Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flamcomat. Asennus- ja käyttöohjekirja. Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö"

Transkriptio

1 Flamcomat Asennus- ja Järjestelmän paineensäätö Aktiivinen ilmanpoisto Täyttö MC00018/ /fin Käännetty alkuperäisversiosta MC00018/ /ger 2011 Flamco b.v.

2 Sisältö Flamco B.V. Amersfoortseweg LJ Bunschoten Alankomaat P F S I LPO-Invest Oy Engineering Rikhard Nymanintie Helsinki Suomi P F S I Flamcon toimipiste Technopolis-kiinteistö, Teknobulevardi Vantaa Suomi P F S I Sisältö 1. Vastuuvelvollisuus 3 2. Takuu 3 3. Tekijänoikeus 3 4. Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit 3 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö 4 Kelpoisuusvaatimukset, oletukset 4 Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen 4 Tarkoituksenmukainen käyttö 4 Tavaroiden vastaanotto 5 Kuljetus, säilytys, purkaminen 5 Käyttötila 5 Melun vähennys 5 HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS 5 Henkilösuojaimet 6 Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien 6 Järjestelmän vesi 6 suojatoimenpiteet 6 Ulkoiset voimat 6 Käyttöönottoa edeltävä tarkastus, toistuvat tarkastukset 7 Toiminnanvarmistustarkastukset 7 Sähkölaitteiden tarkastukset, toistuva tarkastus 7 Kunnossapito ja korjaus 7 Ilmeinen väärinkäyttö 8 Muita vaaroja 8 5. Tuotekuvaus 8 Toimintaperiaate 8 Merkinnät 9 Liitinkaavio SPCx-lw: 9 Pumppuyksikön tunnusnro 11 Ohjaimen tunnusnro 12 Yleiskatsaus komponentteihin Asennus 18 Asennus 18 Astian liitos 18 Täyttöliitäntä 19 Tyhjennysliitos 19 Järjestelmän liitos 19 Sähköasennus Käyttöönotto 20 Ensimmäinen käyttöönotto 20 Käyttöönotto, täyttöaste ja käyttölämpötila 21 Ohjausyksikkö, käyttöönotto 22 Yleiskuva valikkovalinnoista 22 Ilmanpoistotoiminnon lepotilavälien asetukset 23 Valikkokuvakkeiden selitykset 23 Käyttövalikko, konfigurointivalinnat 24 Virheviestit 25 Uudelleen käynnistys Kunnossapito 29 Astian tyhjennys / täyttö Käytöstä poistaminen, purkaminen 30 Liite 1: Tekniset tiedot, tiedotukset 31 Ympäristöolosuhteet 31 Minimietäisyydet, huolto- ja korjaustilaa. 31 Esimerkkejä asennuksesta 32 Liite 2: Tekniset tiedot, tiedotukset, hydrauliikkalaitteet 33 Astia, käyttöominaisuudet 34 Pumppumoduuli, mitat ja painot 34 Pumppumoduuli, käyttöominaisuudet 34 Pumppumoduuli, säätöventtiili, asetusarvot 35 Pumppumoduuli, täydennys, virtausnopeus 35 Liite 3: Tekniset tiedot, tiedotukset, sähkölaitteet 36 Ohjausyksikkö, nimellisominaisuudet 36 Ohjausyksikkö, Liitinkaavio 37 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 38 Tässä ohjekirjassa olevien sivujen kokonaismäärä 38 (Nimilehden kuva: Pumppumoduuli D 60, pumppumoduuli M 02, 400 l:n perusastia.) 2

3 1. Vastuuvelvollisuus Kaikki tässä olevat tekniset tiedot, aineisto ja ilmoitukset ovat oikeita julkaisuhetkellä. Tiedot ovat parhaan tietomme mukaan nykyisten tutkimustulostemme ja kokemustemme summa. Pidätämme oikeuden tässä julkaisussa mainitun Flamco-tuotteen tulevaan kehitystyöhön liittyviin teknisiin muutoksiin. Näin ollen tekniset tiedot, kuvaukset tai kuvat eivät voi johtaa mihinkään oikeuksiin. Tekniset kuvat, piirustukset tai kaaviot eivät välttämättä vastaa todellisia kokoonpanoja tai osia siten kuin ne on toimitettu. Piirustukset ja kuvat eivät ole oikeassa mittasuhteessa ja niissä on symboleja ja yksinkertaistuksia. 2. Takuu Takuumääritykset löytyvät yleisistä ehdoista, jotka eivät sisälly tähän ohjekirjaan. 3. Tekijänoikeus Tätä ohjekirjaa on käytettävä luottamuksellisesti. Sitä saa kierrättää vain hyväksytyn henkilöstön puitteissa. Sitä ei saa antaa kolmansille osapuolille. Kaikki asiakirjat ovat tekijänoikeuden suojaamia. Asiakirjojen tai edes niiden osien jakelu tai muun tyyppinen monistaminen, hyväksikäyttö tai tiedoksianto on kielletty, ellei sitä ole muulla tavalla määritetty. Rikkomuksista seuraa rangaistus ja korvausvelvollisuus. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia aineettoman omistuksen oikeuksia. 4. Yleiset turvallisuusohjeet Tässä ohjekirjassa olevien tietojen ja toimenpiteiden laiminlyönti tai huomioon ottamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille, eläimille, ympäristölle tai aineelliselle omaisuudelle. Turvamääräysten noudattamatta jättäminen tai muiden suojatoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vahinko- tai menetystapauksessa vastuuvelvollisuuden raukeamiseen. Määritykset Käyttäjä: luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa tuotteen ja käyttää sitä tai jolle sen käyttö on sopimusvelvollisuuden perusteella uskottu. Päämies: laillisesti ja liiketoiminnallisesti vastuuvelvollinen asiakas rakennusprojektien toimeksiannossa. Vastuuhenkilö: pääurakoitsijan tai käyttäjän nimeämä toimiva edustaja. Ammattitaitoinen henkilö (AH): kuka tahansa henkilö, jolla ammattikoulutuksen, kokemuksen ja viimeaikaisen ammatillisen toiminnan perusteella on vaadittava ammattitaito. Tämä merkitsee, että kyseisellä henkilöllä on asiaankuuluvien kansallisten ja sisäisten turvamääräysten tuntemus. Käsikirjassa käytetyt varoitusmerkit Vaara - sähkövirtaa Näiden varoitusten sivuuttaminen voi: vaarantaa terveyttä aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai muuta vahinkoa johtaa yksittäisten osien ylikuormittumiseen ja vahinkoon tai muuten heikentää yksikön toimintaa. Huomautus - varoitus virheistä ja vääristä perusolettamuksista Harkitse tarkkaan virheiden ja väärien asennusolosuhteiden vaikutukset! Näiden varoitusten sivuuttaminen voi johtaa: vakavaan henkilövahinkoon yksittäisten osien ylikuormitukseen ja vahingoittumiseen! tai yksikön toiminnan heikkenemiseen. 3

4 Tämän ohjekirjan tarkoitus ja käyttö Seuraavilla sivuilla on esitetty vaatimukset, toimenpiteet tekniset ja muut tiedot, joiden perusteella asiaankuuluvat henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisesti sen aiottuun tarkoitukseen. Vastuullisten henkilöiden tai heidän vaadittaviin palveluihin nimeämiensä henkilöiden on luettava huolellisesti tämä ohjekirja ja ymmärrettävä se. Tällaisia palveluita ovat mm: säilytys, kuljetus, asennus, sähköasennus, käyttöönotto ja uudelleenkäynnistäminen, käyttö, huolto, tarkastus, korjaaminen ja purkaminen. Mikäli tuotetta tullaan käyttämään tehtaissa/laitoksissa, jotka eivät täytä harmonisoituja eurooppalaisia ohjesääntöjä ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvia teknisiä määräyksiä ja ohjeistoja, on tällä asiakirjalla puhtaasti informatiivinen ja viitteellinen tarkoitus. Koska yksikkö voi joutua milloin tahansa rajoittamattoman tarkastuksen kohteeksi, on tämä ohjekirja pidettävä asennetun yksikön läheisyydessä, ainakin käyttötilan puitteissa. Kelpoisuusvaatimukset, oletukset Kaikilla on oltava asiaankuuluvat edellytykset vaadittavien palveluiden suorittamiseen ja heidän on kyettävä siihen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Käyttäjän tehtävänä on henkilökunnan vastuualue, pätevyys ja valvonta. Vaadittava palvelu Ammattiryhmä Asiaankuuluva kelpoisuus Säilytys, kuljetus Logistiikka, kuljetus, varastointi Kuljetus- ja varastoinnin asiantuntija Asennus, purkaminen, korjaaminen, huolto, uudelleen käyttöönotto lisäosien asentamisen tai muutosten jälkeen, testaus. Asennus- ja rakennuspalvelut (LVI) LVI-asiantuntija. Käyttöönotto konfiguroinnin jälkeen (yleinen), uudelleen käyttöönotto sähkökatkon jälkeen (päätelaitteen ja SPC-ohjausyksikön kanssa työskentely) Sähköasennus Sähkölaitteiden ensimmäinen ja toistuva tarkastus Painelaitteiden käyttöönottoa edeltävä ja toistuva tarkastus Sähkötekniikka Ammatillisen tarkastuslaitoksen asennus- ja rakennuspalvelut Henkilö, jolla on koulutus ja joka tuntee tämän ohjekirjan. Sähkötekniikan/-asennusasiantuntija Ammattitaitoinen henkilö (AH), jolla on sähkötekniikan pätevyys Ammattitaitoinen henkilö (AH) Henkilökunnan pätevyyden kehittäminen Flamcon edustajat tai muut heidän nimeämänsä henkilöt kertovat käyttöohjeista toimitusneuvottelujen yhteydessä tai pyydettäessä. Koulutus vaadittavia palveluita varten, asennus, purkaminen, käyttöönotto, käyttö, tarkastus, huolto ja korjaus, kuuluvat osana Flamcon haarakonttoreiden huoltoinsinöörien tai nimettyjen huoltosopimusyhtiöiden valmennukseen/jatkokoulutukseen. Kyseinen koulutus käsittelee pikemminkin paikalla esiintyviä vaatimuksia kuin suorituskykyä. Paikalla tapahtuvia palveluita ovat mm. kuljetus, käyttötilan valmistelu vaadittavine pohjarakennuksineen järjestelmän sovittamiseksi ja vaadittavine hydrauliikka- ja sähköliitoksineen, sähköasennus paisunta-automaatin virtalähdettä varten sekä IT-laitteiston vaatimien signaalijohtimien asennus. Tarkoituksenmukainen käyttö Suljetut veteen perustuvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joissa erillinen paisunta-automaatti voi absorboida lämpötilasta johtuvat järjestelmän veden (lämmönsiirtoaineen) tilavuusvaihtelut ja ohjaa vaadittavaa käyttöpainetta. Veteen perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat EN standardin alaisia. Yli 105 ºC:n lämpötiloihin ja järjestelmiin, joiden teho on yli 1 MW, sovelletaan lisämääräyksiä ja -ohjesääntöjä. Urakoitsijan/käyttäjän on selvitettävä lisävarotoimet ilmoitetulta laitokselta. Käyttö samanlaisissa järjestelmissä (esim. lämmönsiirtojärjestelmät prosessiteollisuudessa tai teknisesti käsitelty lämpö) voi vaatia erikoistoimenpiteitä. Asia on selvitettävä täydentävistä asiakirjoista. 4

5 Tavaroiden vastaanotto Toimitetut tavarat on verrattava kuormakirjassa lueteltuihin tuotteisiin ja tarkastettava, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Pakkauksesta purkaminen, asentaminen ja käyttöönotto voidaan aloittaa vasta kun on tarkastettu, että tuote vastaa tilausprosessin ja sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta. Erityisesti sallittujen käyttö- ja rakenneparametrien ylittäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, osien vaurioitumiseen ja henkilövahinkoon. Ellei tuote ole asianmukaisessa kunnossa tai jos lähetys on muulla tavalla väärä, ei tuotetta saa käyttää.! Kuljetus, säilytys, purkaminen Varusteet toimitetaan pakkausyksiköissä sopimuksen määritysten mukaan tai tiettyä kuljetustapaa tai ilmastovyöhykettä varten vaadittavien määräysten mukaan. Ne vastaavat vähintään Flamco STAG GmbH:n pakkausohjeiston vaatimuksia. Kyseisen ohjeiston mukaan astiat toimitetaan vaakasuorassa ja yksiköt pystysuorassa asennossa, kukin kertalavoille pakattuna. Lavoja voidaan kuljettaa hyväksytyillä haarukkatrukeilla vaakasuorassa. Kiepahtamisen välttämiseksi haarukat on säädettävä mahdollisimman suurien ulkomittojen mukaan. Kyseistä tuotetta kuljetettaessa on haarukoiden oltava mahdollisimman alhaalla ja tuotteen suorassa kulmassa haarukoihin nähden. Mikäli pakkauksia voidaan nostaa nostolaitteella, on niihin merkitty asianmukaiset nostokohdat. Tärkeä ilmoitus: Pakatut tuotteet pitää kuljettaa mahdollisimman lähelle kuviteltua asennuspaikkaa ja on varmistettava, että paikalla on vaakasuora, tukeva alusta, jolla tuotteet voivat seistä. Huomautus: Ryhdythän turvatoimenpiteisiin varmistaaksesi, ettei astia lavalta ja pakkauksesta poistamisen jälkeen pyörähdä ympäri, keikahda tai keinu. Tyhjien astioiden nostamista ja liikuttamista varten ennen asentamista on käytettävissä tarkoituksenmukaisia nostosilmukoita. Niitä pitää käyttää kaksittain; vältä sivuun vetämistä. Kun yksikkö on poistettu lavalta ja pakkauksesta, on sitä siirrettävä vetämällä sopivalla alustalla. Käytä menetelmiä, jotka estävät hallitsemattoman kaatumisen, liukumisen tai keikahtamisen. Tavaroita voidaan myös varastoida pakkauksissaan. Kun laitteet on poistettu pakkauksistaan, on ne laitettava paikalleen yleiset varotoimenpiteet huomioiden. Laitteita ei saa pinota päällekkäin. Käytä ainoastaan sallittuja nostolaitteita ja turvallisia työkaluja ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Käyttötila Määrittely: tila, joka täyttää sovellettavat eurooppalaiset säännöt, eurooppalaiset ja harmonisoidut standardit ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvat tekniset määräykset ja ohjeistot. Tässä ohjekirjassa kuvatun paisunta-automaatin käyttöä varten näissä tiloissa on yleensä laitteistot lämmöntuottamiseen ja -jakeluun, veden lämmitykseen ja täydennykseen sekä sähkön tuotantoon ja jakeluun, kuten mittaus, säätötekniikka ja IT. Asiattomilta ja kouluttamattomilta henkilöiltä pitää pääsy sinne olla rajoitutettu tai kielletty. Paisunta-automaatin asennuspaikan pitää taata esteetön ja vaaraton toiminta, huolto, ylläpito, tarkastus, korjaus, asennus ja purkaminen. Paineistusyksikön laitteiston asennussijainnin lattian on oltava taattava pitävä vakavuus. On pidettävä mielessä, että maksimivoimiin voivat vaikuttaa nettopaino sekä vesitilavuus. Ellei vakavuutta voidaan taata, on vaarana astian keikahtaminen tai liikkuminen, jonka seurauksen toiminnallisten vikojen lisäksi voivat olla henkilövahingot. Ympäröivässä ilmassa ei saa olla johtavia kaasuja eikä korkeita pöly- tai höyrypitoisuuksia. Tulenarkojen kaasujen läsnä ollessa on räjähdysvaara. Kun varoventtiili aukeaa astian ylipaineen estämiseksi tai kalvon vuoto johtaa ylivuotoon ilmanpaineen tasoitusaukon kohdalla, järjestelmästä poistuu vettä. Prosessista riippuen veden lämpötila voi olla 70 ºC tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä voi johtaa palovamman aiheuttamaan henkilövahinkoon. Varmista, että kyseinen vesi voidaan vaaratta poistaa turvallisella viemäröinnillä ja käytettävissä on turvallinen vedenpoistotapa tai vedenkerääjä vesijärjestelmävahinkojen välttämiseksi (huomioi lisäaineiden mahdollinen vaikutus pohjaveteen!). Tulvinutta laitteistoa ei saa käyttää. Mikäli sähkölaitteisiin tulee oikosulku, vedessä olevat henkilöt tai muut olennot voivat kuolla sähköiskuun. Lisäksi voi tulla toimintahäiriö tai yksittäiset osat voivat vedenkyllästyksestä tai korroosiosta johtuen vahingoittua osittain tai korjauskelvottomiksi. Melun vähennys Laitteistot pitää rakentaa pitäen melunvaimennustoimenpiteet mielessä. Etenkin yksikön tärinöitä (moduulin runko, putkisto) voidaan vaimentaa käyttämällä kosketuspintojen välissä eristettä. Pumppumoduulin ääniemissioita ilmaan voidaan pienentää käyttämällä moduulin kantta (lisävaruste). HÄTÄPYSÄYTYS/HÄTÄSAMMUTUS Direktiivin 2006/42/EY määräämä HÄTÄPYSÄYTYS-mahdollisuus on käytettävissä ohjausyksikössä olevalla päävirtakytkimellä. Kytkin erottaa vaiheet ja neutraalit. Mikäli tarvitaan lisäturvatoimenpiteitä HÄTÄSAMMUTUS-mahdollisuudella lämmönkehittimen toteutuksesta ja toimintatavasta riippuen, on ne asennettava paikalla. 5

6 Henkilösuojaimet Kun suoritetaan mahdollisia vaarallisia töitä ja muita toimintoja (esim. hitsaus), on käytettävä henkilösuojaimia henkilövahinkojen estämiseksi tai pienentämiseksi, ellei muihin toimenpiteisiin voida ryhtyä. Näiden on täytettävä pääurakoitsijan tai käyttötilan käyttäjän tai kyseessä olevan paikan vaatimukset. Ellei mitään vaatimuksia ole asetettu, automaatin käyttämiseen ei tarvita henkilösuojaimia. Vähimmäisvaatimuksena on hyvin sopiva vaatetus ja tukevat, suljetut ja liukumattomat jalkineet. Muihin palveluihin vaaditaan kyseessä olevaa toimintaa varten tarvittava suojavaatetus ja -varustus (esim. kuljetus ja kokoonpano: hyvin sopiva vaatetus, jalkasuojat [turvajalkineet, joissa kärkikovikkeet], päänsuojus [turvakypärä], käsisuojat [turvahanskat]; ylläpito, korjaus, kunnostus: hyvin sopivat työvaatteet, jalkasuojat, käsisuojat, silmä/naamasuojus [suojasilmälasit]). Sallitun paineen/lämpötilatasojen ylittämien Yhdessä paisunta-automaatin kanssa käytettyjen laitteiden on taattava, ettei sallittua käyttölämpötilaa tai sallittua keskilämpötilaa (lämmönsiirtoaine) voida ylittää. Ylipaine ja -lämpötila voivat johtaa osien ylikuormittumiseen, osien korjaamattomiin vahinkoihin, toiminnan menetykseen ja tuloksena voi olla vakava henkilövahinko ja omaisuusvahingot. Suojatoimenpiteet on tarkastettava säännöllisesti. Järjestelmän vesi Palamaton vesi, jossa ei ole kiinteitä tai pitkäkuituisia aineita, joka ei ole vaarallista toiminnalle sisältönsä johdosta eikä vaikuta paisunta-automaatin vettä sisältäviin osiin tai vahingoita niitä (esim.: paineenalaiset osat, kalvo, astian liitos). Järjestelmävettä sisältäviä osia ovat putkijohdot, astiaan liitetyt letkut, laitteet ja järjestelmäliitokset, kuten venttiilit ja varusteet, niiden kuoret, anturit, pumput, itse astia ja astian kalvo. Väärän väliaineen käyttö voi johtaa heikentyneeseen toimintaan, osien vahingoittumiseen ja sen seurauksena vakavaan henkilövahinkoon ja vaurioihin. suojatoimenpiteet Toimitettu laitteisto on varustettu tarvittavilla turvalaitteilla. Niiden toimivuuden testaamiseksi tai niiden asennusarvojen palauttamiseksi on laitteisto ensin otettava pois käytöstä. Järjestelmän ottamiseksi pois käytöstä on virta katkaistava ja hydrauliikka lukittava. Mekaaniset vaarat: Pumpun tuulettimen keskiön kotelo suojaa käyttäjiä liikkuvien osien aiheuttamilta henkilövahingoilta. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että se on tarkoituksenmukainen ja kiinni paikallaan. Paisunta-automaatit, joissa on suojakotelot, on suojattu likaa vastaan, estää asiaankuulumattoman käytön ja minimoi melupäästön. Sähköiset vaarat: Sähkökäyttöisten osien suojausluokka estää sähköiskusta johtuvat henkilövahingot, jotka voivat olla kuolettavia. Suojausluokka on yleensä IP54 (5: mahdotonta työntää rautalankaa sisään, pölysuojattu, 4: roiskevesisuojattu). Ennen käyttöönottoa on ohjausyksikön kannen, pumpun syötön kannen, kierteitettyjen kaapeliläpivientien ja venttiilien liitintulppien toimivuus tarkastettava. Asennetut paine- ja tilavuusanturit toimivat erittäin matalalla suojajännitteellä. Vältä ohjausyksikköön sähköisesti liitettyjen lisävarusteiden hitsaamista. Hitsauksen hajavirta tai väärä maakosketus voi johtaa tulipalovaaraan ja yksikön osien vahingoittumiseen (esim. ohjausyksikkö). Ulkoiset voimat Vältä ulkoisia voimia (esim. lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat, virtausvaihtelut tai virtaus- ja paluulinjoilla olevat kuolleet painot). Ne voivat aiheuttaa vesiputkiin vahinkoja/vuotoa, kojeen vakavuuden horjumista ja edelleen vikaantumista, johon liittyy huomattavia materiaali- ja henkilövahinkoja. 6

7 Käyttöönottoa edeltävä tarkastus, toistuvat tarkastukset Ne takaavat toiminnallisen turvallisuuden ja sen noudattamisen sovellettavien eurooppalaisten sääntöjen, eurooppalaisten ja harmonisoitujen standardien ja kyseisen ammattialan järjestöjen asiaankuuluvien teknisten määräysten ja ohjeistojen mukaisesti. Omistajan tai käyttäjän on järjestettävä tarvittavat tarkastukset; toimenpiteiden aikataulunmukaisuuden ja jäljitettävyyden takia on pidettävä tarkastus- ja kunnossapitopäiväkirjaa. Toiminnanvarmistustarkastukset (neuvoston direktiivin 89/665/ETY saksalaisen toteuttamisen mukaan). Painelaite, astia Kategoria Astia [Liite II Nimellisdirektiivi tilavuus 97/23/EY, kaavio 2] (litraa) Käyttöönottoa edeltävä tarkastus [ 14] Tarkastaja II Ammattitaitoinen henkilö (AH) Toistuva tarkastus [ 15 (5)] Aikaväli, maksimi aika [v]/tarkastaja Ulkoinen Sisäinen Voima Maksimiaikaa ei määritetty. Käyttäjän on määritettävä valmistajan antamien tietojen, käyttökokemuksen ja kuorman perusteella. Ammattitaitoinen henkilö voi suorittaa tarkastuksen. III Ammattitaitoinen henkilö (AH) Ei sovellettavissa [ 15 (6)] 5/AH maks. 10/AH [ 17, liite 5, 7. (3)] 10 / AH Vaaditaan vähintään, kun kunnossapitotyö suoritetaan astian sisäpuolella (esim. puhdistaminen, kalvon vaihtaminen) [ 15 (10)] Kun kyseessä ovat sisäiset tarkastukset, silmämääräinen tarkastus voidaan korvata vastaavilla menetelmillä ja kun kyseessä on lujuuskoe, staattinen painetesti voidaan korvata samanlaisilla ei-tuhoavilla menetelmillä, elleivät kyseiset testit olisi muuten mahdollisia järjestelmän rakenteen takia tai merkityksellisiä järjestelmän toimintatavan takia. Sähkölaitteiden tarkastukset, toistuva tarkastus Omaisuuden vakuuttajan/käyttäjän ohjeista riippumatta on suositeltavaa tarkastaa Flamcomatin sähkölaitteet ja lämmitys- ja jäähdytyslaitteisto todistettavasti puolentoista vuoden välein (ks. myös DIN EN (2007)).! Kunnossapito ja korjaus Nämä palvelut voidaan suorittaa ainoastaan, kun järjestelmä on sammutettu tai ellei paisunta-automaattia tarvita. Paineistuslaitteet on otettava pois käytöstä ja suojattava tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä, kunnes kunnossapitotyö on lopetettu. Ota huomioon, että turvapiirit ja tiedonsiirrot voivat sammutuksen aikana laukaista turvaketjun tai johtaa virheellisiin tietoihin. Lämmitys- tai jäähdytysyksikön kokonaisuutta koskevia olemassa olevia ohjeita on noudatettava. Hydrauliikkakomponentit pysäytetään sulkemalla asiaankuuluvat osat, tyhjentämällä ne turvajärjestelmän vedenpoistolla käytettävissä olevien tyhjennysliitosten kautta ja vapauttamalla paine. Huomautus: Virtaa johtavissa osissa (astia, pumput, kotelot, letkut, putket, oheislaitteet) olevan järjestelmäveden maksimi lämpötila voi olla jopa 70 C tai jopa ylittää sen, jos toiminta on virheellistä. Tämä aiheuttaa palovammavaaran. Virtaa johtavissa osissa voi järjestelmäveden maksimipaine olla sama kuin kyseessä olevan varoventtiilin maksimi asetuspaine. Astia, nimellispaine 2 baaria, varoventtiili, maks. 2 baaria; pumppuyksikön nimellispaine 6, 10 tai 16 baaria; varoventtiili maks. 6, 10 tai 16 baaria. Käytä tarvittaessa silmä/kasvosuojaimia, jos silmät tai kasvot voivat vahingoittua lentävistä osista tai ruiskuavista nesteistä. Sähkövarusteet (ohjausyksikkö, pumput, venttiilit, oheislaitteet) pysäytetään katkaisemalla virta ohjausyksikköön. Virtalähteen on oltava pois kytkettynä työn ajaksi. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen tai vaihtaminen ilman lupaa on kielletty. Niin toimiminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon ja vaarantaa toiminnallisen turvallisuuden. Ne mitätöivät myös tuotteen vastuuvelvollisuuden mukaiset vahingonkorvausvaatimukset. Tämän tyyppisten toimenpiteiden kohdalla suositellaan yhteyden ottoa Flamcon tekniseen myynti- ja palveluosastoon ( ). 7

8 Ilmeinen väärinkäyttö Käyttö väärällä jännitteellä ja/tai taajuudella. Käyttö asiattomissa järjestelmärakenteissa. Ei-sallittujen asennusmateriaalien käyttö. Muita vaaroja Rakenneosien ylikuormitus odottamattomien äärimmäisarvojen ilmestyessä. Jatkuva riskikäyttö muuttuneissa, ei-sallituissa ympäristöolosuhteissa. Jatkuva riskikäyttö turvallisuusvalvontaosien ollessa poissa käytöstä tai kun niissä on toimintahäiriö. 5. Tuotekuvaus Tämän ohjekirjan sisältö koskee vakiototeutuksen teknisiä tietoja. Niihin kuuluvat tiedot lisävarusteista ja muista kokoonpanoista, kun se on tarkoituksenmukaista. Mikäli toimitukseen sisältyy lisävarusteena tulevia lisäosia, tämän ohjekirjan lisäksi toimitetaan lisäasiakirjoja. Lisäasiakirjat SPC-moduuli, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle SPC-moduuli, SD-kortti SPC-moduuli, RD485, tiedostoprotokolla Flamcomat, täyttö Flamcomat, vedenpoisto Flamcomat, anturin liitäntä Flamcomat, kytkentäkaavio SPCx-lw Flamcomat, kytkentäkaavio SPCx-hw SPC-moduulin vaihtoliitin RS485 -> LONWorks Flamcomat, lämpötila-anturi Minimipaineen rajoitin Easycontact Asiakirjanro MC00049/ /fin Asiakirjanro MC00050/ /fin Asiakirjanro MC00051/ /fin Asiakirjanro MC00052/ /fin Asiakirjanro MC00053/ /fin Asiakirjanro MC00054/ /fin Asiakirjanro MC00055/ /fin Asiakirjanro MC00056/ /fin Asiakirjanro MC00057/ /fin Asiakirjanro MC00058/ /fin Asiakirjanro MC00059/ /fin Asiakirjanro MC00060/ /fin Toimintaperiaate Paineanturi tarkkailee jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä esiintyvistä lämpötilan vaihteluista johtuvia painetasojen vaihteluita. Todellisten painetasojen vertaaminen ohjelmoitaviin nimellisiin arvoihin aiheuttaa venttiilin avaamiseen (paineen lasku poistamalla vettä), mikäli arvo ylittyy (lämpötilan nousu) ja pumpun käynnistämiseen (paineen nosto syöttämällä vettä), mikäli paine laskee nimellisarvon alle (lämpötilan lasku), Tyhjennetty tai syötetty vesimäärä poistetaan tai lisätään astiaan. Jatkuva ohjelmoitavien nimellisarvojen vertaaminen astian tilavuusanturin rekisteröimiin vaihteleviin tilavuuksiin estää ylitäyttymisen ja tyhjäkäymisen, mahdollistamalla samalla tilavuusmäärän kasvamisen lisäämällä veden menetykset. Astiassa ja lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmässä olevien olevien vesimäärien paine-ero mahdollistaa liuenneiden kaasujen vapauttamisen. Vaihtoehtoinen ylimääräinen vedenvaihto lisää vapautettavan kaasun määrää. Erotettu (vapautettu) kaasu purkautuu sitten ilmaan. Auki ulkoilmaan Ilmanpoisto Ohjausyksikkö Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä Kalvo, veden säilytys Pump M Paineanturi Tilavuusanturi Venttiili 8

9 Merkinnät Arvokilpi - Astia: Arvokilpi - Pumppumoduuli: Kuljetustiiviste Type: Type: Typ : N de série: Serial-No. : Serien-Nr. : Capacité nominale: Nominal volume : Nenninhalt : Surpression de service admissible: Permissible working overpressure : Zulässiger Betriebsüberdruck : Surpression d` essai : Test overpressure : Prüfüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible: Permissible working temperature min. / max. : Zulässige Betriebstemperatur min. / max. : Arvokilpi - Ohjausyksikkö: Flamco STAG GmbH Genthin GERMANY Année de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : litres litre Liter bar bar Manufacturer s marking Marque distinctive du constructeur Herst ellerkennzeichen 0045 C Nennspannung : Nominal voltage : Tension nominale : Nominale spanning : Nennstrom : Nominal current : Courant nominal : Nominale stroom : Type : Type : N de série : Serial-No. : Typ : Serien-Nr. : Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; Genthin; Germany Année de fabrication : Tension assignée d'emploi : Nombre de phase : Year of manufacture : Rated operational voltage : V Number of phases : Herstellungsjahr : Bemessungsbetriebsspannung : Phasenzahl : Fréquence : Courant de coupure : Mesure de la courant de court-circuit : Frequency : Cut-off current : A Rated short-circuit current : A Frequenz : Volllaststrom : Bemessungskurzschluss-Strom : Protection : Numeró de dessin : Degree of protection : Drawing number : Schutzart : Dokumentationsnummer : Nennleistung : Nominal power : Puissance assignée : Nominaal vermogen : Typ : Type : Type : Type : A Zulässiger Betriebsüberdruck : Permissible working overpressure : Surpression de service admissible : Toelaatbare werkdruk : Serien-Nr. : Serial-No. : N de Série : Volgnummer : Zulässige Medientemperatur min. / max. : Permissible media temperature min. / max. : Température de média mini. / maxi. admissible : Toegestane temperatuur media : Herstellungsjahr : Year of manufacture : Année de fabrication : Jaar van vervaardiging : kw Zulässige Umgebungstemperatur min. / max. : Permissible ambient temperature min. / max. : Température de ambiante mini. / maxi. admissible : C Toelaatbare omgevingstemperatuur min. / max. : bar C! Nach Montage: Transportsicherung entfernen. After mounting: Remove the transport safety. Après I'installation: Retirez la sécurité des transports. Na montage: Verwijder de veiligheid van het vervoer. Sähkövaroitukset: Huolto: Attention, high voltage! Opening by qualified personnel only. Disconnect the unit from the power supply before opening it. Achtung, gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen. Vor dem Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Järjestelmävirtaus: Järjestelmäpaluu: Pumppu: Venttiili: System System Pompe Pomp Valve Pump Pumpe Valve Ventiel Ventil Järjestelmävirtaus: moduulin liittymä järjestelmän paluulinjaan (syöttövesi) Järjestelmäpaluu: moduulin liittymä järjestelmän paluulinjasta (syöttövesi) Pumppu: astian liittymä imupuolella (joustava liitos, joustava liitos anturista) Venttiili: astian liittymä tyhjennysventtiilipuolella (joustava liitos, joustava liitos anturista) Liitinkaavio SPCx-lw: SPCx-lw p Flamco Read the manual! Bedienanweisung lesen! ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! = 4 3 B A data V / signal + +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal +24V / signal + _ signal sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO NC N L N L 1 2 5A 30 VDC 5A 30 VDC 5A 250 VAC 5A 250 VAC refill / drain ohmic load ohmic load Com M3/3.1 V3/3.1 M1 V4 K1/MS1 fault refill / drain N L M2 V5 K2/MS2 0-10V 0-10V COM RS V _ + option extra-low voltage COM RS232 option high voltage extra-low voltage SPC terminal N L N L N L N L pressure Com niveau Com V1 V1.1 V2/ V 50/60Hz mains supply high voltage tc gs drs ps accessory F1/2 MS1/2 9

10 Liitinkaavio SPCx-hw-1-1: = COM RS B A data V _ + option extra-low voltage V / signal + +24V / signal + option _ signal +24V / signal + signal _ +24V / signal + signal _ sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO Com fault NC 5A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load SPCx-hw-1-1 p Flamco ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! COM RS232 SPC terminal extra-low voltage V 0-10V Com pressure niveau ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spannung von 250VAC anliegen! Read the manual! Bedienanweisung lesen! tc gs drs ps accessory A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load N L1 refill / drain N L1 N L N L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 N 400V 50/60Hz high voltage refill / drain M3/3.1 V3/3.1 V1 V1.1 V2/2.1 M1 mains supply Liitinkaavio SPCx-hw-1-2: = COM RS B A data V _ + option extra-low voltage V / signal V / signal + option _ signal + 24V / signal + signal _ + 24V / signal + signal _ sensors pressure niveau option 1 2 pwm mpl NO Com fault NC 5A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load SPCx-hw-1-2 p Flamco ATTENTION: Despite disconnecting from the main power line, you can maintain power 250VAC on terminals: 12; 13; 14; 16; 17! COM RS232 SPC terminal extra-low voltage V 0-10V Com pressure niveau ACHTUNG: Trotz Netztrennung kann, an den Klemmen: 12; 13; 14; 16; 17, eine Spa nnung von 250VAC anliegen! Read the manual! Bedienanweisung lesen! tc gs drs ps accessory A 30 VDC 5A 250 VAC ohmic load N L1 refill / drain N L1 N L1 N L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L / 1 / 2 / 3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 N 400V 50/60Hz high voltage refill / drain M3/3.1 V3/3.1 V1 V1.1 V2/2.1 M1 M2 mains supply 10

11 Liitinkaavion lyhenteiden aakkosellinen sanasto Huom! esitetyt kytkinasetukset ovat virrattomassa, kytkemättömässä tilassa. accessory (SPC:n laajennusosa, analoginen ulostulosignaali pinnanvalvontaan ja paineelle, lisävaruste) COM COM-liitäntä; sarjaportti Com Yhteinen portti data (Tiedostoprotokolla, lisävaruste) drs (Kalvorikkoanturi, lisävaruste) extra low voltage Matala suojajännite fault Virheilmoitus, koottuvirheilmoitus. Näytetty kytkimen asetus on virhe. F1/2 MS1/2 (Moottorin piirikytkin 1/2; moottorin piirikytkinyhdistelmä 1/2, SPCx-hw) gs (Kaasutunnistin, valinnainen kaasutunnistimen joustava liitos) high voltage Automaatissa olevien merkintöjen mukainen jännite mains supply Virran syöttö mpl (Minimipaineen rajoitin, lisävaruste) M3/3.1 V3/3.1 Moottori 3 (täydennys, täydentävä) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste); Venttiili 3 (täydennys) / 3.1 (vedenpoisto, lisävaruste) M1 V4 K1/MS1 Moottori 1 (paineistus); Venttiili 4 (ei sovellettavissa); Kytkin 1 / Moottorin piirikytkinyhdistelmä 1, SPCx-hw M2 V5 K2/MS2 Moottori 2 (paineistus); Venttiili 5 (ei sovellettavissa); Kytkin 2 / Moottorin piirikytkinyhdistelmä 2, SPCx-hw niveau Taso, sisältö ohmic load Resistiivinen kuorma, vastus option (ei sovellettavissa) pressure Paine pwm (Pulssivesimittari, lisävaruste) ps (Painekytkin; minimitason pintakytkin, täydennyspumppu, lisävaruste) refill / drain Täydennys / (tyhjennys, lisävaruste) sensors Anturit tc (Lämpötilakytkin, lisävaruste) V1; 1.1 Venttiili 1, 1.1; rinnakkain, paineistusventtiili (painehäviö) V2 Venttiili 2; paineistusventtiili (painehäviö) V2.1 Venttiili 2.1 (ei sovellettavissa) Pumppuyksikön tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] [1] Pumppumäärä [2] Pumppuluokka, käyrän vaihteluväli: [3] Pumpun valmistaja [4] Käyttöjännitteen nimellisjännite [Hz] MP: Yksi pumppu DP: Kaksi pumppua M

12 Ohjaimen tunnusnro [1] / [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] [1] Ohjain: [2] Kotelo ja toteutus; [3] Jännite [4] Moott. lkm. [5] Moottorin piirikytkinalue [A] [6] Käynnistystyyppi [7] Faasin tarkkailu ja SPC SPCx [x: Laiteversio] SPCx [x: Laiteversio] SPCx [x: Laiteversio] lw: matala ulostulo (Yht. <=2,2 kw) hw: korkea ulostulo (Yht. <=2,2 kw<=3,0 kw) 1: 400V50Hz 1 2 1: 1,1-1,6 2: 1,4-2,0 3: 1,8-2,5 4: 2,2-3,2 5: 2,8-4,0 6: 3,5-5,0 7: 4,5-6,3 8: 5,5-8,0 9: 7,0-10,0 1: Suorakäynn. 2: Pehmeäkäynn. 1: Ulkop. Tilavuus-paine analoginen läsnä 2: ei läsnä Yleiskatsaus komponentteihin 2 Liitäntä, valmiiksi koottu, sis. litteät tiivisteet. 2.1 Itsetyhjentävä palloventtiili (astia), jossa litteä tiiviste, ohjausyksikön aukko. 2.2 Joustava paine/imuletku. 2.3 Putken mutka ja litteä tiiviste, astian liitos. 1 Teräksinen perusastia, jossa sisäänrakennettu vaihdettava butyylikumikalvo paisuntaveden absorbointia varten ulkoilman erotusoloissa. 1.1 Astian arvokilpi 1.2 Ilmareikä, ilmausventtiili, jossa ilman sisääntulon esto vapautuneen kaasun vapauttamiseksi ilmaan. 1.3 Astian sisäosan ilmanpaineentasausaukko (astian sisäosan ja kalvon pinnan välinen tila) 1.4 Nostokoukku, kuorman ripustus kuljetusta varten 1.5 Astian yhdyslaippa, jossa sisäinen ilmanpoistoventtiili, kierteinen liitäntä, tyhjennysventtiili ja pumpun imuputki, kummassakin litteä tiiviste (merkintä). 1.6 Säädettävät jalat. 1.7 Tasoanturi, jossa pyöreä kierreliitin. 1.8 Tasoanturin signaalijohto 1.9 Palloventtiili kondenssiveden poistoa varten Pumpun ja venttiilin liitosmerkinnät. 12

13 MP M-2-50 (M M) DP M-2-50 (D M)! 3 Pumppuyksikkö, ohjausmoduuli sis. arvokilven. 3.1 Pumppuvirtaus, järjestelmävirtaus (merkintä) 3.2 Painekytkin 3.3 Pumppu 1, jossa manuaalinen ilmanpoisto (kuusioruuvi ja tiiviste) 3.4 Pumppu 2, jossa manuaalinen ilmanpoisto (kuusioruuvi ja tiiviste) 3.5 Pumppu 1, kierrättävä upotettava moottori A Nopeudenvalintakytkin, asetuksena maks.! B Tuuletusaukko (halkioruuvi ja tiiviste) 3.6 Pumppu 2, kierrättävä upotettava moottori A Nopeudenvalintakytkin, asetuksena maks.! B Tuuletusaukko (halkioruuvi ja tiiviste) 3.7 Purkausputken venttiili, järjestelmän poisto (merkintä) 3.8 Hiukkassuodatin 3.9 Vastaventtiili 3.10 Käsisäätöventtiili 1 (kaavio) 3.11 Käsisäätöventtiili 2 (kaavio) 3.12 Solenoidiventtiili, ylivuotoventtiili nro Solenoidiventtiili, ylivuotoventtiili nro täydennyslinja, sisältäen sulkuventtiilin (kuulauimuri), joustavan paineletkun, vesimittarin, solenoidiventtiilin nro 3 ja vastaventtiilin (lisävaruste) 3.15 Eristävä täyte ja tyhjennysventtiili 3.16 Varoventtiili - astia 3.17 Palloventtiili-järjestelmäliitos (valinnainen) 3.18 Automaatti-ilmaus, jossa ilman sisääntulon esto (MP DP ) 3.19 Ohjausyksikkö, SPCx-lw sisältäen arvokilven 3.20 Pumpun poistoventtiili 13

14 MP (M 10) DP (D 10) A 3.14 A Katso nimet ja paikat sivulta

15 MP (M 60) , 3.20 DP (D 60) A A , , Katso nimet ja paikat sivulta

16 SPCx-lw Kaapeliläpiviennit, Gable glands, vakio Standard toteutus execution Cable Kaapeliläpiviennit, glands, Maximum maksimitoteutus execution Ohjausyksikkö SPCx 2 Ohjausyksikkö SPCx-lw 3 Ohjausyksikkö SPCx-hw 4 Päävirtakytkin L, N; Päällä: "punainen valo" 5 Päävirtakytkin L1, L2, L3, N; Päällä: "Näyttö, kohta 19; ledi, kohta 15 päällä" 6 Ohjausyksikkö kansi auki, sisänäkymä 7 Liitinportin kaavio (katso liitinkaavio) 8 Ohjausyksikön arvokilpi 9 Sähkövaroitukset 10 Huoltoyhteystiedot 11 Porttiaukot, aukot 1-4 (SPC:n laajennus, lisävaruste) (Lisämoduuleille saa aukkoja murtokohdasta) 12 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-lw -liitinkaavio) 13 Tulo-lähtöporttien ruuviliittimet (ks. SPCx-hw -liitinkaavio) 14 RS485-sarjapottiliitin (tiedostoprotokolla, lisävaruste) 15 Varoitusledit, taustavalaistu * Ledi, keltainen palaa: Automaattitila pois; ohjain on konfiguronititilassa tai käyttöönottovalikko ei ole valmis. Ledi, vihreä palaa: Liitin on päällä; SPC on liitetty SPC-päätelaitteeseen Ledi, punainen palaa: järjestelmävirhe, identtinen kohdan 23 kanssa 16 Mikrosulake F1; 16 A T; laitteistosuoja 17 Mikrosulake F2; 400 ma T; lisälaitteistosuoja Venttiili 1, 1.1, 2; (lähtöportti nro: 42, 43 / 45, 46 / 48, 49) 18 SPC-päätelaite (näyttö ja käyttöpaneeli) 19 Graafinen näyttö, jossa taustavalo (himmennin energiansäästötilassa) 20 Anturipainike: "Takaisin" tai toiminnot näkyvät näytöllä. 21 Anturipainike, avaa avaintoiminnot näyttötiedoissa tai huoltoyhteys näyttömerkinnän mukaan 22 Anturipainike: "Vahvistettu...Enter" 23 Anturipainike: "Virhekutsu" 24 Anturiliukukosketin, valitsin 25 Taustavalo päällä, kun avaintoiminto on valmis 26 SPC-päätelaitteen syöttöjohto 27 RS232-portti, SPC-päätelaite 28 Kansitulpat, SPC-päätelaitteen kiinnitysreiät 29 Kansitulpat, kaapeliläpivientien kierteiset kiinnitysreiät 30 Kierteiset kaapeliläpiviennit 31 Moottori 1 moottorin piirikytkinyhdistelmä (vain MP-toteutukset) 32 Moottori 2 moottorin piirikytkinyhdistelmä (MP- ja DP-toteutukset) * lisäviittauksia (analyysi). 16

17 SPCx-hw-1-2 Kaapeliläpiviennit, vakio toteutus Kaapeliläpiviennit, maksimitoteutus 17

18 6. Asennus Asennus! Sovita automaatti-ilmaus (toimitetaan erikseen) ja avaa punaista ruuvikantta vain yksi kierros. Huomautus: ellei ruuvikantta avata, astiaan voi muodostua liiallinen paine. Kaasun purkautuminen on rajoitettua. Poista kantavuusanturissa oleva kuljetussinetti, kun perusastia on pystytetty aiottuun paikkaan eikä sitä tarvitse enää siirtää. Yritä välttää tähän anturiin kohdistuvat iskut ja varmista, että anturi on alustalla, joka ei heikennä paineanturin toimintaa. Säädä jalan korkeussäätimellä astia pystysuoraan asentoon. Käytä kahta magneettista pystyvesivaakaa. Varmista, ettei perusastiaan pysty vaikuttamaan mitkään ulkoiset voimat (esim. astian päälle asetetut työkalut, sivuihin nojaavat tavarat). Älä kiinnitä perusastiaa maahan, jolle se on pystytetty (älä käytä minkäänlaista kiinnitystä, joka voi vaikuttaa haittaavasti astiaan, esim. jalkojen upotus sementtiin tai kalkkiin, astian tai sen jalkojen hitsaaminen, kiinnikkeet tai sidokset rakenteen runkoon tai tarpeistoon). Aseta pumppumoduuli, perusastia ja lisäsäiliö samalle korkeudelle. Neuvo: Jos astiat ovat eri tasoilla: tilavuusanturin lukema ei vastaa astian todellista tilavuutta. Sen seurauksena virheilmoitukset, astiassa olevasta todellisesta (riittävästä) vesimäärästä riippumatta, voivat heikentää järjestelmän paineen ylläpitokykyä. Jos astiat ja yksikkö ovat eri tasoilla: vaarallinen paineen muodostus yksikön ja astian välisessä liitoksessa voisi johtaa luvattoman alhaiseen tilavuusvirtaan tai paineennousun häviöön. Varmistu, että perusastian ja yksikön asennuspaikan määrää liitos. Astian liitos Astian liitoksen muodostaa sähköinen tai hydraulinen yhteys pumppumoduuliin. Katso asennuskaavio ja malliasennus liitteestä 1. Huomioithan seuraavat kohdat ennen paisunta-astian täyttämistä ja käyttöönottoa:! Asenna astian ja pumppumoduulin välinen liitos. Huomautus: varmista, että pumppumoduulin ja perusastian välinen yhteys muodostetaan toimitetuilla joustavilla paineletkuilla (liitos). Pane merkille liitoksissa olevat "pumppu"- ja "venttiili"-kilvet ja muodosta asianmukainen yhteys pumppumoduulista astiaan. Älä yhdistä ristiin ja asenna astian yhdyslaippa tarvittaessa siten, että siihen sopivat rinnakkaisputken varusteet. Käytä toimitettua litteätä tiivistettä. Yhdistä signaalijohto pikaliittimellä kantavuusanturiin. Ruuvaa tämä liitos kokonaan liittimeen (tiiveysluokka IP67). Avaa astian (perusastia, väliastia) ja pumppumoduulin välisen liitoksen kansiventtiili. 18

19 Vastaventtiili Täyttöliitäntä Täyttöliitäntä on liitettävä ohjausyksikköön. Täytön varmistamiseksi on keskimääräisen asetetun syöttöpaineen oltava noin 4 6 baaria (maks. 8 baaria). Korkeat syöttöpaineet voivat vaatia vesi-iskun estävät laitteet (paineenalennusventtiili). Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Kiinnitä syöttö sulkuventtiilillä varustettuun täyttöletkuun (siten kuin toimitettu). Vältä letkun vetokuormitukset, alle 50 mm:n taittosäteet ja kokoon puristumiset.! Jos täytön syöttö liitetään päävesijohtoon, on sarjaan yhdistettävä paluuvirtauksen estäjä ja suodatin. Asenna tämä lisälaite vaakasuoraan, sovita sen eteen sulkuventtiili (vihje: puhdista suodatin säännöllisesti ja vaihda suodattimet tarvittaessa). Huomautus: Liitä sulkuventtiili täytön sisääntuloon. Tyhjennysliitos Jotta tilavuusvirran tyhjentäminen varmistetaan, kun varoventtiili ja paluuvirtauksen estäjä (lisävarusteita) avataan, on Flamcomat-laitteiston asennuspaikan lähellä oltava tyhjennyspaikka viemäriin. Asenna paluuvirtauksen estäjää varten tyhjennyssuppilo ja tarvittaessa tyhjennysputki. Palloventtiili Järjestelmän liitos Järjestelmän liitos pitää yhdistää lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. Liitteessä 1 on esitetty asennuskaavio ja malliasennus. Huomioithan seuraavat määritykset ennen paisunta-automaatin täyttämistä ja käyttöönottoa: Liitoksen pitäisi mieluiten olla lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän paluuvirtaan. Huomioithan, että yli 70 ºC:n lämpötila järjestelmän liitoksessa ylittäisi pumpun/kalvon sallitun kuormituksen ja johtaisi osien vahingoittumiseen. (Paisuntalinjojen täydellinen eristäminen voi nostaa ohjausyksikön ja kalvon lämpökuormitusta.) Varmista, että tämä liitos on yhteydessä lämmitys/jäähdytysgeneraattoriin ja ettei syöttökohtaan vaikuta mitkään ulkoiset hydrauliset paineet (hydraulitasapaino, jakopäät jne). Paisuntalinjojen kiinnitys riippuu virtauksesta. Asennettaessa > 5 metrin pituisia paisuntalinjoja: käytä vähintään yhtä nimellishalkaisijakokoa suurempia putkia kuin pumppumoduulissa. Vältä ohjausyksikön järjestelmäliitokselle aiheutuvia ylimääräisiä kuormituksia (lämpölaajenemisesta, virtausvaihteluista, kuolleet painot jne.). Laitteissa, joissa virtauslämpötilat ovat > 100 ºC (kuuma haara), pitää olla minimipaineen rajoitin paisuntalinjassa (järjestelmän tyhjennys, venttiilintyhjennysputkisto). Liitteestä 1 näkyy sijainti. Käytä projektin mukaista tiivistysainetta ja putkistoa; huomioithan kuitenkin ainakin kyseessä olevan paisuntalinjan suurimman sallitun tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan arvot (ohjausyksikkö/järjestelmän sisäänmeno ja ulostulo).! Sijoita ohjausyksiköstä tulevan järjestelmäliitoksen välittömään läheisyyteen vastaventtiilin, jota ei voi tahattomasti sulkea. Huomautus: Sulje ohjausyksikössä olevien järjestelmän sisäänmenon ja ulostulon kansiventtiili. 19

20 Sähköasennus Virtalähteen toimitus, (suoja)maajohdon liitos ja johdonsuojaus on tehtävä vastuullisen sähköyhtiön ohjesääntöjen ja asianmukaisten standardien mukaisesti. Kytkennässä virtalähteeseen on käytettävä ETY -pistoke/pistorasia-yhdistelmää, jossa on kuormakytkin. Sen pitää olla kiinninapsautettavaa tyyppiä tahattoman irrottamisen estämiseksi. Moduuleille, joiden laskettu kokonaisteho on yli 3 kw (ks. liite 3), suositellaan tämän yhdistelmän lukitsemista yhdistetyllä katkaisijalla, jolloin liittäminen ja irrottaminen on mahdollista vain katkaisijan ollessa POIS-asennossa. Tällainen virrankatkaisuasetelma pitää olla sellaiseksi merkitty, helppokäyttöinen ja sopivasti sijoitettu pumppumoduulin läheisyyteen. Neuvo: asenna maaliitoksen ja potentiaalin tasausjohtimen väliin potentiaalin tasaus. Sähkökaapeleiden minimi halkaisijan, laadun ja tyypin on noudatettava paikalla vallitsevia näitä sovelluksia koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Sähköiset ohjausliittimet on yhdistettävä asennuspaikassa päävirtalähteeseen asiaankuuluvan käyttöjännitteen mukaan. Tarvittava tekniset tiedot löytyvät liitteessä olevista liitinkaavioista. Liitteessä ovat myöskin tarvittavat tiedot kytkentäsignaalien, ohjauksen ja ulkoisen virransyötön linjoista lisäkytkentöjä tai osoitinlaitteita varten (kuten minimipaineen rajoitin). Valmiissa järjestelmässä käyttäjä voi ohjelmoida ohjausyksikköön konfigurointi- ja järjestelmästä riippuvat parametrit. 7. Käyttöönotto Ensimmäinen käyttöönotto Dokumentoi käyttöönottomenettely (toimenpiteet ja asetukset).! Tarkasta, että kaikki käyttöä edeltävät asennukset ja muut toimenpiteet on kokonaan suoritettu (esim. sähkövirta saatavissa ja yhdistetty, toimivat tai aktiiviset sulakkeet, laite tiivis, tilavuusanturin kuljetusturva poistettu). Huomautus: Varmista, että perusastiassa ei ole vettä, ennen kuin kaikki käyttöönottotoimenpiteet on saatettu loppuun. Säädä pumppumoduulin säätöventtiili (ks. liite 2). Täytä ja ilmaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä (ei astia!) Tarkista täyttölinjan toimintakunto. Avaa täyttöliittymässä oleva kuristusventtiili ja joustavan liitoksen (astialiitos) sulkuventtiili. Kytke ohjausyksikkö PÄÄLLE ja aja alkuvalikkomenettely (sivu 23: valikkomerkintöjen yleiskuva, rivit ). Käynnistysmenettelyä seuraa täydennyksen kytkeminen PÄÄLLE. Kun saavutetaan n. 7 % täyttöaste (katso näyttö), kytke ohjausyksikkö POIS ja ilmaa pumppu tai pumput (sivu 14 kohdat 3.5 B, 3.6 B, sivut 15 ja 16 kohta 3.20). Mikäli pumpuissa on automaatti-ilmaukset, on ne avattava kääntämällä punaista kantta kierroksen verran. Suuremmat pumppumoduulit kuin MP/DP 20 voidaan täyttää/ilmata täyttö- ja tyhjennysventtiilin kautta (KFE) (sivut 16 ja 17 kohta 3.15), jos ilmausruuvi on kiinni. Avaa kylmän haaran syöttökohdan sulkuventtiili (järjestelmävirtaus ja -paluu). Sinetöi sulkuventtiili (auki-asentoon). Tässä ohjekirjassa olevien suoritettavien toimenpiteiden loppuun suorittaminen, teknisten tietojen tarkastelu ja siinä olevat suositukset ja selvitykset johtavat siihen, että paisunta-automaatti on toimintavalmis. KYTKE OHJAUSYKSIKKÖ PÄÄLLE. 20

Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö

Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö Flamcomat AS-Tyhjennysyksikkö Sisältö FIN Flamcomat in Tyhjennysyksikkö Asennus- ja käyttöohjeet Lisäasiakirja Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös 4 www.flamcogroup.com/manuals BE Flamco Belux J. Van

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps

Flamco Airfix D-E. Asennus ja käyttöohjeet. 2001, Flamco. 6442.eps Airfix D-E 6442.eps SF Asennus ja käyttöohjeet 2001, Flamco Vastuun poistaminen Kaikki näihin asennus- ja huolto-ohjeisiin sisältyvät käyttöä ja huoltoa koskevat tekniset tiedot vastaavat viimeisintä tilannetta

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot