Katsaus kotouttamispolitiikkaan Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kuntatyönantajat, 8.10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus kotouttamispolitiikkaan Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kuntatyönantajat, 8.10."

Transkriptio

1 Katsaus kotouttamispolitiikkaan Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kuntatyönantajat, Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/kotouttaminen

2 Maahanmuuton kuva tilastoja ja ja kotouttamisasioiden kehitys

3 Ennuste maahanmuuton kehityksestä Vuonna 2020 noin maahanmuuttajaa Suomessa Vuonna 2030 noin puoli miljoonaa maahanmuuttajaa Suomessa Nuori väestönosa maahanmuuttajat avainasemassa työntekijöiden saatavuuden turvaamiseksi Kriittinen kysymys: miten nostaa maahanmuuttajien työllisyysastetta, puolittaa työttömyys (hallitusohjelman kirjaus)?

4

5

6 Pysyvämpien rakenteiden luominen maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi Toimenpiteitä: Iso hankekokonaisuus ESR-kaudelle toimintalinjoilla Myös runsaasti pienempiä hankkeita eri puolilla maata Tunnistettiin tietyt katvealueet, esim. valmistavan opetuksen valtionosuus pidennettiin taas 1 vuoteen Keskustelu kotoutumiskoulutuksen sisällöstä

7 Pysyvämpien rakenteiden luominen ja systemaattinen kehittämistyö ESR/ALPO-verkosto ja MATTO Kuntapilotit (SM) Osallisena Suomessa-hankkeen käynnistys 2009 Selonteko eduskunnalle ja sen vastaus - kotoutumislain kokonaisuudistus 2010 Tietopohjan vahvistaminen: seurantajärjestelmä-pilotti EU-rahoituksella, tutkimusta, mm. THL:n laaja MAAMU-väestötutkimus 2012

8 Ydinkysymys: miten voidaan maahanmuuttajien tietä kotoutumiseen ja työllistymiseen nopeuttaa? Yleinen havainto: maahan muuttaneiden kielestä riippumatta työmarkkina-asema on heikompi kuin maassa asuvien, mutta kehittyy paremmaksi maassa oleskelun pitkittyessä Palveluilla ja toimenpiteillä voidaan työmarkkinaaseman kehittymistä nopeuttaa (Forsander 2002)

9 Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan perusta 1. Lainsäädäntö Ulkomaalaislaki Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (kotoutumislaki) 2. Hallitusohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma: Maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa 3. Hallituksen ohjelma-asiakirjat 1. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta Valtioneuvoston periaatepäätös: Maahanmuuton tulevaisuus

10 Miten maahanmuuttajat kokevat Suomen ja suomalaisen työelämän? Maahanmuuttajabarometri (TEM 2013)

11 Yhteenvetoa Maahanmuuttajabarometrista (TEM helmikuu 2013) Kotoutumisen tärkeimmät osatekijät selkeitä: työ, kielitaito, turvallisuus Hyvin moni maahanmuuttaja haluaa enemmän kontakteja suomalaisiin Joka neljännellä syrjintäkokemuksia viimeisen vuoden aikana Kunnan palvelut koetaan suurelta osin hyviksi ja tarpeita vastaaviksi Tiedontarve suurta, sekä palveluista että oikeuksista Järjestöillä koetaan olevan suuri merkitys tiedonsaannin, yhteisöllisyyden näkökulmasta Viranomaisten neuvontaa ja opastusta parannettava huomattavasti

12 Kotoutumisen kannalta tärkeimmät osatekijät Työ Suomen tai ruotsin kielen taito Turvallisuus Terveyspalvelut Muu : mm. hyväksytyksi tuleminen, tieto suomalaisista ja heidän käyttäytymistavoistaan, hyvät säännöt laissa ja niiden kunnioittaminen

13 Työelämä ja yrittäjyys Vastaajien pääasiallinen toimi (n = 880) Eläkkeellä iän tai työvuosien Työharjoittelussa Yrittäjä Osa-aikatyössä, palkansaaja Muu En ole töissä (Olen esimerkiksi kotona Työtön tai lomautettu Opiskelija Kokopäivätyössä, palkansaaja 2 % 4 % 5 % 5 % 7 % 9 % 9 % 16 % 42 % Prosenttiosuus vastaajista 0 % 50 % Vastaajista 73 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että he viihtyvät työssään hyvin Vastaajista 69 % oli erittäin tai melko samaa mieltä väittämästä, että heitä kohdellaan työpaikalla tasapuolisesti (TEM:n työolobarometri 2012, 73 % palkansaajista) Vastaajat pitivät nykyistä työkykyään varsin hyvänä, ka 9,0 (TEM:n työolobarometri 2012, ka 8,4)

14 Syrjintä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Syrjintäkokemukset viimeisen 12 kuukauden aikana Syrjitty 5 Ei osaa sanoa Ei syrjitty Venäjä Viro Somalia Irak Kiina Thaimaa Turkki Kaikista vastaajista noin 24 % oli kokenut syrjintää viimeisen 12 kk aikana Syrjinnästä suurimman osan koettiin johtuvan etnisestä alkuperästä, toiseksi eniten kielestä Vastaajien kokemuksia syrjinnästä Huonon käytöksen, halveksunnan tai kiroilun kohteeksi joutuminen Työelämään liittyvät tilanteet Väkivallan kohteeksi joutuminen

15 Kotoutumislaki

16 Punaisena lankana: Tavoitteena maahanmuuttajien osallisuus kaikilla yhteiskunnan aloilla Palvelut elämäntilanteen mukaan kaikille maahanmuuttajille Tuetaan maahanmuuttajan vahvaa motivaatiota päästä kiinni uuteen yhteiskuntaan maahanmuuton alkuvaiheessa Välineinä vahvat alkuvaiheen neuvonta-, opastus- ja ohjauspalvelut, joista ohjautuminen tarvelähtöisesti laadukkaisiin, tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin Vahva ohjaus läpi koko kotoutumisprosessin, jossa vankka monialainen yhteistyö Kunta ja TE-toimisto keskeiset vastuuviranomaiset paikallisesti, ja kunnalla vahva rooli koordinoida paikallisten toimijoiden yhteistyötä Kumppanuus valtakunnan, alueiden ja kuntien välillä keskiössä hyvän kotouttamisen toimeenpanemiseksi

17 KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄT PALVELUT 6 : Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä eli: maahanmuuttajien kotouttaminen on vahvasti ankkuroitu kunnallisiin peruspalveluihin, ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin

18 Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet - alkuvaiheen johdonmukaisesti etenevät palvelut (2 luku) 1. Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta (7 ) Oleskeluluvan yhteydessä, viimeistään kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä Perustieto oikeuksista, velvollisuuksista yhteiskunnassa ja työelämässä 2. Ohjaus ja neuvonta (8 ) Kunnan ja TE -toimiston ja muiden viranomaisten annettava opastusta, ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä 3. Alkukartoitus työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville (9-10 ) Kunta tai TE -toimisto arvioi alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarve 4. Kotoutumissuunnitelma tarpeen mukaisesti (11-18 ) Kunta tai TE -toimisto laativat yhdessä maahanmuuttajan kanssa Laaditaan aina työttömälle työnhakijalle tai toimeentulotuen saajalle sekä alaikäiselle ilman huoltajaa tulleelle ja oleskeluluvan saaneelle Kesto yksilöllinen 1-3 v.; erityisiä toimenpiteitä tarvitseville 5 v.;

19 Työvoiman maahanmuutto ja kotoutumislaki kotoutumislain mukaan erityisesti: Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta (www.lifeninfinland.fi) opastus ja neuvonta myös työperäisten maahanmuuttajien oikeus; lisäksi tilanteen mukaan pitäisi myös voida tarjota esim. kielikoulutusta, jne. mm. Osallisena Suomessa- hankkeessa paikallisia hankkeita, joissa mm. kielikoulutusta myös työelämässä oleville

20

21 Valtion kotouttamisohjelma : elementit pitkäjänteisemmälle kotouttamispolitiikalle

22 Kotouttamisohjelman yleiset tavoitteet Maahanmuuttajien elinolosuhteet keskeisillä osa-alueilla (asuminen, tulotaso, työllisyys, koulutus, osallistuminen) lähestyvät koko väestöä. Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla (poliittinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurielämä). Lisää yhteiskunnan tapojen, arvojen ja kulttuurin tuntemusta sekä edistää kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta ja hyviä etnisiä suhteita. Asenneilmapiiriin vaikuttaminen. 22

23 Lähtökohdat Muuton syyt ovat monipuolistuneet: Opiskelu Työ Paluumuutto Humanitaariset syyt Elinkeinon harjoittaminen Maahanmuuttajat ovat keskimäärin kantaväestöä nuorempia. Haasteita: Maahanmuuttajien työttömyysaste kolminkertainen kantaväestöön nähden. Syrjäytymisriski viisinkertainen kantaväestön nuoriin nähden. Äänestysaktiivisuus heikko, vain 20 % ulkomaan kansalaisista äänesti 2008 kunnallisvaaleissa. 23

24 Kotouttamisohjelman yleiset tavoitteet Maahanmuuttajien elinolosuhteet keskeisillä osa-alueilla (asuminen, tulotaso, työllisyys, koulutus, osallistuminen) lähestyvät koko väestöä. Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla (poliittinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurielämä). Lisää yhteiskunnan tapojen, arvojen ja kulttuurin tuntemusta sekä edistää kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta ja hyviä etnisiä suhteita. Asenneilmapiiriin vaikuttaminen. 24

25 Kotouttamisohjelman painopisteet Yhteisöstä ja perheestä voimaa kotoutumiseen Asunto-, liikunta- ja kulttuuripolitiikalla sekä maahanmuuttajaperheitä tukemalla voidaan edistää kotoutumista arjen kohtaamisissa ja yhteisöissä. Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla Maahanmuuttajien työttömyys puolitetaan hallitusohjelman mukaisesti. Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja kotoutumiskoulutuksesta muodostetaan maahanmuuttajien tarpeiden mukaisia yksilöllisiä ja tarvittaessa pitkäkestoisia palvelukokonaisuuksia. 25

26 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutusta kehitetään parhaillaan Osallisena Suomessa -hankkeessa, jonka tulosten perusteella arvioidaan järjestelmän ja lainsäädännön muutostarpeet. Tavoitteena, että kaikille maahanmuuttajille, myös työelämän ulkopuolella oleville, turvataan nykyistä tehokkaammin mahdollisuus tarvetta ja omaa tasoa vastaavaan kielen ja yhteiskunnan sääntöjen opiskeluun sekä nopeampaan sijoittumiseen työmarkkinoille. Maahanmuuttajanaiset Maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on korkeampi kuin miesten. Erityisesti puolisoina maahan saapuneet ja kotona lapsia hoitavat äidit saattavat jäädä kokonaan kotoutumistoimien ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa myös lasten yhteiskunnan jäseniksi kasvun tukemista perheessä. Tavoitteena on, että kaikki maahanmuuttajanaiset saatetaan nykyistä tehokkaammin kotouttamistoimenpiteiden piiriin. 26

27 Kotoutumiskoulutuksen resurssit , TEM:n pääluokkaa, työvoimatoimenpiteet, mom Talousarvio 2012 Talousarvio 2013 Kehys 2014 Kehys 2015 Kehys 2016 Lisäys 34 m 5,5 m 10 m 20 m 20 m Määräraha 34 m 39,5 m 44 m 54 m 54 m 27

28 Kotouttamisohjelman painopisteet Lasten ja nuorten kotoutuminen Maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät selvästi useammin peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen ulkopuolelle kuin kantaväestö. Keskeisenä syynä ovat puutteelliset kielelliset ja muut opintovalmiudet. Oleellista jatkuvuuden turvaaminen jo varhaiskasvatuksesta alkaen sekä erityisen huomion kiinnittäminen opintojen nivelvaiheiden sujuvoittamiseen ja turvallisen, kannustavan kasvuympäristön luomiseen. Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittaminen Valtion ja kuntien välille ennakoiva ja pitkäjänteinen yhteistyön malli. Kuntiin osoittamisesta vastaavien viranomaistenyhteistyön kehittäminen. 28

29 Osaamiskeskus vuonna 2013 valmisteilla kotoutumislain soveltamisen sähköinen käsikirja (marraskuu 2013) Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan vastaanoton käsikirja (kesäkuu 2013) arkkitehtuuri osaamiskeskuksen sähköiselle välineelle / portaalille kotouttaminen.fi Toteutetaan laajat sidosryhmäkuulemiset, työpajoilla ja sähköisillä kyselyillä Kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurannan kokonaiskatsaus 10/2013

30 Maahanmuuton tulevaisuus strategia

31 VISIO Kansainvälistyvässä Suomessa arvostetaan moninaisuutta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat kaikille. Maahanmuutto edistää väestön hyvinvointia ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä. Maahanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Maahanmuutto on ennakoitua ja hallittua

32 Kohti 2020-lukua Suomi on turvallisesti avoin Jokainen löytää paikkansa Moninaisuus on arkea

33 Suomi on turvallisesti avoin: Liikkuvuus on Suomelle mahdollisuus Paremmat valmiudet kohdata liikkuvuuteen liittyvät haasteet Suomi kantaa vastuuta osana kansainvälistä yhteisöä Joustavampi maahanmuuttohallinto ja toimivammat menettelyt

34 Jokainen löytää paikkansa: Maahanmuuttajat osallisina yhteiskunnassa Maahanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan Palvelut tukevat kotoutumista

35 Moninaisuus on arkea: Yhtäläiset oikeudet kaikille Murretaan ennakkoluuloja

36 Strategian toimeenpano ja seuranta Strategian toimenpiteet pannaan toimeen eri hallinnonaloilla. Strategian tueksi valmistellaan toimenpideohjelma (toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut). Riittävät taloudelliset voimavarat varmistettava, jotta maahanmuuttopolitiikkaa kyetään toteuttamaan tehokkaasti. Toimeenpanon seurantaa ja raportointia koordinoi sisäasiainministeriö. Seurantaan osallistuu strategiaehdotuksen valmistellut työryhmä

37 Miten eteenpäin?

38 Valtakunnan tasolla mm.: kotoutumiskoulutuksen kehittäminen, paikallisen osaamisen tukeminen osaamiskeskuksen työllä, TEpalvelujen kehittäminen maahanmuuttajille, ml. kansainvälisen työnvälityksen ja EURES-palvelujen kehittäminen Kotouttamistyön ydin yksittäisen maahanmuuttajan näkökulmasta on paikallisessa ja alueellisessa toiminnassa Hankelähtöisyydestä kohti vakiintuneita toimintoja: rakennetaan eheitä, yksilön tarpeet ja osaaminen huomioivia palveluketjuja Osaamiskeskus myös monikulttuurisemman työelämän tukena Hyvä esimerkki: useiden ALPO-verkoston ohjaus- ja neuvontapisteiden vakinaistaminen, mm. pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere

39 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 1.12: valtion kotouttamisohjelman toimeenpanon tehostaminen 3 kokonaisuutta: Osaamiskeskus Kotoutumiskoulutuksen kehittäminen Pakolaisten kuntaan osoittamisen tehostaminen Toimenpide1.13: maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu hoivaavustajakoulutus

40 Kiitos!

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016]

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] [ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa... 4 3. Kotouttamistyön käsitteitä... 7 4. Kotouttamisohjelman 2013 2016 linjaukset... 8 5. Kotouttamistyön

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista?

Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista? Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? Timo Aro ja Anna Laiho 7.3.2013 1. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2014-2016

Kotouttamisohjelma 2014-2016 Kotouttamisohjelma 2014-2016 Valtuusto 21.5.2014 39 www.nurmijarvi.fi Sisällys 1. Johdanto...2 2. Maahanmuuttajat kunnassa...3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...4 4. Kotouttamisohjelman 2014 2016 linjaukset...5

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot