Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 601 Ympäristönsuojelutoimisto /Fredrik Klingstedt 1. Asia Akseli Kiinteistöpalvelut Oy on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen hakemuksen koskien sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) sekä rikkinäisten huonekalujen vastaanottoa, välivarastointia ja esikäsittelyä osoitteessa Karvataskunkatu 1, Turku (kiinteistö Varissuo ). Kyseessä on jo olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa. Yritys hakee myös lupaa toiminnan aloittamiselle lupapäätöstä noudattaen muutoksen hausta huolimatta (YSL 101 ) ja on valmis asettamaan ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymän vakuuden mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen ja/tai lupamääräysten muuttamisen varalta. 2. Luvan hakija Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Karvataskunkatu Turku Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Ilkka Heinonen puh Luvan hakemisen peruste Jätteen laitosmaisen hyödyntämisen luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdassa 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentissa. 4. Lupaviranomaisen toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13 mukaan asiassa toimivaltainen viranomainen. 5. Asian vireilletulo

2 Ympäristölupahakemus on jätetty Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle , jolloin se on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka ja alueen kaavoitustilanne Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:llä ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottoa ja varastointia varten osoitteessa Karvataskunkatu 1, Turku (kiinteistö ). Yrityksellä on yhteistyösopimus (n:o 1880) Suomen Rengaskierrätyksen kanssa. Tontti Varissuo on vahvistetussa asemakaavassa pienteollisuusrakennusten sekä kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta (TPH). Kiinteistöllä sijaitsee toimistorakennus, öljysäiliö, lämpökeskus, huoltorakennus ja varastorakennus. Kiinteistöllä olevan lämpökeskuksen ja öljysäiliön omistaa Varissuon lämpö. Alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä jätepisteestä Karvataskunkadun toisella puolella. Kiinteistö rajoittuu Karvataskunkatuun, autopaikoitusalueeseen sekä naapurikaupunki Kaarinan rajaan. Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen on noin 3 kilometriä ja luonnonsuojelualueeseen noin 500 metriä. 7. Laitoksen toiminta ja sen laajuus Jätepiste on Akseli Kiinteistöpalveluiden asiakasyhtiöiden asukkaiden tarpeettomien tai viallisten kodinkoneiden, huonekalujen ja sähköelektroniikkalaitteiden vastaanotto sekä esikäsittelypiste. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy hoitaa isännöinnin ja kiinteistöhuollon Lausteen ja Varissuon alueilla, joilla asuu yhteensä noin asukasta. Asukkaat tuovat omiin jäteastioihinsa sopimattomat jätteet jätepisteelle Akseli Kiinteistöpalveluiden pihalle, josta ne menevät puristimeen tai kontteihin. Taloyhtiön jäteastioille jätetyt isommat jätteet tuodaan Akselin pihalle huoltomiesten toimesta. Vastaanottopistettä hoitaa Varissuon työttömät ry., joka päivystää paikalla kiinteistöyhtiön aukioloaikoina. Lauantaisin piste on auki klo Muina aikoina piharakennus (jossa puristin on) ja keräyskontit ovat lukossa. Metalliromu varastoidaan konttiin ja viedään romukauppaan. Huonekaluromu prässätään ja toimitetaan Topinojan jätekeskukseen. Kylmälaitteille ja muulle SER:lle on omat 36 m³:n kontit. Alueen jätepisteisiin jätetyt akut välivarastoidaan hallissa ja toimitetaan ongelmajätekeräykseen. Jätteiden esikäsittely (lajittelu) tapahtuu käsityönä. Renkaiden vanteiden irrotus tapahtuu siihen tarkoitetulla laitteella. Pesukoneista irrotetaan painona olevat betoniosat. Käyttökelpoiset esineet kuten huonekalut, otetaan talteen ja toimitetaan kirpputorille. Vastaanotettavat jätteet, niiden välivarastointi, toimituspaikat ja määrät: metalliromu kontti romukauppa 39 t/a huonekaluromu prässi Topinojan jätekeskus 150 t/a

3 kylmälaitteet kontti 36 m³ SER-vastaanottaja 1 kontti/kk muu SER kontti 36 m³ SER-vastaanottaja 1 kontti/kk renkaat kontti 6 m³ L & T:n rengasterminaali 6 konttia/a käyttökelpoiset esineet Turun Seudun Työttömät kirpputori Tontilla toimii myös asukkaille tarkoitettu autonpesupaikka. Autonpesupaikkojen pesujen määrä viimeisen vuoden ajalta (5/2005-4/2006) on 2409 kappaletta. Pesupaikka toimii kännykkärahastuksella. Yhdellä soitolla saa viisi kahden minuutin pesua. Autonpesupaikalla on kolme pesupaikkaa, joissa jokaisessa on letkulla ja hanalla varustettu vesipiste. 8. Toiminnasta aiheutuvat päästöt Jätteiden käsittelyssä ei tarvita vettä eikä viemäriä. Kiinteistöllä ei synny merkittäviä päästöjä ilmaan, vesistöön, maaperään eikä pohjaveteen. Kiinteistöllä ei myöskään synny merkittäviä melupäästöjä. Prässi ja kontit sijaitsevat tontin takaosassa, jolloin liikenne jätepisteelle ei häiritse muuta liikennettä. Jätekuorma-auto käy pisteellä keskimäärin 2 kertaa viikossa. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen jätevesiviemäriin. Liikenne- ja varastointialueet ovat asfaltoidut. Sadevedet ohjataan kunnalliseen sadevesiviemäriin. Autojenpesualue on varustettu öljynerotuskaivolla. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:lle ollaan tekemässä ympäristöohjelmaa. 9. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä Toimintaan ei hakijan mukaan liity ympäristöriskejä. Jäteprässin käytöstä voi syntyä vaaratilanteita henkilökunnalle. Jätepisteessä toimiville on annettu Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimesta opastusta työtavoissa ja jäteprässin käytöstä. Prässissä ilmeneviin häiriöihin ja vikoihin saavat puuttua vain Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n mekaanikko ja sähkömies. 10. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Turun kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta annettiin tieto kirjeitse 4 naapurikiinteistön omistajalle, haltijalle tai vuokralaiselle. Muistutukset, mielipiteet ja lausunnot. Hakemuksesta ei kuulutusaikana jätetty muistutuksia. Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin asemakaavatoimistolta, ympäristöterveydenhuollolta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Asemakaavatoimiston mukaan toiminnan sijoituspaikka täyttää ympäristönsuojelulain 42 :ssä säädetyt kaavoitukseen liittyvät luvan myöntämisen edellytykset. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa, että hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei odoteta olevan merkittävää terveydellistä haittaa ympäristölle. Varsinais-Suomen pelastuslaitos puoltaa ympäristölupahakemusta.

4 Tarkastus Yrityksessä tehtiin tarkastus ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä ( ). Tarkastuksessa olivat läsnä Mauri Kivilaakso, Ilkka Heinonen ja Hannu Vainio Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:stä sekä Virpi Laine, Fredrik Klingstedt ja Tiia Luukkonen (harjoittelija) Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. Oheismateriaali 1 Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemus Oheismateriaali 2 Asemakaavatoimiston lausunto Oheismateriaali 3 Ympäristöterveydenhuollon lausunto Oheismateriaali 4 Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunto Oheismateriaali 5 Tarkastusmuistio Oheismateriaali 6 Lupa-anomus toiminnan aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta (101 ) perusteluineen. Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:lle osoitteessa Karvataskunkatu 1, Turku (kiinteistö ). Päätös annetaan toiminnan aloittamiselle lupapäätöstä noudattaen muutosten hausta huolimatta (101 ). Lupa myönnetään esityksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lupamääräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Vastaanottoa ja varastointia koskevat määräykset 1 Akseli Kiinteistöpalvelut Oy saa vastaanottaa ja välivarastoida valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkaromusta antamassa asetuksessa (852/2004) tarkoitettua kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua osoitteessa Karvataskunkatu 1, Turku (kiinteistö ). Lisäksi laitoksella voi vastaanottaa ja välivarastoida kotitalouksista peräisin olevia tarpeettomia tai viallisia huonekaluja, renkaita ja metalliromua. (YSL 43, 45, VNA sähkö ja elektroniikkalaiteromusta 3 ) 2 Vastaanotetut jätejakeet mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on varastoitava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat kokonaiset laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti. (JL 6, VNA sähkö ja elektroniikkalaiteromusta 6 ) 3 Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen. (YSL 43, VNA sähkö ja elektroniikkalaiteromusta 6 ) 4 Kaikkia kerättyjä jätteitä tulee käsitellä ja varastoida lukituissa sisätiloissa (lukituissa konteissa) siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 4, 7, 8, 43, 45, JL 6, 19, JA 8, NaapL 17 ) 5 Varastotiloissa on oltava nestetiivis pinnoite. Lisäksi tilat on varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyksin tai

5 valuma-altain. Varastotiloissa on oltava imeytysainetta ja työkaluja mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. (YSL 43 ) 6 Ongelmajätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan ja muista jätteistä lukittavassa ja katetussa tilassa. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 6, JA 8 ) 7 Jätteen vastaanotto on järjestettävä siten, että tavaran vastaanottokelpoisuus voidaan todeta. (YSL 43, 46 ) 8 Vastaanotetut ja lajitellut jätemateriaalit sekä toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Jätteitä ei saa varastoida laitoksella 12 kuukautta kauempaa. (YSL 43, 45, JL 6, 15, JA 8 ) 9 Autojen pesuvedet on käsiteltävä hiekan- ja öljynerotuskaivossa. Öljynerotin tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa tyhjentää. Erottimeen kertynyt öljyinen jäte tulee toimittaa asianmukaiseen ympäristöluvan omaavaan ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. 10 Luvan haltijan on määrättävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten näistä tehtävistä vastuussa oleva laitoksen vastaava hoitaja, jonka henkilö- ja yhteystiedot on ilmoitettava Turun ympäristönsuojelutoimistoon kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. (YSL 43, 45, JA 10 ) 11 Luvan haltijan tulee ennen toiminnan loppumista huolehtia laitosalueen puhdistamisesta sekä siellä olevien jätteiden toimittamisesta vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa jätteiden vastaanottamiseen. Puhdistamisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi tekemänsä tarkastuksen perusteella antaa tarvittaessa tarkentavia määräyksiä laitosalueen puhdistamisesta. (YSL 43, 45, JL 6, JA 8, 9 ) Vakuus 12 Luvan haltijan on asetettava jätteen hyödyntämistä ja käsittelytoimintaa varten 2000 euron vakuus. Vakuus tai vakuustodistus on toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon mennessä. Vakuuden suuruutta voidaan tarvittaessa muuttaa. (YSL 42, 45 ) 13 Luvan haltijan on asetettava toiminnan aloittamiselle 1000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus tai vakuustodistus on toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon mennessä. (YSL 101 ) Toiminnan tarkkailua ja valvontaa koskevat määräykset 14 Luvanhaltijan on pidettävä kirjanpitoa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin - laitoksella vastaanotetut ja välivarastoidut jätejakeet sekä toiminnassa muodostuvien jätteiden laji, määrä sekä jätteiden toimituspaikat ja -ajankohdat. - öljynerottimen tarkastusajankohdat ja mahdolliset sinne kerääntyneen öljyisen jätteen tyhjennykset sekä toimitukset jatkokäsittelyyn.

6 - laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön taikka joista on voinut aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52 ) 15 Luvanhaltijan on viivytyksettä ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. (YSL 43, 46, YSA 30 ) 16 Toiminnassa tapahtuvista pysyvistä tai pitkäaikaisista keskeyttämisistä, toiminnan muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtuessa on uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. (YSL 43, 81 ) 17 Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 43 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää laitoksen toiminta ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Määräyksessä 1 on mainittu, millaisen jätteen vastaanotto ja esikäsittely laitoksella on sallittu. (1) Määräykset 2-3 on annettu jätteen määrän vähentämiseksi ja materiaalin hyödyntämistä varten. Määräykset ovat linjassa jätehierarkian ja tuottajavastuun tavoitteen kanssa. Määräykset 4-7 on annettu jätteiden asianmukaisen varastoinnin varmistamiseksi, siten että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (4-7) Jätteet on määrätty toimitettavaksi muualle edelleen hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi vähintään 12 kuukauden välein, jotta laitokselle ei kertyisi liian

7 suuria jätemääriä, joiden varastoinnista voisi aiheutua haitallisia vaikutuksia ympäristössä. (8) Autojen pesun yhteydessä viemäriin tai vesistöön voi joutua öljyä. Seuraamalla öljynerottimeen kertyvän öljyn määrää ja erottimen toimivuutta, voidaan mahdolliset viemäriin ja vesistöön kohdistuvat öljyiset päästöt ehkäistä. (9) Laitoksella on jätteiden käsittelypaikan asianmukaista käyttöä ja hoitoa sekä käsittelyn ja varastoinnin valvontaa varten oltava tehtävistä vastuussa oleva henkilö, joka myös tarvittaessa antaa laitoksen toimintaa koskevia tietoja lupaviranomaiselle. (10) Laitosalue on toiminnan loputtua puhdistettava asianmukaisesti, jotta alueelle ei jää ympäristölle tai terveydelle haitallisia jätteitä. Puhdistamisen loputtua on asiasta tarpeen ilmoittaa lupaviranomaiselle, joka voi tekemänsä tarkastuksen perusteella arvioida, onko määräyksessä asetettu puhdistusvelvoite täytetty asianmukaisesti. Mikäli puhdistaminen on suoritettu puutteellisesti, voi viranomainen antaa asiassa tarkentavia määräyksiä. (11) Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi sekä toiminnan loputtua laitosalueen riittävän puhdistamisen takaamiseksi. Hakemuksessa ei vakuutta tai muuta vastaavaa järjestelyä ole esitetty. Vakuuden määrä on arvioitu siten, että sen katsotaan riittävän mahdollisessa poikkeuksellisessa tilanteessa laitosalueen puhdistamiseen ja siellä olevien tai sinne toiminnan loputtua jäävien jätteiden ja romujen kuljettamiseen asianmukaiseen käsittelyyn. (12) Lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksytyn vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. (13) Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista, kuten ympäristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista ja toiminnan olennaisista muutoksista, on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia (14-17). Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004) Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan 1800 euron maksu. Alkuperäisestä maksusta on taksan 5.8 :n perusteella vähennetty 670 euroa, koska hakemuksen vireilläolosta ei toiminnan vähäisen merkityksen vuoksi ole tiedotettu sanomalehdessä.

8 Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Luvanhaltijan on kuitenkin tehtävä 10 vuoden kuluttua (viimeistään ) tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi siten kuin ympäristönsuojelulain 55 :ssä on säädetty. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty määräaikaan mennessä. Toiminnassa tapahtuva olennainen muutos Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. (YSL 58 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on 97 :ssä mainituilla tahoilla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. JAKELU ao Akseli Kiinteistöpalvelu Oy tied Lounais-Suomen ympäristökeskus kuul Julkipano

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo).

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo). TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 720 23.10.2007 1 Ymp 3669-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Printti Valmiste Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 720 Ympäristönsuojelutoimisto 11.10.2007

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 110 Ympäristönsuojelutoimisto 13.2.2008/Fredrik

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 8 08.01.2002 1 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 27 22.01.2002 2 Ymp 12538-2001 (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 449 17.06.2003 3 Ymp 1403-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) Ympkaalk 449 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot