VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTISTA JA KIINTEISTÖVEROPROSENTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTISTA JA KIINTEISTÖVEROPROSENTEISTA PÄÄTTÄMINEN"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelutyöryhmä Kaupunginhallitus Valtuusto VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTISTA JA KIINTEISTÖVEROPROSENTEISTA PÄÄTTÄMINEN 395/ /2014 Kasury Talousjohtaja Inkeri Tiitinen: Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy väk sy misen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin teis tö ve ro pro senteis ta ja muiden verojen perusteista. Talousarvio on hyväksyttävä vuo den loppuun mennessä seuraavaksi kalenterivuodeksi. Seuraavan vuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on lain mukaan ilmoitettava verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Valtuusto päätti vuoden 2014 veroprosentiksi 19,75. Kaupunki saa verotuloa ansiotuloista, yhteisöveroista ja kiinteistöverosta. Ve ro tu loa tasataan kuntien kesken valtionosuudesta vähennettävällä ve ro tulo ta sauk sel la, jonka arvioidaan Harjavallassa olevan 0,3 miljoonaa euroa vuon na Verotulotasausta määrättäessä käytetään laskennallisia ve ro tulo ja, jotka perustuvat valtakunnan keskimääräisiin veroprosentteihin, ei vät kä kuntien omat veroprosentit vaikuta tasauksen määrään. Valtakunnan hallitus on tehnyt syksyn 2014 budjettiriihessä, kevään 2014 kehys rii hes sä ja aiemmin useita päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikut ta vat kuntien verotuloihin vuonna Hallitusohjelman mukaan ve rope rus te muu tos ten aiheuttamat muutokset kuntien verotuloihin kom pen soidaan täysimääräisesti. Kunnallisvero Ansiotuloverotuksen perusteisiin päätettiin vuodelle 2015 tehdä sekä ve ro tulo ja lisääviä, että vähentäviä muutoksia. Kunnallisveron tuottoa vä hen tä viä muutoksia on päätetty seuraavasti: Ansiotuloverotuksen progressiota jyrkennetään alentamalla verotusta ma ta lim mil la tulotasoilla ja korottamalla ylimmillä tulotasoilla. Muutok set to teu te taan muuttamalla valtionverotuksen asteikon prog res siivi suut ta ja kas vat ta mal la erityisesti kunnallisverotuksessa tehtävien vähen nys ten määrää.

2 Valtion progressiivisen tuloveroasteikon kolmea alinta tulorajaa ko rote taan noin 1,5 prosentilla, joka vähentää valtion verotuloja ja siir tää suuremman osan verovähennyksistä tehtäväksi kun nal lis ve ro tuk ses sa. Perusvähennyksen, työtulovähennyksen, kunnallisverotuksen elä ke tulo vä hen nyk sen sekä uuden lapsivähennyksen käyttöönotto. Työtulovähennyksen enimmäismäärän korotus, kertymäprosentin nosto ja pois tu ma pro sen tin korotus. Eläkeläisten verotusta esitetään kevennettäväksi korottamalla kun nallis ve ro tuk sen eläketulovähennyksen kerrointa ja pienentämällä pois tuma pro sent tia. Lapsilisän leikkausta kompensoidaan lapsiperheille verotuksessa teh täväl lä vä li ai kai sel la vähennyksellä vuosina KEL- ja TyEL-sidonnaisia indeksikorotuksia leikataan. Päätös vä hentää kun nal lis ve ron tulopohjaa, koska indekseihin sidotut eläkkeet ja muut etuu det jäävät alhaisemmiksi. Tulopohjaan tehtyjä muutoksia ei ole esitetty kom pen soi ta vak si kunnille millään tavoin. Kunnallisveron tuottoa lisääviä vaikutuksia on seuraavilla muutoksilla: Työmatkakulujen verovähennysoikeutta rajoitetaan korottamalla ku lujen oma vas tuu osuut ta. Asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajoitetaan. Opintolainan korkovähennys poistetaan. Kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti on 19,74 vuonna 2014 (arit meet ti nen 20,36). Kunnallisveron tuottoarvio on 23,5 Me. Yhteisövero Yhteisöverotuksen veroperusteisiin on kehysriihen jälkeen esitetty muu ta mia muutoksia ja lisäksi yhteisöveron kautta on esitetty kompensoitavaksi kuntien kasvavaa rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Uudet ve rope rus te muu tok set on esitetty kompensoitavan kunnille aiempien vuo sien tapaan verojärjestelmän sisällä jako-osuutta muuttamalla. Kuntien jako-osuut ta esitetään nostettavaksi veroperustemuutosten johdosta 0,26 prosent ti yk sik köä. Yhteisöveron tuottoarvio 5,4 Me.

3 Kiinteistövero Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron lais sa säädettyjä ala- ja ylä ra jo ja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta ko ro tus rajoihin on 0,2 pro sent ti yk sik köä. Alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Va ki tuis ten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osal ta korotus on 0,05 pro sent ti yk sik köä uuden alarajan ollessa siten 0,37 % ja ylä-rajan 0,8 %. Edus kun nan käsittelyssä olevassa Hallituksen esityksessä edus kun nal le laiksi kiin teis tö ve ro lain muuttamisesta on havaittu virhe 13 :n muotoilussa. Hal li tuk sen esityksen perusteluiden mukaan tarkoituksena oli muuttaa pykälää siten, et tä ne kunnat joissa yleinen kiin teis tö ve ro pro sent ti on muiden kuin va ki tuis ten asuinrakennusten veroprosenttia kor keam pi voisivat jatkossa mää rä tä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten ve ro prosen tin kunnan yleisen ve ro pro sen tin tasolle asti riippumatta kunnan mää räämäs tä vakituisen asuin ra ken nuk sen veroprosentista. Py kä lä luon nok seen oli kuitenkin tullut sa nan alempi sijaan korkeampi, joka muutti py kä län tarkoitusta päin vas tai sek si ja aiheuttaisi 189 kunnan osalta tarpeen alen taa muiden kuin va ki tuis ten asuinrakennusten veroprosenttia vuonna 2015 jos muita muutoksia ei tehtäisi. Virhe huomattiin vasta, kun eduskunta oli jo hyväksynyt hal li tuk sen esityksen 1. käsittelyssä, ja virheen luonteen vuok si todettiin ettei si tä voida pitää ns. pelkkänä teknisenä virheenä, joka oli si voitu korjata en nen toista käsittelyä. Verohallinto ei ole vielä toimittanut ohjeistusta tietojen ilmoittamiseen liittyen edellä mainittuun vir hee seen ja lakien vahvistamiseen liittyneiden epä selvyyk sien johdosta. Kun ta lii ton yleiskirje veroprosenttien ilmoittamiseen liittyen annetaan, kun tar vit ta vat tiedot on saatu Verohallinnolta. Laskelmissa on oletettu, että veropohjan kasvun perusteella verotuottoja tulee muutosten johdosta noin 2 milj. euroa. Vaikka tuottoarviosta osa pe rustuu vahvoihin oletuksiin ja ko ro tus ten vaikutukset jakautuvat hyvin epä ta saises ti kuntien kesken, niin hal li tus on päättänyt kiinteistöveron muutosten tuot to ar vio ta vastaavan erän (48 milj. euroa) vähentämisestä pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta. Kiinteistöveron tuottoarvio on 1,7 Me entisin perustein, koska korotuksen vai ku tuk sen leikkaus val tiol le ei ole vielä selvillä, eikä sitä ole mukana valtion osuus las ken nas sa. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 - vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,32 - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,92 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85. Kunta voi määrätä erikseen myös rakentamattomalle rakennuspaikalle

4 1,00-3,00 prosentin suuruisen veron. Korkeampaa veroprosenttia so vel le taan asemakaavan mukaiseen saman omistajan omistuksessa olevaan, ra ken ta matto maan, rakennuskelpoiseen rakennuspaikkaan. Yleishyödyllisen yhdistyksen omistamiin rakennuksiin ja niiden maa poh jaan kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi kuin yleinen kiinteis tö ve ro pro sent ti. Vuoden 2015 talousarvio Toimielinten vuoden 2015 talousarvioehdotusten menoarvio on -54 Me ja tu lo ar vio on 11,6 Me. Verotuloin ja valtionosuuksin katettavaksi toi min takat teek si muodostuu 42,4 Me. Verotuloarvio on 30,5 Me ja val tion osuus arvio 12,5 Me. Vuosikate on 0,6 Me. Poistojen 2,1 Me jälkeen tulos on 1,5 Me alijäämäinen. Valtionosuus pienenee 2 Me vuoteen 2014 verrattuna valtion osuus leik kaus ten, valtionosuusuudistuksen ja väestömäärän vä he ne mi sen takia. Yksi tuloveroprosentti tuottaa kaupungille noin 1,2 miljoonaa eu roa. Investointiehdotusten loppusumma vuodelle 2015 on 2,3 Me, in ves toin ti tu loja arvioidaan kertyvän 0,15 Me. Nettoinvestointien määrä on 2,2 Me. In vestoin ti oh jel mas sa on noudatettu hyväksyttyä talouden so peut ta mis toi men pidet tä pidättäytymällä uudisinvestoinneista ja investoimalla poistoja vas taa valla euromäärällä. Kaupungilla on tällä hetkellä pitkäaikaista lainaa 8,1 miljoonaa euroa ja lyhyt ai kais ta lainaa 5 miljoonaa euroa. Loppuvuonna joudutaan ottamaan pitkä ai kaista lainaa, koska marraskuussa ei saada verotuloa kuntalaisille makset ta vien veronpalautusten maksuunpanon takia. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunkisuunnittelutyöryhmä päättää käydä lähetekeskustelun vuoden 2015 talousarviosta ja veroprosenteista. Kh Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Inkeri Tiitinen: Eduskunta on hyväksynyt kiinteistöverolain 13 :n muutoksen, joka vahvistetaan Edellisessä kiinteistöverolain muutoksessa havaittu virhe on näin korjattu. Muiden asuinrakennuksien veroprosentti voidaan vuodelle 2015 määrätä erikseen uuden vaihteluvälin 0,80-1,55 % rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia korkeammaksi. Jos kuitenkin näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, niin veroprosentti voidaan määrätä enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. Esityslistan liitteenä: Kiinteistöveron verotusarvot 2014 ja alustava tu los-

5 las kel ma vuoden 2015 talousarviosta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, et tä valtuusto päättää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 19,75 sekä yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,98 vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentiksi 0,37 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,98 voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 Lisätietojen antaja: Talousjohtaja Inkeri Tiitinen, p Valt 43 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätös: Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3/2014. Paljon uudistuksia vuodelle 2015. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa

3/2014. Paljon uudistuksia vuodelle 2015. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa 3/2014 Paljon uudistuksia vuodelle 2015 Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa Tiedustelu kuntien ja kuntayhtymien talousarvioista ja taloussuunnitelmista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma

Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus 238 20.08.2012 Kunnanhallitus 293 15.10.2012 Valtuusto 78 07.11.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma 2858/04/040/2012 KHALL 238

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HE 158/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 158/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Veroprosenttien ylärajojen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT LUONNOS 23.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 11 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot