Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi 442/610/2015 Ympäristölautakunta Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuuden peruste Ympäristönsuojelulain 27 2 mom kohta 3) mukaan Ympäristölupa on lisäk si oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naa puruus suh teis ta annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu ton ta rasitusta. Suomessa toiminnassa olevista tuulivoimaloista saatujen ko ke mus ten perusteella tuulivoimaloiden toiminnasta saattaa aiheutua em. koh tuu ton ta rasitusta asutukselle meluvaikutuksen kautta riippuen mm. voima lan sijainnista asutukseen nähden, maasto-olosuhteista ja sääolosuhteista. Ympäristölautakunnan hyväksymä ohje tuulivoimalan ym pä ris tö luvan va rai suu des ta Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Viitasaaren ym pä ris tö lau ta kun ta on antanut ( ,16 ) asiasta seuraavan yleis ohjeen: Ympäristölautakunta katsoo, että tuulivoimalasta saattaa aiheutua naa puruus suh de lais sa (NaapL 17 ) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- ja välke vai ku tuk sis ta johtuen mikäli alla mainituista ehdoista jompikumpi täyt tyy. Ympäristölautakunta antaa ohjeeksi, että tuulivoimalalle tulee ha kea Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa ennen sen toiminnan aloitta mis ta, jos: a) Voimalan etäisyys lähimpään vakituisen asumisen, loma-asumisen tai hoi to lai tok sen rakennukseen on pienempi kuin 12 kertaa voimalan na pa korkeus. Esimerkiksi tyypillisen noin 3 MW:n voimalan napakorkeus on noin 140 m ja lupakynnysetäisyys olisi tällöin noin 1700m. tai b) Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan tehty melu- tai välkemallinnus osoit taa että voimalan aiheuttama melutaso tai välke ulkona ylittää edellä mai ni tun häiriintyvän kohteen välittömässä läheisyydessä (n.100 m:n sä teellä) kohteelle määritellyn suunnitteluohje- tai raja-arvon. Esimerkiksi ym päris tö hal lin non ohjeen 4/2012 mukainen tuulivoimarakentamisen ul ko me luta son suunnitteluohjearvo yöajalle loma-asumiseen käytettävillä alueilla on 35 db LAeg. Melu- ja välkemallinnus tulee tehdä sille voimalatyypille ja sil le varustelutasolle jota ao. hankkeessa käytetään ja jolle rakennuslupa hae taan. Tai vastaavan kokoluokan, yleisesti lähtömelutasoltaan (LWA db) voi mak kaam mal le voimalatyypille ilman melutasoa mahdollisesti laskevaa va rus te lua tai säätötasoa. Hallakankaan tuulivoimapuistohanke Kyyjärven Hallakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotus ( )

2 on ollut nähtävillä Alueelle on suunnitteilla tuu li voi mapuis to, jonne tulisi enintään 9 voimalaa. Tuulivoimaloiden nimellisteho on noin 3 MW ja napakorkeus enintään 144 m. Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet on mal lin net tu noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ym pä ris tö mi niste riö 2/2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mal lin net tu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Ää nenpai ne ta sot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 144 m korkeita voima loi ta. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuu li voi ma lai tosval mis ta ja Nordex N131 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan läh tö me lu taso (LWA) on 104,5 db. Laaditun melumallinnuksen mukaan Hallakankaan tuulivoimapuiston me luvai ku tuk set lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätök sen (VNp993/92) mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suun nit te lu oh jeiden (Ympäristöhallinnon ohje 4/2012) ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan tuulivoimapuiston melu vai ku tuk set lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät myöskään ylitä val tioneu vos ton päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suun nit te lu oh je ar vo ja (päivä 40 db, yö 35 db). Matalataajuiset äänitasot jää vät kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ää nen eris tä vyys. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-oh jel man SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen si joi tusten mukaisesti. Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin ra ken nusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perus teel la alle 8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa (A-M) ja myös mui den asuinrakennusten kohdalla hankealueen ympärillä. Var jos tus vai kutuk set ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huo mioidaan ja tällöin lähialueen rakennusten kohdalla jäädään vaikutustasolle 1-3 tun tia vuodessa. Hallakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen yleismääräyksiin sisäl tyy mm. seuraavat määräykset: - Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voi ma latyy pil le, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voi ma la vaihto eh to tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vai ku tuk seltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuu li voi maloi den yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaava rat kai sun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. - Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alu een suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on nouda tet ta va valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ym pä ris-

3 tö mi nis te riön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suun nit te luoh je ar vo ja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun oh je arvo ja. Ympäristöluvan tarvearviointi Hallakankaan tuulivoimapuiston yleisaavaehdotukseen merkittyjen tuu li voima loi den etäisyys lähimpiin asuintaloihin on voimaloilla nro 6 ja nro 5 noin 1 km ja voimaloilla nro 4 ja nro 7 noin 1,5 km. Etäisyys lähimpään asu tukseen on sellainen että ko. tuulivoimaloiden osalta kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai nen tekee arvion ympäristöluvan tarpeellisuudesta ja mah dol lises ti ympäristöluvan hakuun velvoittavan päätöksen. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Hankkeen toiminnanharjoittajalle on lähetty asiassa kuulemiskirje. Kir jees sä on ilmoitettu, että Hallakankaan tuulivoimapuiston yleisaavaehdotukseen mer kit ty jen tuulivoimaloiden nro 4, nro 5, nro 6 ja nro 7 etäisyys lä him pään asutukseen on sellainen (alle 1700 m) että ko. tuulivoimaloiden osalta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee arvion ympäristöluvan tar peel lisuu des ta ja mahdollisesti ympäristöluvan hakuun velvoittavan pää tök sen. Toiminnanharjoittajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Toiminnanharjoittaja Tuulipuisto Oy Kyyjärvi / Kalle Sivill on toimittanut ym pä ris tö toi mel le päivätyn vastineen. Vastineessa todetaan muun muas sa, että lähtökohtana tuulivoimahankkeissa on pidettävä sitä, että me luvai ku tuk set huomioidaan riittävällä tavalla maankäytön suunnittelussa ku ten kaavoituksessa, jolloin ympäristölupaa ei tarvita. Tuulivoimaloiden osal ta ympäristölupaa tulee edellyttää vain poikkeustapauksissa, vai ku tus ten perusteella, sillä tuulivoimalat eivät kuulu ympäristönsuojelulain nojalla aina luvanvaraisiin toimintoihin. Ympäristölupaa voidaan edellyttää ai noastaan silloin kun toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuu ton ta haittaa melun tai välkkeen takia. Hallakankaan tuu li puis to hankkees sa tehtyjen mallinnusten perusteella hankkeen tuulivoimaloista ei ai heudu häiritsevää välkettä tai valtioneuvoston päätöksen tai ym pä ris tö mi nis teriön suunnitteluohjearvojen mukaisia melutasojen ylityksiä eikä haittaa voida ainakaan sellaisessa tilanteessa pitää kohtuuttomana. Vastineessa kat sotaan lisäksi, että ympäristötoimen kuulemiskirjeessä ja kaavalausunnossa viitatutut suojaetäisyydet ovat lakiin perustumattomia, ja ettei lail li sia perusteita ympäristöluvan edellyttämiselle kyseisessä hankkeessa ole. Vastineessa esitetään myös, että mikäli hankkeesta sen toteuduttua kaikesta huo li mat ta aiheutuisi perustelluista syistä valituksia häiritsevästä melusta, toiminnanharjoittaja sitoutuu teettämään omaan lukuunsa tarvittavat me lumit tauk set ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kokemukset tuulivoimalamelusta Uusien toiminnassa olevien tuulivoimalaitosten meluhaittakysymyksiä on nous sut julkisuudessa esille runsaasti eri puolella Suomea. Useissa ta pauk-

4 sis sa haittana on koettu erityisesti unihäiriöt ja matalataajuinen jaksollisesti vaih te le va melu. Tuulivoimalan toimintaan liittyviä meluongelmia on ilmoitettu olevan mm. Lu han gas sa, Raahen Kopsassa,Vaasan Öjessa, Huittisten Pahkionvuoressa, Me ri jär vel lä, Ikaalisissa, Ilmajoella, Kortesjärvellä, Porin Peittoossa, sekä In koon Barösundisssa. Tuulivoimalameluun liittyy melun jaksottainen sykin tä (ns. amplitulimodulaatio), joka lisää melun koettua häiritsevyyttä merkit tä väs ti. Sykinnän voimakkuus vaihtelee esim. ilmakehän sääolosuhteiden mu kaan. Melumallinnuksessa ei riittävästi huomioida sykinnän vaikutusta me lu ta soon. (Ympäristö ja Terveys-lehti 2/2015). Raahen Kopsassa on tuulivoimaloiden toiminnasta johtuvien meluvalitusten joh dos ta suoritettu melumittauksia. Sisä- ja ulkomelua tutki mm Työ terveys lai tos välisenä aikana. Mittaus suoritettiin asuin ra kennuk ses sa n. 1,5 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Voimalan koko on noin 3 MW ja napakorkeus noin 140 m. Mittaustulokset perustuvat lyhkäisiin ääninäytteisiin, joissa tuulivoimalan ää nen dominanssi on kuulohavainnoin varmistettu ja asunto on tyhjillään. Ra por tin mukaan analyyseihin valitut mittausjaksot olivat lyhyitä, jolloin joh to pää tök siin liittyy epävarmuuksia. Yöaikana äänitasot (LAeq, 1min) asun non sisällä pysyivät pääsääntöisesti alle 30 db:n. Yöaikana äänitasot (LAeq, 1min) ulkona olivat alle 45 db. Arvot perustuvat asukkaan ku vaamiin häiritsevimpiin äänitilanteisiin. Tulosten perusteella yöllisten mittausjaksojen äänitasot sisätiloissa ovat pääsään töi ses ti yli 25dB, jolloin asumisterveysohjeen mukaan voi esiintyä unen häi rin tää. Raportin mukaan tuulivoimamelussa havaittiin ajoittain voimakasta amp litu di mo du laa tio ta (6. mittauksessa 40:stä). Asukas merkinnyt tuu li voi ma melun paljon tai erittäin häiritseväksi 49 kertaa 158 päivän seurantajakson aika na. Raportin mukaan on ilmeistä, että tuulivoimalan ääni kuuluu sekä asun non pihamaalle että sisätiloihin. Lisäksi on selvää, että ääni häiritsee koh teen asukkaita, vaikka äänitason ohjeelliset enimmäisarvot eivät ylity. Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaavan kaavaselostuksen melu mal lin nuk sen mukaan ao kiinteistöllä melun tulisi olla selvästi alle 35 db. 9 Melumallinnus on tehty 17 tuulivoimalalle WindPRO-ohjelmalla. Edellä mai ni tun raportin perusteella 38:sta onnistuneesta ulkomelumittausjaksosta mi tat tiin yli 35 db (LAeqT) tuloksia 27 kertaa. Mittaus tehty kiinteistöllä kun voimaloista on käytössä vasta 7 kpl. Asumisterveysasetus 545/2015 on tullut voimaan Asu mis terveys ase tuk sen 12 on asetettu asunnon tai muun oleskelutilan ter vey del listen olosuhteiden todentamiseen melulle toimenpiderajoja. 3.mom mukaan Yö ai kai nen (klo 22 7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäi riö tä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22 7) mitattuna niissä tilois sa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

5 Oheismateriaali: - Toiminnanharjoittajan vastine Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Huomioonottaen Hallakankaan suunnitellun tuulivoimapuiston tuu li voi maloi den nro 5 ja nro 6 teho (noin 3 MW), etäisyys asutukseen nähden (noin 1 km) sekä Suomessa toiminnassa olevista tuulivoimaloista viime vuosina saa tu kokemus ko. tuulivoimaloista saattaa aiheutua ympäristössä eräistä naa pu ruus suh teis ta annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua koh tuu ton ta rasitusta melun kautta. Ympäristölautakunta katsoo, että ko. tuu li voi ma loi den toimintaan tulee olla ympäristönsuojelulain 27 :n mu kainen ympäristölupa. Ympäristölupakäsittelyssä voidaan tarkemmin selvittää ko. voimaloiden toi min nas ta aiheutuva meluhaitta ja ratkaista toimintaluvan myöntäminen. Ym pä ris tö lu vas sa voidaan antaa tarvittavat määräykset toiminnan me lu haitto jen ehkäisemiseksi ja tarkkailemiseksi. Ympäristölautakunta määrää ympäristönsuojelulain 175 :n nojalla toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristöluvan Hallakankaan suun ni telluil le tuulivoimaloille nro 5 ja nro 6 ennen niiden toiminnan aloittamista. Sovelletut säännökset: Ympäristönsuojelulaki: 27, 48, 49 ja 175. Tiedottaminen: Päätös tiedoksi: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi / Kalle Sivill Muutoksenhaku: Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Jukka Kainulainen ilmoitti itsensä jääviksi (maanomistaja alueella) eikä osallistunut tämän asian päätöksentekoon. Ismo Pietiläinen toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hallintovalitus Ote + valitusosoitus Tuulipuisto Oy Kyyjärvi/Kalle Sivill

6

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/2013 417 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:30-18:55 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ympäristölautakunta Aika 27.02.2015 klo 13:00-14:37 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus 45 28.04.2014 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 50/81.812/2014, 53/8/2013, 49/81.812/2014, 405/81.813/2013, 48/91.911/2014, 227/81.812/2013, 90/1/2014, 81/8/2014, 73/8/2014,

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki Vaasan hallinto-oikeus Päätös I (25) Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköposti v aasa.hao @oikeus. fi Antopäivä Päätösnumero 25.6.2014 141021212 Diaarinumerot

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot