KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET MUUT KYSYMYKSET Taulukko Viraston vastaukset

2 C 304/72 Euroopan unionin virallinen lehti JOHDANTO 1. Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (jäljempänä virasto ), joka sijaitsee Brysselissä, perustettiin 26 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä komission päätöksellä 2007/60/EY ( 1 ), jota on muutettu komission päätöksellä 2008/593/EY ( 2 ). Virasto perustettiin 1. marraskuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2015 väliseksi ajaksi hallinnoimaan yhteisön toimia Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla. Virastosta tuli taloudellisesti itsenäinen 15. huhtikuuta 2008 ( 3 ). toisaalta varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. Tilintarkastustuomioistuimen vastuu 6. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma viraston tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 2. Viraston talousarvio oli 5,2 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2008, ja siellä työskenteli vuoden lopussa 67 henkilöä. TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN SUMA TARKASTUSLAU 3. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti viraston tilinpäätöksen ( 4 ), joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ( 5 ) ja selvityksen talousarvion toteuttamisesta ( 6 ) 15. huhtikuuta 2008 ja 31. joulukuuta 2008 väliseltä ajalta, ja tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 ( 7 ) 14 artiklan mukaisesti. Johtajan vastuu 5. Tulojen ja menojen hyväksyjänä johtaja toteuttaa tulot ja menot sisältävää talousarviota viraston varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti omalla vastuullaan ja hyväksyttyjen määrärahojen rajoissa ( 8 ). Johtajan vastuulla on kehittää ( 9 ) sellainen organisaatiorakenne sekä sisäiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ja -menettelyt, joiden pohjalta on toisaalta mahdollista laatia tilinpäätös ( 10 ), jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvia olennaisesti virheellisiä tietoja, ja 7. Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisten tarkastusstandardien (IFAC ja ISSAI) ( 11 ) ja eettisten ohjeiden mukaisesti. Kyseisissä standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin noudattaa eettisiä ohjeita ja suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheitä ja että tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. 8. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen osana toteutettiin menettelyjä, joiden tarkoituksena oli saada todentavaa aineistoa tilinpäätökseen sisältyvistä määristä ja tilinpäätöstiedoista ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on valita käytettävät menetelmät sekä arvioida, kuinka suuri on riski, että tilinpäätökseen sisältyy petoksista tai virheistä johtuvia olennaisesti virheellisiä tietoja tai laittomia tai sääntöjenvastaisia toimia. Kyseisissä riskiarvioinneissa arvioidaan tarkastuskohteen sisäistä valvontaa tilinpäätöksen laatimisen ja esittämisen kannalta, ja tämän pohjalta suunnitellaan tilanteeseen sopivat tarkastusmenettelyt. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden ja johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden asianmukaisuutta sekä tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa. 9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että saatu todentava aineisto on riittävä ja sopiva jäljempänä olevien lausumien perustaksi. ( 1 ) EUVL L 32, , s. 88. ( 2 ) EUVL L 190, , s. 35. ( 3 ) Taulukossa esitetään tiedoksi yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnoista. ( 4 ) Tilinpäätökseen on liitetty mukaan varainhoitovuoden talousarvioja varainhallintoa koskeva selvitys, jossa muun muassa annetaan tiedot määrärahojen täytäntöönpanoasteesta sekä esitetään yhteenveto budjettikohtien välisistä määrärahasiirroista. ( 5 ) Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman sekä tilinpäätöksen liitteet, joihin sisältyy kuvaus merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. ( 6 ) Selvitys talousarvion toteuttamisesta sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. ( 7 ) EYVL L 11, , s. 1. ( 8 ) Komission asetus (EY) N:o 1653/2004, annettu 21 päivänä syyskuuta 2004 (EUVL L 297, , s. 6), 25 artikla. ( 9 ) Komission asetus (EY) N:o 1653/2004, 29 artikla. ( 10 ) Erillisvirastojen tilinpäätöksiä ja kirjanpitoa koskevat säännöt on esitetty komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 VI osaston 1 luvussa, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 651/2008 (EUVL L 181, , s. 15). Lausuma tilien luotettavuudesta 10. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös ( 12 ) antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2008 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista tuolloin päättyneeltä ajanjaksolta viraston varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti. ( 11 ) Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (International Federation of Accountants, IFAC) ja ylimpien tarkastuselinten kansainväliset standardit (International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI). ( 12 ) Lopullinen tilinpäätös laadittiin 25. kesäkuuta 2009 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 29. kesäkuuta Viraston lopullinen tilinpäätös, joka on konsolidoitu komission tilinpäätökseen, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15. päivänä. Lopullinen tilinpäätös esitetään sivustoilla eca.europa.eu ja missionintroduction/key_documents.htm

3 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/73 Lausuma tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 11. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 15. päivän huhtikuuta 2008 ja 31. päivän joulukuuta 2008 väliseltä ajanjaksolta annetun viraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 12. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausumaa kyseenalaiseksi. TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUO MAUTUKSET 13. Useiden talousarviositoumusten kohdalla määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta 2008 seuraavalle varainhoitovuodelle ei ollut täysin perusteltua. Viraston olisi huolehdittava siitä, että kaikki alustavat sitoumukset, joiden osalta ei ole tehty oikeudellista sitoumusta, vapautetaan vuoden lopussa. MUUT KYSYMYKSET 14. Vuonna 2008 palvelukseen aiottiin ottaa 99 työntekijää, joista 32 olisi väliaikaisia ja 67 sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Vuoden 2008 loppuun mennessä virasto oli kuitenkin ottanut palvelukseen vain 68 prosenttia suunnitellusta henkilöstömäärästä, eli 67 henkilöä (23 väliaikaista ja 44 sopimussuhteista toimihenkilöä). Viraston olisi parannettava ohjelmointia ja palkattava puuttuvaa henkilöstöä (32 avointa työpaikkaa) vuonna Palvelukseen ottoa koskeva suunnitelma vuodelle 2008 toteutui vain osittain, mikä saattaa viivästyttää viraston tehtävien ja tavoitteiden asianmukaista toteuttamista. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 8 päivänä lokakuuta 2009 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA presidentti

4 Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta Yhteisö myötävaikuttaa Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen liikenteen alalla. Yhteisö pyrkii toiminnallaan edistämään kansallisten verkkojen yhteenliittämistä ja yhteentoimivuutta sekä pääsyä tällaisiin verkkoihin. Yhteisö vahvistaa joukon suuntaviivoja, jotka koskevat suunniteltujen toimien tavoitteita, painopisteitä ja pääperiaatteita Euroopan laajuisten verkkojen alalla; näissä suuntaviivoissa yksilöidään yhteistä etua koskevat hankkeet. Yhteisö panee täytäntöön kaikki toimet, jotka saattavat osoittautua tarpeellisiksi verkkojen yhteentoimivuuden turvaamiseksi. Yhteisön toiminta voi erityisesti toteuttamiskelpoisuutta koskevilla selvityksillä, lainatakuilla tai korkotuella tukea jäsenvaltioiden tukemia yhteistä etua koskevia hankkeita; yhteisö voi myös osallistua tiettyjen liikenteen infrastruktuurin alan hankkeiden rahoittamiseen jäsenvaltioissa koheesiorahaston kautta. Yhteisön toiminnassa otetaan huomioon hankkeiden ajateltavissa oleva taloudellinen elinkelpoisuus. Yhteisö voi päättää yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa yhteistä etua koskevien hankkeiden edistämiseksi ja verkkojen yhteentoimivuuden turvaamiseksi. (otteet perustamissopimuksen 154 ja 155 artiklasta) Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 26 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2007/60/EY Tavoitteet Virasto vastaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevan komission ohjelman teknisestä ja rahoitusta koskevasta toteuttamisesta. Viraston tehtävänä on tehostaa Euroopan laajuisen liikenneverkon toteutusta ja vähentää kustannuksia; tehostaa yhteyksiä Euroopan laajuisen liikenneverkon ja asiantuntijayhteisöjen välillä; hankkia korkeatasoista asiantuntemusta ja helpottaa erikoistuneen henkilöstön palvelukseenottoa; taata rahoituksen parempi koordinointi muiden yhteisön välineiden kanssa; mahdollistaa Euroopan laajuisen verkon toteuttamisen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen sekä lisätä Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavan yhteisön toiminnan näkyvyyttä ja yleisesti ottaen tuottaa lisäarvoa Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevan hallinnoin ohjelman nissa. Taulukko Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (Bryssel) Tehtävät a) Huolehtii Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon osoitetuilla määrärahoilla yhteisrahoitettujen hankkeiden ja tapahtumien teknisestä ja rahoitusta koskevasta toteuttamisesta b) kerää, käsittelee ja toimittaa komissiolle Euroopan laajuisen verkon toteuttamiseksi tarvittavat ja ohjelmasuunnittelun edellyttämät tiedot c) antaa teknistä apua hankkeiden vetäjille ja Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyvien hankkeiden lainatakausvälineen hallinnoinnista vastaavalle rahoituslaitokselle d) antaa komission mahdollisesti pyytämän hallinnollisen ja teknisen tuen. Viraston emopääosasto (energia ja liikenne) vastaa edelleen kaikista Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyvistä toimintalinjoja koskevista ja institutionaalisista tehtävistä. 1 Johtokunta Hallinto Viraston resurssit vuonna 2008 Tuotteet ja palvelut Viraston toimintaa valvoo johtokunta, joka nykyisin koostuu viidestä jäsenestä ja yhdestä tarkkailijajäsenestä. Johtokunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi. Johtokunta kokoontuu periaatteessa neljä kertaa vuodessa. Tietyt toimenpiteet ja päätökset voidaan toteuttaa vain johtokunnan hyväksynnän perusteella. Tämä koskee muun muassa hallinnollista talousarviota, henkilöstötaulukkoa, työohjelmaa, vuotuista toimintakertomusta, kaikki tulot ja menot sisältävää alustavaa tilinpäätöstä, ulkopuolista arviointikertomusta sekä useiden erityissäännösten ja -toimenpiteiden hyväksymistä. Monien muiden toimien kohdalla johtokunta pidetään ajan tasalla tilanteesta. Poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa päätökset tehdään kirjallisella menettelyllä. 2 Johtaja Euroopan komissio nimittää viideksi vuodeksi. 3 Ulkoinen tarkastus Tilintarkastustuomioistuin. 4 Vastuuvapauden myöntävä viranomainen Parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta. Talousarvio A) 8,0 miljardia euroa (100 % Euroopan unionin yleisestä talousarviosta) Euroopan laajuisen liikenneverkon talousarvioon vuosien rahoituskehyksen perusteella. 780,0 miljoonaa euroa maksattamatta olevia sitoumuksia, jotka perustuvat vuosien rahoituskehykseen. Virasto toteuttaa toimintatalousarviotaan komission vastuulla. B) 5,2 miljoonaa euroa (100 % yhteisön tukea) hallinnolliseen talousarvioon, jota virasto toteuttaa itsenäisesti. Henkilöstö 31. joulukuuta 2008 Väliaikaiset toimihenkilöt: henkilöstötaulukossa oli 32 tointa, joista täytettyjä 23 (72 prosenttia). Sopimussuhteiset toimihenkilöt: suunnitelluista 67 toimesta 44 (66 prosenttia) oli täytettyjä. Yhteensä: 99 tointa, joista 67 täytettyjä Henkilöstön tehtävät jakaantuvat seuraavasti: a) operatiiviset tehtävät: 61 tointa (joista täytettyjä 44) b) hallinnolliset tehtävät: 38 tointa (joista täytettyjä 23). Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana energian ja liikenteen pääosasto siirsi viraston vastuulle 390 tapausta, joihin liittyy 780 miljoonan euron arvosta avoimia sitoumuksia sekä 138 maksupyyntöä, joiden arvo on 238 miljoonaa euroa. Keskeneräisiin päätöksiin oli lisäksi tehtävä noin sata muutosta. Virasto osallistui energian ja liikenteen pääosaston resurssipulan vuoksi myös muihin tehtäviin, jotka eivät sisältyneet ja joita ei aiota sisällyttää viraston varsinaiseen vastuualueeseen. Näitä tehtäviä olivat muun muassa avustaminen ja logistisen tuen antaminen arvioitaessa Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyviä, yhteisen edun mukaisia hankkeita vuoden 2008 ehdotuspyyntömenettelyn yhteydessä sekä osallistuminen valintaprosessin valmisteluun energian ja liikenteen pääosastossa ja neuvotteluihin 139 rahoituspäätöksen edunsaajien kanssa vuoden 2007 ehdotuspyyntömenettelyn yhteydessä. Kun viraston tehtäviä muutettiin, se sai vastuulleen vuosien rahoituskehykseen perustuvan, Euroopan laajuista verkkoa koskevan talousarvion (kaikkiaan 8 miljardia euroa). Virasto sopi energian ja liikenteen pääosaston kanssa, että virasto huolehtii kaikkien vuotta 2007 koskevien päätösten valmistelusta ja osallistuu monivuotisten päätösten valmisteluun. Käytännössä viraston rooli oli keskeinen myös useiden C 304/74 FI Euroopan unionin virallinen lehti

5 Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivalta Lähde: Viraston toimittamat tiedot. Viraston toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty 26 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2007/60/EY Hallinto Viraston resurssit vuonna 2008 Tuotteet ja palvelut monivuotisten päätösten valmistelussa. Lisäksi virasto valmisteli kaikki asianomaiset rahoitussitoumukset. Kaikki 139 päätöstä hyväksyttiin raportointijakson loppuun mennessä ja lähes 80 prosenttia vuosien 2007 ja 2008 ennakkomaksueristä oli suoritettu, mikä vastasi sataa prosenttia käytettävissä olevasta määrästä FI Euroopan unionin virallinen lehti C 304/75

6 C 304/76 Euroopan unionin virallinen lehti VIRASTON VASTAUKSET 13. Virasto on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista, että tiettyjen määrärahojen siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle ei ollut täysin perusteltua. Tämä johtui suuresta työmäärästä ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden aikana. Tarvittavat menettelyt otetaan käyttöön, jotta tilanne ei toistuisi vuoden 2009 lopussa. 14. Odotettua alhaisempi rekrytointi vuoden 2008 lopussa johtui pääasiassa siitä, että hyväksymispäätös viraston toimivallan laajentamisesta viivästyi. Viraston mielestä näillä myöhästymisillä ei ollut suurtakaan vaikutusta tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden täyttämisen osalta, koska tietyt tehtävät ja vastuut oli sidottu laajennettuun toimivaltaan ja niiden täyttäminen siirtyi vastaavasti suunniteltua myöhempään ajankohtaan. Viraston tavoitteena on täyttää avoimena olevat toimet vuoden 2009 loppuun mennessä.

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. ERC:N AVUSTUSSOPIMUS LIITE V (B) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO MENETTELYTAVOISTA SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS MENETTELYTAVOISTA, JOITA ON SOVELLETTU 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot