MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR-Y Sivu 1 (9) Tilaaja: Turku Taru Feldt Hartola MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA Vesa Viljanen fyysikko, FM johtava ääniasiantuntija H E L S I N K I Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh T U R K U Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Suomessa annettuja ohjearvoja tuulivoimaloiden melulle Haminan Petkeleen meluselvitys Tausta Mitatut tuulivoimalat Mittauspaikat ja ajankohta Keskeisiä tuloksia Olosuhteet Haminan tuulivoimamelun tulosten tarkastelua Tuulivoimalamelun huomioiminen Tuulivoimalan häiritsevä melu Tuulivoimalan äänitasoarvot (Suomessa ja Ruotsissa) Yhteenveto Lisätietoa

3 TIIVISTELMÄ Hartolan Purnuvuoren alueelle on suunnitteilla Ilmatar Hartola Oy:n kolmen tuulivoimalaitoksen rantaasemakaavan muutos. Ramboll Finland Oy on tehnyt alueelle melumallinnuksen (viite ). Ramboll Oy:n lausunnossa tarkastellaan meluarvoja asuinalueilla melumallinnuksella ilman tuulivoimaloiden tyyppikohtaisia melupäästöjen lähtötietoja. Tuulivoimalan melumallinnuksessa lähtötietoina tulisi käyttää IEC standardin ed 3, 2012 annettujen ohjeiden mukaisia tyyppikohtaisesti mitattuja arvoja. Ramboll Oy on arvioinut lausunnossaan melutasot kahdella tuulivoimalan vaihtoehdolla, melupäästö L WA 104 db ja L WA 100 db tuulennopeudella 8 m/s 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Nämä arvot eivät perustu mihinkään todelliseen tuulivoimalatyyppiin. Ramboll Oy:n tekemän mallinnuksen mukaan äänitehotasolla 104 db laskettuna Purnujärven rannalla sijaitsevien loma-asuntojen luona melutasot ovat luokkaa db. Osa Purnujärven itärannan lomaasunnoista jää melun katvealueelle. Ramboll Oy:n mallinnuksen mukaan Kaitueen rannalla melutasot ovat db ja Madeveden rannan loma-asutuksella db. Itäpuolen lähimmillä vakituisella asuintalolla noin db. Tässä lausunnossa tarkastellaan tuulivoimaloiden liittyviä melukysymyksiä ohjearvoihin (YM 4/2012) verrattuna. Lisäksi tarkastelun pohjana käytetään kesällä 2012 tekemäämme meluselvitystä Haminan Petkeleessä neljän teholtaan a 3 MW olevan tuulivoimalan ympäristössä. Lisäksi tässä selvityksessä oli mukana asuintalon makuuhuoneessa mitatut sisämelutasot. Meluselvityksen tilaajina olivat Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungit sekä Haminan Energia Oy ja VentusVis Oy. Raportti valmistui joulukuussa 2012 ja on saatavissa allekirjoittaneelta ja Ympäristöministeriöstä. Tämän lausunnon yhteenvedossa ehdotetaan Hartolan Purnuvuoren tuulivoimaloiden minietäisyydet lähimpiin asuinpiirien meluohjearvojen saavuttamiseksi. Minietäisyydeksi tulisi Purnuvuoren alueen ranta-asemakaavassa edellyttää 2 MW:n tai sitä suurempien nimellistehoisten tuulivoimaloiden sijoittamista vähintään 1,5 km etäisyydelle loma-asunnoista ennen kuin mallinnukset on tehty standardin (IEC ed 3) mukaisesti. 3

4 1 SUOMESSA ANNETTUJA OHJEARVOJA TUULIVOIMALOIDEN MELULLE Ympäristömelu Teollisuuden ja liikenteen (nykyisin myös tuulivoimaloiden) meluarviointiin sovelletaan lähtökohtaisesti Valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 annettuja ohjearvoja. Nämä ohjearvot on tarkoitettu lähinnä kaavoitusta varten mitoittamaan teollisuus- ja liikennemelua. Asetuksen julkaisemisen aikoina (yli 20 vuotta sitten) Suomessa ei ollut käytössä tuulivoimaloita. Ympäristöministeriö on antanut tuulivoimaloiden melun suunnitteluohjearvolle suosituksia raportissa 4/2012 Tuulivoimalarakentamisen suunnittelu. Tässä raportissa meluohjearvot on esitetty 10 db ankarampina kuin asetuksessa (993/1992) annetut ohjearvot. Tuulivoiman melun ohjearvojen kiristämisen perusteena on ollut, että tuulivoiman melun on todettu olevan häiritsevämpää kuin esimerkiksi liikennemelu. Raportin 4/2012 melunohjearvoissa tuodaan esille myös matalataajuisen ja amplitudimoduloidun (jaksollisesti vaihtuva) melun huomioiminen. Matalataajuinen melu tarkoittaa äänenvoimakkuuksia, joiden taajuus on alle 200 Hz. Matalataajuisen melun ohjearvoja sovelletaan lähinnä sisämelun osalta ja ne on esitetty Asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003, 1). Sisämelu Sisämeluasiat kuuluvat terveyden näkökannalta Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueeseen ja muulta kannalta Ympäristöministeriölle. Asumisterveysohjeessa (STM ohje 1, 2003) annetaan asuntoon syntyville äänitasoille ohjearvot A- painotettuina keskiäänitasoina ja matalataajuisen melun ohjearvot esitetään terssikaistoittain tunnin keskiäänitasona (L eq,1h ). Päivä- ja yöajan melutasojen ohjearvot asunnoissa: L Aeq,07-22 L Aeq,22-07 Asuinhuoneet 35 db 30 db Mittaustulokseen lisätään ennen vertaamista ohjearvoihin tarvittaessa kapeakaistaisuuskorjaus K K = 3dB tai 6 db äänen erottumisesta riippuen. Lisäksi musiikin ja tuulivoimaloiden ja vastaavien melulähteiden aiheuttamalle yöajan klo melun LAeq,1h tulee olla enintään 25 db. Tämä vaatimustaso on esitetty myös lausuntokierroksella olevassa asetusluonnoksessa. Lisäksi asetusluonnoksessa on matalataajuiselle sisämelulle esitetty alla olevat rajaarvot. Taulukossa 1 on esitetty muusta melusta erottuvan pieni(matala)taajuisen yöaikaisen melun ohjeelliset terssikaistakohtaiset enimmäisarvot tiloille, joissa nukutaan. Ohjearvojen tärkeimpänä kriteerinä on se, että melu ei vaikeuttaisi nukahtamista. 4

5 Taulukko 1. Pienitaajuisen melun suurimmat sallitut terssikaistakohtaiset ohjearvot tunnin keskiarvona (L eq,1h ). Asumisterveysohje (STM ohje1:2003). Huom. Asetus lausuntokierroksella. Kaista / Hz , L eq,1h / db Taulukon arvoihin ei tehdä kapeakaistaisuus- eikä impulssikorjausta 2 HAMINAN PETKELEEN MELUSELVITYS Tausta Haminan Petkeleen alueella sijaitsevien neljän tuulivoimalan (à 3 MW) aiheuttamaa ympäristö- ja sisämelua selvitettiin kesällä Meluselvittämisen perusteena oli asukasvalitukset. Asukkaat olivat kokeneet osittain ulkona mutta pääasiallisesti sisätiloissa epämääräisen tuntuista melua. Melun häiritsevyyden he yhdistivät alueelle 2010 rakennettuihin tuulivoimaloihin. Häiritsevyys tuli esille lähinnä voimakkaan tuulen aikana. Asukkaat toivat esille myös melun haittaavan unensaamista. Asukkaat olivat tehneet valituksia terveys- ja ympäristöviranomaisille. Asunnot sijaitsivat noin 1,1 kilometrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Alueella sijaitsevien tuulivoimaloiden melun selvittämiseksi tehtiin meluselvitysprojekti. Projektin partnereina olivat Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Haminan, Kotkan ja Loviisan kaupungit sekä Haminan Energia Oy ja VentusVis Oy. Selvityksen teki Promethor Oy. Loppuraportti luovutettiin ja se on saatavissa allekirjoittaneelta. Seuraavassa on esitetty selvitykseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Mitatut tuulivoimalat Tarkasteltavat tuulivoimalat olivat Hamina Energia Oy:n omistuksessa olevia nimellisteholtaan kolmen megawatin (3 MW) voimaloita. Alueelle oli sijoitettu neljä samanlaista voimalaa n. 0,5 km etäisyydellä toisistaan. Voimaloiden tyyppimerkintä on WinWinD3 D100 H100 ja valmistaja WinWind Oy. Voimalat ovat ns. ylävirtakoneita, joissa roottori toimii maston ylävirtapuolella. Napakorkeus on 100 m ja roottorien halkaisija on 100 m. Voimalan roottorin maksimikierrosnopeus on 15 kierrosta minuutissa (RPM). Voimaloiden tornirakenne on alaosasta betoninen lieriö ja yläosasta teräsrakenteinen lieriö. Mittauspaikat ja ajankohta Mittauspaikat olivat lähimmästä voimalasta noin 600 metrin ja 1100 metrin etäisyydellä. Mittaukset tehtiin sekä ulkona että sisätiloissa. Lähimpänä (600 m) sisämittaukset tehtiin työmaatilassa (vrt. lomaasunto) ja kauempana (1100 m) sisämittaukset tehtiin vakituisen asunnon makuuhuoneessa. 5

6 Mittaukset toteutettiin ulko- ja sisämelumittaukselle voimassaolevien standardien ja ohjeiden mukaisesti. Mittaukset tehtiin kesäaikana Raporttiluovutettiin tilaajille Keskeisiä tuloksia Taulukossa 2 on esitetty A-painotettu kokonaisäänitaso 50 metrin etäisyydellä tuulivoimalasta roottorin pyörimisnopeudesta (tuulesta) riippuvana. Taulukko 2. Roottorin eri pyörimisnopeuksilla mitattu A-painotettu kokonaisäänitaso 50 metrin etäisyydellä tornista. Mittauskorkeus 2 metriä. Tulokset kuvaavat äänitason muutosta kierrosluvun kasvaessa. Roottorin pyörintänopeus Tuulen nopeus A-painotettu kokonaisäänitaso 6rpm 4,7 m/s 45 db (A) 11 rpm 8,3 m/s 50 db (A) 15 rpm (max) 10,0 m/s 59 db (A) Seuraavana olevassa kuvassa 1 on esitetty A-painotetut äänitasot terssikaistoittain roottorin eri kierrosnopeuksilla 6, 11 ja 15 rpm (maksimi). Terssikaistalla f= 125 Hz (100 Hz) havaittava pienitaajuinen ääni syntyy maksimikierroksilla. Kuva 1. 6

7 Äänitaso [db] Tuulen nopeus [m/s] // Voimalan 2 teho [MW] Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa Kuvassa 2. on esitetty terssikaistan f= 125 Hz äänitaso (säkkärä siniviivoitus asunnossa ja työmaatilassa), ajan muuttuessa sekä oikeassa pystyakselilla on esitetty tuulen nopeus (musta pykäläviivoitus) ja voimalan teho (sininen pykäläviivoitus). Lisäksi kuvaan on piirretty punaisella Asumisterveysohjeen terssikaistan 125 Hz ohjearvo (36 db). HUOM. Voimala käy nimellistehollaan (tuulen nopeus 9 m/s). Äänitaso terssikaistalla f = 125 Hz mittauspisteissä Mp1sisä, 125 Hz Mp2sisä, 125 Hz Tuuli (m/s) 20 Asunto, 1.1 km 4 Voimalan 2 teho (MW) 10 Labratila, 0.6 km :00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Kuva 2. Terssikaistan 125 Hz äänitaso (sininen säkkyräviiva) ajasta riippuvana. Alempi on mitattu asunnon makuuhuoneessa (etäisyys voimalaan 1100 m) ja ylempi säkkyräviiva työmaatilassa (etäisyys voimalaan 600 m). Punainen vaakaviiva esittää Asumisterveysohjearvoa 36 db/125 Hz. (Labratila = työmaatila = kesäasunto ) Olosuhteet Tuulen nopeusjakautuma mittausajanjaksona aikana: tuulen nopeus ylitti 10 m/s noin 12 % kokonaisajasta. Voimalat käyvät nimellistehollaan tuulen nopeuden ylittäessä 9 m/s. Sääolosuhteet on esitetty yksityiskohtaisesti loppuraportissa. Haminan tuulivoimamelun tulosten tarkastelua Asukkaiden kokema meluhaitta liittyy mitattujen tuulivoimaloiden synnyttämän matalataajuisen (terssikaista f = 125 Hz) melun esiintymiseen varsinkin asunnon sisätiloissa. Tehtyjen mittausten mukaan asunnon makuuhuoneessa valitsee asumisterveysohjeen ohjearvojen tasoinen äänitaso terssikaistalla f = 125 Hz (vrt. kuva 2) Lisäksi tämä äänitaso on ajallisesti vaihteleva (amplitudimoduloitu), mikä korostaa häiritsevyyden tunnetta. Tällainen matalataajuinen sykkivä äänitaso esiintyy tuulivoimalan toimiessa täydellä teholla (3 MW). Työmaatilassa (kuvaa loma-asuntoa) terssikaistalla f = 125 Hz äänitaso ylittää selkeästi Asumisterveysohjeessa annetun ohjearvon noin 12 db:llä. Mittaajan aistimuksen mukaan tällainen matalataajuinen äänitaso tuntuu erittäin häiritsevältä. Tällainen häiritsevä melu syntyi Haminan tuulivoimaloissa niiden käydessä täydellä teholla (n. 3 MW). Tällöin mm. maston kautta välittyy matalataajuinen sykkivä ääni. Kuvasta 1 käy selville, että tämä terssikaista f = 125 Hz ei tule esille kierrosnopeudella 11 rpm ja pienemmillä kierrosnopeuksilla. Kierrosnopeu- 7

8 den kasvaessa maksimiin (15 rpm, teho 3 MW) esiintyy ääntä selkeästi terssikaistalla f = 125 Hz (myös 100 Hz). Täyden tehon käynti saavutetaan yli 9 m/s tuulenvoimakkuudella. Tämän suuruista tuulta oli mittausajasta noin 10 %. Tällainen voimakas tuuli voi kestää 1-2 tuntia ja sitten vaimentua. Toisaalta voimakas tuuli voi vallita useita päiviä peräkkäin kuten viime syksynä PURNUVUOREN TUULIVOIMALAMELUN MALLINTAMINEN Ramboll Finland Oy tekemässä melumallinnusraportissa ( , viite ) käytetyt laskenta-arvot eivät perustu standardin (IEC ) mukaisesti määritettyihin tyyppikohtaisiin tuulivoimaloiden melun päästöarvoihin. Lausuntoa voidaan pitää tarkoituksenhakuisena. Huomioitavaa on, että lausunnon vastuuhenkilö Janne Ristolainen on ollut asiantuntijana VTT:n melun ohjetyöryhmässä. Jostain syystä todellisia tuulivoimalan lähtötietoja ja mallinnuksia ei haluta tuoda kuntien politiikkojen ja viranomaisten päätöksenteon pohjaksi asiantuntijakonsulttien taholta. Tuulivoimalan häiritsevä melu Tehdyn tuulivoimaloiden meluselvityksen (Hamina, WinWinD 3 MW) mukaan häiritsevää melua syntyy vasta tuulivoimalan toimiessa nimellistehollaan. Täyden tehon saavuttaminen edellyttää, että tuulen nopeus ylittää 9 m/s. Melun häiritsevyys korostuu sisätiloissa. Häiritsevän melun syyksi Haminan kohteessa osoittautui matalataajuinen terssikaistalla f = 125 Hz esiin tullut äänitaso täyden tehon (15 rpm kierrosluvun) vallitessa (vrt. kuvat 1 ja 2). Haminassa tehdyn tuulimittausten mukaan yli 9 m/s tuulta esiintyi noin % mittausjakson ( ) välisenä aikana. Tuuli oli ajoittain jaksoittaista muutamia tunteja vuorokaudessa ja osittain myös yhtäjaksoisena päivän parin kestävänä. Lupamenettelyissä ei ole huomioitu täydellä teholla käyvien tuulivoimalaitosten äänisisältöä eikä varsinkaan matalataajuisten äänien osalta. Matalataajuinen ääni tarkoittaa tuulivoimaloiden äänentuoton tarkastelussa taajuuksien f = Hz välillä esiintyviä äänenpaineita. Huomioitavaa on, että tuulivoimalat eivät synnytä häiritsevää infraääntä. Infraääni tarkoittaa taajuuksilla f< 20 Hz esiintyviä äänenpainetasoja (yli 120 db). 4 TUULIVOIMALAN ÄÄNITASOARVOT (SUOMESSA JA RUOTSISSA) Tuulivoimaloiden äänitasot ilmoitetaan A-äänitason keskiäänitasoina erikseen päivä- ja yöarvona (L Aeq,7-22 tai L Aeq,22-7 ). Tällainen tuulivoimamelun esittäminen päivä- ja yöaikaisina A-painotettuina keskiäänitasoina ei tuo esille mahdollista tuulivoimalan tuottaman melun häiritsevyyttä. Asettamalla keskiäänitason arvot riittävän matalaksi, kuten Ympäristöministeriö suosituksissaan esittää, hallitaan myös paremmin häiritsevien äänien osuus. Ruotsissa on voimassa omat ohjearvot tuulivoimamelulle asuin- ja lomakiinteistöalueille. Asuinkiinteistölle se on 40 db (A) ja lomakiinteistölle 35 db (A). Pientaajuiselle melulle on voimassa ohje, jossa melua on tutkittava tarkemmin, jos epäillään, että meluherkässä kohteessa C- ja A-painotettujen äänenvoimakkuuksien ero on suurempi kuin 15 db tai yhtä suuri (L pc L pa 15 db). 8

9 Nämä Ruotsin arvot vastaavat melko hyvin Ympäristöministeriön ehdottamia ohjearvoja (raportti 4/2012), jos mukaan huomioidaan Asumisterveysohjeessa annetut matalataajuisen melun arvot. 5 YHTEENVETO Ramboll Oy:n lausunnossa esitetyn melumallinnustiedon perusteella Hartolan kunnan politiikoilla eikä kaavoitusviranomaisilla ole käytettävissä riittäviä tietoja ympäristö- ja sisämelusta Purnuvuoren asuinalueen kaavamuutoksen päätöksentekoa varten. Melumallintamista ei voida tehdä tietämättä tulevien voimaloiden tehoja ja tyyppejä sekä standardin ( ) mukaisten äänipäästöjen tuntemusta. Näin ollen tehtyä lausuntoa voidaan pitää täysin puutteellisina Purnuvuoren tuulivoimaloiden meluarvioinnin kannalta. Johtopäätös: Purnuvuoren tuulivoimalat tulisi sijoittaa 1,5 kilometrin etäisyydelle loma- ja asuinkiinteistöistä melusta annettujen ohjearvojen täyttymiseksi ennen kuin on saatu luotettavat melutakuutiedot suunnitelluista tuulivoimaloista. 6 LISÄTIETOA Vesa Viljanen Promethor Oy puh

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus 15.8.2013/KN Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus Sisällys: 1. Yleistä Raahen Itäisistä tuulivoimapuistoista 2. Työllistävä vaikutus 3. Meluhaitat

Lisätiedot

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa: Forssan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimi Maankäytön suunnittelu,ail;å1q,'läl U?:;

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22090-tuulivoima_loppurap_keski-suomi.pdf Esityksen

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

ASIA: TUULIVOIMALOIDEN MELUTASOJEN SÄÄNTELYÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI, YM 2014

ASIA: TUULIVOIMALOIDEN MELUTASOJEN SÄÄNTELYÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI, YM 2014 16.10.2014 ASIA: TUULIVOIMALOIDEN MELUTASOJEN SÄÄNTELYÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI, YM 2014 Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kommentteja raporttiin 1. JOHDANTO: Tuulivoima-kansalaisyhdistys

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ari.saarinen@ymparisto.fi 15.11.2013 Lausunnon antajat: Lausunnon aihe: Viitteenne: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Pohjois- Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU (Saapunut 4.11.2014)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki Vaasan hallinto-oikeus Päätös I (25) Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköposti v aasa.hao @oikeus. fi Antopäivä Päätösnumero 25.6.2014 141021212 Diaarinumerot

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta. 30.4.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.5.

Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta. 30.4.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.5. Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta 30.4.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.5.2015 / Anu Turunen 1 Tuulivoima Suomessa Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 260 tuulivoimalaa,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen osayleiskaava tuulivoimapuiston FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 mielipiteiden vastineet 1 Solin Lauri Sisällysluettelo 1 Matti Hast... 1 2 Konttimäen kyläyhdistys

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 116 Ympäristömelu Raportti PR-Y1565 Sipoon kunta Turku 22.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(16) PL 7 / Iso Kylätie 18 04131 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 ASIA Jätteenkäsittelytoimintaa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot