Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa."

Transkriptio

1 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Puheenvuoromme perustuu kuluneiden vuosien aikana tekemäämme yhteistyöhön lukuisten pörssiyhtiöiden ja analyytikkojen kanssa. Näihin kalvoihin olemme jäsennelleet toistuvasti esiin tuodut keskeiset haasteet ja kokemukset, joita IR-tiimeillä on rakentaessaan vaikuttavaa sijoittajaviestintää ja aktiivista vuorovaikutusta markkinoiden kanssa. Toivomme että jäsentelytapamme on teille mielekäs ja antaa teille rakennetta ja kenties uusia ideoita tehtävienne hoidossa ja kehittämisessä.

2 Tunnista Jäsentele Kommunikoi ROIR Return on Investor Relations Jokainen pörssiyhtiö hakee vastinetta IR -panostuksille, selkeitä tuloksia tehdystä työstä. Laadukkaan IR:n tärkeimpiä mittareita voi olla esimerkiksi: Markkinoilla on todenmukainen ja kattava kuva yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja tilasta Markkinoilla ja yhtiöllä on samanlainen tai samansuuntainen näkemys arvosta Markkinoilla ja yhtiöillä on samansuuntainen näkemys yhtiön eitaloudellisista ja taloudellisista arvoajureista Yhtiö on tunnettu ja sillä on riittävästi analyytikkoseurantaa; yhtiö on markkinoilla uskottava Sijoittajaprofiili (määrä ja laatu, sijoitusstrategia) on yhtiön IR -tavoitteiden mukainen ja vakauttaa yhtiön osakkeeseen kohdistuvaa painetta Yhtiö pystyy ymmärtämään ja tarkoituksenmukaisesti ohjaamaan/kontrolloimaan antamansa informaation vaikutusta analyytikko- ja sijoittajakunnassa

3 Tunnista Sisältö Jäsentele Menetelmät Kommunikoi Dialogi ROIR Return on Investor Relations Seuraava kysymys kuuluukin: miten edellä luetuissa mittareissa voi päästä tavoitteisiin? Lähdimme liikkeelle erittäin käytännönläheisesti ja huomasimme pian, että saamamme palaute ja havainnot sijoittajasuhteiden ylläpidon suoritteet jäsentyivät helposti ja yksiselitteisesti kolmeen pääkohtaan: -Tunnistaminen tarkoittaa yhtiön sisäistä aivotyötä: sisältöjen ja informaation valmistelua -Menetelmät puolestaan käytännön organisointia ja koordinointia, suoritteiden ja sisältöjen jäsentelyä -Kommunikaatio markkinarajarajapinnassa tapahtuvaa interaktiota eli vuorovaikutusta ja dialogia

4 Tunnista Sisältö Jäsentele Menetelmät Kommunikoi Dialogi ROIR Return on Investor Relations Pääotsikot jakautuvat edelleen kukin neljään osa-alueeseen, siis yhteensä 12 menestyksekkään sijoittajaviestinnän avaimeen. Tänään meillä on kuitenkin aikarajoitteen vuoksi mahdollisuus keskustella ainoastaan kuudesta.

5 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Koordinaatio Seuranta Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Symmetria ROIR Return on Investor Relations...jotka ovat -Merkityksellisyys -Läpinäkyvyys -Koordinaatio -Seuranta -Lähestyttävyys -Symmetria Kustakin menestystekijästä käymme läpi: - Määrittelyn - Yhtiöiltä ja analyytikoilta tulleita kommentteja - Johtopäätöksiä ja näistä johdettuja suosituksia joistakin toimiviksi todetuista best practice -käytännöistä

6 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Merkityksellisyys Merkityksellisyys

7 Merkityksellisyys Mikä on oleellista infoa, mikä ei... Tieto- ja osaamisintensiivisissä yhtiöissä kilpailutekijät ovat usein aineettomia eli ei-taloudellisia. Esimerkkeinä voidaan mainita jokin erikoisosaaminen, brändit, yhteistyöverkostot, teollisoikeudet jne. Pelkkä taloudellinen raportointi ei yksin kerro riittävästi yhtiön aineettomista kilpailutekijöistä ja siitä, millaisilla voimavaroilla yhtiö kilpailee tulevaisuudessa. Pörssiyhtiön intressien mukaisesti IR:n tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on mahdollisimman laajaalainen ja monipuolinen kuva näistä tekijöistä sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Merkityksellinen aineeton pääoma on siis sellaista, jonka yhtiö itse on tunnistanut olevan oleellista kilpailukyvyn kannalta, nyt ja tulevaisuudessa. Antamalla informaatiota merkityksellisistä tekijöistä pyritään lisäämään IR -viestinnän vaikuttavuutta. Analyytikon kannalta ei-taloudellinen informaation käytettävyys kasvaa, kun se: -On kvantitatiivista ja esittää mahdollisuuksien mukaan ei-taloudellisia tekijöitä rahallisia määreitä; esim. kuinka suuri osuus kokonaismyynnistä on brändituotteista; 10 tärkeimmän brändin osuus yhtiön liikevaihdosta, brändien lukumäärä tai uusien asiakkaiden määrä kuluneena tarkastelujaksolla

8 Merkityksellisyys Yritysnäkökulma Markkinanäkökulma Yhtiömme on vaikeasti hahmotettava: Y-alan palveluja tarjoava yritys?, tuotteet?, mistä raha tulee? Meidän haasteena on avata johdon ajattelutapaa Koko yhtiömme arvo perustuu design osaamiselle, miten kommunikoimme tämän kaupallisen arvon ja sen, että design ohjaa prosessejamme, eivät volyymit? Henkilöstömme X:ssä käy läpi mittavan koulutuksen, jonka onnistuminen näkyy suoraan uuden markkinan myynnin liikkeellelähdön onnistumisessa. Ei analyytikot tällaisista osaa kysyä. Kiinnostavaa olisi tietää, millaisiin ei-taloudellisiin asioihin johto itse kiinnittää huomiota ja mitä mitataan. Top 5 non-financials Luen kyllä yhteiskuntavastuun raporttia ja kiinnitän huomiota esim. yhtiön toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Näitä asioita on vaikea muuttaa rahaksi, mutta jo tieto siitä, että yhtiö tekee jotain näiden asioiden eteen, on positiivista tulevaisuutta arvioitaessa. Katson esimerkiksi sairauspoissaoloja ja niissä ilmeneviä trendejä sekä työhyvinvointiasioita. Työturvallisuustekijät ovat myös tärkeitä. Tietoisuus vähentää epävarmuutta Ei-taloudelliset asiat näkyvät pikkuhiljaa yhtiön kehityksessä ja riskiprofiilissa. Olisi arvokasta tietää, mitä Yhtiö ITSE painottaa, pitää merkityksellisenä Minä haluan olla, ja olen se ainoa oikea joka päättää, millä on merkitystä ja millä ei Painotukset muuttuvat Olen välillä reaktiivinen, välillä proaktiivinen - ja tekijöiden keskinäinen relevanssi vaihtelee Merkittävän ei-taloudellisen tiedon määrittäminen on monille yhtiöille haasteellista, koska Informaatio on usein itsestään selvää yhtiölle itselleen, eikä näin ollen nähdä tarpeelliseksi kommunikoida sitä riittävästi Mittaaminen ja kvantifiointi on haasteellista, mikä tuo epävarmuutta oikeasta tavasta Johto on huolissaan mahdollisista vastuukysymyksistä, mikäli yhtiön antamat ennusteet/informaatio ei toteudukaan IR:llä on perinteisesti ollut tukifunktion rooli, käytännössä IR:ltä vaaditaan kuitenkin monialaista ja poikkitieteellistä osaamista Vanha keino parempi kuin pussillinen uusia Organisaatiokulttuuri ei taivu Sisäiset informaatiojärjestelmät eivät tuota riittävästi (luotettavaa) informaatiota Pelätään liikesalaisuuksien paljastumista Strategia ja ei-taloudelliset arvoajurit eivät ole selkeästi määriteltyinä edes yhtiön sisällä Tietämys ja osaaminen yhtiössä aineettomien voimavaroin kartoittamiseksi ja mittaamiseksi on vajavaista

9 Merkityksellisyys Johtopäätökset: Yhtiön tuottaman ja julkaiseman informaation ja tunnuslukujen tulee perustua sisäisiin johtamisjärjestelmiin Ei-taloudellisella informaatiolla on suuri painoarvo etenkin sijoittajalle, jolla on pitemmän aikavälin sijoitusperspektiivi Laadukkaalla ei-taloudellisen tiedolla on todistetusti vaikutusta yhtiön arvostukseen Markkinoiden ja yhtiöiden käsitykset yhtiön arvosta ja arvoajureista eivät aina kohtaa Ei-taloudelliset arvoajurit eivät aina ole yhtiölle itselleenkään selviä Ratkaisuna ehdotamme, että pörssiyhtiö luo oman raportointikehyksensä tai -mallinsa, joka perustuu tärkeille aineettomille ja aineellisille arvonmuodostustekijöille, näiden johtamiselle ja tulevaisuuden näkymille. Raportointimalli: -luo systematiikkaa raportointiin ja koko prosessille luoden jatkuvuutta ja systematiikkaa; esimerkiksi vuosikertomuksen asiasisältö perustuu samaan kehykseen, jolloin päälinjat säilyvät vuodesta toiseen ja raportointi saa jatkuvuutta, ei tarvitse joka vuosi keksiä pyörää uudestaan -pyrkii luomaan taustoja taloudelliselle raportoinnille ja -arvoajureille -tarkoituksena ei ole luoda taas jokin uusi raportointiformaatti, vaan olemassa olevien yhdistämistä tavalla joka palvelee parhaiten tiedon käyttäjän tarpeita -esim. yhteiskuntavastuun puolella on paljon asioita, joilla on taloudellista merkitystä, mutta informaatio piiloutuu massiivisiin raportteihin eikä näin ollen lukijaystävällistä -Käytännössä tämä vaatii poikkitieteellistä yhteistyötä organisaation sisällä sekä raportointikäytäntöjen kehittämistä kattamaan myös ei-taloudellisen suorituskyvyn seurannan, mitä tänään ei yhtiössä kovinkaan systemaattisesti tehdä Pitkälti tässä on kysymys informaation paremmasta jäsentelystä ja syventämisestä sekä asettamista lukijalle mielekkääseen asiayhteyteen Kommunikoikaa siis merkityksellisyys itse, käyttöönottakaa tapa jota noudatetaan kautta linjan. Hyvä IR on aina opettamista, valmentamista Olkaa valppaita, kuunnelkaa ja jos mahdollista kartoittakaa ja MITATKAA markkinoiden ajantasainen kanta merkityksellisyydestä: what matters, what doesn t

10 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys

11 Läpinäkyvyys Kattavaa ja syvää informaatiota yhtiön tilasta ja liiketoiminnasta Läpinäkyvyydellä ei tarkoiteta tässä yhteydessä yksin informaation määrää, vaan läpinäkyvyys käsittää 2 eri ulottuvuutta: Informaation laaja-alaisuutta, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö kertoo toimintansa eri osa-alueista, kuten tuotekehityksestään, henkilöstöstä, innovatiivisuudestaan, liiketoimintamalleistaan, verkostoistaan jne. Informaation syvyydellä tarkoitetaan taas sitä, kuinka paljon ja kuinka yksityiskohtaista tämä informaatio on. Eli annetaanko numeerista informaatiota, ennusteita ja toteutumia ja muita mittareita vai onko informaatio narratiivista Läpinäkyvä yhtiö ei ole alaston yhtiö, läpinäkyvällä yhtiöllä ei ole peiteltävää, vaan sellainen yhtiö haluaa tulla ymmärretyksi Läpinäkyvyys on monellakin tapaa myös VAKUUTUS joka otetaan. Läpinäkyvyys tiedon määrä

12 Läpinäkyvyys Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Yhtiömme on täysin aliarvostettu markkinoilla. Olemme kasvaneet kannattavasti koko olemassaolomme ajan ja olemme alamme huippuosaajia hyvillä tuotteilla ja palveluilla kasvavilla markkinoilla. Joudumme aina avaamaan samoja asioita ja analyytikot eivät tunnu ymmärtävän liiketoimintamalliamme, ulkomaalaisista analyytikoista ja sijoittajista puhumattakaan Tavoitteenamme on kehittää läpinäkyvyyttä ja vieläpä proaktiivisesti sitä mukaan kun yhtiömme toimintatavat tämän sallivat. Seuraan vai yrityksiä, joiden liiketoiminnasta saan otteen haluamassani laajuudessa Jos yhtiö ei kerro, annan joko olla tai sitten haen tiedon toisaalta itse Tieto ratkaisee Kerään tietoa kaikisat mahdollisista lähteistä, usein yllätyn miksi yhtiö ei itse kertonut tai viittaa esimerkiksi kolmannen osapuolen tutkimukseen Haluamme olla läpinäkyviä, mutta emme tiedä mistä kertoa Tietoa olisi niin paljon Läpinäkyvyydellä on väliä! OECD teettämän tutkimuksen mukaan parantunut läpinäkyvyys hyödyntää etenkin pienempiä yhtiöitä, sillä näillä yhtiöiden osakkeilla on usein suurempi volatiliteetti kuin suurten yhtiöiden. Lisäksi läpinäkyvyyden lisäämisen on todettu olevan edullista yhtiölle tapauksissa, joissa yhtiöiden analyytikkoseuranta on ollut vähäistä eli kääntäen: jos yhtiö tavoittelee laajempaa analyytikkoseurantaa, niin lisääntynyt läpinäkyvyys auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa - samaisen tutkimuksen mukaan 10 % lisäys läpinäkyvyydessä ja avoimuudessa johti osakkeen volatiliteetin heikkenemiseen 15 % :lla Samanaikaisesti läpinäkyvyydeltä ei enää nykyaikana voi välttyä! Yhtiöt ovat jo läpinäkyviä, läpinäkyvämpiä kuin itse uskovatkaan - tai välttämättä haluavat olla. (Tietoa annetaan - ja analyytikot ja sijoittajat hyödyntävät sitä) ohi IR-organisaation sekä markkinoinnin ja viestinnän puolelta. Myös asiakkaat ja kumppanit vuotavat tietoa.

13 Läpinäkyvyys Johtopäätökset: Ei suuressa huudossa Suomessa, vaikka markkinat palkitsevat läpinäkyviä yhtiöitä Läpinäkyvyys on erittäin keskeinen väline kilpailussa analyytikkojen ja sijoittajien huomiosta Vain aidosti läpinäkyvä yhtiö voi odottaa laadukasta analyytikkoseurantaa ja aktiivisia pitkäaikaisia sijoittajia - läpinäkyvyys on avain myös markkinauskottavuuteen ja salonkikelpoisuuteen. Läpinäkyvyys on myös sitä, että perustelee miksi jostakin alueesta EI ole annettu tietoa. Sijoittajasuojan paranemisen vaatimus konkretisoituu jatkuvasti direktiiveissä, pykälissä ja ohjeistuksissa. Yhtiön kannattaa miettiä läpinäkyvyystavoitteitaan strategialähtöisesti: -Miten IR strategia ja liiketoimintastrategia tukevat toisiaan; esimerkiksi mikä on tavoiteltu sijoittajaprofiili/omistuspohja? -Minkälainen informaatio yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta vastaa tämän sijoittajasegmentin tarpeita? -Miten parhaiten tavoitamme tämän ryhmän jne. Jäsennelkää KAIKKI julkisesti annettava tietoa ymmärrettävään rakenteeseen jossa se on myös ylläpidettävissä. Näin toteutettu läpinäkyvyys johtaa myös kustannustehokkuuteen ja vähentää IR:n kuormaa. Aina kuin mahdollista, kertokaa itse ja ensimmäisinä. Jos ette kerro, kertokaa MIKSI ette - sekin on parempi kuin olla sanomatta mitään.

14 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Koordinaatio Koordinaatio

15 Koordinaatio Yhtenevät sanomat, jouheva yhteistyö... Koordinaatiolla viitataan (määriteltyihin ja tiedostamattomiin) toimintamalleihin ja prosesseihin, jotka palvelevat -Informaation keräämistä varsinkin isommissa yhtiöissä, jossa vastuut on hajautettu useamman henkilön tai toiminnon kesken -Tämän informaation työstämisessä -Tämän informaation julkaisussa sekä -Monihenkisen IR tiimin tehtäväjaossa ja tiedonannon ja viestien koordinoinnissa Koordinaatio on siis sen varmistamista, että kaikki yhtiön edustajat puhuvat samaa asiaa, jakavat samaa yhtenevää informaatiota kaikissa olosuhteissa.

16 Koordinaatio Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... IR-suhteista vastaa yhtiössämme lisäkseni talousjohtaja ja viestintäpäällikkö. Koko porukka on paljoin reissun päällä. Koko tiimillä pitäisi olla aina sama tieto käsillä riippumatta siitä kuka vastaa puhelimeen. On haasteellista ylläpitää käsitystä siitä, mitä tietoa on ulkona ja mitä ei, yhtälailla mitä tietoa annetaan ulos ja mitä ei. Vaikuttaa siltä, että yhtiössä johto puhu keskenään, eli ketä tässä milloinkin pitää uskoa? Aivan skitsofreenistä Puhun mieluiten esimerkiksi yksikönjohtajan kanssa kahden kesken, hän saattaa kertoa sellaista jota johto ei välttämättä sanoisi lainkaan On todella haasteellista pyörittää tätä informaatiomassaa ja olla perillä siitä, mitä on ulkona, mitä tulee päivittää ja kuka tekee mitäkin organisaatiossa jossa vastuut on hajautettu. Koordinaatio on keskusteluissa noussut yllättävänkin tärkeäksi, lähinnä tiedon keruun päivityksen ja tiedonannon sisällön määrittämisessä. Paimentaminen, että kaikki puhuvat yhdensuuntaisesti ja yhtiön julkaisupolitiikan mukaisesti ja ettei kukaan puhu sivu suun, on melkoinen haaste.

17 Koordinaatio Johtopäätökset: Vain koordinoitunut yhtiö on uskottava, huonosti koordinoitu yhtiö rapauttaa nopeasti luotettavuutensa markkinoiden silmissä. Monet yhtiöt ovat itse artikuloineet tarpeen paremmalle koordinaatiolle. Useimmiten ainoa tämänhetkinen sovellettu menetelmä on epämuodollinen tietojenvaihto. Olematon tai puutteellinen koordinaatio muodostaa suuren riskin. Yhtiöllä on oltava joko epämuodollinen tai määritelty toimintatapa, joka tukee sekä etukäteistä markkinakommunikaation sisällön suunnittelua (mitä kerrotaan mistäkin aiheesta) että jälkikäteistä synkronointia (mitä tuli sanottua kenellekin). Koordinaatiossa on lisäksi mahdollisuus sisäisten toimintatapojen järkeistämiseen niin tiedon tuottamisen, päivittämisen kuin ulkoisen kommunikoinnin suhteen. Tiedon koordinaatio ja symmetria ovat suoraan yhteydessä toisiinsa: Jos joku on organisaatiossa kommunikoinut (esim one-to-one tapaamisessa) jotakin, on saman tiedon kulku/julkaisu myös muille tahoille varmistettava. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi sisäiset ohjeistukset, jotka määrittelevät: -julkaistavan informaation sisältöä -informaation päivitysajankohdat -vastuut -julkaisuvälineet ja julkaisumuodot Knowledge management tyyppinen järjestelmä sovellettuna IR:än

18 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Seuranta Seuranta

19 Seuranta Ohjaustietoa IR:n suunnitteluun ja toteuttamiseen Seuranta on mittausta, jolla pyritään ymmärtämään markkinoiden informaatiotarpeita ja viestinnän osumatarkkuutta ja vaikuttavuutta. Yhtenä esimerkkinä on sijoittajakyselyt. Kysymyshän on: mitä meistä ollaan mieltä, miksi - millä on merkitystä, millä ei?

20 Seuranta Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Teetämme ajoittain tutkimuksia... Kun keskustelemme analyytikoiden kanssa saamme käsityksen siitä päläpälä Emme kerää systemaattisesti palautetta markkinoilta. Palaute tulee one-to-one tapaamisissa. Satunnaisesti teemme kyselyn esim. CMD:n yhteydessä. Silloin tällöin teetämme ulkopuolisella konsultilla tutkimuksen. Olemme todenneet tietynlaisen liiketoimintamme erityispiirteisiin liittyvän informaation vaikuttavan suoraan ja välittömästi arvostukseemme markkinoilla Meillä on hyvä ja aktiivinen kontakti analyytikkoihin ja uskomme tietävän mitä he haluavat. Minulle on vain rasite osallistua kaiken maailman kyselyihin, en niistä saa itse mitään Olisihan se mielenkiintoista tietää, mitä muut ovat mieltä Tuntuu siltä, ettei tuokaan yhtiö tiedä mitä tarpeita minulla varsinaisesti on Luulo ei ole tiedon väärtti; pörssiyhtiöillä ei ole aina jäsenneltyä ja ajantasaista kuvaa analyytikoiden/sijoittajien tarpeista. Ongelma kahdenkeskisissä one-to-one tapaamisissa on usein se, että tieto tarpeista ja käsityksistä jää usein vain asianomaisten tietoon, eikä siirry eikä tule hyödynnettyä koko tiimissä. Näin ollen seuranta palvelee huonosti IR- viestinnän kehittämisen tarpeita.

21 Seuranta Johtopäätökset: Hyvä seuranta: - Pörssiyhtiön on tärkeää ymmärtää miten ja millaiseen yhtiön julkaisemaan tietoon markkinat reagoivat - Mukautuvaa, seuraa vain kulloinkin painotettuja asioita -Palvelee IR:n suunnittelua ja toteutusta - Ei kuormita osapuolia (ei IR:ää eikä analyytikoita/sijoittajia) - Antaa osallistujillekin vastinetta - Auttaa yhtiötä jalostamaan myös varsinaista liiketoimintaansa - SANOTAAN: ks. muistiinpanot Onnistuakseen IR viestinnässä pörssiyhtiön tulee seurata jatkuvasti markkinoiden informaatiotarpeita ja arvottamisperusteita. Näin tehdessään yhtiö samalla kontrolloi informaatiovirtoja ja sijoittajille annettavaa mielikuvaa yhtiöstä. Mitatkaa. Säännöllisesti, systemaattisesti ja tilastollisesti. Käyttäkää vakiomuotoista menetelmää, esim www-pohjaiset eivät ole kalliita. Tehkää kyselyt tavalla, joka motivoi vastaamaan - esim lupaamalla kaikkien vastaukset kaikille (keskiarvoisina). Seuratkaa tuloksia, oppikaa - kehittäkää! Vaihtoehtona systematiikalle on, että IR:n menestystä arvioidaan volatiliteetin, kaupankäynnin ja kurssikehityksen perusteella, ja tietenkin analyytikko- ja sijoittajien lukumäärällä ja laadulla.

22 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Lähestyttävyys Lähestyttävyys

23 Lähestyttävyys Kuinka helppoa yritystä on seurata? Lähestyttävyys EHDOTTOMASTI eri asia kuin LÄPINÄKYVYYS, jossa lähestyttävyys on kokemuksellinen asia analyytikon ja sijoittajan päässä (laatu, mielikuva) ja LÄPINÄKYVYYS taas varsin absoluuttinen määre (tiedon laajuus ja syvyys) Lähestyttävyydellä tarkoitetaan yhtä lailla informaation laatua (hyödynnettävyyttä, löydettävyyttä, kontekstuaalisuutta/asiayhteyttä) jne., kuin käytännössä tapahtuvan yhteydenpidon toimivuutta. Vaikeasti lähestyttävä yhtiö on kuin kilpikonna, josta markkinat eivät koe saavansa otetta (läpinäkyväkin yhtiö voi olla vaikeasti lähestyttävä) - helposti lähestyttävä yhtiö on kuin JATKUVASTI AVOIN KUTSU.

24 Lähestyttävyys Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Ulkomaalaisten analyytikkojen ja sijoittajine kynnys lähestyä yhtiötämme tuntuu olevan aika korkealla Tavoitteenamme on laajentaa analyytikkoseurannan määrää etenkin kvanalyytikkojen osalta Tämä on haastava tehtävä yhtiön kansainvälistymisstrategiankin kannalta. Analyytikot eivät halua aina soittaa tai kysyä henkilökohtaisesti, koska epäröivät tiedon tärkeyttä Mistä aloittaisin? Tuokin on todella mielenkiintoinen yhtiö, mutta aivan mahdotonta saada tietoa Valtava määrä tietoa, mutta vaikeasti löydettävissä Ovat tosi valppaita vastaamaan tiedusteluihin Eivät vastaa mihinkään tiedusteluhin, kaikki aina varattuina Missasin road-shown jossa olisin saanut ensikontaktin ja briefin, nyt tuntuu vaikealta päästä sisään Noin 90 % tapaamistamme yhtiöistä ilmaisi yhdeksi tavoitteekseen lisätä yhtiöitä seuraavien analyytikkojen määrää. Kuitenkin näyttää siltä, että tavoitetta ei tarkastella siltä kantilta, miten yhtiöstä tulisi paremmin lähestyttävä; esimerkiksi: -onko markkinoilla riittävästiinformaatiota -olemmeko helposti tavoitettavissa -onko antamamme informaatio ajantasaista -olemmeko näkyviä -olemmeko proaktiivisia - vai reaktiivisia -onko meillä sijoituskohteena hyvä maine? Markkinoiden kanta on yksiselitteinen: pidemmän sijoitusperspektiivin analyytikon/sijoittajan ensivaikutelma rakentuu lähestyttävyydestä. Korkea lähestyttävyys tuo sisäistä kustannustehokkuutta - oikein ja hyvin tehtyjä asioita ei tarvitse tehdä montaa kertaa!

25 Lähestyttävyys Johtopäätökset: Lähestyttävyys on kokemuksellinen mielikuva, johon vaikuttavat monet osatekijät - yhtiön IRsuoritteiden kokonaisvaltainen laatu. Jos analyytikko ei löydä tietoa, hän joko menettää mielenkiintonsa, hakee sen kolmansilta osapuolilta tai luovuttaa - niin tai näin tieto jää hyödyntämättä tai jää arvailujen varaan, molemmat yhtiön kannalta huonoimpia mahdollisia vaihtoehtoja. Korkean lähestyttävyyden yhtiön pystyy kilpailemaan uusista analyytikoista ja sijoittajista, erityisesti kansainvälisesti. Huonosti lähestyttävän yhtiön on turha odottaa aktiivista analyytikkoseurantaa tai laadukkaita sijoittajia Yhtiön tulee kysyä itseltään, tehdessään mitä tahansa suoritetta esim. sisällönsuunnittelua, tehdäänkö sitä periaatteesta ( tehdään näin kuten aina on tehty ) vai analyytikon helppoutta ja palvelua silmälläpitäen. MIKSI EI samalla rahalla tehdä asiaa paremmin. Jalostetumman tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan usein vain vähän enemmän harkinta- ja ajatustyötä! LÄHESTYTTÄVYYS on tulos PALVELUHALUKKUUDESTA, tarkennettuna: LÄPINÄKYVYYS ei siis ole sama asia kuin LÄHESTYTTÄVYYS Jokaisen suoritteen kohdalla tulisi siis esittää kysymys: onko tämän informaation avulla markkinan helppo muodostaa meistä oikea ja ajantasainen käsitys. Näissä suoritteissa auttavat monet näistä paloista joista nytkin puhutaan. Olkaa LAADUN PERÄÄN, systemaattisuus ja itsekriittisyys - myös MITTAUS... PS: Lähestyttävyyttä ei voi matkia!

26 Tunnista Jäsentele Kommunikoi Symmetria Symmetria

27 Symmetria Samat sanomat kaikille Symmetrialla tarkoitetaan sitä, että sama informaatio on yhtä lailla tarjolla ja saatavana kaikille analyytikoille ja sijoittajille. > Sama informaatio = (sisältö, tarkkuus, laatu ja ajantasaisuus) > Yhtä lailla saatavana = (löydettävissä) > Kaikille analyytikoille ja sijoittajille = yksityiset pienet, instituutiot - buy & sell-side analyytikot Symmetria on ulkoinen VAADE, syntyy yrityksen toimien kautta

28 Symmetria Yritysperspektiivistä: Markkinaperspektiivistä... Meiltä kysytään samoja asioita monta kertaa Piensijoittajat ovat huonomassa asemassa kuin esimerkiksi institutionaaliset sijoittajat Niitä piensijoittajia on niin paljon, ovat raskaita palvella No joo... (hymistelyä) Tiedän itsekin, että koska soitan instituutiosta saan heti accessin ja yleensä haluamani tiedon Meitä he kyllä palvelevat, muista en tiedä Koen ettei minulla ole samaa uskottavuutta kun pyydän saada informaatiota Saan parempaa tietoa kun kerään sen meitä palvelevilta pankkiireilta" Symmetria- asiaan suhtaudutaan pörssiyhtiöissä aika ristiriitaisesti, eikä sitä mielletä niin isoksi asiaksi kuin se todellisuudessa on. Järkyttäviä esimerkkejä: Yhtiömme on ehdottoman symmetrinen informaation annossa - mutta totta kai instituutiot saavat meiltä enemmän, tarkemmin ja nopeammin... Lisäksi one-to-one -tapaamisessa annetun informaation saatavuus - helposti direktiivien vastaista (=market dripping.) Symmetrialla myös merkitystä markkinakäsityksiin, vrt. PWC Tale of Two Reports - eli KANNATTAA OLLA SYMMETRINEN, muuten merkittävä osa sijoittajista voi arvostaa yhtiönne väärin!

29 Symmetria Johtopäätökset: Symmetria tulee ottaa vakavasti Sijoittajasuojaa turvataan jatkuvasti direktiiveillä ja lailla Yhtiön haasteena on varmistaa tasapuolinen tiedonsaanti ja anto; myös piensijoittajille Symmetria on raskasta Pörssiyhtiön tulee siis toimia siten, että se voi kaikissa olosuhteissa varmistaa ja kiistatta osoittaa, että informaatio on kommunikoitu ja saatavana kaikille markkinaosapuolille. Kysymyksessä on säädöksellinen asia. Helpoin tapa toteuttaa ja ylläpitää symmetrian periaatetta on luokitella ja jäsennellä (aihe- alueittain, otsikoittain) kaikki informaatio, ja ylläpitää sitä samassa rakenteessa - tällä järjestelmällisyydellä luotte toimintatavan, joka rasittaa organisaatiota mahdollisimman vähän: Kun joku asia on viestitty markkinoille, ottakaa tavaksi (rutiiniksi) tarkistaa onko se ajantasaisena kehyksessä. Symmetrian toteuttaminen auttaa yhtiötä - se luo kustannustehokkuutta, sillä symmetrian varmistaminen johtaa automaattisesti siihen, että palvelu paranee, tulee vähemmän informaatiopyyntöjä ja yhtiö voi sähköisesti palvella paremmin suurempaa lukumäärää yhtiöitä.

30 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Koordinaatio Mittaus Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Symmetria ROIR Return on Investor Relations Tässä siis kuusi jotka nyt kävimme läpi...

31 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Hyödynnettävyys Asiayhteys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Sisällönhallinta Koordinaatio Seuranta Kehittäminen Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Ennakointi Reagointi Symmetria ROIR Return on Investor Relations Ja tässä loput kuusi joista emme ehtineet nyt antamaan esimerkkejä tai suosituksia. Hyvä IR viestintä ja IR:n tehtäväkenttä rakentuu siis sisällöllisistä, menetelmälisistä ja vuorovaikutuksellisista tekijöistä. Nämä kaikki osaalueet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja ROIR määräytyy ketjun huonoimman lenkin mukaan: Mietitäänpä esimerkiksi tilannetta, jossa yhtiö on hyvin lähestyttävä ja informaatio on sisäisesti koordinoitua, mutta se ei helposti hyödynnettävää. Niinpä on tärkeää, että kaikkia osa-alueita tarkastellaan kriittisesti.

32 Tunnista Sisältö Merkityksellisyys Hyödynnettävyys Asiayhteys Läpinäkyvyys Jäsentele Menetelmät Sisällönhallinta Koordinaatio Seuranta Kehittäminen Kommunikoi Dialogi Lähestyttävyys Ennakointi Reagointi Symmetria ROIR Return on Investor Relations (KIITOS!)

33 Leena Piponiuksella on pitkäaikainen kokemus aineettoman pääoman johtamisen ja kansainvälisten raportointikäytäntöjen ja -säädösten alueella. Hänen yrityksensä Comunicativo Oy tarjoaa palveluja mm. ei-taloudellisen sijoittaja- ja sidosryhmäviestinnän vaikuttavuuden lisäämiseen. Leena oli mukana kirjoittamassa kirjaa Aineeton pääoma Johdon käsikirja, Edita p Calle Färkkilä toimii Exession Group Oy:n palveluksessa, ja hän on vuodesta 2003 johtanut sijoittajaviestinnän tukemiseen ja tehostamiseen kehitetyn Enexan -tietojärjestelmän suunnittelua, toteutusta ja nyt käyttöönottoa kansainvälisesti. Enexan tarjoaa ainutlaatuisen välineen taloudellisesti merkittävän tiedon hallitsemiseen ja viestintään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Enexan -palvelua hyödyntävät sekä IRammattilaiset että analyytikot ja sijoittajat. p

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Sijoittajaviestinnän haasteet

Sijoittajaviestinnän haasteet LOTUS SOLUTIONS FOR e-business Helsinki 16.5.2000 Sijoittajaviestinnän haasteet Katarina Lybeck - viestintäjohtaja Andrew Barriskell - VP Web Communications IR:n tavoitteet Huolehtia siitä,että markkinoilla

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Miten raportista tehdään kilpailumenestyjä? Ruotsalaisten vuosikertomusopit

Miten raportista tehdään kilpailumenestyjä? Ruotsalaisten vuosikertomusopit Miten raportista tehdään kilpailumenestyjä? Ruotsalaisten vuosikertomusopit Miten ruotsalaiset ovat vieneet oppejaan käytäntöön? 2 Ruotsalaisten vuosikertomustärpit Pedagoginen ote raportointiin: selkeys,

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat?

Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat? Q1 Monenko suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita omistat? Vastattuja: 363 Ohitettuja: 0 1-3 4-10 11-20 yli 20 1-3 4-10 11-20 yli 20 7,16% 26 34,71% 126 38,57% 140 19,56% 71 Yhteensä 363 1 / 20 Q2 Mikä on

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon - Analyytikon näkökulma Mikko Ervasti Analyytikko (Teknologia, Media & Telekommunikaatiolaitteet) Evli Pankki Oyj Puh: +358 9 4766 9314 Email:

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen

Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen Henry Uudista ja uudistu messut 28.9.2011 Saara Tarumo, toimitusjohtaja 1 Taustaksi ALEXANDER PAY MANAGEMENT Palkitsemisen

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa. Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15

Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa. Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15 Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15 Käytäntötutkimuksesta poimittua Osaava ja riittävä sekä pysyvä henkilöstö Sijaishuoltoyksikön toimintatavat Tilat ja ilmapiiri

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Metsä. Evaluointi. Puhuu

Metsä. Evaluointi. Puhuu Metsä 2014 Evaluointi Puhuu Metsä Puhuu Evaluointi Esityksen ja keskustelun rakenne! Mitä on tehty Tärkeimmät havainnot Tulokset tavoitteisiin peilaten Työstöä ja ideoita Evaluointi Haastateltava Organisaatio

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot