1. TAIDEKASVATUKSEN AIHEKOKONAISUUS Kokkolan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Ohjausryhmän käsitettelemä versio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TAIDEKASVATUKSEN AIHEKOKONAISUUS Kokkolan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Ohjausryhmän käsitettelemä versio."

Transkriptio

1 TAIDEKASVATUS KOKKOLAN PERUSOPETUS 1. TAIDEKASVATUKSEN AIHEKOKONAISUUS Kokkolan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Ohjausryhmän käsitettelemä versio Toteutus opetuksessa Taidekasvatus toteutetaan läpäisyperiaatteella eri opetusasteilla eri oppiaineissa. Tämän lisäksi voidaan järjestää valinnaiskursseja. Taidekasvatuksen periaatteiden sisäistäminen on opettajille tärkeää opetusta suunniteltaessa. Opettajien täydennyskoulutus yhteistyössä koulutustahojen kanssa. Hyvä opetusmenetelmä on toimia projektiluonteisesti: mietitään mitä yhteistyömahdollisuuksia luokalla ja koululla on eri aineiden opetuksen sisäistämisessä. Tässä suunnitelmassa esitellään eri yhteistyötahoja, joiden kanssa opettajat ja oppilaat voivat toimia. Eri tahot ovat koonneet osuutensa itse. Lisäksi esitellään toimintatapoja ja projektimahdollisuuksia eri opetusasteilla Aihekokonaisuuteen sisältyvät seikat Taidekasvatuksen aihekokonaisuus pohjautuu Kokkolan kaupungin esi- ja perusopetuksen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Tähän aihekokonaisuuteen on kirjattu seuraavat osiot: Taidekasvatuksen periaatteet ja tavoitteet Yhteistyötahot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet Toiminta- ja projektiehdotuksia 2. TAIDEKASVATUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET 2.1. Luova itsensä kehittäminen Taide on mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja sivistyksellinen perusoikeus. Taiteen ja kulttuurin kansallisen innovaatiopolitiikan tavoitteena on luova hyvinvointiyhteiskunta. (Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta. Opetusministeriö 2003) Taidekasvatus tukee kasvuprosessia ja auttaa analysoimaan elämyksiä ja aistikokemuksia sekä edistää luovuutta ja kekseliäisyyttä. (Sederholm 2001) Havainnointi, muistaminen ja oppiminen ovat muuntuvia tekijöitä suhteessa ihmisen yksilölliseen elämään, ja taiteet voivat toimia merkittävänä osana laajentamassa ihmisten älyllistä ja muuta kehitystä. (Valkola 2000) 2.2. Taiteiden ja tieteiden välisyys Eri taidelajit auttavat rakentamaan oppilaan minäkuvaa muuttuvassa maailmassa.

2 2 Taidelajien yhteydet eri tieteisiin havainnollistavat ilmiöiden toiminta- ja syntymekanismeja. 2.3 Taiteen saavutettavuus, esteettömyys Kulttuuri kaikille; tasa-arvoisuus, erilaisuuden hyväksyminen laajasti ajatellen. Alla saavutettavuuden eri osa-alueita Kulttuuria kaikille -työryhmän muistiosta. (Kulttuuria kaikille 2002). fyysinen saavutettavuus: kulun esteettömyys, korkeuserot; design for all: sama ratkaisu toimii mahdollisimman monille saavutettavuus eri aistien avulla: vaihtoehtoiset informaation välineet tiedollinen savutettavuus: ymmärtämisen helpottaminen, selkokieli; syventävät tiedot kiinnostuneille; opetus yksilöllisten lähestymistapojen mukaisesti tiedottamisen saavutettavuus: tekstien selkeys, kuvien taso, saavutettavat verkkosivut taloudellinen saavutettavuus: esitysten lippujen hinnat, alennetut hinnat ja ilmaiset käynnit; ilmaispäivä sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus: toiminnan sisällöt kohderyhmien kiinnostuksen mukaan: projektit, kurssit, esitykset, tapahtumat, taiteiden ja tieteiden välisyys; valta- ja vähemmistökulttuurit, monikulttuurisuus, eri yhteiskuntaryhmien taustojen välinen erilaisuus asenteellinen saavutettavuus: kaikki potentiaaliset ryhmät huomioiva asenne taidekasvatuksessa 3. YHTEISTYÖTAHOT JA NIIDEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET 3.1. Yhteistyötahoja Kehitetään vuorovaikutusta. Toiminnalliset opetuskokonaisuudet yhteistyössä, vanhempien, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, taide-, tiede -ja kulttuurilaitosten, kirjastojen, taiteilijoiden, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, kotiseututyön, kaupungin eri toimialueiden, elinkeinoelämän, festivaalien ja taiteilijoiden kanssa. Maakunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Uudet yllättävät tahot Yhteistyömahdollisuuksia Mitä taidemuseo voi tarjota? Taidenäyttelyt: (tulevaisuuden tavoitteet suluissa) Taidemuseossa oppilailla on mahdollisuus aktiiviseen kokemiseen, oppimiseen ja elämyksiin. Koulut voivat käyttää toiminnassaan taidemuseoissa käytettäviä menetelmiä soveltaen omaan opetustyöhönsä. Taideteoksen lähestymistapoja: Oma valinta; oppilas luo ensin oman käsityksensä teoksesta. Oppaan/pedagogin kysymykset voivat auttaa teosten lähestymisessä.

3 3 Tämän jälkeen opas voi antaa tietoa teoksen syntyajasta, ideologiasta ja kulttuurista: teoksen yhteys omaan aikaansa, tietoa taiteilijasta, tekniikoista, tyylistä. Vuorovaikutus: keskustelu. Oppimateriaaleina näyttelyluettelot, taidekirjat, mahdolliset tehtäväkirjat, (taiteilijaelämäkerrat, seinätekstit; kannettavat nauhoitukset, jatkuvasti pyörivät taiteilijahaastattelut, verkkonäyttelyt). Lopuksi oppilaan oma tulkinta taiteen eri tekniikoilla; uusi taideteos? Puhdas taide-elämys ilman tulkintaa ja selityksiä. Tämä vaatii oppilailta keskittymiskykyä ja tottumista taide-elämyksiin. Eläytyvä katselu hiljaisuus meditaatio; yhteydet omaan elämään, lupa ajatella; mahdollisuus käyttää omaa hiljaista tietoaan Työpajat Työtila. (Taidekasvatuskeskus.) Tavoitteena pysyvä erityinen tila, jonne vapaa käynti. Ryhmät sopimuksen mukaan. Yhteistyö eri laitosten kanssa. Taiteiden ja tieteiden välisyys. Luovuus. Museopedagogiikka; (vakituinen museopedagogi) Tällä hetkellä taidemuseon amanuenssi vastaa taidemuseon taidekasvatustoiminnasta, käytännön työssä mukana oppaat. Tutkittava nuorten osallisuusmahdollisuus; harjoittelijat eri oppilaitoksista voisivat vetää ryhmiä pedagogin tuella ja osallistua koulun projekteihin sopimuksen mukaan. Toiminnot: tapahtumat, pajatyöskentely, tekniikkakurssit, näyttelykäynnit, taiteilijatapaamiset, perhetyöpajat, digitaalinen työpaja. TIETO ELÄMYS KOKEMUS OIVALLUS ITSETEKEMINEN ovat pajatyöskentelyssä keskeisiä. Taiteiden ja tieteiden välinen toiminta liittyen näyttelyyn tai erityiseen teemaan: kuvataide, tarinat, runot, leikki, tanssi, teatteri, musiikki, historia, tähtitiede, kemia jne. Oppiminen; yhdessä oppiminen on sosiaalinen prosessi; jokaisella on oikeus yhdessä oppimiseen. Tieto, ilmiöt, informaatio; otettava huomioon mitä, missä muodossa ja kenelle? Elämys; taiteellinen, älyllinen ja kokonaisvaltainen elämys. Kommunikaatio: keskustelu pedagogin kanssa; ryhmän vuorovaikutus: yksin ryhmässä. Itsetekeminen; oppilaan oma luova toiminta; oppilaan tulkinta esim. näyttelyssä olleesta teoksesta, jostakin teemasta tai aiheesta. Taiteilijat ja eri tieteen alojen asiantuntijat mukana työpajoissa.

4 4 Mihaly Csikszentmihalyi: Saavutetaan flow, virtaustila, aika ja paikka unohtuu tekemisen kautta koetaan oma ainutlaatuisuus, yhteys johonkin suurempan kokonaisuuteen. Motivoitu oppiminen Eri oppimistapoja taidemuseossa Taidemuseoissa ollaan siirtymässä behavioristisesta, tietoa siirtävästä taiteen lähestymistavasta enemmän konstruktivistiseen lähestymistapaan, jolloin taiteen kokeminen lähtee kävijän omasta kokemuksesta, elämyksestä. Konstruktivistisessa lähestymistavassa uusi tieto rakentuu aikaisemmin koetulle yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa tilanteissa. Tapahtuu ajattelun rakenteiden muutos, joka tulee esille omassa ajattelussa ja toiminnassa. Kokemusta määrittävät tuolloin kokijan henkilökohtaiset, sosiaaliset ja fyysiset olosuhteet. (Levanto 2004) Museossa kävijä ei ole passiivinen vastaanottaja, vaan aktiivinen kokija, oppija. Potentiaalinen oppiminen jatkuu kotona, koulussa. Kriittinen ajattelu: oppilas opettaja- suhde häviää: yhteinen asia. Aktiivisen pedagogiikan tavoitteena on aktiivinen kansalainen. Dialoginen opettaja uskoo oppilaaseensa. Pedagogiikka nivoutuu kaikkeen. Elinikäinen oppiminen; muutos omassa ajattelussa siirtyy toimintaan. Oppimistyylejä: Auditiivinen - kuuloaisti Visuaalinen - näköaisti Kinesteettinen - tuntoaisti Miten tietoa prosessoidaan: Reflektoiva Luokitteleva Analyyttinen Toiminnallinen Taidekasvatustyössä otettava huomioon ihmisten erilaiset tavat ottaa vastaan havaintoja ja tietoa. Työpajat, verkko, tekstit, luettelot. (Kaisa Kettunen, Valtion taidemuseo 2004) Lähteenä omien kokemusten ja havaintojen tukena: Valistus / museopedagogiikka / oppiminen, Valtion taidemuseo Mitä taidemuseo voi tarjota eri opetusasteille ESIKOULULAISET JA VUOSILUOKAT 1-4 Tavoite: kaikki käyvät museossa; esim. näyttely, peruskokoelmat, tapahtuma, pajatyöskentely.

5 5 Toimintatavat: omatulkinta, vuoropuhelu; elämyksellisyys, leikki. (kerhotoiminta) VUOSILUOKAT 5-6 Oppilaiden osallistuvuus Nuoria kiinnostavia aiheita Esim. omat videotarinat, pikku tarinat, runot, kuvalliset tulkinnat liittyen näyttelyihin ja kokoelmiin (Verkkonäyttelyt) Tieto netissä Työpajat, (kerhotoiminta) VUOSILUOKAT 7-9 JA LUKIO Osallistuvuus, osallisuus Nuoret työpajojen vetäjinä; työharjoittelu Pienryhmät, omat porukat Keskustelua ajankohtaisista asioista, teemoista, näyttelyistä Nuorten omat produktiot omista lähtökohdista, esim. videotulkinta taideteoksista, valinnaiskurssit Digitaaliset työpajat, (kerhotoiminta) Mitä Lasten ja nuorten kuvataidekoulu voi tarjota Voi myydä sivistystoimelle maksupalveluna luokanopettajien täydennyskoulutusta Vuokrattavana erityistilat: grafiikka, keramiikka, maalaussali Kuvataidekoulun opettajien kouluvierailut ja asiantuntijuus Perusopetuksen opettajien vierailut kuvataidekoulussa Mitä kirjasto voi tarjota Avoin kaikille, maksuton Tarjoaa materiaalia Ohjaus ja opastus: elämyksellistä tietoa Näyttelyt ja tapahtumat Tukee kokonaisvaltaista oppimista Medialukutaito Yhteistyö Mitä teatteri voi tarjota Kasvatuksellinen alueellinen yhteistyö; teatterikuraattori Työpaja-projektit Oppitunnit, työpajat kouluissa Tutustuminen teatteriin laitoksena Tieto Näytelmät Mitä konservatorio voi tarjota

6 6 oppilaskonsertit, muut konsertit soitinesittelykonsertit vuoden alussa ja toukokuussa soivat näytteet; mahdollisuus yhteistyöhön eri taidelajien kanssa LÄHTEET JA KIRJALLISUUS: KALLIO, KALLE. Museo oppimisympäristönä. Suomen museoliiton julkaisuja 54. Jyväskylä KOPS Kiasman kiertokoulun opeutussuunnitelma. Nykytaiteen museon julkaisuja 91/2004. Valtion taidemuseo Lasten kulttuuripoliittinen ohjelma LEVANTO, MARJATTA & PETTERSSON, SUSANNA. Valistus / museopedagogiikka / oppiminen. Taidemuseo kohtaa yleisönsä. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys / Valtion taidemuseo SVENSSON, ELISABET. Museo kaikille. Pohjoismainen esteettömyys- ja saavutettavuusopas. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys / Valtion taidemuseo Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus SEDERHOLM, HELENA Taiteen tulkkina. Selvitys taidemuseoiden erityisluonteesta. Opetusministeriö. Nro 5/2001. Helsinki. TIKKANEN, RIITTA. Luovuus ja kulttuuri kärkihanke: Esitykset toimenpideohjelmaksi Opetusministeriö. VALKOLA, JARMO. Taide ja visuaalisuus. Tieteessä tapahtuu 2000/1. Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEENPERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ 1 Toiminta ajatus... 3 2 Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet... 3 2.1 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 4.9.2007 Sisällys 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 4 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 1.3 Perusopetuksen rakenne...

Lisätiedot

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...7 2.1.1 Mitä arvoja painotetaan?...7

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA

KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET 2014 OPETUSHALLITUS 2 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 KEMIÖNSAAREN SUOMENKIELISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 Yhteisen opetussuunnitelman päiväys 1.6.2009, otettu käyttöön 1.8.2009, hyväksytty suomenkielisessä koulujaostossa 16.6.2009 /

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 HÄMEENLINNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 JOHDANTO...4 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot