ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTATIEDOT Tehdyt esitykset ja selvitykset Strategiat ja hankkeet Muut taustatiedot TARVE Hankkeelle määritellyt tarpeet Muut tarpeet TAVOITTEET NYKYTILANTEEN KUVAUS Erityisryhmien asumispalvelut tällä hetkellä UUSI TOIMINNALLINEN MALLI Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Käyttäjän erillishankinnat KAAVALLINEN TILANNE Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Vaihtoehtoiset rakennuspaikat UUDISRAKENNUS KUSTANNUKSET Investointi- ja rakennuskustannukset Perushankintojen kustannukset Liitännäispalveluiden kustannukset Käyttökustannukset HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN Aikataulu Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 14

3 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 3 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JÄRJESTÄMINEN KUOPION KESKUSTAAN, LAPINLINNA HANKESUUNNITELMA 1. JOHDANTO Kuopion kaupungin vuoden 2014 talousarviossa on perusturvan palvelualueen toimenpiteenä esitetty omana tuotantona toimivan asumispalveluyksikön perustamista osaksi erityisryhmien (aikuiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat) palveluvalikoimaa. Erityisryhmien asumispalveluja on tarkoitus uudistaa hallitulla siirtymisellä kevyempiin, taloudellisempiin ja asukkaiden tarpeet yksilöllisemmin huomioonottaviin palveluihin. Erityisesti mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden lisätarve korostuu laitospaikkojen purkamisen ja avohoitopainotteisuuden myötä. Asumisen laitosmaisuutta on vältettävä ja asukkaiden yksilöllisen tuen ja avun tarve on huomioitava. Asumisen tulee sijoittua taajamiin, palveluiden lähelle ja tavallisen asumisen joukkoon normaalin asumisen periaattein. Asuntojen suunnittelussa huomioidaan asuntojen käytön joustavuus ja muunneltavuus. Kaupunginjohtaja asetti hanketyöryhmän (Päätöspöytäkirja: Työryhmät 3 /2014). Työryhmään ovat kuuluneet: Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, pj Mikko Lankinen, va. tilahallintopäällikkö Anna-Maija Antikainen, osastonhoitaja Ulla Kuikka, sosiaalityöntekijä, työryhmän sihteeri Kokouksissa ovat olleet mukana myös: Hannu Harjunheimo, asuntotoimenjohtaja Anneli Hautsalo, hankesuunnitteluarkkitehti Riitta Koskinen, omaisten edustaja Mielenterveyskuntoutujien edustajia on kuultu Mielen ASKE -projektin kautta. 2. TAUSTATIEDOT 2.1 Tehdyt esitykset ja selvitykset Kuopion kaupunginvaltuutettujen aloite palvelukodista vaikeasti sairaille mielenterveyskuntoutujille (PeTe: lautakunnan lista ). (Liite 1) Kuopion kaupunki, Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut. Loppuraportti (kaupunginhallitus , pykälä 95) Raportin mukaan vuonna 2030 erityisryhmille tarvitaan 600 asumispaikkaa, joista vain 80 palveluasuntoa on yksityisten palveluntuottajien asumisyksiköissä ja 520

4 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 4 paikkaa on kaupungin omana tuotantona tai yksityisenä tuotantona kaupungin tarjoamissa tiloissa (sivu 8). (Liite 2) 2.2 Strategiat ja hankkeet Kuopio on mukana ympäristöministeriön (YM) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Mielen Aske - valtakunnallisessa pilottihankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuja. Hankkeen paikallisten työpajojen tuotoksena on saatu asiakaslähtöisiä kehittämisehdotuksia. Tässä hankesuunnitelmassa on otettu huomioon Mielen Aske -työryhmissä esille nousseita asumispalveluasiakkaiden ja asiakkaiden omaisten näkemyksiä. Kuopio on mukana ympäristöministeriön hajautetut palvelut ja liikkuva tuki - hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää asunto ensin periaatteen mukaisia kevyempiä asumisvaihtoehtoja ja tuen muotoja asiakkaiden omiin asuntoihin. Perusturvan- ja terveydenhuollon lautakunnassa on ollut esillä erityisryhmien asuminen ja sen kehittäminen Kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman 2013 mukaan:.. kotiin annettavissa asumisen tukipalveluissa selvitetään palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksia ja laajuutta. Tuottavuusohjelman edellyttämät supistukset ja vähennykset pyritään tekemään ostopalvelujen käyttöä vähentämällä (sivu 39). Kuopio allekirjoitti valtion eri ministeriöiden kanssa aiesopimukset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmiin vuosille ja (PAAVO I ja II). Näihin sopimuksiin liittyvissä hankkeissa oli tavoitteena tarjota asiakkaille yksilöllistä tuen tarvetta vastaavat asumismuodot. Asumiseen liittyvien palvelujen tulee vastata sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihdepalvelujen laatusuosituksia. Hallitusohjelman 2016 liitteeseen ( ) on kirjattu että työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE-työryhmän esitykset huomioiden. Työryhmä on ympäristöministeriössä asuntoministerin johdolla valmistellut uuden toimenpideohjelman vuosille Toimenpideohjelman pohjana on asunto ensin-periaate, jossa ymmärretään asunnon ensisijaisuus osana asiakkaan palvelukokonaisuuden rakentamista. Samalla uudistetaan palvelujärjestelmää asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Toimenpiteet on koottu kolmeksi kokonaisuudeksi: asunnottomuuden ennaltaehkäisy, asunnottomuuden uusiutumisen torjunta sekä kehittämistyö ja koordinointi. Eräänä toimenpiteenä on asumisen näkökulman huomioiminen SOTE-uudistuksen toteutuksessa sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistamistyössä. Myös MIELI-suunnitelman toteutumista ja monialaista työotetta tuetaan vahvistamalla asumis-, päihde- ja mielenterveyspalvelujen saumatonta yhteistyötä toiminnan eri tasoilla. Riskiryhmien siirtymistä laitoksista ja palveluista itsenäisempään asumiseen tuetaan. Asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä huomioidaan mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautisia asumispalveluita sekä päihdehuollon laitoshoitoa koskeva Valviran valtakunnallinen valvontaohjelma (Valvontaohjelma 5:2012) ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Asumista ja kuntoutusta,

5 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 5 mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus (STM julkaisu 2007:13). STM:n KASTE hankkeen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste) painopisteenä on että rakenteet ja palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kestävästi, palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan sekä riskiryhmien (mm. mielenterveyskuntoutujat) mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan (stm.fi/kaste) 2.3 Muut taustatiedot Sairaalapaikkojen vähentyminen ja sairaalahoitojaksojen oleellinen lyhentyminen viime vuosina on lisännyt avohoitoon runsaasti kotiin annettavan tuen tarvetta. Sairaalahoidon jälkeen asiakkaan asumiskyky ja sairauden tuomat rajoitukset edellyttävät laajaa ja yksilöllisesti suunniteltua palveluvalikoimaa ja mm. harkittuja asumisratkaisuja. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarveselvitys käynnistyy yleensä sairaalassa tai avohoidossa, kun jo toimintakyvyltään erittäin huonokuntoinen henkilö toimitetaan avun piiriin. Usein vauhdittajina ovat häiriöilmoitukset vuokranantajilta tai häätö. Laitosolosuhteissa asumiskyvyn arviointi on haasteellista ja näyttäytyy lyhyillä hoitojaksoilla helposti huonompana mitä se todellisuudessa on. Liian tuettuun asumisympäristöön sijoitettu asukas mukautuu nopeasti tarjotun avun määrään ja hänen on vaikeaa siirtyä itsenäisempään asumiseen, vaikka asumiskykyä olisikin. Asumiskyvyn arviointiin ja oikean asumisratkaisun suunniteluun tarvitaan asiantuntijoita, kodinomaiset olosuhteet ja normaali elinympäristö. Tähän perustuen hanketyöryhmä esittää lyhytaikaisen palveluasumisen yksikön perustamista osana erityisryhmien asumispalvelun kokonaisuutta, jolloin asukkaan asumiskyky ja tuentarve voidaan selvittää realistisesti. Ostopalveluina tuotettu erityisryhmien ympärivuorokautinen palveluasuminen on toteutunut ympäristökunnissa tai vielä kauempana sijaitsevissa hoito- ja palvelukodeissa. Palvelua tarvitsevien määrä lisääntyy vuosittain ja kustannukset kasvavat. Sijoitukset kestävät vuosia, eikä kevyempään palveluun siirtyminen usein mahdollistu, koska yksiköt ovat laitosmaisia ja toimintakulttuuri laitostaa asukkaan helposti. Palvelun laadun arviointi on tässä tilanteessa vaikeaa, eikä toivottua asukkaan kuntoutumista ja sen myötä asukasvaihtoa ole tapahtunut. 3. TARVE 3.1 Hankkeelle määritellyt tarpeet Omana tuotantona toteutettavan palvelun ja ostopalvelun vääristyneen suhteen oikaiseminen on tärkeää laadunvalvonnan ja taloudellisten vaikutusten seurannan turvaamiseksi. Verkostoselvityksen mukaan vuoteen 2030 mennessä erityisryhmien asumispalveluiden asiakasmäärä nousee nykyisestä noin 400:sta 600:aan. Kasvun ennustetaan johtuvan korkeasta sairastavuudesta, mielenterveys- ja/tai päihdesyistä johtuvasta syrjäytymisestä sekä yhteiskunnan erilaisten tilanteiden, esim. köyhyys ja huono-osaisuus, lisääntymisestä.

6 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 6 Tällä hetkellä Kuopion kaupungin alueiden ulkopuolelle on sijoitettuna noin 130 asiakasta. Näistä osa on Nilsiän ja Maaningan (Siilisetin) aikanaan sijoittamia. Nykyisin voimassaolevan erityisryhmien palveluasumisen ja tukiasumisen kilpailutuksen ( ) sopimusten ulkopuolisilta tuottajilta ostetaan noin 100 paikkaa. Asiakasmäärä lisääntyy jatkuvasti, asiakkaat tarvitsevat entistä raskaampia tukipalveluja ja palvelujen hinnat nousevat vuosittain, joten kaupungin kustannukset ovat nousseet samassa suhteessa. Vuonna 2014 palveluja ostettiin vajaalla eurolla. Asiakasmaksujen tuotot tällä asiakasryhmällä ovat pienet, sillä asiakaskunnasta suuri osa on ilman työeläkettä pelkkien Kelan eläkkeiden tai sosiaalitoimen toimeentulotuen varassa. Kaupungin oma asumispalvelu edellyttää sellaisia rakenteita, jotka palvelevat myös niitä mielenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsevat esim. puhelinkontaktia virka-ajan ulkopuolella, mutta eivät varsinaista akuuttihoitoa. Tällä palvelulla vähennetään mm. hälytyskeskuksen puhelujen määrää. 3.2 Muut tarpeet Palveluseteli Palvelusetelin käyttöönotto vaatii sen, että asiakkaalla on mahdollisuus valita kaupungin ja yksityisen palveluntuottajan välitä. Koska Kuopiossa ei tätä mahdollisuutta ole ollut (kaupungin oman palvelutuotannon puute), ei palveluseteliä ole voitu ottaa käyttöön. Sijainnin merkitys Suurin osa Kuopiossa sijaitsevista erityisryhmien asumispalveluista tuotetaan ruutukaavan ulkopuolella lähiöissä. Asiakkaat tarvitsevat yleensä paljon erilaisia palveluja. Liikkuminen lähiöistä tai toisista kunnista tuottaa vaikeuksia, koska asiakkaiden taloudellinen tilanne on heikko ja heillä on usein psyykkisistä syistä johtuvia toimintakyvyn häiriöitä ja suuria ongelmia liikkua yleisissä liikennevälineissä (mm. pelko-, ahdistus- ja paniikkihäiriötilat). Keskustassa sijaitseva asunto antaisi mahdollisuuden osallistua asunnon ulkopuoliseen normaaliin elämään ilman, että sairaan stigma tuottaisi kielteistä huomiota. 4. TAVOITTEET Asukkaiden tarpeet huomioonottava asuintalo rakennetaan ruutukaavaalueelle. n tavoitteena on löytää ratkaisuja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen järjestämiseksi Kuopion kaupungin omana toimintana nykyisen pääosin ostopalveluna tuotetun asumispalvelun rinnalle. Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksessä on lähdetty tavoitteesta, jossa palvelutarpeesta 30 % on kaupungin omaa tuotantoa ja loput ostopalvelua. Lähtökohtana on, että suunniteltavassa asuintalossa asuu riittävän suuri määrä eriasteisesti tuettavia asukkaita, joka mahdollistaa henkilöstön taloudellisen käytön sekä asianmukaisen henkilöstömitoituksen.

7 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 7 Asuntokokonaisuus sisältää tehostelun palvelun asuntoja sekä asuntoja, joihin tarjotaan asukkaan tarvitsemat tukipalvelut. Osa asunnoista on normaaleja vuokraasuntoja, koska ARA ei rahoita suuria erityisryhmille suunnattuja asuntoyksiköitä. Asuinkerrostalo, jossa mielenterveyskuntoutujien asunnot sijoittuvat muiden vuokraasuntojen joukkoon, on ARAn näkökulmasta hyvä ratkaisu. Periaatteena on, että palvelut järjestetään asukkaan tarpeen mukaan suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä niin, että tehostetun palvelun piirissä olevat asunnot sijaitsevat yhtenä kokonaisuutena ja tukiasunnot sijoittuvat kiinteistössä hajautetusti. Asumispalveluun liitetään kuntouttavalla työotteella toteutetut palvelut henkilöstön tuottamina ja esim. järjestöjen ylläpitäminä (esim. Klubitalotoiminta). Palvelujen arviointi ja kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa. Oikein kohdennettu asumispalvelu säästää resurssia ennaltaehkäisevään kotikuntoutustyöhön, jossa yksilöä tai perhettä autetaan konkreettisesti selviytymään omassa asunnossaan, eikä muodostu laitostavaa ja säilyttävää asumispalvelukulttuuria, kuten on vaarana, jos asukkaat sijoitetaan kauas erillisiin hoivayksiköihin vailla mahdollisuuksia kuntoutua takaisin itsenäiseen asumiseen Yhteensä n. 40 asunnon kokonaisuus sisältää normaalivarusteisia vuokra-asuntoja ympärivuorokautisella tuella, päiväaikaisella tuella ja tarpeenmukaisella mahdollisimman lyhytkestoisella tuella. Tarkoituksena on, että tuki ohjautuu asukkaan luo, eikä asukas tuen luo. 5. NYKYTILANTEEN KUVAUS 5.1 Erityisryhmien asumispalvelut tällä hetkellä Erityisryhmien (päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja asunnottomat) asumista kaupunki järjestää omana toimintana yhteisöissä vain 19 asukkaalle (Maaningan Mäntykoti 12 paikkaa ja Kolmisopen Kotilo 7 paikkaa) ja ostaa sitä ulkopuolisilta palveluntuottajilta (yritykset ja yhdistykset) 433 paikkaa (elokuun 2015 tilanne). Sijoitetuista on yli 65 -vuotiaita 107 henkilöä. Valtaosa sijoitetuista on ollut ko. palvelussa vuosien ajan ja heidän toimintakykynsä on pysynyt lähes ennallaan. Varsinkin tehostettuun asumispalveluun sijoitetuilla on tapahtunut laitostumista ja tavoitteellinen kuntoutuminen itsenäisempään asuntoon on onnistunut vain harvan kohdalla. Somaattinen sairastavuus ja mm. muisti- ja liikuntaongelmat ovat yleisiä. Tämänhetkinen kilpailutettu puitesopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Tehdyssä kilpailutuksissa osa tehostetun asumisen ja palveluasumisen paikoista jäi valitsematta tuottajiksi, mutta asukkaita ei ole pystytty siirtämään kilpailutuksen piirissä oleville paikoille tarjonnan puutteen vuoksi. Ostopalvelut: Sosiaalihuoltolain mukaista erityisryhmien asumista ostetaan ERAP -määrärahalla vuosittain vajaalla 8 miljoonalla eurolla. Palveluja ostetaan raskaimpana ympärivuorokautisena tehostettuna palveluna 90 asukkaalle. Päiväaikaista tukea tarjoavaa tukiasumista ostetaan noin 149 asukkaalle. Kevyintä tukiasumista tuntihinnoilla ostetaan 193 asukkaalle, joista hajautetuissa normaaliasunnoissa asuu 67 asukasta.

8 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 8 Tehostettua asumispalvelua ostetaan pääosin Kuopion alueen ulkopuolelta; Leppävirralta, Pieksämäeltä, Rautalammilta, Pielavedeltä, Lapinlahdelta, Nurmeksesta. Omat palvelut: Kuopion kaupungin alueella tuotetaan sosiaalitoimen kuntoutusohjaajan avulla asumista naisten 7 asunnon yksikössä Kotilossa. Asunnot ovat pieniä yksiöitä, jotka Niiralan Kulma rakensi Kolmisoppeen radan ja moottoritien väliselle joutomaalle. Maaningan kunnan sosiaalipalvelut Kuopio tuotti jo ennen kuntaliitosta. Maaningalla on 12 -paikkainen Mäntykodin asuinyhteisö. Siellä asuu ikääntyneitä, myös liikuntaesteisiä henkilöitä, sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Heille tuotetaan kahden työntekijän voimin palvelua päiväsaikaan. Lisäpalveluina ostetaan lääkkeiden jakelua iltaisin sekä yöpartiopalvelua. Kuopion psykiatrian keskuksen kuntoutusohjaajat tarjoavat kotiin annettavana kuntouttavana palveluna virka-aikana tukea n.150 erikoissairaanhoidon hoitovastuulla olevalle mielenterveysasiakkaalle. Näissä on myös perheellisiä, alaikäisten lasten huoltajia. Perusturvan erityisasumisessa työskentelee neljä asumisen ohjaajaa, jotka tuottavat virka-aikana kotikäyntejä asukkaiden omiin asuntoihin ympäri kaupunkia. Näiden palvelujen piirissä on noin 100 asiakasta. 6. UUSI TOIMINNALLINEN MALLI 6.1 Uuden toiminnallisen mallin kuvaus Mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarve tulee esille useissa eri toimipisteissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Uuden mallin mukaan tuettua asumista saa lähellä muita asukkaan tarvitsemia palveluja ja kiinteässä yhteydessä eri toimijoiden kanssa asukkaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Palvelun tarpeen arviointi tapahtuu oman henkilöstön toimesta laadukkaasti ja nopeasti reagoiden niin, että vältytään turhilta siirroilta palveluspisteestä toiseen. Asukkaat ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisia. Erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveyttä edistäviin ratkaisuihin tilojen suunnittelussa. Henkilökunta ohjaa asukkaita huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja tarjoaa viihtyisät ja turvalliset asumisolosuhteet. Henkilöstö osallistuu yksilöiden ja asuinkerrosten yhteisöjen toimintaan kuntouttavalla työotteella. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva toiminta voi pitää sisällään myös muualla asuvien asumispalveluasiakkaiden puhelinohjausta ja neuvontaa. Taloon suunnitellaan 15 tehostetun asumispalvelun asuntoa ja 12 tukiasuntoa. Loput asunnoista ovat normaaleja vuokra-asuntoja kuopiolaisille. Tavoitteena on tuottaa asuinympäristö, jossa asukkaat viihtyvät ja joka koetaan terveeksi, turvalliseksi ja yhteisölliseksi. Rakennuksen elinkaariedullisuus huomioidaan siten että tässä vaiheessa yhteiseksi toimintatilaksi ja henkilöstön tilaksi suunnitellaan erilliset asunnot, jotka tarvittaessa voidaan ottaa tavalliseen asumiskäyttöön.

9 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 9 Vuokra- ja palveluasumiseen käytettävien tilojen toteuttamista on valmisteltu Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Hankkeelle haetaan ARA:n avustusta ja korkotukilainaa. 6.2 Tila- ja henkilöstömitoitus tilojen osalta Asuntojen tulee olla noin m2 parvekkeellisia yksiötä/kaksioita. Kaksiossa voi tarvittaessa asua pariskunta. Yhteistilaa pitää olla erilaisiin toimintoihin: vapaa-ajan vietto, yhteisöllinen kokoontuminen ja viriketoiminta. Lisäksi tarvitaan yhteiset saunatilat, varastotilaa jokaista asuntoa kohden sekä yhteistä varastotilaa, esim. polkupyöriä, ulkoiluvälineitä yms. varten. Henkilöstömitoitukseksi on suunniteltu tehostetussa asumispalvelussa yksi työntekijä yhtä asukasta kohti (työ kolmessa vuorossa läpi viikon). Tuetun asumisen palveluun on suunniteltu kahden työntekijän virka-aikainen työpanos. Viikonloppuisin, iltaisin ja öisin tehostetun palveluasumisen henkilökunta on käytettävissä myös tuetun asumisen asukkaille. Työntekijöiden käytössä on yksi erillinen asunto, joka voidaan tarvittaessa palauttaa tavalliseksi asunnoksi. 6.3 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu Kaikki suunnitellut m2 suuruiset yksiöt/kaksiot ovat esteettömiä, viihtyisiä ja paloturvallisuusmääräykset täyttäviä normaaliasumiseen tarkoitettuja ja varusteltuja asuntoja. Asuntojen suunnittelussa otetaan huomioon mielenterveyttä edistävät ratkaisut esim. värimaailma ja hyödynnetään asukkaiden tueksi kehitettävät ympäristölliset ja tekniset innovaatiot. Kahteen alimpaan asuinkerrokseen sijoittuvat yhteinen olohuone- ja ruokailutila sekä tehostetusti tuettua asumista varten 15 asuntoa. Tukiasumisen asunnot ja normaalit vuokra-asunnot sijoittuvat talon muihin kerroksiin. Varasto- ja paikoitustilat sijaitsevat talon pohjakerroksessa. Työntekijöiden toimisto- ja sosiaalitilat sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen. Henkilöstön tila varustetaan tarvittavilla toimistokalusteilla ja ATK-yhteyksillä. Lisäksi hankitaan lukittava lääkekappi ja turvahälytinjärjestelmä. Liite 3: Tilaohjelma tilaryhmittäin 6.4 Käyttäjän erillishankinnat Käyttäjän erillishankintaan kuluvat henkilökunnan tilojen irtokalusteet, varusteet ja laitteet sekä henkilökunnan turvahälytysjärjestelmä. 7. KAAVALLINEN TILANNE 7.1 Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti Hankkeelle soveltuvaa rakennuspaikkaa kartoitettaessa lähtökohtana on ollut, että rakennuksen tulee sijaita keskusta-alueella (ks. perustelut kohta 3.2 sekä valtuustoaloite, liite 1).

10 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 10 Kasarmikatu 6:ssa sijaitsee kaupungin omistama 2-kerroksinen kiinteistö, joka on rakennettu v ja jossa tällä hetkellä toimii kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta. Kiinteistö on nykyiselle toiminnalle huonosti soveltuva, koska se ei ole esteetön. Kiinteistössä on todettu sisäilmaongelmia ja sen jatkokäyttö edellyttäisi laajamittaista korjausta. Toimintojen siirtäminen pysyvästi pois rakennuksesta toimintaan paremmin soveltuviin tiloihin on parhaillaan suunnitteluvaiheessa ja siirto tullaan tekemään vuoden 2016 aikana tämän hankkeen etenemisaikataulusta riippumatta. Tontti vaatii kaavamuutoksen, sillä nykyinen kaava vuodelta 1975 ei salli ympäröivän rakennuskannan korkeuden mukaista asuinrakentamista. Voimassa olevassa kaavassa tontti on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi AL² ja suurin sallittu kerrosluku on 2. Liite 4: Ote ajantasa-asemakaavasta Liite 5-6: Kuvia Kasarmikatu 6:n nykytilanteesta Kaavamuutos on vuoden 2015 kaavoitusohjelmassa ja kaavoittajan kanssa on käyty neuvotteluja kaavoitusprosessin etenemisestä. Hankesuunnitteluvaiheessa konsultti on laatinut tilaohjelman pohjalta useita massoitteluvaihtoehtoja ja niiden soveltumisesta kaupunkikuvaan on pyydetty alustavia kannanottoja rakennusvalvonnalta ja kaupunkikuvatyöryhmältä. Tältä pohjalta on tarkennettu rakennuksen kokonaisasuntomäärää. Kaavatyö käynnistyy hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2015 ja tavoiteaikataulu on, että kaava on lainvoimainen 10/ Vaihtoehtoiset rakennuspaikat Hankesuunnitteluvaiheen aikana tehdyssä kartoituksessa keskustan alueelta ei ole löytynyt muita erityisryhmien asumispalveluhankkeen toteuttamiseen soveltuvia tontteja. Hankkeen toteuttaminen keskusta-alueen ulkopuolelle ei puolestaan toteuta hankkeelle asetettuja tavoitteita 8. UUDISRAKENNUS Hankkeen toteutusta Kasarmikatu 6:een on valmisteltu hankesuunnitelmassa määritellyn sisällön (tilaohjelma ja toimintaan liittyvät erityispiirteet) mukaisesti. Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Tilakeskus tulee kohteen valmistuttua välivuokraamaan tehostettuun palveluasumiseen ja tukiasumiseen osoitetut asunnot sekä henkilökunnalle ja asukkaiden yhteisölliselle toiminnalle tarvittavat tilat ja vuokraamaan ne edelleen palvelualueen käyttöön. Loput asunnot Niiralan Kulma Oy vuokraa ns. normaaleina vuokra-asuntoina. Kohde suunnitellaan ympäröiviin asuinrakennuksiin ja kaupunkikuvaan soveltuvaksi asuinkerrostaloksi, jonka esteettömät asunnot soveltuvat kaikkien käyttäjäryhmien tarpeisiin. Kohteesta on hankesuunnitteluvaiheessa laadittu alustavia luonnoksia. Suunnittelu jatkuu kaavoitusvaiheessa kaavan havainneaineiston laadinnalla ja hankkeen

11 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 11 edetessä varsinaisella rakennussuunnittelulla. Näiden vaiheiden suunnittelutyön tilaa hankkeen toteuttaja. 9. KUSTANNUKSET 9.1 Investointi- ja rakennuskustannukset Tämän hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat n. 4,7 milj. euroa (alv 0%). Investointikustannuksista vastaa hankkeen toteuttava vuokrataloyhtiö. 9.2 Perushankintojen kustannukset Käyttäjän hankintoihin kuuluvat asukkaiden yhteisten tilojen ja henkilökunnan toimistotilan kalustus sekä atk-laitteet ja henkilöturvajärjestelmä. 9.3 Liitännäispalveluiden kustannukset Vartiointipalveluiden kustannukset erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 9.4 Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) Vuokrakustannukset tehostetun asumispalvelun asuntojen osalta ovat 11,9 /m² ja tukiasuntojen osalta 12,9 /m². Vuokrakustannukset vuodessa ovat tehostetun asumispalvelun asuntojen osalta ja tukiasuntojen osalta Kustannukset sisältävät asuintilojen, palvelutilojen- liikennetilojen ja yhteisten tilojen sekä autohallin kustannukset. Erillinen liite 7: Vuokra-arviot tukityypeittäin Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset) Asukkaiden tukipalvelut tuotetaan kaupungin oman henkilökunnan toimesta ympäri vuorokauden 14 terveyden- ja sosiaalialan koulutettujen työntekijöiden tekemänä. Henkilöstön palkkaukseen varataan /vuosi. Kyseinen palkkasumma säästyy kun tehostettua asumispalvelua ostopalveluna vähennetään 18 ostopalvelupaikalla. Jos psykiatrisen laitoshoidon hoitopäiviä pystytään vähentämää tarjoamalla tarpeenmukaista asumisen tukea avohoidossa, palkkamenoon tarvittava säästö kertyy jo kolmen vuotuisen sairaalapaikan kustannuksista. Vuonna 2013 hoidettiin mielenterveyssyistä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla (KYS) ainakin kerran 879 potilasta (11,4% kaikista mt-potilasta). Yhteensä kertyi 1373 vuodeosastojaksoa ja keskimääräiseksi hoitojakson hinnaksi tuli /jakso. Vuosikustannus yhteensä Vuonna 2014 ostopalveluissa on tehostetun palveluasumisen keskimääräinen hinta ollut 3143 /kk, palveluasumisessa 2162 /kk ja tukiasumisessa 747 /kk. Hankkeen mukaisen asumisen (15 tehostettua ja 12 tukiasumista) ostaminen palveluntuottajilta on maksanut vuonna 2014 keskimäärin /vuosi. Kalleimmilla hinnoilla jopa / vuosi (tehostettu 4087 /kk ja tukiasuminen 1807 /kk). Asukkaiden

12 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 12 sijoittamiseen ostopalveluihin, seurantaan, valvontaan ja laskutuksiin on kaupungilla palkattuna omaa henkilökuntaa. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon laitospaikan hinta on keskimäärin /vuosi. 10. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 10.1 Aikataulu Kasarmikatu 6:n kaavatyö voidaan käynnistää, kun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Alustava arvio käynnistymisestä on 10/2015. Kaava valmistuu noin vuodessa siitä kun vireilletulo tapahtuu eli 10/2016. Hankkeen rakennussuunnittelun aikataulu kytkeytyy kaavaprosessin etenemiseen. Mikäli kaavasta ei valiteta, tontilla olevan rakennuksen voi purkaa ja uudisrakennushankkeen käynnistää syksyllä Kohde olisi tällöin valmis kesällä 2018, jolloin toiminta kohteessa voi alkaa Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät Mielenterveyskuntoutujien tehostettuun palveluasumiseen ja tuettuun asumisen tarvitaan vuoteen 2030 mennessä useita satoja paikkoja. Jos tässä esitetty hanke viivästyy tai jää toteutumatta, lisääntyvät erityisryhmille tehtävät asumispalvelujen ostot eurotasolla ja pitkittyneet laitoshoidot erikoissairaanhoidossa tulevat kalliiksi Kuopion kaupungille. 11. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS Hanketyöryhmä esittää, että Kuopion kaupungin erityisryhmien asumispalveluiden strategisten linjausten mukaan ja vastauksena valtuustoaloitteeseen palvelurakennevinoumaa korjataan niin että Kuopion ruutukaava-alueelle, Kasarminkatu 6 tontille, rakennetaan asuinkerrostalo, johon järjestetään mielenterveyskuntoutujien tehostettua ja tuettua asumista asuntoa Kuopion kaupungin omana toimintana. Tarvittavan henkilöstön kaupunki palkkaa itse ja sopii päivätoiminnan järjestämisestä asukkaille kolmannen sektorin kanssa (esim: Turvalinkki ry:n ylläpitämässä mielenterveyskuntoutujien Klubitalossa). Asumispalveluun palkattava henkilöstö tekee jaksotyötä, ja ympäri vuorokauden toimivat tukipalvelut asukkaille, mm. puhelintuki ympäristössä asuville mielenterveyskuntoutujille, voidaan toteuttaa. Hanketyöryhmä on suunnittelussaan huomioinut hankkeen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Hanketta on arvioitu Mielen ASKE -projektin työpajoissa, jonka pilottikuntana Kuopion kaupunki toimii. ARAN ja Ympäristöministeriön edustajat ovat suhtautuneet myönteisesti asumisratkaisuihin, joita mielenterveyskuntoutujille on tässä hankesuunnitelmassa esitetty. Erityisesti kannatettavaa on hankkeessa esitetty rakennuksen sijainti lähellä keskustan palveluja sekä tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lisäksi kuntouttavien päivätoimintapalveluiden

13 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 13 mahdollisuus rakennettavan talon välittömässä läheisyydessä ovat herättäneet kiinnostusta ja lupauksen osallistua kohteen rahoitukseen (ARA). Tavoitteeseen 30% kaupungin omana tuotantona toteutettavasta erityisryhmien asumispalvelusta tämä hanke, 27 asumispaikkaa, toimii hyvänä alkuna, koska tavoitteena vuoteen 2030 mennessä on saada 300 tuetun asumisen lisäpaikkaa. Koska toteutuessaan hanke vastaa vain pieneen osaan arvioidusta kokonaistarpeesta, hanketyöryhmä esittää että jatkosuunnitelmat asumispalvelupaikkojen tarpeellisen määrän saamiseksi kaupungin omana toimintana tai yhdistysten/yritysten tuottamana kaupungin tiloissa, käynnistetään välittömästi. LÄHTEET STM:n julkaisuja 2007:13, Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus. STM, Kaste-hanke, 2012, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Valvira:n valvontaohjelma 5:2012, Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito. Valtakunnallinen valvontaohjelma Karlsson, Irma, Varkauden kaupunki, Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen kustannusvaikuttavuuden selvitys. Kettunen, A. Laine J. Pehkonen-Elmi,T. Törmä, S. Tuokkola, K. Huotari, K. Ympäristöministeriön raportteja 20:2015. Kustannussäästöjä asumisratkaisuja keventämällä? Mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisujen kustannusselvitys. Keinänen, M FCG. Hoitoketjujen kuvaaminen ja kokonaiskustannusten laskenta Kuopion asukkaiden terveydenhuollossa. Kuopion kaupungin mielenterveyspotilaiden hoito. Salo, M. Kallinen, M Mielenterveyden keskusliitto. Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien tila ja tulevaisuus. Hallitusohjelma: 015_LIITE_yhdistetty.pdf/ff5e74fe e9-861e-edf8b39d05d3 Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE): etty_ pdf

14 Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut LIITTEET Liite 1 Valtuustoaloite : Palvelukoti vaikeasti sairaille mielenterveyskuntoutujille Liite 2 Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, Loppuraportti , s.8 Liite 3 Tilaohjelma Liite 4 Ote ajantasa-asemakaavasta Liite 5-6 Valokuvia Kasarmikatu 6:n nykytilanteesta Erillinen liite 7 Niiralan Kulma Oy:n vuokra-arvio tukityypeittäin

15

16

17 Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys, asumispalvelut ja sairaalapalvelut Asumispalveluiden paikkamäärät kootusti 2012 ja ASUMISPALVELUIDEN PAIKKAMÄÄRÄT Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Palvelu-asuminen Tuettu asuminen Tilapäinen asumispalvelu Yhteensä Vanhukset yks. palveluntuottajat muu tuotanto Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat yks. palveluntuottajat muu tuotanto Kehitysvammaiset yks. palveluntuottajat muu tuotanto Vammaiset (vain yks. palveluntuottajat) Yhteensä ASUMISPALVELUIDEN PAIKKATARVEARVIOT Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Palvelu-asuminen Tuettu asuminen vanhuksilla esim. elämänkaaritalo Tilapäinen asumispalvelu Yhteensä Vanhukset yks. palveluntuottajat muu tuotanto (oma tuotanto tai yksityinen tuotanto kaupungin tarjoamissa tiloissa) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat yks. palveluntuottajat muu tuotanto (oma tuotanto tai yksityinen tuotanto kaupungin tarjoamissa tiloissa) Kehitysvammaiset yks. palveluntuottajat muu tuotanto (oma tuotanto tai yksityinen tuotanto kaupungin tarjoamissa tiloissa) Vammaiset Yhteensä

18 TILAOHJELMA, sivu 1 LAPINLINNA_tilaohjelma_ xlsx "LAPINLINNA", MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMINEN Anna-Maija Antikainen, Ulla Kuikka, Anneli Hautsalo, Liisa Kaksonen huonetila pintaala henk. määrä toiminnat toiminta-aika laitteet ja varusteet muuta huom: erityisvaatimuksia/ huomautuksia 1. tehostettu palveluasuminen Oma kokonaisuus, esim. alimmat kerrokset sprinklaus 15 pientä kaksiota a 38 m2 Yhteinen olohuonetila+ keittiö yhteiseen käyttöön valvottu ympärivuorokautinen asuminen 25 n vapaa-ajanvietto, tv ja radio, nettiyhteys, yhteiset ruokailut pienryhmissä 24h/7vrk norm. asunnon varustus, sisältää keittiövarustuksen norm. kotikalusteet, jakelukeittiövarusteet (laitostiskikone yms.) Kodinhoitotila 7 n. 3 asukkaiden pyykinpesutila Henkilökunnan toimistotila 25 6 toimistotyö, lääkkeiden jako sosiaaliset tilat xwc, pukukaappeja, suihku Siivoustila 3 2 sis. pesu- ja kuivauskoneen pesukone ja kuivausrumpu toimistokalustus, 2 työpistettä, lukolliset lääkekaapit 2. Tuettu asuminen sprinklaus 12 kaksiota a 38 m tuettu asuminen virka-aika norm. asunnon varustus, sisältää keittiövarustuksen

19 TILAOHJELMA, sivu 2 LAPINLINNA_tilaohjelma_ xlsx Yhteinen olohuonetila+ keittiö yhteiseen käyttöön 25 n. 10 vapaa-ajanvietto, tv ja radio, nettiyhteys norm. kotikalusteet Kodinhoitotila 7 n. 3 asukkaiden pyykinpesutila pesukone ja kuivausrumpu Siivoustila 2 siivouskomerovarustus Yhteiset tilat Yhteiset saunatilat: pukuhuone, wc, pesuhuone, löylyhuone Huoneistokohtaiset varastot a 2 m2 54 VSS lenkkisauna + saunavuorot Yhteiset varastotilat esim ulkoiluvälineet, polkupyörät 20 Kiinteistöhuollon tila 6 Ulkovarasto 15 ulkokalusteet Yhteensä ,1 br-m2 autopaikat kaavan mukaisesti

20

21

22

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KASARMIKATU 6 (työnumero 362, asian:o 7399/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.11.2015 KASARMIKATU 6

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Ympliristii- ja rakennuslautakunta

Kuopion kaupunki Ympliristii- ja rakennuslautakunta Kuopion kaupunki Ympliristii- ja rakennuslautakunta rakennusvalvonta@kuopio. fi Kuopion kaupungin 319 rakennustarkastaja Ilkka Korhosen piiltos t4.09.2015 $ Oikaisuvaatimuksen tekijii Provesta Oy (Y: 2365538-4)

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen hankinnan valmistelu 1.1.2017 alkaen Erityisryhmien asumispalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4322/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4322/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) 111 Asianro 4322/05.17.00/2014 Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen hankinnan valmistelu 1.1.2017 alkaen Kuntoutusjohtaja

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2j016 1 (1) Kaupunginhallitus Asianro 2008/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2j016 1 (1) Kaupunginhallitus Asianro 2008/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2j016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 54 16.6.2015 48 Asianro 2008/05.17.01/2015 Vaalijalan laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asumisen ja päivätoiminnan järjestämisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 2(7) SISÄLLYS 1. Johdanto...... 3 2 Kunnan omat asumispalvelut........3 3. Kaupungin ostamat asumispalvelut......6

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella T A M P E R E E N K A U P U N K I Kriisiasuminen Tampereella Kriisiasumispalvelut ovat yhteisiä kaikille asunnottomille tuen tarpeen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013

Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013 Kuopio, asumisen päivät 9.4.2013 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Kuopion asumisen päivät 9.4.2013 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Päihde- ja mielenterveyspalvelujen hankinta 2012 - kaupungin oma

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 5

Perusturvalautakunta liite nro 5 KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Äänekoski 992 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Asumispalveluiden kuntouttavuudesta valtakunnan tasolla. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Asumispalveluiden kuntouttavuudesta valtakunnan tasolla. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asumispalveluiden kuntouttavuudesta valtakunnan tasolla Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 25.3.2014 1 Asumispalveluiden ja mielenterveyskuntoutuksen yhteyksistä Ennen

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry tukea ja kuntoutusta vuodesta 1985 Yhteistyön merkitys asumis ja kuntoutuspalveluiden järjestämisessä Toiminnanjohtaja Timo Haapoja www.epsospsyk.fi Etelä

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Rovaniemi 27.8.2015 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ohjelmaa (Kehas) koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän Aikuispsykiatrian kokonaiskehittämishanke Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän loppuraportti Keski Suomen sairaanhoitopiiri 12.12.2008 Nikulainen Hannu, palveluasumiskoordinaattori Savolainen Tuula

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) 492 V Stj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä HEL 2012-013808 T 00 00 03 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sisällys 1 Yleistä kunnallisesta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tervetuloa tutustumaan asumispalveluihimme! SOTEsi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan alueilla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen 28.02.2017 Sivu 1 / 1 896/2017 05.17.01 21 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Sanna Svahn, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Miehikkälän kunta tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Terveyskeskus:

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot