Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. Tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala. Tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja"

Transkriptio

1 Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimiala Tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja Sosiaali- ja terveyslautakunta , voimaan

2 Sisältö 1. Palveluseteli Palvelukuvaus Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä Palveluiden hinnoittelu Palveluntuottaja

3 1. Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää tilapäistä kotihoitoa kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä kunnan ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan kustannuksista myöntämänsä setelin suuruisen summan. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus palvelumaksusta, joka ylittää palvelusetelin arvon. Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Palveluseteliä ei voida käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn palveluun. 2. Palvelukuvaus Palveluseteli myönnetään yksityisen palvelutuotannon tilapäisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelumaksuun. Tilapäisen kotihoidon asiakkaina ovat kaikenikäiset asiakkaat. Asiakkaan saamat palvelut määritellään yksilöllisesti ja kuntouttavan työotteen näkökulmasta laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja ne perustuvat asiakkaalle tehtyyn palveluntarpeen arviointiin. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan, asiakkaan ja hänen läheistensä tai edunvalvojan kanssa. Kunnan määrittelemä viranomainen tekee kirjallisen päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Kunnan työntekijät selvittävät asiakkaalle hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, palveluntuottajien tiedot, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet sekä vastaavan muulla tavoin järjestetyn tilapäisen kotihoidon kustannukset. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli ei ole tulosidonnainen. Kun asiakas on valinnut palvelusetelin tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Yhteydenotto voi tapahtua sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä tai esim. soittamalla tai sähköpostilla palveluntuottajalle. Tarvittaessa kunnan työntekijät opastavat asiakasta sähköisen järjestelmän käytössä. Mikäli asiakas on puhelimitse yhteydessä palveluntuottajaan, ilmoittaa hän palveluntuottajalle saamassaan palvelusetelipäätöksessä olevan tunnistetiedon, jonka perusteella palveluntuottaja löytää asiakkaan sähköisestä järjestelmästä. Palveluntuottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakasta perustellusta syystä. Sopimuksen teon yhteydessä asiakas esittää Tuusulan kunnalta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Päätöksessä ilmenee myönnettyjen setelien määrä ja ajanjakso, jolle setelit on myönnetty. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain asiakkaan käytön mukaisen setelimäärän. Kunta korvaa enintään asiakkaan päätöksessä ilmoitetun setelimäärän päätöksen mukaiselta ajankohdalta. Palveluseteli on voimassa päätöksen mukaisen määräajan. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun kotihoidon palvelun maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita. 3

4 Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000) Laeissa korostetaan velvoitetta niissä säänneltyjen asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioimiseen, asiakkaan hyvään kohteluun, palveluun ja hoitoon, palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan, molemminpuolisen tietojen antovelvollisuuteen ja tietojen käsittelyyn sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta palvelusetelin omavastuuosuuteen. Palvelusetelin omavastuuosuus ei myöskään kerrytä asiakkaan sosiaalihuollon asiakasmaksukattoa. Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta verotuksen kotitalousvähennykseen. Asiakas voi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja, jolloin oikeus kotitalousvähennykseen on erikseen selvitettävä. Asiakas tai asiakkaan edustaja voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista sähköisen palvelusetelijärjestelmän välityksellä, puhelimitse tai sähköpostitse. Palautteeseen tulee vastata välittömästi tai kahden (2) viikon kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen. Vastaus palautteeseen on annettava kunnalle sekä asiakkaalle hänen valitsemallaan tai toivomallaan tavalla. Palvelun yleiset laatuvaatimukset Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan mukainen. Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa sekä keskeiset laatutavoitteensa suhteessa tarjottavaan palveluun ja toimintaansa nähden. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, joka sisältää toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelman. Palveluntuottajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden olosuhteet, yksilölliset tarpeet ja toimintakyky sekä ikä. Palveluntuottajan tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä ja voimassa olevia hoitoa sekä palvelua koskevia suosituksia. Palvelun tulee täyttää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon sekä hyvään kohteluun. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä kuntaan, jos asiakkaan tilassa tapahtuu oleellisia palveluntarpeen muutoksia: asiakas ei enää tarvitse kaikkia niitä palveluita, jotka on palvelusetelipäätöksen yhteydessä arvioitu tarpeellisiksi, tai asiakkaan kuntoisuus on heikentynyt, ja palveluita pitää lisätä tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin. 4

5 Henkilöstö ja osaaminen Palveluntuottajan henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Palveluntuottajan henkilökunnan tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstönkelpoisuusvaatimuksista /272 annetun lain vaatimukset. Kun palveluntuottaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Terhikki-rekisteristä. Henkilökunnan tulee olla suomen kielen taitoista. Alle 18-vuotiaille palvelua tarjoavan palveluntuottajan tulee pyytää työntekijöiltään rikosrekisteriote nähtäväksi. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002, /932 4 ). Palveluntuottajan lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottajan ja henkilökunnan tulee sitoutua yhteistyöhön asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa. Vanhukset ja vammaiset asiakkaat Kotihoidon tilapäisen palvelun piiriin tuleminen, edellyttää aina kotihoidon palvelutarpeen arviointia. Tilapäiseksi kotihoito katsotaan, kun kotihoidon palveluntarve on kertaluontoista, väliaikaista tai enintään kuukauden kestävää palvelua tai hoitoa. Tilapäinen kotihoito muuttuu säännölliseksi kotihoidoksi heti, kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on kestänyt kuukauden. Tilapäisestä kotihoidosta on aina kuitenkin kysymys myös silloin, kun palveluntarve on harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua tai hoitoa ja ajallinen palveluntarve pääsääntöisesti alittaa kaksi tuntia kuukaudessa. Tilapäistä kotihoitoa myönnetään palvelusetelillä niihin hoitotoimiin, jotka palveluntarvetta arvioitaessa ovat täyttäneet Tuusulan kunnan kotihoidon toimintaohjeessa olevat kriteerit. Tilapäinen kotihoito voi suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoa lääkityksiä, ohjata ja neuvoa ja seurata käyntien aikana asiakkaan vointia, erillisiä tarkastuskäyntejä ei tehdä. Palvelukriteerit vanhusten ja vammaisten palveluissa Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle, jonka avuntarve on tilapäistä, kestoltaan lyhytaikaista tai käyntitarve harvemmin kuin kerran viikossa. Asiakkaan palvelutarve vaatii sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstön osaamista. 5

6 Palveluseteliä ei myönnetä pelkästään tarkistuskäynteihin, lääkkeenjakoihin, tukipalveluihin, kuten siivoukseen tai kaupassa tai apteekissa käynteihin tai muihin asiointikäynteihin. Lapsiperheet Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu on perheiden hyvinvointia vahvistavaa, sosiaalihuoltolain 19 :n mukaista palvelua. Palvelulla tuetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja. Palvelu on lastenhoitoapua ja sen ohessa välttämätöntä kodinhoitoapua, perheen arkiaskareista huolehtimista. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun työntekijän työtehtäviä ovat: - Lastenhoito - Päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät (esimerkiksi avustaminen pyykkihuollossa, ruoanlaitossa ja siivoustehtävissä) - Lasten kasvatuksessa ohjaaminen ja tukeminen - Vanhemmuuden tukeminen, ohjaus ja neuvonta Lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua on lyhytaikainen palvelu, jota perhe voi saada kunnan järjestämänä yksityisiltä palveluntuottajilta kunnan tarjoamalla palvelusetelillä. Palvelusetelin myöntäminen edellyttää joko kotikäynnillä tai puhelimessa tehtävää palvelutarpeen arviointia, tarpeen mukaista palvelusuunnitelmaa sekä palvelun sisällön ja määrän määrittelyä. Palvelukriteerit lapsiperheiden kotipalvelussa Palveluseteli myönnetään lapsiperheiden kotipalvelun ostamiseen, kun palvelutarpeen perusteena on: - raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve - monikkoperheeseen liittyvä avun tarve - vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve - perheen kriisitilanne (esim. perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema, avioero) - vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus - muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa) Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavankaltaisissa tilanteissa: - äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta - pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon - henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen - kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi - siivouspalveluna 6

7 3. Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä Palveluiden saamiseksi asiakkaan tulee sitoutua hoivaan tai hoitoon ja olla valmis ottamaan vastaan palveluseteli palvelun järjestämiseksi. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Palvelusetelin myöntämisestä päättää kunnan päättämä viranomainen. Palvelupäätös tehdään aina kirjallisesti. Asiakas voi valita, ottaako hän vastaan palvelusetelin tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi. Valinta edellyttää asiakkaalta ja/tai hänen lailliselta edustajaltaan kykyä käyttää palveluseteliä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan kunnan järjestämiin kotihoidon palveluihin. Viranhaltijan tekemään tilapäisen kotihoidon päätökseen ja palvelusetelipäätökseen tyytymätön asiakas voi valittaa oikaisuvaatimusohjeiden mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan yksityisasioiden jaostolle. Kun asiakas on valinnut palvelusetelin tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Yhteydenotto voi tapahtua sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä tai esim. soittamalla palveluntuottajalle. Tarvittaessa kunnan työntekijät opastavat ja ohjaa asiakasta sähköisen järjestelmän käytössä. Mikäli asiakas on puhelimitse yhteydessä palveluntuottajaan, ilmoittaa hän palveluntuottajalle saamassaan palvelusetelipäätöksessä olevan tunnistetiedon, jonka perusteella palveluntuottaja löytää asiakkaan sähköisestä järjestelmästä. Palveluntuottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakasta perustellusta syystä. Asiakas ja palveluntuottaja laativat palvelusopimuksen laskutusehdoista, palveluista sekä mahdollisista lisäpalveluista. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Sopimuksen allekirjoittaa asiakas tai hänen edunvalvojansa ja palveluntuottaja. Sopimuksen teon yhteydessä asiakas esittää Tuusulan kunnalta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Päätöksessä ilmenee myönnettyjen setelien määrä ja ajanjakso jolle setelit myönnetty. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain asiakkaan käytön mukaisen setelimäärän. Kunta korvaa enintään asiakkaan päätöksessä ilmoitetun setelimäärän päätöksen mukaiselta ajankohdalta. Palveluseteli on voimassa päätöksen mukaisen määräajan. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun kotihoidon palvelun maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita. Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Edellä mainituissa laeissa korostetaan velvoitetta kyseisissä laeissa säänneltyjen asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioimiseen, asiakkaan hyvään kohteluun, palveluun ja hoitoon, palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan, molemminpuolisen tietojen antovelvollisuuteen ja tietojen käsittelyyn sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttöön. 7

8 Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta palvelusetelin omavastuuosuuteen. Palvelusetelin omavastuuosuus ei myöskään kerrytä asiakkaan sosiaalihuollon asiakasmaksukattoa. Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta verotuksen kotitalousvähennykseen. Asiakas voi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja, jolloin oikeus kotitalousvähennykseen on erikseen selvitettävä. Asiakas ilmoittaa palveluihin liittyvät reklamaatiotilanteet suoraan palveluntuottajalle. Asiakaspalaute ja reklamaatio Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista sähköisen palvelusetelijärjestelmän välityksellä, puhelimitse tai sähköpostitse. Palautteeseen tulee vastata välittömästi tai kahden (2) viikon kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen. Vastaus palautteeseen on annettava kunnalle järjestelmän välityksellä sekä asiakkaalle hänen valitsemallaan tai toivomallaan tavalla. Palveluun liittyvistä epäkohdista voi ottaa yhteyttä myös sosiaali- tai potilasasiamieheen tai tehdä kantelun aluehallintovirastoon (AVI). Palvelun virhe Jos palvelu poikkeaa sovitusta, siinä on virhe. Palveluntuottajan tulee osoittaa, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Palvelussa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka palveluntuottaja on antanut palvelun sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai sen käyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. Sama koskee palvelua suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. Palvelussa on niin ikään virhe, jos palveluntuottaja on laiminlyönyt antaa asiakkaalle tiedon sellaisesta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta asiakas perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Palvelun viivästyminen Palvelun toteuttamisen aikatauluraameista sovitaan tilauksessa tai yksilöllisessä palvelusopimuksessa. Palvelu on viivästynyt, jos palvelua ei toteuteta sovitussa aikataulussa. Oikaisu tai hyvitys Palveluntuottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista palvelun virhe ja viivästymisellä aiheutunut haitta, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä tai viivästymisestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen ja asiakas suostuu oikaisuun. Virhe ja viivästymistilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia palveluntuottajalta sopimuksen täyttämistä. Jollei virhettä tai viivästymistä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti viivästymisestä tai virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi sopimalla palveluntuottajan kanssa teettää saamatta jääneen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen palveluntuottajan kustannuksella. 8

9 Oikeus pidättyä suorituksen hyväksymisestä Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästymisen perusteella oikeus pidättyä hyväksymästä palveluntuottajan suoritusta siltä osin, kun palvelua ei ole suoritettu asianmukaisesti. Palveluntuottajalla on mahdollisuus antaa vastine kunnalle. Jos kunta hyväksyy vastineen, palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle. Sopimuksen purku Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopimusriidoissa tulkinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 4. Palveluiden hinnoittelu Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palveluun kuuluvan tilapäisen kotihoidon toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuun määrä merkitään asiakkaan sopimukseen. Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Palvelusetelillä tuotettava palvelu on AVL:n 130 a :n mukaista verotonta sosiaalihuollon ja terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myyntiä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta. Mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta tule asiakkaalle ilmoittaa vähintään yhtä (1) kuukautta etukäteen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta hoivaan ja hoitoon kohdistuvasta palvelusetelin suuruisen summan. Laskutusjakso on yksi kalenterikuukausi. Palveluntuottaja laskuttaa kunnalta asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen summan. Hinnanmuutokset Tilapäisen kotihoidon palvelun hinnat ovat voimassa vähintään kaksitoista (12) kuukautta palveluntuottajan hyväksymispäätöksestä alkaen. Palveluntuottajan on toimitettava hinnanmuutosilmoitus kirjallisesti vähintään kuutta (6) kuukautta ennen hin- 9

10 nanmuutoksen voimaantuloa kunnalle ja asiakkaalle ja esitettävä kunnalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksensyistä. 5. Palveluntuottaja Tuusulan kunnan palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palveluseteli- ja osto-palveluohjelman (PSOP) kautta. Sähköiseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään liittyvät toimintatavat on esitelty tarkemmin sääntökirjan yleisessä osassa. Sähköisessä hakemuksessa ja sen liitteissä on määritelty lakisääteiset ja kunnan määrittelemät palvelukohtaiset kriteerit. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään hakemuksessa mainitut ehdot ja kriteerit täyttävä palveluntuottaja. Hyväksytyksi tulemisesta lähetetään palveluntuottajalle päätös. Palvelusetelin saanut asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Palveluntuottajan henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla.kotihoidon palvelun palveluntuottajan henkilökunnan tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevan lain, /272 ja/ tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain /559 pätevyydet ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Kun palveluntuottaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Terhikki-rekisteristä. Vuoden 2016 alusta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tulee myös keskusrekisteri. Henkilökunnan tulee olla suomen kielen taitoista. Alle 18-vuotiaille palvelua tarjoavan palveluntuottajan tulee pyytää työntekijöiltään rikosrekisteriote nähtäväksi. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002, /932 4 ). Palveluntuottajan lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottajan ja henkilökunnan tulee sitoutua yhteistyöhön asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa. Palvelukuvaus Palveluntuottajan tulee täyttää muun muassa seuraavat palvelukuvauksen vaatimukset: - Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisista palveluista vähintään samansisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin kunnan oma kotihoito tuottaa palvelun. 10

11 Kotihoidon palvelu toteutetaan siten, että: 1. tarvitessaan sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa asiakas saa molemmat palvelut mahdollisuuksien mukaan samalla asiakaskäynnillä 2. tuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan, joka on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta. 3. kuntouttavan työtavan mukaisesti asiakas voi käyttää omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja kotitöiden suorittamisessa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. Palvelun tuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito -suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu tuotetaan siten, että se tukee ja auttaa lapsiperheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun työntekijän työtehtäviä ovat: - Lastenhoito - Päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät - Kasvatuksessa ohjaaminen - Vanhemmuuden tukeminen Palveluntuottajan on tehtävä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista (yhteystiedot tai vastuuhenkilöt sekä palvelun tuottamiseen vaikuttavat olosuhteet) korjaukset sähköiseen PSOP-ohjelmaan. Tehdyt muutokset tulevat aina kunnan hyväksyttäväksi. Palveluntuottaja luovuttaa kunnalle tiedot henkilökunnasta ja sen määrästä säännöllisesti ja aina sen muuttuessa. Palveluntuottajan tulee luovuttaa kunnalle tiedot asiakaspalautteista. Palveluntuottaja hyväksyy kunnan tekemät asiakaskyselyt sekä muun valvonnan palveluun liittyen. Palveluntuottajien lakisääteisiin edellytyksiin kohdistuva valvonta tapahtuu sähköisesti ja automaattisesti (kaksi kertaa vuodessa) PSOP-ohjelman avulla, jos valvontaa ei voida suorittaa sähköisesti, tulee palveluntuottajan toimittaa ko. liitteet itse. Lakisääteisiä vaatimuksia ovat mm. vakuutuksiin, verotukseen ja talouteen liittyvät tiedot. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää palvelua sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaslain mukaisesti. Palveluntuottaja on velvollinen toteuttamaan palvelusetelipäätöksen mukaisia palveluja. Palvelusetelituottajaksi hyväksytyt palveluntuottajat ovat sitoutuneet ilmoittamaan palvelusetelipäätöksen tekijälle asiakkaan tilanteessa tapahtuvista muutoksista. Raportointi Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kunnalle raportin edellisen vuoden toiminnastaan, joka sisältää yhteystiedot, tiedot henkilökunnan määrästä ja 11

12 täydennyskoulutuksesta ja asiakkaiden määrästä. Vaadittavat raportit toimitetaan Tuusulan kunnan määrittelemän aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajalla tulee jatkuvasti kerätä asiakaspalautetta. Palveluntuottaja luovuttaa kunnalle tiedot asiakaspalautteista ja reklamaatioista sekä selvityksen, mihin toimenpiteisiin reklamaatioiden johdosta on ryhdytty. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan tiedot palvelujen piiriin kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kunta sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet. 12

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä kriteerit täyttävät

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje Perusturvapalvelut 6.2.2012 Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje Taitto Eija Tiitinen Käsitelty perusturvalautakunnassa 14.12.2011 135 Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilökohtainen apu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset...14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö...15 10.3 Henkilökunta...16

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot