FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa:"

Transkriptio

1 1 VM067:00/2012: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) kiittää lausuntopyynnöstä. FVCA pitää erittäin tärkeänä talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi verokannustinta kasvuyrityksiin sijoittaville yksityishenkilöille. Verokannustimella edistetään innovatiivisten kasvuyritysten tarvitseman ulkopuolisen rahoituksen ja osaamisen saatavuutta. FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa: Ehdotuksen mukaan verohuojennus rajattaisiin koskemaan sijoituksia listaamattomiin pieniin osakeyhtiöihin. FVCA:n näkemyksen mukaan verohuojennuksen kohteena tulisi olla EU- kriteereillä määritelty pieni tai keskisuuri yritys (alle 250 työntekijää ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa), kuten T&K- toiminnan lisävähennyksessä. Suomi on pienyritysvaltainen maa, mutta myös keskisuurilla yrityksillä on kasvupotentiaalia ja myös ne tarvitsevat kasvua varten lisäpääomia. Näin ollen on aivan tarpeetonta rajoittaa verokannustin vain pieniin yrityksiin. Tätä näkemystä tukee myös pankkien kiristyvä yritysrahoitustilanne ja alati koveneva kansainvälinen kilpailu, jotka omalta osaltaan hankaloittavat pk- yritysten kasvunäkemyksiä. FVCA:n näkemyksen mukaan vähennys tulisi myöntää sijoittajalle myös siinä tapauksessa, että sijoitus on tehty kohdeyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP- rahasto). FVCA:n mukaan on täysin tarpeetonta rajoittaa vähennys koskemaan vain osakepääomaan tehtyjä sijoituksia.

2 2 Ehdotetuista pääomasijoituksen määrän rajoista seuraa se, että yhtiöosuus tulee luovuttaa sijoittajalle verraten pientä pääomaa vastaan. Jos sijoituksen määrän on vastattava vähintään 20 prosenttia kohdeyhtiön pääomasta ja samalla vähennyksen enimmäismäärä on euroa, niin tämä johtaa tilanteeseen, jossa yhtiön perustajan tulisi antaa yhtiöstä merkittävä osuus verraten pienellä panoksella. Todellisuudessa monissa tilanteissa on epätodennäköistä, että sijoittaja sijoittaisi yhteen yritykseen kerralla 20 %:n osuutta ja toisaalta, että yrityksen perustaja olisi valmis luopumaan kerralla niin suuresta osuudesta. Siten FVCA näkemyksen mukaan verohuojennus tulisi myöntää myös pienempien sijoitusten perusteella. FVCA:n näkemyksen mukaan sijoittajan verovuosikohtaista vähennyksen enimmäismäärää tulisi korottaa merkittävästi. Säännösten on tarkoitus mahdollistaa yksittäisen sijoittajan sijoittaminen useampaan kuin yhteen kohdeyhtiöön. Näin ollen ehdotettu vähennyksen enimmäismäärä ( euroa) on liian matala ja säännösten tarkoituksen toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että enimmäismäärä korotetaan huomattavasti. Ehdotetun vähennysoikeuden edellytyksenä on, että sijoittaja on yksityishenkilö, joka tekee sijoituksen suoraan yritykseen lain edellytykset täyttävään kohdeyritykseen. FVCA näkemyksen mukaan verohuojennus tulisi myöntää siinäkin tapauksessa, että se tehdään yksinomaan lain edellytykset täyttäviin kohdeyrityksiin pääomasijoitusrahaston kautta. Huojennuksen ulottaminen pääomarahastoihin mahdollistaisi verokannustimen käytön myös nk. tavallisille sijoittajille kuitenkin siten, että ammattitaitoisen sijoittajan vaatimus, jota ehdotuksessa nimenomaan korostetaan, toteutuisi. Ehdotuksessa todetaan, että koska businessenkelisijoittajaa ei pystytä verolainsäädännössä määrittelemään, huojennus olisi yleinen veronhuojennus kaikille määrätynlaisiin yhtiöihin sijoittaville henkilöille. Jotta businessenkelit saataisiin sitoutumaan yhtiöön ja tuomaan sinne osaamisensa, sijoitukselta on edellytettävä suhteellisen korkeaa alarajaa. FVCA haluaa todeta, että nimenomaan rahastosijoittamisen sallimisen kautta turvattaisiin ammattitaitoisen sijoittajan vaatimus. Ehdotuksen mukaan huojennuksen tarkoitus on kannustaa sijoittajia tuomaan omaa henkilökohtaista osaamistaan sijoituskohteen toimintaan ja näin ollen huojennuksen saaja on syytä rajata vain luonnollisiin henkilöihin, eikä huojennusta saa yhtiön kautta tehdyistä sijoituksista. Myös pääomasijoittamisen (rahaston kautta tehtävän sijoituksen) tärkeä tunnusmerkki on rahoituksen lisäksi asiantuntemuksen tuominen kohdeyritykseen. Tällä tavoin pääomasijoittaminen erotetaan myös muusta rahoituksesta. Pääomasijoittamisessa on kysymys nimenomaan kohdeyrityksen kehittämisestä sijoittajien ammattitaitoa hyödyntäen.

3 3 Suomalaisen pääomasijoittajakentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen, mikä asettaa pienet alkuvaiheen rahastot alati hankalampaan asemaan varojenkeruun suhteen. Alkuvaiheen yritysten rahoituksen turvaamiseksi olisi tärkeää, että ehdotettuun lakiin otettaisiin mukaan myös pääomarahastot. Sijoituskoon rajaukset luonnollisesti merkitsevät, että tehtyä verohuojennusta voivat käyttää vain alkuvaiheen rahastot. Edelleen jos sijoitus tehdään pääomasijoitusrahastoon, on kohdeyhtiöiden täytettävä sijoituskohdetta koskevat edellytykset (kokovaatimukset). FVCA haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että ehdotuksen mukaan kohdeyhtiön tulisi olla aidosti uusi yritys, joka harjoittaa uutta liiketoimintaa. Tästä syystä se ei siis voisi olla yritys, joka on perustettu jatkamaan aikaisemmin harjoitettua toimintaa esimerkiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisten yritysjärjestelyjen, sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimintasiirron avulla. Tämä johtaa siihen, että esimerkiksi Nokiasta irtautuneiden, käyttämättömien business - ideoiden hyödyntäminen ei olisi verohuojennuksen piirissä. Kuitenkin suuri osa aloittavien kasvuyritysten ideoista perustuu juuri suurempien yritysten piirissä syntyneisiin käyttämättömiin innovointeihin ja siten ehdotetussa muodossa ko. yritykseen tehdyt sijoitukset jäisivät verohuojennuksen soveltamisalan ulkopuolelle. FVCA haluaa myös tuoda esiin sen, että koska yleinen veronkiertosäännös soveltunee normaalisti myös ehdotettuun verohuojennukseen, ei pitäisi olla erikseen tarvetta rajoittaa lain soveltamista yrityksiin, jotka on perustettu jatkamaan aikaisemmin harjoitettua toimintaa jonkin yritysjärjestelyn kautta, jos järjestelyt ovat olleet liiketaloudellisesti perusteltuja. Jos jokin yritys olisi perustettu jatkamaan toimintaa ainoastaan verohyödyn saamiseksi, tähän järjestelyyn voitaisiin puuttua yleisellä veronkiertosäännöksellä ja siten aidosti liiketaloudellisin perustein tehdyt yritysjärjestelyt voitaisiin sisällyttää verohuojennuksen soveltamisalaan. Sijoittajan riippumattomuuden osalta FVCA haluaa tuoda esiin sen, että kolmen vuoden omistusaikaa koskeva rajoitus estää lisärahoituskierrokset kohdeyhtiölle ja siitä syystä kyseinen omistuksen aikarajoitus tulisi poistaa ehdotetun lain 5 :stä. FVCA:n käsityksen mukaan vähentämättä jäävä sijoituksen osa tulisi huomioida normaalisti laskettaessa tuloverolain 60 :n mukaista alijäämähyvitystä ja vahvistettaessa pääomatulolajin tappiota. Siten lakiin ehdotettu 3 :n 4 momentti tulisi poistaa. FVCA:n näkemyksen mukaan tämä muutos olisi paremmin linjassa säännöksen tarkoituksen kanssa.

4 4 Lisäksi FVCA:n näkemyksen mukaan vähennystä ei tulisi lukea pääomatuloksi sijoittajan verotuksessa osakkeiden luovutusajankohtana tai viimeistään kahdeksantena sijoitusta seuraavana verovuotena, vaan sen sijaan pääomatuloista sijoituksen perusteella vähennetty määrä tulisi huomioida puhtaasti osakkeiden hankintamenon vähennyksenä. Siten sijoittajan luovuttaessa kohdeyhtiön osakkeet, osakkeiden luovutushinnasta vähennettäisiin hankintahinta vähennettynä pääomatuloista tehdyn vähennyksen määrällä. Esimerkiksi; Kohdeyhtiöön on tehty euron sijoitus ja pääomatuloista vähennetty euroa. Osakkeet luovutetaan eurolla ja luovutushinnasta vähennetään osakkeiden hankintamenona vain euroa, koska sijoituksen perusteella on tehty euron vähennys. Vastaavasti jos osakkeet luovutettaisiin euron hinnalla, sijoittajalle vahvistettaisiin euron suuruinen luovutustappio kohdeyhtiön osakkeiden luovutuksen perusteella. Siten FVCA ehdottaa, että sijoittajan verovähennys tuloutettaisiin sijoittajan verotuksessa puhtaasti hankintamenon vähennyksenä ilman kahdeksan vuoden aikarajaa. Valtaosa suomalaisista alkuvaiheen yrityksistä ovat saaneet tai tulevat saamaan suoraa tai epäsuoraa valtiontukea. Hallituksen esityksen luonnoksen vertailussa esitellyissä muiden EU- maiden vastaavissa säännöksissä ei ole 11 :n mukaista rajoitusta. Valtiontukien kumulointikielto ja yksityishenkilöiden sijoituksia koskevat rajat huomioiden voi yksityishenkilöiltä saatava rahoitus jäädä huomattavasti valtiontukea myöntäviltä laitoksilta saatavia avustuksia pienemmäksi ja siten lakiesityksen tavoitteet toteutumatta. Rajoilla viitataan sijoittajan kohdeyhtiökohtaiseen euron enimmäisvähennykseen ja sijoittajan vuosittaiseen euron kokonaisvähennykseen. Näin ollen valtiontukien kumulaatiokieltoa ja hyväksyttävyyttä koskevan kohdan tarpeellisuutta tulisi vielä harkita tai vähintäänkin rajata verohuojennuksen tuottaman lykätyn veron määrän epääminen vain samana kalenterivuonna saatujen lainkohdassa tarkoitettujen valtiotukien euromäärään. Hallituksen esityksen luonnoksen perusteluiden mukaan verohuojennuksen estävien valtiontukien tulisi olla saatu samojen kustannusten kattamiseksi. Tällöin kohdeyhtiölle tulisi ainakin jättää mahdollisuus osoittaa, ettei tukien päällekkäisyyttä ole. Lopuksi haluamme kiinnittää huomioita myös verovähennyksen saamisen edellytyksiin, jotka ovat liiketoimintasuunnitelma ja irtautumissuunnitelma. Näiden suunnitelmien laatimiseen voi aloittelevilta yrityksiltä kulua aikaa ja rahaa melkein verohuojennuksen määrä, jolloin vähennyksen hyöty jää käytännössä hyvinkin pieneksi. Lisäksi on hyvin erikoista toimittaa näitä suunnitelmia verottajan arvioitavaksi. Näiden suunnitelmien läpikäyminen vaatii verohallinnolta resursseja ja

5 5 siten ehdotetussa muodossaan verohuojennus on hallinnollisesti raskas sekä verovelvolliselle että verohallinnolle. HELSINGISSÄ Artturi Tarjanne Hallituksen puheenjohtaja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Krista Rantasaari Pääsihteeri Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

HE 36/2001 vp. annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 36/2001 vp. annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012

HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012 Muistio lakiesityksestä, laadittu 24.9.2012 Yleistä On

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Hannu Huotilainen Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Pro gradu tutkielma Syyskuu 2103 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta; Finanssioikeus

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Rahoitus 18.12.2011 Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa Financing of technology start-ups in Finland

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 Pro-gradu -tutkielma Yritysoikeus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero Lausunto Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 00052 VERO 29.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero VH A56/00 00 01/2014 TEM/1785/00.04.01/2013 Lausunto Kirjanpitolain muutokset työryhmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki. Ehdotettu

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sanna Juutila RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2008 Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö 31.10.2008 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot