EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO"

Transkriptio

1 C71A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO HAKUOPAS (2003/C 71 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijalle. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo ainoastaan kilpailuilmoituksen teksti. ESIPUHE A. KILPAILUA KOSKEVIA TIETOJA I. EHDOT KILPAILUUN HYVÄKSYMISELLE II. HAKEMUS III. YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ B. PALVELUKSEEN OTTAMINEN LIITTEET: 1. Esimerkkejä kilpailuun oikeuttavista tutkinnoista 2. Optisten hakulomakkeiden täyttöohjeet ESIPUHE Oppaassa on myös tietoa palvelukseen ottamisesta. Euroopan unionin virallisen lehden tässä numerossa on hakuopas, kilpailuilmoitus, kaksi optista hakulomaketta, ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta kilpailuun ja osoitetarra. A. KILPAILUA KOSKEVIA TIETOJA I. EHDOT KILPAILUUN HYVÄKSYMISELLE Tämä opas sisältää ohjeet kilpailuun osallistumista varten ja tietoa kilpailun vaiheista. Oppaan liitteenä on optisten hakulomakkeiden täyttöohjeet. Ohjeita on noudatettava tarkkaan. Kilpailuun osallistuvan hakijan on täytettävä useita ehtoja. Hallintoviranomaiset ja valintalautakunta päättävät hakijoiden hyväksymisestä kilpailuun seuraavin perustein:

2 C 71 A/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti Hakijoille asetettavat vaatimukset 2. Yleiset ehdot Tutkinto: Vaadittavaa tutkintoa koskevissa ehdoissa on otettu huomioon kaikkien jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät (ks. liite: esimerkkejä kilpailuun oikeuttavista tutkinnoista). Tutkintoa koskevat vähimmäisvaatimukset: Ura-alueen A tai kielten alan virkaryhmän LA kilpailuissa: todistus korkeakoulututkinnosta, joka oikeuttaa väitöskirjaan tähtääviin jatko-opintoihin Ura-alueen B kilpailuissa: ylioppilastutkintotodistus Ura-alueen C kilpailuissa: hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai ehdokasmaan kansalainen, hakijalla on täydet kansalaisoikeudet, hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu kilpailuilmoitus on osoitettu jäsenvaltioiden kansalaisille, paitsi kilpailuilmoituksessa erikseen mainituissa poikkeustapauksissa (esimerkiksi unionin laajentumisen yhteydessä). tutkintotodistus opistoasteen yleissivistävästä ja/tai ammatillisesta koulutuksesta II. HAKEMUS Ura-alueen D kilpailuissa: peruskoulun päästötodistus. Vastaavan tasoisia tutkintoja voidaan hyväksyä, ja valintalautakunta arvioi niiden vastaavuuksia tapauskohtaisesti. Jos hakija on suorittanut opintonsa Euroopan unionin ulkopuolella, suoritetun tutkinnon on oltava unionin jonkin jäsenvaltion virallisesti valtuuttaman elimen (esimerkiksi opetusministeriön) hyväksymä, jotta valintalautakunta voi arvioida täsmällisesti tutkinnon tason. Työkokemus: Useimmissa kilpailuissa edellytetään tietty vähimmäismäärä työkokemusta. Työkokemus otetaan huomioon alkaen hakijan ensimmäisestä työsuhteesta kilpailuun vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen hakemuksen jättämistä hakijaa pyydetään varmistamaan huolellisesti, että hän täyttää ehdot kilpailuun hyväksymiselle. Ensimmäinen vaihe Tässä vaiheessa, joka koskee kaikkia hakijoita, hyväksytään hakijat esivalintatesteihin. Hakijan on lähetettävä kirjattuna kirjeenä ennen kilpailuilmoituksessa mainittua määräaikaa alkuperäinen optinen hakulomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Optisten hakulomakkeiden on oltava kyseiseen kilpailuun tarkoitettuja lomakkeita, jotka ovat tämän Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä. Vain alkuperäiset lomakkeet hyväksytään. Kielitaito: Hakijan on hallittava perusteellisesti yhtä yhteisöjen virallisista kielistä (englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska) tai yhtä ehdokasmaiden virallisista kielistä ja tyydyttävästi toista edellä mainituista kielistä. Huom. Tietyntyyppiset kilpailut voidaan rajata määrätyn kielen osaajiin tai niissä voidaan edellyttää viran hoitamisen kannalta välttämätöntä erityiskielitaitoa (ks. kilpailuilmoitus). Toinen vaihe Hakemuksen jättäminen Tämä vaihe koskee vain esivalintatesteissä eniten pisteitä saaneita hakijoita (ks. kilpailuilmoitus), jotka on kutsuttu seuraavaan vaiheeseen. Hakijan on käytettävä virallista hakulomaketta, joka on esivalintatestien tuloksesta kertovan kirjeen liitteenä.

3 C71A/3 Hakemus on lähetettävä kirjattuna kirjeenä kilpailuilmoituksessa olevaan osoitteeseen ennen määräaikaa, joka mainitaan esivalintatestien tuloksesta kertovassa kirjeessä (lähetyspäivästä pidetään osoituksena postileimaa). Hakemukseen on sisällyttävä seuraavat asiakirjat: täytetty ja allekirjoitettu virallinen hakulomake. Allekirjoituksellaan hakija todistaa täyttävänsä komission toimen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset ja vakuuttaa kunnian ja omantunnon kautta, että annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja täydelliset. Jos hakulomakkeesta puuttuu allekirjoitus, hakemus on mitätön, III. Huom. Jos hakijalla ei ole työnantajan antamaa työtodistusta, se voidaan korvata työsopimuksen ja ensimmäisen ja viimeisen palkkakuitin valokopiolla. Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta (yrittäjät, freelancetyöntekijät tms.) käy todisteeksi kopio verotustiedoista tai muu virallinen todistus. YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ luettelo hakijan työkokemuksen osoittavista työtodistuksista, jotka on numeroitu, 1. Valintalautakunta kopiot edellä mainitussa luettelossa olevista todistuksista numeroineen. 1. Opintoja ja tutkintoja koskevat tiedot a) Virallisessa hakulomakkeessa on ilmoitettava selvästi opintojen kesto, taso ja tutkinnon/tutkintojen suorituspäivä. b) Teknisen koulutuksen, ammattikoulutuksen ja täydennys- tai erikoistumiskoulutuksen osalta hakijan on ilmoitettava, onko kyseessä kokopäivä-, osapäivä- vai iltakurssi, sekä kurssilla opiskellut aineet ja kurssin kesto. a) Jokaista kilpailua varten nimetään valintalautakunta. Sen tehtävänä on valita parhaat hakijat kilpailuilmoituksessa määritellyin perustein. Valintalautakunnan kokoonpano julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. b) Hakemusten perusteella valintalautakunta laatii luettelon hakijoista, jotka täyttävät kilpailuilmoituksessa vahvistetut ehdot. c) Valintalautakunnan työskentely on salaista. Hakija ei saa missään tapauksessa ottaa suoraan tai välillisesti yhteyttä valintalautakuntaan eikä toimittaa lautakunnalle suosituksia. Jos hakija ottaa yhteyttä valintalautakuntaan, lautakunta ei saa ottaa yhteydenottoja huomioon ja voi sulkea kyseisen hakijan kilpailusta. c) Hakemuksessa on oltava valokopiot kilpailuilmoituksessa vaadittua tasoa vastaavista tutkinto- ja päästötodistuksista. 2. Esivalintatestit ja kokeet 2. Työkokemusta koskevat tiedot Kilpailu sujuu seuraavasti: a) Virallisessa hakulomakkeessa on ilmoitettava hakijan työsuhteiden tarkka alkamis- ja päättymispäivä sekä työtehtävien sisältö ja luonne. b) Hakemuksessa on oltava valokopiot aiempien työnantajien ja nykyisen työnantajan antamista työtodistuksista, jotka osoittavat, että hakijalla on tasoltaan ja kestoltaan riittävä työkokemus kilpailuun pääsemiseksi. Vastaava todistus on esitettävä kaikista kilpailun kannalta olennaisista työjaksoista. a) Esivalintatestit: testit koostuvat monivalintakysymyksistä. Testeihin kutsutaan ne hakijat, jotka täyttävät kilpailun yleiset ehdot. Esivalinnan jälkeen valintalautakunta tarkastaa eniten pisteitä saaneiden hakijoiden hakemuksista (hakijoiden määrä määritellään kilpailuilmoituksessa), täyttävätkö kyseiset hakijat kilpailun erityisehdot (vaadittujen tutkintojen/työkokemuksen osalta), ja päättää hakijoiden hyväksymisestä kilpailuun.

4 C 71 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti b) Kirjallinen koe (ensimmäinen osuus): eniten pisteitä saaneet hakijat (hakijoiden määrä määritellään kilpailuilmoituksessa) esittelevät ja analysoivat kirjallisen kokeen. c) Suullinen koe (toinen osuus): koe käsittää hakijan ja valintalautakunnan välisen keskustelun. Esivalintatestit ja kirjallinen koe järjestetään samanaikaisesti kaikille hakijoille useilla Euroopan unionin ja ehdokasmaiden alueella sijaitsevilla paikkakunnilla. Hakijat kutsutaan testeihin ja kokeisiin vakituisen asuinpaikan perusteella. Kokeet järjestetään samanaikaisesti kaikille hakijoille kaikilla koepaikkakunnilla. Koska kyseessä on kilpailu eikä tutkinto, tästä säännöstä ei poiketa eikä uutta koetilaisuutta voida järjestää millään perusteella. B. PALVELUKSEEN OTTAMINEN Ennen palvelukseen ottamista hakijan on käytävä sääntömääräisessä lääkärintarkastuksessa, jossa varmistetaan, että hänellä on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 1. Koeaika Palvelukseen ottamisen jälkeen virkamiehen on ensin suoritettava koeaika. Virkamies voidaan nimittää vakinaiseen virkaan vasta hänen läpäistyään koeajan, jonka pituus on ura-alueiden A ja B ja virkaryhmän LA virkamiehillä yhdeksän kuukautta ja ura-alueiden C ja D virkamiehillä kuusi kuukautta. Suullinen koe järjestetään pääsääntöisesti Luxemburgissa kutsukirjeessä vahvistettuna päivänä. Tietyissä poikkeustilanteissa ja ylivoimaisen esteen sattuessa valintalautakunta voi kuitenkin hakijan pyynnöstä muuttaa koepäivää. Hakija voi pyynnöstä saada kopion esivalintatestin vastauksistaan ja oikeista vastauksista. 2. Palkkaryhmät Ura-alue A: johto-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Apulaishallintovirkamies: palkkaluokka A8 3. Matka- ja oleskelukulut Hakijoille voidaan maksaa kiinteämääräinen korvaus matka- ja oleskelukustannuksista. Suullisen kokeen kutsukirjeessä on tarkemmat tiedot korvauksen määrästä ja maksamisesta. Esivalintatestien ja kirjallisen kokeen osalta korvausta matka- ja oleskelukustannuksista ei makseta. Hallintovirkamies: palkkaluokat A7/A6 Johtava hallintovirkamies: palkkaluokat A5/A4 Ylimmät palkkaluokat ovat A1 (pääjohtaja), A2 (johtaja) ja A3 (jaosto-/osastopäällikkö). Virkaryhmä LA: kääntäjän tai tulkin tehtävät 4. Varallaololuettelo Kilpailun päätyttyä valintalautakunta laatii luettelon hakijoista, joiden se katsoo soveltuvan avoinna oleviin tehtäviin. Hakijoille ilmoitetaan kirjeitse valintalautakunnan päätöksistä. Varallaololuetteloon pääsy ei takaa, että hakija otetaan palvelukseen. Varallaololuettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tähän virkaryhmään kuuluvat seuraavat toimet: Apulaiskääntäjä/apulaistulkki: palkkaluokka LA8 Kääntäjä/tulkki: palkkaluokat LA7/LA6 Käännös- tai tulkkausyksikön päällikkö, käännösten tarkastaja, ylikääntäjä/johtava tulkki: palkkaluokat LA5/LA4 Palkkaluokkaan LA 3 kuuluu käännös- tai tulkkausosaston päällikkö. Palkkaluokkia LA2 ja LA1 ei ole olemassa. Huom. Edellä tarkoitettuihin kielialan tehtäviin vaaditaan pääkielen (äidinkieli tai muu) lisäksi ainakin kahden muun Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito.

5 C71A/5 Ura-alue B: soveltamis- tai työnjohtotehtävät Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Apulaishallintoavustaja: palkkaluokat B5/B4 Hallintoavustaja: palkkaluokat B3/B2 Johtava hallintoavustaja: palkkaluokka B1 Ura-alue C: toimeenpanotehtävät tai sihteerin tehtävät Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Apulaisvirkailija/konekirjoittaja: palkkaluokat C5/C4 Virkailija/sihteeri: palkkaluokat C3/C2 Johtava virkailija / johdon sihteeri: palkkaluokka C1 Ura-alue D: ruumiillista työtä vaativat tehtävät tai palvelutehtävät (vahtimestari, autonkuljettaja, tuotantohenkilökunta yms.) Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Työntekijä / avustava työntekijä: palkkaluokka D4 Ammattitaitoinen työntekijä / ammattitaitoinen avustava työntekijä: palkkaluokat D3/D2 Työnjohtaja: palkkaluokka D1 3. Palkkajärjestelmä ja sosiaalietuudet a) Palkka ja kulukorvaukset Palkka muodostuu peruspalkasta, korvauksista ja perhelisistä. Peruspalkka Jokaisessa palkkaluokassa on peruspalkkaasteikko, joka on jaettu palkkatasoihin. Virkamiehet etenevät automaattisesti seuraavalle tasolle kahden vuoden välein palkkaluokkansa korkeimmalle tasolle asti. Korvaukset ja lisät Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa korvauksia, joita ovat esimerkiksi ulkomaankorvaus ja maastamuuttokorvaus, sekä perhelisiä, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä. Lisäksi toimielimet korvaavat tietyin ehdoin ja muun muassa palvelukseen ottamisesta johtuvan asuinpaikan muutoksen yhteydessä tehtävien aloittamiseen liittyvät kulut muuttokuluineen. b) Yhteisön vero Euroopan yhteisöjen toimielinten palveluksessa olevien virkamiesten palkka on yhteisön verotuksen alainen, ja vero pidätetään suoraan palkasta. Palkasta ei makseta kansallista veroa. Euroopan yhteisöjen toimielimillä on oma sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmänsä. Peruskuukausipalkka ennen pidätyksiä ja lisiä oli 1. tammikuuta ,37 euroa palkkaluokan B 5 1. palkkatasolla. c) Koulut, esikoulut ja päiväkodit virkamiesten lapsille Yhteisön toimielinten päätoimipaikoissa on Eurooppa-kouluja, joissa annetaan opetusta esikoulusta aina eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon asti. Eurooppa-koulut on jaettu osastoihin pääopetuskielen mukaisesti, ja niissä suoritetut opinnot ja tutkinnot hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa. Alle kouluikäisille lapsille on päiväkoteja.

6 C 71 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE 1 ESIMERKKEJÄ URA-ALUEEN B KILPAILUUN OIKEUTTAVISTA TUTKINNOISTA BELGIQUE/BELGIË Diplôme de l enseignement secondaire supérieur ou équivalent (*) Diploma van het hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig getuigschrift (*) DANMARK Studentereksamen/højere handelseksamen/højere forberedelseksamen og tilsvarende (*) DEUTSCHLAND Abitur, Hochschulreife oder gleichwertiger Schulabschluss (*) ΕΛΛΑ Α Απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης (λυκείου/εξαταξίου γυµνασίου) ή ισότιµο (*) ESPAÑA Bachiller Superior (BUP) o equivalente (*) FRANCE Baccalauréat ou équivalent (*) IRELAND 2 honours, 4 passes in Leaving Certificate or equivalent qualifications ITALIA Diploma di maturità o equipollente LUXEMBOURG Diplôme de fin d études secondaires ou équivalent NEDERLAND Diploma VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) of gelijkwaardig diploma (*) ÖSTERREICH Matura, Hochschulreife oder vergleichbarer Abschluss (*) PORTUGAL 12 o ano de escolaridade ou equivalente SUOMI/FINLAND Ylioppilastutkinto / Peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus tai vastaava (*) Studenteksamen / Grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning eller motsvarande (*) SVERIGE 3-årig gymnasial utbildning eller motsvarande (*) UNITED KINGDOM General Certificate of Education A-level (2 passes grades A-E) or equivalent qualifications (*) EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELTA HANKITTUJEN PÄÄSTÖTODISTUSTEN ON OLTAVA VIRALLISESTI TUNNUSTETTUJA (katso opas). (*) Arvioidaan tapauskohtaisesti.

7 C71A/7 LIITE 2 OPTISIA HAKULOMAKKEITA NRO 1 JA 2 KOSKEVAT OHJEET Optinen hakulomake mahdollistaa hakemusten nopeamman käsittelyn. Se on tästä syystä täytettävä erittäin huolellisesti. Allekirjoitettua optista hakulomaketta pidetään todistusvoimaisena asiakirjana. Kussakin kilpailussa käytetään eri hakulomaketta. Tämä hakulomake luetaan optisen lukijan avulla. Seuraavia ohjeita on täten ehdottomasti noudatettava: Hakulomake on täytettävä selvästi ja tarkasti käsin ja mustalla kuulakärkikynällä. On käytettävä EHDOTTOMASTI seuraavia kirjaimia, numeroita tai välimerkkejä pyrkien noudattamaan niiden kirjoitusasua: Tämä rajoitus ei koske kohtaa 14. Merkitään vain yksi kirjain, numero tai välimerkki ruutua kohden ja sanojen väliin jätetään yksi tyhjä ruutu: OIKEIN: VÄÄRIN: Hakulomaketta ei saa taittaa, rypistää tai nitoa. Korjausnestettä ei saa käyttää. Älkää käyttäkö hakulomakkeen valokopioita. Vain alkuperäinen hakulomake voidaan skannata. Lisälomakkeita voi pyytää seuraavasta osoitteesta: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Voimavarat EPSO/B/3/03 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Faksi (352) Sähköposti: Hakulomakkeen kääntöpuolelle ei saa tehdä mitään merkintöjä. Irrottakaa ja täyttäkää optinen hakulomake ja vastaanottoilmoitus oikein. Optinen hakulomake on lähetettävä yhdessä vastaanottoilmoituksen kanssa A4-kokoisessa lujitetussa kirjekuoressa kilpailuilmoituksessa mainittuun osoitteeseen. Kirjekuoressa on oltava maininta EI SAA TAITTAA / NE PAS PLIER SVP.

8 C 71 A/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti YKSITYISKOHTAISET OHJEET KOHTIEN TÄYTTÄMISEKSI I. Optinen hakulomake nro 1 Hakemuksenne käsittelyä varten on kohdat 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ja 22 EHDOTTOMASTI TÄYTETTÄVÄ; muut kohdat täytetään tarvittaessa. Kohta 1: Syntymässä saatu sukunimi Kohta 2: Kohta 3: Etunimi Nykyinen sukunimi, jota käytetään kirjeenvaihdossa Laillinen sukunimi. Kohta 4: Syntymäaika (pp/kk/vvvv) Merkitkää täydellinen syntymäaikanne ohjeiden mukaisesti. Esimerkki: Kohta 5: Sukupuoli (M/N) Laittakaa rasti ruutuun M, jos olette mies, ja ruutuun N, jos olette nainen. Kohta 6: Vamma Merkitkää tarvittaessa X sellaisen vamman osalta, joka voisi aiheuttaa vaikeuksia kokeiden aikana. Tämän perusteella hallinto voi ryhtyä mahdollisuuksien mukaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Kohta 7: Kansalaisuus Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: BEL Belgian kansalaisesta FRA Ranskan kansalaisesta AUT Itävallan kansalaisesta DNK Tanskan kansalaisesta IRL Irlannin kansalaisesta PRT Portugalin kansalaisesta DEU Saksan kansalaisesta ITA Italian kansalaisesta FIN Suomen kansalaisesta GRC Kreikan kansalaisesta LUX Luxemburgin kansalai- SWE Ruotsin kansalaisesta sesta ESP Espanjan kansalaisesta NLD Alankomaiden kansa- GBR Britannian kansalailaisesta sesta Muut kansalaisuudet: käyttäkää yleisen käytännön mukaista lyhennettä Kohdat 8 11: Merkitkää kirjeenvaihdossa käytettävä postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kohta 8: Lähiosoite (esim. SIBELIUKSENKATU 3).

9 C71A/9 Kohta 9: Postitoimipaikka (esim. KRISTIINANKAUPUNKI). Kohta 10: Postinumero (esim ). Kohta 11: Maa Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: BEL Belgia FRA Ranska AUT Itävalta DNK Tanska IRL Irlanti PRT Portugali DEU Saksa ITA Italia FIN Suomi GRC Kreikka LUX Luxemburg SWE Ruotsi ESP Espanja NLD Alankomaat GBR Yhdistynyt kuningaskunta Muut maat: käyttäkää yleisen käytännön mukaista lyhennettä Kohta 12: Puhelinnumero/Faksi Kohta 13: Sähköposti (Voitte käyttää kaikkia tarvittavia merkkejä) Kohdat 14 16: Tämä osa on varattu Euroopan yhteisöjen virkamiehille ja muille henkilöstöön kuuluville. Kohta 14: Toimielimet / Muut laitokset / Virastot Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: CCE : CS: CJ: CC: PE: CES: CDR: OMP: MED: ENV: AER : SST : TRA: BER: FEA: FEF: TOX: XEN: MIN: OVV: BCE: BEI: FEI: Komissio Neuvosto Tuomioistuin Tilintarkastustuomioistuin Euroopan parlamentti Talous- ja sosiaalikomitea Alueiden komitea Euroopan oikeusasiamies Euroopan lääkearviointivirasto (Lontoo) Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina) Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki) Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (Bilbao) Euroopan unionin elinten käännöskeskus (Luxemburg) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (Thessaloniki) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Dublin) Euroopan koulutussäätiö (Torino) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (Lissabon) Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (Wien) Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (Alicante) Yhteisön kasvilajikevirasto (Angers) Euroopan keskuspankki (Frankfurt) Euroopan investointipankki (Luxemburg) Euroopan investointirahasto (Luxemburg)

10 C71A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kohta 15: Kohta 16: Henkilöstönumero Palvelussuhde Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: AX: AL: FP: FS: TP: ylimääräinen toimihenkilö paikallinen toimihenkilö vakituinen virkamies virkamies koeajalla väliaikainen toimihenkilö Kohta 17: Ala Merkitkää valitsemanne ala 1. Tuotantokoordinaattorit 2. Oikolukijat Kohta 18: Julkaisu Merkitkää lähde. Käyttäkää alla olevia koodeja: Sanomalehdet: 003 Die Presse 005 Kurier 050 Le Soir 079 Vacature 100 Frankfurter Allgemeine Zeitung 104 Süddeutsche Zeitung 151 Jyllands Posten 152 Berlingske Tidende 200 El País 202 La Vanguardia 250 Le Monde 252 Le Figaro 300 The Guardian 302 The Daily and Sunday Telegraph 350 Τά Νέα (Ta nea) 355 Ελευθεροτυπία (Eleftherotypia) 400 Irish Times 401 Irish Independent 450 La Repubblica 452 Corriere della Sera 500 Luxemburger Wort 550 Volkskrant 553 De Telegraaf

11 C71A/ Expresso 601 Público 650 Helsingin Sanomat 675 Hufvudstadsbladet 701 Dagens Nyheter 702 Göteborgsposten Muut lähteet: 803 Talent4europe (Internet Jobsite) 950 Euroopan unionin virallisen lehden tilaus 951 Rekrytointitiedotustoimisto, Bryssel 952 Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiossa sijaitseva toimisto 953 Yliopisto (opettaja, ammatinvalinnanohjaaja jne.) 954 Työvoimatoimisto/ammatinvalintatoimisto 955 Kansallinen virasto 975 Internet (muu kuin kohta 803 tai 976) 976 Website EPSO 999 Muu lähde Kohdat 19 21: Kielet ES espanja EN englanti PT portugali DA tanska FR ranska FI suomi DE saksa IT italia SV ruotsi EL kreikka NL hollanti Kohta 19: Pääkieli (äidinkieli tai muu) Merkitkää valitsemanne kielen koodi (katso yllä olevia), jota haluatte käyttää kokeissa a), c), d) ja e). Kohta 20: Kieli 2 (toinen kuin pääkieli) Merkitkää koodilla valitsemanne kieli, jota tullaan testaamaan kokeissa b) ja e). Kohta 21: Kieli 3 (kirjeenvaidossa käytetty kieli) Merkitkää koodilla kieli, jolla haluatte käydä kirjeenvaihtoa (saksa DE, englanti EN tai ranska FR). Kohta 22: Kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus Muistakaa allekirjoittaa ja päivätä optinen hakulomakkeenne. II. Optinen hakulomake nro 2 Hakemuksenne käsittelyä varten on kaikki kohdat EHDOTTOMASTI TÄYTETTÄVÄ.

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 3.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 55 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) HAKUOPAS (2004/C 55 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijalle. Kilpailun

Lisätiedot

KOMISSIO III FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2002/C 314 A/01)

KOMISSIO III FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2002/C 314 A/01) C 314 A/1 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2002/C 314 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijalle. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo ainoastaan kilpailuilmoituksen teksti. ESIPUHE

Lisätiedot

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01)

KOMISSIO III. 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 177 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 12.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 64 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN AVOIMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE (2004/C 64 A/01) Tämä opas on

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI C41A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN AVOIMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE (2003/C 41 A/01) Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi hakijalle. Kilpailun valintalautakunta

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI C 38 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN AVOIMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE (2004/C 38 A/01) Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi hakijalle. Kilpailun valintalautakunta

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02) C 198 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 22.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 198 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO HALLINTOJOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/01) Tällä ilmoituksella pyydetään

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) suomenkielisiä

C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) suomenkielisiä C71A/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 25.3.2003 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/B/3/03 (2003/C 71 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 (2004/C 177 A/02) Euroopan komissio järjestää todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan avoimen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 24.2.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 48 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/92/S JOHTAJA (ura-alue A*/AD 14) SUHTEET POLIITTISIIN RYHMIIN

Lisätiedot

C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S. lääkäreille (2004/C 67 A/03)

C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S. lääkäreille (2004/C 67 A/03) C 67 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 17.3.2004 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/80/S lääkäreille (2004/C 67 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö Luxemburgissa järjestää todistuksiin

Lisätiedot

AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2015/JUR

AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2015/JUR Henkilöstöasiat Palvelukseenotto ja urakehitys AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2015/JUR 2 lakimiehen virkaa Palkkaluokat AD 8 - AD 9 Oikeudelliset asiat Presidentin alaisuuteen kuuluvat yksiköt EUROOPAN

Lisätiedot

C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03)

C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03) C 64 A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.3.2004 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/34/B (2004/C 64 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) C 249 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2004 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) Viraston ja sen valituslautakunnan

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) 4.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 56 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) ILMOITUS EMCDDA:N JOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2004/C 56

Lisätiedot

EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 30.6.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 159 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA: ENGLANNIN KIELEN TOIMITTAJA Viite: EF 05/01 (2005/C

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 336 A/5 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Kiinnostaako ura EU:n toimielimissä? Oletko etsimämme henkilö? Ilmoittautuminen

Lisätiedot

C 303 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/33/B (2002/C 303 A/03) (N/M)

C 303 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/33/B (2002/C 303 A/03) (N/M) C 303 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/33/B (2002/C 303 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

C 303 A/30 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/134/C (2002/C 303 A/05) (N/M)

C 303 A/30 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/134/C (2002/C 303 A/05) (N/M) C 303 A/30 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/134/C (2002/C 303 A/05) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF)

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) 10.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 215 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) JOHTAJAN TOIMEA KOSKEVA HAKUILMOITUS (2003/C 215 A/01) Euroopan komissio on päättänyt julistaa haettavaksi

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2004/C 55 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2004/C 55 A/02) 3.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 55 A/13 ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2004/C 55 A/02) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

Lisätiedot

C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02)

C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02) C 314 A/12 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 17.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/B/2/02 (2002/C 314 A/02) Euroopan yhteisöjen komissio järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/02) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/7 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/83/S JOHTAJA (ura-alue A 2) SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN (2004/C 42 A/02) 1. VIRKA Euroopan

Lisätiedot

6.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/133/C (2002/C 303 A/04) (N/M)

6.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/133/C (2002/C 303 A/04) (N/M) 6.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 303 A/21 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA NRO PE/133/C (2002/C 303 A/04) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S. lääkäreille (2003/C 270 A/03) (A7) (N/M)

11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S. lääkäreille (2003/C 270 A/03) (A7) (N/M) 11.11.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 270 A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/68/S lääkäreille (2003/C 270 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö Luxemburgissa järjestää todistuksiin

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE

VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE 1 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 2015 Monimuotototeutus: Nurmijärvi ja Turku VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE Sinut on kutsuttu monimuoto-opintoina toteutettavaan yhteisöpedagogi tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) (N/M)

C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) (N/M) C 303 A/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6.12.2002 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/22/D (2002/C 303 A/06) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO 20.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 119 A/1 III (Tiedotteita) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO ILMOITUS VALITUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03)

31.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03) C 81 A/33 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/C/12/04 (2004/C 81 A/03) Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen varallaololuettelon

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S. (ura-alue A2) (2004/C 42 A/03)

FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S. (ura-alue A2) (2004/C 42 A/03) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/84/S JOHTAJA (ura-alue A2) HENKILÖRESURSSIEN SUUNNITTELU (2004/C 42 A/03) 1. VIRKA Euroopan parlamentin

Lisätiedot

C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille

C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille C 38 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti 12.2.2004 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/99/A korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (2004/C 38 A/04) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE

20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE 20.2.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C41A/11 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS PE/66/S KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEILLE HENKILÖILLE (2003/C 41 A/03) Euroopan parlamentin pääsihteeristö

Lisätiedot

12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille

12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A. korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille 12.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 38 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA PE/98/A korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (2004/C 38 A/03) Euroopan parlamentti järjestää todistuksiin

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/006 Julkaistaan Ulkoinen Tehtävänimike COI-tiedottaja

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

HAKEMUS: SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

HAKEMUS: SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu: ) KATSO TÄYTTÖHJEET VIIMEISELTÄ SIVULTA.

Lisätiedot

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE KAN_10 1 *1259901* HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudesta huollossasi olevalle lapselle, jolla

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Ministeri Suvi-Anne Siimes Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta erillisvirastojen perustamissäädösten muuttamisesta uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta (erillisvirastot) Perustuslain

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/82/S JOHTAJA (ura-alue A 2) PUHEENJOHTAJISTON ELIMET (2004/C

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 10.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 61 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/86/S JOHTAJA (ura-alue A 2) PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) HALLINTOAVUSTAJAT (*) (AST3) seuraavilla aloilla:

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) HALLINTOAVUSTAJAT (*) (AST3) seuraavilla aloilla: C 178 A/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.7.2005 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/7/05 (2005/C 178 A/02) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää kokeisiin perustuvan avoimen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 2.2.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/5/05 (2005/C 26 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Hankintailmoitus Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Julkisen käyttöoikeusurakan saaja I.1) Nimi, osoite ja

Lisätiedot

Hakemus koulutuskokeiluun

Hakemus koulutuskokeiluun Hakemus 1 (5) Hakemus koulutuskokeiluun Koulutuskokeilijan tiedot Sukunimi Etunimet Kutsumanimi Henkilötunnus Äidinkieli Asuinkunta Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköposti

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot