Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 KH Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p Kuntalain (410/2015) 111 :n mukaisesti; viimeistään talousarvion hy väk sy mi sen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tu lo ve ropro sen tis ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe rusteis ta. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2010) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Ve ro hal linnol le viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päi vänä. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnan val tuus to määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suu ruu den laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tark kuu del le vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va rain hoi to vuo den tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti ilmoitetaan nel jän nes-pro sent tiyk si kön tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle vii meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2019 ennak ko pe rin näs sä vuoden 2018 veroprosenttia koko vuoden ajan. Kiin teis tö ve ro pro sen tit ilmoitetaan prosentin sadasosan tark kuu del la. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi valtuuston päätettyä asiasta. Il moitus tulee tehdä verohallintoon sähköisesti ilman pöytäkirjaliitteitä. Vuoden 2019 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraa vat: Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12, 12 b ja 13 ): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 2,00 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 1,00 KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman raken nus pai kan vero-prosentti on vähintään 3,00 pro sent ti yk sikköä valtuuston määräämää yleistä vero-prosenttia kor keam pi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttia. muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 2,00. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13a ja 14 ): rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 6,00

2 yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 2,00 voimalaitosten veroprosentti 0,93 3,10. Suonenjoen kaupunginvaltuuston vahvistamat vuoden 2018 veroprosentit ovat seuraavat: tuloveroprosentti 21,75 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 tuloverolain 22 pykälässä tarkoitettujen yleishyödyllisten yh teisö jen omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiin teis tö vero pro sent ti 0,30. Kaupungin tilinpäätös 2017 ja taloudellinen tilanne: Taloudellisesti vuosi 2017 oli todellinen menestys. Toimintakate eli tu lo jen ja kulujen erotus laski edellisvuodesta noin -1,3 prosenttia. Toi min ta kat teen leikkaantuminen vuoden 2017 osalta antaa hyvät edel ly tyk set kulutason maltilliseen kehittymiseen myös tulevina vuosi na. Kulurakenteen kehitys oli maltillista läpi kaikkien toimialojen. Kaupungin verotulot tipahtivat edellisvuodesta noin -0,7 milj. euroa eli noin -2,5 prosenttia. Tähän osittain vaikutti kilpailukykysopimus, mutta myös valtuuston historiallinen päätös laskea kun nal lis ve ro prosent tia vuodelle Valtionosuudet kasvoivat ainoastaan 0,3 milj. eu roa. Näin ollen veroperusteinen rahoitus (verot ja valtionosuudet) leik kaan tui vuonna 2017 liki -0,4 milj. eurolla ja vuodelle 2018 ve rope rus tei sen rahoituksen odotetaan pysyvän korkeintaan vuoden 2017 tasolla, jopa laskevan. Kulurakenteen kehitys määrittää pitkälti talouden terveenä pitämisen mah dol li suu det. Rakenteellisissa ja toiminnallisissa uudistuksissa on edet tä vä hyväksytyn tasapainottamisohjelman mukaisesti myös suun ni tel ma kau del la Vuoden 2017 vuosikate nousi peräti +5,8 milj. euroon, joka on ny kyisen kirjanpitosäädösten aikaan kaupungin kautta aikain suurin vuo sika te. Tulos on ylijäämäinen +3,4 milj. euroa, mikä tarkoittaa ku mu latii vi sen ylijäämän nousemista noin 6,8 milj. euroon. Suonenjoen kaupun gin talous on alijäämien osalta tasapainossa. Kaupungin velkaantuminen jatkoi taittumistaan myös vuonna Suo nen joen kaupungilla on velkaa yli 27 milj. euroa eli euroa / asu kas. Maltillinen investointitaso ja kulutason hillintä taittoivat kaupun gin velkaantumista entisestään. Vuosien aikana ei ole nostettu lainkaan pitkäaikaista lainaa. Velkoja on pystytty ly hen tä-

3 mään kolmessa vuodessa yhteensä yli 7,5 milj. eurolla. Tulevien vuo sien suurin yksittäinen investointikohde tullee olemaan mah dol linen liikuntasalin ja uimahallin yhdistelmä-urakka. Hankkeen to teut tami nen edellyttää pidättäytymistä muista isoista investoinneista ja tulo poh jan vakautta lainanhoitokuluista selviytyäkseen. Kuntatalous on suurten muutosten edessä, kun maakunta- ja sote-uu dis tus myllertää perusteellisesti koko julkisen hallinnon teh tä vät, ohjauksen ja talouden. Uudistus leikkaa kuntien tulopohjaa, mut ta myös menot pienenevät. Kuntien talouden liikkumavara supistuu ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, mikä kaventaa kun tien mahdollisuuksia rahoittaa välttämättömiä peruskorjaus- ja kas vua tukevia investointeja. Toisaalta kuntatalouden ennakoitavuuden voidaan olettaa jossain mää rin paranevan, kun sote-kustannukset siirtyvät maakunnille. Tässä vaiheessa ei voida varmuudella tietää kaikkia uudistuksen vai kutuk sia kuntien talouteen, kun edes uudistuksen lakeja ei ole vie lä hyväksytty. Kuntien verotulopohja, valtionosuusjärjestelmä, ra hoi tusris kit sekä kokonaisuuden toimivuus ja hallinta tulevat ole maan lähitulevaisuudessa linjattavia kokonaisuuksia valtakunnan pää töksen teos sa. On varauduttava siihen, että ylimenokausi uuteen jär jestel mään tulee olemaan haasteellinen. Suonenjoen kaupungin budjetista ja osittaisesta ratkaisuvallasta on uu dis tuk sen myötä poistumassa noin prosenttia vuoden 2021 alus ta lukien. Tämä tarkoittaa valtaisaa uudistusta myös kaupungin hal lin non ja päätöksenteon näkökulmasta. Jo pelkästään tästä muutok ses ta johtuen uusien ja pysyväisluonteisten kustannuksia li säävien toimenpiteiden aloittamista tulee välttää. Maa kun ta uu dis tuk seen mentäessä kaupungilla ei voi olla kattamatonta alijäämää ta seessaan, koska mahdollisuudet sen kattamiseen tulevat uu dis tuk sen myötä rajoittumaan entisestään. Veroprosenttien pitäminen ennallaan 2019 Erityisesti epävarmuus tulevasta maakuntauudistuksesta ja sen vaiku tuk ses ta kuntien tulopohjaan on keskeinen peruste pitää ve ro prosen tit entisellään. Lisäksi Suonenjoen kaupungin suunnitelmat vapaa-ajan liikuntapaikkojen uudisrakentamiseen sekä tulevat kiin teistö jen purkamiset aiheuttavat omalta osaltaan painetta tu lo ra hoi tuksen vähintäänkin nykyisellä tasolla säilyttämiseen. Myös kil pai lu ky kyso pi muk sen purkautumisesta aiheutuva kustannustason nou su vuodes ta 2019 lukien on erittäin suuri epävarmuustekijä kuntien ta louteen. Kaupungin vetovoimaisuuden kannalta veroprosentin korotus ei ole suo ta vaa. Veroprosentti on jo nykyisellään korkeahko ja paineet ko-

4 ro tuk sen välttämiseksi tulee hoitaa kulurakenteeseen vaikuttamalla. Ehdotus: Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kau pungin val tuus tol le, että valtuusto päättää: 1. vahvistaa vuodelle 2019 Suonenjoen kaupungin tu lo ve ro prosen tik si 21,75 2. määrätä kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1,05 - Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,70 - Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,25 - Tuloverolain 22 pykälässä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti: 0,30 3. kaupunginvaltuusto ei määritä rakentamattomalle ra ken nus paikal le kiinteistöveroa. Päätös: Kohta 1. esityksen mukaan. Kohta 2. esityksen mukaan. Tiedoksi: Verohallinto, Kuntaliitto Kohdasta kolme käydyn keskustelun aikana Pia Pentikäinen esitti Tiina Airaksisen kannattamana, että lisätään kohtaan kolme voimalaitoksen kiinteistöveroprosentiksi 3,00. Koska asian käsittelyn aikana on tehty päätösehdotuksesta poikkeava Pia Pentikäisen tekemä kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti, että asian ratkaisemiseksi on tehtävä äänestys. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan tekemää päätösehdotusta kannatti 1 jäsen ja Pia Pentikäisen tekemää esitystä 8 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka perusteella Pia Pentikäisen tekemä ja Tiina Airaksisen kannattama esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. KVA Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

5 päättää: 1. vahvistaa vuodelle 2019 Suonenjoen kaupungin tu lo ve ro pro sen tik si 21,75 2. määrätä kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1,05 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,70 Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,25 3. Tuloverolain 22 pykälässä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti: 0,30. Kaupunginvaltuusto ei määritä rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveroa. Määrittää KiintVL 14 :n mukaisten voimalaitosten veroprosentiksi: 3,00 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Tiedoksi: Verohallinto, Kuntaliitto