POLIISI (ylempi AMK)-TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISI (ylempi AMK)-TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 2014 2015"

Transkriptio

1

2 POLIISI (ylempi AMK)-TUTKINTO (120 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt poliisi (ylempi AMK) tutkinnon opetussuunnitelman

3 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2014 ISBN (pdf) Painopaikka: Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print

4 SISÄLLYSLUETTELO Opetussuunnitelmasta ja tutkinnon tavoitteista...5 Tutkinnon tuottamat kompetenssit...6 Asiantuntijaosaaminen...6 Johtamisosaaminen...6 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen...6 Pedagoginen strategia opetussuunnitelman taustalla...7 Opetussuunnitelman rakenne...7 OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT...9 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen...10 valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen...10 Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana...12 valvonta- ja hälytystoimintayksikön strateginen johtaminen ja kehittäminen...14 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen...16 Tutkinnanjohtaminen...16 vaativa tutkinnanjohtaminen...18 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen...20 Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen...20 Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka...22 henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu...24 hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely...26 Päällystöharjoittelu...28 Kansainvälisyysosaaminen...30 Ammatillinen kasvu...32 Opinnäytetyö...34 Vapaasti valittavat opinnot...36 Tietojohtoinen poliisitoiminta - analyysi johtamisen tukena...36 viranomaisyhteistyön yleiset perusteet...38 Moniviranomaistilanteiden johtaminen...40 Yksityisoikeutta poliisipäällystölle...42

5 YLEISTÄ Opetussuunnitelmasta ja tutkinnon tavoitteista Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta. Poliisiammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, poliisi (YAMK) tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot poliisitoiminnan alalta sekä teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten, syvällisen kuvan poliisitoiminnasta, poliisin asemasta työelämässä sekä valmiudet poliisialan tutkimustiedon ja ammattikäytäntöjen kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn, valmiuden elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittavan hyvän viestintätaidon, sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Poliisi (YAMK) perustuu työelämän tarpeisiin, jolloin tutkinto tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden sekä horisontaaliseen että vertikaaliseen urakehitykseen. Koulutus tarjoaa opiskelijalle uutta, työelämän kehittämisessä tarpeellista osaamista, jota tarvitaan poliisialan johtamis-, esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opiskelija saa myös valmiuksia tutkimustiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia. 5

6 YLEISTÄ Tutkinnon tuottamat kompetenssit Poliisi (YAMK) tutkinnosta valmistunut poliisi on johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Koulutusohjelman tuottamat kompetenssit ovat eurooppalaisen standardin EQF tason seitsemän (7) mukaiset. Poliisin (YAMK) ydinosaamisalueet ovat: Asiantuntijaosaaminen Poliisi (YAMK) osaa toimia poliisialan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa arvioida kriittisesti yhteiskunnallisia muutoksia sekä ennakoida niiden vaikutuksia Johtamisosaaminen Poliisi (YAMK) osaa strategisen ajattelun ja johtamisen, talouden ja toiminnan johtamisen sekä tietojohtoisen poliisitoiminnan keskeiset periaatteet tärkeimmät käytännöt poliisitoiminnan operatiivisessa johtamisessa strategisen henkilöstöjohtamisen ja eettisen johtamisen periaatteet kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa ja työturvallisuutta sekä edistää työhyvinvointia ja osaamista yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittää poliisin laatutyötä, työprosesseja ja rakenteita sekä tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen Poliisi (YAMK) osaa kehittää poliisialan työtä teoreettisia ja käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hallitsee tutkintotasolle kuuluvia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen toiminnassa innovoida ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden vaikuttavuutta. 6

7 YLEISTÄ Pedagoginen strategia opetussuunnitelman taustalla Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Niissä korostuvat opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Opetusta ja opiskelua ohjaavana tekijänä ovat tavoitteellinen osaamisen kehittäminen, oppimisen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentaminen. Poliisiammattikorkeakoulussa arvostetaan erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa tuotettua tietoa ja halutaan edistää aiemman tiedon hyödyntämistä sekä uusien verkostojen luomista uuden oppimisessa. Oppimisen tulee olla innostavaa, uutta luovaa, vastuullista ja tutkivaa työelämän kehittämistyötä. Opinnoissa tuetaan ja korostetaan opiskelijan omaa aktiivista osallistumista oppimisprosessiin sekä ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun ja osaamisen kehittymistä. Poliisiammattikorkeakoulun pedagogisen strategian avulla ohjataan koulutustoimintaa ja varmistetaan opetuksen ja oppimisen laatua. Se ohjaa opetuksen ja oppimisen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Pedagoginen strategia ohjaa erityisesti opetussuunnitelmien avulla osaamisen kehittymistä ja asiantuntijaksi kasvua. Opetussuunnitelman rakenne Poliisi (YAMK) -opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Rakenne: Syventävät ammattiopinnot (S) 85 op Vapaasti valittavat opinnot (V) 5 op Opinnäytetyö (O) 30 op Yhteensä 120 op Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyysin tuottaman tiedon hyödyntämistä, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. 7

8 YLEISTÄ Syventäviin ammattiopintoihin kuuluu myös johtamisen harjoittelujakso (päällystöharjoittelu), jonka aikana opiskelija työskentelee ohjatusti operatiivisissa päällystötehtävissä. Harjoittelun aikana opiskelija on nimitettynä vähintään kahdeksan viikon ajaksi poliisilaitoksen päällystövirkaan. Erityistapauksessa jakso voidaan suorittaa muuallakin kuin poliisilaitoksen päällystötehtävissä, kuten esim. kansainvälisissä asiantuntija- tai johtamistehtävissä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kykyä soveltaa tutkimustietoa ja osoittaa taitoa käyttää valittuja menetelmiä ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelijalla on mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan Poliisiammattikorkeakoulun opinto-ohjelmassa olevilla vapaasti valittavilla opinnoilla tai muualla suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Vapaasti valittavien opintojen valinta on osa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen 24 op Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen 9 op Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana 9 op Valvonta- ja hälytystoimintayksikön strateginen johtaminen ja kehittäminen 6 op Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen 24 op Tutkinnanjohtaminen 16 op Vaativa tutkinnanjohtaminen 8 op Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen 24 op Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen 7 op Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka 7 op Henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu 7 op Hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely 3 op Päällystöharjoittelu 8 op Kansainvälisyysosaaminen 3 op Ammatillinen kasvu 2 op Opinnäytetyö 30 op Vapaasti valittavat opinnot 5 op KUVIO1. Opintokokonaisuudet ja opintojaksot poliisi (ylempi AMK) -tutkinnossa. 8

9 YLEISTÄ OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT 9

10 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen (Yamk2014VHJ) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 9 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään valvonta- ja hälytystoiminnan päällystön tehtäviin päivittäisjohtamisen osalta sekä johtamista tukevaan teknologiaan. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa ja yksikkönsä toimintaa tulosohjauksen mukaisesti ja muuttaa suunnitelmat käytännön tekemiseksi toimia päällystötehtävissä poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän mukaisesti kehittää päällystön roolia ja tehtäviä johtajana sekä kehittyä päällystötehtävissä käyttää ja hyödyntää operatiivisen kenttätoiminnan johtamista tukevaa teknologiaa johtotehtävissä ja arvioida sen osaamisen kehittämistarpeita yksikössään. 10

11 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Asiakokonaisuudet päällystön operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen valvonta- ja hälytystoiminnan organisointi ja johtaminen ennalta estävän toiminnan ja lähipoliisitoiminnan organisointi, johtaminen ja kehittäminen poliisin tulosohjauksen mukaisen toiminnan aikaansaaminen kenttätoiminnassa tietojohtoinen poliisitoiminta valvonta- ja hälytystoiminnassa lupavalvonta poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmä tiedonhallinta- ja viestijärjestelmät sekä viestijohtaminen; viranomaisradioverkko VIRVE, toimintaa tukevat tietojärjestelmät; poliisin kenttäjärjestelmä POKE; muu johtamista tukeva teknologia viestintä ja tiedottaminen kenttätoiminnan päivittäisjohtamisessa toimivaltuudet kenttätoiminnan johtamisessa. Vaadittavat suoritukset Etä- ja verkko-opinnot, tentit ja näytöt. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 11

12 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana (Yamk2014VHJYj) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 9 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiseen yleisjohtajana ja tilannejohtamiseen. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on oikeus toimia yleisjohtajan ja kenttäjohtajan tehtävissä siten kuin poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmää koskevassa määräyksessä sanotaan. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa johtaa operatiivista kenttätoimintaa yleisjohtajana arvioida operatiivisia tilanteita ja ryhtyä tarvittaessa johtamaan tilanneorganisaatiota. Asiakokonaisuudet yleisjohtaja operatiivisen kenttätoiminnan johtajana yleisjohtaja tilanneorganisaation johtajana ja muissa tehtävissä operatiivis-taktiset johtamis- ja toimintamenetelmät viestintä ja tiedottamisen johtaminen. 12

13 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Vaadittavat suoritukset Etä- ja verkko-opinnot, tentit ja näytöt. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen. 13

14 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Valvonta- ja hälytystoimintayksikön strateginen johtaminen ja kehittäminen (Yamk2014VHJStr) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 6 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään valvonnan ja hälytystoiminnan johtamiseen ylemmän päällystön tehtävissä sekä valvonta- ja hälytystoiminnan kehittämiseen. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiseen liittyvät strategiset linjaukset arvioida oman ja yksikkönsä kehittämistarpeita sekä toteuttaa toiminnan kehittämishankkeita yksikössään kehittää tietojohtoista poliisitoimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa arvioida ja kehittää kenttätoiminnan johtamisjärjestelmää. 14

15 Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen Asiakokonaisuudet poliisin strategiset linjaukset tietojohtoinen poliisitoiminta valvonta- ja hälytystoiminnassa valvonta- ja hälytystoiminnan organisointi ja johtaminen valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostorjunnan ja lupapalveluiden yhteistoiminta ennalta estävän toiminnan organisointi, johtaminen ja kehittäminen. Vaadittavat suoritukset Etä- ja verkko-opinnot, tentit ja näytöt. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen. Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana. 15

16 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Tutkinnanjohtaminen (Yamk2014RTJ) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 16 op Kuvaus Opintojaksolla käsitellään päivittäisrikostutkinnassa toimivan tutkinnanjohtajan perustehtäviä, merkittävimpänä erilaisten esitutkintapäätösten sekä rikosprosessuaalisten pakkokeinojen hallinta. Opintojakson eri osa-alueissa huomioidaan perus- ja ihmisoikeudet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita noudattaen. Opintojaksolla paneudutaan lisäksi esitutkintayhteistyöhön, tiedottamiseen sekä muihin rikostutkinnan erityiskysymyksiin. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet rikosprosessissa soveltaa todistelua koskevia säännöksiä tutkinnanjohtajana huomioida esitutkinnassa menettämisseuraamusten ja vahingonkorvausasioiden keskinäisen suhteen laatia ja esittää perusteltuja pakkokeinovaatimuksia tuomioistuimelle tehdä tutkinnanjohtajana perusteltuja oikeudellisia päätöksiä esitutkintaa ja pakkokeinoja ohjaavan lainsäädännön mukaisesti soveltaa esitutkinnassa poliisin toimintaan liittyviä salassapitosäännöksiä 16

17 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen soveltaa poliisin salaisten pakkokeinojen ja tiedonsaantioikeuden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä päivittäisrikostutkinnassa hyödyntää viestinnässä poliisin tiedottamista koskevaa ohjeistusta ja erilaisia viestintäkanavia toimia tutkinnanjohtajana laillisuusvaatimusten mukaisesti toimia esitutkintayhteistyöviranomaisena rikosprosessissa huomioida hallinnollisten lupa-asioiden yhteyden ja mahdollisen peruutusmenettelyn aloitettuun esitutkintaan liittyen. Asiakokonaisuudet todisteluoikeus ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti taktisen ja teknisen tutkinnan johtaminen menettämisseuraamukset ja yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttö esitutkinnassa esitutkintapäätökset ja rajoittamissäännökset viestintä ja tiedottaminen esitutkinnassa ja esitutkinta-aineiston julkisuus laillisuusvalvonta tutkinnan päivittäisjohtamisessa esitutkintayhteistyö rikosprosessissa hallinnollisten lupa-asioiden huomioiminen esitutkinnassa. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät), tentti ja näyttö. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei vaadita. 17

18 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Vaativa tutkinnanjohtaminen (Yamk2014RTJVaat) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 8 op Kuvaus Opintojaksolla syvennetään opiskelijan ammattitaitoa tutkinnanjohtotehtävissä sekä annetaan lisävalmiuksia kansainvälistä, vakavaa ja ammattimaista rikollisuutta sisältävien rikosasioiden tutkinnanjohtamiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään ajankohtaista kriminologista ja oikeussosiologista tutkimusta, rikostorjunnan kehittämishankkeita sekä eri poliisiyksiköiden rikostorjunnan käytänteitä tulostavoitteiden ja rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja arvioida rikosasian näyttöä oikeustosiseikka-ajattelua hyödyntäen selittää tutkintalinjojen ja eri todistelukeinojen merkityksen esitutkinnassa oikeudenkäyntiä valmistelevana vaiheena huomioida tutkinnanjohtajan työssä oikeuskäytännön kehittymistä huomioida esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa ja soveltaa yhteistyötä ohjaavia säännöksiä määritellä päivittäistutkinnan ja projektitutkinnan erityispiirteet tiedostaa vakavan ja ammattimaisen rikollisuuden esitutkintaan liittyviä erityiskysymyksiä hyödyntää valtakunnallisia yksiköitä ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa rikostorjunnassa 18

19 Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen analysoida poliisin tulossopimusprosessia sekä hyödyntää analyysitoiminnalla ja tiedustelulla tuotettua tietoa tulostavoitteiden jalkauttamisessa hyödyntää rikollisuuteen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa sekä kehittämisprojekteja. Asiakokonaisuudet todistusteemat ja niiden merkitys esitutkinnassa viranomaisyhteistyö esi- ja erityistutkinnassa rikosprosessin oikeuskäytännön vaikutus esitutkintaan kohdevalintamenettely ja vaativan tutkinnan johtaminen vakavan rikollisuuden ajankohtaiset ilmiöt oikeus- ja virka-apu rikostorjunnassa kansainvälinen yhteistyö rikostorjunnassa tietojohtoinen poliisitoiminta rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa kriminologinen ja oikeussosiologinen tutkimus rikostorjunnassa rikostorjunnan kehittämishankkeet. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät) ja tentti. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Tutkinnanjohtaminen. 19

20 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen (Yamk2014YJStr) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla syvennetään tietoja strategisen johtamisen sisällöstä, tulosjohtamisesta sekä toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta osana poliisitoiminnan yleistä johtamista ja kehittämistä. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata strategisen johtamisen kehityksen suuret linjat kotimaassa ja ulkomailla määritellä strategisen johtamisen ja talouden johtamisen yleisimmät peruskäsitteet tunnistaa strategisen johtamisen roolin ja merkityksen poliisitoimen johtamisessa suunnitella, toteuttaa ja arvioida strategisia toimintaprosesseja poliisin päällystöesimiehenä soveltaa toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tuottamaa tietoa poliisin toiminnan johtamisessa suunnitella toimintaa ja hankintoja siten, että ne ovat tasapainossa talouden reunaehtojen kanssa. 20

21 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet strategisen johtamisen kehitys ja historia poliisissa strateginen ajattelu, suunnittelu, päätöksenteko ja johtaminen esimiestyönä strategiset toimintaprosessit ja niiden johtaminen poliisissa talouden peruskäsitteet tulosohjaus poliisin johtamismallina tulosjohtamisen toteutuminen yksikkötasolla poliisin hankintatoimen suunnittelu ja toteutus. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 21

22 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka (Yamk2014YJKeh) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla hankitaan valmiuksia laatutyön, työprosessien ja toiminnan kehittämiseen. Opinnot kytketään ajankohtaisiin hallinnon kehittämishaasteisiin. Opintojaksolla syvennytään eettisen johtamisen kysymyksiin sekä monimuotoisen työyhteisön että esimiehen omien valmiuksien kehittymisen näkökulmista. Samalla pohditaan luottamuksen rakentumisen edellytyksiä ja merkitystä työyhteisössä. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä laatutyön, prosessijohtamisen ja riskienhallinnan peruskäsitteet kehittää laatutyötä, työprosesseja ja palvelua työtehtävissään jäsentää oman toimintansa eettisiä perusteita ja tukea henkilöstön eettistä harkintaa työtehtävissään nähdä eettisen johtamisen osana hallinnon hyvää johtamista ja esimieskäytäntöjä. 22

23 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet työyhteisöjen laatutyö ja sen tukeminen, jatkuva parantaminen asiakaskeskeinen laatuajattelu, hyvä palvelu työprosessit ja niiden kehittäminen riskienhallinta, päätöksenteko eettinen johtaminen, luottamus. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 23

24 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu (Yamk2014YJHenk) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 7 op Kuvaus Opintojaksolla syvennetään henkilöstöjohtamisen ja työsuojelun osaamista. Opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamiseen, osaamisen ja työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden keskeisimpiin teorioihin ja käytäntöihin. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja teoriat sekä tulkita keskeisimpiä henkilöstön tilaa kuvaavia tunnuslukuja ja henkilöstöinformaatiota huomioida esimiehenä työyhteisön hyvän yhteishengen, henkilöstön työmotivaation, hyvinvoinnin ja jaksamisen merkityksen sekä osaa arvioida ja kehittää niitä suunnitella ja organisoida henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyviä toimia omassa yksikössään huomioida työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkityksen, toteuttaa niiden riskien arvioinnin sekä tuntee työn kuormittavuuden arvioinnin menetelmiä tunnistaa osaamisen johtamisen merkityksen organisaation kilpailutekijänä sekä osaa arvioida olemassa olevaa osaamista. 24

25 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet henkilöstöjohtaminen poliisissa työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen työhyvinvointi- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi sekä työn kuormittavuuden arviointi osaamisen arviointi ja johtaminen sekä henkilöstön kehittäminen. Vaadittavat suoritukset Oppimispäiväkirja, essee ja harjoitustehtävä. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä 25

26 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely (Yamk2014YJHall) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojaksolla syvennytään hallintoprosessin kulkuun, hyvän hallinnon perusteisiin ja periaatteisiin, päätöksentekoon hallintoasiassa sekä muutoksenhakuun ja virkaehtosopimusmenettelyn keskeiseen sisältöön. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hallinto-oikeuden yleiset opit, systematiikan, lainsäädännön sekä perus- ja ihmisoikeudet poliisin toiminnan johtamisen näkökulmasta hallintoasian käsittelyn viranomaisessa ja hyvän hallintomenettelyn laatuvaatimukset hyvän hallinnon keskeiset oikeusperiaatteet ja perusteet päätöksenteon hallinto-asiassa ja hallintopäätöksen korjaamisen menettelytavat ja muutoksenhaun valtion virkamiesoikeuden keskeiset menettelytavat ja säännökset suunnitella ja johtaa poliisin toimintaa virkaehtosopimusten mukaisesti. 26

27 Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen Asiakokonaisuudet hallintomenettelyn oikeudelliset perusteet ja hyvän hallinnon perusteet hallintoasian käsittelyn yleiset vaatimukset hallintoasian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen päätöksenteko ja hallintopäätös sekä muutoksenhaku ja hallintopäätöksen korjaaminen virantäyttö ja virkasuhteen päättymismuodot virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet ja virkavastuu sekä virkamiehen oikeussuoja ja muutoksenhaku virkaehtosopimusjärjestelmän keskeinen sisältö poliisin kannalta. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 27

28 Päällystöharjoittelu Päällystöharjoittelu (Yamk2014Pha) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Päällystöharjoittelu Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 8 op Kuvaus Päällystöharjoittelussa opiskelija työskentelee ohjatusti operatiivisissa päällystötehtävissä. Opintojakso on keskeinen osa opiskelijan ammatillista kasvua päätöksentekijäksi. Opintojaksolla opiskelija saa käsityksen myös ylemmän päällystön ja päällikkötason tehtävistä. Opintojakso on mahdollista erityistapauksessa suorittaa muuallakin kuin poliisilaitoksen päällystötehtävissä, kuten esim. kansainvälisissä asiantuntijatai johtamistehtävissä. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toimia itsenäisesti poliisin päivittäisissä rutiiniluontoisissa päällystötehtävissä toimia päällystöesimiehenä henkilöhallinnollisissa tehtävissä toimia päällystöesimiehenä lupahallintoa koskevissa asioissa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita kuvata ylemmän päällystön ja päällikkötason tehtäviä. Vaihtoehtoisessa suoritustavassa osaa toimia erikseen sovittavissa poliisitoiminnan asiantuntija- tai johtamistehtävissä. 28

29 Päällystöharjoittelu Asiakokonaisuudet Rikostorjunnan päällystötehtävät päivittäisrikostutkinnassa Valvonta- ja hälytystoiminnan päällystötehtävät Henkilöstöjohtaminen Ohjattu päällystöharjoittelu toteutetaan välisenä aikana toteutusohjelman mukaisesti ja harjoittelun pituus on vähintään kahdeksan viikkoa. Harjoittelu voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus pitää vuosilomaa. Vaadittavat suoritukset Työskentely päällystötehtävissä, oppimispäiväkirja ja itsearviointi. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ensimmäisen lukuvuoden erikseen määritellyt opinnot. 29

30 Kansainvälisyysosaaminen Kansainvälisyysosaaminen (Yamk2014Kv) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Kansainvälisyysosaaminen Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 3 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija perehtyy oman alansa kansainvälisiin työ- ja toimintaympäristöihin. Opiskelija hankkii valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa ja oppii hyödyntämään oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä kulttuurieroja huomioiden soveltaa ja arvioida oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista muodostaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä toimintaympäristössä kuvata kansainvälisen toimintaympäristön ja yhteistyön johtamisen haasteita ja hakea niihin rakentavia ratkaisuja. Asiakokonaisuudet kansainväliseen poliisitoimintaan liittyvät organisaatiot kansainvälisen poliisiyhteistyön menetelmät kulttuurin merkitys toiminta kansainvälisissä verkostoissa osaamisen kehittämisen kansainvälinen ulottuvuus. 30

31 Kansainvälisyysosaaminen Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 31

32 Ammatillinen kasvu Ammatillinen kasvu (Yamk2014Amm) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Ammatillinen kasvu Opintojakson taso Syventävät ammattiopinnot Tyyppi Pakollinen Laajuus 2 op Kuvaus Ammatillinen kasvu on osa opiskelijan muutosprosessia esimieheksi ja päätöksentekijäksi. Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy käsitys päällystön esimies- ja asiantuntijatehtävistä poliisissa. Opintojaksolla käsitellään myös arvioinnin ja palautteen merkitystä esimiestyössä. Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa esimiehisyyttä ja asiantuntijuutta ja niihin liittyviä kehittämistarpeita arvioida ja antaa palautetta asiantuntija- ja esimiestehtävissä tunnistaa henkilöstön roolit työyhteisön johtamisessa. Asiakokonaisuudet esimiehisyys ja johtaminen asiantuntijuus poliisiorganisaation tehtävä ja henkilöstön roolit arviointi ja palaute esimiestyössä. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät ja itsearviointi. 32

33 Ammatillinen kasvu Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 33

34 OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö (Yamk2014ON) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Opinnäytetyö Opintojakson taso Opinnäytetyö Tyyppi Pakollinen Laajuus 30 opintopistettä 25 op etäopintoina 5 op lähiopintoina, menetelmäopetus ja -pajat, seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus. Kuvaus Opinnäytetyö on työelämää palveleva ja opiskelijan ammatillista kasvua tukeva tutkimus- ja kehittämishanke tai projektityö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja poliisialan kehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyö toteutetaan tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja sitä tuetaan menetelmä- ja projektiopinnoilla sekä suomen kielen, viestinnän ja tiedonhaun opinnoilla. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelija syventää tutkimuksellista työtapaansa poliisialan kehittämisessä ja johtamisessa. Opinnäytetyön aihe nousee ensi sijassa työelämän kehittämistarpeista. Opinnäytetyöhön liittyy tutkimustiedon soveltamista, ilmiöiden käsitteellistämistä ja arviointia sekä valittujen menetelmien käyttöä tutkimustehtävän ratkaisemiseksi. Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa jäsentää kehittämistyötään ja johtaa työtään suunnitelmallisesti tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja hyödyntäen eri alojen tietoa ja osaamista toimia ja käyttää tutkimuksellisia ja eettisesti kestäviä työtapoja kehittämisessä ja johtamisessa arvioida kriittisesti kehittämis- ja tutkimustietoa 34

35 OPINNÄYTETYÖ innovoida ja johtaa pienimuotoisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä arvioida niiden vaikuttavuutta arvioida eettisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen toiminnassa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä osaa kehittää alansa työtä teoreettisia ja käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen. Asiakokonaisuudet / Toteutustavat erimuotoisten opinnäytteiden vaatimukset ja arviointikriteerit opinnäytetyön suunnittelu ja prosessi tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät tiedonhankinta, tutkimusviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen tutkimusetiikka seminaarityöskentely ja vertaisarviointi. Vaadittavat suoritukset Seminaarit, oppimistehtävät ja opinnäytetyö. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 35

36 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vapaasti valittavat opinnot Tietojohtoinen poliisitoiminta - analyysi johtamisen tukena (vyamk2014tjp) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 5 op Kuvaus Opintojaksolla perehdytään poliisin rooliin tietojohdettuna turvallisuusviranomaisena ja poliisin mahdollisuuksiin torjua rikollisuutta huomioiden paikalliset olosuhteet. Opintojaksolla kehitetään tulevan päällystöesimiehen valmiuksia hyödyntää poliisin analyysitoimintaa johtamisen tukena. Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa kuvata tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet ja toimintatavat tarkastella poliisitoiminnan strategioita tietojohtoisen poliisitoiminnan näkökulmasta käyttää poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä tietojohtoisuuden tukena hyödyntää tietojohtoista poliisitoimintaa ja analyysitoimintaa poliisin strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa. 36

37 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Asiakokonaisuudet tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet analyysitoiminta osana tietojohtoista poliisitoimintaa poliisitoiminnan strategiat tietojohtoisen poliisitoiminnan näkökulmasta analyyttinen ajattelu, analyysin työvälineet ja operatiivinen johtaminen tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan hyödyntäminen poliisin strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa. Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 37

38 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Viranomaisyhteistyön yleiset perusteet (vyamk2014viryl) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 3 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija perehtyy viranomaisyhteistyöhön ja moniviranomaistilanteiden johtamisen perusteisiin. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa: määritellä eri yhteistyöviranomaisten tehtävät ja operatiivisen toiminnan säädösperustan kuvata viranomaisyhteistyön johtamisjärjestelmät ja -periaatteet selittää moniviranomaistilanteiden tilannekuvan luomisen ja välittämisen periaatteet toimia poliisin edustajana moniviranomaistehtävissä Asiakokonaisuudet viranomaisyhteistyötä ja virka-apua koskeva lainsäädäntö turvallisuusstrategiat moniviranomaistilanteiden johtamisen perusteet viranomaisten tilannejohtamiskäytännöt johtosuhteiden määräytymisen ja vaihtumisen perusteet esikuntatyöskentelyn perusteet yhteisen tilannekuvan luomisen ja välittämisen perusteet 38

39 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät Opetusteemoihin liittyvien harjoitusten suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen, Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana sekä päällystöharjoittelu. 39

40 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Moniviranomaistilanteiden johtaminen (vyamk2014virjoht) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 2 op Kuvaus Opintojaksolla opiskelija syventää osaamistaan viranomaisyhteistyössä ja perehtyy moniviranomaistilanteiden johtamiseen. Opintojakso koostuu pääosin karttaharjoituksista ja sovelletuista harjoituksista, jotka toteutetaan yhteistoiminnassa yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa päällystön roolissa tuottaa ja välittää moniviranomaistilanteiden tilannekuvaa kuvata viranomaisten tilannejohtamisjärjestelmät ja -käytännöt sekä moniviranomaistilanteiden johtamisjärjestelmät ja johtosuhteet johtaa moniviranomaistilanteita sekä toimia tilanteiden edellyttämissä johto- ja esikuntatehtävissä. Asiakokonaisuudet moniviranomaistilanteiden johtaminen viranomaisten tilannejohtamiskäytännöt johtosuhteiden määräytyminen ja vaihtuminen esikuntatyöskentely yhteisen tilannekuvan luominen ja välittäminen 40

41 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät Opetusteemoihin liittyvien harjoitusten suorittaminen Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Edeltävät opinnot Viranomaisyhteistyön yleiset perusteet 41

42 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Yksityisoikeutta poliisipäällystölle (vyamk2014yksoikp) Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu Vapaasti valittavat opinnot Opintojakson taso Vapaasti valittavat opinnot Tyyppi Vapaasti valittava Laajuus 5 op Kuvaus Opintojaksolla käsitellään poliisitoimintaan läheisesti liittyviä yksityisoikeudellisia asiakokonaisuuksia. Opintojaksolla syvennytään erityisesti poliisin toimintaan liittyvien yksityisoikeuteen ja rikosoikeuteen liittyvien rajavetokysymysten käsittelyyn. Osaamistavoitteet Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä rajanvetoa siviili- ja rikosoikeudellisten kysymysten välillä selittää poliisin toiminnan kannalta merkityksellisten yksityisoikeuteen liittyvien periaatteiden ja käsitteiden sisällön ja merkityksen jäsentää ja arvioida poliisitoimintaan olennaisesti liittyviä siviilioikeuden erityiskysymyksiä arvioida poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön merkityksen, kun poliisilla tutkittavana olevaan rikosasiaan liittyy myös siviilioikeudellinen näkökulma. Asiakokonaisuudet velvoiteoikeus esineoikeus persoonallisuus-, perhe-, lapsi- ja jäämistöoikeus yritys- ja elinkeinotoiminta. 42

43 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vaadittavat suoritukset Oppimistehtävät, tentti, arviointi- ja palautetilaisuudet. Arviointiasteikko Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot Ei edellytetä. 43

44