ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Tehdyt esitykset ja selvitykset Strategiat ja hankkeet Muut taustatiedot TARVE Hankkeelle määritellyt tarpeet Muut tarpeet TAVOITTEET NYKYTILANTEEN KUVAUS Erityisryhmien asumispalvelut tällä hetkellä UUSI TOIMINNALLINEN MALLI Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Käyttäjän erillishankinnat KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Vaihtoehtoiset rakennuspaikat UUDISRAKENNUS KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Perushankintojen kustannukset Liitännäispalveluiden kustannukset Käyttökustannukset HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN Aikataulu Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 14

3 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 3 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JÄRJESTÄMINEN KUOPION KESKUSTAAN, LAPINLINNA HANKESUUNNITELMA 1. JOHDANTO Kuopion kaupungin vuoden 2014 talousarviossa on perusturvan palvelualueen toimenpiteenä esitetty omana tuotantona toimivan asumispalveluyksikön perustamista osaksi erityisryhmien (aikuiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat) palveluvalikoimaa. Erityisryhmien asumispalveluja on tarkoitus uudistaa hallitulla siirtymisellä kevyempiin, taloudellisempiin ja asukkaiden tarpeet yksilöllisemmin huomioonottaviin palveluihin. Erityisesti mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden lisätarve korostuu laitospaikkojen purkamisen ja avohoitopainotteisuuden myötä. Asumisen laitosmaisuutta on vältettävä ja asukkaiden yksilöllisen tuen ja avun tarve on huomioitava. Asumisen tulee sijoittua taajamiin, palveluiden lähelle ja tavallisen asumisen joukkoon normaalin asumisen periaattein. Asuntojen suunnittelussa huomioidaan asuntojen käytön joustavuus ja muunneltavuus. Kaupunginjohtaja asetti hanketyöryhmän (Päätöspöytäkirja: Työryhmät 3 /2014). Työryhmään ovat kuuluneet: Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, pj Mikko Lankinen, va. tilahallintopäällikkö Anna-Maija Antikainen, osastonhoitaja Ulla Kuikka, sosiaalityöntekijä, työryhmän sihteeri Kokouksissa ovat olleet mukana myös: Hannu Harjunheimo, asuntotoimenjohtaja Anneli Hautsalo, hankesuunnitteluarkkitehti Riitta Koskinen, omaisten edustaja Mielenterveyskuntoutujien edustajia on kuultu Mielen ASKE -projektin kautta. 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Tehdyt esitykset ja selvitykset Kuopion kaupunginvaltuutettujen aloite palvelukodista vaikeasti sairaille mielenterveyskuntoutujille (PeTe: lautakunnan lista ). (Liite 1) Kuopion kaupunki, Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut. Loppuraportti (kaupunginhallitus , pykälä 95) Raportin mukaan vuonna 2030 erityisryhmille tarvitaan 600 asumispaikkaa, joista vain 80 palveluasuntoa on yksityisten palveluntuottajien asumisyksiköissä ja 520

4 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 4 paikkaa on kaupungin omana tuotantona tai yksityisenä tuotantona kaupungin tarjoamissa tiloissa (sivu 8). (Liite 2) 2.2 Strategiat ja hankkeet Kuopio on mukana ympäristöministeriön (YM) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Mielen Aske - valtakunnallisessa pilottihankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuja. Hankkeen paikallisten työpajojen tuotoksena on saatu asiakaslähtöisiä kehittämisehdotuksia. Tässä hankesuunnitelmassa on otettu huomioon Mielen Aske -työryhmissä esille nousseita asumispalveluasiakkaiden ja asiakkaiden omaisten näkemyksiä. Kuopio on mukana ympäristöministeriön hajautetut palvelut ja liikkuva tuki - hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää asunto ensin periaatteen mukaisia kevyempiä asumisvaihtoehtoja ja tuen muotoja asiakkaiden omiin asuntoihin. Perusturvan- ja terveydenhuollon lautakunnassa on ollut esillä erityisryhmien asuminen ja sen kehittäminen Kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman 2013 mukaan:.. kotiin annettavissa asumisen tukipalveluissa selvitetään palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksia ja laajuutta. Tuottavuusohjelman edellyttämät supistukset ja vähennykset pyritään tekemään ostopalvelujen käyttöä vähentämällä (sivu 39). Kuopio allekirjoitti valtion eri ministeriöiden kanssa aiesopimukset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmiin vuosille ja (PAAVO I ja II). Näihin sopimuksiin liittyvissä hankkeissa oli tavoitteena tarjota asiakkaille yksilöllistä tuen tarvetta vastaavat asumismuodot. Asumiseen liittyvien palvelujen tulee vastata sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihdepalvelujen laatusuosituksia. Hallitusohjelman 2016 liitteeseen ( ) on kirjattu että työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE-työryhmän esitykset huomioiden. Työryhmä on ympäristöministeriössä asuntoministerin johdolla valmistellut uuden toimenpideohjelman vuosille Toimenpideohjelman pohjana on asunto ensin-periaate, jossa ymmärretään asunnon ensisijaisuus osana asiakkaan palvelukokonaisuuden rakentamista. Samalla uudistetaan palvelujärjestelmää asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Toimenpiteet on koottu kolmeksi kokonaisuudeksi: asunnottomuuden ennaltaehkäisy, asunnottomuuden uusiutumisen torjunta sekä kehittämistyö ja koordinointi. Eräänä toimenpiteenä on asumisen näkökulman huomioiminen SOTE-uudistuksen toteutuksessa sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistamistyössä. Myös MIELI-suunnitelman toteutumista ja monialaista työotetta tuetaan vahvistamalla asumis-, päihde- ja mielenterveyspalvelujen saumatonta yhteistyötä toiminnan eri tasoilla. Riskiryhmien siirtymistä laitoksista ja palveluista itsenäisempään asumiseen tuetaan. Asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä huomioidaan mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautisia asumispalveluita sekä päihdehuollon laitoshoitoa koskeva Valviran valtakunnallinen valvontaohjelma (Valvontaohjelma 5:2012) ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Asumista ja kuntoutusta,

5 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 5 mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus (STM julkaisu 2007:13). STM:n KASTE hankkeen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste) painopisteenä on että rakenteet ja palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kestävästi, palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan sekä riskiryhmien (mm. mielenterveyskuntoutujat) mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan (stm.fi/kaste) 2.3 Muut taustatiedot Sairaalapaikkojen vähentyminen ja sairaalahoitojaksojen oleellinen lyhentyminen viime vuosina on lisännyt avohoitoon runsaasti kotiin annettavan tuen tarvetta. Sairaalahoidon jälkeen asiakkaan asumiskyky ja sairauden tuomat rajoitukset edellyttävät laajaa ja yksilöllisesti suunniteltua palveluvalikoimaa ja mm. harkittuja asumisratkaisuja. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarveselvitys käynnistyy yleensä sairaalassa tai avohoidossa, kun jo toimintakyvyltään erittäin huonokuntoinen henkilö toimitetaan avun piiriin. Usein vauhdittajina ovat häiriöilmoitukset vuokranantajilta tai häätö. Laitosolosuhteissa asumiskyvyn arviointi on haasteellista ja näyttäytyy lyhyillä hoitojaksoilla helposti huonompana mitä se todellisuudessa on. Liian tuettuun asumisympäristöön sijoitettu asukas mukautuu nopeasti tarjotun avun määrään ja hänen on vaikeaa siirtyä itsenäisempään asumiseen, vaikka asumiskykyä olisikin. Asumiskyvyn arviointiin ja oikean asumisratkaisun suunniteluun tarvitaan asiantuntijoita, kodinomaiset olosuhteet ja normaali elinympäristö. Tähän perustuen hanketyöryhmä esittää lyhytaikaisen palveluasumisen yksikön perustamista osana erityisryhmien asumispalvelun kokonaisuutta, jolloin asukkaan asumiskyky ja tuentarve voidaan selvittää realistisesti. Ostopalveluina tuotettu erityisryhmien ympärivuorokautinen palveluasuminen on toteutunut ympäristökunnissa tai vielä kauempana sijaitsevissa hoito- ja palvelukodeissa. Palvelua tarvitsevien määrä lisääntyy vuosittain ja kustannukset kasvavat. Sijoitukset kestävät vuosia, eikä kevyempään palveluun siirtyminen usein mahdollistu, koska yksiköt ovat laitosmaisia ja toimintakulttuuri laitostaa asukkaan helposti. Palvelun laadun arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa, eikä toivottua asukkaan kuntoutumista ja sen myötä asukasvaihtoa ole tapahtunut. 3. TARVE 3.1 Hankkeelle määritellyt tarpeet Omana tuotantona toteutettavan palvelun ja ostopalvelun vääristyneen suhteen oikaiseminen on tärkeää laadunvalvonnan ja taloudellisten vaikutusten seurannan turvaamiseksi. Verkostoselvityksen mukaan vuoteen 2030 mennessä erityisryhmien asumispalveluiden asiakasmäärä nousee nykyisestä noin 400:sta 600:aan. Kasvun ennustetaan johtuvan korkeasta sairastavuudesta, mielenterveys- ja/tai päihdesyistä johtuvasta syrjäytymisestä sekä yhteiskunnan erilaisten tilanteiden, esim. köyhyys ja huono-osaisuus, lisääntymisestä.

6 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 6 Tällä hetkellä Kuopion kaupungin alueiden ulkopuolelle on sijoitettuna noin 130 asiakasta. Näistä osa on Nilsiän ja Maaningan (Siilisetin) aikanaan sijoittamia. Nykyisin voimassaolevan erityisryhmien palveluasumisen ja tukiasumisen kilpailutuksen ( ) sopimusten ulkopuolisilta tuottajilta ostetaan noin 100 paikkaa. Asiakasmäärä lisääntyy jatkuvasti, asiakkaat tarvitsevat entistä raskaampia tukipalveluja ja palvelujen hinnat nousevat vuosittain, joten kaupungin kustannukset ovat nousseet samassa suhteessa. Vuonna 2014 palveluja ostettiin vajaalla eurolla. Asiakasmaksujen tuotot tällä asiakasryhmällä ovat pienet, sillä asiakaskunnasta suuri osa on ilman työeläkettä pelkkien Kelan eläkkeiden tai sosiaalitoimen toimeentulotuen varassa. Kaupungin oma asumispalvelu edellyttää sellaisia rakenteita, jotka palvelevat myös niitä mielenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsevat esim. puhelinkontaktia virka-ajan ulkopuolella, mutta eivät varsinaista akuuttihoitoa. Tällä palvelulla vähennetään mm. hälytyskeskuksen puhelujen määrää. 3.2 Muut tarpeet Palveluseteli Palvelusetelin käyttöönotto vaatii sen, että asiakkaalla on mahdollisuus valita kaupungin ja yksityisen palveluntuottajan välitä. Koska Kuopiossa ei tätä mahdollisuutta ole ollut (kaupungin oman palvelutuotannon puute), ei palveluseteliä ole voitu ottaa käyttöön. Sijainnin merkitys Suurin osa Kuopiossa sijaitsevista erityisryhmien asumispalveluista tuotetaan ruutukaavan ulkopuolella lähiöissä. Asiakkaat tarvitsevat yleensä paljon erilaisia palveluja. Liikkuminen lähiöistä tai toisista kunnista tuottaa vaikeuksia, koska asiakkaiden taloudellinen tilanne on heikko ja heillä on usein psyykkisistä syistä johtuvia toimintakyvyn häiriöitä ja suuria ongelmia liikkua yleisissä liikennevälineissä (mm. pelko-, ahdistus- ja paniikkihäiriötilat). Keskustassa sijaitseva asunto antaisi mahdollisuuden osallistua asunnon ulkopuoliseen normaaliin elämään ilman, että sairaan stigma tuottaisi kielteistä huomiota. 4. TAVOITTEET Asukkaiden tarpeet huomioonottava asuintalo rakennetaan ruutukaavaalueelle. n tavoitteena on löytää ratkaisuja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen järjestämiseksi Kuopion kaupungin omana toimintana nykyisen pääosin ostopalveluna tuotetun asumispalvelun rinnalle. Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksessä on lähdetty tavoitteesta, jossa palvelutarpeesta 30 % on kaupungin omaa tuotantoa ja loput ostopalvelua. Lähtökohtana on, että suunniteltavassa asuintalossa asuu riittävän suuri määrä eriasteisesti tuettavia asukkaita, joka mahdollistaa henkilöstön taloudellisen käytön sekä asianmukaisen henkilöstömitoituksen.

7 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 7 Asuntokokonaisuus sisältää tehostelun palvelun asuntoja sekä asuntoja, joihin tarjotaan asukkaan tarvitsemat tukipalvelut. Osa asunnoista on normaaleja vuokraasuntoja, koska ARA ei rahoita suuria erityisryhmille suunnattuja asuntoyksiköitä. Asuinkerrostalo, jossa mielenterveyskuntoutujien asunnot sijoittuvat muiden vuokraasuntojen joukkoon, on ARAn näkökulmasta hyvä ratkaisu. Periaatteena on, että palvelut järjestetään asukkaan tarpeen mukaan suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä niin, että tehostetun palvelun piirissä olevat asunnot sijaitsevat yhtenä kokonaisuutena ja tukiasunnot sijoittuvat kiinteistössä hajautetusti. Asumispalveluun liitetään kuntouttavalla työotteella toteutetut palvelut henkilöstön tuottamina ja esim. järjestöjen ylläpitäminä (esim. Klubitalotoiminta). Palvelujen arviointi ja kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa. Oikein kohdennettu asumispalvelu säästää resurssia ennaltaehkäisevään kotikuntoutustyöhön, jossa yksilöä tai perhettä autetaan konkreettisesti selviytymään omassa asunnossaan, eikä muodostu laitostavaa ja säilyttävää asumispalvelukulttuuria, kuten on vaarana, jos asukkaat sijoitetaan kauas erillisiin hoivayksiköihin vailla mahdollisuuksia kuntoutua takaisin itsenäiseen asumiseen Yhteensä n. 40 asunnon kokonaisuus sisältää normaalivarusteisia vuokra-asuntoja ympärivuorokautisella tuella, päiväaikaisella tuella ja tarpeenmukaisella mahdollisimman lyhytkestoisella tuella. Tarkoituksena on, että tuki ohjautuu asukkaan luo, eikä asukas tuen luo. 5. NYKYTILANTEEN KUVAUS 5.1 Erityisryhmien asumispalvelut tällä hetkellä Erityisryhmien (päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja asunnottomat) asumista kaupunki järjestää omana toimintana yhteisöissä vain 19 asukkaalle (Maaningan Mäntykoti 12 paikkaa ja Kolmisopen Kotilo 7 paikkaa) ja ostaa sitä ulkopuolisilta palveluntuottajilta (yritykset ja yhdistykset) 433 paikkaa (elokuun 2015 tilanne). Sijoitetuista on yli 65 -vuotiaita 107 henkilöä. Valtaosa sijoitetuista on ollut ko. palvelussa vuosien ajan ja heidän toimintakykynsä on pysynyt lähes ennallaan. Varsinkin tehostettuun asumispalveluun sijoitetuilla on tapahtunut laitostumista ja tavoitteellinen kuntoutuminen itsenäisempään asuntoon on onnistunut vain harvan kohdalla. Somaattinen sairastavuus ja mm. muisti- ja liikuntaongelmat ovat yleisiä. Tämänhetkinen kilpailutettu puitesopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Tehdyssä kilpailutuksissa osa tehostetun asumisen ja palveluasumisen paikoista jäi valitsematta tuottajiksi, mutta asukkaita ei ole pystytty siirtämään kilpailutuksen piirissä oleville paikoille tarjonnan puutteen vuoksi. Ostopalvelut: Sosiaalihuoltolain mukaista erityisryhmien asumista ostetaan ERAP -määrärahalla vuosittain vajaalla 8 miljoonalla eurolla. Palveluja ostetaan raskaimpana ympärivuorokautisena tehostettuna palveluna 90 asukkaalle. Päiväaikaista tukea tarjoavaa tukiasumista ostetaan noin 149 asukkaalle. Kevyintä tukiasumista tuntihinnoilla ostetaan 193 asukkaalle, joista hajautetuissa normaaliasunnoissa asuu 67 asukasta.

8 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 8 Tehostettua asumispalvelua ostetaan pääosin Kuopion alueen ulkopuolelta; Leppävirralta, Pieksämäeltä, Rautalammilta, Pielavedeltä, Lapinlahdelta, Nurmeksesta. Omat palvelut: Kuopion kaupungin alueella tuotetaan sosiaalitoimen kuntoutusohjaajan avulla asumista naisten 7 asunnon yksikössä Kotilossa. Asunnot ovat pieniä yksiöitä, jotka Niiralan Kulma rakensi Kolmisoppeen radan ja moottoritien väliselle joutomaalle. Maaningan kunnan sosiaalipalvelut Kuopio tuotti jo ennen kuntaliitosta. Maaningalla on 12 -paikkainen Mäntykodin asuinyhteisö. Siellä asuu ikääntyneitä, myös liikuntaesteisiä henkilöitä, sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Heille tuotetaan kahden työntekijän voimin palvelua päiväsaikaan. Lisäpalveluina ostetaan lääkkeiden jakelua iltaisin sekä yöpartiopalvelua. Kuopion psykiatrian keskuksen kuntoutusohjaajat tarjoavat kotiin annettavana kuntouttavana palveluna virka-aikana tukea n.150 erikoissairaanhoidon hoitovastuulla olevalle mielenterveysasiakkaalle. Näissä on myös perheellisiä, alaikäisten lasten huoltajia. Perusturvan erityisasumisessa työskentelee neljä asumisen ohjaajaa, jotka tuottavat virka-aikana kotikäyntejä asukkaiden omiin asuntoihin ympäri kaupunkia. Näiden palvelujen piirissä on noin 100 asiakasta. 6. UUSI TOIMINNALLINEN MALLI 6.1 Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarve tulee esille useissa eri toimipisteissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Uuden mallin mukaan tuettua asumista saa lähellä muita asukkaan tarvitsemia palveluja ja kiinteässä yhteydessä eri toimijoiden kanssa asukkaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Palvelun tarpeen arviointi tapahtuu oman henkilöstön toimesta laadukkaasti ja nopeasti reagoiden niin, että vältytään turhilta siirroilta palveluspisteestä toiseen. Asukkaat ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisia. Erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveyttä edistäviin ratkaisuihin tilojen suunnittelussa. Henkilökunta ohjaa asukkaita huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja tarjoaa viihtyisät ja turvalliset asumisolosuhteet. Henkilöstö osallistuu yksilöiden ja asuinkerrosten yhteisöjen toimintaan kuntouttavalla työotteella. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva toiminta voi pitää sisällään myös muualla asuvien asumispalveluasiakkaiden puhelinohjausta ja neuvontaa. Taloon suunnitellaan 15 tehostetun asumispalvelun asuntoa ja 12 tukiasuntoa. Loput asunnoista ovat normaaleja vuokra-asuntoja kuopiolaisille. Tavoitteena on tuottaa asuinympäristö, jossa asukkaat viihtyvät ja joka koetaan terveeksi, turvalliseksi ja yhteisölliseksi. Rakennuksen elinkaariedullisuus huomioidaan siten että tässä vaiheessa yhteiseksi toimintatilaksi ja henkilöstön tilaksi suunnitellaan erilliset asunnot, jotka tarvittaessa voidaan ottaa tavalliseen asumiskäyttöön.

9 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 9 Vuokra- ja palveluasumiseen käytettävien tilojen toteuttamista on valmisteltu Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Hankkeelle haetaan ARA:n avustusta ja korkotukilainaa. 6.2 Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Asuntojen tulee olla noin m2 parvekkeellisia yksiötä/kaksioita. Kaksiossa voi tarvittaessa asua pariskunta. Yhteistilaa pitää olla erilaisiin toimintoihin: vapaa-ajan vietto, yhteisöllinen kokoontuminen ja viriketoiminta. Lisäksi tarvitaan yhteiset saunatilat, varastotilaa jokaista asuntoa kohden sekä yhteistä varastotilaa, esim. polkupyöriä, ulkoiluvälineitä yms. varten. Henkilöstömitoitukseksi on suunniteltu tehostetussa asumispalvelussa yksi työntekijä yhtä asukasta kohti (työ kolmessa vuorossa läpi viikon). Tuetun asumisen palveluun on suunniteltu kahden työntekijän virka-aikainen työpanos. Viikonloppuisin, iltaisin ja öisin tehostetun palveluasumisen henkilökunta on käytettävissä myös tuetun asumisen asukkaille. Työntekijöiden käytössä on yksi erillinen asunto, joka voidaan tarvittaessa palauttaa tavalliseksi asunnoksi. 6.3 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Kaikki suunnitellut m2 suuruiset yksiöt/kaksiot ovat esteettömiä, viihtyisiä ja paloturvallisuusmääräykset täyttäviä normaaliasumiseen tarkoitettuja ja varusteltuja asuntoja. Asuntojen suunnittelussa otetaan huomioon mielenterveyttä edistävät ratkaisut esim. värimaailma ja hyödynnetään asukkaiden tueksi kehitettävät ympäristölliset ja tekniset innovaatiot. Kahteen alimpaan asuinkerrokseen sijoittuvat yhteinen olohuone- ja ruokailutila sekä tehostetusti tuettua asumista varten 15 asuntoa. Tukiasumisen asunnot ja normaalit vuokra-asunnot sijoittuvat talon muihin kerroksiin. Varasto- ja paikoitustilat sijaitsevat talon pohjakerroksessa. Työntekijöiden toimisto- ja sosiaalitilat sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen. Henkilöstön tila varustetaan tarvittavilla toimistokalusteilla ja ATK-yhteyksillä. Lisäksi hankitaan lukittava lääkekappi ja turvahälytinjärjestelmä. Liite 3: Tilaohjelma tilaryhmittäin 6.4 Käyttäjän erillishankinnat Käyttäjän erillishankintaan kuluvat henkilökunnan tilojen irtokalusteet, varusteet ja laitteet sekä henkilökunnan turvahälytysjärjestelmä. 7. KAAVALLINEN TILANNE 7.1 Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Hankkeelle soveltuvaa rakennuspaikkaa kartoitettaessa lähtökohtana on ollut, että rakennuksen tulee sijaita keskusta-alueella (ks. perustelut kohta 3.2 sekä valtuustoaloite, liite 1).

10 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 10 Kasarmikatu 6:ssa sijaitsee kaupungin omistama 2-kerroksinen kiinteistö, joka on rakennettu v ja jossa tällä hetkellä toimii kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta. Kiinteistö on nykyiselle toiminnalle huonosti soveltuva, koska se ei ole esteetön. Kiinteistössä on todettu sisäilmaongelmia ja sen jatkokäyttö edellyttäisi laajamittaista korjausta. Toimintojen siirtäminen pysyvästi pois rakennuksesta toimintaan paremmin soveltuviin tiloihin on parhaillaan suunnitteluvaiheessa ja siirto tullaan tekemään vuoden 2016 aikana tämän hankkeen etenemisaikataulusta riippumatta. Tontti vaatii kaavamuutoksen, sillä nykyinen kaava vuodelta 1975 ei salli ympäröivän rakennuskannan korkeuden mukaista asuinrakentamista. Voimassa olevassa kaavassa tontti on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi AL² ja suurin sallittu kerrosluku on 2. Liite 4: Ote ajantasa-asemakaavasta Liite 5-6: Kuvia Kasarmikatu 6:n nykytilanteesta Kaavamuutos on vuoden 2015 kaavoitusohjelmassa ja kaavoittajan kanssa on käyty neuvotteluja kaavoitusprosessin etenemisestä. Hankesuunnitteluvaiheessa konsultti on laatinut tilaohjelman pohjalta useita massoitteluvaihtoehtoja ja niiden soveltumisesta kaupunkikuvaan on pyydetty alustavia kannanottoja rakennusvalvonnalta ja kaupunkikuvatyöryhmältä. Tältä pohjalta on tarkennettu rakennuksen kokonaisasuntomäärää. Kaavatyö käynnistyy hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2015 ja tavoiteaikataulu on, että kaava on lainvoimainen 10/ Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Hankesuunnitteluvaiheen aikana tehdyssä kartoituksessa keskustan alueelta ei ole löytynyt muita erityisryhmien asumispalveluhankkeen toteuttamiseen soveltuvia tontteja. Hankkeen toteuttaminen keskusta-alueen ulkopuolelle ei puolestaan toteuta hankkeelle asetettuja tavoitteita 8. UUDISRAKENNUS Hankkeen toteutusta Kasarmikatu 6:een on valmisteltu hankesuunnitelmassa määritellyn sisällön (tilaohjelma ja toimintaan liittyvät erityispiirteet) mukaisesti. Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Tilakeskus tulee kohteen valmistuttua välivuokraamaan tehostettuun palveluasumiseen ja tukiasumiseen osoitetut asunnot sekä henkilökunnalle ja asukkaiden yhteisölliselle toiminnalle tarvittavat tilat ja vuokraamaan ne edelleen palvelualueen käyttöön. Loput asunnot Niiralan Kulma Oy vuokraa ns. normaaleina vuokra-asuntoina. Kohde suunnitellaan ympäröiviin asuinrakennuksiin ja kaupunkikuvaan soveltuvaksi asuinkerrostaloksi, jonka esteettömät asunnot soveltuvat kaikkien käyttäjäryhmien tarpeisiin. Kohteesta on hankesuunnitteluvaiheessa laadittu alustavia luonnoksia. Suunnittelu jatkuu kaavoitusvaiheessa kaavan havainneaineiston laadinnalla ja hankkeen

11 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 11 edetessä varsinaisella rakennussuunnittelulla. Näiden vaiheiden suunnittelutyön tilaa hankkeen toteuttaja. 9. KUSTANNUKSET 9.1 Investointi- ja rakennuskustannukset Tämän hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat n. 4,7 milj. euroa (alv 0%). Investointikustannuksista vastaa hankkeen toteuttava vuokrataloyhtiö. 9.2 Perushankintojen kustannukset Käyttäjän hankintoihin kuuluvat asukkaiden yhteisten tilojen ja henkilökunnan toimistotilan kalustus sekä atk-laitteet ja henkilöturvajärjestelmä. 9.3 Liitännäispalveluiden kustannukset Vartiointipalveluiden kustannukset erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 9.4 Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Vuokrakustannukset tehostetun asumispalvelun asuntojen osalta ovat 11,9 /m² ja tukiasuntojen osalta 12,9 /m². Vuokrakustannukset vuodessa ovat tehostetun asumispalvelun asuntojen osalta ja tukiasuntojen osalta Kustannukset sisältävät asuintilojen, palvelutilojen- liikennetilojen ja yhteisten tilojen sekä autohallin kustannukset. Erillinen liite 7: Vuokra-arviot tukityypeittäin Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset) Asukkaiden tukipalvelut tuotetaan kaupungin oman henkilökunnan toimesta ympäri vuorokauden 14 terveyden- ja sosiaalialan koulutettujen työntekijöiden tekemänä. Henkilöstön palkkaukseen varataan /vuosi. Kyseinen palkkasumma säästyy kun tehostettua asumispalvelua ostopalveluna vähennetään 18 ostopalvelupaikalla. Jos psykiatrisen laitoshoidon hoitopäiviä pystytään vähentämää tarjoamalla tarpeenmukaista asumisen tukea avohoidossa, palkkamenoon tarvittava säästö kertyy jo kolmen vuotuisen sairaalapaikan kustannuksista. Vuonna 2013 hoidettiin mielenterveyssyistä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla (KYS) ainakin kerran 879 potilasta (11,4% kaikista mt-potilasta). Yhteensä kertyi 1373 vuodeosastojaksoa ja keskimääräiseksi hoitojakson hinnaksi tuli /jakso. Vuosikustannus yhteensä Vuonna 2014 ostopalveluissa on tehostetun palveluasumisen keskimääräinen hinta ollut 3143 /kk, palveluasumisessa 2162 /kk ja tukiasumisessa 747 /kk. Hankkeen mukaisen asumisen (15 tehostettua ja 12 tukiasumista) ostaminen palveluntuottajilta on maksanut vuonna 2014 keskimäärin /vuosi. Kalleimmilla hinnoilla jopa / vuosi (tehostettu 4087 /kk ja tukiasuminen 1807 /kk). Asukkaiden

12 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 12 sijoittamiseen ostopalveluihin, seurantaan, valvontaan ja laskutuksiin on kaupungilla palkattuna omaa henkilökuntaa. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon laitospaikan hinta on keskimäärin /vuosi. 10. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 10.1 Aikataulu Kasarmikatu 6:n kaavatyö voidaan käynnistää, kun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Alustava arvio käynnistymisestä on 10/2015. Kaava valmistuu noin vuodessa siitä kun vireilletulo tapahtuu eli 10/2016. Hankkeen rakennussuunnittelun aikataulu kytkeytyy kaavaprosessin etenemiseen. Mikäli kaavasta ei valiteta, tontilla olevan rakennuksen voi purkaa ja uudisrakennushankkeen käynnistää syksyllä Kohde olisi tällöin valmis kesällä 2018, jolloin toiminta kohteessa voi alkaa Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät Mielenterveyskuntoutujien tehostettuun palveluasumiseen ja tuettuun asumisen tarvitaan vuoteen 2030 mennessä useita satoja paikkoja. Jos tässä esitetty hanke viivästyy tai jää toteutumatta, lisääntyvät erityisryhmille tehtävät asumispalvelujen ostot eurotasolla ja pitkittyneet laitoshoidot erikoissairaanhoidossa tulevat kalliiksi Kuopion kaupungille. 11. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS Hanketyöryhmä esittää, että Kuopion kaupungin erityisryhmien asumispalveluiden strategisten linjausten mukaan ja vastauksena valtuustoaloitteeseen palvelurakennevinoumaa korjataan niin että Kuopion ruutukaava-alueelle, Kasarminkatu 6 tontille, rakennetaan asuinkerrostalo, johon järjestetään mielenterveyskuntoutujien tehostettua ja tuettua asumista asuntoa Kuopion kaupungin omana toimintana. Tarvittavan henkilöstön kaupunki palkkaa itse ja sopii päivätoiminnan järjestämisestä asukkaille kolmannen sektorin kanssa (esim: Turvalinkki ry:n ylläpitämässä mielenterveyskuntoutujien Klubitalossa). Asumispalveluun palkattava henkilöstö tekee jaksotyötä, ja ympäri vuorokauden toimivat tukipalvelut asukkaille, mm. puhelintuki ympäristössä asuville mielenterveyskuntoutujille, voidaan toteuttaa. Hanketyöryhmä on suunnittelussaan huomioinut hankkeen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Hanketta on arvioitu Mielen ASKE -projektin työpajoissa, jonka pilottikuntana Kuopion kaupunki toimii. ARAN ja Ympäristöministeriön edustajat ovat suhtautuneet myönteisesti asumisratkaisuihin, joita mielenterveyskuntoutujille on tässä hankesuunnitelmassa esitetty. Erityisesti kannatettavaa on hankkeessa esitetty rakennuksen sijainti lähellä keskustan palveluja sekä tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lisäksi kuntouttavien päivätoimintapalveluiden

13 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 13 mahdollisuus rakennettavan talon välittömässä läheisyydessä ovat herättäneet kiinnostusta ja lupauksen osallistua kohteen rahoitukseen (ARA). Tavoitteeseen 30% kaupungin omana tuotantona toteutettavasta erityisryhmien asumispalvelusta tämä hanke, 27 asumispaikkaa, toimii hyvänä alkuna, koska tavoitteena vuoteen 2030 mennessä on saada 300 tuetun asumisen lisäpaikkaa. Koska toteutuessaan hanke vastaa vain pieneen osaan arvioidusta kokonaistarpeesta, hanketyöryhmä esittää että jatkosuunnitelmat asumispalvelupaikkojen tarpeellisen määrän saamiseksi kaupungin omana toimintana tai yhdistysten/yritysten tuottamana kaupungin tiloissa, käynnistetään välittömästi. LÄHTEET STM:n julkaisuja 2007:13, Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus. STM, Kaste-hanke, 2012, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Valvira:n valvontaohjelma 5:2012, Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito. Valtakunnallinen valvontaohjelma Karlsson, Irma, Varkauden kaupunki, Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen kustannusvaikuttavuuden selvitys. Kettunen, A. Laine J. Pehkonen-Elmi,T. Törmä, S. Tuokkola, K. Huotari, K. Ympäristöministeriön raportteja 20:2015. Kustannussäästöjä asumisratkaisuja keventämällä? Mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisujen kustannusselvitys. Keinänen, M FCG. Hoitoketjujen kuvaaminen ja kokonaiskustannusten laskenta Kuopion asukkaiden terveydenhuollossa. Kuopion kaupungin mielenterveyspotilaiden hoito. Salo, M. Kallinen, M Mielenterveyden keskusliitto. Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien tila ja tulevaisuus. Hallitusohjelma: 015_LIITE_yhdistetty.pdf/ff5e74fe e9-861e-edf8b39d05d3 Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE): etty_ pdf

14 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut LIITTEET Liite 1 Valtuustoaloite : Palvelukoti vaikeasti sairaille mielenterveyskuntoutujille Liite 2 Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, Loppuraportti , s.8 Liite 3 Tilaohjelma Liite 4 Ote ajantasa-asemakaavasta Liite 5-6 Valokuvia Kasarmikatu 6:n nykytilanteesta Erillinen liite 7 Niiralan Kulma Oy:n vuokra-arvio tukityypeittäin

15

16

17 Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut Asumispalveluiden paikkamäärät kootusti 2012 ja ASUMISPALVELUIDEN PAIKKAMÄÄRÄT Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Palvelu-asuminen Tuettu asuminen Tilapäinen asumispalvelu Yhteensä Vanhukset yks. palveluntuottajat muu tuotanto Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat yks. palveluntuottajat muu tuotanto Kehitysvammaiset yks. palveluntuottajat muu tuotanto Vammaiset (vain yks. palveluntuottajat) Yhteensä ASUMISPALVELUIDEN PAIKKATARVEARVIOT Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Palvelu-asuminen Tuettu asuminen vanhuksilla esim. elämänkaaritalo Tilapäinen asumispalvelu Yhteensä Vanhukset yks. palveluntuottajat muu tuotanto (oma tuotanto tai yksityinen tuotanto kaupungin tarjoamissa tiloissa) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat yks. palveluntuottajat muu tuotanto (oma tuotanto tai yksityinen tuotanto kaupungin tarjoamissa tiloissa) Kehitysvammaiset yks. palveluntuottajat muu tuotanto (oma tuotanto tai yksityinen tuotanto kaupungin tarjoamissa tiloissa) Vammaiset Yhteensä

18 TILAOHJELMA, sivu 1 LAPINLINNA_tilaohjelma_ xlsx "LAPINLINNA", MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMINEN Anna-Maija Antikainen, Ulla Kuikka, Anneli Hautsalo, Liisa Kaksonen huonetila pintaala henk. määrä toiminnat toiminta-aika laitteet ja varusteet muuta huom: erityisvaatimuksia/ huomautuksia 1. tehostettu palveluasuminen Oma kokonaisuus, esim. alimmat kerrokset sprinklaus 15 pientä kaksiota a 38 m2 Yhteinen olohuonetila+ keittiö yhteiseen käyttöön valvottu ympärivuorokautinen asuminen 25 n vapaa-ajanvietto, tv ja radio, nettiyhteys, yhteiset ruokailut pienryhmissä 24h/7vrk norm. asunnon varustus, sisältää keittiövarustuksen norm. kotikalusteet, jakelukeittiövarusteet (laitostiskikone yms.) Kodinhoitotila 7 n. 3 asukkaiden pyykinpesutila Henkilökunnan toimistotila 25 6 toimistotyö, lääkkeiden jako sosiaaliset tilat xwc, pukukaappeja, suihku Siivoustila 3 2 sis. pesu- ja kuivauskoneen pesukone ja kuivausrumpu toimistokalustus, 2 työpistettä, lukolliset lääkekaapit 2. Tuettu asuminen sprinklaus 12 kaksiota a 38 m tuettu asuminen virka-aika norm. asunnon varustus, sisältää keittiövarustuksen

19 TILAOHJELMA, sivu 2 LAPINLINNA_tilaohjelma_ xlsx Yhteinen olohuonetila+ keittiö yhteiseen käyttöön 25 n. 10 vapaa-ajanvietto, tv ja radio, nettiyhteys norm. kotikalusteet Kodinhoitotila 7 n. 3 asukkaiden pyykinpesutila pesukone ja kuivausrumpu Siivoustila 2 siivouskomerovarustus Yhteiset tilat Yhteiset saunatilat: pukuhuone, wc, pesuhuone, löylyhuone Huoneistokohtaiset varastot a 2 m2 54 VSS lenkkisauna + saunavuorot Yhteiset varastotilat esim ulkoiluvälineet, polkupyörät 20 Kiinteistöhuollon tila 6 Ulkovarasto 15 ulkokalusteet Yhteensä ,1 br-m2 autopaikat kaavan mukaisesti

20

21

22

Kuopion kaupunki Ympliristii- ja rakennuslautakunta

Kuopion kaupunki Ympliristii- ja rakennuslautakunta Kuopion kaupunki Ympliristii- ja rakennuslautakunta rakennusvalvonta@kuopio. fi Kuopion kaupungin 319 rakennustarkastaja Ilkka Korhosen piiltos t4.09.2015 $ Oikaisuvaatimuksen tekijii Provesta Oy (Y: 2365538-4)

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän Aikuispsykiatrian kokonaiskehittämishanke Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän loppuraportti Keski Suomen sairaanhoitopiiri 12.12.2008 Nikulainen Hannu, palveluasumiskoordinaattori Savolainen Tuula

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen.

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen. 260/2014 125 Ruskeasuon uudisrakennushankkeen valmistumisen vaikutukset yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian tuetun asumisen yksikön laajentumiseen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Päätösehdotus Yhteisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen 26.11.2015 Uuden toimintavan taustaa Kuntien vanhuspalvelukohteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 206. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 206. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1287/2016 10.04.00 Kaupunginhallitus 118 4.4.2016 Valtuusto 56 25.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 72 25.5.2016 206 Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 25.05.2016 Sivu 1 / 1 1287/2016 10.04.00 Kaupunginhallitus 118 4.4.2016 Valtuusto 56 25.4.2016 72 Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Jouttimäki,

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso 19.3.2013 Paavo 1 Espoo ylitti aiesopimuksessa asetetun määrällisen tavoitteen - 125 asuntoa - 105:llä asunnolla.

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina 2012 2015 ja pilottikuntatyö 13.5.2013 ja 22.5.2013 Tuula Tiainen Raija Mansikkamäki Esa Nordling Kehittämishankkeen taustaa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Iisalmi Jussi Peltonen 20.11.2014 Kysymykset ryhmittäin: 1. Erityisryhmien ja palveluasumisen tarpeiden ja näkökulmien huomiointi maankäytön, kaavoituksen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot