METSÄALAN PERUSTUTKINNON KUVAUS JA KOULUTUKSEN TAVOITTEET BO- VALLIUS AMMATTIOPISTOSSA Bovallius-ammattiopiston metsäalan opetussuunnitelman rinnalla käytetään Bovallius-ammattiopiston tutkinnon perusteen yhteistä osaa ja tutkinnon valtakunnallisia tutkinnon perusteita. Bovallius - ammattiopistossa järjestettävä metsuri-metsäpalvelujen tuottajan koulutus perustuu metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalaan. Koulutuksen järjestäjän tutkinnon perusteen tutkinnon osien tavoitteita on mukautettu ja arviointikriteerit muokattu niihin soveltuviksi. Metsäalan opiskelijat ovat nuoria ja aikuisia, joilla on kehitysvamma tai muuten laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja he tarvitsevat erityistä tukea opiskelussaan. He tarvitsevat myös opiskelun jälkeen tukitoimia löytääkseen paikkansa yhteiskunnassa. Metsäalan työtehtävät vaativat hyvää fyysistä kuntoa, hyviä motorisia taitoja ja kykyä tulla toimeen ulkotöissä vaihtelevissa olosuhteissa. Kiinnostus luonnosta ja siellä viihtyminen auttavat selviytymään tehtävistä. Talousmetsien ja metsien monikäytön työt ovat monipuolisia ja niistä löytyy eritysopiskelijoille hyvin soveltuvia työtehtäviä, joiden yksilöllinen osaaminen tarjoaa mahdollisuuksia sijoittua työelämään. Koulutus on kokonaiskuntoutuksellista. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii metsäalan ammatillisia tehtävä- ja työkokonaisuuksia ja työllistyy tavanomaiseen työympäristöön. Mahdollisia tehtäviä ja työympäristöjä ovat ympäristönhoidon ja talousmetsien hoitoon liittyvät tehtävät esimerkiksi kuntien, seurakuntien, metsänhoitoyhdistysten sekä metsäpalveluyrittäjien palveluksessa. Puun jatkojalostukseen (sahaus, polttopuiden valmistus) ja metsäenergian hankintaan liittyviä tehtäviä löytyy mm. maa- ja metsätalousyrittäjiltä sekä muilta maaseutuyrittäjiltä. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan taitoja käyttää luontoa ja metsiä omaksi virkistykseksi ja hyödyksi jokamiehen oikeuksien rajoissa. Koulutuksen sisältöjä ovat yleisten työelämätaitojen, ammatillisten taitojen ja oman elämän hallinnan taitojen saavuttaminen. Metsäala edellyttää tavallisten työelämätaitojen lisäksi selviytymistä myös esimerkiksi erilaisista sääolosuhteista maastossa ilman varsinaisia sosiaalisia tiloja. Opetus on työvaltaista ja tapahtuu pääosin metsäalalle tyypillisissä olosuhteissa. Ammatillisten tutkinnon osien opetuksen toteutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu ryhmävastaavana toimiva ammatillinen erityisopettaja ja kaksi ohjaajaa, joista toisen työ painottuu ammatillisten opintojen ohjaamiseen ja toisen itsenäistymistaitoja tukevaan ohjaukseen. Yhteistyötä tehdään myös muun moniammatillisen opetushenkilöstön kanssa. Ryhmässä voi olla kaikkien kolmen vuosikurssin opiskelijoita. Oppilaitoksen pihaympäristö, Bovallius säätiön metsät sekä työssäoppimispaikkojen kohteet tarjoavat hyvät puitteet koulutuksen järjestämiseen. Oppilaitoksen alueelta löytyy erilaisia luonnonympäristöjä, vesistöjä ja lehtoja, joissa kasvaa ja elää monipuolista kasvistoa ja eläimistöä - myös harvinaisuuksia. Pieksämäen ympäristössä on useita suojelu- ja retkeilyalueita, joita käytetään hyödyksi opiskelun järjestämisessä. 3

5 Ammattia opiskellaan johdonmukaisesti siinä järjestyksessä kuin ne tehdään käytännön työelämässäkin, esimerkiksi vuodenaikarytmiä noudattaen. Opiskeltavia asioita opitaan ja kerrataan paljon henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskeluun sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista ja opiskelu etenee ammatillisissa opinnoissa tutkinnon osittain lukuvuosisuunnitelman mukaisesti (toteuttamissuunnitelma) Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 1. METSÄALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 1.1. Metsäalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Metsäalan perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa, metsätalouden osaamisalan (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja), metsäkoneenkuljettajan osaamisalan (metsäkoneenkuljettaja), metsäkoneasennuksen osaamisalan (metsäkoneenasentaja) ja metsäenergian tuotannon osaamisalan (metsäenergiantuottaja). Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. 4

6 Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osaamispistettä xxx:n osaamisala, tutkintonimike Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa perustutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa tai pakolliset tutkinnon osat osp 135 osp 30 osp Metsien hoito ja puunkorjuu 30 osp 2.2 Metsätalouden osaamisalan, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa 65 osp Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen tuottaminen 65 osp Valinnaisista tutkinnon osista valitaan lisäksi 40 osp kohdista , Valinnaiset tutkinnon osat Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus 15 osp Metsänhoitotyöt 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa osp Ulkoilureittien hyödyntäminen virkistyskäyttöön 10 osp 3 Yhteiset tutkinnon osat Tähän kohtaan yhteiset tutkinnon osat, mutta toimipaikoilla voi olla toteutuksessa eroja. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 3.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 3.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 3.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 3.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 3.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 5

7 1.2. Metsäalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Metsäalan perustutkinnon (metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja) tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1.3. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu Bovallius-ammattiopiston yhteisten ohjeistusten mukaisesti. Ryhmän vastuuopettaja tekee osaamisen tunnistamisen ja/tai tunnustamisen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Selvitys tehdään aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen toteutetaan usein ns. opiskelijan lähtötason kartoituksena. Tässä kartoituksessa selvitetään matemaattista, kielellistä osaamista sekä visuaalista hahmotuskykyä. Lähtötason kartoittamisen pääasiallinen tarkoitus on selvittää opiskelijan valmiudet selviytyä suoritettavasta tutkinnosta. Jos opiskelija on ollut tutustumis- tai koulutuskokeilujaksolla, on hänen osaamistaan jo mitattu. Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset tarkasti, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista, jolloin hänellä on oltava riittävästi todisteita (dokumentteja) osaamisestaan. Opiskelijan aikaisemmin muualla suoritettuja opintoja tai työssä hankittua osaamista, jotka vastaavat tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, tunnustetaan eli hyväksytään perus tutkintoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osia tutkinnon osasta. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistossa sekä työssä hankittu osaaminen. Jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestää ryhmän vastuuopettaja tai yhteisten aineiden opettaja arvioinnin ja arvioi osaaminen suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta. Tarvittaessa ryhmän vastuuopettaja järjestää tutkinnon osasta ammattiosaamisen näytön, jonka avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa. 6

8 2. METSÄALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AM- MATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1. pakolliset tutkinnon osat Metsien hoito ja puunkorjuu Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon mitata ja arvioida puuston suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä tekee metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä o opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä valmistaa manuaalisesti puutavaraa kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan periaatteet käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden o tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot 7

9 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Puuston mittaus ja arviointi mittaa ja arvioi jatkuvasti ohjattuna töihinsä liittyvän puuston ympyräkoealalta mittaa ja arvioi paljon ohjattuna töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointi-välineiden avulla mittaa ja arvioi ohjattuna töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointivälineiden avulla mittaa ja arvioi ohjattuna töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointivälineiden avulla mittaa ja arvioi lähes itsenäisesti töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointi-välineiden avulla mittaa ja arvioi itsenäisesti ja huolellisesti töihinsä liittyvän puuston yleisesti käytössä olevien mittaus- ja arviointivälineiden avulla Metsänhoitotöiden tekeminen viljelee jatkuvasti ohjattuna ohjattuna metsän-uudistuskohteen hoitaa taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla viljelee paljon ohjattuna metsän uudistamiskohteen sekä käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta paljon ohjattuna hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä viljelee ohjattuna metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta ohjatusti hoitaa ohjattuna taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria viljelee ohjattuna metsän-uudistuskohteen viljelee itsenäisesti ja huolellisesti annettuja ohjeita noudattaen metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta viljelee itsenäisesti ja huolellisesti metsänuudistuskohteen ja käyttää oikeaa siemen- tai taimiainesta 8

10 tyypillisillä työkohteilla jatkuvasti ohjattuna metsiä i sekä annettuja ohjeita noudattaen selkein ohjein hoitaa ohjattuna taimikoita, sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä tyypillisillä työkohteilla itsenäisesti ja huolellisesti sekä annettuja ohjeita noudattaen hoitaa itsenäisesti ja huolellisesti taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä aina huolellisesti ja laadukkaasti sekä annettuja ohjeita noudattaen Kasvinsuojelumenetelmien ja aineiden valinta ja käyttäminen osallistuu opetukseen tietää ohjauskeskustelun mihin kasvinsuojelulla tähdätään tuntee joitain kasvinsuojelun pääperiaatteita tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu tekee jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ottaa jatkuvasti ohjattuna huomioon metsäluonnolle arvokkaat riistanhoito- tekee jatkuvasti ohjattuna annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun sekä ottaa huomioon lähes kaikissa työvaiheissa ohjattuna arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä tekee paljon ohjattuna annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt. Hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja paljon ohjattuna, sekä ottaa paljon ohjattuna tekee ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa ohjattuna huomioon eri työvaiheissa arvoktekee lähes itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa huomioon lähes ittekee itsenäisesti annettujen ohjeiden avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun maastotyöt ja hyödyntää tarvittavia tie- ja maastokarttoja, sekä ottaa itsenäisesti huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja 9

11 ja vaaratekijät leimikolla vaaratekijät leimikolla huomioon eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla kaat luonto- ja riistakohteet sekä vaaratekijät leimikolla senäisesti eri työvaiheissa arvokkaat luonto- ja riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla riistakohteet, tärkeimmät esteettiset tekijät sekä vaaratekijät leimikolla Estetiikan huomioiminen osallistuu opetukseen ja arviointiin hyödyntää jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla metsäsuunnitelman tietoja puunkorjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen. hyödyntää paljon ohjattuna tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä jatkuvasti ohjattuna ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen hyödyntää osittain metsäsuunnitelman tietoja sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puun-korjuun toteutukseen hyödyntää keskeisiltä osin metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen hyödyntää tarvittavia metsäsuunnitelman tietoja, sekä ottaa huomioon korjuukaluston vaikutuksen leimikon suunnitteluun ja puunkorjuun toteutukseen Aloitekyky työskentelee pääosin oma-aloitteisesti ja on pääosin motivoitunut työskentelee pääosin oma-aloitteisesti, on pääosin ahkera ja motivoitunut työskentelee omaaloitteisesti, on pääosin ahkera, motivoitunut sekä työtään arvostava työskentelee omaaloitteisesti ja on pääosin motivoitunut työskentelee omaaloitteisesti, on pääosin ahkera ja motivoitunut työskentelee omaaloitteisesti, on ahkera, motivoitunut sekä työtään arvostava Metsämarjojen ja sienien tunnistaminen tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin tunnistaa maakunnan ((3-4 kpl) metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet tunnistaa (4-5 kpl) maakunnan metsämarjat ja kauppasienet tunnistaa maakunnan yleisimmät metsämarjat ja joitakin kauppasieniä tunnistaa maakunnan metsämarjat ja tärkeimmät kauppasienet tunnistaa hyvin maakunnan metsämarjat ja kauppasienet 10

12 kauppasieniä (1-2 kpl) Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon ottaminen Kestävä kehitys ottaa työssään jatkuvasti ohjattuna huomioon metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään paljon ohjattuna keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon ohjattuna keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon ohjattuna metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon lähes itsenäisesti keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset ottaa työssään huomioon itsenäisesti keskeisimmät metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen, metsien käsittelystä annetut ohjeet ja suositukset, sekä metsätalouden ympäristövaikutukset Oman työn arviointi arvioi jatkuvasti ohjattuna työtään ja kehittymistään arvioi ohjauskeskustelun avulla kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti arvioi työsuoritustaan ja kehittymistään osittain kriteerien mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään ja kehittymistään arvioi omaa työtään ja kehittymistään annettujen kriteerien mukaisesti arvioi monipuolisesti työsuoritustaan ja kehittymistään kriteerien mukaisesti Päätösten teko tekee päätökset jatkuvasti ohjattuna oikein ja etenee paljon ohjattuna harjoitelluissa työtehtävissä tekee ohjattuna oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä tekee päätökset pääosin oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä tekee päätökset oikein ja etenee loogisesti usein toistuvissa työtehtävissä tekee pääosin oikeat päätökset ja etenee loogisesti työtehtävissä tekee päätökset nopeasti ja oikein sekä etenee loogisesti työtehtävissä 11

13 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit suhtautuu ohjauskeskustelun avulla myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin suhtautuu myönteisesti ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin 12

14 ARVIOINNIN- KOHDE 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä TM) Jatkuva ohjaus ja tuki Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Hyvä H2 M) Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta tunnistaa paljon ohjattuna työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon ohjattuna työympäristöön sekä työmenetelmiin ja - välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaarat tunnistaa osittain työympäristöön sekä työmenetelmiin ja - välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon pääosin työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaaratekijät tunnistaa ja ottaa huomioon työympäristöön sekä työmenetelmiin ja -välineisiin liittyvät vaarat käyttää metsätyövälineitä jatkuvasti ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet jatkuvan käyttää metsätyövälineitä ohjattuna ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen paljon ohjattuna työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet huolellisesti käyttää metsätyövälineitä alkuohjauksen jälkeen ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjatusti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet käyttää metsätyövälineitä ohjattuna työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa hyväksyttävästi työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet käyttää metsätyövälineitä lähes itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa ohjeen mukaisesti työssään tarvitsemansa välineet ja käyttää metsätyövälineitä itsenäisesti ja työturvallisesti ja ergonomisesti oikeita työmenetelmiä noudattaen sekä huoltaa ja kunnostaa huolellisesti ja laadukkaasti työssään tarvitsemansa välineet ja varusteet 13

15 ohjauksen ja tuen avulla varusteet huolellisesti 14

16 ARVIOINNIN- KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Metsän luontainen kehitys kuvailee paljon ohjattuna metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet kuvailee ohjattuna keskeisimpiä metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheita kuvailee ohjauskeskustelun avulla metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet kuvailee ohjattuna metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet sekä tuntee osittain metsäluonnon ekologian perusteet kuvailee keskeisimmät metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet sekä tuntee pääosin metsäluonnon ekologian perusteet kuvailee metsän luontaisen kehityksen ja metsän kiertokulun vaiheet sekä tuntee perusteellisesti metsäluonnon ekologian perusteet Metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus erottaa kuivan ja rehevän kasvupaikan toistaan tunnistaa maastotaulukon avulla 2-3 keskeisintä kasvupaikkatyyppiä tunnistaa keskeisimmät (2-3 ) kasvupaikka-tyyppiä tunnistaa osittain kivennäismaiden maalajit sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja keskeiset taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet tunnistaa yleisimmät kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämis-mahdollisuudet tunnistaa hyvin kivennäismaiden maalajit ja maaperän rakenteen sekä tuntee turvemaiden luokituksen pääpiirteet ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet 15

17 tunnistaa ohjattuna kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa lähes itsenäisesti kasvupaikkatyypit ja toiminta-alueen metsätyypit tunnistaa itsenäisesti ja luotettavasti kasvupaikka-tyypit ja toiminta-alueen metsätyypit Arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien tunnistus osallistuu opetukseen tunnistaa paljon ohjattuna muutamia toiminta-alueen tavallisimmat metsä- ja opaskasveja tunnistaa ja tuntee muutamia toimintaalueen tavallisimmat metsä- ja opaskasveja tunnistaa toimintaalueen tavallisimmat opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen keskeiset piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa toimintaalueen tavallisimmat metsä- ja opaskasvit, sekä tavallisimpien arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit tunnistaa ja tuntee toiminta-alueen tavallisimmat metsäja opaskasvit, sekä tunnistaa arvokkaiden elinympäristöjen piirteet ja ilmentäjäkasvit Puulajivalinta tunnistaa tärkeimmät ( 3kpl) puulajit perustelee jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla työhönsä liittyviä puulajivalintoja tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna keskeisimmät käyttö-mahdollisuudet perustelee paljon ohjattuna työhönsä liittypuulajivalinnat ja - tiheydet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa niiden käyttömahdollisuudet ohjauskeskustelun avulla perustelee ohjauskeskustelun avulla työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa ohjattuna niiden käyttömahdollisuudet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa hyväksyttävällä tavalla niiden rakenteen, ominaisuudet ja keskeisimmät käyttömahdollisuudet tunnistaa tärkeimmät puulajit sekä kuvaa perusteellisesti niiden rakenteen, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet perustelee ohjattuna työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja perustelee pääosin työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja perustelee monipuolisesti ja luotet- 16

18 puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet tavasti työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet Puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollisten tavoitteiden tunnistaminen tunnistaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla keskeisiä puuston eri kehitysluokkia tunnistaa paljon ohjattuna keskeisimmät kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitys-vaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa ohjauskeskustelun avulla keskeisimmät kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa ohjattuna puuston eri kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa selväpiirteiset kehitysluokat ja tietää hyväksyttävällä tavalla kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet tunnistaa kehitysluokat ja tietää kunkin metsän kehitysvaiheen metsänhoidolliset ja taloudelliset tavoitteet Metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toiminnat luettelee jatkuvasti ohjattuna puun ja puutavaran jalostamiseen liittyviä käyttömuotoja ja hyödyntämis-mahdollisuuksia tuntee keskeisiä metsäalan toimijoita (2-3 kpl) tietää ohjattuna tärkeimpiä puun ja puutavaran jalostamiseen liittyviä käyttömuotoja ja hyödyntämismahdollisuuksia tuntee paljon ohjattuna metsäalan yritystoiminnan keskeisiä perusrakenteita ja muiden metsäalan tietää ohjauskeskustelun avulla puutavaran jalostamiseen liittyviä keskeisiä käyttömuotoja ja hyödyntämis-mahdollisuuksia hakee ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja luettelee osittain puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämis-mahdollisuudet hakee ja jäsentää ohjattuna tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista tietää tärkeimmät puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää lähes itsenäisesti tietoa puunkorjuun tietää perusteellisesti ja laajasti puun ja puutavaran jalostamiseen liittyvät erilaiset käyttömuodot ja hyödyntämismahdollisuudet hakee ja jäsentää itsenäisesti tietoa puunkorjuun sekä puun jalostamisen 17

19 keskeisten toimijoiden asemaa toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee ohjauskeskustelun avulla metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista sekä puun jalostamisen työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista työnantajista ja toiminnoista sekä niiden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista tuntee osittain myös muiden keskeisten metsäalan toimijoiden aseman metsäalan toimintakentässä tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita metsäsektorilla tuntee metsäalan yritystoiminnan perusrakenteen ja muiden metsäalan keskeisten toimijoiden aseman ja niiden toiminnan tavoitteita ja kehityssuuntia metsäsektorilla Leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohdat tietää, että leimikko ja puunkorjuu tehdään metsäsuunnitelman perusteella kertoo ohjattuna joitakin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimpiä metsänhoidollisia lähtökohtia kertoo ohjauskeskustelun avulla leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimkertoo ohjattuna leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metkertoo sekä perustelee pääosin leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsänkertoo sekä perustelee monipuolisesti leimikon ja puunkorjuun suunnittelun keskeisimmät metsän-hoidolliset 18

20 mät metsän-hoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat sänhoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat hoidolliset ja taloudelliset lähtökohdat ja taloudelliset lähtökohdat Puukauppa kuvailee ohjattuna keskeisiltä osin puukauppamuodot kuvailee ohjauskeskustelun tuella puukauppamuodot kuvailee ohjattuna puukauppamuodot kuvailee keskeisiltä osin puukauppamuodot ja perustelee pääosin niiden sopivuuden kohteeseen kuvailee perusteellisesti puukauppamuodot ja perustelee niiden sopivuuden kohteeseen Metsäluonnon hoidon vaatimukset huomioiva metsän käsittely tietää, että metsänhoidon suositukset otetaan huomioon metsien käsittelyssä kuvailee ohjattuna osittain metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimpiä periaatteita ja menetelmiä kertoo paljon ohjattuna muutamia keskeisiä metsälain säädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohtia kuvailee ohjauskeskustelun avulla metsänuudistamisen ja - kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo ohjauskeskustelun tuella keskeisiä metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohtia kuvailee osittain metsänuudistamisen ja - kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kuvailee hyväksyttävällä tavalla metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kuvailee perusteellisesti metsänuudistamisen ja -kasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja menetelmät kertoo pääosin metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä kertoo metsä-lainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä keskeisimmät puun-kasvatuksen kertoo metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat, sekä puunkasvatuksen 19

21 puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet laadulliset ja taloudelliset tavoitteet laadulliset ja taloudelliset tavoitteet Riistan elinympäristöjen huomioiminen ottaa jatkuvasti ohjattuna huomioon riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt työtehtävissä ottaa paljon ohjattuna huomioon riistaja rauhoitettujen eläinten elinympäristöjä työtehtävissä tuntee joitakin maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöjä sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä tuntee osittain maakunnan tärkeimpien riista- ja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa ohjattuna ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä tuntee maakunnan tärkeimpien riistaja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa lähes itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä tuntee maakunnan tärkeimpien riistaja rauhoitettujen eläinten elinympäristöt sekä osaa itsenäisesti ottaa huomioon riistan ja rauhoitettujen lajien elinympäristövaatimukset metsäalan työtehtävissä hankkii leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa hankkii monipuolisesti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa hankkii tehokkaasti leimikon suunnitteluun tarvittavaa tietoa sekä analysoi ja käyttää sitä monipuolisesti 20

22 ARVIOINNIN- KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M ) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työnsä jatkuvasti ohjattuna niin, ettei siitä aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee ohjattuna työnsä niin, ettei siitä aiheidu välitöntä vaaraa itselle tai muille työkohteella liikkuville ja toimii ohjattuna oikein onnettomuustilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia turvavarusteita tekee työn vähän ohjattuna niin, ettei siitä aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työkohteella liikkujille ja toimii vähän ohjattuna oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuustilanteessa pukeutuu työ- ja sääolosuhteiden mukaisesti käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tekee työn niin, että siitä ei aiheudu välitöntä vaaraa itselle tai muille työmaalla liikkuville ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa Ensiapu, terveys, turvallisuus ja toimintakyky osaa hakea jatkuvasti ohjattuna apua tapaturmatilanteesta ja osaa hakea ohjattuna apua tapaturmatilanteessa ja soittaa hätäkeskukseen. Osaa osaa hakea vähän ohjattuna apua tapaturmatilanteessa ja tehdä tapaturman osaa tehdä perusensiavun ja osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset osaa tehdä perusensiavun ja osaa tehdä tapaturman osaa tehdä perusensiavun ja osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset 21

23 tietää hätäkeskuksen numeron. jatkuvasti ohjattuna antaa perusensiapua vaatimat ilmoitukset. Osaa antaa perusensiapua toisen työparina. vaatimat ilmoitukset Vuorovaikutus ja yhteistyö keskustelee ohjattuna toiminnastaan keskustelee toiminnastaan omilla edellytyksillään keskustelee omalla tavallaan toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot keskustelee ohjattuna toiminnastaan keskustelee omaaloitteisesti toiminnastaan keskustelee itsenäisesti toiminnastaan ja omaa hyvät kuuntelutaidot 22

24 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla puunkorjuuleimikon. Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja viljelee uudistuskohteen ja tekee harvennushakkuuta valmistaen puutavaraa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 23

25 2.2. Metsätalouden osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana hinnoitella työnsä tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä 24

26 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Jatkuva ohjaus ja tuki Jatkuvasti ohjattuna Kiitettävä K3 M) Ohjattuna VALTAKUNNALLISEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PE- RUSTEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työkohteen suunnittelu soveltaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä tekee tekee tavallisimmat metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa jatkuvasti ohjattuna metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä tavanomaisiin työkohteisiin, sekä jatkuvasti ohjattuna tekee metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa paljon ohjattuna metsä-suunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee ohjattuna metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa ohjattuna metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee tavallisimmat metsähoitoja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa lähes itsenäisesti metsäsuunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä tavanomaisiin työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti soveltaa itsenäisesti metsä-suunnitelmaa, metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä eri työkohteisiin, sekä suunnittelee ja tekee metsähoito- ja puunkorjuutyöt niiden mukaisesti arvioi tai mittaa jatkuvasti ohjattuna eri työlajien tarvittavat tunnukset arvioi tai mittaa ohjattuna eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä paljon ohjattuna määrittää hakkuukohteen puutavara-kertymän arvioi tai mittaa ohjattuna eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti arvioi tai mittaa lähes itsenäisesti eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä määrittää hakkuukohteen puutavaarvioi tai mittaa itsenäisesti eri työlajien tarvittavat tunnukset, sekä määrittää hakkuukohteen puutavara-kertymän 25

27 hehtaari- ja puutavaralajikohtaisesti rakertymän hehtaari- ja puutavaralajikohtaisesti hehtaari- ja puutavaralajikohtaisesti Uudistamistyöt tunnistaa nuoren ja uudistamiskypsän metsän eron määrittää jatkuvasti ohjattuna metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää paljon ohjattuna metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää ohjattuna metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää lähes itsenäisesti metsikön uudistuskypsyyden maastossa määrittää itsenäisesti ja joutuisasti metsikön uudistuskypsyyden maastossa tekee vähintään yhden uudistamiseen liittyvistä töistä ohjeiden mukaisesti tekee lähes itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liittyvät työt: uudistusalan raivauksen, siemen- ja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä ennakoi ja määrittelee taimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon tekee itsenäisesti, joutuisasti ja ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liittyvät työt: uudistusalan raivauksen, siemenja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä ennakoi ja määrittelee taimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon tekee vähintään yhden uudistamiseen tekee paljon ohjattuna ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liittyvät työt: tekee ohjattuna ja ohjeiden mukaisesti uudistamiseen liitty- 26

28 liittyvistä töistä ohjeiden mukaisesti uudistusalan raivauksen, siemen- ja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä ennakoi ja määrittelee jatkuvasti ohjattunaaimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon vät työt: uudistusalan raivauksen, siemen- ja taimimateriaalin välivarastoinnin, kylvö- ja istutustyön, sekä paljon ohjattuna ennakoi ja määrittelee taimikon varhaishoidon tarpeen ja tekee vaadittavan taimikon varhaishoidon Taimikonhoidon työt hoitaa taimikonhoitotöitä jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla hoitaa jatkuvasti ohjattuna taimikoita helpoissa kohteissa suunnittelee paljon ohjattuna ja hoitaa alkuohjauksen jälkeen taimikoita helpoissa kohteissa suunnittelee ja hoitaa taimikoita helpoissa kohteissa ohjeiden mukaisesti suunnittelee ja hoitaa lähes itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti taimikoita suunnittelee ja hoitaa itsenäisesti, joutuisasti ja ohjeiden mukaisesti taimikoita Kasvatusmetsien käsittely käsittelee kasvatusmetsiä ohjeiden mukaisesti helpoissa kohteissa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla suunnittelee kasvatusmetsien käsittelyn jatkuvasti ohjattuna ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn jatkuvasti ohjattuna suunnittelee kasvatusmetsien käsittelyn paljon ohjattuna ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn vähän ohjattuna käsittelee kasvatusmetsiä ohjeiden mukaisesti helpoissa kohteissa määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn lähes itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa kasvatusmetsien käsittelyn itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti 27

29 Manuaalinen puutavaran valmistus valmistaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla puutavaraa kasvatusmetsissä valmistaa paljon ohjattuna puutavaralajeja työnantajan määrittelemillä katkontaohjeilla kasvatusmetsissä valmistaa ohjattuna puutavaralajeja työnantajan määrittelemien katkontaohjeiden mukaisesti kasvatusmetsissä valmistaa yleisimmät puutavaralajit asiakaslähtöisesti, ja mittaa puutavaran yleisesti käytössä olevien mittaus-menetelmien avulla valmistaa puutavaralajeja lähes itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti, sekä mittaa puutavaran yleisesti käytössä olevien mittausmenetelmien avulla käsittelee kasvatusmetsiä ohjeiden mukaisesti helpoissa kohteissa Lähikuljetus osallistuu vierailuihin puutavaran korjuukohteisiin ymmärtää, että puunkorjuu on yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön tutustutaan vierailuilla puutavaran korjuukohteisiin ymmärtää, että puukorjuutyö on yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön tutustutaan vierailuilla puutavaran korjuukohteisiin toimii ohjattuna yhdessä koneellisen puunkorjuuketjun kanssa, sekä käyttää työhönsä liittyviä paikkatieto- ja viestintäjärjestelmiä toimii lähes itsenäisesti yhdessä koneellisen puunkorjuuketjun kanssa, sekä käyttää työhönsä liittyviä paikkatieto- ja viestintäjärjestelmiä toimii itsenäisesti yhdessä koneellisen puunkorjuu-ketjun kanssa, sekä käyttää työhönsä liittyviä paikkatieto- ja viestintäjärjestelmiä Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen ei ole koulutusohjelmassa ei ole koulutusohjelmassa ei ole koulutusohjelmassa hallitsee metsätraktorin käytön siten, että ajaa ja kuormaa opastettuna olosuhteiltaan helpossa metsämaastossa hallitsee metsätraktorin käytön siten, että ajaa ja kuormaa lähes itsenäisesti olosuhteiltaan normaalissa metsämaastossa hallitsee metsätraktorin käytön siten, että ajaa ja kuormaa itsenäisesti olosuhteiltaan normaalissa metsämaastossa 28

30 etsänparannustyöt tekee vähintään yhtä metsänhoidollista metsänparannustyötä jatkuvasti ohjattuna tekee jatkuvasti ohjattuna metsänhoidollisia metsänparannustöitä tekee paljon ohjattuna metsänparannustöitä tekee vähintään yhtä metsänhoidollista metsänparannustyötä ohjeiden mukaisesti tekee lähes itsenäisesti metsänhoidollisia metsänparannustöitä ohjeiden mukaisesti tekee itsenäisesti ja joutuisasti metsänhoidollisia metsänparannustöitä ohjeiden mukaisesti Metsätyön ja palveluiden hinnoittelu ja asiakaspalveluin integroituna eri työlajeihin ymmärtää hinnoittelun merkityksen hinnoittelee jatkuvasti ohjattuna eri työlajit hinnoittelee paljon ohjattuna eri työlajit hinnoittelee ohjattuna eri työlajit hinnoittelee itsenäisesti eri työlajit hinnoittelee itsenäisesti eri työlajit ottaa jatkuvan ohjauksen ja tuen avulla huomioon osittain työssään asiakkaan tarpeet ottaa jatkuvasti ohjattuna huomioon n työssään asiakkaan tarpeet ja toiveet ottaa ohjattuna työssään huomioon yritys- ja asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet hallitsee osittain kannattavan yrittämisen perusteet, sekä laskee ohjattuna kulut ja tuotot hallitsee pääosin kannattavan yrittämisen perusteet, sekä laskee lähes itsenäisesti kulut ja tuotot hallitsee perusteellisesti kannattavan yrittämisen perusteet, sekä laskee itsenäisesti kulut ja tuotot ottaa huomioon osittain työssään asiakkaan tarpeet ottaa huomioon pääosin työssään asiakkaan tarpeet ja toiveet ottaa työssään huomioon yritys- ja asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet 29

1. METSALAN PERUSTUTKINTO

1. METSALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Metsätalouden osaamisala, Metsäenergian tuottaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(72) Sisällys 1. METSALAN perustutkinto... 2 1.1. Metsäalan arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto SISÄLLYSLUETTELO METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 7 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 LUONNOS MÄÄRÄYS / 011/ 2008 Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET) Sisältö

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009 AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009 AUTOKORINKORJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOKORINKORJAAJA AUTOMAALAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOMAALARI AUTOMYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOMYYJÄ AUTOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto 2014

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Määräys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Ops näyttötutkinto 1

Ops näyttötutkinto 1 Ops näyttötutkinto 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 3 3. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 4. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA... 6 4.1. Yleistä

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma/osaamisala, maalari Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot