Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta. 30.4.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.5."

Transkriptio

1 Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 1

2 Tuulivoima Suomessa Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 627 MW. Huhtikuun 2015 puoleen väliin mennessä Suomessa julkaistujen tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu teho yli MW. Kuva: Wikimedia Commons Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 2

3 Tuulivoimalan mahdollisia vaikutuksia Ääni Välke (vilkkuva varjostus) Suomessa ei raja-arvoa, esim. Ruotsissa 8 h/vuosi Lentoestevalot Jään irtoaminen roottorin lavoista talvella Riittävänä suojaetäisyytenä pidetään 1,5 (tornin korkeus + lavan pituus) Vaikutukset maisemaan ja virkistyskäyttöön Rakentamisen aikaiset vaikutukset (mm. liikenne) Pelot, huolet ja muut psykologiset vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 3

4 Terveydensuojelun kannalta tuulivoimassa keskeisintä ääni/melu syntyy korkealla ja leviää esteettä ei voida koteloida tai käyttää meluesteitä Kuva: Anu Turunen/THL Meluntorjunnasta on huolehdittava suunnitteluvaiheessa, jolloin on olennaista hankkia oikeat lähtötiedot arvioida riittävä etäisyys tuulivoimaloiden ja lähimpien asuntojen välillä mallintamalla melutaso altistuvassa kohteessa arvioida mahdollisimman hyvin rakennuksen vaipan vaimennuskyky arvioida, jäävätkö sisämelutasot ohjearvojen alapuolelle Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 4

5 Työkaluja Ympäristöministeriön ohjeet Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (4/2012) Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (2/2014) Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla (3/2014) Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa (4/2014) Terveydensuojelulaki (1994/763) Asumisterveysohje (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003) Päivä- ja yöajan melutasojen ohjearvot asunnoissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 5

6 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012) Huom. Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (993/1992) ei tulisi soveltaa tuulivoimameluun! Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 6

7 Terveydensuojelulaki (1994/763) Asumisterveysohje (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003) 1) Asunnon muita tiloja ovat mm. kylpyhuone, sauna, vaatehuone ja apukeittiö. Jos tällainen tila tai keittiö muodostaa yhteistilan asuinhuoneen kanssa, ohjearvona on asuinhuoneen arvo. 2) Asuntojen makuuhuoneisiin yöaikaan kuuluvalle musiikkimelulle ja matalataajuiselle melulle on annettu jäljempänä kohdassa 5.3 ja 5.4 erilliset ohjearvot. Päiväajan pienitaajuiselle melulle voidaan hyväksyä noin 5 db suurempia arvoja. Arvioitaessa pienitaajuisen melun haitallisuutta taulukon 3 ohjearvojen perusteella, mittaustuloksiin ei tehdä kapeakaistaisuus- eikä impulssimaisuuskorjausta. Taulukon 3 arvot ovat kuulijaa altistavia keskimääräisiä tasoja.

8 Luonnos: Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista Melupäästön takuuarvon perusteella määritelty tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason LAeq) ohjearvoja seuraavasti: Jatkossa myös vapaa-ajan asutuksen osalta ohjearvona 45 db päivällä ja 40 db yöllä (aiemmin 40 db ja 35 db) Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 8

9 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista Tulee voimaan ! Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 9

10 Lupamenettelyt Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys Kuva: Anu Turunen/THL ry Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 10

11 Suunnittelutarveratkaisu = laajennettu rakennuslupaharkinta Sovelletaan vain hyvin selkeissä ja ristiriidattomissa hankkeissa, kun suunnitellulla tuulivoima-alueella ei ole toimintojen yhteensovittamisen tarvetta maanomistajalla ei ole muita intressejä maankäytön suhteen. Hyväksymisen jälkeen rakennuslupa - toimintaa koskevia lupaehtoja ei voida antaa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 11

12 Ympäristölupa Sovelletaan, jos voimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. Ei ole juurikaan sovellettu tuulivoimahankkeissa. Olisi kuitenkin hyödyllinen terveydensuojelun kannalta: Lupaehtojen avulla voitaisiin varmistaa, ettei ympäristö- ja terveyshaittoja synny Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 12

13 Kaavamenettelyt Terveydensuojelulain näkökulmasta tuulivoima-alueen suunnittelu tulisi toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavana. Maakuntakaavalla osoitetaan parhaiten tuulivoiman hyödyntämiseen sopivat alueet. Yleiskaavalla ja asemakaavalla osoitetaan tuulivoimaloiden paikat tarkemmin. Laajempi kuulemismenettely kuin esim. rakennusluvassa. On huolehdittava, että vaikutusarvioinnissa myös vaikutukset ihmisten terveyteen on arvioitu oikein Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 13

14 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Sovelletaan, kun tuulivoimaloita on suunnitteilla vähintään 10 kpl TAI voimaloiden kokonaisteho on vähintään 30 MW. Käytännössä tulisi soveltaa myös, jos hanke jää juuri em. rajan alapuolella, kaksi samalla alueelle toteutettavaa hanketta ylittävät em. rajan tai jos ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittäviä. Sisältää monipuolisen vaikutusten arvioinnin, laajan kuulemisen ja vuorovaikutuksen esim. lähialueen asukkaiden kanssa. On huolehdittava, että vaikutusarvioinnissa myös vaikutukset ihmisten terveyteen on arvioitu oikein. Terveydensuojeluviranomaisen tulisi osallistua YVA-prosessiin jo alkuvaiheessa (ei ainoastaan lausunnon antajana) Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 14

15 Mitä tuulivoimamelun terveysvaikutuksista tiedetään? Kuva: Mikko Korhonen/Vastavalo.fi Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 15

16 Melu on stressitekijä Lähde: Babisch W, Pershagen G, Selander J, Houthuijs D, Breugelmans O, Cadum E, Vigna-Taglianti F, Katsouyanni K, Haralabidis AS, Dimakopoulou K, Sourtzi P, Floud S, Hansell AL. Sci Total Environ. 2013; : Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 16

17 Melun vaikutusmekanismi Lähde: van Kempen EE, Kruize H, Boshuizen HC, Ameling CB, Staatsen BA, de Hollander AE. Environ Health Perspect. 2002;110(3): Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 17

18 Tuulivoimamelun häiritsevyys 1/2 Tuulivoimamelun häiritsevyyttä koskevat tulokset perustuvat kahta lukuun ottamatta saman tutkimusryhmän osatutkimuksiin Ruotsissa ja Hollannissa. Lähes kaikissa (9/10) tutkimuksissa raportoitiin positiivinen yhteys äänenpainetason ja häiritsevyyden välillä. Useissa tutkimuksissa tuulivoimamelun häiritsevyyteen oli yhteydessä äänenpainetason lisäksi asenne tuulivoimaa kohtaan näköyhteys tuulivoimalaan asunnosta mahdollinen taloudellinen hyötyminen tuulivoimasta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 18

19 Tuulivoimamelun häiritsevyys 2/2 Tuulivoimamelun sanotaan olevan häiritsevämpää kuin esimerkiksi liikennemelu. Tämä perustuu yhteen tutkimukseen, jonka mukaan tuulivoimamelun häiritsevyys alkaa alhaisemmilla melutasoilla kuin teollisuusmelun tai lento-, tie- ja raideliikenteen melun häiritsevyys. Lähde: Janssen SA, Vos H, Eisses AR, Pedersen E. A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and annoyance due to other noise sources. J Acoust Soc Am. 2011;130(6): Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 19

20 Tuulivoimamelun aiheuttamat unihäiriöt Tuulivoimamelun ja unihäiriöiden välisestä yhteydestä on hyvin vähän tieteellisiä tutkimuksia ja näyttö on heikkoa. Amerikkalaisessa ja uusiseelantilaisessa tutkimuksessa lähempänä tuulivoimalaa asuvat raportoivat enemmän unihäiriöitä kuin kauempana asuvat. Hollantilaisessa tutkimuksessa heräämiset mihin tahansa meluun näyttivät yleistyvän, kun äänenpainetaso ylitti 45 db. Ruotsalaisessa tutkimuksessa tuulivoimamelun häiritseväksi kokeneista 36 % raportoi kärsivänsä unihäiriöistä ja niistä, jotka eivät kokeneet tuulivoimamelua häiritseväksi, ainoastaan 9 % raportoi unihäiriöitä Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 20

21 Tuulivoimamelun muut terveysvaikutukset Tuulivoimamelun yhteydestä terveyteen ja elämänlaatuun on hyvin vähän tieteellisiä tutkimuksia. Ruotsalaisessa tutkimuksessa äänenpainetaso ei ollut yhteydessä tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien terveyteen ja hyvinvointiin, mutta häiriintyminen melun vuoksi oli yhteydessä negatiivisiin alistumisen, loukatuksi tulemisen, rasittumisen ja väsymyksen tunteisiin Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 21

22 Yhteenveto terveysvaikutuksista 1/2 Tieteellistä tutkimustietoa on vähän. Häiritsevyydestä on jonkin verran näyttöä, mutta annosvastesuhde on epävarma. Näyttö unihäiriöistä ja terveysvaikutuksista on vähäistä. Tiedetään kuitenkin, että Häiriintymistä ja unihäiriöitä esiintyy, jos tuulivoimala sijoitetaan liian lähelle asutusta. Vakavat unihäiriöt ja voimakas häiritsevyyden kokemus, stressi, huoli/pelko tai muut negatiiviset tunteet voivat pitkään jatkuessaan johtaa terveyden ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. Ihmisten herkkyys melulle vaihtelee. Kuulijasta, ajankohdasta ja paikasta riippuen mikä tahansa kuultavissa oleva ääni voidaan kokea häiritsevänä Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 22

23 Yhteenveto terveysvaikutuksista 2/2 Lähde: Shepherd D, McBride D, Welch D, Dirks KN, Hill EM. Evaluating the impact of wind turbine noise on health-related quality of life. Noise Health. 2011;13(54): Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 23

24 Lopuksi 1/2 Tuulivoima-alueet tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas asutuksesta. Merkittävät terveys- tai hyvinvointihaitat ovat epätodennäköisiä, kun tuulivoima-alue suunnitellaan siten, että ohjearvot eivät lähtökohtaisestikaan ylity. Uutta suomalaista tutkimustietoa tuulivoimamelun terveysvaikutuksista on tulossa myös THL:ltä (STM:n rahoittamana). Fossiilisten polttoaineiden käytön korvaaminen tuulivoimalla on erinomainen asia terveydensuojelun kannalta. Kuva: Anu Turunen/THL Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 24

25 Lopuksi 2/2 Tuulivoiman hyväksyttävyyttä edistävät yhteiset toimintatavat suunnittelussa ja rakentamisessa huolellisesti tehty vaikutusten arviointi (perustuen luotettaviin lähtöarvoihin) avoin ja oikeudenmukainen päätöksentekoprosessi tehokas tiedottaminen kaikkien näkökantojen kunnioittaminen erityisesti tuulipuiston läheisyydessä asuvien huomioiminen jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa äänenpainetasojen ja mahdollisten meluvaikutusten aktiivinen seuraaminen sekä tukiverkoston ylläpitäminen mahdollisten ongelmatilanteiden varalle Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 25

26 Kiitos! Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry/feodor Gurvits Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät / Anu Turunen 26

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Johtaja Jari Keinänen Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

ASIA: TUULIVOIMALOIDEN MELUTASOJEN SÄÄNTELYÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI, YM 2014

ASIA: TUULIVOIMALOIDEN MELUTASOJEN SÄÄNTELYÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI, YM 2014 16.10.2014 ASIA: TUULIVOIMALOIDEN MELUTASOJEN SÄÄNTELYÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI, YM 2014 Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kommentteja raporttiin 1. JOHDANTO: Tuulivoima-kansalaisyhdistys

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus 15.8.2013/KN Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus Sisällys: 1. Yleistä Raahen Itäisistä tuulivoimapuistoista 2. Työllistävä vaikutus 3. Meluhaitat

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki Vaasan hallinto-oikeus Päätös I (25) Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköposti v aasa.hao @oikeus. fi Antopäivä Päätösnumero 25.6.2014 141021212 Diaarinumerot

Lisätiedot

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ari.saarinen@ymparisto.fi 15.11.2013 Lausunnon antajat: Lausunnon aihe: Viitteenne: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22090-tuulivoima_loppurap_keski-suomi.pdf Esityksen

Lisätiedot

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa: Forssan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimi Maankäytön suunnittelu,ail;å1q,'läl U?:;

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Pohjois- Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU (Saapunut 4.11.2014)

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu:

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: 29.6.2015 LIITE 6 23-KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.10.2014. Valmisteluaineisto

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Liite 9. Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuiston YVA, yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen

Liite 9. Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuiston YVA, yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen Liite 9. Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuiston YVA, yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON KOHTA Hankekuvaus Kuvaus tuulivoimaloihin tulevista valoista

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot