KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2012 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 Vuoden 2009 alussa käyttöön otettua Kempeleen toimintamallin kehittämistä jatketaan itsenäisen kunnan pohjalta. Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -hanke (USO) päättyy vuoden 2012 lopussa. Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen (Terps 2) avulla on tarkoitus kehittää pysyvät rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja johtamiseen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetaan valtiovarainministeriölle lausunto Kempeleen kunnan näkemyksenä kuntarakenneuudistuksessa. Vuoden jälkipuoliskolla suoritetaan toimintamallin ja luottamushenkilötyöskentelyn kokonaisarviointi. Pikkuparlamentin toimintaa kehitetään lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Oulun seutu jatkaa vuoden 2012 loppuun asti seutuyhteistyökokeilulain mukaisella organisaatiolla. Peruspalveluita kehitetään edelleen panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan. Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun sekä terveys ja toimintakyvyn tueksi perustetaan uusia virkoja. Uusi palvelualuepäällikkö aloittaa syksyllä ympäristöpalveluissa. Koko henkilöstöstrategian painopisteenä on yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ja toimivan johtamisjärjestelmän vahvistaminen. Yrityspalveluiden käynnistymisen myötä kunta ottaa aktiivisen otteen elinkeinoelämän ja paikallistalouden kehittämiseen. Vuoden aikana viedään eteenpäin raideliikenteen aseman suunnittelua ja selvitetään toteuttamismahdollisuuksia. Zeppelinin ja Zatelliitin alueiden kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suurena haasteena lähivuosille on Linnakankaan louhosalueen maisemoinnin ja toiminnan suunnittelu sekä toteutus. Ensi vuonna valmistuu Ylikylän yhtenäiskoulu. Määrärahat on varattu terveyskeskuksen, kunnantalon ja Sarkkirannan päiväkodin suunnitteluun. Kunnallistekniikan uudisrakentamiseen ja saneerauskohteisiin on varattu 2,5 milj. euron määräraha. Tukipalvelut ottavat kaikilla palvelualueillaan käyttöön ja kehittävät seuranta- ja asiakaspalvelujärjestelmiä. Tukipalveluilla on keskeinen merkitys tietohallinnon palveluiden tavoitettavuutta ja saatavuutta tehostettaessa. Kempeleen Vesihuolto Oy jatkaa toimintaansa taloudellisesti vakaalla pohjalla ja kykenee vastaamaan kuntakonsernin haasteisiin. Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon taloutta tasapainotetaan. Talousarvion mukaan Kempeleen kunnan tilikauden tulos on euroa. Vuosikate on runsaat 4 milj. euroa, 241 euroa/asukas. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,8 milj. euroa. Kumulatiivinen ylijäämä on 6,5 milj. euroa ja lainat 1600 euroa asukasta kohden. Tulorahoituksella kyetään kattamaan pääomamenoista 13,4 %. Kunnan velkaantumisen kohtuullistamiseksi investoinnit on asetettu tärkeysjärjestykseen ja jaksotettu suunnittelukaudelle Kiitän valtuutettuja sekä työntekijöitä rakentavasta suhtautumisesta vaativaan toimintavuoteen. Hiljentykäämme Joulun sanoman ääreen. Rauhallisin mielin voimme ottaa uuden vuoden haasteet vastaan. Kari Ahokas Kunnanjohtaja 1

2 Sisällysluettelo Sisältö KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE TALOUSARVION 2012 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 3 KUNTATALOUS... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 6 KEMPELE 2017 STRATEGIA PÄHKINÄNKUORESSA... 8 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA... 9 TALOUSARVION RAKENNE... 9 TALOUSARVION SITOVUUS KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS KEMPELEEN KUNNAN TALOUS TALOUSARVIO KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT- JA MENOT VUONNA TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUSOSA HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE VEROTULOT VEROPROSENTIT VALTIONOSUUDET RAHOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KANSALAISKUNTA PALVELUKUNTA PERUSPALVELUT YMPÄRISTÖPALVELUT TUKIPALVELUKESKUS INVESTOINTIOSA MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KUNNNALLISTEKNIIKKA KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT KEMPELEEN VESIHUOLTO OY KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO

3 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Yleinen talouden kehitys TALOUSARVION 2012 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmantalouden tilanne ja tuleva suhdannekehitys ovat poikkeuksellisen epävarmoja. Epäluottamus valtioiden viimeaikaista talous- ja finanssipolitiikkaa kohtaan on kasvanut. Julkisen talouden paisuva velkakriisi on syönyt elvytysvarat eikä kasvua tukevia toimia ole onnistuttu löytämään. Uuden taantuman uhka on kasvanut Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuuden näkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Ensi vuonna talouskasvu hidastuu. Syynä on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus. Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Kuluttajahintojen nousu pysyy yli kolmessa prosentissa tänä ja ensi vuonna. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä Julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu, koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä. Julkinen talous on tasapainotettava ja valtion velkaantuminen pysäytettävä. Hallituksen tavoitteena on valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon suhteen kääntäminen selkeään laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Lisäksi hallitus on sitoutunut päättämään vaalikauden loppuun mennessä toimista, joita tarvitaan koko julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Hallitus on ilmoittanut tarkastelevansa asiaa keväällä Prosenttia: * 2011** 2012** 2013** Bruttokansantuote 1-8,2 3,6 3,5 1,8 2,3 Työllisyysaste 70,6 68,3 67,8 68,6 69,2 69,9 Työttömyysaste 6,4 8,2 8,4 7,9 7,6 7,4 Palkkasumman muutos 7,1-0,7 2,1 5,1 3,8 4 Ansiotasoindeksin muutos 5,6 4,0 2,6 2,6 3,2 3,4 Kuluttajahintaindeksi muutos 4,1 0,0 1,2 3,5 3,3 2,1 Lyhyet korot, Euribor 3kk 4,7 1,2 0,8 1,4 1,9 2,3 Pitkät korot, 10 v 4,3 3,7 3,0 3,1 3,4 4 Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 49,3 55,9 55,3 54,2 54,1 54,3 Veroaste % BKT:sta 42,8 42,5 42,1 42,8 42,9 43 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä 4,2-2,7-2,8-1,1-0,8-0,6 Julkisyhteisöjen bruttov elka BKT:sta 33,9 43,3 48,3 48,7 50,3 51,7 Valtionv elka BKT:sta 29,3 37,1 41,7 42,6 44,4 46 3

4 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Yleinen talouden kehitys KUNTATALOUS Kunnat järjestävät asukkailleen peruspalvelut, joista tärkeimmät liittyvät koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Palvelut rahoitetaan pääasiassa kuntien verotuloilla, joita kertyy kunnallis- ja kiinteistöveroista sekä osasta yhteisöveron tuottoa. Yhteensä kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 19,3 mrd. euroa vuonna 2012, mikä on vajaa 1 % enemmän kuin vuodelle 2011 on arvioitu. Valtion talousarvioesitykseen liittyvät veroperustemuutokset alentavat kuntien verotuottoa, mutta ne kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Samoin yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus päättyy vuonna 2011, mutta korotusta jatketaan puolet pienempänä vielä vuosina 2012 ja Valtionosuuksiin vaikuttavat peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118 euroa/asukas. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on kunta-valtio -suhteessa kustannusneutraali. Kiinteistöveron poisto tasauksesta vaikuttaa kuntiin erittäin epätasaisesti. Toisaalta valtionosuuksia kasvattavat mm. indeksikorotukset, kustannusten jaon tarkistus ja veromenetysten kompensaatiot. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa tarkastellaan peruspalveluohjelmassa ja siihen liittyvässä valtion vuosittaisessa peruspalvelubudjetissa, joka on osa valtion kehys- ja talousarviomenettelyä. Budjettiesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. eurolla. Kuntatalous heikkenee 2012 Kuntatalouden kehitys vuonna 2010 oli ennakoitua myönteisempi, mikä johtui lähinnä kuntien verotulojen odotettua nopeammasta kasvusta. Vuonna 2011 kuntien verotulojen arvioidaan edelleen kehittyvän suotuisasti ja vuosikatteen arvioidaan edelleen paranevan hieman kattaen selvästi käyttöomaisuuden poistot. Hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien lainakanta kasvaa, sillä nettoinvestointien ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla. Vuonna 2012 kuntatalouden arvioidaan heikkenevän. Kuntien verotulojen kasvu alenee johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Kuntien menopaineet ovat suuret ja investointien on arvioitu pysyvän korkealla tasolla myös vuonna Vuosikatteen arvioidaan jäävän lähivuosina selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, mikä tarkoittaisi kuntatalouden velkaantumisen jatkumista ja kunnallisveroprosenttien korotuspaineitta. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien läpivieminen. Vahva kunta turvaa peruspalvelut Hallitus käynnistää vuoden 2011 aikana koko maan kattavan kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on luonnollisiin työssäkäyntialueisiin perustuva elinvoimainen kuntarakenne. Kuntapolitiikan ykköstavoite on turvata laadukkaat hyvinvointipalvelut koko Suomessa. Samalla kuntarakenteen uudistus luo edellytykset kansanvallan ja kuntien itsehallinnon vahvistamiselle, julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamiselle ja varautumiselle 4

5 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Yleinen talouden kehitys ikääntymisestä johtuvalle palvelujen kysynnän kasvulle. Osana kuntarakenneuudistusta myös valtionosuusjärjestelmää uudistetaan yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi. 5

6 Talousarvio 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Taloudellinen toimintaympäristö TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS VÄESTÖ Väestömäärä on Kempeleessä kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 360 asukkaalla vuodessa. Tavoitteena on hallittu, noin 2 %:n vuosikasvu. Väestötavoite vuodelle 2014 on asukasta. Talousarviossa ennuste kunnan väestömääräksi on , kasvu 3 prosenttia eli 482 asukasta. Tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä kasvu oli 216 asukasta ja väestömäärä Väestötavoitteen toteutuminen edellyttää, että marras joulukuussa nettomuutto on 266 asukasta. Kuvio. Kempeleen väestö vuosina sekä ennusteet vuosille a s u k a s ** 2012** 2013** 2014** Vuosi Väestö Muutos, hlö Muutos % , (ennuste) (ennuste) , (ennuste) , (ennuste) ,6 Väestön nuori ikärakenne on Kempeleen yksi ominaispiirre. Syntyvyys on korkeaa. Muuttoliike tuo kuntaan nuoria lapsiperheitä. Mutta myös yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain tasaisesti ja vaikuttaa merkittävästi palveluiden kysyntään. 6

7 Talousarvio 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Taloudellinen toimintaympäristö Kempeleen väestö osa-alueittain Koko kunta Vt 4 Länsipuoli Vt 4 Itäpuoli Tuntematon 66 Taajama (asemakaava-alueet) Haja-asutusalue VÄESTÖ- JA IKÄRAKENNE SEKÄ ENNUSTEET E Lisäys E Lisäys E 2014 E 0-6 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 74 -vuotiaat YHTEENSÄ Lisäys, asukas Lisäys, % 0,7 2,0 1,5 3,0 1,9 1,7 1,6 7

8 Talousarvio 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Kempele 2017 strategia pähkinänkuoressa KEMPELE 2017 STRATEGIA PÄHKINÄNKUORESSA ARVOT Luovuus Turvallisuus Kuntalaislähtöisyys Yhteisöllisyys KEMPELE 2017 STRATEGIA Meillä on yhteinen halu onnistua YHTEISÖLLINEN KEMPELE ELINVOIMAINEN KASVUKUNTA Strategiset päämäärät 2017 Kuntalaisten hyvinvointi Toimintaympäristö monipuoliselle ja menestyvälle yritystoiminnalle Palveluiden joustavat järjestämistavat Yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ja toimiva johtamisjärjestelmä Hyvällä suunnittelulla turvattu palvelukyky ja elinvoimaisuus Kriittiset menestystekijät 1. Kuntalaislähtöiset laadukkaat palvelut 2. Palveluiden saatavuus 3. Kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi 4. Turvallinen ja ekologisesti hoidettu ympäristö 5. Yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen 6. Tuetaan kuntalaisia omaehtoiseen vastuuseen hyvinvoinnistaan 7. Myönteinen ja houkutteleva kuntakuva 8. Vaihtoehtoiset liikennemuodot ja väylät 9. Koulutetun työvoiman saatavuus 10. Monipuolinen asuntotarjonta 11. Toimivat yrityspalvelut 12. Kaavoitukselliset edellytykset yritystoiminnalle 13. Riittävät vesivarannot ja kriisivalmius 14. Palveluiden järjestämis- ja tuotantotapojen uudistaminen 15. Henkilöstövoimavarojen joustava käyttö 16. Luottamushenkilöiden johtajuuden vahvistaminen 17. Viranhaltijoiden johtajuuden vahvistaminen 18. Osaava henkilöstö 19. Hyvinvoiva työyhteisö ja henkilöstö 20. Menojen ja tulojen tasapaino 21. Palvelusopimusten laadinta 22. Tulopohjan turvaaminen 23. Kunnan väestönkasvun hallinta 8

9 Talousarvio 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Talousarvion rakenne TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA TALOUSARVION RAKENNE Talousarvion tehtävät ja sisältö Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten syntyvä rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot voivat olla talousarviossa brutto- tai nettomääräisiä. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Kuntia koskee ns. alijäämän kattamisvelvollisuus. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Talousarvion osat ja niiden väliset yhteydet Kuntalain mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointija rahoituslaskelmaosa. Käyttötalous- ja investointiosat toimivat toiminnan ohjauksen välineinä, tuloslaskelma- ja rahoituslaskelma laaditaan kokonaistalouden näkökulmista. TALOUSARVION RAKENNE TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA + Toimintatulot* - Toimintamenot - TOIMINTAKATE + VEROTULOT + VALTIONOSUUDET - KORKOMENOT + VUOSIKATE - POISTOT TILIKAUDEN TULOS + VUOSIKATE - MAANMYYNTIVOITOT* TULORAHOITUS - LAINOJEN LYHENNYKSET - INVESTOINNIT + LAINOJEN LISÄYS 9

10 Talousarvio 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Talousarvion rakenne ssa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan. n rakenne Kempeleen uuden toimintamallin mukainen käyttötalousosan rakenne on seuraava: Kansalaiskunta Palvelukunta 1. Peruspalvelu -prosessi Peruspalvelujohto Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Vapaa aika Terveys ja toimintakyky Sosiaalinen turvallisuus Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 2. Ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessi Tukipalvelukeskus Uuden toimintamallin myötä Kempeleessä on siirrytty palvelukunnassa ja tukipalvelukeskuksessa nettomääräiseen budjetointiin. Nettoperiaatteella budjetoitaessa sitovaa on määrärahojen ja tuloarvioiden erotus. Palvelusopimukset Kempeleen kunnassa on siirrytty sopimusohjausmalliin, jossa kansalaiskunnan ja palvelukunnan välisillä palvelusopimuksilla sovitaan palvelun määrästä, laadusta, ja hinnasta. Palvelusopimukset ja vuoden aikana tehtävät muutokset hyväksyy kunnanhallitus. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille, joita ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmassa esitetään myös poistot sekä suunnitelmat tuloksenkäsittelyeristä, vaikka ne eivät olekaan varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita. Investointiosa Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden menot kirjanpidossa aktivoidaan tasetilille. Investointimenoon varataan määräraha talousarviovuonna arvioidun käytön mukaisena. Jos hanke ajoittuu usealle eri vuodelle, talousarviossa esitetään myös hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investointiosan tuloarvioina esitetään investointien rahoitusosuudet sekä käyttöomaisuuden myyntitulot. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. 10

11 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion sitovuus TALOUSARVION SITOVUUS Kunnanvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja kunnan viranhaltijoita. Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita ei ole tarkoitettu sitovaksi osaksi. KÄYTTÖTALOUSOSA Kansalaiskunnan, palvelukunnan ja tukipalvelukeskuksen vuositavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallitus Kunnanhallitusta sitoo kunnan toimintakate. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuuston asettama tilikauden tulostavoite toteutuu. Kansalaiskunta Kansalaiskunnalla on sitovaa toimintatulot ja toimintamenot. Varhe- ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut, matalapalkkatuki sekä työterveydenhuoltopalveluiden kustannukset vyörytetään prosesseille. Palvelukunta ja tukipalvelukeskus Palvelutuotantojohtajia sitoo prosessin toimintakate ja tukipalvelujohtajaa tukipalvelukeskuksen toimintakate. Peruspalveluprosessi Peruspalveluprosessin alaprosessien toiminnan sisällöstä ja taloudesta päättää palvelutuotantojohtaja. Peruspalvelujen tuotantojohtaja päättää muutoksista alaprosessien välillä. Palvelutuotantojohtajan vastuulla olevaa alaprosessien määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessi ja tukipalvelukeskus Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin palvelutuotantojohtaja päättää muutoksista prosessin sisällä ja tukipalvelujohtaja päättää muutoksista tukipalvelukeskuksen sisällä. Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin palvelutuotantojohtajan ja tukipalvelujohtajan vastuulla olevaa määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. INVESTOINTIOSA Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia Maa- ja vesialueiden, Muiden pitkävaikutteisten menojen, Kunnallistekniikan, Tietokoneohjelmien, Osakkeiden ja osuuksien määrärahat sekä Rakennusten ja Koneiden ja kaluston osalta menokohdittain. Lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat korko- ja rahoitusmenot sekä antolainasaamisten lisäykset. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ei saa olla budjetoitua suurempi. Verotulojen, valtionosuuksien, korko- ja rahoitusmenojen, antolainasaamisten vähennysten sekä pitkäaikaisten saamisten vähennysten olennaisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle. 11

12 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion sitovuus SITOVUUDET VALTUUSTOON KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2012 Bruttositovuus Kansalaiskunta Toimintatulot Toimintamenot Nettositovuus Peruspalveluprosessi Toimintakate Ympäristön toimivuus ja turvallisuus - prosessi Toimintakate Tukipalvelukeskus Toimintakate INVESTOINTIOSA Maa- ja vesialueet Menot Muut pitkävaikutteiset menot Menot 0 Kunnallistekniikka Menot Tietokoneohjelmistot Menot Osakkeet ja osuudet Menot Rakennukset Menot Ylikylän yhtenäiskoulun rakentaminen Terveyskeskus Kunnantalo Yläasteen liikuntasali Sarkkirannan päiväkodin laajennus Honkasen kiinteistöt, tarveselvitys Kempeleen kuntakeskuksen kehittäminen Kirkkotien päiväkodin peruskorjaus Pienet hankkeet Koneet ja kalusto Menot Peruspalveluprosessi Terveyspalvelut, Ylikylän koulu Terveyskeskus Päiväkodit, tilaelementti Ylikylän koulu Ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessi Liikenneväylät Tukipalvelut Ruokahuolto

13 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion sitovuus TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA Talousarvion toteumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Raporttien ajankohdat ovat 30.4., ja ja ne esitetään kunnanvaltuustolle kesäkuussa, syyskuussa ja seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tilinpäätöstiedot esitetään toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Raportointivelvollisuus kohdistuu tavoitteiden ja taloudellisen tuloksen ja toteutumisen seurantaan. Konsernitaloudesta raportoidaan sekä laaditaan konsernitilinpäätös VALTUUTUS TILAPÄISLAINAN OTTOON VUODELLE 2012 Valtuusto myöntää toimintasäännön mukaan resurssijohtajalle valtuuden ottaa 8 milj. euroa tilapäislainaa. 13

14 Talousarvio 2012 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS KEMPELE Tp Tp Tp Ta Tp Ta ** 2012 Asukasluku Väestön kasvu-% 0,9 2,2 1,4 3,0 2,9 1,9 Tuloveroprosentti 18,50 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero 0,70 0,70 0,95 0,95 0,95 0,95 vakituinen asuinrakennus 0,27 0,27 0,40 0,40 0,40 0,40 muut asuinrakennukset 0,70 0,70 0,95 0,95 0,95 0,95 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä Muutos-% 9,0 3,0 8,2 3,4 3,9 3,6 /asukas Toimintamenot Muutos-% 9,2 4,5 4,4 3,1 5,3 4,0 Toimintakate Muutos-% 8,8 4,4 1,8 5,6 7,4 5,2 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate/poistot-% 107,7 77,3 187,7 153,7 133,5 105,5 Sumu-poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus-% 38,6 85,3 136,8 79,4 51,1 38,3 Pääomamenojen tulorahoitus-% 35,6 50,0 95,1 58,6 35,7 29,7 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainat kunta /asukas Lainat kuntakonserni /asukas

15 Talousarvio 2012 KEMPELEEN KUNNAN TALOUS TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2011 Tilinpäätösennusteen mukaan kunnan toimintatuotot nousevat 0,4 milj. euroa ja toimintakulut 1,5 milj. euroa vuoden 2011 varsinaisesta talousarviosta. Toimintakate on 65,1 milj. euroa, kasvu on edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 %. Verorahoitus arvioidaan 71 milj. euroksi, jossa on kasvua 2,6 milj. euroa eli 3,9 prosenttia. Verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesti, kasvu on 2 milj. euroa eli 4 prosenttia. Investoinnit netto nousevat 4,7 milj. eurosta 7,2 milj. euroon. Kunnan velka kasvaa tänä vuonna 19,8 miljoonaan euroon, joka on noin 37 % kunnan verotuloista. Prosenttia ** 2012** Toimintakulut 6,4 6,8 7,9 9,2 4,5 4,4 5,3 3,9 Verorahoitus 9,1 6,6 7, ,2 3,9 3,6 Toimintakulut, /as 2,8 3,6 5,8 8,5 2,4 2,9 2,1 2 Verorahoitus, /as 5,3 3,4 5,5 8,3 0,9 6,6 0,8 1,7 Väestön kasvu 3,5 3,1 2 0,7 2 1,5 3 1,9 Peruspalvelujen hintaind. 3,5 3,3 3,5 5,3 2,3 2,4 2,8 3,1 TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA Kempeleen kunnan talousarvioesityksen 2012 mukaan tilikauden tulos euroa. Toimintakate on 68,5 milj. euroa. Se heikkenee edellistä vuodesta 3,4 milj. euroa eli 5,2 %. Toimintatulot laskevat 0,4 milj. euroa eli 4,6 prosenttia ja toimintamenot nousevat 2,9 milj. euroa eli 4,0 prosenttia. Menotasoa nostavat automaattiset tekijät kuten kustannustason muutos ja väestön kasvu. Verorahoituksen kasvuksi arvioidaan 2,4 milj. euroksi eli 3,3 %. Vuosikate on 4 milj. euroa, 241 euroa/asukas. TULORAHOITUS Talousarviovuoden tulorahoitus 1,9 milj. euroa kattaa 13,3 % pääomamenoista. Investointimenot ovat 11,3 milj. euroa ja lainojen lyhennykset 3,1 milj. euroa. 15

16 Talousarvio TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS INVESTOINTIEN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN RAHOITTAMISESSA ** Ta 2012 Investoinnit, netto Lainojen lyhennykset Tulorahoitus INVESTOINNIT Talonrakennushankkeisiin on varattu yhteensä 4 milj. euroa. Ensi vuonna valmistuu Ylikylän yhtenäiskoulu. Sen rakentamiskustannukset vuosina ovat yhteensä 10,6 milj. euroa ja kalustaminen 1,2 milj. euroa. Talousarviossa on varattu suunnittelumäärärahat terveyskeskuksen ja kunnantalon peruskorjaukseen ja laajennukseen sekä Sarkkirannan päiväkodin laajennuksen suunnitteluun. Kunnallistekniikkaan on otettu 2,5 milj. euroa, josta 2,1 milj. euroa käytetään uudisrakentamiskohteisiin ja 0,4 euroa saneerauskohteisiin. Linnakaarto rakennetaan vuosina

17 Talousarvio 2012 LAINAT Uutta lainaa otetaan 9,1 milj. euroa. Kunnan velka nousee ensi vuonna 26,6 miljoonaan euroon, joka on noin 48,8 kunnan verotuloista. Lainamäärä asukasta kohti on euroa. Vuonna 2012 lainanhoitokustannukset ovat 4 milj. euroa, joka vastaa 1,7 tuloveroprosentin tuottoa. Kunnan velkaantumisen kohtuullistamiseksi investoinnit on asetettu tärkeysjärjestykseen ja jaksotettu suunnittelukaudelle. Jatkossa kunnan tulorahoitusosuudelle tulee asettaa selkeä tavoite. 17

18 Talousarvio 2012 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT- JA MENOT VUONNA 2012 Mistä eurot tulevat? KEMPELEEN TALOUSARVION KOKONAISTULOT Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 % Satunnaiset tuotot 0 % Maan myyntitulot 2 % Myyntituotot 2% Maksutuotot 4 % Lainanotto 10 % Tuet ja avustukset 1 % Muut tuotot 1 % Valtionosuudet 21 % Verotulot 59 % Kunnan tulot ovat vuonna 2012 arviolta 92,6 milj. euroa. Verorahoituksen osuus on 73,5 milj. euroa eli 59 % kunnan tuloista. Lainanoton tarve on 9,1 milj. euroa. Mihin eurot käytetään? KEMPELEEN TALOUSARVION KOKONAISMENOT Investointimenot 12 % Rahoitusmenot 4 % Muut kulut 2 % Avustukset 4 % Aineet ja tarvikkeet 5 % Henkilöstökulut 43 % Palvelujen ostot 30 % Vuoden 2012 talousarvioesityksen määrärahat ovat yhteensä 93,0 milj. euroa, josta toimintamenot ovat 77,7 milj. euroa, investoinnit 11,3 milj. euroa ja rahoitusmenot 4,1 milj. euroa. 18

19 Talousarvio 2012 TULOSLASKELMA Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka toimintatulot riittävät palvelutoiminnan menoihin, lainojen korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot: Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Talousarviossa tehdään suunnitelmat tilikauden tuloksen käsittelystä tai talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä: Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää investointivaraukseen tai jättää tilikauden ylijäämäksi. Alijäämäinen tulos on katettava aikaisempien tilikausien ylijäämästä. Investointivaraus voidaan tehdä ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Varauksella kunta rahoittaa etukäteen tulevien investoinnin suunnitelman mukaiset poistot. Investointivaraus tuloutetaan hankkeen valmistuttua. Investointivaraus muutetaan poistoerovaraukseksi, jota tuloutetaan sitä mukaan, kuin investoinnin hankintamenosta tehdään suunnitelman mukaisia poistoja. Mihin toimintamenot 78 milj. euroa käytetään? Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 5 % Sosiaalinen turvallisuus 9 % Ympäristön toimivuus ja turvallisuus 8 % Tukipalvelukeskus 8 % Kansalaiskunta 5 % Peruspalvelujohto 1 % Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu 33% Terveys ja toimintakyky 29 % Vapaa - aika 2 % 19

20 Talousarvio 2012 TULOSLASKELMA ulkoinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos% Muutos + muutos Khall esitys 11/12 euroa Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet , Avustukset , Muut toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot: , Korkotulot Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suun.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron muutos , Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,

21 Talousarvio 2012 ULKOISET TA+MUUTOKSET Talousarvio MUUTOS MUUTOS % Khall esitys EUROA 2011/2012 KANSALAISKUNTA Tulot ,4 Menot ,4 Netto ,0 PALVELUKUNTA PERUSPALVELUPROSESSI Peruspalvelujohto Tulot ,0 Menot ,1 Netto ,2 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Tulot ,6 Menot ,8 Netto ,5 Vapaa-aika Tulot ,6 Menot ,0 Netto ,3 Terveys ja toimintakyky Tulot ,8 Menot ,5 Netto ,4 Sosiaalinen turvallisuus Tulot ,9 Menot ,3 Netto ,9 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tulot ,9 Menot ,9 Netto ,6 PERUSPALVELUPROSESSI Tulot yhteensä ,3 Menot yhteensä ,1 Netto yhteensä ,9 YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS - PROSESSI Tulot ,6 Menot ,9 Netto ,2 TUKIPALVELUKESKUS Tulot ,8 Menot ,0 Netto ,8 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tulot ,6 Menot ,0 Netto ,2 21

22 Talousarvio 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintamenot ovat 77,7 milj. euroa. Ne kasvat 4,0 prosenttia edellisen vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Talousarvion käyttötalousosa jakaantuu kansalaiskuntaan ja palvelukuntaan: TOIMINTATULOT Toimintatulot ovat 9,1 milj. euroa. Ne pienenevät 0,4 milj. euroa eli 4,6 prosenttia. KANSALAISKUNTA Kansalaiskunnan toimintatulot laskevat 0,2 milj. euroa eli 46,4 prosenttia. Myyntitulot pienenevät 78,2 prosenttia eli euroa ja tuet ja avustukset 20,8 prosenttia eli euroa. PALVELUKUNTA Peruspalveluprosessi Peruspalveluprosessin toimintatulot nousevat 4,3 prosenttia eli euroa. Maksutulojen kasvuksi on arvioitu 9,1 prosenttia eli 0,3 milj. euroa ja myyntitulojen vähennykseksi 5,2 prosenttia eli euroa. Myyntitulojen osuus on 20,0 prosenttia (talousarvio ,8 %) ja maksutulojen osuus 62,3 prosenttia (59,4 %) peruspalveluprosessin toimintatuloista. Ympäristön toimivuus ja turvallisuus Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin tulot vähenevät 14,6 prosenttia eli euroa. Maksutuotot laskevat 60 prosenttia eli euroa ja muut toimintatuotot 5,3 prosenttia eli euroa. TOIMINTAMENOT KANSALAISKUNTA Kansalaiskunnan määrärahat ovat 4,2 milj. euroa ja ne lisääntyvät euroa eli 1,4 prosenttia. Henkilöstömenojen kasvu on 7,8 prosenttia eli euroa ja palvelujen ostot pienenevät 8,4 prosenttia eli euroa. Henkilöstömenojen osuus on 53,2 prosenttia ja palvelujen ostojen osuus 42,4 prosenttia kansalaiskunnan toimintamenoista. PALVELUKUNTA Peruspalveluprosessi Peruspalveluprosessin määrärahat ovat 60,9 milj. euroa ja ne lisääntyvät 1,8 milj. euroa eli 3,9 prosenttia. Henkilöstömenojen kasvu on 3,9 prosenttia eli 1,2 milj. euroa, palvelujen ostojen 1,9 prosenttia eli 0,4 milj. euroa ja aineiden ja tarvikkeiden 5,3 prosenttia eli euroa. Henkilöstömenojen osuus on 53 prosenttia (talousarvio ,6 %) ja palvelujen oston 38,2 prosenttia (38,3 % ). 22

23 Talousarvio 2012 Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessi Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin määrärahat ovat 6,2 milj. euroa ja ne nousevat 0,5 milj. euroa eli 7,9 prosenttia. Henkilöstömenojen kasvu on 8,9 prosenttia eli euroa ja palvelujen ostojen 3,9 prosenttia eli euroa. Henkilöstömenojen osuus on 27,7 prosenttia(talousarvio ,9 %), palvelujen ostojen 35,5 prosenttia (37 %)ja aineiden ja tarvikkeiden osuus 27,9 prosenttia (28,6 %) toimintamenoista. TUKIPALVELUKESKUS Tukipalvelukeskuksen määräraha ovat 6,3 milj. euroa ja ne nousevat 10,8 prosenttia eli 0,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen lisäys on 6,2 prosenttia eli euroa, palvelujen ostojen kasvu 19,3 prosenttia eli euroa ja vuokrakulujen kasvu 57 prosenttia eli euroa. Henkilöstömenojen osuus on 63,4 prosenttia (talousarvio ,1 %), palvelujen ostojen 12 prosenttia (11,1 %), aineiden ja tarvikkeiden 16,0 prosenttia (16,7 %) ja vuokrakulujen 8,7 prosenttia (6,1 %). TALOUSARVION TOIMINTATULOT MYYNTITULOT MAKSUTULOT Myyntitulot ovat yhteensä 1,4 milj. euroa ja ne pienenevät 12 prosenttia eli euroa. Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä on arvioitu euroksi. Tuloarviota on pienennetty edellisestä vuodesta 41,7 prosenttia eli euroa. Laitoshoidon asiakasmaksut nousevat 27,3 prosenttia eli euroa. Sosiaalitoimen maksujen tuotto on 2,3 milj. euroa ja ne nousevat 3,6 prosenttia eli euroa. Muut sosiaalitoimen maksut ovat euroa, nousu 7,4 prosenttia eli euroa, hoitopäivämaksut ovat 1,6 milj. euroa, nousu 5,1 prosenttia. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset olivat edellisenä vuonna poikkeuksellisen korkeat euroa. Ensi vuoden arvio on euroa. TUET JA AVUSTUKSET Työllistämistuki ja valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin pysyvät edellisen vuoden tasossa eurona. MUUT TUOTOT Maan myyntivoitto on 2,1 milj. euroa ja se laskee 8,7 prosenttia eli euroa. 23

24 Talousarvio 2012 TALOUSARVION TOIMINTAMENOT HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenoihin osoitetaan 40 milj. euroa. Määrärahat nousevat edellisen vuoden verrattuna 1,7 milj. euroa eli 4,6 %. Henkilöstö PALVELUJEN OSTOT AINEET JA TARVIKKEET AVUSTUKSET Vuoden 2012 talousarviossa vakinaisten kuukausipalkat ovat 26,9 milj. euroa, kasvu on 1,8 milj. euroa eli 7,1 %. Sijaisten palkkaukseen on varattu 0,8 milj. euroa, vähennystä euroa eli 14,1 % ja tilapäisten palkkaukseen 1 milj. euroa, vähennystä euroa eli 25,9 %. Palvelujen ostoon on talousarviossa 2012 varattu 28 milj. euroa, kasvu 0,5 milj. euroa eli 1,7 % vuoden 2011 muutettuun talousarvioon verrattuna. Kuntayhtymien maksuosuuksiin on varattu 15 milj. euroa, lisäys edellisen vuoteen verrattuna euroa eli 0,4 prosenttia. Palvelujen ostot muilta kunnilta ovat 0,6 milj. euroa, kasvu 5,9 % eli euroa. Menokohdalle palvelujen ostot muilta (esim. yksityiset palvelujen tuottajat) on osoitettu 5,9 milj. euroa, lisäys on euroa eli 5,7 prosenttia. Muut yhteistoimintaosuudet (esim. seutuyhteistyö) ovat 1,6 milj. euroa, määrärahat ovat lähes ennallaan. Merkittävää kasvua on asiantuntijapalvelujen ostossa, johon on osoitettu 0,6 milj. euroa, kasvu euroa 8,5 prosenttia ja alueiden kunnossapitopalveluissa, johon on varattu 0,5 milj. euroa, kasvu euroa eli 8,9 prosenttia. Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 4,3 milj. euroa, kasvu 0,3 milj. euroa eli 7,8 % edellisvuoteen verrattuna. Elintarvikemäärärahat nousevat 7,1 prosenttia eli euroa, vaatteisto 56,4 prosenttia eli euroa ja hoitotarvikkeet 8,1 prosenttia eli euroa. Lämmitykseen, sähköön ja veteen on varattu 1,4 milj. euroa, määrärahat nousevat euroa eli 10,8 prosenttia. Kalustomäärärahat nousevat 16,6 prosenttia eli euroa. Avustuksiin on osoitettu yhteensä 3,8 milj. euroa, kasvu 0,1 milj. euroa eli 2,0 % vuoden 2011 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Avustuksiin kotitalouksille on varattu 2,8 milj. euroa, ne kasvavat euroa eli 2,6 prosenttia. Lasten kotihoidontuen tuki ja kotihoidontuen kuntalisä pienenevät euroa eli 4,6 prosenttia. Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä kasvavat euroa eli 15,6 prosenttia. Omaishoidon tuen määräraha euroa pysyy samana kuin edellisenä vuonna. Toimeentulotukimenoihin on varattu ja ne pysyvät edellisen vuoden tasossa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on korotettu euroa eli 28,1 %. 24

25 Talousarvio 2012 VUOKRAT MUUT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Vuokramenot ovat yhteensä 1,2 milj. euroa, lisäys 0,3 milj. euroa eli 38,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Rakennusten ja huoneistojen vuokriin varataan 0,6 milj. euroa, kasvu 29,1 prosenttia eli euroa ja koneiden ja laitteiden vuokriin 0,6 milj. euroa, kasvu 48,8 prosenttia eli euroa. Määrärahavaraus pienenee 8,3 prosenttia ja se on euroa. Toimintakate on 68,5 milj. euroa. Se heikkenee edellisestä vuodesta 3,4 milj. euroa eli 5,2 prosenttia. Asukasta kohti laskettuna toimintakate on euroa, kasvu 3,2 prosenttia. Kansalaiskunnan toimintakatteen muutos euroa eli 7,0 prosenttia ja palvelukunnan 3,1 milj. euroa eli 5,1 prosenttia. Peruspalveluprosessin toimintakatteen muutos on 1,6 milj. euroa eli 2,9 prosenttia. Toimintakatteen kasvu kohdistuu seuraavasti: Euroa Muutos % Peruspalvelujohto ,2 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ,5 Vapaa-aika ,3 Terveys ja toimintakyky ,4 Sosiaalinen turvallisuus ,9 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito ,6 Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin toimintakate heikkenee 1 milj. euroa eli 42,2 prosenttia. Tukipalvelukeskuksen toimintakate on 6,3 milj. euroa ja se heikkenee 10,6 prosenttia eli euroa. 25

26 henkilöstömäärä henkilömäärä Kempeleen kunta Talousarvio 2012 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kempeleen kunnan henkilöstömäärä oli 1015 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna nousua oli 30 henkilöä. 700 Henkilöstön määrä ydinprosesseittain Kansalaiskunta Peruspalveluprosessi Ympäristön toim. ja turv. Tukipalvelukeskus vakinaiset määäräaikaiset Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö. Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli 72,3 % ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 27,7 % ( ). Kunta-alan henkilöstöstä 77 prosenttia työskenteli vakituisessa ja 21 prosenttia määräaikaisessa palvelussuhteessa, työllistettyjen osuus oli 2 % (vuosi 2010) v. tai alle Ikäjakauma Vuonna 2010 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,5 vuotta > 26

27 Talousarvio 2012 Eläköitymisennuste Kempeleen kunnassa ammattialoittain vuosina Ammattiala Yht. 1 Yleinen Tekninen Terveys Sosiaali Sivistys Yhteensä HENKILÖSTÖMENOT Kempeleen kunnan henkilöstömenot ovat 40 milj. euroa. Määrärahat nousevat edellisvuodesta 1,7 milj. euroa eli 4,6 %. Talousarvion raamissa palkkojen korotukseksi on varattu 2,4 %. Palkkakustannusten kehitykseen vaikuttavat lisäksi paikalliset palkkaratkaisut sekä henkilöstömäärän ja rakenteen muutokset. Palkkamenojen jakaminen TA2012 Kokouspalkkiot Vakinaiset Tuntipalkat Sijaiset Tilapäiset Erilliskorvaukset Työllistäminen 3 % tilapäiset 3 % erill.korvaukset 2 % työllistäminen 1% kokouspalkkiot 3 % sijaiset 2 % tuntipalkat 86 % vakinaiset Palkkojen kehitys vuosina palkkatili Ta 2012 Vakinaiset kk-palkat Erilliskorvaukset Sijaiset Tuntipalkat Työllisyysvaroin palkatut Tilapäiset yhteensä

28 Talousarvio 2012 Sopimuskorotukset Sopimus kattaisi 25 kuukautta ja palkat nousisivat 4,3 prosenttia. Ensimmäisen 13 kuukauden jakson sopimuskorotus alkaen on 2,4 %. Sitä seuraavan 12 kuukauden jakson sopimuskorotus on 1,9 %. Sopimus sisältää myös 150 euron kertaerän, jonka valtio on luvannut kompensoida kunnille erillisenä korvauksena. Toinen valtiovallan merkittävä vastaantulo on se, ettei työttömyysvakuutusmaksuun suunniteltua 0,2 prosentin korotusta toteuteta vuonna Työelämän kehittäminen Työelämän kehittämisosioon sisältyy kirjauksia mm. ikäohjelmiin, osakykyisten työmarkkinoiden ja henkilöstösuunnittelun kehittämiseen, työhyvinvointiin, muutosturvaan ja osaamisen kehittämiseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä tasa-arvoon, samapalkkaisuuteen, sosiaaliturvaan sekä työmarkkinoilla luottamusta lisääviin toimiin liittyviä kirjauksia. Uudet virat ja toimet 2012 Henkilöstömuutokset Toimipaikka Nimike Täyttämisajankohta PERUSPALVELUT Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Terveys ja toimintakyky YMPÄRISTÖPALVELUT Maankäyttö, valvonta ja suojelu TUKIPALVELUKESKUS Hallintopalvelut, toimistopalvelut Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja, 2 kpl Apulaisrehtori Koulusihteeri/vahtimestari Tuntiopettaja Terveydenhoitaja Lääkäri Suuhygienisti Palkkauskustannukset vuodessa Määräraha Palvelualuepäällikkö Palvelusihteeri Yhdistelmätyöntekijä Nimikemuutokset Toimipaikka Nimike Täyttämisajankohta PERUSPALVELUT Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Esiopetuspäiväkodin johtaja, nimikemuutos Palkkauskustannukset Määräraha vuodessa Henkilöstöstrategian painopisteet 2012 Kempeleen kunnan henkilöstöstrategian painopisteeksi on nostettu yhdessä tekemisen toimintakulttuurin ja toimiva johtamisjärjestelmän vahvistaminen. Yhdessä tekemisen toimintakulttuuriin ja työhyvinvointiin vaikuttavat mm. henkilöstön selkeät vastuujaot sekä selkeät toiminnalliset prosessit. Johtamisen tueksi luodaan malli ja toimenpiteet ikä- 28

29 kalenteripäivää Kempeleen kunta Talousarvio 2012 johtamiseen, yhtenä painopistealueena laaditaan seuraajasuunnitelmat huomioiden sijaisjärjestelyjen toimivuus ja eläköitymiset. Henkilöstöresurssien tehokasta käyttöä pyritään kehittämään seuraavilla toimenpiteillä: 1. Ikäjohtaminen a. Ikäjohtamisen periaatteiden luominen b. Hiljaisen tiedon siirtäminen, seuraajasuunnittelu c. Henkilöstön sitouttaminen 2. Prosessien kuvaaminen a. Yhteisten toiminnallisten prosessien kuvaaminen b. Tehtäväkuvat ja vastuut selkeät 3. Työhyvinvoinnin tukeminen a. Työterveyshuollon yhteistyön vahvistaminen, sairauspoissaolotietojen toimittaminen työterveyshuoltoon, kohdennetut työpaikkaselvitykset. b. Liikuntakampanjan suunnittelu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. c. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen: virkistysuimalan vuosilippu, kuntosalituki ja TYKY+ -seteleiden käyttö. d. Tavoite sairauspoissaolojen määrään on maksimissaan 11 kalenteripäivää / henkilö vuonna Sairauspoissaolopäivät /hlö ** pvä/hlö 17,9 14,2 16, , ,2 Ennuste vuoden 2011sairauspoissaoloille ( ) on 15,2 kalenteripäivää/hlö. Vuonna 2010 toteutuma oli 19 kalenteripäivää/hlö. 29

30 Talousarvio 2012 VEROTULOT Kempeleen kunnan omilla verotuloilla rahoitetaan 59,4 prosenttia kunnan kokonaismenoista. Verotulot on arvioitu 54,6 milj. euroksi, jossa on 2,5 prosenttia kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen Kunnallisvero muutos-% 6,8 3,0 9,0 3,6 3,5 Yhteisövero muutos-% -4,4-41,1 18,7 8,9-22,5 Kiinteistövero muutos-% 6,8 3,5 32,0 8,6 4,0 Yhteensä muutos-% 6,1 0,5 10,2 4,0 2,5 VEROPROSENTIT Tuloveroprosentti 18,50 18,50 19,50 19,50 19,50 Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero 0,70 0,70 0,95 0,95 0,95 Vakituinen asuminen 0,27 0,27 0,40 0,40 0,40 muut asuinrakennukset 0,70 0,70 0,95 0,95 0,95 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veroprosentteja on korotettu viimeksi vuonna Kempeleessä tuloveroprosentin tuotto on 2,4 milj. euroa. 30

31 Talousarvio 2012 Kunnallisvero Luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotulojen kunnallisverot määrätään verotettavan tulon ja kunnan tuloveroprosentin perusteella. Pääomatuloista suoritetaan pelkästään valtionvero. Kunnallisveron tuottoa vähentävät veroperustemuutokset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jako-osuudessa. Yhteisövero Kiinteistövero Vuoden 2012 alusta yhteisöverokantaa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Verokannan alentamisesta johtuva verotulomenetys kompensoidaan kunnille korottamalla vastaavalla määrällä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntien korotettua osuutta yhteisöveron tuotosta jatketaan mutta puolet pienempänä eli 5 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosille Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta muodostuu vuodelle 2012 täten %. Yksittäisen kunnan verovuoden 2012 jako-osuus määritellään kerralla lopulliseksi verovuosien 2009 ja 2010 jako-osuuksien keskiarvona. Kiinteistöveroa maksetaan kiinteistön, mm asuinrakennusten, liike-, teollisuus- ja toimistotilojen sekä tonttien verotusarvojen perusteella kiinteistöjen sijaintikunnalle. Kunnat päättävät itse kiinteistöveroprosenteistaan laissa määrättyjen vaihteluvälien puitteissa. 31

32 Talousarvio 2012 VALTIONOSUUDET Kuntien valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy - sosiaali- ja terveydenhuolto - esi- ja perusopetus - kirjastot - yleinen kulttuuritoimi - asukasperusteisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy yleinen osa, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm veromenetysten kompensaatio. Kuntien valtionosuudet ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Laskennalliset valtionosuudet muuttuvat asukasluvun ja ikärakenteen sekä kustannustason muutoksen perusteella. Lisäksi valtionavut muuttuvat lainsäädännön perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus sisältää kunnan itse rahoitettavan osuuden, joka on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Valtio osallistuu peruspalvelujen rahoitukseen valtionosuusprosentin mukaisella osuudella. Vuonna 2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 31,42 prosenttia. Valtionosuusprosentti kuvaa kuntien ja valtion välistä kustannustenjakoa koko maan tasolla, ei yksittäisen kunnan valtionosuutta. Laskennallisen perusteen ja valtionosuuden erotus on kuntien itse rahoitettava. VEROTULOIHIN PERUSTUVA VALTIONOSUUDEN TASAUS Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sisältyy peruspalvelujen valtionosuuteen. Valtionosuutta lisätään tai vähennetään verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Mikäli kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan, vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuutta tasausvähennyksellä, joka on 37 prosenttia tasausrajan ylittävältä osalta. Tasausraja on 91,89 prosenttia koko maan keskimääräisestä asukaskohtaisesta laskennallisesta verotulosta. Laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnan yhteisövero-osuus. Laskennallisen kunnallisveron laskennassa käytetään kunnan oman kunnallisveroprosentin sijaan koko maan keskimääräistä tuloveroprosenttia, joka vuonna 2012 on 18,98 %. Valtionosuudet ovat 18,8 milj. euroa, kasvu 5,6 % eli 1 milj. euroa. Arvioon sisältyy Kempeleen kunnalta valtionosuuksista vähennettävä verotuloihin perustuvaa tasausta euroa. 32

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2011 Ensi vuoden talousarvio on maltillinen omaan toimintaan panostava ja omaa tuotantoa kehittävä. Budjettia voi luonnehtia myös

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2013

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2013 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2013 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 Kempeleen kunta jatkaa kehittämistään valtuuston hyväksymää Kempele 2017 - strategiaa noudattaen, yhteisöllinen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot