Flexcon M-K. Asennus- ja käyttöohjekirja. Paisunnan ohjaus. Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/ /ger 2010 Flamco b.v. MC00019/ /fin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flexcon M-K. Asennus- ja käyttöohjekirja. Paisunnan ohjaus. Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/11-2010/ger 2010 Flamco b.v. MC00019/01-2011/fin"

Transkriptio

1 Flexcon M-K Asennus- ja Paisunnan ohjaus MC00019/ /fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00019/ /ger 2010 Flamco b.v.

2 Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg LJ Bunschoten Alankomaat P F S I LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie Helsinki Suomi P F S I Flamcon toimipiste Technopolis-kiinteistö, Teknobulevardi Vantaa Suomi P F S I Sisällysluettelo 1. Vastuuvelvollisuus 3 2. Takuu 3 3. Tekijänoikeus 3 4. Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit 3 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö 4 Kelpoisuusvaatimukset, oletukset 4 Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen 4 Tarkoituksenmukainen käyttö 4 Tavaroiden vastaanotto 5 Kuljetus, säilytys, purkaminen 5 Käyttötila 5 Melun vähennys 6 HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS 6 Henkilösuojaimet 6 Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien 6 Järjestelmän vesi 6 suojatoimenpiteet 6 Ulkoiset voimat 7 Käyttöönottoa edeltävät tarkastukset, rutiinitarkastukset 7 Toiminnan varmistavat tarkastukset 7 Sähkölaitteiden tarkastukset, rutiinitarkastus 7 Kunnossapito ja korjaus 7 Ilmeinen väärinkäyttö 8 Muita vaaroja 8 5. Tuotekuvaus 8 Toimintaperiaate 8 Merkinnät 9 Kompressoriyksikön tunnusnro 10 Ohjausyksikön tunnusnro 10 Yleiskatsaus komponentteihin Asennus 15 Asennus 15 Järjestelmäliitos 15 Kytkentä kaasutilaan 17 Sähköasennus Käyttöönotto 18 Ensimmäinen käyttöönotto 18 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila 19 Ohjausyksikkö, käyttöönotto 20 Yleiskuva valikkovalinnoista 20 Valikkokuvakkeiden selitykset 21 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat 22 Virheviestit 23 Uudelleen käynnistys Kunnossapito 27 Astian tyhjennys / täyttö Käytöstä poistaminen, purkaminen 27 Liite 1: Tekniset tiedot, tiedotukset 28 Ympäristöolosuhteet 28 Minimietäisyydet: vapaa tila huoltoa ja korjausta varten. 28 Esimerkkejä asennuksesta 29 Liite 2: Tekniset tiedot, tiedotukset, hydrauliikkalaitteet 30 Käyttöarvot, tilavuus ja mitat 30 Liite 3: Tekniset tiedot, tiedotukset, sähkölaitteet 31 Kompressoriyksikkö: nimellisominaisuudet 31 Ohjausyksikkö, vakio liitinkaavio 31 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 32 Tässä ohjekirjassa olevien sivujen kokonaismäärä 32 (Nimilehden kuva: M-K 600, K03, jossa uimuriventtiili.) 2

3 1. Vastuuvelvollisuus Kaikki tässä olevat tiedot ovat oikeita julkaisuhetkellä. Tiedot ovat parhaan tietomme mukaan nykyisten tutkimustulostemme ja kokemustemme tulos. Pidätämme oikeuden tässä julkaisussa mainitun Flamco-tuotteen tulevaan kehitystyöhön liittyviin teknisiin muutoksiin. Näin ollen tekniset tiedot, kuvaukset tai kuvat eivät voi johtaa mihinkään oikeuksiin. Tekniset kuvat, piirustukset tai kaaviot eivät välttämättä vastaa todellisia kokoonpanoja tai osia siten kuin ne on toimitettu. Piirustukset ja kuvat eivät ole oikeassa mittasuhteessa ja niissä on symboleja ja yksinkertaistuksia. 2. Takuu Takuumääritykset löytyvät yleisistä ehdoista, jotka eivät sisälly tähän ohjekirjaan. 3. Tekijänoikeus Tätä ohjekirjaa on käytettävä luottamuksellisesti. Sitä saa kierrättää vain hyväksytyn henkilöstön puitteissa. Sitä ei saa antaa kolmansille osapuolille. Kaikki asiakirjat ovat tekijänoikeuden suojaamia. Asiakirjojen tai edes niiden osien jakelu tai muun tyyppinen monistaminen, hyväksikäyttö tai tiedoksianto on kielletty, ellei sitä ole muulla tavalla määritetty. Rikkomuksista seuraa rangaistus ja korvausvelvollisuus. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia aineettoman omistuksen oikeuksia. 4. Yleiset turvallisuusohjeet Tässä ohjekirjassa olevien tietojen ja toimenpiteiden laiminlyönti tai huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille, eläimille, ympäristölle tai aineelliselle omaisuudelle. Turvamääräysten noudattamatta jättäminen tai muiden suojatoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vahinko- tai menetystapauksessa vastuuvelvollisuuden raukeamiseen. Määritykset Käyttäjä: luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa tuotteen ja käyttää sitä tai jolle sen käyttö on sopimusvelvollisuuden perusteella uskottu. Päämies: laillisesti ja liiketoiminnallisesti vastuuvelvollinen asiakas rakennusprojektien toimeksiannossa. Vastuuhenkilö: pääurakoitsijan tai käyttäjän nimeämä toimiva edustaja. Ammattitaitoinen henkilö (AH): kuka tahansa henkilö, jolla ammattikoulutuksen, kokemuksen ja viimeaikaisen ammatillisen toiminnan perusteella on vaadittava ammattitaito. Tämä merkitsee, että kyseisellä henkilöllä on asiaankuuluvien kansallisten ja sisäisten turvamääräysten tuntemus. Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit Vaara - sähkövirtaa Näiden varoitusten sivuuttaminen voi: vaarantaa terveyttä aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai muuta vahinkoa johtaa yksittäisten osien ylikuormittumiseen ja vahinkoon heikentää muuten yksikön toimintaa. Huomautus - varoitus virheistä ja vääristä perusolettamuksista Harkitse tarkkaan virheiden ja väärien asennusolosuhteiden vaikutukset! Näiden varoitusten sivuuttaminen voi johtaa: vakavaan henkilövahinkoon yksittäisten osien ylikuormitukseen ja vahingoittumiseen! yksikön toiminnan heikkenemiseen. 3

4 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö Seuraavilla sivuilla on esitetty vaatimukset, toimenpiteet tekniset ja muut tiedot, joiden perusteella asiaankuuluvat henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisesti sen aiottuun tarkoitukseen. Vastuullisten henkilöiden tai heidän vaadittaviin palveluihin nimeämiensä henkilöiden on luettava huolellisesti tämä ohjekirja ja ymmärrettävä se. Tällaisia palveluita ovat mm: säilytys, kuljetus, asennus, sähköasennus, käyttöönotto ja uudelleenkäynnistäminen, käyttö, huolto, tarkastus, korjaaminen ja purkaminen. Mikäli tuotetta tullaan käyttämään tehtaissa/laitoksissa, jotka eivät täytä harmonisoituja eurooppalaisia ohjesääntöjä ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvia teknisiä määräyksiä ja ohjeistoja, on tällä asiakirjalla puhtaasti informatiivinen ja viitteellinen tarkoitus. Koska yksikkö voi joutua milloin tahansa rajoittamattoman tarkastuksen kohteeksi, on tämä ohjekirja pidettävä asennetun yksikön läheisyydessä, ainakin käyttötilan puitteissa. Kelpoisuusvaatimukset, oletukset Kaikilla on oltava asiaankuuluvat edellytykset vaadittavien palveluiden suorittamiseen ja heidän on kyettävä siihen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Käyttäjän tehtävänä on henkilökunnan vastuualue, pätevyys ja valvonta. Vaadittava palvelu Ammattiryhmä Asiaankuuluva kelpoisuus Säilytys, kuljetus Logistiikka, kuljetus, varastointi Kuljetus- ja varastoinnin asiantuntija Asennus, purkaminen, korjaaminen, huolto Uudelleen käyttöönotto lisäosien asentamisen tai muutosten jälkeen Testaus Asennus- ja rakennuspalvelut (LVI) LVI-asiantuntija. Käyttöönotto (yleis-) konfiguroinnin jälkeen, uudelleen käyttöönotto sähkökatkon jälkeen (päätelaitteen ja SPC-ohjausyksikön kanssa työskentely) Sähköasennus Sähkötekniikka Henkilö, jolla on koulutus tämän ohjekirjan tietoihin. Sähkötekniikan/-asennusasiantuntija Sähkölaitteiden ensimmäinen ja rutiinitarkastus Painelaitteiden käyttöönottoa edeltävä ja rutiinitarkastus Asennus- ja rakennuspalvelut asennus- ja rakennuspalvelut Ammattitaitoinen henkilö (AH), jolla on sähkötekniikan pätevyys Ammattitaitoinen henkilö (AH) Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen Flamcon edustajat tai muut heidän nimeämänsä henkilöt kertovat käyttöohjeista toimitusneuvottelujen yhteydessä tai pyydettäessä. Koulutus vaadittavia palveluita varten, asennus, purkaminen, käyttöönotto, käyttö, tarkastus, huolto ja korjaus, kuuluvat osana Flamcon haarakonttoreiden huoltoinsinöörien tai nimettyjen huoltosopimusyhtiöiden valmennukseen/jatkokoulutukseen. Kyseinen koulutus käsittelee pikemminkin paikalla esiintyviä vaatimuksia kuin suorituskykyä. Paikalla tapahtuvia palveluita ovat mm. kuljetus, käyttötilan valmistelu vaadittavine pohjarakennuksineen järjestelmän sovittamiseksi ja vaadittavine hydrauliikka- ja sähköliitoksineen, sähköasennus paisunta-automaatin virtalähdettä varten sekä IT-laitteiston vaatimien signaalijohtimien asennus. Tarkoituksenmukainen käyttö Suljetut veteen perustuvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joissa erillinen paisunta-automaatti voi absorboida lämpötilasta johtuvat järjestelmän veden (lämmönsiirtoaineen) tilavuusvaihtelut ja ohjaa vaadittavaa käyttöpainetta. Veteen perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat EN standardin alaisia. Yli 105 ºC:n lämpötiloihin ja järjestelmiin, joiden teho on yli 1 MW, sovelletaan lisämääräyksiä ja -ohjesääntöjä. Urakoitsijan/käyttäjän on selvitettävä lisävarotoimet ilmoitetulta laitokselta. Käyttö samanlaisissa järjestelmissä (esim. lämmönsiirtojärjestelmät prosessiteollisuudessa tai teknisesti käsitelty lämpö) voi vaatia erikoistoimenpiteitä. Asia on selvitettävä täydentävistä asiakirjoista. 4

5 Tavaroiden vastaanotto Toimitetut tavarat on verrattava kuormakirjassa lueteltuihin tuotteisiin ja tarkastettava, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Pakkauksesta purkaminen, asentaminen ja käyttöönotto voidaan aloittaa vasta kun on tarkastettu ja nähty, että tuote vastaa tilausprosessin ja sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta. Erityisesti sallittujen käyttö- ja rakenneparametrien ylittäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, osien vaurioitumiseen ja henkilövahinkoon. Ellei tuote ole asianmukaisessa kunnossa tai jos lähetys on muulla tavalla väärä, ei tuotetta saa käyttää.! Kuljetus, säilytys, purkaminen Varusteet toimitetaan pakkausyksiköissä sopimuksen määritysten mukaan tai tiettyjä kuljetustapoja tai ilmastovyöhykkeitä varten vaadittavien määräysten mukaan. Ne vastaavat vähintään Flamco STAG GmbH:n pakkausohjeiston vaatimuksia. Kyseisen ohjeiston mukaan astiat toimitetaan vaakasuorassa ja kompressori- tai pumppuyksiköt pystysuorassa asennossa, kukin kertalavoille pakattuna. Tarvikkeet ja lisävarusteet voidaan toimittaa erikseen (esim. kompressoriyksikkö K-04) tai yhdessä astian kanssa. Lavoja voidaan kuljettaa tarkoituksenmukaisilla haarukkatrukeilla vaakasuorassa. Kiepahtamisen välttämiseksi haarukat on säädettävä mahdollisimman suurien ulkomittojen mukaan. Kyseistä tuotetta kuljetettaessa on haarukoiden oltava mahdollisimman alhaalla ja tuotteen suorassa kulmassa haarukoihin nähden. Mikäli pakkauksia voidaan nostaa nostolaitteella, on niihin merkitty asianmukaiset nostokohdat. Tärkeä ilmoitus: Pakatut tuotteet pitää kuljettaa mahdollisimman lähelle kuviteltua asennuspaikkaa ja on varmistettava, että paikalla on vaakasuora, tukeva alusta, jolla tuotteet voivat seistä. Huomautus: Ryhdythän turvatoimenpiteisiin varmistaaksesi, ettei astia lavalta ja pakkauksesta poistamisen jälkeen pyörähdä ympäri, keikahda tai keinu. Tyhjien astioiden nostamista ja liikuttamista varten ennen asentamista on käytettävissä tarkoituksenmukaisia nostosilmukoita. Niitä pitää käyttää kaksittain; vältä sivuun vetämistä. Kun yksiköt on poistettu lavalta ja pakkauksesta, erikseen toimitetut kompressorit (K04) on siirrettävä vetämällä sopivalla alustalla. Käytä menetelmiä, jotka estävät hallitsemattoman kaatumisen, liukumisen tai keikahtamisen. Tavaroita voidaan myös varastoida pakkauksissaan. Kun laitteet on poistettu pakkauksistaan, on ne laitettava paikalleen yleiset varotoimenpiteet huomioiden. Laitteita ei saa pinota päällekkäin. Käytä ainoastaan sallittuja nostolaitteita ja turvallisia työkaluja ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Käyttötila Määrittely: tila, joka täyttää sovellettavat eurooppalaiset säännöt, eurooppalaiset ja harmonisoidut standardit ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvat tekniset määräykset ja ohjeistot. Tässä ohjekirjassa kuvatun paisunta-automaatin käyttöä varten näissä tiloissa on yleensä laitteistot lämmöntuottamiseen ja -jakeluun, veden lämmitykseen/jäähdytykseen ja täydennykseen sekä sähkön tuotantoon ja jakeluun, kuten mittaus, säätötekniikka ja IT. Asiattomilta ja kouluttamattomilta henkilöiltä pitää pääsy sinne olla rajoitutettu tai kielletty. Paisunta-automaatin asennuspaikan pitää taata esteetön ja vaaraton toiminta, huolto, ylläpito, tarkastus, korjaus, asennus ja purkaminen. Paineistusyksikön laitteiston asennussijainnin lattian on oltava taattava pitävä vakavuus. On pidettävä mielessä, että maksimivoimiin voivat vaikuttaa nettopaino sekä vesitilavuus. Ellei vakavuutta voidaan taata, on vaarana astian keikahtaminen tai liikkuminen, jonka seurauksen toiminnallisten vikojen lisäksi voivat olla henkilövahingot. Ympäröivässä ilmassa ei saa olla johtavia kaasuja eikä korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa on räjähdysvaara. Kun varoventtiili aukeaa astian ylipaineen estämiseksi tai kalvon vuoto johtaa ylivuotoon ilmanpaineen tasoitusaukon kohdalla, järjestelmästä poistuu vettä. Prosessista riippuen veden lämpötila voi olla 70 ºC tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä voi johtaa palovamman aiheuttamaan henkilövahinkoon. Varmista, että kyseinen vesi voidaan vaaratta poistaa turvallisella viemäröinnillä ja käytettävissä on turvallinen vedenpoistotapa tai vedenkerääjä vesijärjestelmävahinkojen välttämiseksi (huomioi lisäaineiden mahdollinen vaikutus pohjaveteen!). Tulvinutta laitteistoa ei saa käyttää. Mikäli sähkölaitteisiin tulee oikosulku, vedessä olevat henkilöt tai muut olennot voivat kuolla sähköiskuun. Lisäksi voi tulla toimintahäiriö tai yksittäiset osat voivat vedenkyllästyksestä tai korroosiosta johtuen vahingoittua osittain tai korjauskelvottomiksi. 5

6 Melun vähennys Laitteistot pitää rakentaa pitäen melunvaimennustoimenpiteet mielessä. Etenkin yksikön tärinöitä (putkisto) voidaan vaimentaa käyttämällä kosketuspintojen välissä eristettä. HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS Direktiivin 2006/42/EY määräämä HÄTÄPYSÄYTYS-mahdollisuus on käytettävissä ohjausyksikössä olevalla päävirtakytkimellä. Tämä kytkin erottaa sähköjohtimet ja nollajohtimet. Mikäli tarvitaan lisäturvatoimenpiteitä HÄTÄSAMMUTUS-mahdollisuudella lämmönkehittimen toimintatavasta riippuen, on ne asennettava paikalla. Henkilösuojaimet Kun suoritetaan mahdollisia vaarallisia töitä ja muita toimintoja (esim. hitsaus), on käytettävä henkilösuojaimia henkilövahinkojen estämiseksi tai pienentämiseksi, ellei muihin toimenpiteisiin voida ryhtyä. Näiden on täytettävä pääurakoitsijan tai käyttötilan käyttäjän tai kyseessä olevan paikan määrittämät vaatimukset. Ellei mitään vaatimuksia ole määritetty, automaatin käyttämiseen ei tarvita henkilösuojaimia. Vähimmäisvaatimuksena on hyvin sopiva vaatetus ja tukevat, suljetut ja liukumattomat jalkineet. Muihin palveluihin vaaditaan kyseessä olevaa toimintaa varten tarvittava suojavaatetus ja -varustus (esim. kuljetus ja kokoonpano: hyvin sopiva vaatetus, jalkasuojat [turvajalkineet, joissa kärkikovikkeet], päänsuojus [turvakypärä], käsisuojat [turvahanskat]; ylläpito, korjaus, kunnostus: hyvin sopivat työvaatteet, jalkasuojat, käsisuojat, silmä/naamasuojus [suojasilmälasit]. Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien Yhdessä paisunta-automaatin kanssa käytettyjen laitteiden on taattava, ettei sallittua käyttölämpötilaa tai sallittua keskilämpötilaa (lämmönsiirtoaine) voida ylittää. Ylipaine ja -lämpötila voivat johtaa osien ylikuormittumiseen, osien korjaamattomiin vahinkoihin, toiminnan menetykseen ja tuloksena voi olla vakava henkilövahinko ja omaisuusvahingot. Suojatoimenpiteet on tarkastettava säännöllisesti. Järjestelmän vesi Palamaton vesi, jossa ei ole kiinteitä tai pitkäkuituisia aineita, joka ei ole vaarallista toiminnalle sisältönsä johdosta eikä vaikuta paisunta-automaatin vettä sisältäviin osiin tai vahingoita niitä (esim.: paineenalaiset osat, kalvo, astian liitos). Järjestelmävettä sisältäviä osia ovat putkijohdot, astiaan liitetyt letkut ja järjestelmäliitokset, kuten venttiilit ja varusteet, niiden kuoret, anturit tai itse astia, mukaan lukien astian kalvo. Väärän väliaineen käyttö voi johtaa heikentyneeseen toimintaan, osien vahingoittumiseen ja sen seurauksena vakavaan henkilövahinkoon ja vaurioihin. suojatoimenpiteet Toimitettu laitteisto on varustettu tarvittavilla turvalaitteilla. Niiden toimivuuden testaamiseksi tai niiden asennusarvojen palauttamiseksi on laitteisto ensin otettava pois käytöstä. Järjestelmän toiminnasta poistaminen merkitsee, että virta on katkaistava ja hydrauliliitokset on suljettava satunnaisen tai tahattoman uudelleen liittämisen estämiseksi. Mekaaniset vaarat: Kompressorin ja tuulettimen keskiön kotelot estävät pyörivien osien aiheuttamat vakavat henkilövahingot. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että ne ovat tarkoituksenmukaiset ja kiinni paikallaan. Astian paineilmatilaan sijoitettu varoventtiili varmistaa, että kompressorin maksimi paineilman tilavuusvirta purkautuu, kun paineistuslaitteistossa on toimintahäiriö. Sen tarkoitus ei ole suojata lämmitys- tai jäähdytyslaitteistossa esiintyvältä ylipaineelta. Sähköiset vaarat: Sähkökäyttöisten osien kansainvälinen suojausluokitus (IP) estää sähköiskusta johtuvat henkilövahingot, jotka voivat olla kuolettavia. Kun varusteena on K04-kompressori, on suojausluokitus yleensä IP54 (5: mahdotonta työntää rautalankaa sisään, pölysuojattu, 4: roiskevesisuojattu). Kompressorien K01 K03 suojausluokitus on IP23 (2: suojattu kosketukselta sormin, suojaus vieraalta esineeltä, väh. ø 12,5; 3: suojaus tippuvalta vedeltä 60º:een saakka pystysuorasta). Ennen käyttöönottoa on ohjausyksikön kannen, kompressorin kannen, kierteitettyjen kaapeliläpivientien ja venttiilien liitintulppien toimivuus tarkastettava. Asennetut paine- ja tilavuusanturit toimivat erittäin matalalla suojajännitteellä. Vältä kompressoriin ja ohjausyksikköön sähköisesti liitettyjen lisävarusteiden hitsaamista. Hitsauksen hajavirta tai väärä maakosketus voi johtaa tulipalovaaraan ja automaatin osien vahingoittumiseen (esim. ohjausyksikkö). 6

7 Ulkoiset voimat Vältä ulkoisia voimia (esim. lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat, virtausvaihtelut tai järjestelmäliitoksissa olevat kuolleet painot). Ne voivat aiheuttaa vesiputkiin vahinkoja/vuotoa, kojeen vakavuuden horjumista ja edelleen vikaantumista, johon liittyy huomattavia materiaali- ja henkilövahinkoja. Käyttöönottoa edeltävät tarkastukset, rutiinitarkastukset Ne takaavat toiminnallisen turvallisuuden ja sen noudattamisen sovellettavien eurooppalaisten sääntöjen, eurooppalaisten ja harmonisoitujen standardien ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvien teknisten määräysten ja ohjeistojen mukaisesti. Omistajan tai käyttäjän on järjestettävä tarvittavat tarkastukset; toimenpiteiden aikataulunmukaisuuden ja jäljitettävyyden takia on pidettävä tarkastus- ja kunnossapitopäiväkirjaa. Toiminnan varmistavat tarkastukset (neuvoston direktiivin 89/665/ETY saksalaisen toteuttamisen mukaan). Painelaite, astia Kategoria Astia- [Liite II Nimellisdirektiivi tilavuus 97/23/EY, kaavio 2] (l.) III 400/6 bar / 3 bar IV / 6 10 bar Käyttöönottoa edeltävä tarkastus [ 14] Tarkastaja Ammattitaitoinen henkilö (AH) Ammattitaitoinen henkilö (AH) Rutiinitarkastus [ 15 (5)] Aikaväli, maksimi aika [v]/tarkastaja Ulkoinen Sisäinen* Voima* Ei sovellettavissa [ 15 (6)] Ei sovellettavissa [ 15 (6)] 5 / AH 10 / AH 5 / AH 10 / AH * [ 15 (10)] Kun kyseessä ovat sisäiset tarkastukset, silmämääräinen tarkastus voidaan korvata vastaavilla menetelmillä ja kun kyseessä on lujuuskoe, staattinen painetesti voidaan korvata samanlaisilla ei-tuhoavilla menetelmillä, elleivät kyseiset testit olisi muuten mahdollisia järjestelmän rakenteen takia tai merkityksellisiä järjestelmän toimintatavan takia. Sähkölaitteiden tarkastukset, rutiinitarkastus Omaisuuden vakuuttajan/käyttäjän ohjeista riippumatta on suositeltavaa tarkastaa Flexcon M-K:n sähkölaitteet ja lämmitys- ja jäähdytyslaitteisto todistettavasti vähintään 18 kuukauden välein (ks. myös DIN EN (2007)).! Kunnossapito ja korjaus Nämä palvelut voidaan suorittaa ainoastaan, kun järjestelmä on sammutettu tai ellei paisunta-automaattia tarvita. Paineistuslaitteet on otettava pois käytöstä ja suojattava tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä, kunnes kunnossapitotyö on lopetettu. Ota huomioon, että turvapiirit ja tiedonsiirrot voivat sammutuksen aikana laukaista turvaketjun tai johtaa virheellisiin tietoihin. Lämmitys- tai jäähdytysyksikön kokonaisuutta koskevia olemassa olevia ohjeita on noudatettava. Hydrauliikkakomponentit pysäytetään sulkemalla asiaankuuluvat osat, tyhjentämällä ne turvajärjestelmän vedenpoistolla käytettävissä olevien tyhjennysliitosten kautta ja vapauttamalla paine. Huomautus: Virtaa johtavissa osissa (astia, kotelot, letkut, putket, oheislaitteet) olevan järjestelmäveden maksimi lämpötila voi olla jopa 70 C tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä aiheuttaa palovammavaaran. Paineilmaa sisältävien osien, erityisesti paineistuksen liittävän yksikön, paineistuksen paineilmaletkujen ja kompressorin toimintaan liittyvien suojattomien osien lämpötilat riippuvat kompressorin käyttöjaksosta ja työpaineesta ja voi ylittää 40 ºC. Virtaa johtavissa osissa voi järjestelmäveden maksimipaine olla sama kuin järjestelmän varoventtiilin maksimi asetuspaine (maks. 3, 6 tai 10 baaria). Käytä tarvittaessa silmä/kasvosuojaimia, jos silmät tai kasvot voivat vahingoittua lentävistä osista tai ruiskuavista nesteistä. Sähkövarusteet (ohjausyksikkö, kompressorit, venttiilit, oheislaitteet) pysäytetään katkaisemalla virta ohjausyksikköön. Virtalähteen on oltava pois kytkettynä työn ajaksi. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen tai vaihtaminen ilman lupaa on kielletty. Niin toimiminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon ja vaarantaa toiminnallisen turvallisuuden. Ne mitätöivät myös tuotteen vastuuvelvollisuuden mukaiset vahingonkorvausvaatimukset. Tämän tyyppisten toimenpiteiden kohdalla suositellaan yhteyden ottoa Flamcon tekniseen myynti- ja palveluosastoon ( ). 7

8 Ilmeinen väärinkäyttö Käyttö väärällä jännitteellä ja/tai taajuudella. Käyttö asiattomissa järjestelmärakenteissa. Kiellettyjen asennusmateriaalinen käyttö. Muita vaaroja Odottamattomista ääriarvojen esiintymisestä johtuva rakenneosien ylikuormitus. Jatkuva riskikäyttö muuttuneissa, ei-sallituissa ympäristöolosuhteissa. Jatkuva riskikäyttö turvallisuusvalvontaosien ollessa poissa käytöstä tai kun niissä on toimintahäiriö. Paineistetun astian paineilmatilan liitosten paineilmasuihkut. Palovaara: varmista ammattimainen palosuojelu paikan päällä. 5. Tuotekuvaus Tämän ohjekirjan sisältö koskee vakiototeutuksen teknisiä tietoja. Niihin kuuluvat tiedot lisävarusteista ja muista kokoonpanoista, kun se on tarkoituksenmukaista. Mikäli toimitukseen sisältyy lisävarusteena tulevia lisäosia, tämän ohjekirjan lisäksi toimitetaan lisäasiakirjoja. Lisäasiakirjat SPC-moduuli, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle SPC-moduuli, SD-kortti SPC-moduuli, RD485, tiedostoprotokolla Kytkentäkaavio SPCx-lw SPC-moduulin vaihtoliitin RS485 -> LONWorks Minimipaineen rajoitin Easycontact Asiakirjanro MC00049/ /fin Asiakirjanro MC00050/ /fin Asiakirjanro MC00051/ /fin Asiakirjanro MC00055/ /fin Asiakirjanro MC00057/ /fin Asiakirjanro MC00059/ /fin Asiakirjanro MC00060/ /fin Toimintaperiaate Astian paineilmatilassa oleva painekytkin tarkkailee jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä esiintyvistä lämpötilan vaihteluista johtuvia painetasojen vaihteluita. Todellisten painetasojen vertaaminen ohjelmoitaviin nimellisiin arvoihin aiheuttaa venttiilin avaamiseen (paineen lasku paineilmaa poistamalla), mikäli arvo ylittyy (lämpötilan nousu), ja kompressorin käynnistämiseen (paineen nosto täyttämällä paineilmatila paineilmalla), mikäli paine laskee nimellisarvon alle (lämpötilan lasku), Tyhjennetty tai syötetty vesimäärä poistetaan tai lisätään astiaan. Jatkuva ohjelmoitavien nimellisarvojen vertaaminen astian tilavuusanturin rekisteröimiin vaihteleviin tilavuuksiin estää ali- tai ylitäyttymisen, mahdollistamalla samalla tilavuusmäärän kasvamisen käynnistämällä ulkopuoliset täydennyslaitteet. Vedellä täytetty tila (vedenpaine) Venttiili Painekytkin Kalvo Paineilmatila (kaasunpaine) Tilavuusanturi Paineastia M Kompressori Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä Ohjausyksikkö 8

9 Merkinnät Arvokilpi - Astia: Arvokilpi - Kompressorimoduulin: Kuljetussinetti (tilavuusanturi) Type: Type: Typ : N de série: Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale: Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible: Permissible working overpressure : Zulässiger Betriebsüberdruck : Surpression d` essai : Test overpressure : Prüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible: Permissible working temperature min. / max. : Zulässige Betriebstemperatur min. / max. : Arvokilpi - Ohjausyksikkö: Flamco STAG GmbH Genthin GERMANY Année de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer s marking Marque distinctive du constructeur Herst ellerkennzeichen 0045 C Nennspannung : Nominal voltage : Tension nominale : Nominale spanning : Type : Type : N de série : Serial-No. : Typ : Serien-Nr. : Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; Genthin; Germany Année de fabrication : Tension assignée d'emploi : Nombre de phase : Year of manufacture : Rated operational voltage : V Number of phases : Herstellungsjahr : Bemessungsbetriebsspannung : Phasenzahl : Fréquence : Courant de coupure : Mesure de la courant de court-circuit : Frequency : Cut-off current : A Rated short-circuit current : A Frequenz : Volllaststrom : Bemessungskurzschluss-Strom : Protection : Numeró de dessin : Degree of protection : Drawing number : Schutzart : Dokumentationsnummer : Typ : Type : Type : Type : Serien-Nr. : Serial-No. : N de Série : Volgnummer : Zulässige Medientemperatur min. / max. : Permissible media temperature min. / max. : Température de média mini. / maxi. admissible : Toegestane temperatuur media : Nennstrom : 00,00 A Zulässiger Betriebsüberdruck : Herstellungsjahr : Nominal current : Permissible working overpressure : Year of manufacture : bar Courant nominal : Surpression de service admissible : Année de fabrication : Nominale stroom : Toelaatbare werkdruk : Jaar van vervaardiging : Nennleistung : Nominal power : Puissance assignée : Nominaal vermogen : kw Zulässige Umgebungstemperatur min. / max. : Permissible ambient temperature min. / max. : Température de ambiante mini. / maxi. admissible : C Toelaatbare omgevingstemperatuur min. / max. : C! Nach Montage: Transportsicherung entfernen. After mounting: Remove the transport safety. Après I'installation: Retirez la sécurité des transports. Na montage: Verwijder de veiligheid van het vervoer. Sähkövaroitukset: Huolto: Attention, high voltage! Opening by qualified personnel only. Disconnect the unit from the power supply before opening it. Achtung, gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen. Vor dem Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Varoitus paineilman paineesta Liitinkaavio SPCx-lw: SPCx-lw p Flamco Read the manual! Bedienanweisung lesen! ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! = GND 4 3 B A data V / signal + +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO NC N L N L 1 2 5A 30 VDC 5A 30 VDC 5A 250 VAC 5A 250 VAC refill / drain ohmic load ohmic load Com M3/3.1 V3/3.1 M1 V4 K1/MS1 fault refill / drain N L M2 V5 K2/MS2 0-10V 0-10V GND GND COM RS V _ + option extra-low voltage GND GND GND GND COM RS232 GND option high voltage extra-low voltage SPC terminal N L N L N L N L pressure Com niveau Com V1 V1.1 V2/ V 50/60Hz mains supply high voltage tc gs drs ps accessory F1/2 MS1/2 9

10 Liitinkaavion lyhenteiden aakkosellinen sanasto Huom! esitetyt kytkinasetukset ovat virrattomassa, kytkemättömässä tilassa. accessory (SPC:n laajennusosa, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle, lisävaruste) COM COM-liitäntä; sarjaportti Com Yhteinen portti data (Tiedostoprotokolla, lisävaruste) drs (Kalvorikkoanturi, lisävaruste) extra low voltage Matala suojajännite fault Virheilmoitus, koottuvirheilmoitus. Näytetty kytkimen asetus on virhe. high voltage Automaatissa olevien merkintöjen mukainen jännite mains supply Virran syöttö mpl (Minimipaineen rajoitin, lisävaruste) M3/3.1 V3/3.1 Moottori 3 (täydennys, lisävaruste) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste); Venttiili 3 (täydennys) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste) M1 V4 K1/MS1 Kompressori 1; venttiili 4 (paineistus); M2 V5 K2/MS2 Kompressori 2; venttiili 5 (paineistus); niveau Taso, sisältö ohmic load Resistiivinen kuorma, vastus option (ei sovellettavissa) pressure Paine pwm (Pulssivesimittari, lisävaruste) ps (Painekytkin; minimitason pintakytkin, täydennyspumppu, lisävaruste) refill / drain Täydennys / (tyhjennys, lisävaruste) sensors Anturit tc (Lämpötilakytkin, lisävaruste) V1; 1.1 Venttiili 1, 1.1; rinnakkain, paineistusventtiili (painehäviö) V2; 2.1 Venttiili 2; 2.1; tyhjennysventtiili (kompressori) Kompressoriyksikön tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] [1] Versio [2] Kompressoriluokka, käyrän vaihteluväli: [3] Kompressorin valmistaja [4] Käyttöjännitteen nimellisjännite [Hz] MK: Yksi kompressori MV: Yksi venttiili DK: Kaksi kompressoria DV: Kaksi venttiiliä 11 (K01; 02) 31 (K03) 40 (K04) Ohjausyksikön tunnusnro [1] - [2] [1] Ohjain SPCx [x: Laitteistoversio] SPCx [x: Laitteistoversio] [2] Kotelo ja toteutus; lw: matala ulostulo (Yht. <=2,2 kw) 10

11 Yleiskatsaus komponentteihin M-K/G / K03 EB ( Kohdan 22 yksityiskohta ) 1 Teräksinen perusastia, jossa sisäänrakennettu vaihdettava butyylikumikalvo paisuntaveden absorbointia varten. Ulkopuoli korroosiosuojattu, sisäpuoli käsittelemätön (sisäpuoli pinnoitettu***) 2 Astian arvokilpi 2a Ohjausyksikön arvokilpi 2b Kuljetussinetin poistoilmoitus 2c Paineistuksen varoitus 3 Tarkastusaukko 4 Tarkastusaukko M-K/G Nostokoukku, kuorman ripustus kuljetusta varten 6 Iskusuoja (paineilmaliitokset) 7 Jalan korkeuden säätö 8 Jalan painelevy M-K/G Säätöruuvi (tilavuusanturin kuljetussinetti, poisto) 10 Poistoventtiili 11 Suojamutteri (poistoventtiilin iskusuoja) 12 Uimuriventtiili** 13 Pikaliitin, liitin 14 Paineletku, taipuisa, liittimet kummassakin päässä, pituus mm** 15 Paineletku, taipuisa, astian paineilmatilaan 16 Paineletku, taipuisa, painekytkimeen 17 Paineletku, taipuisa, varoventtiiliin, M-K/B Paineletku, taipuisa, kompressoriin 1, 2** )k* 19 Paineletku, taipuisa, järjestelmäliitokseen, M-K/G Järjestelmäliitos M-K/B, kulma 90º l 21 Järjestelmäliitos M-K/G 22 Liitoskokonaisuus - paineistus, paineilmatilan varoventtiili paineilmatilan venttiili 1 (1.1***), tyhjennysventtiili 2, 2.1** )k* vastaventtiili 1, 2** )k*, paineliitos paineilmatilaan, paineliitos kompressoriin 1, 2** )k* 23 Liitoskokonaisuus - paineistus***, paineilmatilan varoventtiili paineilmatilan venttiili 1, paineistusventtiili, vastaventtiili, paineliitos paineilmatilaan, paineliitos kompressoriin 24 Paineilmatilan varoventtiili 25 Kompressoriyksikkö K01 - K03, öljytön 26 Toinen kompressoriyksikkö K01 - K03, öljytön 27 Kompressoriyksikkö K04, öljytön 28 Toinen kompressoriyksikkö K04, öljytön 29 Kompressorin lämpösuoja, käsinollaus 30 Kompressorin imuaukko 31 Kompressorin jäähdytysilman tuloaukko 32 Astian tyhjennyksen palloventtiili 33 Palloventtiili-järjestelmäliitos 34 Kondenssiveden tyhjennyksen palloventtiili 35 Ohjausyksikkö SPCx-lw 36 Virtakaapeli - kompressori 1, 2** )k* 37 Painekytkimen signaalijohto (SELV) 38 Painekytkin 39 Tilavuusanturin signaalijohto (SELV) 40 Tilavuusanturi 41 Kalvorikkoanturi** 42 Painekytkimen kuljetussinetti 43 Vesitila (paisuntavesi) 44 Kalvo 45 Paineilmatila ** lisävaruste, valinnainen lisäosa *** saatavissa erikoismallina )k* toinen kompressoriyksikkö SELV: Safety Extra Low Voltage -malli (erittäin alhainen turvajännitemalli) (Safety Extra Low Voltage) (erittäin alhainen turvajännite) M-K/G: Pääastia M-K/B: Apuastia EB: yksittäiskäyttö WB: automaattinen vaihtokytkentä BL: kuormasta riippuva toiminta 11

12 M-K/G / K03 EB M-K/B M-K/G / K04 )k* WB / BL M-K/G / K04 EB ( Kohdan 22 yksityiskohta ) ( Kohdan 22 yksityiskohta ) Katso nimet ja kohdat sivulta

13 M-K/G / K03 )k* WB / BL M-K/G *** EB ( Kohdan 22 yksityiskohta ) ( Kohdan 23 yksityiskohta ) *** ulkopuolinen paineilman liitos M-K/B l Osanäkymä (yläpää) M-K/G l / K03 EB Katso nimet ja kohdat sivulta

14 SPCx-lw Kaapeliläpiviennit, vakio toteutus Kaapeliläpiviennit, maksimitoteutus 1 1 Ohjausyksikkö SPCx 2 Ohjausyksikkö SPCx-lw 4 Päävirtakytkin L, N; Päällä: "punainen valo" 6 Ohjausyksikkö kansi auki, sisänäkymä 7 Liitinportin kaavio (katso liitinkaavio) 8 Ohjausyksikön arvokilpi 9 Sähkövaroitukset 10 Huoltoyhteystiedot 11 Porttiaukot, aukot 1-4 (SPC:n laajennus, lisävaruste) (Lisämoduuleille saa aukkoja murtokohdasta) 12 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-lw -liitinkaavio) 14 RS485-sarjapottiliitin (tiedostoprotokolla, lisävaruste) 15 Varoitusledit, taustavalaistu * Ledi, keltainen palaa: Automaattitila poissa; ohjain on konfigurointitilassa tai käyttöönottovalikkoa ei ole saatettu loppuun. Ledi, vihreä palaa: Liitin on päällä; SPC on liitetty SPCpäätelaitteeseen Ledi, punainen palaa: järjestelmävirhe, identtinen kohdan 23 kanssa 16 Mikrosulake F1; 16 A T; laitteistosuoja 17 Mikrosulake F2; 400 ma T; lisälaitteistosuoja Venttiili 1, 1.1, 2; (lähtöportti nro: 42; 43 / 45;46 / 48; 49) 18 SPC-päätelaite (näyttö ja käyttöpaneeli) 19 Graafinen näyttö, jossa taustavalo (himmennin energiansäästötilassa) 20 Anturipainike: "Takaisin" tai toiminnot näkyvät näytöllä. 21 Anturipainike, avaa avaintoiminnot näyttötiedoissa tai huoltoyhteys näyttömerkinnän mukaan 22 Anturipainike: "Vahvistettu...Enter" 23 Anturipainike: "Virhekutsu" 24 Anturiliukukosketin, valitsin 25 Taustavalo päällä, kun avaintoiminto on valmis 26 SPC-päätelaitteen syöttöjohto 27 RS232-portti, SPC-päätelaite 29 Kansitulpat, kaapeliläpivientien kierteiset kiinnitysreiät 30 Kierteiset kaapeliläpiviennit * lisäviittauksia (analyysi). 14

15 6. Asennus Asennus Poista paineanturissa oleva kuljetussinetti, kun perusastia on pystytetty aiottuun paikkaan eikä sitä tarvitse enää siirtää. Yritä välttää tähän anturiin kohdistuvat iskut ja varmista, että anturi on alustalla, joka ei heikennä anturin paineanturin toimintaa. Säädä jalan korkeussäätimellä astia pystysuoraan asentoon. Käytä kahta magneettista pystyvesivaakaa. Varmista, ettei perusastiaan pysty vaikuttamaan mitkään ulkoiset voimat (esim. astian päälle asetetut työkalut, sivuihin nojaavat tavarat). Älä kiinnitä perusastiaa maahan, jolle se on pystytetty (älä käytä minkäänlaista kiinnitystä, joka voi vaikuttaa haittaavasti astiaan, esim. jalkojen upotus sementtiin tai kalkkiin, astian tai sen jalkojen hitsaaminen, kiinnikkeet tai sidokset rakenteen runkoon tai tarpeistoon). Aseta pääastia ja apuastia samalle korkeudelle. Neuvo: Jos astiat ovat eri tasoilla: tilavuusanturin lukema ei vastaa astian todellista tilavuutta. Sen seurauksena virheilmoitukset, astiassa olevasta todellisesta (riittävästä) vesimäärästä riippumatta, voivat heikentää järjestelmän paineen ylläpitokykyä. Järjestelmäliitos Järjestelmän liitos pitää yhdistää lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Palloventtiili Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Liitoksen pitäisi mieluiten olla lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän paluuvirtaan. Huomioithan, että yli 70 ºC:n lämpötila järjestelmän liitoksessa ylittäisi kalvon sallitun kuormituksen ja johtaisi osien vahingoittumiseen. (Paisuntalinjojen täydellinen eristäminen voi nostaa kalvon lämpökuormitusta.) Varmista, että pääastian ja järjestelmän välinen yhteys muodostetaan ainoastaan astian mukana toimitetulla taipuisalla paineletkulla. Varmista, että tämä liitos muodostetaan yksinomaan lämmitys/jäähdytysgeneraattoriin ja ettei syöttökohtaan vaikuta mitkään ulkoiset hydrauliset paineet (hydraulitasapaino, jakopäät jne). Käytä laitteiston mukaista tiivistysainetta ja putkistoa; huomioithan kuitenkin ainakin kyseessä olevan paisuntalinjan suurimman sallitun tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan arvot. Sovita eristävä laitteisto aivan lähelle astian ja järjestelmän välistä liitosta, jota ei voi sulkea tahattomasti ja jossa on mieluiten astian vesitilojen täyttö- ja tyhjennysventtiili. Ellei näitä laitteita ole, asenna ne. Kun paineen ylläpitojärjestelmään asetetaan useita astioita, pitää paisuntaputkeen asentaa ylimääräinen palloventtiili ennen liitosta pääpaluuputkeen. On suositeltavaa sinetöidä tämä venttiili, jotta sitä ei voi sulkea tahattomasti. Paisuntaputken (syöttö- tai paluuyhteys pääpaluuputkeen yhdestä tai useammasta astiasta) nimellishalkaisijat valitaan asennetun laitteiston ja pääpaluuputken etäisyyden mukaan. Pidä mielessä nämä käytännön kokemukseen perustuvat suositukset: Vihje: asenna mahdollisimman lyhyet paisuntaputket, joissa on mahdollisimman tehokas virtaus. Yhden astian automaatti Paisuntaputken pituus Paisuntaputken DN suhteessa astian liitokseen > 5 m Kaksi kokoa suurempi kuin astian liitos > 15 m tai > 8 m, jossa 3 Kolme kokoa suurempi kuin astian liitos putkikaarta > 22 m tai > 15 m Määritettävä todellisten arvojen mukaan > 30 m Aina vältettävä! Suorita useamman astian yhdistelmät siten, että kunkin järjestelmän astioiden välinen etäisyys on mahdollisimman lyhyt (minimitilavaatimukset huoltoa ja korjausta varten). Rakenna kokoava pääputki seuraavalla tavalla: 15

16 Usean astian automaatti Pää- ja apuastioiden lukumäärä enintään kolme 4 6 Paisuntaputken DN suhteessa astian liitokseen Neljä kokoa suurempi kuin yhden astian liitos Kuusi kokoa suurempi kuin yhden astian liitos Yhteenveto - putkikoot DN Ø mm Tuumaa [PN 16] Astian tilavuus [litraa] 32 _42,4 1 ¼ _ _48,3 1 ½ _ _60,3 2 _ _76,1 2 ½ _ _88,9 3 _ ,3 4 _ , , , ,0 Astiat sijoitetaan mieluiten symmetrisesti tai yhteysputkien nimellishalkaisijan pitäisi kasvaa (esimerkkijärjestys: M-K/B > M-K/G < M-K/B; M-K/B > M-K/G - M-K/G < M-K/B. Ihanteellinen: sijoitus monikulmioon). Paluuputkea koskevat samat suositukset kuin paisuntaputkia. Minimipaineen rajoitin Järjestelmät, joiden virtauslämpötilat ylittävät 100 ºC, vaativat mahdollisesti minimipaineen rajoittimen.! Huomautus: sulje järjestelmävirtauksen palloventtiili. 16

17 ! Kytkentä kaasutilaan Yhden tai useamman pääastian laitteistot, joissa on yksi tai useampi apuastia sekä automaattiin liittyvä yhdistetty paineensäädetyt ja/tai lattialla seisovat kompressorit**, vaativat paikan päällä rakennetun kaasutilaliitännän. Kytke sitä varten paineletkun liitos (lukitse paikalleen)** laitteistoon asennettuihin kytkentäsovittimiin. Liitintulpan (paineputken liitos) kytkeminen sovittimeen (pikaliitin) avaa kaasutilan. Irrottaminen sulkee automaattisesti kaasutilan (liitosesimerkkejä: katso laitteisto). Järjestä letkut siten, ettei missään vaiheessa synny kuristumia. Huomautus: paineilmasuihku. Ota huomioon, että jos paineletkut yhdistetään tai irrotetaan yhdestä päästä, voi siitä seurata ilman poistuminen (painehäviö). Samalla on purkauspaine normaaleissa syöttötilanteissa korkeintaan 2 baaria tai se vastaa järjestelmäpainetta, kun kyseessä ovat erikseen tilatut valinnaiset lisäosat. Älä osoita paineilmasuihkua ihmisiä kohti! Paineilman poistuessa voivat irrallaan olevat letkut heilua holtittomasti ja piiskaavat liikkeet voivat johtaa henkilövahinkoihin. A A A A A A A ** lisävaruste, valinnainen lisäosa. 17

18 Sähköasennus Virtalähteen toimitus, (suoja)maajohdon liitos ja johdonsuojaus on tehtävä vastuullisen sähköyhtiön ohjesääntöjen ja asianmukaisten standardien mukaisesti. Tarvittavat tiedot löytyvät ohjausyksikön arvokilvestä, liitinkaaviosta (merkinnät) ja liitteestä 3. Kytkennässä virtalähteeseen on käytettävä ETY -pistoke/pistorasia-yhdistelmää, jossa on kuormakytkin. Sen pitää olla kiinninapsautettavaa tyyppiä tahattoman irrottamisen estämiseksi. Sähköliitoksessa on oltava asianmukaiset merkinnät, sen on oltava helposti käsiteltävä ja se on sijoitettava asianmukaisesti lähelle automaattia. Neuvo: asenna maaliitoksen ja potentiaalin tasausjohtimen väliin potentiaalin tasaus. Sähkökaapeleiden minimi halkaisijan, laadun ja tyypin on noudatettava paikalla vallitsevia näitä sovelluksia koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Sähköjohdot on aina ohjattava kaapelikouruja pitkin. Valmiissa sähköasennuksissa käyttäjä voi ohjelmoida ohjausyksikköön konfigurointi- ja järjestelmästä riippuvat parametrit. 7. Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Dokumentoi käyttöönottomenettely (toimenpiteet ja asetukset).! Tarkasta, että kaikki käyttöä edeltävät asennukset ja muut toimenpiteet on kokonaan suoritettu (esim. sähkövirta saatavissa ja yhdistetty, toimivat tai aktiiviset sulakkeet, laite tiivis, tilavuusanturin kuljetusturva poistettu). Huomautus: Varmista, että perusastiassa ei ole vettä, ennen kuin kaikki käyttöönottotoimenpiteet on saatettu loppuun. Täytä ja ilmaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä (ei astia!) Tarkista täydennyslinjan toimintakunto. Avaa täydennysliittymän venttiili. Kytke ohjausyksikkö PÄÄLLE ja aja alkuvalikkomenettely (katso: valikkomerkintöjen yleiskuva, rivit ). Käynnistysmenetelmää seuraa täydennysyksikön PÄÄLLE kytkeminen (lisävaruste, katso laitteistoesimerkki FlamcoFill PE). Muissa tapauksissa pääastiaan tai kaikkiin astioihin on laitettava minimivesimäärä. Käytännön kokemuksen perusteella täytettävän veden määrän pitäisi olla noin 20 % astian tilavuudesta. Tämä määrä kattaa vesihäviöt ja toiminnan aikaisen ilmanpoiston aiheuttaman täyttömäärän pienenemisen. (Huomioi käytettävissä olevan paineilman paineen ja täyttölaitteiston virtauspaineen välinen paine-ero! Katso myös uudelleentäyttöohjeet.) Avaa kylmän haaran syöttökohdan palloventtiili (järjestelmäliitos). Sinetöi palloventtiili (auki-asentoon). Tässä ohjekirjassa olevien suoritettavien toimenpiteiden loppuun suorittaminen, teknisten tietojen tarkastelu ja siinä olevat suositukset ja selvitykset johtavat siihen, että paisunta-automaatti on toimintavalmis. 18

19 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila Neuvo: Mikäli tarvitaan muu täyttöaste kuin itse arvioitu minimimäärä käynnistyksen jälkeen (toimintavalmis ja täydennys asennettu), pitää astia täyttää todellista järjestelmän lämpötilaa varten tarvittavan vähimmäismäärän mukaan, sen jälkeen kun ohjausyksikössä on suoritettu käyttöönottotoimenpiteet. Paremman käsityksen saamiseksi tutki alla olevaa kaaviota ja edempänä tässä asiakirjassa olevia kunnossapitoa ja astian tyhjentämistä ja täyttämistä koskevat kappaleet. Esimerkki 1 Maks. suunn. lämpötila: 50 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Esimerkki 2 Maks. suunn. lämpötila: 80 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Astian tavoitetilavuus [%] (ohjausyksikön näyttö) Todellinen lämpötila [ºC] Esimerkki 3 Maks. suunn. lämpötila: 25 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Esimerkki 4 Maks. suunn. lämpötila: 40 ºC Maks. täyttöaste: 92 % Maks. täyttöaste (täydennys): 12 % Min. täyttölämpötila: 10 ºC Astian tavoitetilavuus [%] (ohjausyksikön näyttö) Todellinen lämpötila [ºC] 19

20 Ohjausyksikkö, käyttöönotto Yleiskuva valikkovalinnoista Konfigurointivalikko Päivä, aika KÄYNNISTYS Käyttötapa 9-9 Turkki Paineasetukset (Valikko työpaine 8-1-1) Esimerkki: Kesäaika - päällä Pvm.: Aika: 18 tuntia 12 minuuttia 57 sekuntia Alempi rivi: Käytettävissä olevat valinnat anturipainikkeille Tallenna konfiguraatio SD-kortille SD-kortti 4-20 (...) (...) Saksa 9-8 Toiminnan kalibrointi 9-7 Lue ohjekirja Esimerkki: Asetettu paine 2,0 baaria Kaksi kompressoria / kompressori, venttiili: - pois Astian tilavuus 0 %, Virhe min. veden määrä: - päällä (virhenro: 19, 10) Täydennysventtiili 230 V, itsesuojeltu, - päällä; Ei impulssivesimittaria, täydennysmäärä < 10 l Lämpötilakytkin PÄÄLLÄ (Vihje: järjestelmäveden lämpötila > 70 ºC) 2-2 Valikko Tiedonsiirto Valikko Päivä, aika 4-1 Valikko Kieli Valikko Sisäänkirjautuminen 9-1 Konfigurointivalikko Alkuvalikko Käyttövalikko Palveluvalikko SPC - ohjausyksikkö PÄÄVALIKKO Paine 8-1 Työpaine Taso Täydennys Minimipaineen rajoitin Paine Tyhjennys (...) Valikko työpaine Virheilmoitus (...) Esimerkki: P SV ; Varoventtiilin avautumispaine 6 baaria (järjestelmä) (Tilausmäärityksistä: <= Pumppumoduulin nimellispaine) P E ; Loppupaine 5,4 baaria Varoventtiili, kirjainsymboli DGH P SV x 0,9 [P SV >= 3 bar]; P SV 0,3 bar [P SV < 3 bar] Varoventtiili, kirjainsymboli H P SV 0,5 bar [P SV = 3 bar] (Tilausmäärityksistä) P A ; Työpaine 2,5 baaria (Vaihteluväli säädettävissä moduulityypin mukaan) P A+ ; Työpaineen ylätoleranssi 0,2 baaria (esiasetettu) P A ; Työpaineen alatoleranssi 0,2 baaria (esiasetettu) (Tilausmäärityksistä) Takaisin alkuvalikkoon 8-6 Toista Alkuvalikko (9) Ohjausyksikkö, ohjelmisto laitteet (jäljitys) Pvm.: käyttöönoton aloitus, astian kalibrointi (statistiikka) Katso: kunnossapito Tapahtuneiden, ratkaistujen virheiden historia, virhenro, päivä, aika (analyysi) (statistiikka) Määrät, aika (statistiikka) Vaihetarkkailu Anturiventtiilit Tilausnumero Valmistaja, toimittaja (jäljitys) 11-1 Laitteistotiedot Moduuli, astia, Astian kalibrointi (testi) Versiotiedot 11-4 Kunnossapito 11-5 Virhelista 11-6 Käyttötunnit 11-7 Täydennys, tyhjennys Pääkatkaisija PÄÄLLÄ; SPC - ohjausyksikkö Päävalikko PÄÄLLÄ; Toiminnallisesti aktiiviset solut ja osoittimet on taustavalaistu. - Valikko 2: valinnainen moduulin laajennus tarpeellinen; - Valikko 3: päivä, aika tarkasta, vaihda; - Valikko 4: kieli tarkasta, vaihda; - Valikko 5: ei käytössä, ei tarvita; - Valikko 8: Oletuksenmukaiset asetukset myös vaihdettavissa käynnistyksen jälkeen tai tarpeen mukaan; - Valikko 8-1-1: Käytetään muuttamaan P E ja P A ; - Valikko 8-2-2: PÄÄLLÄ/POIS-kytkin käytettävissä olevalle tyhjennykselle; - Valikko 8-3-1: Asenna ohjeiden mukaan, kytke sitten PÄÄLLE; - Valikko : Yleisen virheilmoituksen asettelu: kytkin PÄÄLLÄ/POIS tarpeen mukaan; - Valikko 9: - Valikko 9-1: katselu; - Valikko 9-7: suorita; - Valikko 9-8: testaa, muuta; - Valikko 9-9: käyttötila määritetään, suorita. P + ; positiivinen paine 0,3 baaria (esiasetettu, suositettu) 11-8 P0; Osoitettu arvo, viitearvo: P A P A P + = 2,5 0,2 0,3 = 2,0 bar (esim. = P staatt. + P höyry + P dynaam. ) 20

21 Valikkokuvakkeiden selitykset Näppäintoimintojen avaaminen tarpeellinen (lukitseminen tapahtuu 10 minuuttia viimeisen painalluksen jälkeen). Virhe tallennettaessa, tieto häviää ( huolto). Odota arvioinnin loppumista. Ei arvon vakautumista astian tilavuuskalibroinnin aikana (sulje pois virheen aiheuttavat voimat, toista astian kalibrointi). Ei havaintoa tilavuusanturin sisään- tai ulostulevasta signaalista (tarkasta signaalijohdotus, tilavuusanturi) Syöttö vahvistettu. Merkintä peruutettu, ei sovellettavissa, muokkausalue ylitetty. Flamcon huoltoinsinöörin suorittama käyttöönotto tarpeellinen. Astian tilavuuskalibroinnin arvo vaihteluvälin ylärajan ulkopuolella (tyhjennä astia, sulje pois virheen aiheuttavat voimat, vaaita astia, toista astian vaaituskalibrointi). Astian tilavuuskalibroinnin arvo vaihteluvälin alarajan ulkopuolella (sulje pois virheen aiheuttavat voimat, vaaita astia, toista astian vaaituskalibrointi). Flamcon myyntiedustajan suorittama käyttöönotto tarpeellinen 21

22 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat Toimintanäyttö SPC - ohjausyksikkö (Yli)paine, painekytkimen lukema (esimerkki) Kompressori Kompressori, PÄÄLLÄ (paine ) Kompressori; tyhjennysventtiili avattu Kompressori PÄÄLLÄ, tyhjennysventtiili suljettu (paine ) Kompressori, tyhjennysliitos avattu, paineliitos suljettu. (ei vastaventtiiliä) Kompressori PÄÄLLÄ, tyhjennysliitos suljettu, paineliitos avattu. (paine ) Paineistusventtiili Paineistusventtiili (ulkopuolinen paineilmalähde) Paineistusventtiili PÄÄLLÄ (paine ) Paineistusventtiili PÄÄLLÄ Astian tilavuus, lukema (esimerkki) Min. täyttötaso PÄÄLLÄ (Virhenro: 19, 10] Astian tilavuus, visuaalinen Min. täyttötaso PÄÄLLÄ (Virhenro: 11] Venttiili, 230 V 1~ Venttiili, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Täydennys, itsevalvottu Venttiili, jännitevapaa Venttiili, jännitevapaa, PÄÄLLÄ [Mahd. virheet: virhenrot: 14, 18, 22 27] Pumppu, 230 V 1~ Pumppu, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Täydennys, ulkopuolisesti valvottu Signaali, 230 V 1~ Signaali, 230 V 1~ PÄÄLLÄ [Mahd. seurausvirheet: virhenrot: 19, 8, 10] Signaali, jännitevapaa Signaali, jännitevapaa, PÄÄLLÄ Osoitettu täydennyksen arvo [tuntia]: [minuuttia] pulssivesimittarilla [litroissa]. Veden käsittely, jäljellä oleva käsitelty vesimäärä litroissa, (Täydennys pulssivesimittarilla tarpeellinen) Arvo 0: käsitelty vesi käytetty loppuun [mahd. virhe: virhenro: 55] Tyhjennys, itsevalvottu Venttiili, 230 V 1~ Venttiili, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Venttiili, jännitevapaa Venttiili, jännitevapaa, PÄÄLLÄ [Mahd. virheet: virhenrot: 28, 29, 11] Pumppu, 230 V 1~ Pumppu, 230 V 1~ PÄÄLLÄ Tyhjennys, ulkopuolisesti valvottu Signaali, 230 V 1~ Signaali, 230 V 1~ PÄÄLLÄ [Mahd. seurausvirhe: virhenrot: 11] Signaali, jännitevapaa Signaali, jännitevapaa, PÄÄLLÄ Osoitettu tyhjennyksen arvo pulssivesimittarilla [litroissa]. Huoltotila PÄÄLLÄ (Oletuksena: PÄÄLLÄ, kun pumppuja ei ole aktivoitu 14 päivän kuluessa) Lämpötilanrajoitin PÄÄLLÄ, (järjestelmän vesi > 70 ºC) [Mahd. virhe: nro 21] (lisävaruste) 22

23 Virheviestit Virheentunnistuksen, arvioinnin ja poistamisen toimenpiteitä ja -arvoja on kokeiltu käytännössä, vältä seurannaisviat ja rohkaise käyttäjän tietoisuutta. Huomioithan, että väärät asetusolosuhteet voivat johtaa toistuviin virheisiin ja estää tarkoitetun käytön. Esimerkkejä vääristä asetusolosuhteista ovat: väärä tai ei enää käytössä oleva rakenne, vanhentunut laitteisto, väärä asennus ja kelpaamattomat toimintaparametrit. Tavallinen virheilmoitus Valikkorivi nro Virhe, nimi [Syy; vaikutus/toimenpide] Oletusasetus - Jännitepiikkianturi (oikosulku) PÄÄLLÄ 1 - Paineanturi > 20 ma PÄÄLLÄ 2 Signaali anturin vaihteluvälin ulkopuolella tai oikosulku, ei painelukemaa; kylmän haaran liitoksen palloventtiili väärässä asennossa / Tarkasta sähköasennus, kierteinen pyöreä liitin, anturin vaihteluväli (4 20 ma; 16 bar), kylmän haaran liitos, vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe poissa: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. - Paineanturi < 4 ma PÄÄLLÄ 3 Signaali anturin vaihteluvälin alapuolella tai ei yhdistetty, ei painelukemaa / Tarkasta sähköasennus, kierteinen pyöreä liitin, anturin vaihteluväli (4 20 ma; 16 bar), vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe poissa: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. - Tilavuusanturi > 20 ma PÄÄLLÄ 4 Signaali anturin vaihteluvälin ulkopuolella tai oikosulku, ei tilavuuslukemaa / Tarkasta sähkölaitteisto, kierteinen pyöreä liitin tai anturin vaihteluväli (FSI 1: ; 2: ; 3: ; 4: ; 5: ), vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. Tilavuusanturi < 4 ma PÄÄLLÄ 5 Signaali anturin vaihteluvälin ulkopuolella tai ei yhdistetty, ei tilavuuslukemaa/ Tarkasta sähköasennus, kierteinen pyöreä liitin tai anturin vaihteluväli; vaihda tarvittaessa anturi» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu Paine POIS Minimi työpaine PÄÄLLÄ (todellinen paine): P A - P A- 0,3 bar 8 Oletusasetus on saavutettu tai ei saavutettu; Astian tai kylmän haaran liitoksen palloventtiili väärässä asennossa, kompressorien toimintakyky riittämätön, väärä järjestelmäasettelu tai johtuu seuraavista virhenumeroista: 10 16; 15 17; 19; 20; / Tarkasta järjestelmän versio, sähköasennus, kompressorit, venttiili 2, 2.1, vuotoja laitteistossa, järjestelmässä ja palloventtiilissä; riittämätön pumppauskyky määritetty» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. Maksimi työpaine PÄÄLLÄ (todellinen paine): P A + P A- +0,3 bar 9 Oletusasetus on saavutettu tai ylitetty; Kylmän haaran liitoksen palloventtiili väärässä asennossa, väärä järjestelmäasettelu tai johtuu seuraavista virhenumeroista: 11, 20 / Tarkasta järjestelmäversio, sähköasennus, venttiilit 1 ja 1,1, venttiilin äänenvaimennin, kylmän haaran liitos, palloventtiili; tarvittaessa» huolto; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu Astian tilavuus POIS Astian minimitilavuus PÄÄLLÄ: Oletusasetus on saavutettu tai ei saavutettu; Kompressori 1 ja 2 (venttiili 4, 5) on kytketty POIS; täydennystoiminto asennettuna täydennys on PÄÄLLÄ (nousutaso alkaa 0 %:sta)/ Katso virhe nro: 19; Virhe POISSA: itsensä palauttava, kun virhe korjattu. 5 % 10 Arvo Virhe Koodi 23

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/03-2011/fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/11-2010/ger 2011 Flamco b.v. Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg

Lisätiedot

EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco. www.flamco.dk

EKSPANSIONSBEHOLDERE. Flexcon M-K/U. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco. www.flamco.dk EKSPNSIONSEHOLDERE Flexcon M-K/U Installations- og betjeningsvejledning Flamco TP.28.11.08.DK www.flamco.dk Udgave 2009 / DK Flexcon M-K/U SENNUS- J KÄYTTÖOHJEET sennus- ja Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 1.1

Lisätiedot

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 sennus- ja Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Yleistä 3 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2. Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3. Flamco-tuotteiden käyttö 3 1.4. Lisäapua ja -tietoja 3 1.5.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Absorptioilmankuivain sähkölämmittimellä regenerointiin Koskee laitteita, jotka on valmistettu viikolla 22 vuonna 2013 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6

Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Käyttöopas Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Finnish Translation of the Original Instructions 6-2011 A041F738 (versio 1) Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot