Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia 1.10.2014"

Transkriptio

1 Hoito- ja hoivapalvelualan tilanne ja tulevaisuudennäkymät HYVÄ-ohjelman arvioinnin 1 osan alustavia tuloksia

2 Sisällysluettelo Hankkeen sisältö ja eteneminen Poimintoja alustavista tuloksista 2

3 Hankkeen tavoitteet Selvityksen keskeiset tavoitteet HYVÄ-ohjelman painopistealueita ovat palvelumarkkinoiden toimivuuden kehittäminen, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, osaavan työvoiman saannin turvaaminen, sekä asiakaslähtöiset palvelut. HYVÄ-ohjelman tavoitteena on vahvistaa hoito- ja hoivapalveluiden tuottamisen edellytyksiä ja edistää hoito- ja hoivayrittäjyyttä, sekä toimialan kasvua ja kansainvälistymistä. Aikaisempia raportteja päivittäen ja täydentäen nyt TEM:n tilaaman tutkimuksen tavoitteena on: Kartoittaa hoito- ja hoivapalvelualan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä elinkeinopolitiikan näkökulmasta Tunnistaa toimialan kehityksen mahdollisia esteitä ja vauhdittavia tekijöitä Arvioida relevanttien toimijoiden näkemyksiä toimialan kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista Määritellä tarvittavia toimenpiteitä alan kehittämiseksi ja tehdä niitä koskevia jatkoehdotuksia Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

4 Toteutussuunnitelma Vaiheistus ja aikataulu Tausta- ja tilastoanalyysi Asenneilmasto ja tulevaisuuden näkymät Johtopäätökset ja raportointi Tavoitteet Vaiheen tavoitteena on analysoida kirjallisesti saatavissa oleva lähdeaineisto kokonaiskuvan luomiseksi Menetelmät ja tietoaineistojen hankinta Vaiheen aikana käydään läpi tärkeimmät saatavilla olevat toimialaa koskevat raportit ja tutkimukset, sekä analysoidaan numeerinen tieto tietokannoista sekä tilinpäätöksistä Tietoaineistoja hankintaan mm. seuraavista it lähtitätil lähteistä: Tilastokeskus, tk k YTR, Hilma, Kuntaliitto, KELA, THL, STM, TEM, Verohallinto, Yritysten tilinpäätökset, Yritystietokannat (esim. Amadeus), yksityiset markkinakatsaukset Tavoitteet Vaiheen tavoitteena on syventää ymmärrystä keräämällä uutta tietoa suoraan toimialan päätöksentekijöiltä, vaikuttajilta ja asiakkailta Menetelmät ja tietoaineistojen hankinta Haastattelut (10 kpl) p) toimialan päätöksentekijöiden ja vaikuttajien kanssa Tuloksia täydennetään ja kattavuutta parannetaan web-kyselyn* avulla Yksityisen kysynnän ja asenneilmaston selvittämiseksi toteutetaan kuluttajatutkimus Tavoitteet Vaiheen tavoitteena on analysoida aikaisempien vaiheiden tulokset ja muodostaa niistä johtopäätökset sekä suositukset alan kehittämiseksi Vaiheen lopputuloksena syntyy koko hankkeen loppuraportti Menetelmät ja tietoaineistojen hankinta Saatujen tietojen analysointi ja raportointi Raporttia voidaan käsitellä yhdessä asiakkaan kanssa työpajassa ennen raportin lopullista viimeistelyä Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

5 Tiedonhankinta - status Teemat - Julkisen sektorin rooli ja yhteistyörakenteet (public-private) - Priorisointi ja kustannussäästöt - Yksityisen sektorin rooli - Kansainvälistyminen - Työvoiman riittävyys ja lähteet - Teknologia - (SOTE-uudistus) Syvähaastattelut - 10 syvähaastattelua - Johtajia ja vaikuttajia yksityiseltä ja julkiselta sektorilta - Suoritettu kesän aikana Web-kysely y ammattilaisille - ~185 vastausta - HYVÄ-ohjelman sidosryhmät - Suljettu Kuluttajatutkimus - ~1000 vastausta - Päättynyt y

6 Sisällysluettelo Hankkeen sisältö ja eteneminen Poimintoja alustavista tuloksista 6

7 Miten yksityisen ja julkisen sektorin roolijakoa, yhteistyörakenteita t t it ja -suhdetta tulisi i mielestäsi i kehittää? Miten yksityisen ja julkisen sektorin roolijakoa, yhteistyörakenteita ja - suhdetta tulisi mielestäsi kehittää? 67% päättäjistä/asiantuntijoista on sitä mieltä, että julkisen sektorin roolia tulisi viedä lähemmäs kohti strategista järjestämisvastuuta, palvelutuotannossa tulisi hyödyntää nykyistä monipuolisempaa monituottajamallia, ja nykyistä suurempi osa palvelutuotannosta tulisi kilpailuttaa. Yksityisen i sektorin tulee etsiä uudestaan oma asemansa palvelujärjestelmästä ja integroitua nykyistä tiukemmin samoihin hoitoketjuihin julkisen sektorin kanssa. Jokaisen osaamista tarvitaan tehokkaan mallin löytämiseksi 75% päättäjistä/asiantuntijoista on sitä mieltä, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön rajoja pitäisi hälventää, ja eri osapuolien tulisi osallistua samoihin hoitoketjuihin heille tilanteeseen sopivassa roolissa. 83% päättäjistä/asiantuntijoista on sitä mieltä, että julkisen sektorin tulisi antaa enenevässä määrin asiakkaalle vapaus valita palvelun tuottajansa julkisen ja yksityisen tuottajan välillä palveluseteliä tai muuta asiakkaan valinnan vapauden mahdollistavaa järjestelyä hyödyntämällä. Yksityisen sektorin osaamista tarvitaan innovaatioihin ja palveluiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen 8% päättäjistä/asiantuntijoista on sitä mieltä, että palvelut tulisi siirtää nykyistä selvemmin julkisen sektorin tuottamaksi tt ja yksityisen i sektorin roolia palvelutuotannossa l t voitaisiin i ii kaventaa Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 7

8 Yksityisen sektorin rooli palvelutuotannossa Miten uskot että yksityisen sektorin tuottamien palvelujen osuus tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Vanhusten kotipalveluissa 49% 36% Vanhusten asumispalveluissa 54% 29% Muissa sosiaalihuollon avo- ja kotipalveluissa 52% 19% Muissa sosiaalihuollon ollon asumispalveluissa issa 55% 14% Hammashuollossa 57% 20% Työterveyshuollossa 46% 22% Erikoissairaanhoidossa 46% 9% Perusterveydenhuollossa 37% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kasvaa jonkin verran Kasvaa merkittävästi 2014 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 8

9 Kuluttajatutkimus 30 Miten yksityisten yritysten roolia tulisi mielestäsi muuttaa julkisesti rahoitettujen sosiaalipalvelujen tuotannossa (esim. palveluasuminen, kotihoito, laitospalvelut)? Sitä tulee lisätä ColPercent 15 Se tulee pitää ennallaan Sitä tulee vähentää 10 En osaa sanoa Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 9

10 Kuluttajatutkimus Co olpercent ColPercent Julkinen hammashuolto : Arvio palvelun SUOSITELTAVUUDESTA: Ei lainkaan suositeltava Ei kovin suositeltava Melko suositeltava Erittäin suositeltava En osaa sanoa Yksityinen hammashuolto : Arvio palvelun SUOSITELTAVUUDESTA: Ei lainkaan suositeltava Ei kovin suositeltava Melko suositeltava Erittäin suositeltava En osaa sanoa 2014 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 10

11 Yksityinen kysyntä (itse maksavat asiakkaat) Miksi olisit valmis maksamaan yksityisistä palveluista osan itse? Pääsen palvelujen piiriin nopeammin kuin julkisella sektorilla 46% 27% Palvelu on kokonaisuudessaan sujuvampaa kuin julkisella sektorilla 43% 19% Palvelun laatu on mielestäni parempaa 38% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2014 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 11

12 Kuluttajatutkimus 60 Pitäisikö mielestäsi asiakkaan valinnan vapautta palvelutuottajan valinnassa lisätä, esimerkiksi palveluseteliä tai vastaavaa mallia hyödyntämällä? 50 ColPerce ent Ei missään nimessä Ei pitäisi Kyllä, pitäisi Kyllä, ehdottomasti pitäisi En osaa sanoa Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 12

13 Kustannussäästöt Mitä keinoja sinä hyväksyisit julkisten sosiaali- ja terveysmenojen kurissa pitämiseksi? Etäteknologialla voidaan korvata ja tehostaa henkilötyötä vaativia käyntejä ja vähentää logistiikkaan kuluvaa aikaa. Itsepalvelua ja ihmisten vastuuta omasta hoidostaan voidaan lisätä. Asiakkaita voidaan ohjata oikeiden palveluiden piiriin nykyistä automatisoidummin mm. tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Hoitajien vastuita voidaan kasvattaa ja lääkäreiden tehtäviä siirtää soveltuvin osin erikoishoitajien vastuulle. Hoivapalveluissa voidaan hyväksyä enenevässä määrin nykyistä matalammin koulutettua henkilökuntaa. Asiakkaiden omavastuuosuutta ja asiakasmaksuja voidaan nostaa. Hoivapalveluissa henkilötyötä voidaan korvata teknologialla nykyistä enemmän. Palveluverkkoa voidaan karsia ja toimipisteitä vähentää. Palveluita voidaan keskittää nykyistä suurempiin yksiköihin ja palvelutarjontaa vähentää pienemmissä yksiköissä. Sosiaali- ja terveysmenoista ei tule karsia, on keksittävä muita keinoja. Hoivapalveluissa voidaan hyväksyä y nykyistä y pienempi p ja joustavampi hoitohenkilökunnan määrä suhteessa asiakkaiden lukumäärään. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä 2014 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 13

14 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 14

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Salla Holma, Deloitte February 2015 2015 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 1 Yleiset muutostarpeet Suomen veropolitiikassa Verojärjestelmän yleinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE Hyvis-hankkeessa kerättiin tietoa hyvinvointialan yrityksistä ja niiden tarpeista. Tätä tietoa tarvitaan tulevien toimien kehittämisessä. 2 Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot