ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 10.11.2014 11.11.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika maanantai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi Asko Peuraniemi Simo Rahtu Heikki Salo Leena Saraste Hannele Simonen Miikka Keränen Raili Kerola Antti Jääskeläinen Kari Yliräisänen Pirkko Rytilahti kirkkoherra, pj varapj varajäsen (Jaakko Saranki) kirkkovaltuuston varapj (poistui :n 159 käsittelyn ajaksi) hallintojohtaja tiedotuspäällikkö (poistui :n 159 käsittelyn ajaksi) sihteeri Poissa Kimmo Niukkanen jäsen Jaakko Saranki jäsen Pirjo Pyhäjärvi kirkkovaltuuston pj 1 asia 140 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 182 Kirkkoherra Jouni Riipisen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Jouni Riipinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 141 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kimmo Niukkanen ja Asko Peuraniemi Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Rahtu ja Asko Peuraniemi

2 Kirkkoneuvosto asia 142 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään koulutussuunnitelma vuodelle 2015, palkanlaskijan irtisanoutuminen ja Raili Kerolan terveiset kirkolliskokouksesta Terttu Luoma-aho tiedustelee sairaalapastorin viran täyttämisestä 4 asia 143 Sivutoimiluvan jatkoanomus / Ruusu Tervaskanto Kirkkoneuvosto on myöntänyt kanttori Ruusu Tervaskannolle sivutoimiluvan ajalle äänenhuoltokurssin pitämiseksi Lapin Yliopiston musiikkiin perehtyville kasvatustieteen opiskelijoille Arvioitu työaika on noin 6 tuntia/viikko Ruusu Tervaskanto anoo sivutoimiluvalle jatkoa saakka KL 6:30 ( /1008) Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa Sivutoimiluvasta päättää työnantaja Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Ruusu Tervaskannolle sivutoimiluvan saakka anomuksen mukaisesti Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen Päätettiin, että sivutoimilupien hakemista varten laaditaan erillinen ohjeistus

3 Kirkkoneuvosto asia 144 Ilonlähde-kuoron matka Tromssaan Kanttori Ruusu Tervaskanto anoo kirkkoneuvostolta lupaa Ilonlähdekuoron matkalle Tromssaan Matkan nettokustannus on 2178 euroa Liitteenä esittely, matkaohjelma ja kustannuslaskelma (LIITE 1) Lisäksi esitetään, että matkan vetäjät Ruusu Tervaskanto ja Harriet Urponen tekevät matkan virkamatkana Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Ilonlähde-kuoron ulkomaanmatkaanomuksen ja nettokustannukset 2178 kirkkoneuvoston käyttövaroista Matkan omavastuuosuus on 52 euroa / kuorolainen Matka hyväksytään virkamatkana Ruusu Tervaskannolle ja Harriet Urposelle Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 6 asia 145 Ehdotus nimikkolähettisopimuksen purkamiseksi Julistustyön johtokunta Nimikkolähetti Riikka Gammelinin nimikkosopimuksen päättäminenrovaniemen seurakunnalla on toistaiseksi voimassa oleva nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa Riikka Gammelinin taloudellisesta tukemisesta vuosittain eurolla Riikka Gammelin on palannut Tansaniasta Suomeen kesällä 2014 eikä hänellä ole varmuutta palaamisesta lähetystyöhön Tansaniaan Ehdotus/LA Julistustyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Riikka Gammelinin nimikkosopimus SLS:n kanssa päätetään Julistustyön johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Riikka Gammelinin nimikkosopimus SLS:n kanssa päätetään Kirkkoneuvosto Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää julistustyön johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 146 Ehdotus uuden stipendiaattisopimuksen solmimiseksi Julistustyön johtokunta Suomen Lähetysseura on tiedustellut, voisiko Rovaniemen seurakunta solmia Lähetysseuran kanssa sopimuksen, jossa se sitoutuu kannattamaan thaimaalaista stipendiaattia Sutthipat Akkarananthapongia, joka opiskelee teologian maisterin tutkintoa Hongkongin luterilaisessa seminaarissa vuosina Hän tarvitsisi vielä kannattajaseurakunnan, jonka tukisumma olisi 6000 vuodessa Ehdotus/LA Julistustyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Rovaniemen seurakunta solmii Suomen Lähetysseuran kanssa stipendiaattisopimuksen, jolla se tukee Sutthipat Akkarananthapongin teologian maisterin opintoja Hongkongin luterilaisessa seminaarissa 6000 vuodessa ajalla Suomen Lähetysseuran sopimusehdotus, liite Julistustyön johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Rovaniemen seurakunta solmii Suomen Lähetysseuran kanssa stipendiaattisopimuksen, jolla se tukee Sutthipat Akkarananthapongin teologian maisterin opintoja Hongkongin luterilaisessa seminaarissa 6000 vuodessa ajalla Kirkkoneuvosto Suomen Lähetysseuran sopimusehdotus, (LIITE 2) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää julistustyön johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

5 Kirkkoneuvosto asia 147 Rovaniemen seurakunnan kaksi seurakuntapastorin virkaa alkaen Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kirkkoneuvoston pyynnöstä julistanut kaksi Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin virkaa haettavaksi mennessä Kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Timo Ellonen, Karita Kaukonen, Kaija-Liisa Keränen, Mikko Reijonen ja Tapani Varis Kaikki kiinnostuksensa ilmaisseet ovat Suomen evlutkirkon pappeja (LIITE 3) Tuomiokapituli pyytää Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostoa a) antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella kiinnostuksensa Rovaniemen seurakunnan kahteen seurakuntapastorin virkaan ilmaisseista Seurakuntaa pyydetään asettamaan lausunnossa vähintään kolme henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtäviin KL 6:11--- Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista --- b) ilmoittamaan, toivooko se, että viroissa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa KL 6:17 Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta Seurakunnan seurakuntapastorin koeajan määräämisestä päättää tuomiokapituli Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen ja hänen tehtävänsä tai asemansa huomattavasti muuttuvat ja viranhaltija itse on hakeutunut toiseen virkasuhteeseen, työnantaja voi määrätä koeajan noudatettavaksi uudessa virkasuhteessa --- Haastattelutyöryhmä: Terttu Lehtola, Heikki Salo, Hannele Simonen, Kari Yliräisänen ja Jouni Riipinen kokoontui kaksi kertaa Muistio liitteenä (LIITE 4, ei julkinen) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kahteen seurakuntapastorin virkaan seuraavaa järjestystä virka 1 Mikko Reijonen Karita Kaukonen Timo Ellonen virka 2 Karita Kaukonen Kaija-Liisa Keränen Timo Ellonen Kirkkoneuvosto toivoo, että viroissa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

6 Kirkkoneuvosto asia 148 Rovaniemen seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen (yhteinen seurakuntatyö) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Rovaniemen seurakunnan kappalaisen (yhteinen seurakuntatyö) viran haettavaksi mennessä Virkaa hakivat Timo Juhani Ellonen, Pentti Antero Kallioranta (perunut hakemuksensa ) Ilari Matias Kinnunen, Tuomo Kalervo Korteniemi, Sari Tuulikki Kuirinlahti ja Elina Maria Rask- Litendahl Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, päätös , (LIITE 5, ei julk) a) toteaa KJ 6:15 mukaisesti virkaa hakeneet kelpoisiksi hakemaan Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaa b) antaa hakijoista lausunnon c) lähettää hakemusasiakirjat Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuustolle KJ 6:16-20 mukaisia toimenpiteitä varten KJ 6:14-20 C Kirkkoherran vaali ja kappalaisen vaali ( /415/214) (LIITE 5b) Haastattelutyöryhmä: Terttu Lehtola, Heikki Salo, Hannele Simonen, Kari Yliräisänen ja Jouni Riipinen kokoontui kaksi kertaa Muistio liitteenä (LIITE 6, ei julkinen) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaan (yhteinen seurakuntatyö) valitaan kappalainen Ilari Kinnunen Asko Peuraniemi esitti mm Hannele Simosen kannattamana, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaan (yhteinen seurakuntatyö) valitaan rovasti Tuomo Korteniemi Asiasta äänestettiin Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys Ne, jotka olivat kirkkoherran päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Asko Peuraniemen esityksen kannalla, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä JAA -ääntä ja kahdeksan EI -ääntä Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen mukaan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Asko Peuraniemen esityksen ja kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaan (yhteinen seurakuntatyö) valitaan rovasti Tuomo Korteniemi Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä

7 Kirkkoneuvosto asia 149 Rovaniemen seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen (Keskikaupungin alue) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Rovaniemen seurakunnan kappalaisen (Keskikaupungin alue) viran haettavaksi mennessä Virkaa hakivat Timo Juhani Ellonen ja Sari Tuulikki Kuirinlahti Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, päätös , (LIITE 7, ei julk) a) toteaa KJ 6:15 mukaisesti virkaa hakeneet kelpoisiksi hakemaan Rovaniemen seurakunnan kappalaisen (Keskikaupungin alue) virkaa b) antaa hakijoista lausunnon c) lähettää pöytäkirjanotteen ja hakemusasiakirjat Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuustolle KJ 6:16-20 mukaisia toimenpiteitä varten KJ 6:14-20 C Kirkkoherran vaali ja kappalaisen vaali ( /415/214) (LIITE 5b) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaan (Keskikaupungin alue) valitaan pastori Sari Kuirinlahti Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

8 Kirkkoneuvosto asia 150 Hautainhoitorahaston hoitohinnat vuonna 2015 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Haudanhoitohintoja tulee korottaa vuodelle 2015 työvoima- ja materiaalikustannusten nousun verran sekä alikatteisuuden tasaamiseksi yhteensä noin 3 % Tämä tarkoittaa nurmihauta-alueella olevan yhden hautapaikan haudan hoitohinnassa 2 :n ja uurna- ja metsänpohjaalueella yhden hautapaikan haudan hoitohinnassa 1 :n korotusta yhdelle hoitokaudelle Reunakivellisien hautojen hoidon viedessä enemmän työvoimakustannuksia, 3 % lisäys tarkoittaa 3 :n korotusta yhden hautapaikan yhden hoitokauden hoidolle Yhden vuoden perennahoidossa 3 % lisäys tarkoittaa 1 :n korotusta Edellisvuosien mukaan 5 vuoden hoidoille vuosikerroin on 5,53 ja 10 vuoden hoidoille vuosikerroin on 12,58 Hinnat on pyöristetty tasasummiksi (Liite) Kukkaryhmien hintoja ei tarvitse korottaa, kun vähennetään eniten kustannuksia aiheuttavat lajikkeet eli kesäbegoniat ja mukulabegoniat Hautainhoitorahaston lisäpalvelujen hintoja tarkastettiin ja ne kattavat hankintakustannukset, eikä niitä näin ollen ole tarvetta korottaa Ainoastaan haudankunnostusmaksuun lisätään edellä mainittujen kustannusten nousun johdosta 3 %, jolloin se tarkoittaa 2 :n korotusta/kunnostus Ympäristöohjelmaan liittyen poistetaan hinnastosta lisäkynttilä eli halutessaan haudalle voi edelleen ostaa kynttilän sytytyksen, mutta ei lisäkynttilöitä Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä hautainhoitorahaston hautojen hoitoihin liittyvät muutokset sekä liitteen mukaiset hinnastot hoitokaudelle 2015 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti hyväksyä hautainhoitorahaston hautojen hoitoihin liittyvät muutokset sekä liitteen mukaiset hinnastot hoitokaudelle 2015 ja lähetti asian edelleen kirkkoneuvostolle Kirkkoneuvosto (LIITE 8) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan ehdotuksen Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

9 Kirkkoneuvosto asia 151 Hautapaikkamaksut vuonna 2015 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkolain muutoksen johdosta hautapaikkamaksut korotettiin lukien vastaamaan kirkkohallituksen ohjeistusta, jonka mukaan hautaustoimen todelliset bruttokustannuksista 80 % voi kattaa yhteisöverotuotoilla ja loput vähintään 20 % tulee kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä toimintatuotoilla Korotuksen jälkeen hinnat ovat olleet voimassa loppuvuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 ei tarkkoja vaikutuksia korotuksesta voida vielä muuta kuin arvioida Kuitenkin näyttäisi siltä, että hautapaikkamaksujen korotus on ollut aiheellinen ja vaikuttaisi vuositasolla noin verran Ennen kuin selkeät tulokset nykyisten hautapaikkamaksujen vaikutuksista yhdessä hautauspalvelumaksujen kanssa on saatu sekä ennen kuin nähdään yhteisöverotuottojen muuttumisen valtionavuksi vaikutus hautaustoimen tuloihin, ei hintoja koroteta Hautapaikkamaksut vuodelle 2015 ovat liitteessä Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2015 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2015 ja lähetti asian edelleen kirkkoneuvostolle Kirkkoneuvosto (LIITE 9) Kirkolliskokous on marraskuussa 2014 päättämässä hyväksyykö se yhteisövero-osuuden korvaamisen valtionavustuksella vuodesta 2016 lukien Mikäli näin tapahtuu, on syytä odottaa täsmällisempi selvitys arvio valtionosuuden vaikutuksesta hautapaikkamaksujen ja hautaamiseen liittyvien maksujen muodostumiseen ennen kuin hinnastoa muutetaan Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että voimaan astuneet hautapaikkamaksut pidetään voimassa vuoden 2015 Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

10 Kirkkoneuvosto asia 152 Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen Kirkkoneuvosto julisti kokouksessaan :n 122 kohdalla kiinteistöpäällikön viran haettavaksi kello 1500 mennessä Viranhakuilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä, Lapin Kansassa, työvoimahallinnon ja kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla kotisivuilla Samalla kirkkoneuvosto vahvisti kiinteistöpalvelupäällikön tehtävän vaativuuden vaativuusryhmän 602 mukaan ja määräsi peruspalkaksi 3094,32 euroa Viran työaika on yleistyöaika (38 h 15 min/vko) ja virkapaikka seurakuntakeskus Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 16 henkilöä 8 henkilöllä on viran pätevyysvaatimuksena oleva rakennusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto Viranhakijoista on tehty kooste (LIITE 10, ei julkinen), jossa hakijoilla olevat pätevyysvaatimuksen täyttävät rakennusalan ammattikorkeakoulututkinnot on merkitty yliviivauksella Hakijoista kutsuttiin haastatteluun kolme: Kalle Kenttälä, Jari Kärkäs ja Jaakko Varanka Haastattelut suoritettiin Haastattelun suorittivat hallintojohtaja Antti Jääskeläinen sekä kirkkoneuvoston nimeämät haastatteluryhmän jäsenet: Terttu Lehtola, Heikki Salo ja Hannele Simonen Haastatteluryhmä oli yksimielinen, että virkaan tulisi valita vt rakennuspäällikkö Kalle Kenttälä Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto nimittää kiinteistöpäällikön virkaan lähtien insinööri (AMK) Kalle Kenttälän Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

11 Kirkkoneuvosto asia 153 Kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävä ja sen hoitaminen Kiinteistöpalvelupäällikön tehtävä on päätetty lakkauttaa (kirkkovaltuusto ) Tehtävät on tarkoitus jakaa osittain hallintojohtajalle, kiinteistöpäällikölle ja kiinteistötoimen työnjohtajalle sekä yleishallinnossa työskentelevälle toimistosihteerille Rovaniemen seurakunnassa erillinen työnjohtajan tehtävä on tarpeen Kiinteistöpuolen henkilöstöllä (11 henkeä) on oltava riittävän osaava tiiminvetäjä ja kiinteistöpäällikön tulee keskittyä oman tehtävänkuvan mukaisiin tehtäviin Työnjohtajalle on mahdollista keskittää myös muita kiinteistötoimen erityistehtäviä kiinteistöpäällikön harkinnan mukaan Seurakunnassa on tarpeen järjestää vuoden 2015 alkupuolella myös työsuojelupäällikön tehtävät, koska tehtävää hoitanut talouspäällikkö jää eläkkeelle vuoden 2015 aikana Tämä on mahdollista sisällyttää työnjohtajan tehtäväkuvaan Pentti Puuroselta pyydetään siirtoon kirjallinen suostumus (LIITE 11, ei julkinen) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto vahvistaa kiinteistötoimen työnjohtajan tehtäväkuvan (LIITE 12) Tehtävää tarjotaan Pentti Puuroselle, jonka hoitama kiinteistöpalvelupäällikön virka lakkaa Tehtävänkuvaan lisätään myös työsuojelupäällikön tehtävät Tehtävän vaativuus on vaativuusryhmän 502 mukainen Pentti Puuronen hoitaa työnjohtajan tehtävää lukien vaativuusryhmän 601 mukaan, ns vanhana työntekijänä Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

12 Kirkkoneuvosto asia 154 Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimus Kirkkohallitus on määrännyt, että Rovaniemen seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta Siirtymisprojektia on viety seurakunnassa eteenpäin vuodesta 2013 lähtien Kirkon Palvelukeskuksen ja Rovaniemen seurakunnan välisen palvelusopimuksen (LIITE 13) tarkoitus on, että kirkon palvelukeskus hoitaa lain nojalla seurakunnan kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen Palvelusopimukseen liitetyssä vastuunjakotaulukossa on määritelty kummankin osapuolen vastuut Rovaniemen seurakunta on yhteistyössä kirkkohallituksen palkkaaman asiantuntijan Teija Kaltio- Reinin kanssa hionut esim ostolaskuprosessin Rovaniemen seurakunnalle parhaiten sopivaksi ja sopimus on Rovaniemen seurakunnan puolesta valmis hyväksyttäväksi Nykyisillä suoritemäärillä ja yksikköhinnoilla Rovaniemen seurakunnan palvelumaksut ovat noin euroa Rovaniemen seurakunnan säästöohjelmassa on linjattu, että kun nykyiset taloushallinnon ohjelmistot ajetaan alas ja sisäiset palveluprosessit saadaan hiottua toimiviksi, taloushallinnosta voidaan todennäköisesti vähentää 4 henkilötyövuotta Näin ollen tavoite on, että nettosäästö vuonna 2017 on kahden henkilötyövuoden palkan verran eli noin euroa vuositasolla Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Rovaniemen seurakunnan puolesta kirkon palvelukeskuksen palvelusopimuksen liitteineen Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

13 Kirkkoneuvosto asia 155 Pankkitilin lopetus Rovaniemen seurakunnalla on maksuliikennetilit keskeisimmissä pankeissa Danske Pankissa seurakunnalla on ollut kaksi maksuliikennetiliä, joista toista tiliä on käytetty virastotulojen tulotilinä Kirkkoherranvirasto siirryttyä vuonna 2013 käyttämään Kirjurijärjestelmää on virkatodistuksiin liittyvä laskutusprosessi kirkkohallituksen ohjeen mukaan yhdenmukaistettu Näin ollen virastotulojen tulotilinä käytetty erillinen pankkitili on tullut tarpeettomaksi Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto lakkauttaa seurakunnan käytössä olleen Danske Pankin pankkitilin FI ja siirtää tilillä olevat varat seurakunnan käytössä olevalle Danske Pankin tilille FI Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 17 asia 156 Avustusanomukset Kirkkolain 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen Kirkkoneuvosto on myöntänyt käyttövaroistaan seurakuntatyötä tukeville hankkeille avustuksia, jotka käsitellään kaksi kertaa vuodessa Edellisen kerran avustuksia on käsitelty toukokuussa 2014 Selvitys toukokuun avustuksista sekä esitys nyt myönnettävistä avustuksista on liitteessä (LIITE14) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto myöntää avustukset käyttövaroistaan liitteessä kerrotulla tavalla Asko Peuraniemi esitti Terttu Luoma-ahon kannattamana, että päätösehdotuksesta poiketen Talviteatteri ry:lle / Joulukellojen kutsu myönnetään 1000 euron avustus Asiasta äänestettiin Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys Ne, jotka olivat hallintojohtajan päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Asko Peuraniemen esityksen kannalla, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän JAA -ääntä ja kolme EI -ääntä Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt hallintojohtajan päätösehdotuksen Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä

14 Kirkkoneuvosto asia 157 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2014 on annettu seurakuntatalouksille ohjeita vuoden 2015 talousarvion laatimiseksi Yleiskirjeeseen sisältyvän suhdannekatsauksen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin Kansantalouden tuotanto pieneni heinäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta Talouden ennustetaan kuluvana vuonna heikkenevän noin 0,2 prosenttia Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuodelle ovat heikot Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015 Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta talous supistui yhden prosentin Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle ennustivat vähän yli yhden prosentin kasvua tällä hetkellä ollaan lähes yhden prosentin verran miinuksella Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita heikommin Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin ennusteisiin suhtauduttava varauksella Ennusteisiin sisältyy aina myös myönteisiä odotuksia, jotka toteutuessaan tukevat ennusteen näkemystä Viime vuosina myönteiset uutiset taloudesta ovat olleet harvinaisia Kirkollisvero ja jäsenmäärän valtakunnallinen kehitys Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja Lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia aikaisempaan vähemmän Suomessa vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67 prosenttia Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia Edellä kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat Rovaniemen seurakunnan kirkollisverokehitys Rovaniemen seurakunnalle on vuonna 2014 lokakuuhun mennessä tilitetty kirkollisveroja kaikkiaan euroa ( euroa vastaavana aikana vuonna 2013) Prosentuaalinen vähennys on 0,3 % Vuodelta 2013 tilitettyjä kirkollisveroja lokakuuhun mennessä on ja marraskuussa tehtävä maksuunpanotilitys oikaisee vuoden 2013 kirkollisverot euroon, joten takaisinperittävä määrä on euroa Tämän tiedon valossa vuoden 2014 ja 2015 kirkollisverotuloennusteet pysyttelevät hyvin pitkälle vuoden 2013 tasossa

15 Kirkkoneuvosto (18 asia 157 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ) Yhteisövero Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 prosenttia Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2014 Vuonna 2015 seurakunnille tilitettävän yhteisöveron määrään vaikuttaa eniten yritysten ja muiden yhteisöjen tuloskehitys Yhteisöveron kehittymisen ennustaminen on edelleenkin erittäin vaikeaa Rovaniemen seurakunnan yhteisöverotulokehitys Rovaniemen seurakunnalle on vuonna 2014 lokakuuhun mennessä tilitetty 14 prosenttia edellisvuotta enemmän Yhteisöverotulokertymä lokakuuhun mennessä euroa ( euroa vuonna 2013) Tämän johdosta vuodelle 2015 yhteisöverotuloennustetta on korotettu 1,05 miljoonaan euroon vuoden 2014 talousarviossa olleesta eurosta Yhteisövero on poistumassa 2016 Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa Asiasta saadaan myöhemmin tarkempaa tietoa Eläkemaksut Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kolme vuotta sitten 28 prosenttiin Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi samana myös vuonna 2015 Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2 prosenttia Eläkemaksun suuruuteen ei ole tehty muutosta 2014 ja sen esitetään pysyvän samana myös vuonna 2015 Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous Taloussuunnittelussa on otettu huomioon Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarviossa oleva maininta siitä mahdollisuudesta, että eläkerahastomaksun tasoa esitetään nostettavaksi sekä vuonna 2016 (2 %) että vuonna 2017 (3 %) Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan ( ) eläkemenojen kattamiseksi Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia Toimintatulojen ja -menojen kehitys Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2015 talousarvioksi kasvattaa toimintamenoja kaikkiaan 1,02 %:lla 10,643 miljoonasta 10,752 miljoonaan euroon Summaan sisältyy Rovaniemellä järjestettävät valtakunnalliset lähetysjuhlat sekä ylimääräinen kustannuserä kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen myötä Henkilöstökustannukset kaiken kaikkiaan pienenevät 6,683 miljoonasta eurosta 6,649 miljoonaan euroon Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan1,494 miljoonasta eurosta 1,557 miljoonaan euroon

16 Kirkkoneuvosto (18 asia 157 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ) Vuoden 2015 talousarvioesityksen tärkein taloudellinen tunnusluku on vuosikate, joka saadaan hieman edellisvuotta vahvemmaksi Esityksen mukaan se vahvistuu eurosta euroon, mutta on vielä kaukana talouden tasapainotilan vaatimasta n eurosta Tasapainotilaa ei saavuteta ilman, että säästöohjelman toimeenpanossa onnistutaan Tilikauden alijäämä on euroa ( euroa vuonna 2014) Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä, jota vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan on 4,889 miljoonaa euroa Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen investointimenot kasvavat lähelle pitkän ajan tavoitetta eli noin euroa Tähän on uskallettu lähteä siinä toivossa, että säästöohjelma tulee onnistumaan ja seurakunnan talous tulee tervehtymään Vuoden 2015 investointimenot katetaan pääasiassa omaisuuden realisoinneilla ( euroa) ja tulorahoituksella ( euroa) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuoden talous- ja toimintasuunnitelman Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 19 asia 158 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: palvelutyön johtokunta 309, julistustyön johtokunta 110, kasvatustyön johtokunta 309, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 259, kiinteistöpalvelupäällikkö 35-43, lapsityön pastori 38-44, hautaustoimen päällikkö 38-44, nuorisopastori 40, hallintojohtaja 38-44, kirkkoherra Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen

17 Kirkkoneuvosto asia 159 Koulutussuunnitelma vuodelle 2015 Koulutussuunnitelmaan on koottu varsinaisten koulutustapahtumien lisäksi myös eri työalojen neuvottelupäivät (LIITE 15) Pastoraalitutkinnoista ja muista yli 10 päivää kestävistä koulutuksista, jotka liittyvät suoraan työntekijän työtehtäviin tai työnantaja katsoo ne muuten työtehtäviä hyödyttäväksi, korvataan matka-, koulutus- ja majoituskuluja enintään 1800 euroa, ellei ole perusteltua syytä korvata kaikkia koulutuskustannuksia Tällaiseen varsinaiseen koulutukseen osallistumisesta, lukuun ottamatta tutkinto- tai tenttipäiviä, palkalliseksi virkavapaaksi/työlomaksi voidaan lukea enintään 21 työpäivää Ulkomaiset koulutusmatkat kirkkoneuvosto päättää erillisten anomusten perusteella Tukholmaan ja Tallinnaan suuntautuvat koulutusmatkat (laivaseminaarit) eivät vaadi erillistä kirkkoneuvoston hyväksyntää Hiljaisuuden retriittien osalta hyväksytään työajaksi käytettävän enintään 5 päivää Ehdotus, khra / hntoj Kirkkoneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelman vuodelle 2015 Raili Kerola ja Kari Yliräisänen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 21 asia 160 Irtisanoutuminen palkanlaskijan virasta / Päivi Rautajoki Palkanlaskija Päivi Rautajoki on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen Rovaniemen seurakunnan palkanlaskijan virasta lukien (LIITE 16) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto toteaa, että palkanlaskija Päivi Rautajoki irtisanoutuu Rovaniemen seurakunnan palkanlaskijan virasta lukien Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

18 Kirkkoneuvosto asia 161 Muut asiat Kuultiin hallintojohtaja Antti Jääskeläisen selonteko hautaustoimelle esitettyihin kysymyksiin Keskusteltiin sairaalapastorin viran täyttämisprosessista Kuultiin Raili Kerolan terveiset kirkolliskokouksen syysistunnosta asia 162 Seuraavat kokoukset Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo 1700 Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään klo asia 163 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25 asia 164 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Laulettiin virsi 548 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2035 Kokouksen puolesta Jouni Riipinen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Simo Rahtu Asko Peuraniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1062014 1162014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1062014 klo 1700 1920 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, puheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2532014 2832014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2532014 klo 1700-2025 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola, Hannu Erola Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 26.10.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.10.2011 klo 17.00 18.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot