POLIISI (ylempi AMK)-TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISI (ylempi AMK)-TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 2014 2015"

Transkriptio

1

2 POLIISI (ylempi AMK)-TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt poliisi (ylempi AMK) tutkinnon opetussuunnitelman

3 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2014 ISBN (pdf) Painopaikka: Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print

4 SISÄLLYSLUETTELO Opetussuunnitelmasta ja tutkinnon tavoitteista...5 Tutkinnon tuottamat kompetenssit...6 Asiantuntijaosaaminen...6 Johtamisosaaminen...6 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen...6 Pedagoginen strategia opetussuunnitelman taustalla...7 Opetussuunnitelman rakenne...7 OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT...9 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen...10 valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen...10 Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana...12 valvonta- ja hälytystoimintayksikön strateginen johtaminen ja kehittäminen...14 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen...16 Tutkinnanjohtaminen...16 vaativa tutkinnanjohtaminen...18 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen...20 Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen...20 Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka...22 henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu...24 hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely...26 Päällystöharjoittelu...28 Kansainvälisyysosaaminen...30 Ammatillinen kasvu...32 Opinnäytetyö...34 Vapaasti valittavat opinnot...36 Tietojohtoinen poliisitoiminta - analyysi johtamisen tukena...36 viranomaisyhteistyön yleiset perusteet...38 Moniviranomaistilanteiden johtaminen...40 Yksityisoikeutta poliisipäällystölle...42

5 YLEISTÄ Opetussuunnitelmasta ja tutkinnon tavoitteista Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta. Poliisiammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, poliisi (YAMK) tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot poliisitoiminnan alalta sekä teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten, syvällisen kuvan poliisitoiminnasta, poliisin asemasta työelämässä sekä valmiudet poliisialan tutkimustiedon ja ammattikäytäntöjen kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn, valmiuden elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittavan hyvän viestintätaidon, sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Poliisi (YAMK) perustuu työelämän tarpeisiin, jolloin tutkinto tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden sekä horisontaaliseen että vertikaaliseen urakehitykseen. Koulutus tarjoaa opiskelijalle uutta, työelämän kehittämisessä tarpeellista osaamista, jota tarvitaan poliisialan johtamis-, esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opiskelija saa myös valmiuksia tutkimustiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia. 5

6 YLEISTÄ Tutkinnon tuottamat kompetenssit Poliisi (YAMK) tutkinnosta valmistunut poliisi on johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Koulutusohjelman tuottamat kompetenssit ovat eurooppalaisen standardin EQF tason seitsemän (7) mukaiset. Poliisin (YAMK) ydinosaamisalueet ovat: Asiantuntijaosaaminen Poliisi (YAMK) osaa toimia poliisialan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa arvioida kriittisesti yhteiskunnallisia muutoksia sekä ennakoida niiden vaikutuksia Johtamisosaaminen Poliisi (YAMK) osaa strategisen ajattelun ja johtamisen, talouden ja toiminnan johtamisen sekä tietojohtoisen poliisitoiminnan keskeiset periaatteet tärkeimmät käytännöt poliisitoiminnan operatiivisessa johtamisessa strategisen henkilöstöjohtamisen ja eettisen johtamisen periaatteet kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa ja työturvallisuutta sekä edistää työhyvinvointia ja osaamista yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittää poliisin laatutyötä, työprosesseja ja rakenteita sekä tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen Poliisi (YAMK) osaa kehittää poliisialan työtä teoreettisia ja käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hallitsee tutkintotasolle kuuluvia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen toiminnassa innovoida ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden vaikuttavuutta. 6

7 YLEISTÄ Pedagoginen strategia opetussuunnitelman taustalla Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Niissä korostuvat opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Opetusta ja opiskelua ohjaavana tekijänä ovat tavoitteellinen osaamisen kehittäminen, oppimisen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentaminen. Poliisiammattikorkeakoulussa arvostetaan erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa tuotettua tietoa ja halutaan edistää aiemman tiedon hyödyntämistä sekä uusien verkostojen luomista uuden oppimisessa. Oppimisen tulee olla innostavaa, uutta luovaa, vastuullista ja tutkivaa työelämän kehittämistyötä. Opinnoissa tuetaan ja korostetaan opiskelijan omaa aktiivista osallistumista oppimisprosessiin sekä ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun ja osaamisen kehittymistä. Poliisiammattikorkeakoulun pedagogisen strategian avulla ohjataan koulutustoimintaa ja varmistetaan opetuksen ja oppimisen laatua. Se ohjaa opetuksen ja oppimisen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Pedagoginen strategia ohjaa erityisesti opetussuunnitelmien avulla osaamisen kehittymistä ja asiantuntijaksi kasvua. Opetussuunnitelman rakenne Poliisi (YAMK) -opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Rakenne: Syventävät ammattiopinnot (S) 85 op Vapaasti valittavat opinnot (V) 5 op Opinnäytetyö (O) 30 op Yhteensä 120 op Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyysin tuottaman tiedon hyödyntämistä, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. 7

8 YLEISTÄ Syventäviin ammattiopintoihin kuuluu myös johtamisen harjoittelujakso (päällystöharjoittelu), jonka aikana opiskelija työskentelee ohjatusti operatiivisissa päällystötehtävissä. Harjoittelun aikana opiskelija on nimitettynä vähintään kahdeksan viikon ajaksi poliisilaitoksen päällystövirkaan. Erityistapauksessa jakso voidaan suorittaa muuallakin kuin poliisilaitoksen päällystötehtävissä, kuten esim. kansainvälisissä asiantuntija- tai johtamistehtävissä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kykyä soveltaa tutkimustietoa ja osoittaa taitoa käyttää valittuja menetelmiä ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelijalla on mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan Poliisiammattikorkeakoulun opinto-ohjelmassa olevilla vapaasti valittavilla opinnoilla tai muualla suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Vapaasti valittavien opintojen valinta on osa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen 24 op Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen 9 op Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana 9 op Valvonta- ja hälytystoimintayksikön strateginen johtaminen ja kehittäminen 6 op Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen 24 op Tutkinnanjohtaminen 16 op Vaativa tutkinnanjohtaminen 8 op Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen 24 op Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen 7 op Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka 7 op Henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu 7 op Hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely 3 op Päällystöharjoittelu 8 op Kansainvälisyysosaaminen 3 op Ammatillinen kasvu 2 op Opinnäytetyö 30 op Vapaasti valittavat opinnot 5 op KUVIO1. Opintokokonaisuudet ja opintojaksot poliisi (ylempi AMK) -tutkinnossa. 8

9 YLEISTÄ OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT 9

10 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen (Yamk2014VHJ) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 9 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään valvonta- ja hälytystoiminnan päällystön tehtäviin päivittäisjohtamisen osalta sekä johtamista tukevaan teknologiaan. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa ja yksikkönsä toimintaa tulosohjauksen mukaisesti ja muuttaa suunnitelmat käytännön tekemiseksi toimia päällystötehtävissä poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän mukaisesti kehittää päällystön roolia ja tehtäviä johtajana sekä kehittyä päällystötehtävissä käyttää ja hyödyntää operatiivisen kenttätoiminnan johtamista tukevaa teknologiaa johtotehtävissä ja arvioida sen osaamisen kehittämistarpeita yksikössään. 10

11 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Asiakokonaisuudet päällystön operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen valvonta- ja hälytystoiminnan organisointi ja johtaminen ennalta estävän toiminnan ja lähipoliisitoiminnan organisointi, johtaminen ja kehittäminen poliisin tulosohjauksen mukaisen toiminnan aikaansaaminen kenttätoiminnassa tietojohtoinen poliisitoiminta valvonta- ja hälytystoiminnassa lupavalvonta poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmä tiedonhallinta- ja viestijärjestelmät sekä viestijohtaminen; viranomaisradioverkko VIRVE, toimintaa tukevat tietojärjestelmät; poliisin kenttäjärjestelmä POKE; muu johtamista tukeva teknologia viestintä ja tiedottaminen kenttätoiminnan päivittäisjohtamisessa toimivaltuudet kenttätoiminnan johtamisessa. Vaadittavat suoritukset Etä- ja verkko-opinnot, tentit ja näytöt. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 11

12 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana (Yamk2014VHJYj) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 9 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiseen yleisjohtajana ja tilannejohtamiseen. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on oikeus toimia yleisjohtajan ja kenttäjohtajan tehtävissä siten kuin poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmää koskevassa määräyksessä sanotaan. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa johtaa operatiivista kenttätoimintaa yleisjohtajana arvioida operatiivisia tilanteita ja ryhtyä tarvittaessa johtamaan tilanneorganisaatiota. Asiakokonaisuudet yleisjohtaja operatiivisen kenttätoiminnan johtajana yleisjohtaja tilanneorganisaation johtajana ja muissa tehtävissä operatiivis-taktiset johtamis- ja toimintamenetelmät viestintä ja tiedottamisen johtaminen. 12

13 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Vaadittavat suoritukset Etä- ja verkko-opinnot, tentit ja näytöt. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen. 13

14 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Valvonta- ja hälytystoimintayksikön strateginen johtaminen ja kehittäminen (Yamk2014VHJStr) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 6 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään valvonnan ja hälytystoiminnan johtamiseen ylemmän päällystön tehtävissä sekä valvonta- ja hälytystoiminnan kehittämiseen. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiseen liittyvät strategiset linjaukset arvioida oman ja yksikkönsä kehittämistarpeita sekä toteuttaa toiminnan kehittämishankkeita yksikössään kehittää tietojohtoista poliisitoimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa arvioida ja kehittää kenttätoiminnan johtamisjärjestelmää. 14

15 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Asiakokonaisuudet poliisin strategiset linjaukset tietojohtoinen poliisitoiminta valvonta- ja hälytystoiminnassa valvonta- ja hälytystoiminnan organisointi ja johtaminen valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostorjunnan ja lupapalveluiden yhteistoiminta ennalta estävän toiminnan organisointi, johtaminen ja kehittäminen. Vaadittavat suoritukset Etä- ja verkko-opinnot, tentit ja näytöt. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen. Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana. 15

16 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Tutkinnanjohtaminen (Yamk2014RTJ) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 16 op Kuvaus Opintojaksolla käsitellään päivittäisrikostutkinnassa toimivan tutkinnanjohtajan perustehtäviä, merkittävimpänä erilaisten esitutkintapäätösten sekä rikosprosessuaalisten pakkokeinojen hallinta. Opintojakson eri osa-alueissa huomioidaan perus- ja ihmisoikeudet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita noudattaen. Opintojaksolla paneudutaan lisäksi esitutkintayhteistyöhön, tiedottamiseen sekä muihin rikostutkinnan erityiskysymyksiin. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet rikosprosessissa soveltaa todistelua koskevia säännöksiä tutkinnanjohtajana huomioida esitutkinnassa menettämisseuraamusten ja vahingonkorvausasioiden keskinäisen suhteen laatia ja esittää perusteltuja pakkokeinovaatimuksia tuomioistuimelle tehdä tutkinnanjohtajana perusteltuja oikeudellisia päätöksiä esitutkintaa ja pakkokeinoja ohjaavan lainsäädännön mukaisesti soveltaa esitutkinnassa poliisin toimintaan liittyviä salassapitosäännöksiä 16

17 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen soveltaa poliisin salaisten pakkokeinojen ja tiedonsaantioikeuden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä päivittäisrikostutkinnassa hyödyntää viestinnässä poliisin tiedottamista koskevaa ohjeistusta ja erilaisia viestintäkanavia toimia tutkinnanjohtajana laillisuusvaatimusten mukaisesti toimia esitutkintayhteistyöviranomaisena rikosprosessissa huomioida hallinnollisten lupa-asioiden yhteyden ja mahdollisen peruutusmenettelyn aloitettuun esitutkintaan liittyen. Asiakokonaisuudet todisteluoikeus ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti taktisen ja teknisen tutkinnan johtaminen menettämisseuraamukset ja yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttö esitutkinnassa esitutkintapäätökset ja rajoittamissäännökset viestintä ja tiedottaminen esitutkinnassa ja esitutkinta-aineiston julkisuus laillisuusvalvonta tutkinnan päivittäisjohtamisessa esitutkintayhteistyö rikosprosessissa hallinnollisten lupa-asioiden huomioiminen esitutkinnassa. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät), tentti ja näyttö. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei vaadita. 17

18 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Vaativa tutkinnanjohtaminen (Yamk2014RTJVaat) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 8 op Kuvaus Opintojaksolla syvennetään opiskelijan ammattitaitoa tutkinnanjohtotehtävissä sekä annetaan lisävalmiuksia kansainvälistä, vakavaa ja ammattimaista rikollisuutta sisältävien rikosasioiden tutkinnanjohtamiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään ajankohtaista kriminologista ja oikeussosiologista tutkimusta, rikostorjunnan kehittämishankkeita sekä eri poliisiyksiköiden rikostorjunnan käytänteitä tulostavoitteiden ja rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja arvioida rikosasian näyttöä oikeustosiseikka-ajattelua hyödyntäen selittää tutkintalinjojen ja eri todistelukeinojen merkityksen esitutkinnassa oikeudenkäyntiä valmistelevana vaiheena huomioida tutkinnanjohtajan työssä oikeuskäytännön kehittymistä huomioida esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa ja soveltaa yhteistyötä ohjaavia säännöksiä määritellä päivittäistutkinnan ja projektitutkinnan erityispiirteet tiedostaa vakavan ja ammattimaisen rikollisuuden esitutkintaan liittyviä erityiskysymyksiä hyödyntää valtakunnallisia yksiköitä ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa rikostorjunnassa 18

19 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen analysoida poliisin tulossopimusprosessia sekä hyödyntää analyysitoiminnalla ja tiedustelulla tuotettua tietoa tulostavoitteiden jalkauttamisessa hyödyntää rikollisuuteen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa sekä kehittämisprojekteja. Asiakokonaisuudet todistusteemat ja niiden merkitys esitutkinnassa viranomaisyhteistyö esi- ja erityistutkinnassa rikosprosessin oikeuskäytännön vaikutus esitutkintaan kohdevalintamenettely ja vaativan tutkinnan johtaminen vakavan rikollisuuden ajankohtaiset ilmiöt oikeus- ja virka-apu rikostorjunnassa kansainvälinen yhteistyö rikostorjunnassa tietojohtoinen poliisitoiminta rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa kriminologinen ja oikeussosiologinen tutkimus rikostorjunnassa rikostorjunnan kehittämishankkeet. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät) ja tentti. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Tutkinnanjohtaminen. 19

20 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen (Yamk2014YJStr) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla syvennetään tietoja strategisen johtamisen sisällöstä, tulosjohtamisesta sekä toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta osana poliisitoiminnan yleistä johtamista ja kehittämistä. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata strategisen johtamisen kehityksen suuret linjat kotimaassa ja ulkomailla määritellä strategisen johtamisen ja talouden johtamisen yleisimmät peruskäsitteet tunnistaa strategisen johtamisen roolin ja merkityksen poliisitoimen johtamisessa suunnitella, toteuttaa ja arvioida strategisia toimintaprosesseja poliisin päällystöesimiehenä soveltaa toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tuottamaa tietoa poliisin toiminnan johtamisessa suunnitella toimintaa ja hankintoja siten, että ne ovat tasapainossa talouden reunaehtojen kanssa. 20

21 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet strategisen johtamisen kehitys ja historia poliisissa strateginen ajattelu, suunnittelu, päätöksenteko ja johtaminen esimiestyönä strategiset toimintaprosessit ja niiden johtaminen poliisissa talouden peruskäsitteet tulosohjaus poliisin johtamismallina tulosjohtamisen toteutuminen yksikkötasolla poliisin hankintatoimen suunnittelu ja toteutus. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 21

22 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka (Yamk2014YJKeh) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla hankitaan valmiuksia laatutyön, työprosessien ja toiminnan kehittämiseen. Opinnot kytketään ajankohtaisiin hallinnon kehittämishaasteisiin. Opintojaksolla syvennytään eettisen johtamisen kysymyksiin sekä monimuotoisen työyhteisön että esimiehen omien valmiuksien kehittymisen näkökulmista. Samalla pohditaan luottamuksen rakentumisen edellytyksiä ja merkitystä työyhteisössä. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä laatutyön, prosessijohtamisen ja riskienhallinnan peruskäsitteet kehittää laatutyötä, työprosesseja ja palvelua työtehtävissään jäsentää oman toimintansa eettisiä perusteita ja tukea henkilöstön eettistä harkintaa työtehtävissään nähdä eettisen johtamisen osana hallinnon hyvää johtamista ja esimieskäytäntöjä. 22

23 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet työyhteisöjen laatutyö ja sen tukeminen, jatkuva parantaminen asiakaskeskeinen laatuajattelu, hyvä palvelu työprosessit ja niiden kehittäminen riskienhallinta, päätöksenteko eettinen johtaminen, luottamus. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 23

24 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu (Yamk2014YJHenk) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla syvennetään henkilöstöjohtamisen ja työsuojelun osaamista. Opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamiseen, osaamisen ja työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden keskeisimpiin teorioihin ja käytäntöihin. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja teoriat sekä tulkita keskeisimpiä henkilöstön tilaa kuvaavia tunnuslukuja ja henkilöstöinformaatiota huomioida esimiehenä työyhteisön hyvän yhteishengen, henkilöstön työmotivaation, hyvinvoinnin ja jaksamisen merkityksen sekä osaa arvioida ja kehittää niitä suunnitella ja organisoida henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyviä toimia omassa yksikössään huomioida työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkityksen, toteuttaa niiden riskien arvioinnin sekä tuntee työn kuormittavuuden arvioinnin menetelmiä tunnistaa osaamisen johtamisen merkityksen organisaation kilpailutekijänä sekä osaa arvioida olemassa olevaa osaamista. 24

25 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet henkilöstöjohtaminen poliisissa työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen työhyvinvointi- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi sekä työn kuormittavuuden arviointi osaamisen arviointi ja johtaminen sekä henkilöstön kehittäminen. Vaadittavat suoritukset Oppimispäiväkirja, essee ja harjoitustehtävä. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä 25

26 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely (Yamk2014YJHall) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojaksolla syvennytään hallintoprosessin kulkuun, hyvän hallinnon perusteisiin ja periaatteisiin, päätöksentekoon hallintoasiassa sekä muutoksenhakuun ja virkaehtosopimusmenettelyn keskeiseen sisältöön. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hallinto-oikeuden yleiset opit, systematiikan, lainsäädännön sekä perus- ja ihmisoikeudet poliisin toiminnan johtamisen näkökulmasta hallintoasian käsittelyn viranomaisessa ja hyvän hallintomenettelyn laatuvaatimukset hyvän hallinnon keskeiset oikeusperiaatteet ja perusteet päätöksenteon hallinto-asiassa ja hallintopäätöksen korjaamisen menettelytavat ja muutoksenhaun valtion virkamiesoikeuden keskeiset menettelytavat ja säännökset suunnitella ja johtaa poliisin toimintaa virkaehtosopimusten mukaisesti. 26

27 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet hallintomenettelyn oikeudelliset perusteet ja hyvän hallinnon perusteet hallintoasian käsittelyn yleiset vaatimukset hallintoasian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen päätöksenteko ja hallintopäätös sekä muutoksenhaku ja hallintopäätöksen korjaaminen virantäyttö ja virkasuhteen päättymismuodot virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet ja virkavastuu sekä virkamiehen oikeussuoja ja muutoksenhaku virkaehtosopimusjärjestelmän keskeinen sisältö poliisin kannalta. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 27

28 Päällystöharjoittelu Päällystöharjoittelu (Yamk2014Pha) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Päällystöharjoittelu Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 8 op Kuvaus Päällystöharjoittelussa opiskelija työskentelee ohjatusti operatiivisissa päällystötehtävissä. Opintojakso on keskeinen osa opiskelijan ammatillista kasvua päätöksentekijäksi. Opintojaksolla opiskelija saa käsityksen myös ylemmän päällystön ja päällikkötason tehtävistä. Opintojakso on mahdollista erityistapauksessa suorittaa muuallakin kuin poliisilaitoksen päällystötehtävissä, kuten esim. kansainvälisissä asiantuntijatai johtamistehtävissä. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toimia itsenäisesti poliisin päivittäisissä rutiiniluontoisissa päällystötehtävissä toimia päällystöesimiehenä henkilöhallinnollisissa tehtävissä toimia päällystöesimiehenä lupahallintoa koskevissa asioissa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita kuvata ylemmän päällystön ja päällikkötason tehtäviä. Vaihtoehtoisessa suoritustavassa osaa toimia erikseen sovittavissa poliisitoiminnan asiantuntija- tai johtamistehtävissä. 28

29 Päällystöharjoittelu Asiakokonaisuudet Rikostorjunnan päällystötehtävät päivittäisrikostutkinnassa Valvonta- ja hälytystoiminnan päällystötehtävät Henkilöstöjohtaminen Ohjattu päällystöharjoittelu toteutetaan välisenä aikana toteutusohjelman mukaisesti ja harjoittelun pituus on vähintään kahdeksan viikkoa. Harjoittelu voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus pitää vuosilomaa. Vaadittavat suoritukset Työskentely päällystötehtävissä, oppimispäiväkirja ja itsearviointi. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ensimmäisen lukuvuoden erikseen määritellyt opinnot. 29

30 Kansainvälisyysosaaminen Kansainvälisyysosaaminen (Yamk2014Kv) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Kansainvälisyysosaaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija perehtyy oman alansa kansainvälisiin työ- ja toimintaympäristöihin. Opiskelija hankkii valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa ja oppii hyödyntämään oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä kulttuurieroja huomioiden soveltaa ja arvioida oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista muodostaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä toimintaympäristössä kuvata kansainvälisen toimintaympäristön ja yhteistyön johtamisen haasteita ja hakea niihin rakentavia ratkaisuja. Asiakokonaisuudet kansainväliseen poliisitoimintaan liittyvät organisaatiot kansainvälisen poliisiyhteistyön menetelmät kulttuurin merkitys toiminta kansainvälisissä verkostoissa osaamisen kehittämisen kansainvälinen ulottuvuus. 30

31 Kansainvälisyysosaaminen Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 31

32 Ammatillinen kasvu Ammatillinen kasvu (Yamk2014Amm) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Ammatillinen kasvu Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 2 op Kuvaus Ammatillinen kasvu on osa opiskelijan muutosprosessia esimieheksi ja päätöksentekijäksi. Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy käsitys päällystön esimies- ja asiantuntijatehtävistä poliisissa. Opintojaksolla käsitellään myös arvioinnin ja palautteen merkitystä esimiestyössä. Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa esimiehisyyttä ja asiantuntijuutta ja niihin liittyviä kehittämistarpeita arvioida ja antaa palautetta asiantuntija- ja esimiestehtävissä tunnistaa henkilöstön roolit työyhteisön johtamisessa. Asiakokonaisuudet esimiehisyys ja johtaminen asiantuntijuus poliisiorganisaation tehtävä ja henkilöstön roolit arviointi ja palaute esimiestyössä. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät ja itsearviointi. 32

33 Ammatillinen kasvu Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 33

34 OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö (Yamk2014ON) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Opinnäytetyö Opintojakson taso Opinnäytetyö Tyyppi Pakollinen Laajuus 30 opintopistettä 25 op etäopintoina 5 op lähiopintoina, menetelmäopetus ja -pajat, seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus. Kuvaus Opinnäytetyö on työelämää palveleva ja opiskelijan ammatillista kasvua tukeva tutkimus- ja kehittämishanke tai projektityö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja poliisialan kehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyö toteutetaan tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja sitä tuetaan menetelmä- ja projektiopinnoilla sekä suomen kielen, viestinnän ja tiedonhaun opinnoilla. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelija syventää tutkimuksellista työtapaansa poliisialan kehittämisessä ja johtamisessa. Opinnäytetyön aihe nousee ensi sijassa työelämän kehittämistarpeista. Opinnäytetyöhön liittyy tutkimustiedon soveltamista, ilmiöiden käsitteellistämistä ja arviointia sekä valittujen menetelmien käyttöä tutkimustehtävän ratkaisemiseksi. Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa jäsentää kehittämistyötään ja johtaa työtään suunnitelmallisesti tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja hyödyntäen eri alojen tietoa ja osaamista toimia ja käyttää tutkimuksellisia ja eettisesti kestäviä työtapoja kehittämisessä ja johtamisessa arvioida kriittisesti kehittämis- ja tutkimustietoa 34

35 OPINNÄYTETYÖ innovoida ja johtaa pienimuotoisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä arvioida niiden vaikuttavuutta arvioida eettisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen toiminnassa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä osaa kehittää alansa työtä teoreettisia ja käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen. Asiakokonaisuudet / Toteutustavat erimuotoisten opinnäytteiden vaatimukset ja arviointikriteerit opinnäytetyön suunnittelu ja prosessi tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät tiedonhankinta, tutkimusviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen tutkimusetiikka seminaarityöskentely ja vertaisarviointi. Vaadittavat suoritukset Seminaarit, oppimistehtävät ja opinnäytetyö. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 35

36 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vapaasti valittavat opinnot Tietojohtoinen poliisitoiminta - analyysi johtamisen tukena (vyamk2014tjp) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 5 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään poliisin rooliin tietojohdettuna turvallisuusviranomaisena ja poliisin mahdollisuuksiin torjua rikollisuutta huomioiden paikalliset olosuhteet. Opintojaksolla kehitetään tulevan päällystöesimiehen valmiuksia hyödyntää poliisin analyysitoimintaa johtamisen tukena. Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa kuvata tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet ja toimintatavat tarkastella poliisitoiminnan strategioita tietojohtoisen poliisitoiminnan näkökulmasta käyttää poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä tietojohtoisuuden tukena hyödyntää tietojohtoista poliisitoimintaa ja analyysitoimintaa poliisin strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa. 36

37 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Asiakokonaisuudet tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet analyysitoiminta osana tietojohtoista poliisitoimintaa poliisitoiminnan strategiat tietojohtoisen poliisitoiminnan näkökulmasta analyyttinen ajattelu, analyysin työvälineet ja operatiivinen johtaminen tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan hyödyntäminen poliisin strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 37

38 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Viranomaisyhteistyön yleiset perusteet (vyamk2014viryl) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 3 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija perehtyy viranomaisyhteistyöhön ja moniviranomaistilanteiden johtamisen perusteisiin. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa: määritellä eri yhteistyöviranomaisten tehtävät ja operatiivisen toiminnan säädösperustan kuvata viranomaisyhteistyön johtamisjärjestelmät ja -periaatteet selittää moniviranomaistilanteiden tilannekuvan luomisen ja välittämisen periaatteet toimia poliisin edustajana moniviranomaistehtävissä Asiakokonaisuudet viranomaisyhteistyötä ja virka-apua koskeva lainsäädäntö turvallisuusstrategiat moniviranomaistilanteiden johtamisen perusteet viranomaisten tilannejohtamiskäytännöt johtosuhteiden määräytymisen ja vaihtumisen perusteet esikuntatyöskentelyn perusteet yhteisen tilannekuvan luomisen ja välittämisen perusteet 38

39 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät Opetusteemoihin liittyvien harjoitusten suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen, Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana sekä päällystöharjoittelu. 39

40 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Moniviranomaistilanteiden johtaminen (vyamk2014virjoht) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 2 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija syventää osaamistaan viranomaisyhteistyössä ja perehtyy moniviranomaistilanteiden johtamiseen. Opintojakso koostuu pääosin karttaharjoituksista ja sovelletuista harjoituksista, jotka toteutetaan yhteistoiminnassa yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa päällystön roolissa tuottaa ja välittää moniviranomaistilanteiden tilannekuvaa kuvata viranomaisten tilannejohtamisjärjestelmät ja -käytännöt sekä moniviranomaistilanteiden johtamisjärjestelmät ja johtosuhteet johtaa moniviranomaistilanteita sekä toimia tilanteiden edellyttämissä johto- ja esikuntatehtävissä. Asiakokonaisuudet moniviranomaistilanteiden johtaminen viranomaisten tilannejohtamiskäytännöt johtosuhteiden määräytyminen ja vaihtuminen esikuntatyöskentely yhteisen tilannekuvan luominen ja välittäminen 40

41 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät Opetusteemoihin liittyvien harjoitusten suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Viranomaisyhteistyön yleiset perusteet 41

42 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Yksityisoikeutta poliisipäällystölle (vyamk2014yksoikp) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 5 op Kuvaus Opintojaksolla käsitellään poliisitoimintaan läheisesti liittyviä yksityisoikeudellisia asiakokonaisuuksia. Opintojaksolla syvennytään erityisesti poliisin toimintaan liittyvien yksityisoikeuteen ja rikosoikeuteen liittyvien rajavetokysymysten käsittelyyn. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä rajanvetoa siviili- ja rikosoikeudellisten kysymysten välillä selittää poliisin toiminnan kannalta merkityksellisten yksityisoikeuteen liittyvien periaatteiden ja käsitteiden sisällön ja merkityksen jäsentää ja arvioida poliisitoimintaan olennaisesti liittyviä siviilioikeuden erityiskysymyksiä arvioida poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön merkityksen, kun poliisilla tutkittavana olevaan rikosasiaan liittyy myös siviilioikeudellinen näkökulma. Asiakokonaisuudet velvoiteoikeus esineoikeus persoonallisuus-, perhe-, lapsi- ja jäämistöoikeus yritys- ja elinkeinotoiminta. 42

43 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät, tentti, arviointi- ja palautetilaisuudet. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 43

44

POLIISI (ylempi AMK) -TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA

POLIISI (ylempi AMK) -TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA 3 POLIISI (ylempi AMK) -TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman 20.10.2015. 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) -TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA

POLIISI (ylempi AMK) -TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA 3 POLIISI (ylempi AMK) -TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2016 2017 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman 31.8.2016. 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN ERIKOISTUMISOPINNOT (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuonna alkavalle toteutukselle

POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN ERIKOISTUMISOPINNOT (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuonna alkavalle toteutukselle POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN ERIKOISTUMISOPINNOT (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuonna 2017 2018 alkavalle toteutukselle 1 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 30.5.2017. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Poliisi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2018

Poliisi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2018 Poliisi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2018 Poliisi (ylempi AMK) -tutkinto (120 op) opetussuunnitelma 2018 Opetussuunnitelma on käsitelty Koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.9.2017. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2016 2017 1 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt poliisi (AMK) -muuntokoulutuksen opetussuunnitelman 5.10.2016. 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2016 2017

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2016 2017 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2016 2017 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2016 2017 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 21.4.2016. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus

Tulevaisuuteen tähtäävä poliisikoulutus Päätös ID-17153509 1 (5) 20.07.2017 POL-2017-13405 Poliisiammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset 2017- Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2017 2018 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2017 2018 Opetussuunnitelma on käsitelty Koulutustoiminnan ohjausryhmässä 28.3.2017. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet osaamisperusteisessa ja asiakaslähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet VALIDOINTITEHTÄVÄ OSAAVAA ARVIOINTIA -HANKE luonnos 28. elokuuta

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

POLAMK POLIISIN KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN OSAAJA

POLAMK POLIISIN KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN OSAAJA POLAMK POLIISIN KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN OSAAJA SUOMEN AINOA POLIISIOPPILAITOS Kaikki uudet poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereelta. Poliisin perus- ja jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi

HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi 22.5.2017/ONE Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentuuria haettaessa. Opetustaidon arvioinnissa kiinnitetään

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Hakijan opas Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIA TUTKINNON OSIA KOSKEVIEN ASIAKOHTIEN MUUTOKSET. 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja

VAPAASTI VALITTAVIA TUTKINNON OSIA KOSKEVIEN ASIAKOHTIEN MUUTOKSET. 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja LIITE 1 1 (2) VAPAASTI VALITTAVIA TUTKINNON OSIA KOSKEVIEN ASIAKOHTIEN MUUTOKSET SISÄLLYSLUETTELO 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot