Konsernipalveluiden toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernipalveluiden toimintasääntö"

Transkriptio

1 Konsernipalveluiden toimintasääntö Haminan kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1 Konsernipalvelujen toiminta-ajatus Konsernipalvelujen tehtävät Konsernipalvelujen organisaatio Konsernipalvelujen johtaminen Konsernipalveluiden johtotiimi... 6

3 1 Konsernipalvelujen toiminta-ajatus Konsernipalveluiden palvelualue tukee asiantuntijuudellaan palvelualueita ja edistää kaupunkistrategian toteuttamista. 2 Konsernipalvelujen tehtävät Konsernipalvelut tukee demokraattista päätöksentekoa tukee kaupungin strategista ja operatiivista johtamista huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä luo yhteistyössä palvelualueiden kanssa edellytyksiä sille, että kaupunkilaisille tuotettavat palvelut ovat vaikuttavia, tehokkaita ja taloudellisia tuottaa palvelualueille hallinto-, talous-, henkilöstö-, omistajaohjaus-, viestintä- ja ICT-johtamisen ja kehittämisen palveluita 3 Konsernipalvelujen organisaatio Hallintopalvelut, esimies hallintopäällikkö Prosessit Prosessin omistaja Tiimivastaava Asianhallinta- ja sihteeripalvelut Hallintopäällikkö Asianhallintasihteeri ICT-johtaminen ja kehittäminen ICT-päällikkö ICT-päällikkö Päätöksenteon tuki ja kehittäminen sis. Hallintopäällikkö hankinnat Viestinnän Viestintä- ja markkinointisuunnittelija kehittäminen ja Hallintopäällikkö koordinointi Henkilöstöpalvelut, esimies henkilöstöpäällikkö Prosessit Prosessin omistaja Tiimivastaava HR Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Palkkalaskenta Henkilöstöpäällikkö Palkkasihteeri - 1 -

4 Talouspalvelut, esimies talouspäällikkö Prosessit Prosessin omistaja Tiimivastaava Rahoitus ja talouden ohjaus (sis. riskienhallinnan) Talouspäällikkö Talouspäällikkö Talouslaskenta Kirjanpitopäällikkö Kirjanpitopäällikkö Strategiatyö ja toiminnan arviointi Talouspäällikkö Hallintopalveluiden tiimit vastaavat: kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan/palvelualueiden johtajien päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta keskitetyistä kirjaamo-, valmistelu-, päätöksenteko-, täytäntöönpano- ja arkistointipalveluista sekä keskusarkistotoiminnoista ICT-johtamisesta ja kehittämisestä hallinnon kehittämisestä ja lainopillisista asioista kaupungin hankintojen koordinoinnista ja kehittämisestä kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista Henkilöstöpalveluiden tiimit vastaavat: henkilöstöresurssien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta työnantajatehtävistä sekä työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisestä, työsuojelusta ja työterveyshuollosta henkilöstön kehittämisestä ja osaamisen johtamisen/hallinnan tukemisesta henkilöstön hankinnasta ja sisäisen liikkuvuuden ohjauksesta henkilöstön palvelussuhde- ja palkka-asioista sekä palkitsemisjärjestelmistä henkilöstövoimavarojen ja palvelussuhdetietojen seurannasta ja raportoinnista Talouspalveluiden tiimit vastaavat: strategiaprosessin valmistelusta, toimeenpanon ohjauksesta, seurannasta ja arvioinnista sekä strategiaan toteuttavien projektien seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista taloussuunnittelun johtamisesta ja kehittämisestä investointien budjetoinnista ja seurannasta talousarvion valmistelusta, seurannasta, tulosennusteista ja toimintakertomuksen valmistelusta sekä johdon laskentatoimesta - 2 -

5 kaupungin rahoituksesta, lainasalkun hoitamisesta, valtionosuuksien ja -avustusten, verotulojen, vakuuksien ja takausten seurannasta sekä taksojen ja maksujen koordinoinnista. vakuutustoiminnan periaatteista ja yhteistyöstä vakuutusmeklarin kanssa kirjanpidosta, ostolaskujen käsittelystä ja ostoreskontran hoitamisesta, talouspalveluihin keskitetyistä myyntilaskutuksista ja myyntireskontran hoitamisesta sekä maksuvalmiudesta ja maksuliikenteen hoidosta tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta ja ohjauksesta sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämisestä ja koordinoinnista. 4 Konsernipalvelujen johtaminen Konsernipalvelujohtajan tehtävät Vastaa konsernipalveluiden sekä oman tulosyksikkönsä strategisesta johtamisesta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vastaa yhdessä kaupunginjohtajan ja palvelualueen johtajien kanssa strategiatyöstä ja omistajaohjauksen toteuttamisesta. Toimii konsernipalvelujen palvelualueeseen kuuluvien esimiesten hallinnollisena esimiehenä. Esimiehen yleiset tehtävät Esimies työnantajan edustajana vastaa johtamansa palvelutehtävän toiminnasta, taloudesta, kehittämisestä ja henkilöstöhallinnollisista tehtävistä. Esimies johtaa henkilöstöään ja palvelutehtäväänsä tulosvastuullisesti siten, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten asettamat tavoitteet saavutetaan. Esimies vastaa strategian toimeenpanosta, palvelutehtävien ja -prosessien sekä tiimien toiminnasta sekä niiden välisestä yhteistyöstä. Lisäksi hän vastaa viestinnästä, työyhteisön hyvinvoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta, valtionosuuksien ja -avustusten hakemisesta sekä tulojen kannosta ja perinnästä. Tiimivastaavan yleiset tehtävät Tiimivastaava vastaa tiimin työskentelystä tavoitteiden suuntaisesti. Tiimivastaavan tehtävänä on tiimin toimivuudesta ja kehityksestä huolehtiminen, tiimitoiminnan ja hyvän ilmapiirin edistäminen sekä tiedonkulusta huolehtiminen. Konsernipalveluiden henkilöstön erityiset tehtävät ja ratkaisuvalta Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö vastaa kaupungin hallinnon kehittämisestä, asiakirjahallinnosta, lainopillisesta neuvonnasta sekä hankinnoista

6 Hallintopäällikkö päättää - kaupungin edunvalvontaan liittyvistä toimista viranomais- ja muussa yhteistyössä silloin, kun kyse ei ole merkitykseltään laajakantoisesta asiasta ja kun tehtävää ei ole määrätty muun viranhaltijan tehtäviin, - lausuntojen antamisesta tuomioistuin-, verovalitus- sekä muissa vastaavissa asioissa sekä muutoksen hakemisesta näitä koskeviin päätöksiin silloin, kun kyse ei ole merkitykseltään laajakantoisesta asiasta, - tavara- tai palveluhankintojen määrittämisestä koko kaupungin käyttöä koskeviksi yhteishankinnoiksi - päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä. ICT-päällikkö ICT-päällikkö johtaa kaupungin tietohallintopalveluja ja vastaa yhteisten tietotekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen ohjauksesta ja kehittämisestä. ICT-kehittämisessä käytetään myös hallinnon rajat ylittäviä toiminnallisia ICT-tiimejä, joita muodostetaan tarpeen mukaan. ICTpäällikkö vastaa työasemien ja muiden päätelaitteiden sekä oheislaitteiden teknisistä linjauksista sekä kaupungin tietoturvasta. ICTpäällikkö ohjaa ja valvoo tietotekniikkaa hyödyntäviä hankkeita ja projekteja. ICT-päällikkö päättää - koko kaupunkia tai useaa toimialaa palvelevista ICT-ratkaisuista ja - hankinnoista euron (alv 0 %) hankintarajaan saakka ja euron hankintarajaan saakka ICT-ohjausryhmän käsittelyn pohjalta. Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Viestintä- ja markkinointisuunnittelija koordinoi ja ohjaa koko kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Viestintä- ja markkinointisuunnittelija vastaa verkkoviestinnästä, sisäisestä viestinnästä, yhteisökuvasta, kriisiviestinnästä sekä mediaja sidosryhmäsuhteista. Viestintä- ja markkinointisuunnittelija päättää - viestintä- ja markkinointisopimuksiin varatun määrärahan jakamisesta - kaupungin julkaisuiden sekä muun markkinointi- ja viestintämateriaalin tuottamisesta - verkkoviestinnän kehittämisestä ja uusien viestintäkanavien käyttöönotosta - kaupungin vaakunan käyttöoikeudesta - kaupungin tervehdys- ja kannatusilmoitusten antamisesta - mainos- ja PR-tavaroiden hankinnasta. Johdon assistentti - 4 -

7 Johdon assistentin tehtävänä on vastata kaupunginjohtajan ja palvelualueiden johtajien sihteeripalveluista sekä Raatihuoneen käytöstä. Johdon assistentti päättää - vähäisten lahjoitusten tekemisestä hyväntekeväisyystarkoituksiin, merkkipäivälahjan hankkimisesta ja huomionosoituksista. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta, kaupungin henkilöstöpalveluiden kehittämisestä ja koordinoinnista sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta. Henkilöstöpäällikkö toimii kaupungin palkkaasiamiehenä. Henkilöstöpäällikkö päättää - pidempikestoisen jatkokoulutuksen palkallisuudesta - rekrytointilisästä - hoitorahasta - luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöstön koulutuksiin osallistumisesta. Palvelusuhdeasiantuntija Palvelussuhdeasiantuntija vastaa palkkauksen oikeudenmukaisuudesta ja kehittämisestä sekä sopimusmuutosten täytäntöönpanosta. Palvelussuhdeasiantuntija toimii kaupungin eläkeasiamiehenä. Palvelussuhdeasiantuntija päättää - työkokemuslisästä, ammattialalisästä ja vuosisidonnaisesta lisästä. Työhyvinvointiasiantuntija Työhyvinvointiasiantuntija vastaa työhyvinvoinnin toimintamallien toimeenpanosta ja kehittämisestä sekä henkilöstön uudelleensijoituksista. Työhyvinvointiasiantuntija toimii kaupungin työsuojelupäällikkönä. Työhyvinvointiasiantuntija päättää - työpaikkaruokailun järjestämisestä. Talouspäällikkö Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupungin taloushallintoa sekä vastata talouden suunnittelusta, raportoinnista ja rahoituksesta. Talouspäällikkö päättää - tilapäisluoton ottamisesta valtuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti - kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin annettujen sijoitusohjeiden mukaisesti - 5 -

8 5 Konsernipalveluiden johtotiimi - valuutanvaihtosopimusten tekemisestä ja korko- ja muiden johdannaisten käytöstä kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti - konsernin sisäisistä lyhytaikaisista lainoista - osittaisesta tai täydellisestä vapauttamisesta kunnallis- ja kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta. Kirjanpitopäällikkö Kirjanpitopäällikön tehtävänä on talouslaskentaprosessien ohjaus, kehittäminen ja valvonta, kaupungin tilinpäätöskokonaisuuden valmistelu sekä kirjanpidon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta vastaaminen. Kirjanpitopäällikkö päättää - tilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tiliehtojen muuttamisesta rahalaitoksissa sekä tilinkäyttöoikeuden myöntämisestä - alitilittäjätoiminnasta - kaupungin sisäisten saamisten ja velkojen koroista. Konsernipalvelujen johtotiimin tehtävänä on seurata ja arvioida konsernipalvelujen toiminnan tuloksellisuutta, huolehtia palveluprosessien yhteensovittamisesta ja sujuvuudesta sekä viestinnästä. Johtotiimin muodostavat esimiehet, tiimivastaavat ja kaksi henkilöstön edustajaa

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013.

Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013. Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013. 1 TOIMIALA Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan keskusviraston

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN J O H T O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä kesäkuuta 2015 hyväksymä. Voimassa 1.8.2015 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Konserni-

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö 32 HALLINTO JA HENKILÖSTÖRYHMÄN TOIMINTAOHJE 24.02.2011 Dno TRE: 1968 /00.01.01/2011 päätti, n 22.12.2009 171 annettu toimintaohje päivitetään ryhmässä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. että

Lisätiedot

Konsernihallinnon toimintasääntö

Konsernihallinnon toimintasääntö Tampereen kaupunki 1 (6) Hyväksytty 2.6.2014, konsernijohtaja Yli-Rajala Voimaan 1.6.2014 1 Konsernihallinnon toimiala 2 Konsernihallinnon organisaatio ja tehtävät 3 Konserniohjausyksikkö Konsernihallinnon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot