Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015"

Transkriptio

1 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

2 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman

3 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2014 ISBN (painettu) ISBN (pdf) Painopaikka: Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print

4 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...3 TAVOITTEENA AMMATTITAITO...5 YLEISET JA AMMATILLISET KOMPETENSSIT...5 Yleiset kompetenssit...6 Innovaatio-osaaminen...6 Ammatilliset kompetenssit...7 AMMATILLINEN KASVU...9 Pedagoginen strategia opetussuunnitelman taustalla...9 Opetussuunnitelman rakenne...10 OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT...13 POLIISITYÖTÄ TUKEVA OSAAMINEN...14 Orientoivat opinnot...15 Poliisiviestintä...16 ruotsin kieli ja viestintä...18 Englannin kieli ja viestintä...20 Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky...22 Ajotekniikka ja -taktiikka...24 Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat...25 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN...27 Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet...28 Liikenneturvallisuus...30 Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen...32 RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN...34 rikostorjunnan perusteet...35 Esitutkinta...37 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN...39 Poliisi, yksilö ja yhteiskunta...40 Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta...42 Poliisin lupahallinto...44 Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet...46 Tutkimus ja kehittäminen...48 AMMATILLISTA OSAAMISTA EDISTÄVÄ HARJOITTELU...50 OPINNÄYTETYÖ...52

5 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT...53 Englannin kielen valmentava kurssi...54 English for International Contacts...56 Scientific Reading and Discussion Skills...58 ruotsin kielen valmentava kurssi...59 Närpolisen - nära dig!...61 Polisen i Norden...62 Nordcop-opiskelijavaihto...64 Mord i Norden...65 Yksityisoikeuden jatkokurssi...66 Viranomaisyhteistyön yleiset perusteet...68 Moniviranomaistilanteiden johtaminen...70 Täydentävä ajokoulutus ja yhdistelmä ajoneuvon liikennekelpoisuus...72 Menetelmäjatkokurssi 1 - Kvalitatiiviset menetelmät...74 Menetelmäjatkokurssi 2 - Kvantitatiiviset menetelmät...76 Menetelmäjatkokurssi 3 - Toiminnallinen opinnäytetyö...78 Menetelmäjatkokurssi 4 - Kirjallisuusanalyysi...80 Menetelmäjatkokurssi 5 - Oikeustieteellinen tutkimus...82 Prosessikirjoittaminen...84 Kouluttajakoulutus...86 Tieto- ja viestintätekniikka...88 Valvonnan verkkokurssi...90 Ennalta estävä toiminta ja sidosryhmä yhteistyö...92 Oma poliisiviestintäni...94

6 YLEISTÄ TAVOITTEENA AMMATTITAITO Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta. Poliisi (AMK) -opinnot johtavat poliisialan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon yleisenä tavoitteena on, että opiskelija hankkii laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet sisäisen turvallisuuden alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten; edellytykset sisäisen turvallisuuden alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen; valmiudet elinikäiseen oppimiseen; riittävän viestintä- ja kielitaidon; sisäisen turvallisuuden alaan liittyvän kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Poliisi (AMK) -tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on valmiudet toimia sekä itsenäisesti että moniammatillisissa työryhmissä poliisityön asiantuntijana ja kehittää poliisitoimintaa. Kelpoisuusvaatimuksista poliisin virkoihin säädetään tarkemmin poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 :ssä (muutettu valtioneuvoston asetuksella 59/2014). YLEISET JA AMMATILLISET KOMPETENSSIT Poliisi (AMK) -tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijan tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitsemia valmiuksia. Yleiset työelämävalmiudet luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleisiä työelämävalmiuksia ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Poliisityössä ammatillinen asiantuntijuus muodostuu poliisityön ammatillisesta erityisosaamisesta, joka saavutetaan koulutuksen aikana. Poliisityön ammatilliset osaamisalueet ovat valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen, rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen, yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen sekä poliisityötä tukeva osaaminen. 5

7 YLEISTÄ Yleiset kompetenssit Oppimisen taidot Opiskelija osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta Eettinen osaaminen Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisille arvoille rakentuen Työyhteisöosaaminen Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä Innovaatio-osaaminen Opiskelija kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen osaa työskennellä projekteissa osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja 6

8 YLEISTÄ Kansainvälisyysosaaminen Opiskelija omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia Ammatilliset kompetenssit Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen Opiskelija osaa soveltaa valvonta- ja hälytystehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä osaa soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa valvonta- ja hälytystoimintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta osaa hyödyntää analysoitua tietoa valvonta- ja hälytystoiminnan suunnittelussa sekä toiminnan kohdentamisessa osaa soveltaa ennalta estävän toiminnan menetelmiä ja työtapoja kykenee johtamaan partion toimintaa ja operatiiviseen tilanteeseen liittyviä alkutoimenpiteitä Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen Opiskelija osaa soveltaa rikostorjunta- ja tutkintatehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä osaa soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa rikostorjunta- ja tutkintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta osaa hyödyntää analysoitua tietoa tutkinnan suunnittelussa, suuntaamisessa ja toteuttamisessa osaa selittää tutkinnan johtamiseen liittyvät keskeiset toiminnot ja syyttäjän kanssa tehtävän esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa 7

9 YLEISTÄ Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen Opiskelija osaa soveltaa poliisitoimintaa säätelevää keskeistä lainsäädäntöä oikeudenmukaisesti erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja perustella toimintansa osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää poliisitoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen oman alansa tutkittua tietoa kykenee toimimaan yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa osaa analysoida ja reflektoida omaa toimintaansa sekä asenteidensa merkitystä ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa Poliisityötä tukeva osaaminen Opiskelija osaa käyttää päivittäisessä poliisityössä tarvittavia menetelmiä, välineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä poliisialan että sen ulkopuoliselle yleisölle osaa käyttää vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa ruotsin kieltä sekä vähintään yhtä vierasta kieltä osaa suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman työssä vaadittavan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi 8

10 YLEISTÄ AMMATILLINEN KASVU Oppimisprosessin vaiheistumista selkiytetään ammatillisen kasvun etenemistä kuvaavilla opintovuositeemoilla. Opiskelu poliisi (AMK) -tutkinnossa on porrastettu kolmeen vuositeemaan siten, että se mahdollistaa asiantuntijuuden asteittaisen syvenemisen. Kuvio 1. Opiskelijan ammatillinen kasvu Pedagoginen strategia opetussuunnitelman taustalla Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Niissä korostuvat opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Opetusta ja opiskelua ohjaavana tekijänä ovat tavoitteellinen osaamisen kehittäminen, oppimisen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentaminen. Poliisiammattikorkeakoulussa arvostetaan erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa tuotettua tietoa ja halutaan edistää aiemman tiedon hyödyntämistä sekä uusien verkostojen luomista uuden oppimisessa. Oppimisen tulee olla innostavaa, uutta luovaa, vastuullista ja tutkivaa työelämän kehittämistyötä. Opinnoissa tuetaan ja korostetaan opiskelijan omaa aktiivista osallistumista oppimisprosessiin sekä ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun ja osaamisen kehittymistä. 9

11 YLEISTÄ Poliisiammattikorkeakoulun pedagogisen strategian avulla ohjataan koulutustoimintaa ja varmistetaan opetuksen ja oppimisen laatua. Se ohjaa opetuksen ja oppimisen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Pedagoginen strategia ohjaa erityisesti opetussuunnitelmien avulla osaamisen kehittymistä ja asiantuntijaksi kasvua. Opetussuunnitelman rakenne Poliisi (AMK) -tutkinnon opinnot rakentuvat opintokokonaisuuksista, joita ovat poliisityötä tukeva osaaminen (26 op) valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen (24 op) rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen (18 op) yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen (32 op). Opintokokonaisuudet muodostuvat kahdesta tai useammasta pakollisesta opintojaksosta, jotka sijoittuvat opinnoissa eri opintovuosille. Opintojaksoista perusopintoja on yhteensä 19 opintopistettä ja ammattiopintoja 81 opintopistettä. Harjoittelun osuus opinnoista on 55 opintopistettä ja opinnäytetyön 15 opintopistettä. Opiskelijan tulee lisäksi sisällyttää tutkintoon vapaasti valittavia opintoja vähintään 10 opintopistettä. Opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksokuvauksiin on merkitty kunkin opintojakson kohdalle opintojakson laajuus, taso ja yleiskuvaus sekä osaamistavoitteet, asiakokonaisuudet, vaadittavat suoritukset, arviointiasteikko ja mahdolliset edeltävät opinnot, joiden suorittaminen vaaditaan ennen kyseistä opintojaksoa. Opintojaksojen tarkempi sisältö ja toteutus sekä opintojen eteneminen kuvataan erillisessä toteutussuunnitelmassa. Lisäksi opintojen arviointi, ohjaus yms. tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta ja tutkintosäännöstä. Kuvio 2. Opintokokonaisuudet ja opintojaksot poliisi (AMK) -tutkinnossa 10

12 YLEISTÄ Perusopinnot (19 op) Perusopintojen aikana opiskelija hankkii laaja-alaisen yleiskuvan sisäisen turvallisuuden viranomaisten asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija perehtyy sisäisen turvallisuuden tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä hankkii työssä tarvittavan kielitaidon. Ajallisesti perusopinnot sijoittuvat pääosin ensimmäiseen opintovuoteen. Perusopintoihin kuuluvat opintojaksot: Orientoivat opinnot Poliisiviestintä Ruotsin kieli ja viestintä Englannin kieli ja viestintä Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky Poliisi, yksilö ja yhteiskunta. Ammattiopinnot (81 op) Ammattiopinnoissa opiskelija hankkii poliisin ammatin edellyttämän ydinosaamisen. Opiskelija perehtyy sisäisen turvallisuuden keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että valmistuttuaan hän kykenee itsenäisesti työskentelemään sisäisen turvallisuuden asiantuntijatehtävissä ja osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Ajallisesti ammattiopinnot alkavat jo ensimmäisenä opintovuotena ja jatkuvat opintojen loppuun saakka. Ammattiopintoihin kuuluvat opintojaksot: Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat Liikenneturvallisuus Ajotekniikka ja taktiikka Rikostorjunnan perusteet Esitutkinta Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta Poliisin lupahallinto Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet Tutkimus ja kehittäminen. 11

13 YLEISTÄ Harjoittelun (55 op) aikana opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa opiskelija soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja poliisitoiminnan eri osa-alueilla. Harjoittelu alkaa toisen opintovuoden lopussa ja jatkuu kolmannelle opintovuodelle. Opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyöskentely sijoittuu pääosin kolmanteen opintovuoteen. Vapaasti valittavissa opinnoissa (10 op) opiskelijalla on mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan. Vapaasti valittavia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan suorittaa myös Poliisiammattikorkeakoulun ulkopuolella. Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen sijoittuu pääosin kolmanteen opintovuoteen. 12

14 OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT

15 Poliisityötä tukeva osaaminen POLIISITYÖTÄ TUKEVA OSAAMINEN (Amk2014PT) Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää päivittäisessä poliisityössä tarvittavia menetelmiä, välineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti, viestiä hyvin suomen kielellä kirjallisesti ja suullisesti sekä poliisialan että sen ulkopuoliselle yleisölle sekä käyttää vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa ruotsin kieltä sekä vähintään yhtä vierasta kieltä. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman työssä vaadittavan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Poliisityötä tukeva osaaminen -opintokokonaisuus (26 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista: Orientoivat opinnot (3 op) Poliisiviestintä (3 op) Ruotsin kieli ja viestintä (3 op) Englannin kieli ja viestintä (3 op) Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky (3 op) Ajotekniikka ja -taktiikka (3 op) Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat (8 op) 14

16 Poliisityötä tukeva osaaminen ORIENTOIVAT OPINNOT (Amk2014PTorie) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisityötä tukeva osaaminen Opintojakson taso Perusopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Orientaatiojakson aikana opiskelija perehtyy AMK-tutkintoon ja hankkii riittävät valmiudet opiskeluun Poliisiammattikorkeakoulussa. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suunnitella, arvioida, kehittää ja seurata omaa opiskeluaan suhteessa tutkintovaatimuksiin käyttää tarjolla olevia mahdollisuuksia ja palveluja opiskelunsa tukena tarkoituksenmukaisesti, ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Asiakokonaisuudet opiskelijana Polamkissa opiskelupuitteet ja -ympäristö AMK-tutkinto Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 15

17 Poliisityötä tukeva osaaminen POLIISIVIESTINTÄ (Amk2014PTpoviest) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisin työtä tukeva osaaminen Opintojakson taso Perusopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy poliisin kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija harjaantuu erityisesti esitutkinnassa tarvittavien poliisitekstien kirjoittamiseen. Lisäksi opiskelija tekee projektityön jostakin poliisin erityisalasta ja oppii hankkimansa asiantuntemuksen jakamista. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan käyttää kirjoittamista tutkivan ajattelun välineenä ja oman toimintansa suunnittelun sekä dokumentoinnin välineenä. Asiakokonaisuudet suomen kielen suullinen taito suomen kielen kirjallinen taito poliisin virkakieli ja virkatekstit 16

18 Poliisityötä tukeva osaaminen Vaadittavat suoritukset Tentit Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Itsearviointi ja vertaisarviointi Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 17

19 Poliisityötä tukeva osaaminen RUOTSIN KIELI JA VIESTINTÄ (Amk2014PTru) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisityötä tukeva osaaminen Opintojakson taso Perusopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija hankkii tietoja ja taitoja, joilla hän turvaa asiakkaidensa kielellisten oikeuksien toteutumista ja omaksuu samalla poliisimieheltä vaadittavaa kansainvälisyysosaamista. Lisäksi opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen sekä ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä virkamieheltä vaadittavalla tasolla viestiä suullisesti ja kirjallisesti ammattialaansa liittyvissä kielenkäyttötilanteissa kehittää ruotsin kielen taitoa osana omaa ammattitaitoaan. Asiakokonaisuudet suullinen taito kirjallinen taito Vaadittavat suoritukset Suullinen ja kirjallinen tentti 18

20 Poliisityötä tukeva osaaminen Arviointiasteikko Suullinen kielitaito: tyydyttävä (1 3) tai hyvä (4 5) Kirjallinen kielitaito: tyydyttävä (1 3) tai hyvä (4 5) Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin ja niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin (ruotsin kirjoittaminen ja ruotsin puhuminen). Taitotaso B1-B2. Edeltävät opinnot Lähtötasotesti Ruotsin valmentava kurssi (pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät läpäise lähtötasotestiä). 19

21 Poliisityötä tukeva osaaminen Englannin kieli ja viestintä (Amk2014PTen) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisityötä tukeva osaaminen Opintojakson taso Perusopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opiskelija hallitsee poliisin ammattisanaston niin, että osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Lisäksi opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen kirjallisen ja suullisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käyttää englannin kieltä ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämällä tasolla viestiä suullisesti ja kirjallisesti ammattialaansa liittyvissä kielenkäyttötilanteissa kehittää englannin kielen taitoa osana omaa ammattitaitoaan. Asiakokonaisuudet suullinen taito kirjallinen taito Vaadittavat suoritukset Suullinen ja kirjallinen tentti 20

22 Poliisityötä tukeva osaaminen Arviointiasteikko Suullinen kielitaito: tyydyttävä (1-2), hyvä (3-4), kiitettävä (5) Kirjallinen kielitaito: tyydyttävä (1-2), hyvä (3-4), kiitettävä (5) Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin ja niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin (englannin kirjoittaminen ja englannin puhuminen). Taitotaso B2. Edeltävät opinnot Lähtötasotesti Englannin kielen valmentava kurssi (pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät läpäise lähtötasotestiä). 21

23 Poliisityötä tukeva osaaminen Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky (Amk2014PTliify) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisityötä tukeva osaaminen Opintojakson taso Perusopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy erilaisiin kestävyys- ja voimaharjoittelun harjoitusmenetelmiin sekä laatii itselleen harjoitusohjelman. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman, joka tukee poliisityön asettamia vaatimuksia fyysiselle kunnolle ja terveydelle arvioida omaa henkistä ja fyysistä työkuntoaan sekä kehittää niitä. Asiakokonaisuudet kestävyys voimaharjoittelu työ- ja toimintakyky harjoitukset Vaadittavat suoritukset Testit 22

24 Poliisityötä tukeva osaaminen Itsearviointi Oman harjoitusohjelman laatiminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 23

25 Poliisityötä tukeva osaaminen Ajotekniikka ja -taktiikka (Amk2014PTajo) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisityötä tukeva osaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija hankkii perusvalmiudet poliisiauton kuljettamiseen ja ajoneuvon liikennekelpoisuuden valvontaan. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käsitellä ja kuljettaa poliisiautoa vaihtelevissa ajotilanteissa turvallisesti suorittaa ajoneuvon liikennekelpoisuuteen liittyvää valvontaa. Asiakokonaisuudet ajotaito poliisiauto työvälineenä ajoneuvojen tekniikka 24 Vaadittavat suoritukset Tentit Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Itsearviointi Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä.

26 Poliisityötä tukeva osaaminen Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat (Amk2014PTvoim) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Poliisityötä tukeva osaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 8 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiudet fyysisten voimakeinojen sekä voimankäyttövälineiden turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön. Opiskelijalle muodostuu käsitys henkilökohtaisista stressimekanismeista ja hän oppii soveltamaan poliisitaktisia toimintamalleja voimankäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija perehtyy työturvalliseen toimintaan ja oppii käyttämään passiivisia sekä muita tarpeellisia suojavälineitä. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käyttää fyysisiä voimakeinoja ja voimankäyttövälineitä tarkoituksenmukaisesti sekä turvallisesti ympäristö, olosuhteet ja kohteen huomioiden perustella toimenpiteensä soveltaa poliisitaktisia toimintamalleja osana voimankäyttötilanteita työturvallisuusnäkökohdat huomioiden arvioida henkilökohtaisia voimankäyttövalmiuksiaan ja kehittää niitä. Asiakokonaisuudet voimankäyttövälineet fyysinen voimankäyttö työturvallisuus poliisityössä poliisitaktiikka 25

27 Poliisityötä tukeva osaaminen Vaadittavat suoritukset Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 26

28 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN (Amk2014VHT) Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot sekä kykenee toimimaan itsenäisesti valvonta- ja hälytystoiminnan asiantuntijatehtävissä. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa soveltaa valvonta-, hälytys- ja liikennetehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa valvonta- ja hälytystoimintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta hyödyntää analysoitua tietoa valvonta- ja hälytystoiminnan suunnittelussa sekä toiminnan kohdentamisessa soveltaa ennalta estävän toiminnan menetelmiä ja työtapoja johtaa partion toimintaa ja operatiiviseen vaativaan tilanteeseen liittyviä alkutoimenpiteitä. Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen -opintokokonaisuus (24 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista: Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet (3 op) Liikenneturvallisuus (7 op) Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen (14 op) 27

29 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet (Amk2014VHTvalhäl) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytysosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (YJT) käsitteisiin sekä poliisin työtehtäviin tällä toiminta-alueella. Lisäksi hän tutustuu poliisin ennalta estävän työn tavoitteisiin ja työmuotoihin. Opintojaksolla opiskelija perehtyy myös poliisin viestijärjestelmiin ja oppii niiden peruskäytön. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa määritellä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden keskeiset käsitteet ja poliisin suorittaman valvonnan työmuodot YJT:n ylläpitämiseksi selittää poliisin ennalta estävän työn merkityksen ja lähipoliisitoiminnan strategian kuvata millaisia työmenetelmiä käytetään erilaisissa hälytys- ja valvontatehtävissä perustella kuhunkin tehtävään valitut toimenpiteet käyttää poliisin viestijärjestelmiä valvonta- ja hälytystehtävissä. Asiakokonaisuudet valvontatoiminnan perusteet hälytystoiminnan perusteet poliisin ennalta estävä toiminta 28

30 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 29

31 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN Liikenneturvallisuus (Amk2014VHTliik) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytysosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy laajasti liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja poliisin tehtäviin liikenneturvallisuuden rakentajana. Lisäksi opiskelija perehtyy keskeisiin toimivaltasäädöksiin ja liikennesääntöihin sekä niiden rikkomisesta määrättäviin seuraamuksiin. Opiskelija oppii myös poliisin käytössä olevat tärkeimmät liikennevalvonnan ja -rikostutkinnan keinot sekä toimenpiteet. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa määritellä keskeiset liikenneturvallisuuteen ja sen ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät hyödyntää analysoitua tietoa liikennevalvonnan suunnittelussa ja toiminnan kohdentamisessa tulkita ja soveltaa liikenteeseen liittyviä oikeusnormeja poliisityössä suorittaa liikenteen valvontaan ja liikennerikostutkintaan liittyvät toimenpiteet. Asiakokonaisuudet liikenneturvallisuustyön johtaminen liikennevalvonta liikennerikostutkinta 30

32 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso. 31

33 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen (Amk2014VHToper) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytysosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 14 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiudet suorittaa keskeiset poliisin valvonta- ja hälytystehtävät. Opiskelija perehtyy poliisitaktiikan perusteisiin sekä suorittavan poliisin että vaativan operatiivisen tilanteen johtamisen näkökulmista. Lisäksi opiskelija harjoittelee operatiivisessa toiminnassa käytettävien poliisin tieto-, viesti- ja johtamisjärjestelmien käyttöä. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suorittaa perusluonteiset valvonta- ja hälytystehtävät sekä perustella niihin liittyvät toimivaltuudet soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa valvonta- ja hälytystoimintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta hyödyntää analysoitua tietoa valvonta- ja hälytystoiminnan suunnittelussa sekä sen kohdentamisessa toimia partionjohtajana ja johtaa operatiiviseen vaativaan tilanteeseen liittyviä alkutoimenpiteitä käyttää valvonta- ja hälytystoiminnassa tarvittavia tieto-, viesti- ja johtamisjärjestelmiä. 32

34 VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTAOSAAMINEN Asiakokonaisuudet hälytystehtävät valvonta poliisin viesti- ja johtamisjärjestelmät ensiapu valvonnan ja hälytystoiminnan johtaminen Vaadittavat suoritukset Tentit Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso. 33

35 RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN (Amk2014RT) Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot sekä kykenee toimimaan itsenäisesti rikostorjunnan ja -tutkinnan asiantuntijatehtävissä. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa soveltaa rikostorjunta- ja tutkintatehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa rikostorjunta- ja tutkintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta hyödyntää analysoitua tietoa tutkinnan suunnittelussa, suuntaamisessa ja toteuttamisessa selittää tutkinnan johtamiseen liittyvät keskeiset toiminnot ja syyttäjän kanssa tehtävän esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa. Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen -opintokokonaisuus (18 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista: Rikostorjunnan perusteet (3 op) Esitutkinta (15 op) 34

36 RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN Rikostorjunnan perusteet (Amk2014RTrik) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy rikostorjunnan ja esitutkinnan keskeisiin käsitteisiin, tavoitteisiin sekä poliisin tutkinnallisiin työtehtäviin. Opiskelija tutustuu teknisen tutkinnan työn perusteisiin ja työmuotoihin sekä perehtyy rikostorjunnassa käytettäviin tietojärjestelmiin ja oppii niiden peruskäytön. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selittää rikostorjunnan tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet selittää todistelun periaatteet ja keskeiset keinot määritellä teknisen tutkinnan merkityksen osana esitutkintaa kuvata poliisiasiain toiminnanohjausjärjestelmän (VITJA) kuvata esitutkinnassa käytettävien tietojärjestelmien käytön ja suorittaa keskeiset tietojärjestelmän perustehtävät. Asiakokonaisuudet esitutkinta osana rikosprosessia tutkinnan tietojärjestelmät 35

37 RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 36

38 RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN Esitutkinta (Amk2014RTesi) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 15 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiudet suorittaa esitutkintaan liittyvät keskeiset poliisin tehtävät, kuten erilaiset kuulustelut ja teknisen tutkinnan tehtävät. Opiskelija harjoittelee opintojaksolla lisäksi esitutkinnassa käytettävien poliisin tietojärjestelmien käyttöä erilaisissa tutkintatilanteissa ja perehtyy tutkintaryhmän toimintaan sekä tutkinnan johtamiseen. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suorittaa keskeiset tutkintatoimenpiteet käsiteltävänä olevan asian selvittämiseksi perustella valitut esitutkintatoimenpiteet soveltaa toimintamenetelmiä eri rikostyyppien tutkintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta käyttää tietojärjestelmiä ohjeiden mukaisesti tavanomaisessa rikostutkinnassa hyödyntää analysoitua tietoa tutkinnan suunnittelussa, suuntaamisessa ja toteuttamisessa selittää tutkinnan johtamiseen liittyvät keskeiset toiminnot ja syyttäjän kanssa tehtävän esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa. 37

39 RIKOSTORJUNTA- JA TUTKINTAOSAAMINEN Asiakokonaisuudet taktinen tutkinta tekninen tutkinta tutkinnan johtaminen ja esitutkintayhteistyö Vaadittavat suoritukset Tentit Opetusteemoihin liittyvien osaamista osoittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Rikostorjunnan perusteet -opintojakso. 38

40 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN (Amk2014YTK) Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot yhteiskunnan turvallisuudesta, mihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa soveltaa poliisitoimintaa säätelevää keskeistä lainsäädäntöä oikeudenmukaisesti erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja perustella toimintansa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää poliisitoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen oman alansa tutkittua tietoa toimia yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa analysoida ja reflektoida oman toimintansa sekä asenteidensa merkitystä ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa. Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen -opintokokonaisuus (32 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista: Poliisi, yksilö ja yhteiskunta (4 op) Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta (9 op) Poliisin lupahallinto (3 op) Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet (9 op) Tutkimus ja kehittäminen (7 op) 39

41 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Poliisi, yksilö ja yhteiskunta (Amk2014YTKyksyht) Opintokokonaisuus, johon jakso kuuluu Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen Opintojakson taso Perusopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 4 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy poliisialan ammatillisiin vaatimuksiin ja ammattieettisiin periaatteisiin sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälistymiskehityksen merkitykseen poliisin työssä. Lisäksi opiskelija perehtyy kriminologisen ajattelun perusteisiin. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa määritellä poliisin toimintaympäristön, tehtävät, organisaation, arvot ja eettisen perustan analysoida ja reflektoida oman toimintansa sekä asenteidensa merkitystä ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa kohdata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä sekä arvioida monikulttuurisuuden merkitystä poliisityössä yhteiskunnallisella tasolla määritellä kriminologian peruskäsitteet ja rikollisuuden selitysteoriat sekä suomalaisen rikollisuuden peruspiirteet kuvata alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia työssään. Asiakokonaisuudet poliisin työ ammattina rikollisuus yhteiskunnassa kulttuuriosaaminen ja kansainvälisyys 40

42 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit Oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 41

43 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta (Amk2014YTKoik) Opintokokonaisuus, johon jakso kuuluu Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 9 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija perehtyy poliisin toimivaltajärjestelmään, rikosoikeuden yleisiin oppeihin ja keskeisiin rikostyyppeihin sekä rikosprosessiin esitutkinnasta oikeudenkäyntiin saakka. Lisäksi opiskelijalle muodostuu kuva yksityisoikeudesta ja poliisimiehen virkamiesasemasta sekä siihen liittyvästä korostetusta vastuusta. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa määritellä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet, periaatteet ja rakenteet soveltaa oikeusnormeja konkreettisessa tapauksessa ratkaista oikeudellisia soveltamisongelmia. Asiakokonaisuudet toimivaltajärjestelmä rikosprosessi rikosoikeus yksityisoikeus erityislainsäädäntö 42

44 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit Essee Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 43

45 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Poliisin lupahallinto (Amk2014YTKlupa) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelijalle muodostuu käsitys hallintoasian kulusta viranomaisessa ja oikeussuojajärjestelmän toiminnasta. Opiskelija osaa määritellä keskeiset poliisin lupahallinnon tehtävät ja niiden merkityksen poliisitoiminnassa. Lisäksi hän kykenee puuttumaan luvan hallintaan oikeuksiensa mukaisesti tilanteen niin vaatiessa. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää hallintotoiminnan keskeiset periaatteet, hyvän hallinnon perusteet ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit kuvata hallintoasian käsittelyssä noudatettavan menettelyn määritellä keskeiset poliisin lupahallinnon tehtävät ja niiden merkityksen poliisitoiminnassa suorittaa keskeisten lupalajien lupavalvontaa suorittaa järjestyksenvalvojien ja vartijoiden valvontaa kentällä. Asiakokonaisuudet hallintoasiat poliisin myöntämät luvat yksityisen turva-alan valvonnan perusteet ulkomaalaisasiat 44

46 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit Oppimistehtävät Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 45

47 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet (Amk2014YTKjoht) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 9 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija perehtyy poliisitoiminnan suunnittelun ja johtamisen yleisiin lähtökohtiin. Lisäksi opiskelija hankkii valmiuksia asiantuntijatyöskentelyyn, toiminnan ja työyhteisön kehittämiseen, tietojohtoiseen poliisitoimintaan sekä esimiehisyyteen. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selittää yleiset periaatteet ja peruskäsitteet poliisin johtamisjärjestelmästä, strategisesta johtamisesta sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta arvioida ja kehittää toimintaansa asiantuntijana sekä toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä toimia rakentavasti työelämän muutos- ja ongelmatilanteissa arvioida osaamista ja tukea työyhteisönsä jäseniä ammatillisessa kasvussa selittää tietojohtoisen poliisi- ja analyysitoiminnan peruskäsitteet ja toimintatavat sekä niiden merkityksen poliisitoiminnassa ja sen johtamisessa esitellä turvallisuussuunnittelun lähestymis- ja toimintatapoja sekä niiden soveltamismahdollisuuksia käytännön tason suunnitelmien toteuttamisessa. 46

48 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Asiakokonaisuudet poliisin johtamisjärjestelmä sekä poliisin strategisen johtamisen ja tulosjohtamisen perusteet henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön perusteet tietojohtoisen poliisitoiminnan ja turvallisuussuunnittelun perusteet Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 47

49 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Tutkimus ja kehittäminen (Amk2014YTKtuke) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen Opintojakson taso Ammattiopinnot Pakollisuus Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija hankkii valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja valmiuksia kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää roolinsa poliisin toiminnan kehittäjänä. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa hankkia, arvioida ja soveltaa oman alansa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kriittisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen kuvata tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja suunnitteluperiaatteet valita opinnäyteprojektin aineistot ja menetelmät laatia oman opinnäytetyön projektisuunnitelman laatia tutkimusraportin. Asiakokonaisuudet tutkimuksen ja kehittämisen periaatteet tutkimuksen menetelmät argumentaatio, johtopäätökset ja raportointi 48

50 YHTEISKUNNALLISEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISOSAAMINEN Vaadittavat suoritukset Tentit tai valinnaisesti oppimispäiväkirja Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 49

51 HARJOITTELU AMMATILLISTA OSAAMISTA EDISTÄVÄ HARJOITTELU (Amk2014HAR) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Harjoittelu Opintojakson taso Harjoittelu Pakollisuus Pakollinen Laajuus 55 op Kuvaus Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun ajaksi opiskelija nimitetään määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen poliisilaitokseen. Harjoittelu koostuu seuraavista ammatillista osaamista edistävistä harjoittelujaksoista: Poliisiyksikön tukitoiminnot 1 op Asiakaspalvelu ja lupahallinto 5 op Valvonta- ja hälytystoiminta 26 op Rikostorjunta ja -tutkinta 21 op Valinnainen harjoittelu 2 op Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy poliisiyksikön toimintaan, työskentelee poliisipartiossa kokeneen poliisimiehen ohjauksessa ja työparina sekä tutkii rikoksia kokeneen rikostutkijan ohjauksessa. Lisäksi opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä ja perehtyy poliisin lupahallintoon ja -valvontaan. 50

52 HARJOITTELU Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja ottaa vastuuta itsestä sekä työyhteisön jäsenistä soveltaa poliisityön tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä soveltaa keskeisiä työmenetelmiä ja -tapoja päivittäisessä poliisityössä toimia yhteistyössä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa suunnitella omaa työtään ja toteuttaa annetut tehtävät itsenäisesti analysoida omaa osaamistaan ja kehittää sitä arvioida omaa psyykkistä ja fyysistä toimintakykyään sekä kehittää niitä. Asiakokonaisuudet harjoitteluorientaatio poliisiyksikön tukitoiminnot asiakaspalvelu lupahallinto valvonta- ja hälytystoiminta rikostorjunta ja -tutkinta Vaadittavat suoritukset Harjoittelujaksojen hyväksytty suorittaminen Oppimispäiväkirja, osaamiskortti ja itsearviointi Arviointiasteikko Asiakaspalvelu- ja lupahallintojakso, valvonta- ja hälytystoimintajakso sekä rikostorjunta- ja rikostutkintajakso arvioidaan asteikolla 0 5. Poliisiyksikön tukitoiminnot ja valinnainen harjoittelu sekä oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Harjoittelua edeltävät ammattiopinnot ja ammattiosaamista koskevien erikseen määriteltyjen opintosuoritusten hyväksytty suorittaminen. 51

53 OPINNÄYTETYÖ 52 OPINNÄYTETYÖ (Amk2014ONT) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Opinnäytetyö Opintojakson taso Opinnäytetyö Pakollisuus Pakollinen Laajuus 15 op Kuvaus Opiskelija laatii opinnäytetyön, joka liittyy oman ammattialan käytännön asiantuntijatehtävään. Opinnäyte voi olla työelämän tarpeista esiin nouseva toiminnallinen kehittämistyö tai muu soveltava tutkimus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Lisäksi opiskelija suorittaa opinnäytetyöhön liittyvän kypsyysnäytteen. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa hankkia, analysoida ja soveltaa tietoa oman alansa kehittämisessä työskennellä pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja systemaattisesti laatia ammattialueeltaan itseään, työyhteisöä ja alaa kehittävän opinnäytteen. Asiakokonaisuudet opinnäytetyöprosessi Vaadittavat suoritukset Seminaareihin liittyvät oppimistehtävät Opinnäytetyö Kypsyysnäyte Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5 Edeltävät opinnot Opiskelija on aloittanut opintojakson Tutkimus ja kehittäminen.

54 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (vamk2014vvo) Poliisi (AMK) -tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja, joita on sisällytettävä tutkintoon vähintään 10 opintopistettä. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi valita Poliisiammattikorkeakoulun vapaasti valittavien opintojen erityistarjonnasta tai muusta korkeakoulutasoisesta koulutuksesta. Opiskelija voi valita opintojaksot oman asiantuntijuutensa kehittämisen kannalta mielekkäiksi kokemistaan opinnoista, joilla hän syventää ja laajentaa osaamistaan. Muualla suoritettujen vapaasti valittavien opintojen on vastattava vähintään suoritettavan tutkinnon tasoa ja tuettava oman ammattitaidon sekä asiantuntijuuden kehittymistä. Vapaasti valittavat opintojaksot: Englannin kielen valmentava kurssi English for international contacts Scientific reading and discussion skills Ruotsin kielen valmentava kurssi Närpolisen - nära dig! Polisen i Norden Nordcop-opiskelijavaihto Mord i Norden Yksityisoikeuden jatkokurssi Viranomaisyhteistyön yleiset perusteet Moniviranomaistilanteiden johtaminen Täydentävä ajokoulutus ja yhdistelmäajoneuvon liikennekelpoisuus Menetelmäjatkokurssi 1 (kvalitatiiviset menetelmät) Menetelmäjatkokurssi 2 (kvantitatiiviset menetelmät) Menetelmäjatkokurssi 3 (toiminnallinen opinnäytetyö) Menetelmäjatkokurssi 4 (kirjallisuusanalyysi) Menetelmäjatkokurssi 5 (oikeustieteellinen tutkimus) Prosessikirjoittaminen Kouluttajakoulutus Tieto- ja viestintätekniikka Valvonnan verkkokurssi Ennalta estävä toiminta ja sidosryhmäyhteistyö Oma poliisiviestintäni

55 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Englannin kielen valmentava kurssi (vamk2014enval) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Pakollisuus Vapaasti valittava Laajuus 1 op Kuvaus Englannin kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan opintoihin kuuluvan englannin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kielen keskeiset perusrakenteet yleiskielen keskeisen sanaston käyttää englannin kieltä tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä hyödyntää erilaisia kielenoppimisstrategioita. Asiakokonaisuudet kielen perusrakenteet yleiskielen sanasto kielenoppimisstrategiat Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen opetukseen 54

56 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin (englannin kirjoittaminen ja englannin puhuminen). Taitotaso A1-B1. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 55

57 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT English for International Contacts (vamk2014enint) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Pakollisuus Vapaasti valittava Laajuus 1 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiuksia erilaisiin esiintymis- ja keskustelutilanteisiin, joita käydään englannin kielellä. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa esitellä englannin kielellä itsensä ja työtehtävänsä jäsentyneesti sekä vakuuttavasti asianmukaisella tyylillä tuottaa ja esittää presentaatioita poliisialan aiheista luoda ja ylläpitää suhteita sekä käydä luontevaa keskustelua englannin kielellä käyttää monipuolisesti poliisialan englannin sanastoa. Asiakokonaisuudet esitykset, kokoukset, neuvottelut ammattisanasto Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen opetukseen 56

58 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin (englannin kirjoittaminen ja englannin puhuminen). Taitotaso B2. Edeltävät opinnot Englannin kieli ja viestintä -opintojakso. 57

59 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Scientific Reading and Discussion Skills (vamk2014ensc) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Pakollisuus Vapaasti valittava Laajuus 1 op Kuvaus Opintojakson aikana opiskelija tutustuu poliisialan englanninkielisiin tieteellisiin teksteihin. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa hyödyntää poliisialan tekstejä ja keskustella niistä englanniksi käyttää englanninkielisiä lähteitä esimerkiksi opinnäytetyössään. Asiakokonaisuudet poliisialan tieteelliset julkaisut Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen opetukseen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin (englannin kirjoittaminen ja englannin puhuminen). Taitotaso B2. Edeltävät opinnot Tutkimus ja kehittäminen -opintojakso Englannin kieli ja viestintä -opintojakso. 58

60 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Ruotsin kielen valmentava kurssi (vamk2014ruval) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Pakollisuus Vapaasti valittava Laajuus 1 op Kuvaus Ruotsin kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan opintoihin kuuluvan ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kielen keskeiset perusrakenteet yleiskielen keskeisen sanaston käyttää ruotsin kieltä tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä hyödyntää erilaisia kielenoppimisstrategioita. Asiakokonaisuudet kielen perusrakenteet yleiskielen sanasto kielenoppimisstrategiat Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen opetukseen 59

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapeuttikoulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 25.9.2014 0 Sisällysluettelo Fysioterapia... 3 YDINOSAAMINEN 190 OP... 16 PERUSOPINNOT... 16 Fysioterapian perusteet 15 op...

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 90 OP HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN TUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HÄKE 24 PELASTUSOPISTO

HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 90 OP HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN TUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HÄKE 24 PELASTUSOPISTO HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 90 OP HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN TUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HÄKE 24 PELASTUSOPISTO Hyväksytty 21.5.2012 / Koulutusjohtaja SISÄLTÖ 1 HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄTUTKINNON AMMATILLISET

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 2010-2014 0/13 MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 op Opintojen kestoaika 2010-2014 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Viittomakielentulkin koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Asiantuntijuuteen kehittyminen Opinnot antavat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietojenkäsittely on kasvava ala, jonka sovelluskohteet monipuolistuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyminen luo jatkuvasti

Lisätiedot