Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö"

Transkriptio

1 Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/ /fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/ /ger 2011 Flamco b.v.

2 Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg LJ Bunschoten Alankomaat P F S I LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie Helsinki Suomi P F S I Flamcon toimipiste Technopolis-kiinteistö, Teknobulevardi Vantaa Suomi P F S I Sisältö 1. Vastuuvelvollisuus 3 2. Takuu 3 3. Tekijänoikeus 3 4. Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit 3 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö 4 Kelpoisuusvaatimukset, oletukset 4 Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen 4 Tarkoituksenmukainen käyttö 4 Tavaroiden vastaanotto 5 Kuljetus, säilytys, purkaminen 5 Käyttötila 5 Melun vähennys 5 HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS 5 Henkilösuojaimet 6 Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien 6 Järjestelmän vesi 6 suojatoimenpiteet 6 Ulkoiset voimat 6 Käyttöönottoa edeltävä tarkastus, toistuvat tarkastukset 7 Toiminnanvarmistustarkastukset 7 Sähkölaitteiden tarkastukset, toistuva tarkastus 7 Kunnossapito ja korjaus 7 Ilmeinen väärinkäyttö 8 Muita vaaroja 8 5. Tuotekuvaus 8 Toimintaperiaate 8 Merkinnät 9 Liitinkaavio SPCx-lw: 9 Pumppuyksikön tunnusnro 11 Ohjaimen tunnusnro 12 Yleiskatsaus komponentteihin Asennus 18 Asennus 18 Astian liitos 18 Täyttöliitäntä 19 Tyhjennysliitos 19 Järjestelmän liitos 19 Sähköasennus Käyttöönotto 20 Ensimmäinen käyttöönotto 20 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila 21 Ohjausyksikkö, käyttöönotto 22 Yleiskuva valikkovalinnoista 22 Ilmanpoistotoiminnon lepotilavälien asetukset 23 Valikkokuvakkeiden selitykset 23 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat 24 Virheviestit 25 Uudelleen käynnistys Kunnossapito 29 Astian tyhjennys / täyttö Käytöstä poistaminen, purkaminen 30 Liite 1: Tekniset tiedot, tiedotukset 31 Ympäristöolosuhteet 31 Minimietäisyydet, huolto- ja korjaustilaa. 31 Esimerkkejä asennuksesta 32 Liite 2: Tekniset tiedot, tiedotukset, hydrauliikkalaitteet 33 Astia, käyttöominaisuudet 34 Pumppumoduuli, mitat ja painot 34 Pumppumoduuli, käyttöominaisuudet 34 Pumppumoduuli, säätöventtiili, asetusarvot 35 Pumppumoduuli, täydennys, virtausnopeus 35 Liite 3: Tekniset tiedot, tiedotukset, sähkölaitteet 36 Ohjausyksikkö, nimellisominaisuudet 36 Ohjausyksikkö, Liitinkaavio 37 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 38 Tässä ohjekirjassa olevien sivujen kokonaismäärä 38 (Nimilehden kuva: Pumppumoduuli D 60, pumppumoduuli M 02, 400 l:n perusastia.) 2

3 1. Vastuuvelvollisuus Kaikki tässä olevat tekniset tiedot, aineisto ja ilmoitukset ovat oikeita julkaisuhetkellä. Tiedot ovat parhaan tietomme mukaan nykyisten tutkimustulostemme ja kokemustemme summa. Pidätämme oikeuden tässä julkaisussa mainitun Flamco-tuotteen tulevaan kehitystyöhön liittyviin teknisiin muutoksiin. Näin ollen tekniset tiedot, kuvaukset tai kuvat eivät voi johtaa mihinkään oikeuksiin. Tekniset kuvat, piirustukset tai kaaviot eivät välttämättä vastaa todellisia kokoonpanoja tai osia siten kuin ne on toimitettu. Piirustukset ja kuvat eivät ole oikeassa mittasuhteessa ja niissä on symboleja ja yksinkertaistuksia. 2. Takuu Takuumääritykset löytyvät yleisistä ehdoista, jotka eivät sisälly tähän ohjekirjaan. 3. Tekijänoikeus Tätä ohjekirjaa on käytettävä luottamuksellisesti. Sitä saa kierrättää vain hyväksytyn henkilöstön puitteissa. Sitä ei saa antaa kolmansille osapuolille. Kaikki asiakirjat ovat tekijänoikeuden suojaamia. Asiakirjojen tai edes niiden osien jakelu tai muun tyyppinen monistaminen, hyväksikäyttö tai tiedoksianto on kielletty, ellei sitä ole muulla tavalla määritetty. Rikkomuksista seuraa rangaistus ja korvausvelvollisuus. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia aineettoman omistuksen oikeuksia. 4. Yleiset turvallisuusohjeet Tässä ohjekirjassa olevien tietojen ja toimenpiteiden laiminlyönti tai huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille, eläimille, ympäristölle tai aineelliselle omaisuudelle. Turvamääräysten noudattamatta jättäminen tai muiden suojatoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vahinko- tai menetystapauksessa vastuuvelvollisuuden raukeamiseen. Määritykset Käyttäjä: luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa tuotteen ja käyttää sitä tai jolle sen käyttö on sopimusvelvollisuuden perusteella uskottu. Päämies: laillisesti ja liiketoiminnallisesti vastuuvelvollinen asiakas rakennusprojektien toimeksiannossa. Vastuuhenkilö: pääurakoitsijan tai käyttäjän nimeämä toimiva edustaja. Ammattitaitoinen henkilö (AH): kuka tahansa henkilö, jolla ammattikoulutuksen, kokemuksen ja viimeaikaisen ammatillisen toiminnan perusteella on vaadittava ammattitaito. Tämä merkitsee, että kyseisellä henkilöllä on asiaankuuluvien kansallisten ja sisäisten turvamääräysten tuntemus. Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit Vaara - sähkövirtaa Näiden varoitusten sivuuttaminen voi: vaarantaa terveyttä aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai muuta vahinkoa johtaa yksittäisten osien ylikuormittumiseen ja vahinkoon tai muuten heikentää yksikön toimintaa. Huomautus - varoitus virheistä ja vääristä perusolettamuksista Harkitse tarkkaan virheiden ja väärien asennusolosuhteiden vaikutukset! Näiden varoitusten sivuuttaminen voi johtaa: vakavaan henkilövahinkoon yksittäisten osien ylikuormitukseen ja vahingoittumiseen! tai yksikön toiminnan heikkenemiseen. 3

4 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö Seuraavilla sivuilla on esitetty vaatimukset, toimenpiteet tekniset ja muut tiedot, joiden perusteella asiaankuuluvat henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisesti sen aiottuun tarkoitukseen. Vastuullisten henkilöiden tai heidän vaadittaviin palveluihin nimeämiensä henkilöiden on luettava huolellisesti tämä ohjekirja ja ymmärrettävä se. Tällaisia palveluita ovat mm: säilytys, kuljetus, asennus, sähköasennus, käyttöönotto ja uudelleenkäynnistäminen, käyttö, huolto, tarkastus, korjaaminen ja purkaminen. Mikäli tuotetta tullaan käyttämään tehtaissa/laitoksissa, jotka eivät täytä harmonisoituja eurooppalaisia ohjesääntöjä ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvia teknisiä määräyksiä ja ohjeistoja, on tällä asiakirjalla puhtaasti informatiivinen ja viitteellinen tarkoitus. Koska yksikkö voi joutua milloin tahansa rajoittamattoman tarkastuksen kohteeksi, on tämä ohjekirja pidettävä asennetun yksikön läheisyydessä, ainakin käyttötilan puitteissa. Kelpoisuusvaatimukset, oletukset Kaikilla on oltava asiaankuuluvat edellytykset vaadittavien palveluiden suorittamiseen ja heidän on kyettävä siihen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Käyttäjän tehtävänä on henkilökunnan vastuualue, pätevyys ja valvonta. Vaadittava palvelu Ammattiryhmä Asiaankuuluva kelpoisuus Säilytys, kuljetus Logistiikka, kuljetus, varastointi Kuljetus- ja varastoinnin asiantuntija Asennus, purkaminen, korjaaminen, huolto, uudelleen käyttöönotto lisäosien asentamisen tai muutosten jälkeen, testaus. Asennus- ja rakennuspalvelut (LVI) LVI-asiantuntija. Käyttöönotto konfiguroinnin jälkeen (yleinen), uudelleen käyttöönotto sähkökatkon jälkeen (päätelaitteen ja SPC-ohjausyksikön kanssa työskentely) Sähköasennus Sähkölaitteiden ensimmäinen ja toistuva tarkastus Painelaitteiden käyttöönottoa edeltävä ja toistuva tarkastus Sähkötekniikka Ammatillisen tarkastuslaitoksen asennus- ja rakennuspalvelut Henkilö, jolla on koulutus ja joka tuntee tämän ohjekirjan. Sähkötekniikan/-asennusasiantuntija Ammattitaitoinen henkilö (AH), jolla on sähkötekniikan pätevyys Ammattitaitoinen henkilö (AH) Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen Flamcon edustajat tai muut heidän nimeämänsä henkilöt kertovat käyttöohjeista toimitusneuvottelujen yhteydessä tai pyydettäessä. Koulutus vaadittavia palveluita varten, asennus, purkaminen, käyttöönotto, käyttö, tarkastus, huolto ja korjaus, kuuluvat osana Flamcon haarakonttoreiden huoltoinsinöörien tai nimettyjen huoltosopimusyhtiöiden valmennukseen/jatkokoulutukseen. Kyseinen koulutus käsittelee pikemminkin paikalla esiintyviä vaatimuksia kuin suorituskykyä. Paikalla tapahtuvia palveluita ovat mm. kuljetus, käyttötilan valmistelu vaadittavine pohjarakennuksineen järjestelmän sovittamiseksi ja vaadittavine hydrauliikka- ja sähköliitoksineen, sähköasennus paisunta-automaatin virtalähdettä varten sekä IT-laitteiston vaatimien signaalijohtimien asennus. Tarkoituksenmukainen käyttö Suljetut veteen perustuvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joissa erillinen paisunta-automaatti voi absorboida lämpötilasta johtuvat järjestelmän veden (lämmönsiirtoaineen) tilavuusvaihtelut ja ohjaa vaadittavaa käyttöpainetta. Veteen perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat EN standardin alaisia. Yli 105 ºC:n lämpötiloihin ja järjestelmiin, joiden teho on yli 1 MW, sovelletaan lisämääräyksiä ja -ohjesääntöjä. Urakoitsijan/käyttäjän on selvitettävä lisävarotoimet ilmoitetulta laitokselta. Käyttö samanlaisissa järjestelmissä (esim. lämmönsiirtojärjestelmät prosessiteollisuudessa tai teknisesti käsitelty lämpö) voi vaatia erikoistoimenpiteitä. Asia on selvitettävä täydentävistä asiakirjoista. 4

5 Tavaroiden vastaanotto Toimitetut tavarat on verrattava kuormakirjassa lueteltuihin tuotteisiin ja tarkastettava, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Pakkauksesta purkaminen, asentaminen ja käyttöönotto voidaan aloittaa vasta kun on tarkastettu, että tuote vastaa tilausprosessin ja sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta. Erityisesti sallittujen käyttö- ja rakenneparametrien ylittäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, osien vaurioitumiseen ja henkilövahinkoon. Ellei tuote ole asianmukaisessa kunnossa tai jos lähetys on muulla tavalla väärä, ei tuotetta saa käyttää.! Kuljetus, säilytys, purkaminen Varusteet toimitetaan pakkausyksiköissä sopimuksen määritysten mukaan tai tiettyä kuljetustapaa tai ilmastovyöhykettä varten vaadittavien määräysten mukaan. Ne vastaavat vähintään Flamco STAG GmbH:n pakkausohjeiston vaatimuksia. Kyseisen ohjeiston mukaan astiat toimitetaan vaakasuorassa ja yksiköt pystysuorassa asennossa, kukin kertalavoille pakattuna. Lavoja voidaan kuljettaa hyväksytyillä haarukkatrukeilla vaakasuorassa. Kiepahtamisen välttämiseksi haarukat on säädettävä mahdollisimman suurien ulkomittojen mukaan. Kyseistä tuotetta kuljetettaessa on haarukoiden oltava mahdollisimman alhaalla ja tuotteen suorassa kulmassa haarukoihin nähden. Mikäli pakkauksia voidaan nostaa nostolaitteella, on niihin merkitty asianmukaiset nostokohdat. Tärkeä ilmoitus: Pakatut tuotteet pitää kuljettaa mahdollisimman lähelle kuviteltua asennuspaikkaa ja on varmistettava, että paikalla on vaakasuora, tukeva alusta, jolla tuotteet voivat seistä. Huomautus: Ryhdythän turvatoimenpiteisiin varmistaaksesi, ettei astia lavalta ja pakkauksesta poistamisen jälkeen pyörähdä ympäri, keikahda tai keinu. Tyhjien astioiden nostamista ja liikuttamista varten ennen asentamista on käytettävissä tarkoituksenmukaisia nostosilmukoita. Niitä pitää käyttää kaksittain; vältä sivuun vetämistä. Kun yksikkö on poistettu lavalta ja pakkauksesta, on sitä siirrettävä vetämällä sopivalla alustalla. Käytä menetelmiä, jotka estävät hallitsemattoman kaatumisen, liukumisen tai keikahtamisen. Tavaroita voidaan myös varastoida pakkauksissaan. Kun laitteet on poistettu pakkauksistaan, on ne laitettava paikalleen yleiset varotoimenpiteet huomioiden. Laitteita ei saa pinota päällekkäin. Käytä ainoastaan sallittuja nostolaitteita ja turvallisia työkaluja ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Käyttötila Määrittely: tila, joka täyttää sovellettavat eurooppalaiset säännöt, eurooppalaiset ja harmonisoidut standardit ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvat tekniset määräykset ja ohjeistot. Tässä ohjekirjassa kuvatun paisunta-automaatin käyttöä varten näissä tiloissa on yleensä laitteistot lämmöntuottamiseen ja -jakeluun, veden lämmitykseen ja täydennykseen sekä sähkön tuotantoon ja jakeluun, kuten mittaus, säätötekniikka ja IT. Asiattomilta ja kouluttamattomilta henkilöiltä pitää pääsy sinne olla rajoitutettu tai kielletty. Paisunta-automaatin asennuspaikan pitää taata esteetön ja vaaraton toiminta, huolto, ylläpito, tarkastus, korjaus, asennus ja purkaminen. Paineistusyksikön laitteiston asennussijainnin lattian on oltava taattava pitävä vakavuus. On pidettävä mielessä, että maksimivoimiin voivat vaikuttaa nettopaino sekä vesitilavuus. Ellei vakavuutta voidaan taata, on vaarana astian keikahtaminen tai liikkuminen, jonka seurauksen toiminnallisten vikojen lisäksi voivat olla henkilövahingot. Ympäröivässä ilmassa ei saa olla johtavia kaasuja eikä korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa on räjähdysvaara. Kun varoventtiili aukeaa astian ylipaineen estämiseksi tai kalvon vuoto johtaa ylivuotoon ilmanpaineen tasoitusaukon kohdalla, järjestelmästä poistuu vettä. Prosessista riippuen veden lämpötila voi olla 70 ºC tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä voi johtaa palovamman aiheuttamaan henkilövahinkoon. Varmista, että kyseinen vesi voidaan vaaratta poistaa turvallisella viemäröinnillä ja käytettävissä on turvallinen vedenpoistotapa tai vedenkerääjä vesijärjestelmävahinkojen välttämiseksi (huomioi lisäaineiden mahdollinen vaikutus pohjaveteen!). Tulvinutta laitteistoa ei saa käyttää. Mikäli sähkölaitteisiin tulee oikosulku, vedessä olevat henkilöt tai muut olennot voivat kuolla sähköiskuun. Lisäksi voi tulla toimintahäiriö tai yksittäiset osat voivat vedenkyllästyksestä tai korroosiosta johtuen vahingoittua osittain tai korjauskelvottomiksi. Melun vähennys Laitteistot pitää rakentaa pitäen melunvaimennustoimenpiteet mielessä. Etenkin yksikön tärinöitä (moduulin runko, putkisto) voidaan vaimentaa käyttämällä kosketuspintojen välissä eristettä. Pumppumoduulin ääniemissioita ilmaan voidaan pienentää käyttämällä moduulin kantta (lisävaruste). HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS Direktiivin 2006/42/EY määräämä HÄTÄPYSÄYTYS-mahdollisuus on käytettävissä ohjausyksikössä olevalla päävirtakytkimellä. Kytkin erottaa vaiheet ja neutraalit. Mikäli tarvitaan lisäturvatoimenpiteitä HÄTÄSAMMUTUS-mahdollisuudella lämmönkehittimen toteutuksesta ja toimintatavasta riippuen, on ne asennettava paikalla. 5

6 Henkilösuojaimet Kun suoritetaan mahdollisia vaarallisia töitä ja muita toimintoja (esim. hitsaus), on käytettävä henkilösuojaimia henkilövahinkojen estämiseksi tai pienentämiseksi, ellei muihin toimenpiteisiin voida ryhtyä. Näiden on täytettävä pääurakoitsijan tai käyttötilan käyttäjän tai kyseessä olevan paikan vaatimukset. Ellei mitään vaatimuksia ole asetettu, automaatin käyttämiseen ei tarvita henkilösuojaimia. Vähimmäisvaatimuksena on hyvin sopiva vaatetus ja tukevat, suljetut ja liukumattomat jalkineet. Muihin palveluihin vaaditaan kyseessä olevaa toimintaa varten tarvittava suojavaatetus ja -varustus (esim. kuljetus ja kokoonpano: hyvin sopiva vaatetus, jalkasuojat [turvajalkineet, joissa kärkikovikkeet], päänsuojus [turvakypärä], käsisuojat [turvahanskat]; ylläpito, korjaus, kunnostus: hyvin sopivat työvaatteet, jalkasuojat, käsisuojat, silmä/naamasuojus [suojasilmälasit]). Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien Yhdessä paisunta-automaatin kanssa käytettyjen laitteiden on taattava, ettei sallittua käyttölämpötilaa tai sallittua keskilämpötilaa (lämmönsiirtoaine) voida ylittää. Ylipaine ja -lämpötila voivat johtaa osien ylikuormittumiseen, osien korjaamattomiin vahinkoihin, toiminnan menetykseen ja tuloksena voi olla vakava henkilövahinko ja omaisuusvahingot. Suojatoimenpiteet on tarkastettava säännöllisesti. Järjestelmän vesi Palamaton vesi, jossa ei ole kiinteitä tai pitkäkuituisia aineita, joka ei ole vaarallista toiminnalle sisältönsä johdosta eikä vaikuta paisunta-automaatin vettä sisältäviin osiin tai vahingoita niitä (esim.: paineenalaiset osat, kalvo, astian liitos). Järjestelmävettä sisältäviä osia ovat putkijohdot, astiaan liitetyt letkut, laitteet ja järjestelmäliitokset, kuten venttiilit ja varusteet, niiden kuoret, anturit, pumput, itse astia ja astian kalvo. Väärän väliaineen käyttö voi johtaa heikentyneeseen toimintaan, osien vahingoittumiseen ja sen seurauksena vakavaan henkilövahinkoon ja vaurioihin. suojatoimenpiteet Toimitettu laitteisto on varustettu tarvittavilla turvalaitteilla. Niiden toimivuuden testaamiseksi tai niiden asennusarvojen palauttamiseksi on laitteisto ensin otettava pois käytöstä. Järjestelmän ottamiseksi pois käytöstä on virta katkaistava ja hydrauliikka lukittava. Mekaaniset vaarat: Pumpun tuulettimen keskiön kotelo suojaa käyttäjiä liikkuvien osien aiheuttamilta henkilövahingoilta. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että se on tarkoituksenmukainen ja kiinni paikallaan. Paisunta-automaatit, joissa on suojakotelot, on suojattu likaa vastaan, estää asiaankuulumattoman käytön ja minimoi melupäästön. Sähköiset vaarat: Sähkökäyttöisten osien suojausluokka estää sähköiskusta johtuvat henkilövahingot, jotka voivat olla kuolettavia. Suojausluokka on yleensä IP54 (5: mahdotonta työntää rautalankaa sisään, pölysuojattu, 4: roiskevesisuojattu). Ennen käyttöönottoa on ohjausyksikön kannen, pumpun syötön kannen, kierteitettyjen kaapeliläpivientien ja venttiilien liitintulppien toimivuus tarkastettava. Asennetut paine- ja tilavuusanturit toimivat erittäin matalalla suojajännitteellä. Vältä ohjausyksikköön sähköisesti liitettyjen lisävarusteiden hitsaamista. Hitsauksen hajavirta tai väärä maakosketus voi johtaa tulipalovaaraan ja yksikön osien vahingoittumiseen (esim. ohjausyksikkö). Ulkoiset voimat Vältä ulkoisia voimia (esim. lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat, virtausvaihtelut tai virtaus- ja paluulinjoilla olevat kuolleet painot). Ne voivat aiheuttaa vesiputkiin vahinkoja/vuotoa, kojeen vakavuuden horjumista ja edelleen vikaantumista, johon liittyy huomattavia materiaali- ja henkilövahinkoja. 6

7 Käyttöönottoa edeltävä tarkastus, toistuvat tarkastukset Ne takaavat toiminnallisen turvallisuuden ja sen noudattamisen sovellettavien eurooppalaisten sääntöjen, eurooppalaisten ja harmonisoitujen standardien ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvien teknisten määräysten ja ohjeistojen mukaisesti. Omistajan tai käyttäjän on järjestettävä tarvittavat tarkastukset; toimenpiteiden aikataulunmukaisuuden ja jäljitettävyyden takia on pidettävä tarkastus- ja kunnossapitopäiväkirjaa. Toiminnanvarmistustarkastukset (neuvoston direktiivin 89/665/ETY saksalaisen toteuttamisen mukaan). Painelaite, astia Kategoria Astia [Liite II Nimellisdirektiivi tilavuus 97/23/EY, kaavio 2] (litraa) Käyttöönottoa edeltävä tarkastus [ 14] Tarkastaja II Ammattitaitoinen henkilö (AH) Toistuva tarkastus [ 15 (5)] Aikaväli, maksimi aika [v]/tarkastaja Ulkoinen Sisäinen Voima Maksimiaikaa ei määritetty. Käyttäjän on määritettävä valmistajan antamien tietojen, käyttökokemuksen ja kuorman perusteella. Ammattitaitoinen henkilö voi suorittaa tarkastuksen. III Ammattitaitoinen henkilö (AH) Ei sovellettavissa [ 15 (6)] 5/AH maks. 10/AH [ 17, liite 5, 7. (3)] 10 / AH Vaaditaan vähintään, kun kunnossapitotyö suoritetaan astian sisäpuolella (esim. puhdistaminen, kalvon vaihtaminen) [ 15 (10)] Kun kyseessä ovat sisäiset tarkastukset, silmämääräinen tarkastus voidaan korvata vastaavilla menetelmillä ja kun kyseessä on lujuuskoe, staattinen painetesti voidaan korvata samanlaisilla ei-tuhoavilla menetelmillä, elleivät kyseiset testit olisi muuten mahdollisia järjestelmän rakenteen takia tai merkityksellisiä järjestelmän toimintatavan takia. Sähkölaitteiden tarkastukset, toistuva tarkastus Omaisuuden vakuuttajan/käyttäjän ohjeista riippumatta on suositeltavaa tarkastaa Flamcomatin sähkölaitteet ja lämmitys- ja jäähdytyslaitteisto todistettavasti puolentoista vuoden välein (ks. myös DIN EN (2007)).! Kunnossapito ja korjaus Nämä palvelut voidaan suorittaa ainoastaan, kun järjestelmä on sammutettu tai ellei paisunta-automaattia tarvita. Paineistuslaitteet on otettava pois käytöstä ja suojattava tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä, kunnes kunnossapitotyö on lopetettu. Ota huomioon, että turvapiirit ja tiedonsiirrot voivat sammutuksen aikana laukaista turvaketjun tai johtaa virheellisiin tietoihin. Lämmitys- tai jäähdytysyksikön kokonaisuutta koskevia olemassa olevia ohjeita on noudatettava. Hydrauliikkakomponentit pysäytetään sulkemalla asiaankuuluvat osat, tyhjentämällä ne turvajärjestelmän vedenpoistolla käytettävissä olevien tyhjennysliitosten kautta ja vapauttamalla paine. Huomautus: Virtaa johtavissa osissa (astia, pumput, kotelot, letkut, putket, oheislaitteet) olevan järjestelmäveden maksimi lämpötila voi olla jopa 70 C tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä aiheuttaa palovammavaaran. Virtaa johtavissa osissa voi järjestelmäveden maksimipaine olla sama kuin kyseessä olevan varoventtiilin maksimi asetuspaine. Astia, nimellispaine 2 baaria, varoventtiili, maks. 2 baaria; pumppuyksikön nimellispaine 6, 10 tai 16 baaria; varoventtiili maks. 6, 10 tai 16 baaria. Käytä tarvittaessa silmä/kasvosuojaimia, jos silmät tai kasvot voivat vahingoittua lentävistä osista tai ruiskuavista nesteistä. Sähkövarusteet (ohjausyksikkö, pumput, venttiilit, oheislaitteet) pysäytetään katkaisemalla virta ohjausyksikköön. Virtalähteen on oltava pois kytkettynä työn ajaksi. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen tai vaihtaminen ilman lupaa on kielletty. Niin toimiminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon ja vaarantaa toiminnallisen turvallisuuden. Ne mitätöivät myös tuotteen vastuuvelvollisuuden mukaiset vahingonkorvausvaatimukset. Tämän tyyppisten toimenpiteiden kohdalla suositellaan yhteyden ottoa Flamcon tekniseen myynti- ja palveluosastoon ( ). 7

8 Ilmeinen väärinkäyttö Käyttö väärällä jännitteellä ja/tai taajuudella. Käyttö asiattomissa järjestelmärakenteissa. Ei-sallittujen asennusmateriaalien käyttö. Muita vaaroja Rakenneosien ylikuormitus odottamattomien äärimmäisarvojen ilmestyessä. Jatkuva riskikäyttö muuttuneissa, ei-sallituissa ympäristöolosuhteissa. Jatkuva riskikäyttö turvallisuusvalvontaosien ollessa poissa käytöstä tai kun niissä on toimintahäiriö. 5. Tuotekuvaus Tämän ohjekirjan sisältö koskee vakiototeutuksen teknisiä tietoja. Niihin kuuluvat tiedot lisävarusteista ja muista kokoonpanoista, kun se on tarkoituksenmukaista. Mikäli toimitukseen sisältyy lisävarusteena tulevia lisäosia, tämän ohjekirjan lisäksi toimitetaan lisäasiakirjoja. Lisäasiakirjat SPC-moduuli, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle SPC-moduuli, SD-kortti SPC-moduuli, RD485, tiedostoprotokolla Flamcomat, täyttö Flamcomat, vedenpoisto Flamcomat, anturin liitäntä Flamcomat, kytkentäkaavio SPCx-lw Flamcomat, kytkentäkaavio SPCx-hw SPC-moduulin vaihtoliitin RS485 -> LONWorks Flamcomat, lämpötila-anturi Minimipaineen rajoitin Easycontact Asiakirjanro MC00049/ /fin Asiakirjanro MC00050/ /fin Asiakirjanro MC00051/ /fin Asiakirjanro MC00052/ /fin Asiakirjanro MC00053/ /fin Asiakirjanro MC00054/ /fin Asiakirjanro MC00055/ /fin Asiakirjanro MC00056/ /fin Asiakirjanro MC00057/ /fin Asiakirjanro MC00058/ /fin Asiakirjanro MC00059/ /fin Asiakirjanro MC00060/ /fin Toimintaperiaate Paineanturi tarkkailee jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä esiintyvistä lämpötilan vaihteluista johtuvia painetasojen vaihteluita. Todellisten painetasojen vertaaminen ohjelmoitaviin nimellisiin arvoihin aiheuttaa venttiilin avaamiseen (paineen lasku poistamalla vettä), mikäli arvo ylittyy (lämpötilan nousu) ja pumpun käynnistämiseen (paineen nosto syöttämällä vettä), mikäli paine laskee nimellisarvon alle (lämpötilan lasku), Tyhjennetty tai syötetty vesimäärä poistetaan tai lisätään astiaan. Jatkuva ohjelmoitavien nimellisarvojen vertaaminen astian tilavuusanturin rekisteröimiin vaihteleviin tilavuuksiin estää ylitäyttymisen ja tyhjäkäymisen, mahdollistamalla samalla tilavuusmäärän kasvamisen lisäämällä veden menetykset. Astiassa ja lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmässä olevien olevien vesimäärien paine-ero mahdollistaa liuenneiden kaasujen vapauttamisen. Vaihtoehtoinen ylimääräinen vedenvaihto lisää vapautettavan kaasun määrää. Erotettu (vapautettu) kaasu purkautuu sitten ilmaan. Auki ulkoilmaan Ilmanpoisto Ohjausyksikkö Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä Kalvo, veden säilytys Pump M Paineanturi Tilavuusanturi Venttiili 8

9 Merkinnät Arvokilpi - Astia: Arvokilpi - Pumppumoduuli: Kuljetustiiviste Type: Type: Typ : N de série: Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale: Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible: Permissible working overpressure : Zulässiger Betriebsüberdruck : Surpression d` essai : Test overpressure : Prüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible: Permissible working temperature min. / max. : Zulässige Betriebstemperatur min. / max. : Arvokilpi - Ohjausyksikkö: Flamco STAG GmbH Genthin GERMANY Année de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer s marking Marque distinctive du constructeur Herst ellerkennzeichen 0045 C Nennspannung : Nominal voltage : Tension nominale : Nominale spanning : Nennstrom : Nominal current : Courant nominal : Nominale stroom : Type : Type : N de série : Serial-No. : Typ : Serien-Nr. : Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; Genthin; Germany Année de fabrication : Tension assignée d'emploi : Nombre de phase : Year of manufacture : Rated operational voltage : V Number of phases : Herstellungsjahr : Bemessungsbetriebsspannung : Phasenzahl : Fréquence : Courant de coupure : Mesure de la courant de court-circuit : Frequency : Cut-off current : A Rated short-circuit current : A Frequenz : Volllaststrom : Bemessungskurzschluss-Strom : Protection : Numeró de dessin : Degree of protection : Drawing number : Schutzart : Dokumentationsnummer : Nennleistung : Nominal power : Puissance assignée : Nominaal vermogen : Typ : Type : Type : Type : A Zulässiger Betriebsüberdruck : Permissible working overpressure : Surpression de service admissible : Toelaatbare werkdruk : Serien-Nr. : Serial-No. : N de Série : Volgnummer : Zulässige Medientemperatur min. / max. : Permissible media temperature min. / max. : Température de média mini. / maxi. admissible : Toegestane temperatuur media : Herstellungsjahr : Year of manufacture : Année de fabrication : Jaar van vervaardiging : kw Zulässige Umgebungstemperatur min. / max. : Permissible ambient temperature min. / max. : Température de ambiante mini. / maxi. admissible : C Toelaatbare omgevingstemperatuur min. / max. : bar C! Nach Montage: Transportsicherung entfernen. After mounting: Remove the transport safety. Après I'installation: Retirez la sécurité des transports. Na montage: Verwijder de veiligheid van het vervoer. Sähkövaroitukset: Huolto: Attention, high voltage! Opening by qualified personnel only. Disconnect the unit from the power supply before opening it. Achtung, gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen. Vor dem Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Järjestelmävirtaus: Järjestelmäpaluu: Pumppu: Venttiili: System System Pompe Pomp Valve Pump Pumpe Valve Ventiel Ventil Järjestelmävirtaus: moduulin liittymä järjestelmän paluulinjaan (syöttövesi) Järjestelmäpaluu: moduulin liittymä järjestelmän paluulinjasta (syöttövesi) Pumppu: astian liittymä imupuolella (joustava liitos, joustava liitos anturista) Venttiili: astian liittymä tyhjennysventtiilipuolella (joustava liitos, joustava liitos anturista) Liitinkaavio SPCx-lw: SPCx-lw p Flamco Read the manual! Bedienanweisung lesen! ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! = 4 3 B A data V / signal + +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO NC N L N L 1 2 5A 30 VDC 5A 30 VDC 5A 250 VAC 5A 250 VAC refill / drain ohmic load ohmic load Com M3/3.1 V3/3.1 M1 V4 K1/MS1 fault refill / drain N L M2 V5 K2/MS2 0-10V 0-10V COM RS V _ + option extra-low voltage COM RS232 option high voltage extra-low voltage SPC terminal N L N L N L N L pressure Com niveau Com V1 V1.1 V2/ V 50/60Hz mains supply high voltage tc gs drs ps accessory F1/2 MS1/2 9

10 Liitinkaavio SPCx-hw-1-1: = COM RS B A data V _ + option extra-low voltage V / signal + +24V / signal + option _ signal +24V / signal + signal _ +24V / signal + signal _ sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO Com fault NC 5A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load SPCx-hw-1-1 p Flamco ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! COM RS232 SPC terminal extra-low voltage V 0-10V Com pressure niveau ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! Read the manual! Bedienanweisung lesen! tc gs drs ps accessory A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load N L1 refill / drain N L1 N L N L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 N 400V 50/60Hz high voltage refill / drain M3/3.1 V3/3.1 V1 V1.1 V2/2.1 M1 mains supply Liitinkaavio SPCx-hw-1-2: = COM RS B A data V _ + option extra-low voltage V / signal V / signal + option _ signal + 24V / signal + signal _ + 24V / signal + signal _ sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO Com fault NC 5A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load SPCx-hw-1-2 p Flamco ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! COM RS232 SPC terminal extra-low voltage V 0-10V Com pressure niveau ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spa nnung von 250VAC anliegen! Read the manual! Bedienanweisung lesen! tc gs drs ps accessory A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load N L1 refill / drain N L1 N L1 N L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 N 400V 50/60Hz high voltage refill / drain M3/3.1 V3/3.1 V1 V1.1 V2/2.1 M1 M2 mains supply 10

11 Liitinkaavion lyhenteiden aakkosellinen sanasto Huom! esitetyt kytkinasetukset ovat virrattomassa, kytkemättömässä tilassa. accessory (SPC:n laajennusosa, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle, lisävaruste) COM COM-liitäntä; sarjaportti Com Yhteinen portti data (Tiedostoprotokolla, lisävaruste) drs (Kalvorikkoanturi, lisävaruste) extra low voltage Matala suojajännite fault Virheilmoitus, koottuvirheilmoitus. Näytetty kytkimen asetus on virhe. F1/2 MS1/2 (Moottorin piirikytkin 1/2; moottorin piirikytkinyhdistelmä 1/2, SPCx-hw) gs (Kaasutunnistin, valinnainen kaasutunnistimen joustava liitos) high voltage Automaatissa olevien merkintöjen mukainen jännite mains supply Virran syöttö mpl (Minimipaineen rajoitin, lisävaruste) M3/3.1 V3/3.1 Moottori 3 (täydennys, täydentävä) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste); Venttiili 3 (täydennys) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste) M1 V4 K1/MS1 Moottori 1 (paineistus); Venttiili 4 (ei sovellettavissa); Kytkin 1 / Moottorin piirikytkinyhdistelmä 1, SPCx-hw M2 V5 K2/MS2 Moottori 2 (paineistus); Venttiili 5 (ei sovellettavissa); Kytkin 2 / Moottorin piirikytkinyhdistelmä 2, SPCx-hw niveau Taso, sisältö ohmic load Resistiivinen kuorma, vastus option (ei sovellettavissa) pressure Paine pwm (Pulssivesimittari, lisävaruste) ps (Painekytkin; minimitason pintakytkin, täydennyspumppu, lisävaruste) refill / drain Täydennys / (tyhjennys, lisävaruste) sensors Anturit tc (Lämpötilakytkin, lisävaruste) V1; 1.1 Venttiili 1, 1.1; rinnakkain, paineistusventtiili (painehäviö) V2 Venttiili 2; paineistusventtiili (painehäviö) V2.1 Venttiili 2.1 (ei sovellettavissa) Pumppuyksikön tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] [1] Pumppumäärä [2] Pumppuluokka, käyrän vaihteluväli: [3] Pumpun valmistaja [4] Käyttöjännitteen nimellisjännite [Hz] MP: Yksi pumppu DP: Kaksi pumppua M

12 Ohjaimen tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] [1] Ohjain: [2] Kotelo ja toteutus; [3] Jännite [4] Moott. lkm. [5] Moottorin piirikytkinalue [A] [6] Käynnistystyyppi [7] Faasin tarkkailu ja SPC SPCx [x: Laiteversio] SPCx [x: Laiteversio] SPCx [x: Laiteversio] lw: matala ulostulo (Yht. <=2,2 kw) hw: korkea ulostulo (Yht. <=2,2 kw<=3,0 kw) 1: 400V50Hz 1 2 1: 1,1-1,6 2: 1,4-2,0 3: 1,8-2,5 4: 2,2-3,2 5: 2,8-4,0 6: 3,5-5,0 7: 4,5-6,3 8: 5,5-8,0 9: 7,0-10,0 1: Suorakäynn. 2: Pehmeäkäynn. 1: Ulkop. Tilavuus-paine analoginen läsnä 2: ei läsnä Yleiskatsaus komponentteihin 2 Liitäntä, valmiiksi koottu, sis. litteät tiivisteet. 2.1 Itsetyhjentävä palloventtiili (astia), jossa litteä tiiviste, ohjausyksikön aukko. 2.2 Joustava paine/imuletku. 2.3 Putken mutka ja litteä tiiviste, astian liitos. 1 Teräksinen perusastia, jossa sisäänrakennettu vaihdettava butyylikumikalvo paisuntaveden absorbointia varten ulkoilman erotusoloissa. 1.1 Astian arvokilpi 1.2 Ilmareikä, ilmausventtiili, jossa ilman sisääntulon esto vapautuneen kaasun vapauttamiseksi ilmaan. 1.3 Astian sisäosan ilmanpaineentasausaukko (astian sisäosan ja kalvon pinnan välinen tila) 1.4 Nostokoukku, kuorman ripustus kuljetusta varten 1.5 Astian yhdyslaippa, jossa sisäinen ilmanpoistoventtiili, kierteinen liitäntä, tyhjennysventtiili ja pumpun imuputki, kummassakin litteä tiiviste (merkintä). 1.6 Säädettävät jalat. 1.7 Tasoanturi, jossa pyöreä kierreliitin. 1.8 Tasoanturin signaalijohto 1.9 Palloventtiili kondenssiveden poistoa varten Pumpun ja venttiilin liitosmerkinnät. 12

13 MP M-2-50 (M M) DP M-2-50 (D M)! 3 Pumppuyksikkö, ohjausmoduuli sis. arvokilven. 3.1 Pumppuvirtaus, järjestelmävirtaus (merkintä) 3.2 Painekytkin 3.3 Pumppu 1, jossa manuaalinen ilmanpoisto (kuusioruuvi ja tiiviste) 3.4 Pumppu 2, jossa manuaalinen ilmanpoisto (kuusioruuvi ja tiiviste) 3.5 Pumppu 1, kierrättävä upotettava moottori A Nopeudenvalintakytkin, asetuksena maks.! B Tuuletusaukko (halkioruuvi ja tiiviste) 3.6 Pumppu 2, kierrättävä upotettava moottori A Nopeudenvalintakytkin, asetuksena maks.! B Tuuletusaukko (halkioruuvi ja tiiviste) 3.7 Purkausputken venttiili, järjestelmän poisto (merkintä) 3.8 Hiukkassuodatin 3.9 Vastaventtiili 3.10 Käsisäätöventtiili 1 (kaavio) 3.11 Käsisäätöventtiili 2 (kaavio) 3.12 Solenoidiventtiili, ylivuotoventtiili nro Solenoidiventtiili, ylivuotoventtiili nro täydennyslinja, sisältäen sulkuventtiilin (kuulauimuri), joustavan paineletkun, vesimittarin, solenoidiventtiilin nro 3 ja vastaventtiilin (lisävaruste) 3.15 Eristävä täyte ja tyhjennysventtiili 3.16 Varoventtiili - astia 3.17 Palloventtiili-järjestelmäliitos (valinnainen) 3.18 Automaatti-ilmaus, jossa ilman sisääntulon esto (MP DP ) 3.19 Ohjausyksikkö, SPCx-lw sisältäen arvokilven 3.20 Pumpun poistoventtiili 13

14 MP (M 10) DP (D 10) A 3.14 A Katso nimet ja paikat sivulta

15 MP (M 60) , 3.20 DP (D 60) A A , , Katso nimet ja paikat sivulta

16 SPCx-lw Kaapeliläpiviennit, Gable glands, vakio Standard toteutus execution Cable Kaapeliläpiviennit, glands, Maximum maksimitoteutus execution Ohjausyksikkö SPCx 2 Ohjausyksikkö SPCx-lw 3 Ohjausyksikkö SPCx-hw 4 Päävirtakytkin L, N; Päällä: "punainen valo" 5 Päävirtakytkin L1, L2, L3, N; Päällä: "Näyttö, kohta 19; ledi, kohta 15 päällä" 6 Ohjausyksikkö kansi auki, sisänäkymä 7 Liitinportin kaavio (katso liitinkaavio) 8 Ohjausyksikön arvokilpi 9 Sähkövaroitukset 10 Huoltoyhteystiedot 11 Porttiaukot, aukot 1-4 (SPC:n laajennus, lisävaruste) (Lisämoduuleille saa aukkoja murtokohdasta) 12 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-lw -liitinkaavio) 13 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-hw -liitinkaavio) 14 RS485-sarjapottiliitin (tiedostoprotokolla, lisävaruste) 15 Varoitusledit, taustavalaistu * Ledi, keltainen palaa: Automaattitila pois; ohjain on konfiguronititilassa tai käyttöönottovalikko ei ole valmis. Ledi, vihreä palaa: Liitin on päällä; SPC on liitetty SPC-päätelaitteeseen Ledi, punainen palaa: järjestelmävirhe, identtinen kohdan 23 kanssa 16 Mikrosulake F1; 16 A T; laitteistosuoja 17 Mikrosulake F2; 400 ma T; lisälaitteistosuoja Venttiili 1, 1.1, 2; (lähtöportti nro: 42, 43 / 45, 46 / 48, 49) 18 SPC-päätelaite (näyttö ja käyttöpaneeli) 19 Graafinen näyttö, jossa taustavalo (himmennin energiansäästötilassa) 20 Anturipainike: "Takaisin" tai toiminnot näkyvät näytöllä. 21 Anturipainike, avaa avaintoiminnot näyttötiedoissa tai huoltoyhteys näyttömerkinnän mukaan 22 Anturipainike: "Vahvistettu...Enter" 23 Anturipainike: "Virhekutsu" 24 Anturiliukukosketin, valitsin 25 Taustavalo päällä, kun avaintoiminto on valmis 26 SPC-päätelaitteen syöttöjohto 27 RS232-portti, SPC-päätelaite 28 Kansitulpat, SPC-päätelaitteen kiinnitysreiät 29 Kansitulpat, kaapeliläpivientien kierteiset kiinnitysreiät 30 Kierteiset kaapeliläpiviennit 31 Moottori 1 moottorin piirikytkinyhdistelmä (vain MP-toteutukset) 32 Moottori 2 moottorin piirikytkinyhdistelmä (MP- ja DP-toteutukset) * lisäviittauksia (analyysi). 16

17 SPCx-hw-1-2 Kaapeliläpiviennit, vakio toteutus Kaapeliläpiviennit, maksimitoteutus 17

18 6. Asennus Asennus! Sovita automaatti-ilmaus (toimitetaan erikseen) ja avaa punaista ruuvikantta vain yksi kierros. Huomautus: ellei ruuvikantta avata, astiaan voi muodostua liiallinen paine. Kaasun purkautuminen on rajoitettua. Poista kantavuusanturissa oleva kuljetussinetti, kun perusastia on pystytetty aiottuun paikkaan eikä sitä tarvitse enää siirtää. Yritä välttää tähän anturiin kohdistuvat iskut ja varmista, että anturi on alustalla, joka ei heikennä paineanturin toimintaa. Säädä jalan korkeussäätimellä astia pystysuoraan asentoon. Käytä kahta magneettista pystyvesivaakaa. Varmista, ettei perusastiaan pysty vaikuttamaan mitkään ulkoiset voimat (esim. astian päälle asetetut työkalut, sivuihin nojaavat tavarat). Älä kiinnitä perusastiaa maahan, jolle se on pystytetty (älä käytä minkäänlaista kiinnitystä, joka voi vaikuttaa haittaavasti astiaan, esim. jalkojen upotus sementtiin tai kalkkiin, astian tai sen jalkojen hitsaaminen, kiinnikkeet tai sidokset rakenteen runkoon tai tarpeistoon). Aseta pumppumoduuli, perusastia ja lisäsäiliö samalle korkeudelle. Neuvo: Jos astiat ovat eri tasoilla: tilavuusanturin lukema ei vastaa astian todellista tilavuutta. Sen seurauksena virheilmoitukset, astiassa olevasta todellisesta (riittävästä) vesimäärästä riippumatta, voivat heikentää järjestelmän paineen ylläpitokykyä. Jos astiat ja yksikkö ovat eri tasoilla: vaarallinen paineen muodostus yksikön ja astian välisessä liitoksessa voisi johtaa luvattoman alhaiseen tilavuusvirtaan tai paineennousun häviöön. Varmistu, että perusastian ja yksikön asennuspaikan määrää liitos. Astian liitos Astian liitoksen muodostaa sähköinen tai hydraulinen yhteys pumppumoduuliin. Katso asennuskaavio ja malliasennus liitteestä 1. Huomioithan seuraavat kohdat ennen paisunta-astian täyttämistä ja käyttöönottoa:! Asenna astian ja pumppumoduulin välinen liitos. Huomautus: varmista, että pumppumoduulin ja perusastian välinen yhteys muodostetaan toimitetuilla joustavilla paineletkuilla (liitos). Pane merkille liitoksissa olevat "pumppu"- ja "venttiili"-kilvet ja muodosta asianmukainen yhteys pumppumoduulista astiaan. Älä yhdistä ristiin ja asenna astian yhdyslaippa tarvittaessa siten, että siihen sopivat rinnakkaisputken varusteet. Käytä toimitettua litteätä tiivistettä. Yhdistä signaalijohto pikaliittimellä kantavuusanturiin. Ruuvaa tämä liitos kokonaan liittimeen (tiiveysluokka IP67). Avaa astian (perusastia, väliastia) ja pumppumoduulin välisen liitoksen kansiventtiili. 18

19 Vastaventtiili Täyttöliitäntä Täyttöliitäntä on liitettävä ohjausyksikköön. Täytön varmistamiseksi on keskimääräisen asetetun syöttöpaineen oltava noin 4 6 baaria (maks. 8 baaria). Korkeat syöttöpaineet voivat vaatia vesi-iskun estävät laitteet (paineenalennusventtiili). Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Kiinnitä syöttö sulkuventtiilillä varustettuun täyttöletkuun (siten kuin toimitettu). Vältä letkun vetokuormitukset, alle 50 mm:n taittosäteet ja kokoon puristumiset.! Jos täytön syöttö liitetään päävesijohtoon, on sarjaan yhdistettävä paluuvirtauksen estäjä ja suodatin. Asenna tämä lisälaite vaakasuoraan, sovita sen eteen sulkuventtiili (vihje: puhdista suodatin säännöllisesti ja vaihda suodattimet tarvittaessa). Huomautus: Liitä sulkuventtiili täytön sisääntuloon. Tyhjennysliitos Jotta tilavuusvirran tyhjentäminen varmistetaan, kun varoventtiili ja paluuvirtauksen estäjä (lisävarusteita) avataan, on Flamcomat-laitteiston asennuspaikan lähellä oltava tyhjennyspaikka viemäriin. Asenna paluuvirtauksen estäjää varten tyhjennyssuppilo ja tarvittaessa tyhjennysputki. Palloventtiili Järjestelmän liitos Järjestelmän liitos pitää yhdistää lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Liitoksen pitäisi mieluiten olla lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän paluuvirtaan. Huomioithan, että yli 70 ºC:n lämpötila järjestelmän liitoksessa ylittäisi pumpun/kalvon sallitun kuormituksen ja johtaisi osien vahingoittumiseen. (Paisuntalinjojen täydellinen eristäminen voi nostaa ohjausyksikön ja kalvon lämpökuormitusta.) Varmista, että tämä liitos on yhteydessä lämmitys/jäähdytysgeneraattoriin ja ettei syöttökohtaan vaikuta mitkään ulkoiset hydrauliset paineet (hydraulitasapaino, jakopäät jne). Paisuntalinjojen kiinnitys riippuu virtauksesta. Asennettaessa > 5 metrin pituisia paisuntalinjoja: käytä vähintään yhtä nimellishalkaisijakokoa suurempia putkia kuin pumppumoduulissa. Vältä ohjausyksikön järjestelmäliitokselle aiheutuvia ylimääräisiä kuormituksia (lämpölaajenemisesta, virtausvaihteluista, kuolleet painot jne.). Laitteissa, joissa virtauslämpötilat ovat > 100 ºC (kuuma haara), pitää olla minimipaineen rajoitin paisuntalinjassa (järjestelmän tyhjennys, venttiilintyhjennysputkisto). Liitteestä 1 näkyy sijainti. Käytä projektin mukaista tiivistysainetta ja putkistoa; huomioithan kuitenkin ainakin kyseessä olevan paisuntalinjan suurimman sallitun tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan arvot (ohjausyksikkö/järjestelmän sisäänmeno ja ulostulo).! Sijoita ohjausyksiköstä tulevan järjestelmäliitoksen välittömään läheisyyteen vastaventtiilin, jota ei voi tahattomasti sulkea. Huomautus: Sulje ohjausyksikössä olevien järjestelmän sisäänmenon ja ulostulon kansiventtiili. 19

20 Sähköasennus Virtalähteen toimitus, (suoja)maajohdon liitos ja johdonsuojaus on tehtävä vastuullisen sähköyhtiön ohjesääntöjen ja asianmukaisten standardien mukaisesti. Kytkennässä virtalähteeseen on käytettävä ETY -pistoke/pistorasia-yhdistelmää, jossa on kuormakytkin. Sen pitää olla kiinninapsautettavaa tyyppiä tahattoman irrottamisen estämiseksi. Moduuleille, joiden laskettu kokonaisteho on yli 3 kw (ks. liite 3), suositellaan tämän yhdistelmän lukitsemista yhdistetyllä katkaisijalla, jolloin liittäminen ja irrottaminen on mahdollista vain katkaisijan ollessa POIS-asennossa. Tällainen virrankatkaisuasetelma pitää olla sellaiseksi merkitty, helppokäyttöinen ja sopivasti sijoitettu pumppumoduulin läheisyyteen. Neuvo: asenna maaliitoksen ja potentiaalin tasausjohtimen väliin potentiaalin tasaus. Sähkökaapeleiden minimi halkaisijan, laadun ja tyypin on noudatettava paikalla vallitsevia näitä sovelluksia koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Sähköiset ohjausliittimet on yhdistettävä asennuspaikassa päävirtalähteeseen asiaankuuluvan käyttöjännitteen mukaan. Tarvittava tekniset tiedot löytyvät liitteessä olevista liitinkaavioista. Liitteessä ovat myöskin tarvittavat tiedot kytkentäsignaalien, ohjauksen ja ulkoisen virransyötön linjoista lisäkytkentöjä tai osoitinlaitteita varten (kuten minimipaineen rajoitin). Valmiissa järjestelmässä käyttäjä voi ohjelmoida ohjausyksikköön konfigurointi- ja järjestelmästä riippuvat parametrit. 7. Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Dokumentoi käyttöönottomenettely (toimenpiteet ja asetukset).! Tarkasta, että kaikki käyttöä edeltävät asennukset ja muut toimenpiteet on kokonaan suoritettu (esim. sähkövirta saatavissa ja yhdistetty, toimivat tai aktiiviset sulakkeet, laite tiivis, tilavuusanturin kuljetusturva poistettu). Huomautus: Varmista, että perusastiassa ei ole vettä, ennen kuin kaikki käyttöönottotoimenpiteet on saatettu loppuun. Säädä pumppumoduulin säätöventtiili (ks. liite 2). Täytä ja ilmaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä (ei astia!) Tarkista täyttölinjan toimintakunto. Avaa täyttöliittymässä oleva kuristusventtiili ja joustavan liitoksen (astialiitos) sulkuventtiili. Kytke ohjausyksikkö PÄÄLLE ja aja alkuvalikkomenettely (sivu 23: valikkomerkintöjen yleiskuva, rivit ). Käynnistysmenettelyä seuraa täydennyksen kytkeminen PÄÄLLE. Kun saavutetaan n. 7 % täyttöaste (katso näyttö), kytke ohjausyksikkö POIS ja ilmaa pumppu tai pumput (sivu 14 kohdat 3.5 B, 3.6 B, sivut 15 ja 16 kohta 3.20). Mikäli pumpuissa on automaatti-ilmaukset, on ne avattava kääntämällä punaista kantta kierroksen verran. Suuremmat pumppumoduulit kuin MP/DP 20 voidaan täyttää/ilmata täyttö- ja tyhjennysventtiilin kautta (KFE) (sivut 16 ja 17 kohta 3.15), jos ilmausruuvi on kiinni. Avaa kylmän haaran syöttökohdan sulkuventtiili (järjestelmävirtaus ja -paluu). Sinetöi sulkuventtiili (auki-asentoon). Tässä ohjekirjassa olevien suoritettavien toimenpiteiden loppuun suorittaminen, teknisten tietojen tarkastelu ja siinä olevat suositukset ja selvitykset johtavat siihen, että paisunta-automaatti on toimintavalmis. KYTKE OHJAUSYKSIKKÖ PÄÄLLE. 20

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 sennus- ja Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Yleistä 3 1.1. Tietoa tästä käsikirjasta 3 1.2. Muut toimitetut asiakirjat 3 1.3. Flamco-tuotteiden käyttö 3 1.4. Lisäapua ja -tietoja 3 1.5.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Käsikirja - Finnish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot