Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto"

Transkriptio

1 Sivu 1/11 Saunamaa_CG Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev Christian Granlund Meluraportti Hyväksytty Hyväksyjä Thomas Bonn Phone Fax Business ID: FI

2 Sivu 2/11 Sisällys 1. Tausta Valtioneuvoston ohjearvot Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot Asumisterveysohjeen suunnitteluohjearvot Tulokset Mallinnustietojen raportti, Saunamaa Liite 1: Pienitaajuisen melun laskenta ulkona sekä sisätiloissa Liite 2: Voimaloiden sijainnit... 11

3 Sivu 3/11 1. Tausta Tämä melumallinnus on tehty Megatuulen Saunamaan tuulivoimapuistolle (layout L3.3.0). Puisto käsittää yhteensä kahdeksan voimalaa, 3 Kurikassa ja 5 Teuvalla. Mallinnus on tehty Nordexin N117/3000 voimalalla ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen). Etha Wind Oy Ab on tehnyt melumallinnuksen SoundPLAN 7.3 ohjelman Nord melulaskentatyökalulla, sekä pienitaajuisen melun mallinnuksen ympäristöministeriön ohjeen ja DSO 1284 menetelmän mukaisesti. Etha Wind on myös laatinut tämän raportin tulosten perusteella. 2. Valtioneuvoston ohjearvot Valtioneuvosto on päätöksessään 993/1992 antanut yleiset ohjearvot ympäristömelulle. Nämä ohjearvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Mikäli melu sisältää impulsseja tai on kapeakaistaista, tulee mallinnustuloksiin lisätä 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Tämä impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. Taulukko 1. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot.

4 Sivu 4/11 3. Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot Heinäkuussa 2012 julkaistun Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012- Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ohjeen mukaan tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 2. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012- Tuulivoimarakentamisen suunnittelu Edelleen jos ääni on erityisen häiritsevää eli tonaalista, kapeakaistaista, impulssimaista tai sykkivää, lisätään laskenta- tai mittaustuloksiin 5 db ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. 4. Asumisterveysohjeen suunnitteluohjearvot Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2003 Asumisterveysohjeessa määrittelemät yöaikaisen pieni- eli matalataajuisen sisämelun ohjearvot on esitetty alla. Taulukko 3. Asumisterveysohjeen ohjearvot yöaikaiselle pienitaajuiselle sisämelulle terssikaistoittain. Kaista / Hz , L Leq, 1h / db Tulokset Valmistajan ilmoituksen mukaan mallinnuksessa käytetty tuulivoimalamalli ei aiheuta kapeakaistaista, impulssimaista tai amplitudimoduloitunutta ääntä, joten 5 dba:n sanktiota ei tule lisätä mallinnustulokseen. Ympäristministeriön ohjeen mukaan lisätään voimalan melupäästöarvoon 2 db jos tuulivoimalan perustus sijatsee yli 60 metriä korkeammalla suhteessa melulle altistuvan kohteen maanpinnan

5 Sivu 5/11 korkeuteen (kun altistuva kohde on enintään 3 kilometriä tulivoimalasta). Saunamaan melumallinuksessa ei ole tarvetta lisätä 2 db melupäästöarvoon. Kaikkien vakituisten asuntojen osalta melu on selvästi alle ympäristöministeriön yöajan suunnitteluohjearvon 40 dba. Myös kaikkien vapaa-ajan asuntojen kohdalla alitetaan ympäristöministeriön yöajan suunnitteluohjearvo 35 dba. Viiatinlammen rannalla sijaitsee neljä vapaa-ajan asuntoja, joiden kohdalla melutasot ovat vaikutusalueen asunnoista suurimpia ( dba). Eteläisin Viitainlammen vapaa-ajan asunnoista (am) sijaitsee kiinteistöllä, joka on vuokrattu hankeyhtiölle. Polvenkylässä, missä on useita vakituisia asuntoja, laskennalliset meluarvot ovat dba. Alla oleva melukartta (Kuva 1) ja taulukko (Taulukko 4) osoittavat Saunamaan meluvaikutukset altistuvien kohteiden ulkopuolella. Kuva 1. Melukartta, Saunamaan tuulipuisto

6 db Sivu 6/11 Taulukko 4. A-painotetut melutasot altistuvien kohteiden ulkopuolella Havainnointipiste Pohjoinen koord. (ETRS TM35FIN) Itäinen koord. (ETRS TM35FIN) Melut (dba)* Meluohjearvo (dba) aa Ei ab Ei ac Ei ad Ei ae Ei af Ei ag Ei ah Ei ai Ei aj Ei ak Ei al Ei am Ei *Nämä meluarvot pysyvät samana vaikka käytetään 205 metrin kokonaiskorkeutta (Napakorkeus 146,5 m). Ylittää ohjearvon Asumisterveysohjeen ohjearvot pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä asunnoissa. Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa ohjearvot alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee etäisyyden kasvaessa (taulukko liitteenä, liite 1). Vakituinen asunto: ag 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, , Hz Ulkona Sisällä Ohjearvo (sisällä) Kuva 2. Pienitaajuinen melu. Kyseisessä kohteessa on suurin asuntoon kohdistuva pienitaajuisen melun taso.

7 db Sivu 7/11 Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla ohjearvot alittuvat selvästi. Laskennassa ei ole otettu huomioon asuntojen todellisia äänieristysominaisuuksia, joten todellinen matalataajuinen melu voi olla laskettua korkeampi (DSO laskentamenetelmässä käytetään ainoastaan talojen keskimääräistä äänieristystä). Lasketut arvot eivät kuitenkaan ole lähellä asumisterveysohjeen ohjearvoja, joten arvion mukaan marginaalit ovat riittävät, eivätkä ohjearvot ylity. Vapaa-ajan asunto: al 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, , Hz Ulkona Sisällä Ohjearvo (sisällä) Kuva 3. Pienitaajuinen melu. Kyseisessä kohteessa on suurin lomarakennukseen kohdistuva pienitaajuisen melun taso. Etha Wind Oy Ab on parhaan kykynsä mukaan tarkistanut tietojen ja laskennan oikeellisuuden. Vastuu meluselvityksestä rajoittuu konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE- 2013) tähän selvitykseen.

8 Sivu 8/11 6. Mallinnustietojen raportti, Saunamaa RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT Mallinnusraportin numero/tunniste: *tarkentavat tiedot voi esittää kartalla tai muissa liitteissä Raportin hyväksyntäpäivämäärä: Tekijä/organisaatio, yhteystiedot: Etha Wind Oy, Keilaranta 5, Espoo, puh Vastuuhenkilöt Christian Granlund, Etha Wind Oy Ab Laatija: Christian Granlund Tarkastaja/hyväksyjä: MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: WindPRO v TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Mallinnusmenetelmä: ISO Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N117 Sarjanumero/t: Nimellisteho: 3,0 MW Napakorkeus: 141,0 m Roottorin halkaisija: 117,0 m Tornin tyyppi: Putkitorni Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä db Kyllä db db Ei Ei tiedossa Ei Ei tiedossa db AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot (ei takuuarvo. tällaisia ei vielä annettu) Oktaaveittain [Hz] 1/3-oktaaveittain [Hz] Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Kok Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Tarvittaessa käytetään sanktiota (5dB), tässä tapauksessa ei.

9 Sivu 9/11 AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus Laskentaruudun koko [m m] 2 m Muu, mikä ja miksi: 10 m * 10 m Suhteellinen kosteus Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: 15 C Muu, mikä ja miksi: Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: Maanmittauslaitos Vaakaresoluutio:2 m Pystyresoluutio: 2 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO /Nord2000 Vesialueet, (0) / (G) Maa-alueet, (0,4) / (A-D/E-F) Maa-alueet, (0) / (G) G D HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): kyllä Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; Myötätuuliolosuhteet Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnonsuojelualueet: 0 kpl

10 Sivu 10/11 7. Liite 1: Pienitaajuisen melun laskenta ulkona sekä sisätiloissa Taulukko 5. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. Hz aa ab ac ad ae af ah ai aj ak al am 20 45,60 47,11 46,57 47,31 47,73 47,43 46,46 45,39 47,96 47,60 48,32 48, ,26 46,77 46,22 46,98 47,40 47,09 46,12 45,04 47,62 47,27 47,99 47, ,53 44,05 43,50 44,26 44,68 44,37 43,40 42,32 44,91 44,55 45,27 45, ,69 44,21 43,66 44,42 44,84 44,53 43,56 42,48 45,07 44,71 45,44 45, ,44 42,98 42,42 43,18 43,60 43,29 42,31 41,23 43,84 43,47 44,20 44, ,35 41,90 41,33 42,10 42,53 42,21 41,23 40,15 42,77 42,40 43,14 43, ,33 38,91 38,32 39,10 39,54 39,22 38,22 37,14 39,78 39,41 40,15 40, ,23 38,84 38,23 39,03 39,47 39,14 38,13 37,04 39,72 39,34 40,10 40, ,43 35,11 34,46 35,27 35,73 35,40 34,35 33,27 36,00 35,60 36,38 36, ,30 32,07 31,36 32,21 32,69 32,33 31,25 30,17 32,98 32,56 33,37 33, ,24 31,13 30,33 31,23 31,73 31,36 30,22 29,17 32,05 31,61 32,46 32,44 *Nämä meluarvot pysyvät samana vaikka käytetään 205 metrin kokonaiskorkeutta (Napakorkeus 146,5 m). Taulukko 6. Pienitaajuinen melu sisätiloissa. Hz aa ab ac ad ae af ah ai aj ak al am 20 39,00 40,51 39,97 40,71 41,13 40,83 39,86 38,79 41,36 41,00 41,72 41, ,86 38,37 37,82 38,58 39,00 38,69 37,72 36,64 39,22 38,87 39,59 39, ,73 33,25 32,70 33,46 33,88 33,57 32,60 31,52 34,11 33,75 34,47 34, ,29 32,81 32,26 33,02 33,44 33,13 32,16 31,08 33,67 33,31 34,04 34, ,44 29,98 29,42 30,18 30,60 30,29 29,31 28,23 30,84 30,47 31,20 31, ,75 25,30 24,73 25,50 25,93 25,61 24,63 23,55 26,17 25,80 26,54 26, ,63 19,21 18,62 19,40 19,84 19,52 18,52 17,44 20,08 19,71 20,45 20, ,03 17,64 17,03 17,83 18,27 17,94 16,93 15,84 18,52 18,14 18,90 18, ,23 14,91 14,26 15,07 15,53 15,20 14,15 13,07 15,80 15,40 16,18 16, ,10 10,87 10,16 11,01 11,49 11,13 10,05 8,97 11,78 11,36 12,17 12, ,04 9,93 9,13 10,03 10,53 10,16 9,02 7,97 10,85 10,41 11,26 11,24 *Nämä meluarvot pysyvät samana vaikka käytetään 205 metrin kokonaiskorkeutta (Napakorkeus 146,5 m).

11 Sivu 11/11 8. Liite 2: Voimaloiden sijainnit Pohjoinen koord. (ETRS TM35FIN) Itäinen koord. (ETRS TM35FIN) Kokonaisäänenvoimakkuus [db(a)] Tuulivoimalatyyppi Voimala Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW Nordex N117 3,0 MW

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ari.saarinen@ymparisto.fi 15.11.2013 Lausunnon antajat: Lausunnon aihe: Viitteenne: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa: Forssan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimi Maankäytön suunnittelu,ail;å1q,'läl U?:;

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus 15.8.2013/KN Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus Sisällys: 1. Yleistä Raahen Itäisistä tuulivoimapuistoista 2. Työllistävä vaikutus 3. Meluhaitat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen osayleiskaava tuulivoimapuiston FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 mielipiteiden vastineet 1 Solin Lauri Sisällysluettelo 1 Matti Hast... 1 2 Konttimäen kyläyhdistys

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS TETOMIN TUULIVOIMAPUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22090-tuulivoima_loppurap_keski-suomi.pdf Esityksen

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot