Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena tyytyväinen asiakas"

Transkriptio

1 Tavoitteena tyytyväinen asiakas Asiakkaan kannalta paras ratkaisu Markkinaolosuhteita vastaava hinta Odotuksia vastaava laatu Toimitus sovittuun aikaan Mahdollisimman tehokas yrityksen sisäinen työskentely Mahdollisimman vähäinen ympäristön kuormitus Tuotteet ja palvelut ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001

2 Sivu 2(9) Hyvä lukija, Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun. KAESER sai ensimmäisen ISO standardin mukaisen sertifiointinsa Saksassa vuonna Tuolloin osoitimme, että yrityksemme työntekijöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys työntekijöillämme on käytettävissään työn suorittamiseen vaadittavat välineet meillä on standardin jokaista osa-aluetta käsittelevät kirjalliset ohjeet kykenemme koska tahansa osoittamaan, että työntekijämme myös noudattavat näitä ohjeita. Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmäämme Quality, Environmental and Workplace Safety Management System (QESM-System) sovelletaan kaikissa KAESER-konsernin toimipisteissä kautta maailman. QESM-järjestelmässä dokumentoimme, kuinka yrityksemme täyttää seuraavien standardien vaatimukset: ISO 9001:2008 (Mobilair-rakennuskompressorien kohdalla myös eurooppalaisten tieliikennemääräysten asettamat vaatimukset) ISO 14001:2004 OHSAS (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series) Käytössämme ovat seuraavat instrumentit: prosessiorientoitunut dokumentaatiorakenne mitattavissa olevat tavoitteet toiminnan eri osa-alueilla tunnusluvut, jotka arvioimme ja joita verrataan tavoitteisiin aikaisempien aikajaksojen vastaaviin tunnuslukuihin jatkuvaan parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. QESM-järjestelmämme muodostuu tästä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuskäsikirjasta, joka antaa tietoa QESM-järjestelmästämme ja sen rakenteesta sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme prosessejamme kuvaavista QESM-toimintaohjeista QESM-työohjeista, joissa tehtävät kuvataan yksityiskohtaisesti dokumentoinnissa käytettävistä QESM-lomakkeista. Toimintaohjeissa viitataan asiaa täsmentäviin työohjeisiin ja lomakkeisiin. Työohjeiden ja lomakkeiden lajittelu ja numerointi määräytyvät asiasisällön mukaan. Yrityspolitiikan avulla haluamme tuoda perusnäkökohtamme asiakkaidemme ja työntekijöidemme tietoisuuteen. Se arvioidaan säännöllisin välein ja mukautetaan tarvittaessa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. mme kansikuva kertoo yhdellä silmäyksellä, että yrityksen menestys perustuu sen työntekijöihin, jotka kaikki yhdessä ovat vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta. Nämä tavoitteet on tietoisesti esitetty pilareina, sillä yrityksen vahvuus ja jatkuvuus on niiden varassa.

3 Sivu 3(9) Yrityspolitiikka Mahdollisimman tyytyväiset asiakkaat ovat yhtiömme keskeinen tavoite. Pyrimme tähän suunnittelemalla tuotteemme ja palvelumme siten, että ne vastaavat asiakkaiden odotuksia. Kilpailukyky, taloudellinen menestys ja yrityksemme jatkuvuus ovat taattuja vain, jos asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Asiakkaidemme odotusten täyttämiseksi tarjoamme ainoastaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluja. Tämän saavuttamiseksi varmistamme tarvittavan infrastruktuurin, luomme ja dokumentoimme toimintomme prosessimaisen toimintamallin pohjalta ja kehitämme niitä jatkuvasti markkinoiden asettamien vaatimusten ja virheanalyysiemme pohjalta jatkuvaan parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Edistämme työntekijöidemme laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveystietoutta järjestämällä koulutusta organisaation kaikilla tasoilla. Edellytämme myös kaikkien työntekijöidemme noudattavan seuraavia periaatteita: Lakien noudattaminen Kaikki toimipisteemme niin Saksassa kuin kansainvälisten tytäryhtiöidenkin sijaintimaissa noudattavat kaikkia toimintaamme sääteleviä lakeja ja määräyksiä. KAESERin nimissä toimivien tai KAESERin tuotteita käsittelevien yritysten kohdalla pyrimme varmistamaan, että ne täyttävät samat laatu- ja ympäristövaatimukset kuin me itse. Työturvallisuus ja terveyden suojelu Vastaamme työntekijöidemme turvallisuudesta ja suojelemme heidän terveyttään työpaikalla. Pyrimme eliminoimaan riskit ja torjumaan tapaturmat ja ammattisairaudet tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä. Ylläpidämme työntekijöittemme työturvallisuustietoutta koulutuksella ja opastuksella. Tarjoamme työntekijöillemme tukea heidän terveytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus Tarjoamme työntekijöillemme tasapuoliset mahdollisuudet ja kohtelemme heitä tasa-arvoisesti ihonväristä, rodusta, kansalaisuudesta, sosiaalisesta taustasta, mahdollisesta vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa, yksityisyyttä ja yksilön oikeuksia. Me emme työllistä ketään vasten hänen tahtoaan emmekä pakota ketään työhön. Emme hyväksy työntekijöittemme epäasiallista kohtelua kuten psyykkistä painostusta, sukupuolista tai henkilökohtaista häirintää tai syrjintää. Huolehdimme asianmukaisesta palkkauksesta ja takaamme kunkin maan lakisääteisen minimipalkan. Noudatamme kussakin maassa voimassa olevia työaikasäännöksiä. Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta kunkin toimintamaan lakien suomissa puitteissa. Työntekijäjärjestöjen tai ammattiliittojen jäseniä ei suosita tai aseteta muita epäedullisempaan asemaan.

4 Sivu 4(8) Ympäristönsuojelu Olemme vakuuttuneita siitä, että elinkelpoisen ympäristön säilyttäminen ei ole vain valtion vaan jokaisen yrityksen ja viime kädessä jokaisen yksilön tehtävä. Me tarkastamme, arvioimme ja valvomme toimintojemme ja tuotteidemme nykyisiä ja tulevia ympäristövaikutuksia soveltuvin toimenpitein lakisääteisten määräysten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Näin saamiemme tietojen perusteella määrittelemme puitteet kestävälle liiketoiminnalle, joka huomioi energian ja luonnonvarojen säästön sekä ympäristökuormituksen pienentämisen. Korruption ja lahjonnan kielto Emme missään muodossa hyväksy korruptiota tai lahjontaa emmekä mitään lainvastaisia maksutarjouksia tai näihin verrattavia etuisuuksia emmekä salli näiden millään lailla vaikuttaa päätöksentekoomme. Pakko- ja lapsityövoiman kielto Emme palkkaa henkilöitä, jotka eivät voi osoittaa olevansa vähintään 15-vuotiaita. Maissa, joihin voidaan soveltaa kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksen 138 kehitysmaita koskevaa poikkeusta, vähimmäisikä voidaan alentaa 14 vuoteen. Tämä yrityspolitiikka perustaa velvollisuudet vastuullisille mutta ei oikeuksia kolmansille. Yrityksen tavoitteet Jotta voisimme menestyä maailmanmarkkinoilla, on meidän saavutettava seuraavat yritystavoitteet: löydettävä jokaiselle asiakkaalle hänen kannaltaan paras ratkaisu tarjottava tuotteitamme markkinaolosuhteita vastaavaan hintaan tuotettava odotettua laatua toimitettava tuotteet sovittuun aikaan työskenneltävä yrityksen sisällä mahdollisimman tehokkaasti kuormitettava ympäristöä mahdollisimman vähän. Yllä mainitut menestystekijät ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tärkein tekijä on kuitenkin laatu, sillä sitä ei mikään muu tekijä voi kompensoida. Emme ainoastaan halua, että kompressorimme toimivat erittäin taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti tuottamalla enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Haluamme myös, että ne rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän niin tuotantoprosessin ja elinikänsä aikana kuin käytöstä poistuttuaankin. Thomas Kaeser hallituksen puheenjohtaja KAESER KOMPRESSOREN SE Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser hallituksen jäsen KAESER KOMPRESSOREN SE Krister Wennström toimitusjohtaja KAESER KOMPRESSORIT OY

5 Seite 5(9) KAESER KOMPRESSOREN SE:n laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmää noudatetaan emoyhtiössä Coburgissa yhtiön saksalaisissa toimipisteissä kaikissa KAESERin kansainvälisissä tytäryhtiöissä, jotka käyttävät SAP-järjestelmää. Suomessa QESM-järjestelmää sovelletaan yhtiön suomalaisessa, myös ISO ja standardien mukaisesti sertifioidussa tytäryhtiössä KAESER Kompressorit OY Tiilitie Vantaa Johtamispolitiikka koskee KAESERin kaikkia toimipisteitä ja tytäryhtiöitä. Tämä käsikirja antaa tietoja dokumentaatiomme rakenteesta. Tuotekehitysprosessit koskevat vain seuraavia toimipisteitä: Coburg (Saksa), Gera (Saksa), Fredricksburg (USA) ja Linz (Itävalta). Asiasisällön selventämiseksi tekstiin on sisällytetty kursivoituna esimerkkejä erilaisista vaatimuksista, joita ISO 9001:2008- ja ISO 14001:2004 -standardit asettavat. Toimintaohjeet on jaettu neljään prosessikategoriaan. Jokainen prosessikategoria jakautuu toimintaprosesseihin, jotka puolestaan jakautuvat pääprosesseihin ja nämä edelleen osaprosesseihin. Osaprosesseista käyvät ilmi laadun varmistamisen kannalta keskeisten toimintojen järjestys, toteutuksesta vastaavat työntekijät ja tuloksen saavuttamisen edellyttämät välineet.

6 Sivu 6(9) 1. Johtamisprosessit Johdon vastuu Johtamisprosesseissa esitetään, kuinka yrityksen johto ohjaa ja valvoo yritystä, toteuttaa henkilöstösuunnittelua ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Tämä saavutetaan QESM-järjestelmää soveltamalla, jatkuvasti parantamalla ja varmistamalla sen vaikuttavuus antamalla käyttöön tarvittavat resurssit. Johdon tulee katselmoida organisaation laadunhallintajärjestelmä ennalta suunnitelluin väliajoin varmistaakseen sen jatkuvan soveltuvuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden. Katselmukseen tulee sisältyä laadunhallintajärjestelmän, mukaan lukien laatupolitiikan ja laatutavoitteiden, parannusmahdollisuuksien ja muutostarpeiden arviointi (ISO 9001: sivu 22). Sisäisiä auditointeja suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Yritysjohto katselmoi QESM-järjestelmän soveltuvuuden tarkoituksenmukaisuuden vaikuttavuuden. Katselmus perustuu sisäisten auditointien tuloksiin, asiakaspalautteisiin, tunnuslukujen arviointiin sekä suoritettuihin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Katselmuksen tulosten perusteella määritellään prosessien ja tuotteiden parantamiseen sekä resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet. Työntekijöiden yhdyshenkilöinä toimivat heidän esimiehensä sekä QESM-valtuutettu, jotka huolehtivat siitä, että laatu- ja ympäristöpolitiikkaa noudatetaan käytännössä laatu- ja ympäristötavoitteet ymmärretään, huomioidaan ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla luomalla tälle vaadittavat edellytykset prosessien sisällä toimitaan ohjeiden mukaisesti kaikki tarpeelliset parannukset sisällytetään järjestelmään. QESM-valtuutettu on muusta organisaatiosta riippumaton ja työskentelee suoraan yritysjohdon alaisuudessa. 2. Tukiprosessit Resurssienhallinta Tukiprosessit kuvaavat, kuinka välttämättömät resurssit tulee määritellä ja varata, jotta yrityksen sisäinen työskentely olisi mahdollisimman tehokasta tuotteemme ja palvelumme takaisivat asiakastyytyväisyyden. Organisaation tulee ( ) varmistaa näiden prosessien toiminnan ja seurannan tueksi tarvittavien resurssien ja informaation saatavuus (ISO , sivu 16). Perus- ja kantatietojen hallinta: Tässä toimintaprosessissa määritellään, kuinka osaluettelot, työsuunnitelmat, materiaalien, asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön kantatiedot, aikasuunnitelmat ym. laaditaan, muutetaan ja hyväksytään. Kaikki käsiteltävät tiedot syötetään SAP-järjestelmään. Tulee laatia menettelyohje, jossa määritellään tarvittava ohjaus asiakirjojen riittävyyden hyväksymiseen ennen niiden julkaisemista, asiakirjojen katselmointiin ja tarvittaessa päivittämiseen sekä päivitetyn version hyväksymiseen, ( ) ja varmistamaan, että asiakirjat säilyvät helppolukuisina ja helposti tunnistettavina ( ) (ISO , sivu 18). Tallenteiden tulee säilyä helposti luettavina, selvästi tunnistettavina ja niiden tulee olla saatavilla (ISO , sivu 18).

7 Sivu 7(9) Toimintaprosessissa Asiakirjojen ja tiedostojen hallinta määritellään sisäisten asiakirjojen laatiminen/muuttaminen sekä ulkoisten asiakirjojen (toimitusasiakirjojen, todistusten jne.) käsittely ja hallinta. Organisaation tulee määrittää tarvittava pätevyys henkilöille, jotka suorittavat tuotteen laatuun vaikuttavia tehtäviä, huolehtia koulutuksesta (...), arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus (...) ja ylläpitää asianmukaisia tallenteita koulutuksesta, taidoista ja kokemuksesta (ISO , sivu 24). Henkilöstöhallinta sisältää seuraavat pääprosessit: henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kehittäminen, rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen. Organisaation tulee määrittää, hankkia ja ylläpitää infrastruktuuri, jota tarvitaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi. Infrastruktuuriin kuuluvat ( ) rakennukset, työtilat ja niihin liittyvä välineistö, prosessivälineet ( ), tukipalvelut (kuten kuljetukset, viestintä tai tietojärjestelmät) (ISO , sivu 25). Infrastruktuurin luominen käsittää rakennusten, koneiden ja koko välineistön huoltoon ja kunnossapitoon sekä testausvälineiden ylläpitoon ja valvontaan liittyvät pääprosessit. Organisaation tulee varmistaa, että ostettu tuote täyttää määritellyt ostovaatimukset. Toimittajaan ja ostettuun tuotteeseen kohdistuvan ohjaustavan ja -laajuuden tulee määräytyä sen mukaisesti, kuinka ostettu tuote vaikuttaa tuotteen toteutukseen tai lopulliseen tuotteeseen. ( ) Valinnan, arvioinnin ja uudelleenarvioinnin kriteerit tulee määrittää. Arvioinnin tuloksista ja arvioinnista aiheutuvista toimenpiteistä tulee ylläpitää tallenteita (ISO , sivu 30). Materiaalien ja osien hankinta sekä toimittajien valinta ja arviointi on määritelty toimintaprosessissa Strateginen ostotoiminta. Ostotiedoissa tulee kuvata ostettava tuote, ja niihin tulee tarvittaessa sisältyä tuotteen, menetelmien, prosessien ja laitteiden hyväksymistä koskevat vaatimukset, henkilöstön pätevyyden toteamista koskevat vaatimukset sekä laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset (ISO , sivu 30). Organisaation tulee määritellä ja toteuttaa tarkastus tai muita toimenpiteitä, joita tarvitaan varmistamaan, että ostettu tuote täyttää määritellyt vaatimukset (ISO , sivu 30). Markkinointi kattaa seuraavat pääprosessit: markkinoiden seuranta, tuotevalikoiman, hintojen ja myyntikanavien määrittely, julkisuuskuvan hoito, myyntimateriaalin laatiminen ja julkaisu sekä asiakasyhteyksien hoito. 3. Ydinprosessit Tuotteen toteutus Ydinprosesseja ovat kaikki ydinkompetenssejamme kuvaavat end-to-end-prosessit. Niihin kuuluvat tuotteiden kehittämistä ja erilaisten asiakastarpeiden täyttämistä kuvaavat toimintaprosessit sekä kaikki asiakaspalveluprosessit. Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelun yhteydessä organisaation tulee määritellä suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheet, ne katselmukset, todennukset ja kelpuutukset, jotka ovat tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheissa (ISO sivu 26). Prosessi Tuotteiden kehittäminen kuvaa, kuinka uusia tuotteita kehitettäessä ja rakenteellisia muutoksia tehtäessä on toimittava, ts. kuinka tuotteen kehittäminen on suunniteltava ja ohjattava, kuinka tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset on selvitettävä ja dokumentoitava, kuinka tulokset on arvioitava ja annettava asianosaisten käyttöön ja kuinka niitä on verrattava spesifikaatioihin. Lopuksi määritellään, kuinka tuotteen soveltuvuus määriteltyyn tai aiottuun käyttötarkoitukseen on arvioitava. Organisaation tulee katselmoida tuotteeseen liittyvät vaatimukset. Katselmus tulee tehdä ennen kuin organisaatio sitoutuu toimittamaan tuotteen asiakkaalle (esim. ennen tarjouksen jättämistä, sopimuksen tai tilauksen hyväksymistä, muutosten hyväksymistä sopimuksiin tai tilauksiin) (ISO , sivu 26).

8 Sivu 8(9) Myynnin, logistiikan ja tuotteiden käsittelyn toimintaprosesseissa kuvataan seuraavat osaprosessit, joilla tyydytetään asiakkaiden tarpeet: asiakkaan tarpeiden määrittely, tarjousten laatiminen, saapuvien tilausten tarkastus ja kirjaus, määräaikojen valvonta, tuotteiden rakenteellinen mukauttaminen asiakkaan erityistoiveiden mukaan, materiaalisuunnittelu, komponenttien ja valmiiden tuotteiden tuotannon suunnittelu ja ohjaus sekä tuotteiden muuttaminen ja asiakkaan toimittamien tuotteiden käsittely. Niissä kuvataan myös, kuinka suunnittelemme tuotteiden lähetyksen, keräämme tuotteet varastosta ja kuinka tuotteet on pakattava ja lähetettävä. Organisaation tulee kelpuuttaa kaikki sellaiset tuotanto- ja palveluiden tuottamisprosessit, joissa lopputulosta ei voi todentaa jälkeenpäin tehtävällä seurannalla tai mittauksella. Tällaisia ovat prosessit, joissa puutteet ilmenevät vasta kun tuote on jo käytössä tai palvelu toimitettu. Kelpuutuksella tulee osoittaa, että näillä prosesseilla kyetään saavuttamaan suunnitellut tulokset (ISO , sivu 32). Huoltopalvelun toimintaprosessissa kuvataan, kuinka huoltopalvelumme toimii. Siinä selvitetään, kuinka huoltohenkilöstö toimii häiriö- ja huoltotilanteissa, kuinka reklamaatiot ja huoltosopimukset käsitellään ja kuinka varaosatilaukset ja jätteiden käsittely hoidetaan. 4. Mittaus, analysointi ja parantaminen Prosessikategoriasta "Mittaus, analysointi ja parantaminen" löytyvät toimintaprosessit kuvaavat, kuinka tuotteiden laatu tarkastetaan, kuinka yrityksen sisäisten toimintojen taso varmistetaan ja kuinka sitä jatkuvasti kehitetään ja lopuksi, kuinka asiakastyytyväisyys mitataan. Organisaation tulee määrittää suoritettavat seurannat ja mittaukset sekä seuranta- ja mittauslaitteet, joita tarvitaan osoittamaan tuotteen täyttävän määritetyt vaatimukset. Organisaation tulee luoda prosessit sen varmistamiseksi, että seuranta ja mittaukset voidaan suorittaa, ja että ne myös tehdään siten, että ne täyttävät niille asetetut vaatimukset (ISO , sivut 32 ja 34). Tuotteiden laatu varmistetaan suunnittelemalla välttämättömät tarkastukset määriteltyjen kriteerien pohjalta, tarkastamalla tuotetut osat, rakenneryhmät ja laitteistot tarkastusohjeiden mukaisesti ja viime kädessä poistamalla virheelliset tuotteet tuotannosta ja palauttamalla ne sinne, missä virhe on syntynyt. Organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa seuranta-, mittaus-, analysointi- ja parantamisprosessit, joita tarvitaan osoittamaan tuotteen vaatimustenmukaisuus, varmistamaan laadunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuus ja parantamaan jatkuvasti laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta (ISO , sivu 34). Prosessin laatu turvataan analysoimalla tietoja tilastollisesti sekä korjaavilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä. Yhtenä laadunhallintajärjestelmän suorituskyvyn mittaustapana organisaation tulee seurata tietoja palautteesta, joka liittyy asiakkaan käsitykseen siitä, onko hänen vaatimuksensa täytetty. Menettely tällaisen informaation saamiseksi ja käyttämiseksi tulee määrittää (ISO , sivu 34). Toimintaprosessissa Asiakastyytyväisyyden mittaus määritellään asiakkaiden reklamaatioiden ja tuotetarkkailun analysointi sekä asiakaskyselyjen laatiminen ja arviointi.

9 Sivu 9(9) Tuotevalikoimamme: ruuvi- ja mäntäkompressorit paineilman ja alipaineen tuottamiseen, roottoripuhaltimet, dental-kompressorit, siirrettävät rakennuskompressorit, paineilman kuivaimet, suodattimet, lauhteenpoistimet, lauhteenerottimet, paineilmasäiliöt, kompressorien ohjaukset ja paineilmatuotannon hallintajärjestelmät, etähuolto, lämmön talteenottojärjestelmät, paineilmatarpeen kartoittavat ADA-mittaukset (Air Demand Analysis) sekä ulkoistetut ja asiakaskohtaiset paineilmaratkaisut. Yli 100 tytäryhtiönsä ja yhteistyöyrityksensä kautta KAESER on edustettuna kaikissa tärkeissä teollisuusmaissa eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkina-alueita ovat EU:n, USA:n sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen talousalueet. KAESERin menestyksen takana ovat taloudelliset ja luotettavat tuotteet sekä erinomaiset palvelut. Viime aikoina erityisesti innovatiivisten palvelupakettien merkitys on kasvanut voimakkaasti. Yrityksen vuosia jatkunut, keskimääräistä voimakkaampi kasvu ja laajeneminen perustuvat innovatiivisuuteen, korkeaan laatuun ja henkilöstön sitoutumiseen. Työn korkean laadun turvaa yrityksen oma koulutusjärjestelmä, jonka avulla työntekijöiden ammatillinen osaaminen pidetään aina korkealla tasolla. Viime vuosina tapahtunut laajentuminen uusille tärkeille markkinoille kautta maailman on luonut ja varmistanut uusia työpaikkoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yritys on perustettu vuonna 1919, ja sitä johtavat nykyään DI Thomas Kaeser ja DI Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. KAESER on kasvava, innovatiivinen ja taloudellisesti riippumaton yhteistyökumppani. KAESER KOMPRESSORIT OY Tiilitie Vantaa Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti: D-ISOFI.5/15

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com KAESER-tuotevalikoima Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla www.kaeser.com Tuotteemme yhdellä silmäyksellä Kompressorit käsityöammattien ja verstaiden tarpeisiin CLASSIC-sarja Paineenkorotuskompressorit

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot