Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset"

Transkriptio

1 Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset

2 Terveyspalvelut kansantaloudessa Terveyspalvelujen tuotos, eli tuotettujen palvelujen arvo oli Suomessa kansantalouden tilinpidon mukaan 12,1 mrd. euroa ja työllisyys henkeä vuonna 2007 (pl. eläinlääkintähuolto). Tuotoksesta julkinen toiminta muodosti 76 % ja yksityinen toiminta 24 %. Yksityisen toiminnan osuus tuotoksesta on lisääntynyt 1990-luvulta lukien, ja yksityinen toiminta ei enää pelkästään vain täydennä vaan myös korvaa julkista terveydenhuoltoa. Yksityisen toiminnan kasvu on hidastunut viime vuosina ja määrällisesti julkinen toiminta on kasvanut enemmän kuin yksityinen toiminta johtuen muun muassa hoitotakuun voimaantulosta. Jatkossa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välinen yhteistyö on tärkeää johtuen mm. väestön ikääntymisestä johtuvasta palvelujen tarpeen kysynnän kasvusta ja julkisen toiminnan tehostamisen tarpeista.

3 Terveyspalvelujen tuotos tuottajasektoreittain vuosina 1995, 2001 ja 2007, miljoonaa euroa ja prosenttia tuotoksesta

4 Bkt:n ja terveyspalvelujen tuotannon määrän kehitys julkisessa ja yksityisessä toiminnassa , ind. (1995=100)

5 Terveyspalvelujen yritystoiminta Terveyspalveluissa toimi vuonna 2007 Tilastokeskuksen YTR:n mukaan yritystä ja yritystoimipaikkaa, joiden henkilöstö oli työntekijään ja liikevaihto 2,1 mrd. euroa. Yritykset muodostivat noin 80 % koko yksityisen toiminnan (ml. kolmas sektori) henkilöstöstä ja laskennallisesta liikevaihdosta. Terveyspalveluissa toimii muutamia suuria 2000-luvulla yritysostoin laajentunut konsernia, mutta muutoin yritystoimintaa luonnehtii keskimääräistä pienempi yrityskoko ja ammatinharjoittajavaltaisuus. Noin % yrityksistä on kokonaan naisten omistamia, mutta osuudet vaihtelevat toimialoittain. Yritysten eloonjäämisaste on keskimääräistä suurempi johtuen monia aloja korkeammasta aloittamiskynnyksestä (ammatilliset vaatimukset,yms.). Kasvuyritysten yrityskannasta on hyvin pieni. Syynä on mm. toiminnan luonne ja julkisen palvelutoiminnan laajuudesta.

6 Terveyspalvelujen yritykset , lkm

7 Terveyspalvelujen yritykset yritysmuodoittain 2007, prosenttia yrityksistä

8 Terveyspalvelujen yritykset niiden vastuuhenkilöiden sukupuolen mukaan 2007, osuus yrityksistä, henkilöstöstä ja liikevaihdosta

9 Sosiaalipalvelut kansantaloudessa Sosiaalipalvelujen tuotos, eli tuotettujen palvelujen arvo oli kansantalouden tilinpidon mukaan 7,1 mrd. euroa ja työllisyys henkeä vuonna Tuotoksesta julkinen toiminta oli 71 % ja yksityinen toiminta 29 %. 10 viime vuoden aikana yksityisen tuotannon määrä on yli kaksinkertaistunut, mutta julkisen toiminnan määrässä ei ole tapahtunut muutoksia, mikä on merkinnyt julkisen toiminnan tuotanto- ja työllisyysosuuksien vähenemistä. Perinteisesti järjestöillä on ollut vahva asema yksityisissä sosiaalipalveluissa, mutta alan kasvu on ollut nopeinta yritystoiminnassa, mikä johtuu osittain järjestöjen toimintojen yhtiöittämisestä. Yksityisen toiminnan lisääntyminen on tulosta kuntien palvelutuotannon avautumisesta kilpailulle ja palvelujen kysynnän nopeasta kasvusta, joka on ollut helpointa tyydyttää yksityisillä palveluilla. Yritystoiminnan kasvua on ruokkinut myös loppuasiakkaan valintaan tukeutuvien järjestelmien (lasten yksityisen hoidon tuki, kotitalousvähennys sekä kunnalliset palvelusetelit) luominen 10 viime vuoden aikana.

10 Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajasektoreittain vuosina 1995, 2001 ja 2007, miljoonaa euroa ja prosenttia tuotoksesta

11 Bkt:n ja sosiaalipalvelujen tuotannon määrän kehitys julkisessa ja yksityisessä toiminnassa , ind. (1995=100)

12 Sosiaalipalvelujen yritystoiminta Sosiaalipalveluissa toimi vuonna 2007 Tilastokeskuksen YTR:n mukaan yritystä ja 3620 yritystoimipaikkaa, joiden henkilöstö oli työntekijää ja liikevaihto 0,8 mrd. euroa. Yritykset muodostivat runsaat 40 % koko yksityisen toiminnan (ml. kolmas sektori) henkilöstöstä ja laskennallisesta liikevaihdosta. Järjestöillä on edelleen vahva asema majoituksen sisältävissä sosiaalipalveluissa, kuten päihdehuollossa ja vanhusten asumispalveluissa, mutta niiden osuus on pienenemässä yritystoiminnan kasvun ja järjestöjen tuotannon yhtiöittämisen myötä. Sosiaalipalvelujen yritystoiminta on yksi maamme nopeimmin kasvavista yksityisistä toimialoista, mikä näkyy kasvuyritysten suurena määränä yrityskannassa. Eniten kasvua on lasten ja nuorten laitoshuollossa ja vanhusten asumispalveluissa. Toimiala on hyvin naisyritysvaltaista etenkin avohuollon palvelujen osalta. Majoituksen sisältävien palvelujen osalta yritykset ovat osakeyhtiömuotoisia tiimiyrityksiä, joissa vastuu henkilöinä on miehiä ja naisia.

13 Sosiaalipalvelujen yritykset , lkm

14 Sosiaalipalvelujen yritykset yritysmuodoittain 2007, prosenttia yrityksistä

15 Sosiaalipalvelujen yritykset niiden vastuuhenkilöiden sukupuolen mukaan 2007, osuus yrityksistä, henkilöstöstä ja liikevaihdosta

16 Erityiskysymyksiä Julkiset hankinnat Sosiaalipalveluissa kuntien yksityiset asiakaspalvelujen ostot olivat vuonna 2007 noin 1,2-1,3 mrd. euroa, eli 18 % palvelujen käyttökustannuksista. Erityisen suurta ne olivat majoituksen sisältävissä palveluissa. Kasvu on ollut erittäin nopeaa viime vuosina. Terveydenhuollossa yksityiset asiakaspalvelujen ostot olivat noin 0,3 mrd. euroa, eli vain 4 % palvelujen käyttökustannuksista. Ostopalvelujen merkitys ja niiden kasvu on ollut pientä erityisesti erikoissairaanhoidossa ja kuntayhtymien toiminnassa. Kunnissa on puutetta hankintaosaamisessa, josta tulisi tehdä kunnan ydinosaamista, minkä lisäksi kunnat eivät aina tiedä omien terveyspalvelujensa todellisia kustannuksia. Suomesta puuttuvat myös julkisia hankintoja koskevat tilastot, minkä vuoksi kenelläkään ei ole oikeaa tietoa siitä, missä määrin kunnat tuottavat itse tai hankkivat palveluja ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

17 Erityiskysymyksiä Asiakkaan valinta sosiaali- ja terveyspalveluissa Palvelusetelilaki laajentaa kunnallisten palvelusetelien käyttöaluetta. Päätavoitteena tulisi olla seudulliset järjestelmät, joka takaa riittävän kysyntä- ja tarjontapohjan palveluille. Asiaan etenemistä kunnissa voisi edistää ns. kannustinrahalla järjestelmän suunnitteluun. Ulkopuolisten maksuvälineoperaattoreiden asema on unohdettu palvelusetelilain valmistelussa. Myös palvelutuottajan asema (oikeusturva) on hieman epäselvä varsinkin silloin, jos palveluntuottajat valitaan ns. hyväksymismenettelyn avulla. Kotitalousvähennysjärjestelmässä voisi edistää hoivapalvelujen hankintaa: mm. lapsi tai lapsenlapsi voisi saada vanhemmilleen ja isovanhemmilleen ostetusta hoivapalvelusta verovähennyksen ilman että se vähentäisi hänen oman kotitalousvähennyksensä enimmäismäärää. Lakisääteisen lasten yksityisen hoidon tukeen korotus. Kela:n maksama tuki on monesti riittämätön, mutta nykyiset euroa/kk kuntakohtaiset lisät asettavat lapsiperheet ja yksityiset palvelujen tuottajat liiaksi eriarvoiseen asemaan.

18 Erityiskysymyksiä Arvonlisäverotus Yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä piilevä arvonlisävero nostaa kuluttajahintoja, vaikeuttaa toimintojen organisointia ja hidastaa kuntien ostopalvelujen kasvua. Kunnissa ostopalvelujen piilevän arvonlisäveron 5 % palautus ei kata kaikilta kustannuksia, sillä piilevä arvonlisävero voi nousta jopa 7-9 %:iin ostohinnasta (mm. laboratorio- ja kuvantamispalvelut). Palvelusetelijärjestelmässä kunta menettää arvonlisäverottomiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän 5 % arvonlisäveron palautuksen kokonaan, jos maksua palvelusetelistä ei suoriteta suoraan palveluntuottajalla vaan ulkopuolisille operaattorille, vaikka operaattorin toiminta muutoin tehostaisi setelijärjestelmää ja säästäisi kunnan hallinnollisia kustannuksia.

19 Erityiskysymyksiä Liikelaitosten toiminta Kunnallisten terveydenhuollon liikelaitosten toiminta markkinoilla voi horjuttaa kilpailuneutraliteettia. Liikelaitokset voivat vähentää mm. verotuksessa ostoihin ja investointeihin sisältyvät arvonlisäverot. Liikelaitokset eivät voi mennä konkurssiin eivätkä ne juuri maksa toiminnastaan tuloveroja. Palvelutoiminnan laajentaminen ja kasvuyrittäjyys Yksityisiä yrityksiä ei ole saatu integroitua riittävästi julkisesti tuettuihin kehittämishankkeisiin (Tekes, jne.), koska hankkeet voivat olla työmäärältään ja vaatimuksiltaan liian haastavia. Pienet yritykset tarvitsevat tietoa ja tukea toiminnan laajentamiseen yhden luukun periaatteella. Alan toimijoilla ei ole myöskään tietoa yritys- ja riskirahoitukseen liittyvistä mahdollisuuksista. Pienten yritysten tulisi etsiä uusia yhteistyön toimintamuotoja (verkottuminen, franchising, jne.), jotta niiden toimitusvarmuus ja uskottavuus paranisivat mm. kuntien ostopalvelumarkkinoilla.

TEM raportteja 9/2013

TEM raportteja 9/2013 TEM raportteja 9/2013 Vanhusten ja erityisryhmien yksityisen palveluasumisen kilpailutilanne Jatkoselvitys toimialan palvelukysynnästä, yrityksistä ja markkinoista 2011-12 Pekka Lith Strategiset ohjelmat

Lisätiedot

TEM raportteja 34/2013

TEM raportteja 34/2013 TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista 2012-2013 Helsinki 29.12.2013 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Kilpailuttamisen kokemukset

Kilpailuttamisen kokemukset Kilpailuttamisen kokemukset Sami Fredriksson Tuomo Martikainen (toim.) Kilpailuttamisen kokemukset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KILPAILUTTAMISEN KOKEMUKSET Kunnallisalan

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2011

Yrittäjyyskatsaus 2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2014

TEM raportteja 19/2014 TEM raportteja 19/2014 Kuntoutusalan markkinat Raportti yksityisten palveluntuottajien kuntoutustoiminnasta tilastoaineistojen valossa Pekka Lith Elinkeino- ja innovaatio-osasto 10.6.2014 2 Sisältö Lukijalle

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2010

Yrittäjyyskatsaus 2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla Helsinki 25.4.2015 Lith Conslting Group 2 1 Alkusanat Oheisen raportin tarkoituksen on tarjota Helsingin seudun kauppakamarille

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa 22/05/2003 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen. HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen. HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.11:2010 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 Taitoliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 -selvitys Raportti käsityöalan yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista

Lisätiedot

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 7 Riitta Räsänen UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 7 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

CleanTech-alan tarjonta ja tuotteiden julkiset hankinnat Suomessa

CleanTech-alan tarjonta ja tuotteiden julkiset hankinnat Suomessa CleanTech-alan tarjonta ja tuotteiden julkiset hankinnat Suomessa Helsinki 31.12.2012 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith 2 Alkusanat Julkisten hankintojen

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot