Kehittämistä kehittäjittä: informaalin ja formaalin oppimisen leikkauspisteet ammattilaisten koulutuksessa Matti Lappalainen Turun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämistä kehittäjittä: informaalin ja formaalin oppimisen leikkauspisteet ammattilaisten koulutuksessa Matti Lappalainen Turun yliopisto"

Transkriptio

1 Aikuiset ja aikuisuus korkeakoulutuksessa Teemaryhmäsarja 3 Kehittämistä kehittäjittä: informaalin ja formaalin oppimisen leikkauspisteet ammattilaisten koulutuksessa Matti Lappalainen Turun yliopisto Osaamisperustainen opinpolku ammatillisen opettajan pedagogisissa opinnoissa Janne Länsitie & Pirkko Kepanen Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Tutkiva oppiminen aikuisopiskelussa Hannu Rentola Maanpuolustuskorkeakoulu Abstraktit Kehittämistä kehittäjittä: informaalin ja formaalin oppimisen leikkauspisteet ammattilaisten koulutuksessa Matti Lappalainen Turun yliopisto Yliopisto-opettajan työ koostuu opetuksesta ja tutkimuksesta. Opetustehtävään ei joitakin yliopistoja lukuun ottamatta toistaiseksi yleensä vaadita muodollista pedagogista koulutusta. Yliopisto-opettajille on systemaattisesti järjestetty tällaista koulutusta vasta vajaan 20 vuoden ajan, joten koulutusmuodoilla ei vielä ole pitkää historiallista painolastia. Samanaikaisesti asiantuntijuustutkimus on voimakkaasti nostanut esille autenttisten työkäytäntöjen merkityksen muodollisten koulutusratkaisujen rakentamisessa. Tutkimus on myös osoittanut, että suuri osa yliopisto-opettajien oppimisesta tapahtuu epämuodollisissa spontaaneissa ja suunnittelemattomissa keskusteluissa. Yhä hektisemmässä asiantuntijatyössä ei myöskään aina ole mahdollisuutta irrottautua muodolliseen koulutukseen. Näiden syiden vuoksi on mielekästä etsiä kouluttautumisen muotoja, joissa arkeen

2 luontevasti integroituva kehittäytyminen ja profession viralliset kehittäytymismuodot toteutuvat yhtä aikaa. Esitys pohjautuu käynnissä olevaan tutkimukseen, jonka aineistonkeruu on käynnissä. Esityksessä käsitellään esimerkkien ja aiempien tutkimusten avulla sitä, kuinka ammattilaisten (tässä tapauksessa yliopisto-opettajien ja suunnittelu- ja esimiestehtävissä toimivien) kehittämisessä ja tukemisessa on hyödynnetty vertaistyöskentelyn mahdollisuuksia. Samalla pohditaan sitä, miten vertaistyöskentelyyn perustuvia informaalin (esim. vertaismentorointi, varjostus) oppimisen muotoja voitaisiin entistä paremmin nivoa osaksi muodollista koulutusta. Yhtenä keinona esitetään jäsennetty yhteistyö, jossa kouluttajien ja kehittäjien keskeisenä tehtävänä on luoda yhteistyölle rakenteita, jotka auttavat tekemään informaalista oppimisesta näkyvää ja profession määrittämien kriteerien mukaan hyväksyttävää pätevöittävää koulutusta. Näin esitys kytkeytyy myös laajempaan keskusteluun työssäoppimiseen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen osana muodollista koulutusta. Osaamisperustainen opinpolku ammatillisen opettajan pedagogisissa opinnoissa Janne Länsitie & Pirkko Kepanen Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutettuja osaamisperustaisia opettajan pedagogisia opintoja. Tutkimus perustuu Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa olleeseen pilottiin, joka toteutettiin kahtena vuonna alkaneessa ryhmässä. Ryhmissä oli yhteensä 40 opiskelijaa. Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelun toteuttamista ja sitä, miten opettajat ja opiskelijat sen kokivat. Osaamisperustainen ajattelu vaatii sekä opettajilta että opiskelijoilta asenteiden, ajattelun ja toiminnan muutosta. Tutkimuksessa on haluttu kuvata tätä prosessia ja muutosta sekä pohtia osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen tuomia hyötyjä ja haasteita.

3 HOPE tarkoittaa opintoryhmää, jonka opinpolku on rakennettu osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen periaatteiden mukaisesti. HOPEryhmässä opiskelija etenee opinnoissa oman osaamisen arvioinnin ja henkilökohtaisen suunnitelman perusteella joko osoittamalla osaamisensa tai opiskemalla osaamista kehittäviä opintoja. Tutkimuskysymykset: 1. Millainen on osaamisen tunnistamisen prosessi? Mitä ovat osaamisen tunnistamisen vaiheet ammatillisen opettajan pedagogisissa opinnoissa? Mitä ovat osaamisen kehittämisen vaiheet ammatillisen opettajan pedagogisissa opinnoissa? 2. Millaisia olivat opiskelijoiden kokemukset HOPE-ryhmässä opiskelusta ja ohjaamisesta? 3. Millaisia olivat opettajien opettajien kokemukset HOPE-ryhmässä opiskelusta ja ohjaamisesta? Design -tutkimus toimii kehyksenä innovatiiviselle kehittämisprosessille, jonka sisällä hyödynnetään useita tutkimusmenetelmiä. (Bereiter 2002, Columbia University, Akker, van den, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006.) Olemassa olevan opetussuunnitelman haasteista edetään hypoteesiin, joka testataan uuden opetussuunnitelman avulla. Opiskelu- ja opetuskokemuksia tutkitaan kokeilun aikana kerätyn materiaalin avulla. Kerättyjen palautteiden, havaittujen opetus- ja opiskelukokemusten sekä oppimistulosten pohjalta tarkastellaan toteutettua koulutusta, ja tehdään muutoksia seuraavaa opetussykliä varten. Osaamisen tunnistamisen vaiheet muotoutuivat seuraavanlaisiksi: 1. Osaamistavoitteen käsittely opiskelijoiden kanssa 2. Osaamisen itsearviointi kyseisen tavoitteen osalta numeerisella arviointiskaalalla 3. Ohjauskeskustelussa arvioitiin onko tavoiteltu osaaminen ammatilliselle opettajalle riittävällä tasolla. 4. Ohjauskeskustelun aikana rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka mukaan opiskelija hankkii osaamista kyseisestä osa-alueesta. 5. Oppimisprosessin dokumentointi

4 Opintoja HOPE -ryhmässä pidettiin mielekkäinä, haastavina ja aikuisopiskelijoiden osaamistavoitteita palvelevana kokonaisuutena. Palautteissa tuotiin esille, että oman osaamisen systemaattinen reflektointi, arviointi ja osoittaminen ovat haastaneet aikuisopiskelijoita opiskelemaan tavalla, joka ei ollut heille aiemmin tuttua. Osaamisperustaisuus vaatii opettajilta sitä, että opettajien on kyettävä ohjaamaan sisältöjä ja menetelmiä, joiden avulla opiskelijaa tuetaan itsenäisesti, ryhmissä tai omassa työyhteisössään kehittämään omaa osaamistaan. Lisäksi on ohjeistettava prosessia, joka tukee osaamisen näyttämistä ja dokumentointia. Yhdessä opiskelijan kanssa suunnitellaan valintoja, mikä palvelee opinpolulla etenemistä parhaiten: milloin ohjataan opiskelemaan perusasioita ja milloin taas kannustetaan näyttämään mahdollisimman kattavasti aiempaa osaamista. Saamamme palautteen perusteella osaamisperustainen henkilökohtaistettu opiskelu edistää lähes jokaisen opiskelijan oppimista. Avainsanat: osaamisperustaisuus, henkilökohtaistaminen, itsearviointi, osaamisen osoittaminen Tutkiva oppiminen aikuisopiskelussa Hannu Rentola Maanpuolustuskorkeakoulu Aikuisoppiminen haastaa opiskelijaa ja opettajaa. Monipuolisen kokemuksen ja historiansa kautta kulkeva aikuinen oppija haluaa hyödyntää omaa osaamistaan opintojen yhteydessä. Opettajan oppimiskäsitys ja valmiudet mahdollistavat aikuisoppimisen ohjaamisen. Opettajalla tulee olla substanssiosaamista ja pedagogisia valmiuksia, jotta voi heittäytyä kulkemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tutkimaan, mitä he löytävät, kertovat ja mitä voidaan yhdessä rakentaa. Linjakkaalla (Biggs 1996) tavalla suunniteltu opetus motivoi ja mahdollistaa oppimista. Opiskelijan kokemuksen arvostaminen ja sen jakamisen mahdollistaminen on erityisen tärkeää. Miellekarttojen (Mezirov 1991) avulla voidaan tuottaa esiymmärrystä yhteisesti käsiteltävästä aiheesta. Tutkiva oppiminen

5 edellyttää yhdessä oppimista, opiskelijoiden ja opettajan vertaistasolla tapahtuvaa yhteistyötä, jossa opettaja toimii harjoittavana tutkijana (Kansanen 2008). Näiden periaatteiden mukaista oppimista on toteutettu Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksen Aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen (52 opiskelijaa) valinnaisen teeman Pedagoginen johtaminen vuodesta 2008 alkaen. Samaa periaatetta noudatettiin Ilmasotakoulussa puolustushaaran täydennyskoulutuksen mestaritason opinnoissa (15 opiskelijaa) vuonna Tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti rakennetut ja johdetut opintojaksot ovat tuottaneet opiskelijoiden kirjoittamia työelämälähtöisiä raportteja pedagogisesta johtamisesta suhteessa Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sotilasjohtamisen nelikenttä -ajatteluun. Raportit ovat tuoneet näkyväksi organisaatioissa olevaa hiljaista tietoa (tacit knowledge) ja laajentaneet pedagogisen johtamisen käsitettä monipuolisella tavalla. Tutkimusintressinäni on tuottaa laaja-alaista ymmärrystä siviili- ja sotilasorganisaatioissa olevasta pedagogisesta johtamisesta. Pyrin laajentamaan pedagogisen johtamisen käsitettä johtajapainotuksesta kohti toiminnallisuutta, jota pyrin tutkimaan Grounded Theory -tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimus liittyy sotatieteiden tohtoriopintojen väitöstutkimukseen Maanpuolustuskorkeakoulussa, jota ohjaavat Maanpuolustuskorkeakoulusta prof Juha Mäkinen ja Jyväskylän yliopistosta KT Anita Malinen.

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 32. Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 32. Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim. Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Johanna Pekka Ihanainen Vuori Katriina Siivonen (toim.) Puolipilvistä ja kirkastuvaa Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Haaga-Helia Kehittämisraportteja 5/2009 Pekka Ihanainen (toim.) Puolipilvistä

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2009 Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management Report 2008/1 Espoo 2008 Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot