EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO"

Transkriptio

1 C71A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO HAKUOPAS (2003/C 71 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijalle. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo ainoastaan kilpailuilmoituksen teksti. ESIPUHE A. KILPAILUA KOSKEVIA TIETOJA I. EHDOT KILPAILUUN HYVÄKSYMISELLE II. HAKEMUS III. YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ B. PALVELUKSEEN OTTAMINEN LIITTEET: 1. Esimerkkejä kilpailuun oikeuttavista tutkinnoista 2. Optisten hakulomakkeiden täyttöohjeet ESIPUHE Oppaassa on myös tietoa palvelukseen ottamisesta. Euroopan unionin virallisen lehden tässä numerossa on hakuopas, kilpailuilmoitus, kaksi optista hakulomaketta, ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta kilpailuun ja osoitetarra. A. KILPAILUA KOSKEVIA TIETOJA I. EHDOT KILPAILUUN HYVÄKSYMISELLE Tämä opas sisältää ohjeet kilpailuun osallistumista varten ja tietoa kilpailun vaiheista. Oppaan liitteenä on optisten hakulomakkeiden täyttöohjeet. Ohjeita on noudatettava tarkkaan. Kilpailuun osallistuvan hakijan on täytettävä useita ehtoja. Hallintoviranomaiset ja valintalautakunta päättävät hakijoiden hyväksymisestä kilpailuun seuraavin perustein:

2 C 71 A/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti Hakijoille asetettavat vaatimukset 2. Yleiset ehdot Tutkinto: Vaadittavaa tutkintoa koskevissa ehdoissa on otettu huomioon kaikkien jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät (ks. liite: esimerkkejä kilpailuun oikeuttavista tutkinnoista). Tutkintoa koskevat vähimmäisvaatimukset: Ura-alueen A tai kielten alan virkaryhmän LA kilpailuissa: todistus korkeakoulututkinnosta, joka oikeuttaa väitöskirjaan tähtääviin jatko-opintoihin Ura-alueen B kilpailuissa: ylioppilastutkintotodistus Ura-alueen C kilpailuissa: hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai ehdokasmaan kansalainen, hakijalla on täydet kansalaisoikeudet, hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu kilpailuilmoitus on osoitettu jäsenvaltioiden kansalaisille, paitsi kilpailuilmoituksessa erikseen mainituissa poikkeustapauksissa (esimerkiksi unionin laajentumisen yhteydessä). tutkintotodistus opistoasteen yleissivistävästä ja/tai ammatillisesta koulutuksesta II. HAKEMUS Ura-alueen D kilpailuissa: peruskoulun päästötodistus. Vastaavan tasoisia tutkintoja voidaan hyväksyä, ja valintalautakunta arvioi niiden vastaavuuksia tapauskohtaisesti. Jos hakija on suorittanut opintonsa Euroopan unionin ulkopuolella, suoritetun tutkinnon on oltava unionin jonkin jäsenvaltion virallisesti valtuuttaman elimen (esimerkiksi opetusministeriön) hyväksymä, jotta valintalautakunta voi arvioida täsmällisesti tutkinnon tason. Työkokemus: Useimmissa kilpailuissa edellytetään tietty vähimmäismäärä työkokemusta. Työkokemus otetaan huomioon alkaen hakijan ensimmäisestä työsuhteesta kilpailuun vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen hakemuksen jättämistä hakijaa pyydetään varmistamaan huolellisesti, että hän täyttää ehdot kilpailuun hyväksymiselle. Ensimmäinen vaihe Tässä vaiheessa, joka koskee kaikkia hakijoita, hyväksytään hakijat esivalintatesteihin. Hakijan on lähetettävä kirjattuna kirjeenä ennen kilpailuilmoituksessa mainittua määräaikaa alkuperäinen optinen hakulomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Optisten hakulomakkeiden on oltava kyseiseen kilpailuun tarkoitettuja lomakkeita, jotka ovat tämän Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä. Vain alkuperäiset lomakkeet hyväksytään. Kielitaito: Hakijan on hallittava perusteellisesti yhtä yhteisöjen virallisista kielistä (englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska) tai yhtä ehdokasmaiden virallisista kielistä ja tyydyttävästi toista edellä mainituista kielistä. Huom. Tietyntyyppiset kilpailut voidaan rajata määrätyn kielen osaajiin tai niissä voidaan edellyttää viran hoitamisen kannalta välttämätöntä erityiskielitaitoa (ks. kilpailuilmoitus). Toinen vaihe Hakemuksen jättäminen Tämä vaihe koskee vain esivalintatesteissä eniten pisteitä saaneita hakijoita (ks. kilpailuilmoitus), jotka on kutsuttu seuraavaan vaiheeseen. Hakijan on käytettävä virallista hakulomaketta, joka on esivalintatestien tuloksesta kertovan kirjeen liitteenä.

3 C71A/3 Hakemus on lähetettävä kirjattuna kirjeenä kilpailuilmoituksessa olevaan osoitteeseen ennen määräaikaa, joka mainitaan esivalintatestien tuloksesta kertovassa kirjeessä (lähetyspäivästä pidetään osoituksena postileimaa). Hakemukseen on sisällyttävä seuraavat asiakirjat: täytetty ja allekirjoitettu virallinen hakulomake. Allekirjoituksellaan hakija todistaa täyttävänsä komission toimen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset ja vakuuttaa kunnian ja omantunnon kautta, että annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja täydelliset. Jos hakulomakkeesta puuttuu allekirjoitus, hakemus on mitätön, III. Huom. Jos hakijalla ei ole työnantajan antamaa työtodistusta, se voidaan korvata työsopimuksen ja ensimmäisen ja viimeisen palkkakuitin valokopiolla. Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta (yrittäjät, freelancetyöntekijät tms.) käy todisteeksi kopio verotustiedoista tai muu virallinen todistus. YLEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ luettelo hakijan työkokemuksen osoittavista työtodistuksista, jotka on numeroitu, 1. Valintalautakunta kopiot edellä mainitussa luettelossa olevista todistuksista numeroineen. 1. Opintoja ja tutkintoja koskevat tiedot a) Virallisessa hakulomakkeessa on ilmoitettava selvästi opintojen kesto, taso ja tutkinnon/tutkintojen suorituspäivä. b) Teknisen koulutuksen, ammattikoulutuksen ja täydennys- tai erikoistumiskoulutuksen osalta hakijan on ilmoitettava, onko kyseessä kokopäivä-, osapäivä- vai iltakurssi, sekä kurssilla opiskellut aineet ja kurssin kesto. a) Jokaista kilpailua varten nimetään valintalautakunta. Sen tehtävänä on valita parhaat hakijat kilpailuilmoituksessa määritellyin perustein. Valintalautakunnan kokoonpano julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. b) Hakemusten perusteella valintalautakunta laatii luettelon hakijoista, jotka täyttävät kilpailuilmoituksessa vahvistetut ehdot. c) Valintalautakunnan työskentely on salaista. Hakija ei saa missään tapauksessa ottaa suoraan tai välillisesti yhteyttä valintalautakuntaan eikä toimittaa lautakunnalle suosituksia. Jos hakija ottaa yhteyttä valintalautakuntaan, lautakunta ei saa ottaa yhteydenottoja huomioon ja voi sulkea kyseisen hakijan kilpailusta. c) Hakemuksessa on oltava valokopiot kilpailuilmoituksessa vaadittua tasoa vastaavista tutkinto- ja päästötodistuksista. 2. Esivalintatestit ja kokeet 2. Työkokemusta koskevat tiedot Kilpailu sujuu seuraavasti: a) Virallisessa hakulomakkeessa on ilmoitettava hakijan työsuhteiden tarkka alkamis- ja päättymispäivä sekä työtehtävien sisältö ja luonne. b) Hakemuksessa on oltava valokopiot aiempien työnantajien ja nykyisen työnantajan antamista työtodistuksista, jotka osoittavat, että hakijalla on tasoltaan ja kestoltaan riittävä työkokemus kilpailuun pääsemiseksi. Vastaava todistus on esitettävä kaikista kilpailun kannalta olennaisista työjaksoista. a) Esivalintatestit: testit koostuvat monivalintakysymyksistä. Testeihin kutsutaan ne hakijat, jotka täyttävät kilpailun yleiset ehdot. Esivalinnan jälkeen valintalautakunta tarkastaa eniten pisteitä saaneiden hakijoiden hakemuksista (hakijoiden määrä määritellään kilpailuilmoituksessa), täyttävätkö kyseiset hakijat kilpailun erityisehdot (vaadittujen tutkintojen/työkokemuksen osalta), ja päättää hakijoiden hyväksymisestä kilpailuun.

4 C 71 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti b) Kirjallinen koe (ensimmäinen osuus): eniten pisteitä saaneet hakijat (hakijoiden määrä määritellään kilpailuilmoituksessa) esittelevät ja analysoivat kirjallisen kokeen. c) Suullinen koe (toinen osuus): koe käsittää hakijan ja valintalautakunnan välisen keskustelun. Esivalintatestit ja kirjallinen koe järjestetään samanaikaisesti kaikille hakijoille useilla Euroopan unionin ja ehdokasmaiden alueella sijaitsevilla paikkakunnilla. Hakijat kutsutaan testeihin ja kokeisiin vakituisen asuinpaikan perusteella. Kokeet järjestetään samanaikaisesti kaikille hakijoille kaikilla koepaikkakunnilla. Koska kyseessä on kilpailu eikä tutkinto, tästä säännöstä ei poiketa eikä uutta koetilaisuutta voida järjestää millään perusteella. B. PALVELUKSEEN OTTAMINEN Ennen palvelukseen ottamista hakijan on käytävä sääntömääräisessä lääkärintarkastuksessa, jossa varmistetaan, että hänellä on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 1. Koeaika Palvelukseen ottamisen jälkeen virkamiehen on ensin suoritettava koeaika. Virkamies voidaan nimittää vakinaiseen virkaan vasta hänen läpäistyään koeajan, jonka pituus on ura-alueiden A ja B ja virkaryhmän LA virkamiehillä yhdeksän kuukautta ja ura-alueiden C ja D virkamiehillä kuusi kuukautta. Suullinen koe järjestetään pääsääntöisesti Luxemburgissa kutsukirjeessä vahvistettuna päivänä. Tietyissä poikkeustilanteissa ja ylivoimaisen esteen sattuessa valintalautakunta voi kuitenkin hakijan pyynnöstä muuttaa koepäivää. Hakija voi pyynnöstä saada kopion esivalintatestin vastauksistaan ja oikeista vastauksista. 2. Palkkaryhmät Ura-alue A: johto-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Apulaishallintovirkamies: palkkaluokka A8 3. Matka- ja oleskelukulut Hakijoille voidaan maksaa kiinteämääräinen korvaus matka- ja oleskelukustannuksista. Suullisen kokeen kutsukirjeessä on tarkemmat tiedot korvauksen määrästä ja maksamisesta. Esivalintatestien ja kirjallisen kokeen osalta korvausta matka- ja oleskelukustannuksista ei makseta. Hallintovirkamies: palkkaluokat A7/A6 Johtava hallintovirkamies: palkkaluokat A5/A4 Ylimmät palkkaluokat ovat A1 (pääjohtaja), A2 (johtaja) ja A3 (jaosto-/osastopäällikkö). Virkaryhmä LA: kääntäjän tai tulkin tehtävät 4. Varallaololuettelo Kilpailun päätyttyä valintalautakunta laatii luettelon hakijoista, joiden se katsoo soveltuvan avoinna oleviin tehtäviin. Hakijoille ilmoitetaan kirjeitse valintalautakunnan päätöksistä. Varallaololuetteloon pääsy ei takaa, että hakija otetaan palvelukseen. Varallaololuettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tähän virkaryhmään kuuluvat seuraavat toimet: Apulaiskääntäjä/apulaistulkki: palkkaluokka LA8 Kääntäjä/tulkki: palkkaluokat LA7/LA6 Käännös- tai tulkkausyksikön päällikkö, käännösten tarkastaja, ylikääntäjä/johtava tulkki: palkkaluokat LA5/LA4 Palkkaluokkaan LA 3 kuuluu käännös- tai tulkkausosaston päällikkö. Palkkaluokkia LA2 ja LA1 ei ole olemassa. Huom. Edellä tarkoitettuihin kielialan tehtäviin vaaditaan pääkielen (äidinkieli tai muu) lisäksi ainakin kahden muun Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito.

5 C71A/5 Ura-alue B: soveltamis- tai työnjohtotehtävät Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Apulaishallintoavustaja: palkkaluokat B5/B4 Hallintoavustaja: palkkaluokat B3/B2 Johtava hallintoavustaja: palkkaluokka B1 Ura-alue C: toimeenpanotehtävät tai sihteerin tehtävät Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Apulaisvirkailija/konekirjoittaja: palkkaluokat C5/C4 Virkailija/sihteeri: palkkaluokat C3/C2 Johtava virkailija / johdon sihteeri: palkkaluokka C1 Ura-alue D: ruumiillista työtä vaativat tehtävät tai palvelutehtävät (vahtimestari, autonkuljettaja, tuotantohenkilökunta yms.) Tähän ura-alueeseen kuuluvat seuraavat toimet: Työntekijä / avustava työntekijä: palkkaluokka D4 Ammattitaitoinen työntekijä / ammattitaitoinen avustava työntekijä: palkkaluokat D3/D2 Työnjohtaja: palkkaluokka D1 3. Palkkajärjestelmä ja sosiaalietuudet a) Palkka ja kulukorvaukset Palkka muodostuu peruspalkasta, korvauksista ja perhelisistä. Peruspalkka Jokaisessa palkkaluokassa on peruspalkkaasteikko, joka on jaettu palkkatasoihin. Virkamiehet etenevät automaattisesti seuraavalle tasolle kahden vuoden välein palkkaluokkansa korkeimmalle tasolle asti. Korvaukset ja lisät Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa korvauksia, joita ovat esimerkiksi ulkomaankorvaus ja maastamuuttokorvaus, sekä perhelisiä, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä. Lisäksi toimielimet korvaavat tietyin ehdoin ja muun muassa palvelukseen ottamisesta johtuvan asuinpaikan muutoksen yhteydessä tehtävien aloittamiseen liittyvät kulut muuttokuluineen. b) Yhteisön vero Euroopan yhteisöjen toimielinten palveluksessa olevien virkamiesten palkka on yhteisön verotuksen alainen, ja vero pidätetään suoraan palkasta. Palkasta ei makseta kansallista veroa. Euroopan yhteisöjen toimielimillä on oma sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmänsä. Peruskuukausipalkka ennen pidätyksiä ja lisiä oli 1. tammikuuta ,37 euroa palkkaluokan B 5 1. palkkatasolla. c) Koulut, esikoulut ja päiväkodit virkamiesten lapsille Yhteisön toimielinten päätoimipaikoissa on Eurooppa-kouluja, joissa annetaan opetusta esikoulusta aina eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon asti. Eurooppa-koulut on jaettu osastoihin pääopetuskielen mukaisesti, ja niissä suoritetut opinnot ja tutkinnot hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa. Alle kouluikäisille lapsille on päiväkoteja.

6 C 71 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE 1 ESIMERKKEJÄ URA-ALUEEN B KILPAILUUN OIKEUTTAVISTA TUTKINNOISTA BELGIQUE/BELGIË Diplôme de l enseignement secondaire supérieur ou équivalent (*) Diploma van het hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig getuigschrift (*) DANMARK Studentereksamen/højere handelseksamen/højere forberedelseksamen og tilsvarende (*) DEUTSCHLAND Abitur, Hochschulreife oder gleichwertiger Schulabschluss (*) ΕΛΛΑ Α Απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης (λυκείου/εξαταξίου γυµνασίου) ή ισότιµο (*) ESPAÑA Bachiller Superior (BUP) o equivalente (*) FRANCE Baccalauréat ou équivalent (*) IRELAND 2 honours, 4 passes in Leaving Certificate or equivalent qualifications ITALIA Diploma di maturità o equipollente LUXEMBOURG Diplôme de fin d études secondaires ou équivalent NEDERLAND Diploma VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) of gelijkwaardig diploma (*) ÖSTERREICH Matura, Hochschulreife oder vergleichbarer Abschluss (*) PORTUGAL 12 o ano de escolaridade ou equivalente SUOMI/FINLAND Ylioppilastutkinto / Peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus tai vastaava (*) Studenteksamen / Grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning eller motsvarande (*) SVERIGE 3-årig gymnasial utbildning eller motsvarande (*) UNITED KINGDOM General Certificate of Education A-level (2 passes grades A-E) or equivalent qualifications (*) EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELTA HANKITTUJEN PÄÄSTÖTODISTUSTEN ON OLTAVA VIRALLISESTI TUNNUSTETTUJA (katso opas). (*) Arvioidaan tapauskohtaisesti.

7 C71A/7 LIITE 2 OPTISIA HAKULOMAKKEITA NRO 1 JA 2 KOSKEVAT OHJEET Optinen hakulomake mahdollistaa hakemusten nopeamman käsittelyn. Se on tästä syystä täytettävä erittäin huolellisesti. Allekirjoitettua optista hakulomaketta pidetään todistusvoimaisena asiakirjana. Kussakin kilpailussa käytetään eri hakulomaketta. Tämä hakulomake luetaan optisen lukijan avulla. Seuraavia ohjeita on täten ehdottomasti noudatettava: Hakulomake on täytettävä selvästi ja tarkasti käsin ja mustalla kuulakärkikynällä. On käytettävä EHDOTTOMASTI seuraavia kirjaimia, numeroita tai välimerkkejä pyrkien noudattamaan niiden kirjoitusasua: Tämä rajoitus ei koske kohtaa 14. Merkitään vain yksi kirjain, numero tai välimerkki ruutua kohden ja sanojen väliin jätetään yksi tyhjä ruutu: OIKEIN: VÄÄRIN: Hakulomaketta ei saa taittaa, rypistää tai nitoa. Korjausnestettä ei saa käyttää. Älkää käyttäkö hakulomakkeen valokopioita. Vain alkuperäinen hakulomake voidaan skannata. Lisälomakkeita voi pyytää seuraavasta osoitteesta: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Voimavarat EPSO/B/3/03 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Faksi (352) Sähköposti: Hakulomakkeen kääntöpuolelle ei saa tehdä mitään merkintöjä. Irrottakaa ja täyttäkää optinen hakulomake ja vastaanottoilmoitus oikein. Optinen hakulomake on lähetettävä yhdessä vastaanottoilmoituksen kanssa A4-kokoisessa lujitetussa kirjekuoressa kilpailuilmoituksessa mainittuun osoitteeseen. Kirjekuoressa on oltava maininta EI SAA TAITTAA / NE PAS PLIER SVP.

8 C 71 A/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti YKSITYISKOHTAISET OHJEET KOHTIEN TÄYTTÄMISEKSI I. Optinen hakulomake nro 1 Hakemuksenne käsittelyä varten on kohdat 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ja 22 EHDOTTOMASTI TÄYTETTÄVÄ; muut kohdat täytetään tarvittaessa. Kohta 1: Syntymässä saatu sukunimi Kohta 2: Kohta 3: Etunimi Nykyinen sukunimi, jota käytetään kirjeenvaihdossa Laillinen sukunimi. Kohta 4: Syntymäaika (pp/kk/vvvv) Merkitkää täydellinen syntymäaikanne ohjeiden mukaisesti. Esimerkki: Kohta 5: Sukupuoli (M/N) Laittakaa rasti ruutuun M, jos olette mies, ja ruutuun N, jos olette nainen. Kohta 6: Vamma Merkitkää tarvittaessa X sellaisen vamman osalta, joka voisi aiheuttaa vaikeuksia kokeiden aikana. Tämän perusteella hallinto voi ryhtyä mahdollisuuksien mukaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Kohta 7: Kansalaisuus Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: BEL Belgian kansalaisesta FRA Ranskan kansalaisesta AUT Itävallan kansalaisesta DNK Tanskan kansalaisesta IRL Irlannin kansalaisesta PRT Portugalin kansalaisesta DEU Saksan kansalaisesta ITA Italian kansalaisesta FIN Suomen kansalaisesta GRC Kreikan kansalaisesta LUX Luxemburgin kansalai- SWE Ruotsin kansalaisesta sesta ESP Espanjan kansalaisesta NLD Alankomaiden kansa- GBR Britannian kansalailaisesta sesta Muut kansalaisuudet: käyttäkää yleisen käytännön mukaista lyhennettä Kohdat 8 11: Merkitkää kirjeenvaihdossa käytettävä postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kohta 8: Lähiosoite (esim. SIBELIUKSENKATU 3).

9 C71A/9 Kohta 9: Postitoimipaikka (esim. KRISTIINANKAUPUNKI). Kohta 10: Postinumero (esim ). Kohta 11: Maa Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: BEL Belgia FRA Ranska AUT Itävalta DNK Tanska IRL Irlanti PRT Portugali DEU Saksa ITA Italia FIN Suomi GRC Kreikka LUX Luxemburg SWE Ruotsi ESP Espanja NLD Alankomaat GBR Yhdistynyt kuningaskunta Muut maat: käyttäkää yleisen käytännön mukaista lyhennettä Kohta 12: Puhelinnumero/Faksi Kohta 13: Sähköposti (Voitte käyttää kaikkia tarvittavia merkkejä) Kohdat 14 16: Tämä osa on varattu Euroopan yhteisöjen virkamiehille ja muille henkilöstöön kuuluville. Kohta 14: Toimielimet / Muut laitokset / Virastot Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: CCE : CS: CJ: CC: PE: CES: CDR: OMP: MED: ENV: AER : SST : TRA: BER: FEA: FEF: TOX: XEN: MIN: OVV: BCE: BEI: FEI: Komissio Neuvosto Tuomioistuin Tilintarkastustuomioistuin Euroopan parlamentti Talous- ja sosiaalikomitea Alueiden komitea Euroopan oikeusasiamies Euroopan lääkearviointivirasto (Lontoo) Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina) Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki) Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (Bilbao) Euroopan unionin elinten käännöskeskus (Luxemburg) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (Thessaloniki) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Dublin) Euroopan koulutussäätiö (Torino) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (Lissabon) Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (Wien) Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (Alicante) Yhteisön kasvilajikevirasto (Angers) Euroopan keskuspankki (Frankfurt) Euroopan investointipankki (Luxemburg) Euroopan investointirahasto (Luxemburg)

10 C71A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Kohta 15: Kohta 16: Henkilöstönumero Palvelussuhde Käyttäkää alla olevia lyhenteitä: AX: AL: FP: FS: TP: ylimääräinen toimihenkilö paikallinen toimihenkilö vakituinen virkamies virkamies koeajalla väliaikainen toimihenkilö Kohta 17: Ala Merkitkää valitsemanne ala 1. Tuotantokoordinaattorit 2. Oikolukijat Kohta 18: Julkaisu Merkitkää lähde. Käyttäkää alla olevia koodeja: Sanomalehdet: 003 Die Presse 005 Kurier 050 Le Soir 079 Vacature 100 Frankfurter Allgemeine Zeitung 104 Süddeutsche Zeitung 151 Jyllands Posten 152 Berlingske Tidende 200 El País 202 La Vanguardia 250 Le Monde 252 Le Figaro 300 The Guardian 302 The Daily and Sunday Telegraph 350 Τά Νέα (Ta nea) 355 Ελευθεροτυπία (Eleftherotypia) 400 Irish Times 401 Irish Independent 450 La Repubblica 452 Corriere della Sera 500 Luxemburger Wort 550 Volkskrant 553 De Telegraaf

11 C71A/ Expresso 601 Público 650 Helsingin Sanomat 675 Hufvudstadsbladet 701 Dagens Nyheter 702 Göteborgsposten Muut lähteet: 803 Talent4europe (Internet Jobsite) 950 Euroopan unionin virallisen lehden tilaus 951 Rekrytointitiedotustoimisto, Bryssel 952 Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiossa sijaitseva toimisto 953 Yliopisto (opettaja, ammatinvalinnanohjaaja jne.) 954 Työvoimatoimisto/ammatinvalintatoimisto 955 Kansallinen virasto 975 Internet (muu kuin kohta 803 tai 976) 976 Website EPSO 999 Muu lähde Kohdat 19 21: Kielet ES espanja EN englanti PT portugali DA tanska FR ranska FI suomi DE saksa IT italia SV ruotsi EL kreikka NL hollanti Kohta 19: Pääkieli (äidinkieli tai muu) Merkitkää valitsemanne kielen koodi (katso yllä olevia), jota haluatte käyttää kokeissa a), c), d) ja e). Kohta 20: Kieli 2 (toinen kuin pääkieli) Merkitkää koodilla valitsemanne kieli, jota tullaan testaamaan kokeissa b) ja e). Kohta 21: Kieli 3 (kirjeenvaidossa käytetty kieli) Merkitkää koodilla kieli, jolla haluatte käydä kirjeenvaihtoa (saksa DE, englanti EN tai ranska FR). Kohta 22: Kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus Muistakaa allekirjoittaa ja päivätä optinen hakulomakkeenne. II. Optinen hakulomake nro 2 Hakemuksenne käsittelyä varten on kaikki kohdat EHDOTTOMASTI TÄYTETTÄVÄ.

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO)

EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 2.2.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 26 A/3 III (Tiedotteita) EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/5/05 (2005/C 26 A/01) Euroopan henkilöstövalintatoimisto

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) C 249 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2004 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) Viraston ja sen valituslautakunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04)

18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/17 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S JOHTAJA (ura-alue A 2) INFRASTRUKTUURI JA LOGISTIIKKA (2004/C 42 A/04) 1. VIRKA Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.05.2005 KOM(2005) 198 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-suurlähettiläskomiteassa vahvistettavasta maatalouden ja maaseudun teknisen yhteistyön keskuksen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

TÄMÄ OPAS ON PÄIVITETTY 5.8.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Valtioneuvoston EU-sihteeristö

TÄMÄ OPAS ON PÄIVITETTY 5.8.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Valtioneuvoston EU-sihteeristö VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston EU-sihteeristö Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa EU:n toimielinten avoimiin rekrytointikilpailuihin osallistuvia suomalaishakijoita menestymään mahdollisimman

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun... Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

.eu Sunrise säännöt v. 1

.eu Sunrise säännöt v. 1 .eu verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat toimintalinjat ja vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana tehtyjä verkkotunnushakemuksia koskevat sopimusehdot Sunrise säännöt p. 1/28 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS "Laaja-alaiset toimintalinjat ja verkostot" -osasto Yksikkö 1 Ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013 ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA EUROOPAN KOMISSIO Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu Kulttuuri (politiikka ja puiteohjelmat) TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ

KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ EUROOPAN KOMISSIO Sisämarkkinoiden pääosasto TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS, SÄÄNNELLYT AMMATIT, POSTIPALVELUT Ammattipätevyyden osalta säännellyt ammatit MARKT/D/8327/2001-FI Orig.: FR KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN

Lisätiedot

EUROPASS MOBILITY-PASSI

EUROPASS MOBILITY-PASSI EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen

Lisätiedot

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03)

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) JOHDANDO Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa Kulttuuri

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta

Lisätiedot

III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00)

III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille. Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00) 8.4.2000 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 101/17 III (Tiedotteita) KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma (EAC 11/00) Ohjelman toimeenpano vuonna 2000 ja ehdotuspyyntö

Lisätiedot

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08)

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) 24.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 21/11 KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) I JOHDANTO

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen. I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä

Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen. I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä FIN 2014/1 Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen I. Tärkeätä tietää ennen valituslomakkeen täyttämistä Mitä valituksia tuomioistuin voi tutkia? Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kansainvälinen tuomioistuin,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä YLEISTIETOA HELMIKUU 2012 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot