TILINPÄÄTÖS 2012 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2012 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS Kouvolan kaupunki 1

2 KOUVOLAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Ympäristötilinpäätöksen tarkoitus Tietoja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä ympäristömenoista ja -tuloista tarvitaan sekä oman toiminnan että viranomaistehtävien osalta mm. - toiminnan johtamisessa, ohjaamisessa ja päätöksenteossa - talouden ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa - ympäristöasioiden taloudellisten vaikutusten selvittämisessä - ympäristöriskien hallinnassa - tiedottamisessa asukkaille ja muille sidosryhmille Tilivuosista 2009, 2010 ja 2011 on kerätty taloustiedot ympäristöasioista erilliseen ympäristötilinpäätökseen. Tässä ympäristötilinpäätöksessä esitetään vuoden 2012 taloudelliset tunnusluvut ja lyhyt raportti ympäristöasioiden taloudellisista vaikutuksista sekä vertailu vuosien tunnuslukuihin. Ympäristötaloustietojen keruujärjestelmä Kaupungin taloushallintajärjestelmä ei mahdollista ympäristötaloustietojen systemaattista keräämistä, vaan ne kerätään edelleen manuaalisesti toimijoilta vuoden lopuksi. Ympäristötaloustietojen kirjaamista ja ympäristöraportointia kehitetään ohjeistuksella ja koulutuksella. Ympäristötilinpäätöksen kattavuus Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Kouvolan kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä ja liikelaitoksia koskevat ympäristötuotot ja -kulut. Kouvolan kaupunki myy Iitin kunnalle ympäristönsuojelun viranomaispalvelut, mutta Iitin osuus ei sisälly ympäristötilinpäätöksen tuottoihin ja kuluihin. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt (mm. KSS Energia Oy) ja osakkuusyhteisöt (mm. Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Jäte Oy) eivät kuulu tähän tarkasteluun. Ympäristömenot määritellään ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuviksi menoiksi. Ympäristönsuojelutoimenpiteet on määritelty yleiseurooppalaisen ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokituksen mukaan. Komission suosituksen mukaan ympäristömenoja aiheutuu niistä toimista, joihin kirjanpitovelvollinen tai joku muu sen puolesta ryhtyy torjuakseen, korjatakseen tai lieventääkseen toimintansa aiheuttamia ympäristövahinkoja. Ympäristötalouden tunnusluvut on määritelty ns. ensisijaisuuden periaatteella. Sen mukaan ympäristökustannuksia aiheutuu toiminnoista, joiden ensisijainen tarkoitus on ympäristönsuojelu. Sen sijaan toiminnot, joiden sivuhyötyinä aiheutuu ympäristöhyötyjä, mutta joiden ensisijainen tarkoitus ei ole ympäristönsuojelu, eivät aiheuta ympäristökustannuksia. Komission suosituksen mukaan ympäristömenot voidaan myös arvioida, mikäli ei ole mahdollista erottaa niitä kirjanpitovelvollisen menoista. Kaikkia ympäristötaloustietoja ei olekaan saatu kirjanpidosta tai virallisista tilinpäätöstiedoista vaan ne on osittain arvioitu. Tietoja joudutaan keräämään manuaalisella erilliskeräyksellä, mistä johtuen ympäristötaloustiedot ovat osittain suuntaa antavia. Monet toiminnot pitävät sisällään ympäristömenoja ja ympäristötoimenpiteet ovat kytkeytyneet kiinteästi toimintaan, joten kaikkia kustannuksia ei ole vielä pystytty ilmoittamaan tai ne ovat arvioita. Menojen ja tulojen suuruusluokka on kuitenkin oleellisinta. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin raportoidut luvut osoittavat. 2

3 Kirjanpitolautakunta suosittelee, että tilinpäätösaineistossa esitettäisiin kirjanpitovelvollisen toiminnan ympäristönäkökohtiin liittyvät toimintaperiaatteet ja ympäristöjärjestelmät, merkittävät ympäristönäkökohdat ja parannukset keskeisillä ympäristönsuojelun osa-alueilla sekä ympäristönsuojelutoiminnan taso suhteessa ympäristönsuojeluvaatimuksiin silloin, kun ne liittyvät olennaisesti kirjanpitovelvollisen taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai kirjanpito-velvollisen liiketoiminnan kehitykseen. Kirjanpitolautakunta on suositellut myös ympäristöasioita koskevien tunnuslukujen, kuten energian kulutuksen, materiaalien kulutuksen, veden kulutuksen, päästöjen ilmaan ja vesistöihin, jätemäärien ja ympäristömenojen esittämistä. Kirjanpitolautakunta on antanut viimeisimmän yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä kunnan tilinpäätöksessä vuonna Ohjeen lähtökohtana on ollut Euroopan yhteisöjen komission suositus vuodelta Tässä ympäristötilinpäätöksessä on sovellettu kyseistä ohjetta. Ympäristötalouden tunnusluvut Kouvolan kaupunki edistää ympäristönsuojelua taloudellisilla ohjauskeinoilla ja panostuksilla. Ympäristötaloudelliset tunnusluvut kuvaavat kaupungin taloudellista panostusta ekologiseen kestävyyteen. Tunnuslukujen avulla voidaan jatkossa arvioida sitä, miten riittäviä taloudelliset resurssit ovat ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, kun useana vuonna kerättyjä tietoja voidaan vertailla. Kaupunki ei ole toistaiseksi asettanut tavoitteita ympäristötalouden tunnusluvuille. Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit on kohdennettu ympäristönsuojelun eri osa-alueille: ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätevesien käsittelyyn, jätehuoltoon ja roskaantumiseen, maaperän ja pohjaveden suojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, luonnonsuojeluun ja maisemansuojeluun, ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ja ympäristönsuojelun edistämiseen. Taulukko 1. Kouvolan kaupungin kootut ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit Tuloslaskelmaan ja taseeseen tulevat tiedot Tuotot 1000 Kulut 1000 Investoinnit Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Jätehuolto ja roskaantuminen Maaperän ja pohjaveden suojelu Melun ja tärinän torjunta Luonnon- ja maisemansuojelu Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät Ympäristönsuojelun edistäminen Yhteensä

4 Kuva 1. Kouvolan ympäristötuottojen ja -kulujen jakauma

5 Taulukko 2. Kouvolan kaupungin ympäristötoiminnan suhteutetut taloudelliset tunnusluvut Tunnusluvut v v.2010 v.2011 v Ympäristötuottojen osuus kunnan kaikista 3,9 2,0 1,95 2,0 toimintatuotoista, % Ympäristötuotot suhteessa asukaslukuun, /asukas Ympäristökulujen + poistojen osuus kunnan 1,3 0,8 0,8 0,9 kaikista toimintakuluista ja poistoista, % Ympäristökulut + poistot suhteessa asukaslukuun, /asukas Ympäristöinvestointien osuus kunnan kokonaisinvestoinneista, 4,9 4, ,9 % Ympäristöinvestoinnit suhteessa asukaslukuun, /asukas Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristötoimintokuluista, % Kunnan maksamat jätevesimaksut, Jätevesilaitoksen nettotulot/menot Kunnan maksamat jätehuoltomaksut, Jätehuollon nettotulot/menot, Tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat luvut kunnan tiedoista - Asukasmäärä (tuhat asukasta) ,5 87,3 - Kunnan kaikki toimintatuotot (1000 ) Kunnan kaikki toimintakulut ja poistot (1000 ) - Kunnan kokonaisinvestoinnit (1000 ) Ympäristötuotot Kouvolan kaupungin yhteenlasketut ympäristötuotot vuonna 2012 olivat 8,7 milj. euroa joka on 2 % kaupungin kaikista toimintatuotoista. Asukasta kohden ympäristötuottoja kertyi 100 euroa. Ympäristötuotoista suurimman osan, 86 % muodostivat vesiensuojeluun ja jätevesien käsittelyyn liittyvät tuotot, joita oli yhteensä 7,5 milj. euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuonna Tuotot muodostuivat yksinomaan jätevesimaksuista. Toiseksi eniten, 13 %, ympäristötuottoja kaupunki sai jätehuollosta ja roskaantumisen ehkäisemisestä, yhteensä 1,13 milj. euroa, mikä koostui kokonaan ekomaksuista. Maankaatopaikkamaksuista kertyi euroa. Ulkoilman ja ilmastonsuojelun osalta kaupungille kertyi ympäristötuottoja euroa, mikä koostui joukkoliikenteen kehittämistuista ja katu- ja tiepölyn sidonnan myynnistä yksityisille. Tulokohdassa näkyy myös teollisuuden osuus ilmanlaadun tarkkailusta. Muita tuloja tuli luonnon- ja maisemansuojelusta sekä ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä. Maaaineslupamaksuja kertyi euroa, mikä on 59 % vuoden 2011 tuotosta. Ympäristönsuojelun vi- 5

6 Ympäristökulut Ympäristöinvestoinnit ranomaistehtävien hoidosta kaupunki sai tuottoja ympäristölupien ja ilmoitusten käsittelymaksuina yhteensä euroa, 78 % enemmän kuin vuonna Kaupungin ympäristökulut olivat tulosalueiden ilmoitusten perusteella vuonna 2012 yhteensä 8,9 milj. euroa, mikä on 0,9 % kaupungin kaikista toimintamenoista (poistot mukana). Asukasmäärään suhteutettuna ympäristötoimintakulut ja poistot olivat 101 euroa/asukas. Myös kuluista suurin osa (63 %) koostui vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn vaatimista menoista, joita oli yhteensä 5,6 milj. euroa, mikä on n. 1,5 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Suurin kuluerä oli jäteveden puhdistus, josta aiheutui kuluja 3,2 milj. euroa. Viemäriverkon käyttöön ja kunnossapitoon meni 1,8 milj. euroa. Lisäksi kaupunki avusti vesiosuuskuntia viemäröinnissä eurolla, mikä on euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi suurin ympäristömenoerä oli jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy, jota toteutettiin 1,3 milj. eurolla, mikä on 15 % ympäristökuluista. Summa on pienentynyt edellisvuodesta eurolla. Kustannus muodostui ongelmajätemaksuista, hyötyjätepisteistä, neuvonnasta ja ohjeistuksesta sekä kaupungin rakennusten jätehuoltomaksuista ( euroa, mikä on enemmän kuin edellisvuonna). Vanhoista kaatopaikoista syntyi kustannuksia euroa (jätehuollon ympäristövaikutusselvitykset). Maankaatopaikan hoitokustannukset olivat euroa. Luvattomista kaatopaikoista ja muusta roskien siivouksesta kertyi kuluja euroa. Ilman- ja ilmastonsuojelua kaupunki kustansi 1,2 miljoonalla eurolla, mistä suurin osa, euroa, muodostui hiekoitushiekan poistosta ja pölynsidonnasta. Päästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimista kertyi kuluja euroa. Ilmanlaadun yhteistarkkailusta muodostui kaupungille kuluja yhteensä euroa. Joukkoliikenteen kehittämiseen käytettiin euroa ja kevyenliikenteen väylien ja bussipysäkkien kunnossapitoon kevyen- ja joukkoliikenteen edistämiseksi käytettiin euroa. Maaperän ja pohjaveden suojelusta sekä melun- ja tärinäntorjunnasta ei muodostunut kuluiksi laskettuja kustannuksia. Melun- ja tärinäntorjunnan kustannukset ovat investoinneissa. Luonnon- ja maisemansuojelun kuluja ilmoitettiin euroa, mikä muodostui luontoselvityksistä, maisematyöluvista ja maa-aineslupien viranomaistehtävistä. Ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin kaupunki käytti hiukan edellisvuotta enemmän, yhteensä euroa. Ympäristönsuojelun edistämiseen liittyviä kuluja oli yhteensä euroa ympäristöjohtamiseen ja -kehittämiseen liittyen, mm. EkoKymenlaakso-hankkeeseen, laitehankintoihin, kummiluokkatoimintaan, ympäristö- ja ekotukikoulutukseen sekä puurakentamisen edistämiseen. Ympäristönsuojelua edistetään monella tavalla myös niin, että niistä ei näy erillisiä kuluja. Näillä toimilla on kuitenkin merkitystä ympäristönsuojelun kannalta. Kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat tilikaudella 2012 yhteensä 7,6 milj. euroa, mikä on 15 % kaupungin kokonaisinvestoinneista. Asukasta kohden laskettuna ympäristöinvestointeja kertyi 87 euroa/asukas. Suurin investointikohde oli edelleen vesiensuojelu ja jätevesien käsittely, mihin ohjattiin 4,45 milj. euroa, eli 59 % investoinneista, mikä on alle puolet vuoden 2011 tasosta. Tästä 2,96 milj. euroa käytettiin jäteveden puhdistuksen investointeihin ja 1,5 milj. euroa viemäriverkostoon. Meluntorjunnan investointeihin eli meluesteiden rakentamiseen käytettiin euroa. 6

7 Ympäristönsuojelun edistämiseen on investointeja merkitty 2,5 milj. euroa, mikä koostuu ekotehokkuutta parantavista toimenpiteistä, kuten lämmöneristyksen, talotekniikan ja rakennusautomaation uusimisesta useissa eri investointikohteissa sekä katuvalosaneerauksesta. Tämä on 33 % kaupungin ympäristöinvestoinneista. Investointien korkokuluja ei ole huomioitu. Kuva 2. Kouvolan ympäristöinvestointien jakauma 2012 Ympäristövastuut Komission suosituksen mukaan ympäristövastuu on aikaisemmista tapahtumista johtuva, ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jonka täyttäminen todennäköisesti johtaa taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymiseen pois kirjanpitovelvollisen toiminnan piiristä. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Taloustietojen vertailu Kouvolan kaupungin ympäristötulot, -menot ja -investoinnit vuonna 2012 ovat kokonaisuutena kasvaneet alla olevan taulukon mukaisesti vertailuvuosiin verrattuna, lukuun ottamatta vuoden 2011 ympäristöinvestointeja. Ensimmäisen kerran ympäristökulut olivat ympäristötuottoja suuremmat. Ympäristönsuojelun kannalta tilanne on pysynyt jokseenkin ennallaan. Sekä ympäristötuottojen että -kulujen osuus koko kaupungin vastaaviin lukuihin nähden kasvoi hieman edellisvuodesta. Investointien osalta vastaavasti ympäristöinvestointien osuus pieneni selvästi, mutta oli kuitenkin yli kolminkertainen vuoteen 2010 verrattuna. Ympäristötilinpäätöksen tietojen keruun ohjeistusta on kehitetty ja järjestetty aiheesta koulutus, minkä ansiosta vuoden 2012 ympäristötilinpäätökseen on saatu varsinkin Kaupunkikehityksen toimialalta aiempaa tarkempia taloustietoja. Tämä selittää osan tunnuslukujen muutoksista ja aiheuttaa sen, että ympäristötilinpäätöksen tilivuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 7

8 Taulukko ja kuva 3. Kouvolan kaupungin ympäristötulot, -menot ja -investoinnit vuosina Kouvolan kaupungin ympäristötulot, -menot ja -investoinnit vuosina Tuotot Kulut Investoi Tuotot Kulut Investoin Tuotot Kulut Investoin Tuotot Kulut 1000 nnit nit nit Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy Maaperän ja pohjaveden suojelu Melun ja tärinän torjunta Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät , Ympäristönsuojelun edistäminen Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen 7 % 26 % -48 % 17 % 10 % 875 % 8 % 2 % 9 % Investoin nit 1000 Merkittävät parannukset keskeisillä ympäristönsuojelun osa-alueilla Kaikki Kouvolan kaupungin toimialat toteuttivat ympäristöohjelman tavoitteita edistäviä toimenpiteitä vuonna Talousarvioon nimettyjen ympäristötavoitteiden (29 kpl) toteumat on raportoitu tilinpäätöksen strategiaosassa. Vuonna 2012 panostettiin erityisesti jätteiden lajitteluun, energiatehokkuuteen, ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön ympäristöosaamiseen. Esimerkkejä toteutetuista toimenpiteistä on koottu Taulukkoon 3. 8

9 Taulukko 3. Esimerkkejä Kouvolan kaupungin ympäristöhankkeista ja -selvityksistä Ympäristöohjelman osa-alue Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen Energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon edistäminen Ympäristötietoisuuden lisääminen (koulutus, kasvatus, viestintä) ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen Ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen, julkisen liikenteen käytön sekä kävelyn Toimenpide ja pääasiallinen toteuttajataho v CO 2 -päästöjen kartoitus ja seuranta (ympäristönsuojelu) Jätehuolto-ohjeiden laatiminen (Tilaliikelaitos, poikkihallinnollinen jäteohjeistustyöryhmä) Jätehuolto-ohjeiden käyttöönotto (kaikki toimialat) Jätehuollon toimivuuden ja puitteiden parantaminen (Tilaliikelaitos) Jätemäärien seuranta (koulut, päiväkodit) (Teknisen tuotannon liikelaitos) Paperittomat kokouskäytännöt (konsernipalvelut, tarkastuslautakunta) Poikkihallinnollinen jäteohjeistustyöryhmä (kaikki toimialat) Kiinteistökatselmukset (Tilaliikelaitos) Energiatehokkuuden huomiointi remontoinnissa ja rakentamisessa (Tilaliikelaitos) Katuvalaistussaneeraus (yhdyskuntatekniikka) Kymenlaakson energianeuvonta (rakennusvalvonta) Poikkihallinnollinen energiatyöryhmä (kaikki toimialat) Ekotukitoiminta (Teknisen tuotannon liikelaitos, varhaiskasvatus ja ympäristönsuojelu) Ympäristökoulutukset (Teknisen tuotannon liikelaitos, ympäristönsuojelu) Ympäristöyhdyshenkilötoiminta (PoKS) Asukaskyselyt (ympäristönsuojelu, yhdyskuntatekniikka, maankäytön suunnittelu) Ympäristökoulu Reginan toimintapäivien lisääminen, ja henkilöstön ympäristökasvatuskoulutus, (perusopetus, varhaiskasvatus, ympäristönsuojelu) Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian laatimiseen osallistuminen (ympäristönsuojelu) Viestintä, teemapäivät (tapahtumat, artikkelit, internet, Kontti, facebook, lehdistötiedotteet, haastattelut, katutiedotustaulut) (viestintä, ympäristönsuojelu) Kerkko-verkosto ja kansalliset verkostot, yhteistyö hankkeiden ja kuntien kanssa (ympäristönsuojelu, Teknisen tuotannon liikelaitos) Ympäristöohjelman laatiminen, lausuntokierros ja hyväksyttäminen (ympäristönsuojelu ja poikkihallinnollinen ympäristöryhmä) Ympäristöohjelman toimenpidelistaus ja viestintäsuunnitelma (ympäristönsuojelu) Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja kytkeminen talousarvioon, osavuosikatsaukseen ja tilinpäätökseen (ympäristönsuojelu, strategiayksikkö ja poikkihallinnollinen ympäristöryhmä) Ympäristötilinpäätöksen kehittäminen (ympäristönsuojelu ja taloushallinto) Poikkihallinnollinen ympäristöryhmä (kaikki toimialat) Keskustavisio ja rakennemalli (maankäytön suunnittelu) Joukkoliikenteen kehittäminen (vuorotarjonnan lisääminen, uusien vuorojen kokeilut, joukkoliikenteen markkinointikampanja, pysäkki-infran pa- 9

10 ja pyöräilyn edistäminen Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen Ympäristönäkökulma elinkeinopolitiikassa ja ympäristöliiketoiminta Monimuotoisen elinympäristön ja kulttuuriympäristön vaaliminen sekä ympäristön tilan parantaminen rantaminen) (hyvinvointipalvelut) Pyörätiekartoitus, kevyen liikenteen väylät (yhdyskuntatekniikka, poikkihallinnollinen ympäristöryhmä) Liikkumisen ohjauksen valtionavustus (hyvinvointipalvelut) Etäneuvottelutyökalujen testaus (tietohallinto) Tietokoneiden energiatehokkuus (tietohallinto) Portaat Luomuun -ohjelma (Teknisen tuotannon liikelaitos) Green Spirit, Woodinno (elinkeino) Viheralueohjelma, taajamametsien hoitoperiaatteet (yhdyskuntatekniikka, tonttipalvelut) Vieraslajien torjuntatalkoot (ympäristönsuojelu) Luonnonsuojelualueet (ympäristönsuojelu) Meluvallit (yhdyskuntatekniikka) Ilmanlaadun seuranta (ympäristönsuojelu) Summanjoki-Sippolanjoki ekologisen tilan selvitys (ympäristönsuojelu) Kymenlaakson virkistysalueyhdistys Asukastilaisuudet (yhdyskuntatekniikka) NEUVO -hajajätevesien neuvontahanke (ympäristönsuojelu) Ympäristönäkökohtiin liittyvät toimintaperiaatteet ja ympäristöjärjestelmä Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma Valmistelu ja hyväksyminen Ohjelman ja ympäristöjärjestelmän laatiminen käynnistyi kaupunginvaltuuston päätöksellä kesäkuussa Ohjelmaa valmisteltiin poikkihallinnollisen ympäristöryhmän koordinoimana, laajassa yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Valmistelussa huomioitiin kaupunkistrategian visio ja päämäärät, arvokirjakeskustelujen ympäristöystävällinen Kouvola -päämäärää koskevat tulokset sekä maakunnalliset, kansalliset ja EU:n tavoitteet. Myös asukaskyselyn tulokset huomioitiin ohjelman sisällössä. Ympäristöohjelma ja -järjestelmä lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa Ohjelman tarkoitus Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma on kaupunkistrategian toteutusohjelma. Taustalla kulkevana tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä taloudellisten säästöjen aikaansaaminen. Ohjelma toteuttaa lisäksi maakunnallisia, kansallisia ja EU:n ilmasto-, energia- ja luonnonvaratavoitteita. Keskeisimmät tavoitteet ja tavoitevuosi Ohjelman tavoitteena on vähentää Kouvolan kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoden 2004 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutetaan toteuttamalla seitsemän eri osa-alueen tavoitteet. Osa-alueet ovat: Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen, energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon edistäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen (koulutus, kasvatus, viestintä) ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen, ekotehokkaan 10

11 Ympäristöjärjestelmä yhdyskuntarakenteen, julkisen liikenteen käytön sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen, ympäristönäkökulma elinkeinopolitiikassa ja ympäristöliiketoiminta sekä monimuotoisen elinympäristön ja kulttuuriympäristön vaaliminen ja ympäristön tilan parantaminen. Kunkin osa-alueen tavoitteille on määritelty vastuutahot ja mittarit, joilla seurataan tavoitteen toteutumista. Ympäristöohjelma on luettavissa osoitteessa Ympäristöohjelman jatkokehitys Ympäristöjärjestelmää kehitetään jatkuvasti itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin avulla, ja ohjelma päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä, jolloin toimialat asettavat talousarvioon ympäristöohjelmaa toteuttavia vuositavoitteita. Kehittämisen painopisteitä ovat vaikutusten arviointi sekä raportointimenetelmät. Ympäristöohjelman tavoitteille on nimetty mittarit, joiden toteutumisesta raportoidaan keväällä 2013 laadittavassa erillisessä raportissa. Ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain ympäristötilinpäätöksen yhteydessä. Työn koordinoinnista, kehittämisestä ja jalkauttamisesta vastaa ympäristöpalvelut ja poikkihallinnollinen ympäristöryhmä. Kouvolan kaupungin ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2012 (Kuva 4). Järjestelmää kehitetään edelleen. Kuva 4. Kouvolan kaupungin ympäristöjärjestelmä. 11

12 Ympäristöasioita koskevat tunnusluvut Taulukkoon 4 on koottu Kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaisesti ympäristöasioita koskevat tunnusluvut, joiden avulla seurataan kasvihuonekaasupäästöjen, energian- ja vedenkulutuksen, uusiutuvan energian osuuden, kulkutapaosuuksien, jätehuollon ja ympäristön tilan kehitystä. Tunnuslukujen mukaan kaupungin energiankulutus on kasvanut, jätteiden määrä on kasvanut, henkilöauton kulkutapaosuus on kasvanut ja kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat vähentyneet. Myönteistä kehitystä on tapahtunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, jätteiden lajittelussa, vedenkulutuksen vähentämisessä sekä joukkoliikenteen matkustajamäärissä. Ilmanlaatu on pysynyt hyvänä. Muiden indikaattoreiden osalta tilanteen kehitystä ei vielä pystytä arvioimaan. Taulukko 4. Kouvolan kaupungin ympäristöasioita koskevat tunnusluvut. Ympäristöohjelman mittarit raportoidaan erikseen. Suunta: punainen: huono, keltainen: neutraali, vihreä: hyvä. - 7,61 6,77 **** 5, Vähentynyt Mittari Tavoite v. Suunta 2020 Kasvihuonekaasupäästöt Kouvolan alueella Kasvihuonekaasupäästöt (ilman 7,8* teollisuutta) [tnco 2 -ekv/asukas] 1 Sähkönkulutus Kouvolan alueella Asuminen ja maatalous [GWh] **** Palvelut ja rakentaminen [GWh] **** Teollisuus [GWh] **** Energian- ja vedenkulutus sekä jätteen määrä Kouvolan kaupungin omistamissa kiinteistöissä Energiankulutus kaupungin kiinteistöissä **** 127 ja toiminnoissa [MWh] 4 Vedenkulutus kaupungin kiinteistöissä **** - [m 3 ] 4 Jätteen määrä kaupungin kiinteistöissä **** [kg] 4 Biojäte [kg] **** - Energiajäte [kg] **** - Paperi [kg] **** - Pahvi ja kartonki [kg] **** - Loppujäte [kg] **** Muut jätteet [kg] **** - Kulkutapaosuudet matkaluvusta Jalankulku [%] 5 19,1** ,3-26,3 Pyöräily [%] 5 11,9** - - 7,2-16,2 Joukkoliikenne [%] 5 1,9** - - 3,3 - - Joukkoliikenteen kuukausilipuilla tehtyjen matkojen määrä [kpl] 6 Henkilöauto [%] 5 64** ,5 - - Ympäristön tila Ilmanlaatuindeksi [erittäin huonohyvä] - Hyvä Hyvä Hyvä **** Hyvä 7 Isännättömät, pilaantuneet maaalueet - [lkm] 8 Erinomainen tai hyvä järvien ekologinen %-osuus - tila [% kartoitettujen järvi- en pinta-alasta] 8 kasvanut Erinomainen tai hyvä jokien ekolo %-osuus - 12

13 Vähentynyt Vähentynyt ginen tila [% kartoitettujen jokien kasvanut määrästä] 8 Riski-/selvitystilassa olevat pohjavesimuodostumat - [kpl] 78 Huonossa tilassa olevat pohjavesimuodostumat - [kpl] 8 *Vuoden 2004 luku **Kouvolan, Kuusankosken, Valkeala, ja Elimäen kulkutapaosuudet ****Tulos saadaan keväällä 2013 Lähteet Yhteystiedot 1. CO2-raportti, 2. Energiateollisuus ry, 3. KSS Energia 4. Kouvolan kaupungin tilaliikelaitos 5. Henkilöliikennetutkimus (Kouvola) ja , Liikennevirasto, 6. Hyvinvointipalvelut 7. Ilmanlaadun vuosiraportit, Ilmatieteen laitos, 8. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ympäristötilinpäätöksen tietojen kokoamisesta ja raportin laadinnasta vastasivat: - Tuija Peltola, talousanalyytikko - Anna-Riikka Karhunen, projektipäällikkö - Hannu Friman, ympäristönsuojelupäällikkö He antavat ympäristötilinpäätöksestä lisätietoja ja heille voi sähköpostitse antaa palautetta. Se otetaan huomioon ympäristöraportoinnin kehittämisessä. Yhteistyötahoina ovat olleet kaupungin toimialat ja palvelualueet, jotka ovat ilmoittaneet tietojaan ympäristötilinpäätökseen. 13

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2014 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS. Kouvolan kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS Kouvolan kaupunki Sisällys 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 2 2. Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit 2014... 3 2.1 Ympäristötuotot... 3 2.2 Ympäristökulut...

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Kuva: Päijänne / Ykskoivu 7/2015 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2016 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Kunnanvaltuusto (KVALT/2017)

YMPÄRISTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Kunnanvaltuusto (KVALT/2017) YMPÄRISTÖ- TILINPÄÄTÖS 2016 Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Kunnanvaltuusto 22.5.2017 (KVALT/2017) Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta Nurmijärvi 2011 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi 2011 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2006

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2006 Nurmijärvi 2007 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2006 Klaukkalan uusi jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön marraskuussa 2005. Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 Kouvolan kaupungin ympäristöraportti 215 TILINPÄÄTÖKSEN LIITE: KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 215 Sisällys 1. YHTEENVETO... 2 2. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS... 3 2.1. Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma ja -järjestelmä

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma ja -järjestelmä Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma ja -järjestelmä 2012-2020 18.9.2013 ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen p. 020 615 6755 anna-riikka.karhunen@kouvola.fi 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2017-2020 Ympäristöpäällikkö Hannu Friman 29.11.2016 Hannu Friman - KASELY/kuntapäivä 2016 KOUVOLAN YMPÄRISTÖOHJELMATYÖ - Eko-Kymenlaakso hanke 2010-2013 - KV 13.6.2011:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2008 Ympäristölautakunta

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2008 Ympäristölautakunta Nurmijärvi 2009 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2008 Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi 2009 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki. Ympäristötilinpäätös 2011 2012

Pietarsaaren kaupunki. Ympäristötilinpäätös 2011 2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristötilinpäätös 2011 2012 2 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2011-2012 Käännös 3.9.2013 Johdanto Pietarsaaren kaupungin ympäristötilinpäätös 2011 ja 2012 käsittää molemmat vuodet ja on neljäs,

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2013

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2013 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2013 Kesäkuu 2014 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2013 1 Sisältö Johdanto... 3 TULOKSET... 4 1. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ VUONNA 2013...

Lisätiedot

Turun panostus Itämeri-työhön. Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto

Turun panostus Itämeri-työhön. Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto Turun panostus Itämeri-työhön Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto Turun ja Helsingin kaupunkien toimenpideohjelman teemat 1. Pistekuormituksen vähentäminen 2. Hajakuormituksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2012

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2012 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2012 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2012 1 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2012 Sisältö Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ORY

EkoKymenlaakso-projektin ORY EkoKymenlaakso-projektin ORY 7.6.2011 Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät Muut asiat: Muutoshakemus 1: Ohjausryhmän hyväksyttävänä Jätettiin ELY-keskukseen 23.5.2011 Budjettimuutos ja Kymenlaakson ilmasto-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012. Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012. Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012 Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma Sisältö 1. Taustaa... 1 2. Sopimukset, strategiat, taustaselvitykset ja energiatehokkuussopimus... 1 3. Ohjelman

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2014

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2014 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2014 Kesäkuu 2015 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2014 1 Sisältö Johdanto... 3 TULOKSET... 4 1. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ VUONNA 2014...

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Risto Larmio Energiatehokkuusasiantuntija Motivassa 2011 alkaen, työtehtävät mm. pk-teollisuuden energiatehokkuusneuvonta (Teknologia-, Elintarvike-,

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2017-2020

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2017-2020 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2017-2020 Luonnos 3.2.2016 Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus... 3 1.2. Ohjelmaan liittyvä lainsäädäntö... 3 1.3. Ohjelman voimassaoloaika...

Lisätiedot

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöohjelman 2010 2013 toteutuminen Alueiden käyttö

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä, Lahti Pia Outinen Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energiat ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI Ehdotukset strategisiksi päämääriksi Kaupungin hyvinvoinnin osa-alue Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot