Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa."

Transkriptio

1 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa. Näihin kalvoihin olemme jäsennelleet toistuvasti esiin tuodut keskeiset haasteet ja kokemukset, joita IR-tiimeillä on rakentaessaan vaikuttavaa sijoittajaviestintää ja aktiivista vuorovaikutusta markkinoiden kanssa. Toivomme että jäsentelytapamme on teille mielekäs ja antaa teille rakennetta ja kenties uusia ideoita tehtävienne hoidossa ja kehittämisessä.

2 Tunnista Jäsentele Kommunikoi ROIR Return on Investor Relations Jokainen pörssiyhtiö hakee vastinetta IR -panostuksille, selkeitä tuloksia tehdystä työstä. Laadukkaan IR:n tärkeimpiä mittareita voi olla esimerkiksi: Markkinoilla on todenmukainen ja kattava kuva yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja tilasta Markkinoilla ja yhtiöllä on samanlainen tai samansuuntainen näkemys arvosta Markkinoilla ja yhtiöillä on samansuuntainen näkemys yhtiön eitaloudellisista ja taloudellisista arvoajureista Yhtiö on tunnettu ja sillä on riittävästi analyytikkoseurantaa; yhtiö on markkinoilla uskottava Sijoittajaprofiili (määrä ja laatu, sijoitusstrategia) on yhtiön IR -tavoitteiden mukainen ja vakauttaa yhtiön osakkeeseen kohdistuvaa painetta Yhtiö pystyy ymmärtämään ja tarkoituksenmukaisesti ohjaamaan/kontrolloimaan antamansa informaation vaikutusta analyytikko- ja sijoittajakunnassa

3 Tunnista Sisältö Jäsentele Menetelmät Kommunikoi Dialogi ROIR Return on Investor Relations Seuraava kysymys kuuluukin: miten edellä luetuissa mittareissa voi päästä tavoitteisiin? Lähdimme liikkeelle erittäin käytännönläheisesti ja huomasimme pian, että saamamme palaute ja havainnot sijoittajasuhteiden ylläpidon suoritteet jäsentyivät helposti ja yksiselitteisesti kolmeen pääkohtaan: -Tunnistaminen tarkoittaa yhtiön sisäistä aivotyötä: sisältöjen ja informaation valmistelua -Menetelmät puolestaan käytännön organisointia ja koordinointia, suoritteiden ja sisältöjen jäsentelyä -Kommunikaatio markkinarajarajapinnassa tapahtuvaa interaktiota eli vuorovaikutusta ja dialogia

4 Tunnista Sisältö Jäsentele Menetelmät Kommunikoi Dialogi ROIR Return on Investor Relations Pääotsikot jakautuvat edelleen kukin neljään osa-alueeseen, siis yhteensä 12 menestyksekkään sijoittajaviestinnän avaimeen. Tänään meillä on kuitenkin aikarajoitteen vuoksi mahdollisuus keskustella ainoastaan kuudesta.

5 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Koordinaatio Seuranta Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Symmetria ROIR Return on Investor Relations...jotka ovat -Merkityksellisyys -Läpinäkyvyys -Koordinaatio -Seuranta -Lähestyttävyys -Symmetria Kustakin menestystekijästä käymme läpi: - Määrittelyn - Yhtiöiltä ja analyytikoilta tulleita kommentteja - Johtopäätöksiä ja näistä johdettuja suosituksia joistakin toimiviksi todetuista best practice -käytännöistä

6 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Merkityksellisyys Merkityksellisyys

7 Merkityksellisyys Mikä on oleellista infoa, mikä ei... Tieto- ja osaamisintensiivisissä yhtiöissä kilpailutekijät ovat usein aineettomia eli ei-taloudellisia. Esimerkkeinä voidaan mainita jokin erikoisosaaminen, brändit, yhteistyöverkostot, teollisoikeudet jne. Pelkkä taloudellinen raportointi ei yksin kerro riittävästi yhtiön aineettomista kilpailutekijöistä ja siitä, millaisilla voimavaroilla yhtiö kilpailee tulevaisuudessa. Pörssiyhtiön intressien mukaisesti IR:n tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on mahdollisimman laajaalainen ja monipuolinen kuva näistä tekijöistä sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Merkityksellinen aineeton pääoma on siis sellaista, jonka yhtiö itse on tunnistanut olevan oleellista kilpailukyvyn kannalta, nyt ja tulevaisuudessa. Antamalla informaatiota merkityksellisistä tekijöistä pyritään lisäämään IR -viestinnän vaikuttavuutta. Analyytikon kannalta ei-taloudellinen informaation käytettävyys kasvaa, kun se: -On kvantitatiivista ja esittää mahdollisuuksien mukaan ei-taloudellisia tekijöitä rahallisia määreitä; esim. kuinka suuri osuus kokonaismyynnistä on brändituotteista; 10 tärkeimmän brändin osuus yhtiön liikevaihdosta, brändien lukumäärä tai uusien asiakkaiden määrä kuluneena tarkastelujaksolla

8 Merkityksellisyys Yritysnäkökulma Markkinanäkökulma Yhtiömme on vaikeasti hahmotettava: Y-alan palveluja tarjoava yritys?, tuotteet?, mistä raha tulee? Meidän haasteena on avata johdon ajattelutapaa Koko yhtiömme arvo perustuu design osaamiselle, miten kommunikoimme tämän kaupallisen arvon ja sen, että design ohjaa prosessejamme, eivät volyymit? Henkilöstömme X:ssä käy läpi mittavan koulutuksen, jonka onnistuminen näkyy suoraan uuden markkinan myynnin liikkeellelähdön onnistumisessa. Ei analyytikot tällaisista osaa kysyä. Kiinnostavaa olisi tietää, millaisiin ei-taloudellisiin asioihin johto itse kiinnittää huomiota ja mitä mitataan. Top 5 non-financials Luen kyllä yhteiskuntavastuun raporttia ja kiinnitän huomiota esim. yhtiön toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Näitä asioita on vaikea muuttaa rahaksi, mutta jo tieto siitä, että yhtiö tekee jotain näiden asioiden eteen, on positiivista tulevaisuutta arvioitaessa. Katson esimerkiksi sairauspoissaoloja ja niissä ilmeneviä trendejä sekä työhyvinvointiasioita. Työturvallisuustekijät ovat myös tärkeitä. Tietoisuus vähentää epävarmuutta Ei-taloudelliset asiat näkyvät pikkuhiljaa yhtiön kehityksessä ja riskiprofiilissa. Olisi arvokasta tietää, mitä Yhtiö ITSE painottaa, pitää merkityksellisenä Minä haluan olla, ja olen se ainoa oikea joka päättää, millä on merkitystä ja millä ei Painotukset muuttuvat Olen välillä reaktiivinen, välillä proaktiivinen - ja tekijöiden keskinäinen relevanssi vaihtelee Merkittävän ei-taloudellisen tiedon määrittäminen on monille yhtiöille haasteellista, koska Informaatio on usein itsestään selvää yhtiölle itselleen, eikä näin ollen nähdä tarpeelliseksi kommunikoida sitä riittävästi Mittaaminen ja kvantifiointi on haasteellista, mikä tuo epävarmuutta oikeasta tavasta Johto on huolissaan mahdollisista vastuukysymyksistä, mikäli yhtiön antamat ennusteet/informaatio ei toteudukaan IR:llä on perinteisesti ollut tukifunktion rooli, käytännössä IR:ltä vaaditaan kuitenkin monialaista ja poikkitieteellistä osaamista Vanha keino parempi kuin pussillinen uusia Organisaatiokulttuuri ei taivu Sisäiset informaatiojärjestelmät eivät tuota riittävästi (luotettavaa) informaatiota Pelätään liikesalaisuuksien paljastumista Strategia ja ei-taloudelliset arvoajurit eivät ole selkeästi määriteltyinä edes yhtiön sisällä Tietämys ja osaaminen yhtiössä aineettomien voimavaroin kartoittamiseksi ja mittaamiseksi on vajavaista

9 Merkityksellisyys Johtopäätökset: Yhtiön tuottaman ja julkaiseman informaation ja tunnuslukujen tulee perustua sisäisiin johtamisjärjestelmiin Ei-taloudellisella informaatiolla on suuri painoarvo etenkin sijoittajalle, jolla on pitemmän aikavälin sijoitusperspektiivi Laadukkaalla ei-taloudellisen tiedolla on todistetusti vaikutusta yhtiön arvostukseen Markkinoiden ja yhtiöiden käsitykset yhtiön arvosta ja arvoajureista eivät aina kohtaa Ei-taloudelliset arvoajurit eivät aina ole yhtiölle itselleenkään selviä Ratkaisuna ehdotamme, että pörssiyhtiö luo oman raportointikehyksensä tai -mallinsa, joka perustuu tärkeille aineettomille ja aineellisille arvonmuodostustekijöille, näiden johtamiselle ja tulevaisuuden näkymille. Raportointimalli: -luo systematiikkaa raportointiin ja koko prosessille luoden jatkuvuutta ja systematiikkaa; esimerkiksi vuosikertomuksen asiasisältö perustuu samaan kehykseen, jolloin päälinjat säilyvät vuodesta toiseen ja raportointi saa jatkuvuutta, ei tarvitse joka vuosi keksiä pyörää uudestaan -pyrkii luomaan taustoja taloudelliselle raportoinnille ja -arvoajureille -tarkoituksena ei ole luoda taas jokin uusi raportointiformaatti, vaan olemassa olevien yhdistämistä tavalla joka palvelee parhaiten tiedon käyttäjän tarpeita -esim. yhteiskuntavastuun puolella on paljon asioita, joilla on taloudellista merkitystä, mutta informaatio piiloutuu massiivisiin raportteihin eikä näin ollen lukijaystävällistä -Käytännössä tämä vaatii poikkitieteellistä yhteistyötä organisaation sisällä sekä raportointikäytäntöjen kehittämistä kattamaan myös ei-taloudellisen suorituskyvyn seurannan, mitä tänään ei yhtiössä kovinkaan systemaattisesti tehdä Pitkälti tässä on kysymys informaation paremmasta jäsentelystä ja syventämisestä sekä asettamista lukijalle mielekkääseen asiayhteyteen Kommunikoikaa siis merkityksellisyys itse, käyttöönottakaa tapa jota noudatetaan kautta linjan. Hyvä IR on aina opettamista, valmentamista Olkaa valppaita, kuunnelkaa ja jos mahdollista kartoittakaa ja MITATKAA markkinoiden ajantasainen kanta merkityksellisyydestä: what matters, what doesn t

10 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys

11 Läpinäkyvyys Kattavaa ja syvää informaatiota yhtiön tilasta ja liiketoiminnasta Läpinäkyvyydellä ei tarkoiteta tässä yhteydessä yksin informaation määrää, vaan läpinäkyvyys käsittää 2 eri ulottuvuutta: Informaation laaja-alaisuutta, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö kertoo toimintansa eri osa-alueista, kuten tuotekehityksestään, henkilöstöstä, innovatiivisuudestaan, liiketoimintamalleistaan, verkostoistaan jne. Informaation syvyydellä tarkoitetaan taas sitä, kuinka paljon ja kuinka yksityiskohtaista tämä informaatio on. Eli annetaanko numeerista informaatiota, ennusteita ja toteutumia ja muita mittareita vai onko informaatio narratiivista Läpinäkyvä yhtiö ei ole alaston yhtiö, läpinäkyvällä yhtiöllä ei ole peiteltävää, vaan sellainen yhtiö haluaa tulla ymmärretyksi Läpinäkyvyys on monellakin tapaa myös VAKUUTUS joka otetaan. Läpinäkyvyys tiedon määrä

12 Läpinäkyvyys Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Yhtiömme on täysin aliarvostettu markkinoilla. Olemme kasvaneet kannattavasti koko olemassaolomme ajan ja olemme alamme huippuosaajia hyvillä tuotteilla ja palveluilla kasvavilla markkinoilla. Joudumme aina avaamaan samoja asioita ja analyytikot eivät tunnu ymmärtävän liiketoimintamalliamme, ulkomaalaisista analyytikoista ja sijoittajista puhumattakaan Tavoitteenamme on kehittää läpinäkyvyyttä ja vieläpä proaktiivisesti sitä mukaan kun yhtiömme toimintatavat tämän sallivat. Seuraan vai yrityksiä, joiden liiketoiminnasta saan otteen haluamassani laajuudessa Jos yhtiö ei kerro, annan joko olla tai sitten haen tiedon toisaalta itse Tieto ratkaisee Kerään tietoa kaikisat mahdollisista lähteistä, usein yllätyn miksi yhtiö ei itse kertonut tai viittaa esimerkiksi kolmannen osapuolen tutkimukseen Haluamme olla läpinäkyviä, mutta emme tiedä mistä kertoa Tietoa olisi niin paljon Läpinäkyvyydellä on väliä! OECD teettämän tutkimuksen mukaan parantunut läpinäkyvyys hyödyntää etenkin pienempiä yhtiöitä, sillä näillä yhtiöiden osakkeilla on usein suurempi volatiliteetti kuin suurten yhtiöiden. Lisäksi läpinäkyvyyden lisäämisen on todettu olevan edullista yhtiölle tapauksissa, joissa yhtiöiden analyytikkoseuranta on ollut vähäistä eli kääntäen: jos yhtiö tavoittelee laajempaa analyytikkoseurantaa, niin lisääntynyt läpinäkyvyys auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa - samaisen tutkimuksen mukaan 10 % lisäys läpinäkyvyydessä ja avoimuudessa johti osakkeen volatiliteetin heikkenemiseen 15 % :lla Samanaikaisesti läpinäkyvyydeltä ei enää nykyaikana voi välttyä! Yhtiöt ovat jo läpinäkyviä, läpinäkyvämpiä kuin itse uskovatkaan - tai välttämättä haluavat olla. (Tietoa annetaan - ja analyytikot ja sijoittajat hyödyntävät sitä) ohi IR-organisaation sekä markkinoinnin ja viestinnän puolelta. Myös asiakkaat ja kumppanit vuotavat tietoa.

13 Läpinäkyvyys Johtopäätökset: Ei suuressa huudossa Suomessa, vaikka markkinat palkitsevat läpinäkyviä yhtiöitä Läpinäkyvyys on erittäin keskeinen väline kilpailussa analyytikkojen ja sijoittajien huomiosta Vain aidosti läpinäkyvä yhtiö voi odottaa laadukasta analyytikkoseurantaa ja aktiivisia pitkäaikaisia sijoittajia - läpinäkyvyys on avain myös markkinauskottavuuteen ja salonkikelpoisuuteen. Läpinäkyvyys on myös sitä, että perustelee miksi jostakin alueesta EI ole annettu tietoa. Sijoittajasuojan paranemisen vaatimus konkretisoituu jatkuvasti direktiiveissä, pykälissä ja ohjeistuksissa. Yhtiön kannattaa miettiä läpinäkyvyystavoitteitaan strategialähtöisesti: -Miten IR strategia ja liiketoimintastrategia tukevat toisiaan; esimerkiksi mikä on tavoiteltu sijoittajaprofiili/omistuspohja? -Minkälainen informaatio yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta vastaa tämän sijoittajasegmentin tarpeita? -Miten parhaiten tavoitamme tämän ryhmän jne. Jäsennelkää KAIKKI julkisesti annettava tietoa ymmärrettävään rakenteeseen jossa se on myös ylläpidettävissä. Näin toteutettu läpinäkyvyys johtaa myös kustannustehokkuuteen ja vähentää IR:n kuormaa. Aina kuin mahdollista, kertokaa itse ja ensimmäisinä. Jos ette kerro, kertokaa MIKSI ette - sekin on parempi kuin olla sanomatta mitään.

14 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Koordinaatio Koordinaatio

15 Koordinaatio Yhtenevät sanomat, jouheva yhteistyö... Koordinaatiolla viitataan (määriteltyihin ja tiedostamattomiin) toimintamalleihin ja prosesseihin, jotka palvelevat -Informaation keräämistä varsinkin isommissa yhtiöissä, jossa vastuut on hajautettu useamman henkilön tai toiminnon kesken -Tämän informaation työstämisessä -Tämän informaation julkaisussa sekä -Monihenkisen IR tiimin tehtäväjaossa ja tiedonannon ja viestien koordinoinnissa Koordinaatio on siis sen varmistamista, että kaikki yhtiön edustajat puhuvat samaa asiaa, jakavat samaa yhtenevää informaatiota kaikissa olosuhteissa.

16 Koordinaatio Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... IR-suhteista vastaa yhtiössämme lisäkseni talousjohtaja ja viestintäpäällikkö. Koko porukka on paljoin reissun päällä. Koko tiimillä pitäisi olla aina sama tieto käsillä riippumatta siitä kuka vastaa puhelimeen. On haasteellista ylläpitää käsitystä siitä, mitä tietoa on ulkona ja mitä ei, yhtälailla mitä tietoa annetaan ulos ja mitä ei. Vaikuttaa siltä, että yhtiössä johto puhu keskenään, eli ketä tässä milloinkin pitää uskoa? Aivan skitsofreenistä Puhun mieluiten esimerkiksi yksikönjohtajan kanssa kahden kesken, hän saattaa kertoa sellaista jota johto ei välttämättä sanoisi lainkaan On todella haasteellista pyörittää tätä informaatiomassaa ja olla perillä siitä, mitä on ulkona, mitä tulee päivittää ja kuka tekee mitäkin organisaatiossa jossa vastuut on hajautettu. Koordinaatio on keskusteluissa noussut yllättävänkin tärkeäksi, lähinnä tiedon keruun päivityksen ja tiedonannon sisällön määrittämisessä. Paimentaminen, että kaikki puhuvat yhdensuuntaisesti ja yhtiön julkaisupolitiikan mukaisesti ja ettei kukaan puhu sivu suun, on melkoinen haaste.

17 Koordinaatio Johtopäätökset: Vain koordinoitunut yhtiö on uskottava, huonosti koordinoitu yhtiö rapauttaa nopeasti luotettavuutensa markkinoiden silmissä. Monet yhtiöt ovat itse artikuloineet tarpeen paremmalle koordinaatiolle. Useimmiten ainoa tämänhetkinen sovellettu menetelmä on epämuodollinen tietojenvaihto. Olematon tai puutteellinen koordinaatio muodostaa suuren riskin. Yhtiöllä on oltava joko epämuodollinen tai määritelty toimintatapa, joka tukee sekä etukäteistä markkinakommunikaation sisällön suunnittelua (mitä kerrotaan mistäkin aiheesta) että jälkikäteistä synkronointia (mitä tuli sanottua kenellekin). Koordinaatiossa on lisäksi mahdollisuus sisäisten toimintatapojen järkeistämiseen niin tiedon tuottamisen, päivittämisen kuin ulkoisen kommunikoinnin suhteen. Tiedon koordinaatio ja symmetria ovat suoraan yhteydessä toisiinsa: Jos joku on organisaatiossa kommunikoinut (esim one-to-one tapaamisessa) jotakin, on saman tiedon kulku/julkaisu myös muille tahoille varmistettava. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi sisäiset ohjeistukset, jotka määrittelevät: -julkaistavan informaation sisältöä -informaation päivitysajankohdat -vastuut -julkaisuvälineet ja julkaisumuodot Knowledge management tyyppinen järjestelmä sovellettuna IR:än

18 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Seuranta Seuranta

19 Seuranta Ohjaustietoa IR:n suunnitteluun ja toteuttamiseen Seuranta on mittausta, jolla pyritään ymmärtämään markkinoiden informaatiotarpeita ja viestinnän osumatarkkuutta ja vaikuttavuutta. Yhtenä esimerkkinä on sijoittajakyselyt. Kysymyshän on: mitä meistä ollaan mieltä, miksi - millä on merkitystä, millä ei?

20 Seuranta Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Teetämme ajoittain tutkimuksia... Kun keskustelemme analyytikoiden kanssa saamme käsityksen siitä päläpälä Emme kerää systemaattisesti palautetta markkinoilta. Palaute tulee one-to-one tapaamisissa. Satunnaisesti teemme kyselyn esim. CMD:n yhteydessä. Silloin tällöin teetämme ulkopuolisella konsultilla tutkimuksen. Olemme todenneet tietynlaisen liiketoimintamme erityispiirteisiin liittyvän informaation vaikuttavan suoraan ja välittömästi arvostukseemme markkinoilla Meillä on hyvä ja aktiivinen kontakti analyytikkoihin ja uskomme tietävän mitä he haluavat. Minulle on vain rasite osallistua kaiken maailman kyselyihin, en niistä saa itse mitään Olisihan se mielenkiintoista tietää, mitä muut ovat mieltä Tuntuu siltä, ettei tuokaan yhtiö tiedä mitä tarpeita minulla varsinaisesti on Luulo ei ole tiedon väärtti; pörssiyhtiöillä ei ole aina jäsenneltyä ja ajantasaista kuvaa analyytikoiden/sijoittajien tarpeista. Ongelma kahdenkeskisissä one-to-one tapaamisissa on usein se, että tieto tarpeista ja käsityksistä jää usein vain asianomaisten tietoon, eikä siirry eikä tule hyödynnettyä koko tiimissä. Näin ollen seuranta palvelee huonosti IR- viestinnän kehittämisen tarpeita.

21 Seuranta Johtopäätökset: Hyvä seuranta: - Pörssiyhtiön on tärkeää ymmärtää miten ja millaiseen yhtiön julkaisemaan tietoon markkinat reagoivat - Mukautuvaa, seuraa vain kulloinkin painotettuja asioita -Palvelee IR:n suunnittelua ja toteutusta - Ei kuormita osapuolia (ei IR:ää eikä analyytikoita/sijoittajia) - Antaa osallistujillekin vastinetta - Auttaa yhtiötä jalostamaan myös varsinaista liiketoimintaansa - SANOTAAN: ks. muistiinpanot Onnistuakseen IR viestinnässä pörssiyhtiön tulee seurata jatkuvasti markkinoiden informaatiotarpeita ja arvottamisperusteita. Näin tehdessään yhtiö samalla kontrolloi informaatiovirtoja ja sijoittajille annettavaa mielikuvaa yhtiöstä. Mitatkaa. Säännöllisesti, systemaattisesti ja tilastollisesti. Käyttäkää vakiomuotoista menetelmää, esim www-pohjaiset eivät ole kalliita. Tehkää kyselyt tavalla, joka motivoi vastaamaan - esim lupaamalla kaikkien vastaukset kaikille (keskiarvoisina). Seuratkaa tuloksia, oppikaa - kehittäkää! Vaihtoehtona systematiikalle on, että IR:n menestystä arvioidaan volatiliteetin, kaupankäynnin ja kurssikehityksen perusteella, ja tietenkin analyytikko- ja sijoittajien lukumäärällä ja laadulla.

22 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Lähestyttävyys Lähestyttävyys

23 Lähestyttävyys Kuinka helppoa yritystä on seurata? Lähestyttävyys EHDOTTOMASTI eri asia kuin LÄPINÄKYVYYS, jossa lähestyttävyys on kokemuksellinen asia analyytikon ja sijoittajan päässä (laatu, mielikuva) ja LÄPINÄKYVYYS taas varsin absoluuttinen määre (tiedon laajuus ja syvyys) Lähestyttävyydellä tarkoitetaan yhtä lailla informaation laatua (hyödynnettävyyttä, löydettävyyttä, kontekstuaalisuutta/asiayhteyttä) jne., kuin käytännössä tapahtuvan yhteydenpidon toimivuutta. Vaikeasti lähestyttävä yhtiö on kuin kilpikonna, josta markkinat eivät koe saavansa otetta (läpinäkyväkin yhtiö voi olla vaikeasti lähestyttävä) - helposti lähestyttävä yhtiö on kuin JATKUVASTI AVOIN KUTSU.

24 Lähestyttävyys Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Ulkomaalaisten analyytikkojen ja sijoittajine kynnys lähestyä yhtiötämme tuntuu olevan aika korkealla Tavoitteenamme on laajentaa analyytikkoseurannan määrää etenkin kvanalyytikkojen osalta Tämä on haastava tehtävä yhtiön kansainvälistymisstrategiankin kannalta. Analyytikot eivät halua aina soittaa tai kysyä henkilökohtaisesti, koska epäröivät tiedon tärkeyttä Mistä aloittaisin? Tuokin on todella mielenkiintoinen yhtiö, mutta aivan mahdotonta saada tietoa Valtava määrä tietoa, mutta vaikeasti löydettävissä Ovat tosi valppaita vastaamaan tiedusteluihin Eivät vastaa mihinkään tiedusteluhin, kaikki aina varattuina Missasin road-shown jossa olisin saanut ensikontaktin ja briefin, nyt tuntuu vaikealta päästä sisään Noin 90 % tapaamistamme yhtiöistä ilmaisi yhdeksi tavoitteekseen lisätä yhtiöitä seuraavien analyytikkojen määrää. Kuitenkin näyttää siltä, että tavoitetta ei tarkastella siltä kantilta, miten yhtiöstä tulisi paremmin lähestyttävä; esimerkiksi: -onko markkinoilla riittävästiinformaatiota -olemmeko helposti tavoitettavissa -onko antamamme informaatio ajantasaista -olemmeko näkyviä -olemmeko proaktiivisia - vai reaktiivisia -onko meillä sijoituskohteena hyvä maine? Markkinoiden kanta on yksiselitteinen: pidemmän sijoitusperspektiivin analyytikon/sijoittajan ensivaikutelma rakentuu lähestyttävyydestä. Korkea lähestyttävyys tuo sisäistä kustannustehokkuutta - oikein ja hyvin tehtyjä asioita ei tarvitse tehdä montaa kertaa!

25 Lähestyttävyys Johtopäätökset: Lähestyttävyys on kokemuksellinen mielikuva, johon vaikuttavat monet osatekijät - yhtiön IRsuoritteiden kokonaisvaltainen laatu. Jos analyytikko ei löydä tietoa, hän joko menettää mielenkiintonsa, hakee sen kolmansilta osapuolilta tai luovuttaa - niin tai näin tieto jää hyödyntämättä tai jää arvailujen varaan, molemmat yhtiön kannalta huonoimpia mahdollisia vaihtoehtoja. Korkean lähestyttävyyden yhtiön pystyy kilpailemaan uusista analyytikoista ja sijoittajista, erityisesti kansainvälisesti. Huonosti lähestyttävän yhtiön on turha odottaa aktiivista analyytikkoseurantaa tai laadukkaita sijoittajia Yhtiön tulee kysyä itseltään, tehdessään mitä tahansa suoritetta esim. sisällönsuunnittelua, tehdäänkö sitä periaatteesta ( tehdään näin kuten aina on tehty ) vai analyytikon helppoutta ja palvelua silmälläpitäen. MIKSI EI samalla rahalla tehdä asiaa paremmin. Jalostetumman tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan usein vain vähän enemmän harkinta- ja ajatustyötä! LÄHESTYTTÄVYYS on tulos PALVELUHALUKKUUDESTA, tarkennettuna: LÄPINÄKYVYYS ei siis ole sama asia kuin LÄHESTYTTÄVYYS Jokaisen suoritteen kohdalla tulisi siis esittää kysymys: onko tämän informaation avulla markkinan helppo muodostaa meistä oikea ja ajantasainen käsitys. Näissä suoritteissa auttavat monet näistä paloista joista nytkin puhutaan. Olkaa LAADUN PERÄÄN, systemaattisuus ja itsekriittisyys - myös MITTAUS... PS: Lähestyttävyyttä ei voi matkia!

26 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Symmetria Symmetria

27 Symmetria Samat sanomat kaikille Symmetrialla tarkoitetaan sitä, että sama informaatio on yhtä lailla tarjolla ja saatavana kaikille analyytikoille ja sijoittajille. > Sama informaatio = (sisältö, tarkkuus, laatu ja ajantasaisuus) > Yhtä lailla saatavana = (löydettävissä) > Kaikille analyytikoille ja sijoittajille = yksityiset pienet, instituutiot - buy & sell-side analyytikot Symmetria on ulkoinen VAADE, syntyy yrityksen toimien kautta

28 Symmetria Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Meiltä kysytään samoja asioita monta kertaa Piensijoittajat ovat huonomassa asemassa kuin esimerkiksi institutionaaliset sijoittajat Niitä piensijoittajia on niin paljon, ovat raskaita palvella No joo... (hymistelyä) Tiedän itsekin, että koska soitan instituutiosta saan heti accessin ja yleensä haluamani tiedon Meitä he kyllä palvelevat, muista en tiedä Koen ettei minulla ole samaa uskottavuutta kun pyydän saada informaatiota Saan parempaa tietoa kun kerään sen meitä palvelevilta pankkiireilta" Symmetria- asiaan suhtaudutaan pörssiyhtiöissä aika ristiriitaisesti, eikä sitä mielletä niin isoksi asiaksi kuin se todellisuudessa on. Järkyttäviä esimerkkejä: Yhtiömme on ehdottoman symmetrinen informaation annossa - mutta totta kai instituutiot saavat meiltä enemmän, tarkemmin ja nopeammin... Lisäksi one-to-one -tapaamisessa annetun informaation saatavuus - helposti direktiivien vastaista (=market dripping.) Symmetrialla myös merkitystä markkinakäsityksiin, vrt. PWC Tale of Two Reports - eli KANNATTAA OLLA SYMMETRINEN, muuten merkittävä osa sijoittajista voi arvostaa yhtiönne väärin!

29 Symmetria Johtopäätökset: Symmetria tulee ottaa vakavasti Sijoittajasuojaa turvataan jatkuvasti direktiiveillä ja lailla Yhtiön haasteena on varmistaa tasapuolinen tiedonsaanti ja anto; myös piensijoittajille Symmetria on raskasta Pörssiyhtiön tulee siis toimia siten, että se voi kaikissa olosuhteissa varmistaa ja kiistatta osoittaa, että informaatio on kommunikoitu ja saatavana kaikille markkinaosapuolille. Kysymyksessä on säädöksellinen asia. Helpoin tapa toteuttaa ja ylläpitää symmetrian periaatetta on luokitella ja jäsennellä (aihe- alueittain, otsikoittain) kaikki informaatio, ja ylläpitää sitä samassa rakenteessa - tällä järjestelmällisyydellä luotte toimintatavan, joka rasittaa organisaatiota mahdollisimman vähän: Kun joku asia on viestitty markkinoille, ottakaa tavaksi (rutiiniksi) tarkistaa onko se ajantasaisena kehyksessä. Symmetrian toteuttaminen auttaa yhtiötä - se luo kustannustehokkuutta, sillä symmetrian varmistaminen johtaa automaattisesti siihen, että palvelu paranee, tulee vähemmän informaatiopyyntöjä ja yhtiö voi sähköisesti palvella paremmin suurempaa lukumäärää yhtiöitä.

30 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Koordinaatio Mittaus Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Symmetria ROIR Return on Investor Relations Tässä siis kuusi jotka nyt kävimme läpi...

31 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Hyödynnettävyys Asiayhteys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Sisällönhallinta Koordinaatio Seuranta Kehittäminen Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Ennakointi Reagointi Symmetria ROIR Return on Investor Relations Ja tässä loput kuusi joista emme ehtineet nyt antamaan esimerkkejä tai suosituksia. Hyvä IR viestintä ja IR:n tehtäväkenttä rakentuu siis sisällöllisistä, menetelmälisistä ja vuorovaikutuksellisista tekijöistä. Nämä kaikki osaalueet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja ROIR määräytyy ketjun huonoimman lenkin mukaan: Mietitäänpä esimerkiksi tilannetta, jossa yhtiö on hyvin lähestyttävä ja informaatio on sisäisesti koordinoitua, mutta se ei helposti hyödynnettävää. Niinpä on tärkeää, että kaikkia osa-alueita tarkastellaan kriittisesti.

32 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Hyödynnettävyys Asiayhteys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Sisällönhallinta Koordinaatio Seuranta Kehittäminen Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Ennakointi Reagointi Symmetria ROIR Return on Investor Relations (KIITOS!)

33 Leena Piponiuksella on pitkäaikainen kokemus aineettoman pääoman johtamisen ja kansainvälisten raportointikäytäntöjen ja -säädösten alueella. Hänen yrityksensä Comunicativo Oy tarjoaa palveluja mm. ei-taloudellisen sijoittaja- ja sidosryhmäviestinnän vaikuttavuuden lisäämiseen. Leena oli mukana kirjoittamassa kirjaa Aineeton pääoma Johdon käsikirja, Edita p Calle Färkkilä toimii Exession Group Oy:n palveluksessa, ja hän on vuodesta 2003 johtanut sijoittajaviestinnän tukemiseen ja tehostamiseen kehitetyn Enexan -tietojärjestelmän suunnittelua, toteutusta ja nyt käyttöönottoa kansainvälisesti. Enexan tarjoaa ainutlaatuisen välineen taloudellisesti merkittävän tiedon hallitsemiseen ja viestintään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Enexan -palvelua hyödyntävät sekä IRammattilaiset että analyytikot ja sijoittajat. p

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Location-intelligence Ymmärrä BI-ratkaisuasi myös visuaalisesti Sosiaalinen media Filteroi tietotulvasta sinulle tärkeä tieto

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia

Lasse Kurkilahti Toivo Äijö. ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia Lasse Kurkilahti Toivo Äijö ONKO SUOMALAISYRITYKSILLÄ EDELLYKSET MENESTYÄ STRATEGIOILLAAN? Strategioiden arviointia ja raportointisuosituksia Helsinki Lokakuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot