Kumppanuusjohtaminen. Fountain Park Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanuusjohtaminen. Fountain Park Oy 20.01.2011 fountainpark@fountainpark.com"

Transkriptio

1 Kumppanuusjohtaminen Fountain Park Oy

2 Otimme vastaan tehtävän Suomen maabrändivaltuuskunta antoi tehtäväksi kumppanuusjohtamisen mallintamisen Ryhdyimme työhön ja kutsuimme asiakkaitamme ja kumppaneitamme mukaan yhteiseen ideointiin Muutamassa viikossa verkkohaastatteluun osallistui n johtajaa ja muuta asiantuntijaa Saimme kerättyä 1200 yksittäistä ideaa siitä, miten kumppanuusjohtaminen toteutuu tai voisi toteutua suomalaisissa organisaatioissa

3 Otimme vastaan tehtävän

4 Miksi kumppanuusjohtamista? Strateginen herkkyys Muutosten nopeus, yllätyksellisyys, kompleksisuus > ennakointikyky ja organisaation oma jousto >> vuorovaikutus ja vuoropuhelu, yhdessä tekeminen

5 Kumppanuusjohtamisen elementtejä TAVOIT- TEELLISUUS VASTUUN- KANTO OSALLIS- TUMINEN MONI- MUOTOISUUS LÄPI- NÄKYVYYS

6 Osallistaminen ei riitä, tarvitaan yhdessä kehittämistä OSALLIS- TUMINEN Osallistaminen osallistuminen yhteiskehittäminen Johtaminen on tulevaisuudessa yhä enemmän yhdessä tekemistä: Esimiehiä on koulutettava työskentelemään konkreettisesti yhdessä alaistensa kanssa eikä vain ns. johtamaan. On organisaation henkilöstövoimavarojen tuhlausta, jos monta tasoa esimiehiä vain "johtaa" tutkimalla raportteja ja raportoimalle esimiesketjua pitkin ylöspäin toinen toisilleen. Esimiesten olisi välttämätöntä uskaltautua jatkuvaan keskusteluun alaistensa kanssa, ja myös ohi hierarkian. Esimiehet eivät voi olla substanssiasiantuntijoita kovinkaan monessa asiassa. Dialogi asiantuntijoiden kanssa olisi elintärkeää, jotta yhteinen ymmärrys substanssiasioista syntyisi, ja esimiehet voisivat tukea asiantuntijoita heidän työssään.

7 Hyvää johtamista ja selkeitä käytäntöjä LÄPI- NÄKYVYYS Linjaorganisaatio matriisiorganisaatio verkosto-organisaatio Läpinäkyvyys edellytys esteettömälle tiedon kululle: Oivalluttava johtaminen Hyvässä työyhteisössä johtaminen on valmentamista ja ohjaamista. Tavoitteena on hyvien suoritusten tukeminen. Johtaminen tapahtuu päämäärien ja tavoitteiden kautta. Ihmisillä on valta, vapaus ja velvollisuus tehdä omaa työtään koskevia päätöksiä. Päätöksiä, jotka tukevat yhteisiä tavoitteita. Tämä edellyttää kykyä ottaa vastuuta ja toimia joustavasti tilanteiden mukaan. Työyhteisöltä tämä edellyttää epävarmuuden ja virheiden sietoa. Varman päälle pelaamisella ei synny mitään uutta. Osallistava johtaminen antaa mahdollisuuden oivaltaa. Oivaltaminen on kykyä ratkaista asioita ja toimia ilman tarkkoja ohjeita, luoda uusia tapoja katsoa asioita ja tilanteita, ole siis utelias. Tämä edellyttää tilaa arkipäivän työssä. Toiminnan kehittäminen on osa työtämme - meistä jokaiselle

8 Päämäärät ja arvot sovitaan yhdessä TAVOIT- TEELLISUUS Tavoitejohtaminen tuloskorttijohtaminen visiojohtaminen Tavoitteet ja mittarit asetettava yhdessä: Yhteisesti hyväksyttävät arvot ja päämäärät selkeiksi. Henkilö voi sitoutua työhönsä vain jos hän kokee päämäärän ja sen saavuttamiseksi asetetut tavoitteet vaivan arvoisiksi. Arvot on punnittava yhdessä koko henkilöstön kanssa. Käskyttäminen soveltuu kriisitilanteisiin, mutta toiminnan kehittäminen yhteisen päämäärän suuntaan edellyttää jokaiselta itsenäistä toimintaa, selviä pelisääntöjä ja mahdollisimman vähän itse toiminnan valvontaa. Sen sijaan tulokset ovat tärkeitä ja jokaisen on saatava tuntea, miten hän on työssään onnistunut.

9 Monimuotoisuus haastaa yksilölliseen johtamiseen MONI- MUOTOISUUS Yksimuotoisuus kiintiömonimuotoisuus aito monimuotoisuus Yksilöllisyys on johtamisen haaste: Yhdessä tekemisestä saa enemmän irti, kun on yhteisen kielen lisäksi riittävästi soveltuvaa erilaisuutta. Se voi syntyä sattumalta, mutta johtamisen keskeisiä tehtäviä on tietoisesti edistää erityisosaamista organisaation sisällä jaa kumppanuuksia organisaatiosta ulos. Ja varsinainen juju on saada aikaan erityisosaamisen kasaumia, jotka edesauttavat todellisten ongelmien, tehtävien jne. ratkaisua.

10 Johtaminen on vastuun jakamista VASTUUN- KANTO Käskyttäminen delegointi sitoutuminen Kannustusta itsensä johtamiseen: Sisäinen yrittäjyys ja palkitsemisjärjestelmä. Sisäisille toimintayksiköille luodaan uudenlaiset johtamispuitteet kuten ulkoistetuille toimielimille. Otetaan käyttöön laajemmin tavoite- ja tulosjohtamisen periaatteet mahdollisimman alas saakka organisaatioissa. Mukana verrokkien käyttöä muista organisaatioista.

11 Liikevoitto ja liikevaihto Omisaja-arvo Obliquity (epäsuora) Mihin kumppanuusjohtamista tarvitaan? Taloudellinen tulos saavutetaan epäsuorasti Johdetaan ihmisiä ei markkinavoimia

12 Kumppanuusjohtaminen 1.0 Kumppanuusjohtamista tarvitaan organisaation kaikissa rajapinnoissa sekä sisäisissä että ulkoisissa

13 Kumppanuusjohtaminen versio 1.0 Jatkokehitetään yhdessä! TAVOIT- TEELLISUUS VASTUUN- KANTO OSALLIS- TUMINEN MONI- MUOTOISUUS LÄPI- NÄKYVYYS

14 Liite: Verkkohaastattelun tulokset Fountain Park Oy

15 Otimme vastaan tehtävän Suomen maabrändivaltuuskunta antoi tehtäväksi kumppanuusjohtamisen mallintamisen Kutsuimme asiakkaitamme ja kumppaneitamme mukaan yhteiseen ideointiin avoimessa verkkohaastattelussa osoitteessa:

16 Lähes tuhat osallistui

17 Verkkohaastattelu keräsi ja arvioitti ideat Miten toteutatte kumppanuusjohtamista käytännössä? -> 593 ideaa Miten voisitte lisätä kumppanuusjohtamisen toteutumista tulevaisuudessa? - > 568 ideaa Muiden osallistujien antamien asioiden arviointi: Tämä toimii -> arviointia

18 Arvioitu merkittävyys Suuri hajonta Arviointi synnytti yhteisen näkemyksen Korkea merkittävyys Vahvat signaalit, yhteinen näkemys Potentiaaliset asiat Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa? Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Vähiten tärkeät asiat Vastaajat yhtä mieltä asioiden vähäisestä tärkeydestä Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Näkemysten hajonta

19 Miten toteutatte tai voisitte toteuttaa kumppanuusjohtamista? LÄPINÄKYVYYS TAVOITTEELLISUUS OSALLISTUMINEN MONIMUOTOISUUS Pallojen koko kuvaa teemaan liittyvien vastausten määrää (% kaikista vastauksista), pystyakseli teemojen koettua tärkeyttä ja vaakaakseli teemojen tärkeydestä vallitsevaa erimielisyyttä. VASTUUNKANTO

20 Osallistuminen - lähes 600 yksittäistä ideaa, selvästi suurin teema Mahdollisuus olla mukana ja vaikuttaa rakentaa aitoa sitoutumista Edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä hyvää ja toimivaa työyhteisöä Osallistumisen mahdollistava johtaja hyödyntää joukkojen viisauden Arkijohtamisella ja sydämellä.. Kumppanuusjohtaminen parhaimmillaan toimiessaan on kuin oman liiketoiminnan johtamista. Suunnittelu, tiedonkulku, seuranta, tuki, ongelmanratkaisu jne. hoidetaan yhdessä pohtien ja nopeasti reagoiden. Johtaja jalkautuu organisaation asiantuntijoiden äärelle. Jalkautuessaan keskustelemme yhdessä ja etsimme yhdessä ratkaisun ajatuksella 'viisaus ei asu yhdessä päässä Toimitiloissamme pyritään mahdollistamaan kohtaamiset. Luontevia kohtaamisen aikoja ja paikkoja, mielipiteiden vaihto ja asioiden jalkauttaminen tapahtuu luontevasti osana normaalia kanssakäymistä. Matala organisaatio rakenne ja lähestyttävä johto. Jokaisen on helppo tuoda asioita esille ja keskusteluihin. Johto on lähestyttävä, kuunteleva ja välittävä. Johto kykenee tekemään myös vaikeat päätökset.

21 Läpinäkyvyys tieto kulkee - noin 210 yksittäistä ideaa, yksimielisesti tärkeimpänä pidetty teema Eroon tiedottamisesta tilalle keskustelua Tiedon pitää kulkea esteettä ja sen pitää olla kaikkien saatavilla Kaikki mikä ei ole erikseen sovittu luottamukselliseksi on julkista... Keskeneräisistäkin asioista infotaan. Sitouttamisen kannalta on tärkeää pysyä kärryillä siitä, mitä organisaatioissa tapahtuu Opitaan toisilta ja matkitaan vähän. Kenenkään ei kannata pyörää keksiä uudestaan vaan pyörää kannattaa kehittää aina pikkaisen eteenpäin. Tiedon jakaminen. Läpinäkyvyys asiakastiedon jakamisessa mahdollistaa tehokaan työskentelyn, kun eri osapuolet tietävät, mitä muut tekevät. Samalla asiakkaille (=sisäiset, ulkoiset, kumppanit, työkaverit jne.) syntyy yhtenäinen palvelukokemus ja turha työ vähenee. Avoimmuuden lisääminen. Yhä vaikeampia asioita tulisi tuoda organisaation pohdittaviksi uuden teknologian keinoin

22 Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus - noin 170 yksittäistä ideaa, tärkeänä pidetty teema Johtamista tavoitteiden ja päämäärien kautta - tuloksia seuraten Tavoitteiden ja mittarien asettaminen yhdessä, keskustellen Innostaminen tavoitteelliseen toimintaan Johto määrää suunnan ja rajat. Itse voi pitkälti valita, miten asioita hoitaa. Välillä esimiehen kanssa sparraten etsitään parhaat ratkaisut. Pitää mielenkiinnon yllä ja motivoi kun voi itse vaikuttaa työn sisältöön. Ja lopputulos on ainakin yhtä hyvä kuin jos kaikki annettaisiin valmiina tehtävinä eteen. Yhdessä tekemisen perusedellytys on tietää tavoite, päämäärän on oltava yhteinen. Yhteiseen päämäärään voi sitouttaa ainoastaan keskustelemalla ja suunnittelemalla yhteisesti ne keinot, millä tavoitteisiin päästään. Johtajan tehtävä on huolehtia siitä, että tavoitteet saavutetaan ja ohjata keskustelua oikeaan suuntaan, mutta työntekijöiden on itse tunnettava oivaltamisen ilo ja sitä kautta syntyy myös vastuu. Asetamme tavoitteet, joiden ympärille kootaan tekijät. Ryhmiin valitaan ne henkilöt, jotka parhaiten asiasta tietävät. Roolit vaihtuvat aina eri tehtävissä. Tavoitteet ohjaavat ja mittaavat toimintaa, onnistutaan yhdessä.

23 Monimuotoisuus - noin 130 yksittäistä ideaa, mielipiteitä jakava teema Henkilöstö erilaistuu - johtamisen haasteena yksilöllisyys Arvostava ja kunnioittava ilmapiiri Erilaisen ajattelun ja erilaisten ajattelijoiden aktiivinen hyödyntäminen Ikäjohtaminen nostettava osaksi yritysten johtamiskulttuuria. - - Esimiesten tulisi tunnistaa johdettavan henkilön perhetilanne / terveys / yms. - - Näin toimien henkilön sitoutuminen sekä yritykseen että toimeen kasvaa huomattavasti. Nuoret haastavat entistä vahvemmin. Senioriteetiin merkitys vähenee ja osaamisen merkitys kasvaa. Silti osaamista on monenlaista - sääli menettää kokemukseen perustuva osaaminen, jos sitä ei ollenkaan arvosteta. Haaste on näiden viisas yhdistäminen avoimessa ja arvostavassa ilmapirissä. Arvot ja asenteet ohjaavat ihmisten toimintaa enemmän kuin mikään muu. - - Kumppanuusjohtaminen on mahdollista vain, jos avoimuus, toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, myönteisyys ja luottamus näkyvät todellisina arjessa eikä vain johdon puheissa.

24 Vastuunkanto - noin 120 yksittäistä ideaa, mielipiteitä jakava teema Yhteinen tekeminen rakentaa yhteistä vastuuta Itsensä johtaminen, sisäiseen yrittäjyyteen kannustaminen Vastuu tuloksista vapaus toimintatavoissa Osallistumista delegoinnin sijaan. Sen sijaan, että antaa alaiselleen tehtävän ja aikataulun voi osallistua tehtävän suorittamiseen sen eri vaiheissa ilman byrokraattisten check pointien asettamista. Jokaisen pitää osata ottaa enemmän vastuuta.. Pitää osata määritellä tulokset, perustuvat visioon ja strategiaan. Samalla kehitetään työnjakoa. Tarvitaan yksilön motivaatiota, innostusta ja vastuunottamista. Pitää kehittää hyviä kannustimia. Vastuuta ei voi jakaa, mutta sitä voi kierrättää niin että kaikki oppivat katsomaan asioita laajemmin Uskalletaan luottaa. - - Annetaan rohkeasti henkilöstölle vastuuta ja valtaa tehdä asioita, eikä kontrolloida liikaa. Se vapauttaa luovuutta ja sitouttaa.

25 Muita esiinnousseita aiheita Kumppanuusjohtaminen mahdollistaa innovoinnin ja luovuuden Lisää luovuutta ja avointa ideointia! Hallittujen riskien ottamista, rohkeutta tarttua uusiin asioihin. Kuuntelemista, kyseenalaistamista ja keskustelua. - - Kokeiluareenoita! Uudenlainen yhteistyö vaatii avoimuutta ja herkkyyttä tunnistaa innovaatiot. Innovaatioita, jotka vaativat dialogia, vastavuoroista kehittelyä ja aluksi hassultakin tuntuvia avauksia. Osaamisesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä huolehtiminen Huolehdimme osaamisen kehittämisestä. Varmistamme henkilöstön osaamisen kehittämisen nykyisiä ja tulevia tarpeita varten. Osaavat ihmiset arvostavat itseään ja toisiaan. Asiakkaat mukaan aidosti, kumppanuuden hengessä Ylin johto lähemmäs asiakkaita. Ylin johto on eristäytynyt käytännön tekemisestä ja asiakasrajapinnasta. Olisi tärkeää luoda yhteys asiakkaista johtoon. Avoimuutta asiakassuhteissa. Yhteisiä ideointeja tulevaisuudesta asiakkaiden kanssa avoimin kortein. Asiakkaat mukaan sähköisesti organisaation toimintaan. Säännöllinen dialogi asiakkaiden kanssa.

26 Verkkopalveluja ennakoivan johtamisen asiantuntijalta Fountain Park tarjoaa verkkopohjaisia menetelmiä ja asiantuntemusta ennakoivaan johtamiseen. Uskomme, että hyvä johtaminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Palvelujemme ytimessä on verkkohaastattelu, joka auttaa ihmisiä katsomaan eteenpäin ja kehittämään yhdessä uutta. Tuloksia hyödynnetään strategiatyössä johtamisessa vaikuttamisessa

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Julkishallinnon johtamisohjelma. Raportti verkkohaastattelun tuloksista julkishallinnon vaikuttajille syksyllä 2009. Eija Seppänen Fountain Park Oy

Julkishallinnon johtamisohjelma. Raportti verkkohaastattelun tuloksista julkishallinnon vaikuttajille syksyllä 2009. Eija Seppänen Fountain Park Oy Julkishallinnon johtamisohjelma Raportti verkkohaastattelun tuloksista julkishallinnon vaikuttajille syksyllä 2009 Eija Seppänen Fountain Park Oy 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Verkkohaastattelun

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot