Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena tyytyväinen asiakas"

Transkriptio

1 Tavoitteena tyytyväinen asiakas Asiakkaan kannalta paras ratkaisu Markkinaolosuhteita vastaava hinta Odotuksia vastaava laatu Toimitus sovittuun aikaan Mahdollisimman tehokas yrityksen sisäinen työskentely Mahdollisimman vähäinen ympäristön kuormitus Tuotteet ja palvelut ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001

2 Sivu 2(9) Hyvä lukija, Laatu on aina ollut keskeisellä sijalla toiminnassamme, sillä yrityksemme menestys perustuu nimenomaan tuotteidemme ja palvelujemme laatuun. KAESER sai ensimmäisen ISO standardin mukaisen sertifiointinsa Saksassa vuonna Tuolloin osoitimme, että yrityksemme työntekijöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys työntekijöillämme on käytettävissään työn suorittamiseen vaadittavat välineet meillä on standardin jokaista osa-aluetta käsittelevät kirjalliset ohjeet kykenemme koska tahansa osoittamaan, että työntekijämme myös noudattavat näitä ohjeita. Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmäämme Quality, Environmental and Workplace Safety Management System (QESM-System) sovelletaan kaikissa KAESER-konsernin toimipisteissä kautta maailman. QESM-järjestelmässä dokumentoimme, kuinka yrityksemme täyttää seuraavien standardien vaatimukset: ISO 9001:2008 (Mobilair-rakennuskompressorien kohdalla myös eurooppalaisten tieliikennemääräysten asettamat vaatimukset) ISO 14001:2004 OHSAS (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series) Käytössämme ovat seuraavat instrumentit: prosessiorientoitunut dokumentaatiorakenne mitattavissa olevat tavoitteet toiminnan eri osa-alueilla tunnusluvut, jotka arvioimme ja joita verrataan tavoitteisiin aikaisempien aikajaksojen vastaaviin tunnuslukuihin jatkuvaan parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. QESM-järjestelmämme muodostuu tästä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuskäsikirjasta, joka antaa tietoa QESM-järjestelmästämme ja sen rakenteesta sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme prosessejamme kuvaavista QESM-toimintaohjeista QESM-työohjeista, joissa tehtävät kuvataan yksityiskohtaisesti dokumentoinnissa käytettävistä QESM-lomakkeista. Toimintaohjeissa viitataan asiaa täsmentäviin työohjeisiin ja lomakkeisiin. Työohjeiden ja lomakkeiden lajittelu ja numerointi määräytyvät asiasisällön mukaan. Yrityspolitiikan avulla haluamme tuoda perusnäkökohtamme asiakkaidemme ja työntekijöidemme tietoisuuteen. Se arvioidaan säännöllisin välein ja mukautetaan tarvittaessa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. mme kansikuva kertoo yhdellä silmäyksellä, että yrityksen menestys perustuu sen työntekijöihin, jotka kaikki yhdessä ovat vastuussa tavoitteiden saavuttamisesta. Nämä tavoitteet on tietoisesti esitetty pilareina, sillä yrityksen vahvuus ja jatkuvuus on niiden varassa.

3 Sivu 3(9) Yrityspolitiikka Mahdollisimman tyytyväiset asiakkaat ovat yhtiömme keskeinen tavoite. Pyrimme tähän suunnittelemalla tuotteemme ja palvelumme siten, että ne vastaavat asiakkaiden odotuksia. Kilpailukyky, taloudellinen menestys ja yrityksemme jatkuvuus ovat taattuja vain, jos asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Asiakkaidemme odotusten täyttämiseksi tarjoamme ainoastaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluja. Tämän saavuttamiseksi varmistamme tarvittavan infrastruktuurin, luomme ja dokumentoimme toimintomme prosessimaisen toimintamallin pohjalta ja kehitämme niitä jatkuvasti markkinoiden asettamien vaatimusten ja virheanalyysiemme pohjalta jatkuvaan parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Edistämme työntekijöidemme laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveystietoutta järjestämällä koulutusta organisaation kaikilla tasoilla. Edellytämme myös kaikkien työntekijöidemme noudattavan seuraavia periaatteita: Lakien noudattaminen Kaikki toimipisteemme niin Saksassa kuin kansainvälisten tytäryhtiöidenkin sijaintimaissa noudattavat kaikkia toimintaamme sääteleviä lakeja ja määräyksiä. KAESERin nimissä toimivien tai KAESERin tuotteita käsittelevien yritysten kohdalla pyrimme varmistamaan, että ne täyttävät samat laatu- ja ympäristövaatimukset kuin me itse. Työturvallisuus ja terveyden suojelu Vastaamme työntekijöidemme turvallisuudesta ja suojelemme heidän terveyttään työpaikalla. Pyrimme eliminoimaan riskit ja torjumaan tapaturmat ja ammattisairaudet tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä. Ylläpidämme työntekijöittemme työturvallisuustietoutta koulutuksella ja opastuksella. Tarjoamme työntekijöillemme tukea heidän terveytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus Tarjoamme työntekijöillemme tasapuoliset mahdollisuudet ja kohtelemme heitä tasa-arvoisesti ihonväristä, rodusta, kansalaisuudesta, sosiaalisesta taustasta, mahdollisesta vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa, yksityisyyttä ja yksilön oikeuksia. Me emme työllistä ketään vasten hänen tahtoaan emmekä pakota ketään työhön. Emme hyväksy työntekijöittemme epäasiallista kohtelua kuten psyykkistä painostusta, sukupuolista tai henkilökohtaista häirintää tai syrjintää. Huolehdimme asianmukaisesta palkkauksesta ja takaamme kunkin maan lakisääteisen minimipalkan. Noudatamme kussakin maassa voimassa olevia työaikasäännöksiä. Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta kunkin toimintamaan lakien suomissa puitteissa. Työntekijäjärjestöjen tai ammattiliittojen jäseniä ei suosita tai aseteta muita epäedullisempaan asemaan.

4 Sivu 4(8) Ympäristönsuojelu Olemme vakuuttuneita siitä, että elinkelpoisen ympäristön säilyttäminen ei ole vain valtion vaan jokaisen yrityksen ja viime kädessä jokaisen yksilön tehtävä. Me tarkastamme, arvioimme ja valvomme toimintojemme ja tuotteidemme nykyisiä ja tulevia ympäristövaikutuksia soveltuvin toimenpitein lakisääteisten määräysten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Näin saamiemme tietojen perusteella määrittelemme puitteet kestävälle liiketoiminnalle, joka huomioi energian ja luonnonvarojen säästön sekä ympäristökuormituksen pienentämisen. Korruption ja lahjonnan kielto Emme missään muodossa hyväksy korruptiota tai lahjontaa emmekä mitään lainvastaisia maksutarjouksia tai näihin verrattavia etuisuuksia emmekä salli näiden millään lailla vaikuttaa päätöksentekoomme. Pakko- ja lapsityövoiman kielto Emme palkkaa henkilöitä, jotka eivät voi osoittaa olevansa vähintään 15-vuotiaita. Maissa, joihin voidaan soveltaa kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksen 138 kehitysmaita koskevaa poikkeusta, vähimmäisikä voidaan alentaa 14 vuoteen. Tämä yrityspolitiikka perustaa velvollisuudet vastuullisille mutta ei oikeuksia kolmansille. Yrityksen tavoitteet Jotta voisimme menestyä maailmanmarkkinoilla, on meidän saavutettava seuraavat yritystavoitteet: löydettävä jokaiselle asiakkaalle hänen kannaltaan paras ratkaisu tarjottava tuotteitamme markkinaolosuhteita vastaavaan hintaan tuotettava odotettua laatua toimitettava tuotteet sovittuun aikaan työskenneltävä yrityksen sisällä mahdollisimman tehokkaasti kuormitettava ympäristöä mahdollisimman vähän. Yllä mainitut menestystekijät ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tärkein tekijä on kuitenkin laatu, sillä sitä ei mikään muu tekijä voi kompensoida. Emme ainoastaan halua, että kompressorimme toimivat erittäin taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti tuottamalla enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. Haluamme myös, että ne rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän niin tuotantoprosessin ja elinikänsä aikana kuin käytöstä poistuttuaankin. Thomas Kaeser hallituksen puheenjohtaja KAESER KOMPRESSOREN SE Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser hallituksen jäsen KAESER KOMPRESSOREN SE Krister Wennström toimitusjohtaja KAESER KOMPRESSORIT OY

5 Seite 5(9) KAESER KOMPRESSOREN SE:n laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmää noudatetaan emoyhtiössä Coburgissa yhtiön saksalaisissa toimipisteissä kaikissa KAESERin kansainvälisissä tytäryhtiöissä, jotka käyttävät SAP-järjestelmää. Suomessa QESM-järjestelmää sovelletaan yhtiön suomalaisessa, myös ISO ja standardien mukaisesti sertifioidussa tytäryhtiössä KAESER Kompressorit OY Tiilitie Vantaa Johtamispolitiikka koskee KAESERin kaikkia toimipisteitä ja tytäryhtiöitä. Tämä käsikirja antaa tietoja dokumentaatiomme rakenteesta. Tuotekehitysprosessit koskevat vain seuraavia toimipisteitä: Coburg (Saksa), Gera (Saksa), Fredricksburg (USA) ja Linz (Itävalta). Asiasisällön selventämiseksi tekstiin on sisällytetty kursivoituna esimerkkejä erilaisista vaatimuksista, joita ISO 9001:2008- ja ISO 14001:2004 -standardit asettavat. Toimintaohjeet on jaettu neljään prosessikategoriaan. Jokainen prosessikategoria jakautuu toimintaprosesseihin, jotka puolestaan jakautuvat pääprosesseihin ja nämä edelleen osaprosesseihin. Osaprosesseista käyvät ilmi laadun varmistamisen kannalta keskeisten toimintojen järjestys, toteutuksesta vastaavat työntekijät ja tuloksen saavuttamisen edellyttämät välineet.

6 Sivu 6(9) 1. Johtamisprosessit Johdon vastuu Johtamisprosesseissa esitetään, kuinka yrityksen johto ohjaa ja valvoo yritystä, toteuttaa henkilöstösuunnittelua ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Tämä saavutetaan QESM-järjestelmää soveltamalla, jatkuvasti parantamalla ja varmistamalla sen vaikuttavuus antamalla käyttöön tarvittavat resurssit. Johdon tulee katselmoida organisaation laadunhallintajärjestelmä ennalta suunnitelluin väliajoin varmistaakseen sen jatkuvan soveltuvuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden. Katselmukseen tulee sisältyä laadunhallintajärjestelmän, mukaan lukien laatupolitiikan ja laatutavoitteiden, parannusmahdollisuuksien ja muutostarpeiden arviointi (ISO 9001: sivu 22). Sisäisiä auditointeja suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Yritysjohto katselmoi QESM-järjestelmän soveltuvuuden tarkoituksenmukaisuuden vaikuttavuuden. Katselmus perustuu sisäisten auditointien tuloksiin, asiakaspalautteisiin, tunnuslukujen arviointiin sekä suoritettuihin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Katselmuksen tulosten perusteella määritellään prosessien ja tuotteiden parantamiseen sekä resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet. Työntekijöiden yhdyshenkilöinä toimivat heidän esimiehensä sekä QESM-valtuutettu, jotka huolehtivat siitä, että laatu- ja ympäristöpolitiikkaa noudatetaan käytännössä laatu- ja ympäristötavoitteet ymmärretään, huomioidaan ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla luomalla tälle vaadittavat edellytykset prosessien sisällä toimitaan ohjeiden mukaisesti kaikki tarpeelliset parannukset sisällytetään järjestelmään. QESM-valtuutettu on muusta organisaatiosta riippumaton ja työskentelee suoraan yritysjohdon alaisuudessa. 2. Tukiprosessit Resurssienhallinta Tukiprosessit kuvaavat, kuinka välttämättömät resurssit tulee määritellä ja varata, jotta yrityksen sisäinen työskentely olisi mahdollisimman tehokasta tuotteemme ja palvelumme takaisivat asiakastyytyväisyyden. Organisaation tulee ( ) varmistaa näiden prosessien toiminnan ja seurannan tueksi tarvittavien resurssien ja informaation saatavuus (ISO , sivu 16). Perus- ja kantatietojen hallinta: Tässä toimintaprosessissa määritellään, kuinka osaluettelot, työsuunnitelmat, materiaalien, asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön kantatiedot, aikasuunnitelmat ym. laaditaan, muutetaan ja hyväksytään. Kaikki käsiteltävät tiedot syötetään SAP-järjestelmään. Tulee laatia menettelyohje, jossa määritellään tarvittava ohjaus asiakirjojen riittävyyden hyväksymiseen ennen niiden julkaisemista, asiakirjojen katselmointiin ja tarvittaessa päivittämiseen sekä päivitetyn version hyväksymiseen, ( ) ja varmistamaan, että asiakirjat säilyvät helppolukuisina ja helposti tunnistettavina ( ) (ISO , sivu 18). Tallenteiden tulee säilyä helposti luettavina, selvästi tunnistettavina ja niiden tulee olla saatavilla (ISO , sivu 18).

7 Sivu 7(9) Toimintaprosessissa Asiakirjojen ja tiedostojen hallinta määritellään sisäisten asiakirjojen laatiminen/muuttaminen sekä ulkoisten asiakirjojen (toimitusasiakirjojen, todistusten jne.) käsittely ja hallinta. Organisaation tulee määrittää tarvittava pätevyys henkilöille, jotka suorittavat tuotteen laatuun vaikuttavia tehtäviä, huolehtia koulutuksesta (...), arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus (...) ja ylläpitää asianmukaisia tallenteita koulutuksesta, taidoista ja kokemuksesta (ISO , sivu 24). Henkilöstöhallinta sisältää seuraavat pääprosessit: henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kehittäminen, rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen. Organisaation tulee määrittää, hankkia ja ylläpitää infrastruktuuri, jota tarvitaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi. Infrastruktuuriin kuuluvat ( ) rakennukset, työtilat ja niihin liittyvä välineistö, prosessivälineet ( ), tukipalvelut (kuten kuljetukset, viestintä tai tietojärjestelmät) (ISO , sivu 25). Infrastruktuurin luominen käsittää rakennusten, koneiden ja koko välineistön huoltoon ja kunnossapitoon sekä testausvälineiden ylläpitoon ja valvontaan liittyvät pääprosessit. Organisaation tulee varmistaa, että ostettu tuote täyttää määritellyt ostovaatimukset. Toimittajaan ja ostettuun tuotteeseen kohdistuvan ohjaustavan ja -laajuuden tulee määräytyä sen mukaisesti, kuinka ostettu tuote vaikuttaa tuotteen toteutukseen tai lopulliseen tuotteeseen. ( ) Valinnan, arvioinnin ja uudelleenarvioinnin kriteerit tulee määrittää. Arvioinnin tuloksista ja arvioinnista aiheutuvista toimenpiteistä tulee ylläpitää tallenteita (ISO , sivu 30). Materiaalien ja osien hankinta sekä toimittajien valinta ja arviointi on määritelty toimintaprosessissa Strateginen ostotoiminta. Ostotiedoissa tulee kuvata ostettava tuote, ja niihin tulee tarvittaessa sisältyä tuotteen, menetelmien, prosessien ja laitteiden hyväksymistä koskevat vaatimukset, henkilöstön pätevyyden toteamista koskevat vaatimukset sekä laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset (ISO , sivu 30). Organisaation tulee määritellä ja toteuttaa tarkastus tai muita toimenpiteitä, joita tarvitaan varmistamaan, että ostettu tuote täyttää määritellyt vaatimukset (ISO , sivu 30). Markkinointi kattaa seuraavat pääprosessit: markkinoiden seuranta, tuotevalikoiman, hintojen ja myyntikanavien määrittely, julkisuuskuvan hoito, myyntimateriaalin laatiminen ja julkaisu sekä asiakasyhteyksien hoito. 3. Ydinprosessit Tuotteen toteutus Ydinprosesseja ovat kaikki ydinkompetenssejamme kuvaavat end-to-end-prosessit. Niihin kuuluvat tuotteiden kehittämistä ja erilaisten asiakastarpeiden täyttämistä kuvaavat toimintaprosessit sekä kaikki asiakaspalveluprosessit. Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelun yhteydessä organisaation tulee määritellä suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheet, ne katselmukset, todennukset ja kelpuutukset, jotka ovat tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheissa (ISO sivu 26). Prosessi Tuotteiden kehittäminen kuvaa, kuinka uusia tuotteita kehitettäessä ja rakenteellisia muutoksia tehtäessä on toimittava, ts. kuinka tuotteen kehittäminen on suunniteltava ja ohjattava, kuinka tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset on selvitettävä ja dokumentoitava, kuinka tulokset on arvioitava ja annettava asianosaisten käyttöön ja kuinka niitä on verrattava spesifikaatioihin. Lopuksi määritellään, kuinka tuotteen soveltuvuus määriteltyyn tai aiottuun käyttötarkoitukseen on arvioitava. Organisaation tulee katselmoida tuotteeseen liittyvät vaatimukset. Katselmus tulee tehdä ennen kuin organisaatio sitoutuu toimittamaan tuotteen asiakkaalle (esim. ennen tarjouksen jättämistä, sopimuksen tai tilauksen hyväksymistä, muutosten hyväksymistä sopimuksiin tai tilauksiin) (ISO , sivu 26).

8 Sivu 8(9) Myynnin, logistiikan ja tuotteiden käsittelyn toimintaprosesseissa kuvataan seuraavat osaprosessit, joilla tyydytetään asiakkaiden tarpeet: asiakkaan tarpeiden määrittely, tarjousten laatiminen, saapuvien tilausten tarkastus ja kirjaus, määräaikojen valvonta, tuotteiden rakenteellinen mukauttaminen asiakkaan erityistoiveiden mukaan, materiaalisuunnittelu, komponenttien ja valmiiden tuotteiden tuotannon suunnittelu ja ohjaus sekä tuotteiden muuttaminen ja asiakkaan toimittamien tuotteiden käsittely. Niissä kuvataan myös, kuinka suunnittelemme tuotteiden lähetyksen, keräämme tuotteet varastosta ja kuinka tuotteet on pakattava ja lähetettävä. Organisaation tulee kelpuuttaa kaikki sellaiset tuotanto- ja palveluiden tuottamisprosessit, joissa lopputulosta ei voi todentaa jälkeenpäin tehtävällä seurannalla tai mittauksella. Tällaisia ovat prosessit, joissa puutteet ilmenevät vasta kun tuote on jo käytössä tai palvelu toimitettu. Kelpuutuksella tulee osoittaa, että näillä prosesseilla kyetään saavuttamaan suunnitellut tulokset (ISO , sivu 32). Huoltopalvelun toimintaprosessissa kuvataan, kuinka huoltopalvelumme toimii. Siinä selvitetään, kuinka huoltohenkilöstö toimii häiriö- ja huoltotilanteissa, kuinka reklamaatiot ja huoltosopimukset käsitellään ja kuinka varaosatilaukset ja jätteiden käsittely hoidetaan. 4. Mittaus, analysointi ja parantaminen Prosessikategoriasta "Mittaus, analysointi ja parantaminen" löytyvät toimintaprosessit kuvaavat, kuinka tuotteiden laatu tarkastetaan, kuinka yrityksen sisäisten toimintojen taso varmistetaan ja kuinka sitä jatkuvasti kehitetään ja lopuksi, kuinka asiakastyytyväisyys mitataan. Organisaation tulee määrittää suoritettavat seurannat ja mittaukset sekä seuranta- ja mittauslaitteet, joita tarvitaan osoittamaan tuotteen täyttävän määritetyt vaatimukset. Organisaation tulee luoda prosessit sen varmistamiseksi, että seuranta ja mittaukset voidaan suorittaa, ja että ne myös tehdään siten, että ne täyttävät niille asetetut vaatimukset (ISO , sivut 32 ja 34). Tuotteiden laatu varmistetaan suunnittelemalla välttämättömät tarkastukset määriteltyjen kriteerien pohjalta, tarkastamalla tuotetut osat, rakenneryhmät ja laitteistot tarkastusohjeiden mukaisesti ja viime kädessä poistamalla virheelliset tuotteet tuotannosta ja palauttamalla ne sinne, missä virhe on syntynyt. Organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa seuranta-, mittaus-, analysointi- ja parantamisprosessit, joita tarvitaan osoittamaan tuotteen vaatimustenmukaisuus, varmistamaan laadunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuus ja parantamaan jatkuvasti laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta (ISO , sivu 34). Prosessin laatu turvataan analysoimalla tietoja tilastollisesti sekä korjaavilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä. Yhtenä laadunhallintajärjestelmän suorituskyvyn mittaustapana organisaation tulee seurata tietoja palautteesta, joka liittyy asiakkaan käsitykseen siitä, onko hänen vaatimuksensa täytetty. Menettely tällaisen informaation saamiseksi ja käyttämiseksi tulee määrittää (ISO , sivu 34). Toimintaprosessissa Asiakastyytyväisyyden mittaus määritellään asiakkaiden reklamaatioiden ja tuotetarkkailun analysointi sekä asiakaskyselyjen laatiminen ja arviointi.

9 Sivu 9(9) Tuotevalikoimamme: ruuvi- ja mäntäkompressorit paineilman ja alipaineen tuottamiseen, roottoripuhaltimet, dental-kompressorit, siirrettävät rakennuskompressorit, paineilman kuivaimet, suodattimet, lauhteenpoistimet, lauhteenerottimet, paineilmasäiliöt, kompressorien ohjaukset ja paineilmatuotannon hallintajärjestelmät, etähuolto, lämmön talteenottojärjestelmät, paineilmatarpeen kartoittavat ADA-mittaukset (Air Demand Analysis) sekä ulkoistetut ja asiakaskohtaiset paineilmaratkaisut. Yli 100 tytäryhtiönsä ja yhteistyöyrityksensä kautta KAESER on edustettuna kaikissa tärkeissä teollisuusmaissa eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkina-alueita ovat EU:n, USA:n sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen talousalueet. KAESERin menestyksen takana ovat taloudelliset ja luotettavat tuotteet sekä erinomaiset palvelut. Viime aikoina erityisesti innovatiivisten palvelupakettien merkitys on kasvanut voimakkaasti. Yrityksen vuosia jatkunut, keskimääräistä voimakkaampi kasvu ja laajeneminen perustuvat innovatiivisuuteen, korkeaan laatuun ja henkilöstön sitoutumiseen. Työn korkean laadun turvaa yrityksen oma koulutusjärjestelmä, jonka avulla työntekijöiden ammatillinen osaaminen pidetään aina korkealla tasolla. Viime vuosina tapahtunut laajentuminen uusille tärkeille markkinoille kautta maailman on luonut ja varmistanut uusia työpaikkoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yritys on perustettu vuonna 1919, ja sitä johtavat nykyään DI Thomas Kaeser ja DI Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. KAESER on kasvava, innovatiivinen ja taloudellisesti riippumaton yhteistyökumppani. KAESER KOMPRESSORIT OY Tiilitie Vantaa Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti: D-ISOFI.5/15

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

SÄHKÖURAKOINTILIIKKEEN LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

SÄHKÖURAKOINTILIIKKEEN LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö SÄHKÖURAKOINTILIIKKEEN LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN Työn valvoja Työn ohjaaja Tampere 2007 Yliopettaja Pirkko Harsia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA

3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA SISÄLTÖ SIVU 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TEKNIKUM YHTIÖT LYHYESTI 4 3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA 3.1. Strategia lyhyesti 5 3.2. Arvot 5 3.3. Missio 5 3.4. Visio 5-6 3.5. Johtamisperiaatteet

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä? Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Työraportti 8 Tampere 10.1.1994

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj Bureau Veritas Finland Elintarviketurvallisuusseminaari Päivämäärä: 9.4.2015 Paikka: Scandic Tampere Station Kouluttajat: Antti Lavonen, Matti Hukari, Suvi Kuutti Osallistuja Riitta Saarentausta Jaakko

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

PAKATUN VEDEN HYVIÄ HYGIENIAKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA EUROOPPALAINEN OHJE

PAKATUN VEDEN HYVIÄ HYGIENIAKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA EUROOPPALAINEN OHJE PAKATUN VEDEN HYVIÄ HYGIENIAKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA EUROOPPALAINEN OHJE Tarkistettu versio 6. kesäkuuta 2012 1/150 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...s. 8 Kiitokset...s. 9 Ohjeen sisältö...s. 10 Ohjeen rakenne...s.

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot